Strategisch Management Uw organisatie is continu op zoek naar de ...

bsn.eu
  • No tags were found...

Strategisch Management Uw organisatie is continu op zoek naar de ...

Strategisch ManagementUw organisatie is continu op zoek naar de perfecte match tussen de strategie ende marktontwikkeling. Wie daar succesvol in is legt een solide basis voor deorganisatie, nu en in de toekomst. Wie voedt de strategie? Wat zijn de do’s endon’ts? Wanneer hebben medewerkers de juiste visie, aanpak en de juisteresultaten?DoelDeze module geeft inzicht in de wijze waarop een strategisch plan tot standkomt en waaruit een strategisch plan is samengesteld. U leert aan de hand vanhet strategisch vraagstuk dat u inbrengt vanuit uit uw eigen praktijk. U leertkijken vanuit een helikopter view; op strategisch niveau denken en beslissingente nemen. Niet meteen de brandslang tevoorschijn halen, maar op zoek gaannaar de oorzaak van de brand. Met als doel een structurele oplossing te vindendie herhaling of ontstaan van nieuwe branden in de toekomst voorkomt.Als strategisch manager denkt u niet in perioden van weken of maanden, maar inhet behalen van doelstellingen die over een aantal jaren behaald moeten worden.Aan het einde van de module begrijpt u de context waarbinnen een strategischplan tot stand komt, bent u in staat uw eigen rol te pakken in hetplanningsproces en heeft u een plan van aanpak opgeleverd voor de oplossingvan het vraagstuk dat u hebt ingebracht.Voor wie?Voor de manager die zich bezig houdt met het afstemmen van de organisatie opde economische omgeving. De keuze voor een bepaalde strategie hangt sterk afvan de externe ontwikkelingen: gewijzigde wetgeving, concurrentie,veranderende behoeften van de klant, de opkomst van nieuwe technologieën enprijsontwikkelingen. Als strategisch manager moet u in staat zijn hierop adequaatte anticiperen door het aanpassen van de strategie. Het op de juiste wijze entijdig kunnen reageren op veranderende omgevingsfactoren is essentieel voor desuccesvolle positie van de organisatie op de korte en op de langere termijn.De module Strategisch ManagementDe strategie van organisaties is sterk afhankelijk van de wijze waarop managersin die organisatie problemen analyseren, besluiten nemen, op signalen reagerenen besluiten uitvoeren. Veel managers hebben amper bemoeienis met destrategie van hun bedrijf. Dat wil zeggen: ze ondergaan de consequenties ervanmaar ze hebben doorgaans weinig met de totstandkoming ervan te maken.De module Strategisch Management geeft u meer inzicht in de wijze waaropstrategie tot stand komt en wordt uitgezet, de argumenten (cijfers, informatie)voor bepaalde keuzes en de toegevoegde waarde ervan. Maatschappelijkondernemen, aandacht voor het milieu en werkomstandigheden zijnsympathieke instrumenten die kunnen bijdragen aan een beter en sneller effect.U leert in welke volgorde en op welk moment deze instrumenten moetenworden ingezet. In de module worden de drie verschillende strategieënbehandeld: concernstrategie, concurrentiestrategie en strategie voor non-profitorganisaties.


Leren door te doen; Action Learning.Al tijdens uw studie kunt u de opgedane kennis toepassen in uw eigenorganisatie. U brengt de huidige strategieën in uw eigen organisatie in kaart. Uanalyseert de knelpunten en maakt een plan van aanpak voor een ActionLearning Project. U beschrijft op welke gronden de strategie van uw eigenorganisatie is gekozen en of die ook daadwerkelijk als leidraad wordt gehanteerdin alle echelons van de organisatie. U onderzoekt of de strategie past bij decultuur en of de organisatie de juiste bekwaamheden bezit om de strategie uit tevoerenU maakt een plan van aanpak voor een Action Learning Project. Hierbij leert u deaanpak faseren. In elke fase maakt u gebruik van divergerende (het uiten vanzoveel mogelijk ideeën en mogelijkheden) en convergerende (het maken van eenselectie) instrumenten.In uw plan van aanpak maakt u helder waarom wordt gekozen voor een bepaaldestrategie, welk doel daarmee wordt bereikt en wat de effecten ervan zijn voor deorganisatie. Ook moet duidelijk zijn waar de aandachtspunten liggen en op welkemanier medewerkers, ieder op een eigen manier, deze strategie kunnen vertalennaar de eigen werkzaamheden en op die manier kunnen bijdragen aan hetsucces van de organisatie.Citaten‘De MBA leerde mij deze verschillende aspecten van ondernemerschap teontwikkelen. Ik heb geleerd op strategisch niveau te denken, een probleem teanalyseren en stapsgewijs toe te werken naar een oplossing.’Ronald HoevenaarsIntern coördinator en accountmanager VersPlatform Nederland‘De studie leert je op een andere manier denken en een probleem vanuitverschillende invalshoeken te benaderen. Even pas op de plaats maken om hetprobleem goed te analyseren in plaats van meteen in actie komen om hetbrandje te blussen. Wat is de oorzaak? Kan ik het anders organiseren waardoorhet kan worden voorkomen? Is de oplossing afdoende of zijn er andere, betereoplossingen mogelijk?’Bram TheunisseSalesmanager‘Met alle tools die mij aangereikt zijn heb ik een veel beter inzicht gekregen hoeik het beste uit mezelf en de medewerkers en dus mijn team kan halen. Je leertmensen en de groepsdynamiek te lezen waardoor je kunt bijstellen enanticiperen. Ik heb ook geleerd de focus te houden op het eind resultaat.’‘Ik ben meer gaan coördineren en faciliteren en kan de impact van beslissingenbeter inschatten. Vooral het inzicht in strategie geeft meer toekomstgerichtdenken en werken. Van korte termijn handelen naar lange termijn handelen.’


‘Ze laten je niet de makkelijkste weg nemen. Ze dagen je uit om op zoek te gaannaar het waarom achter de vragen. Na je presentatie beantwoord je vragen. Hetis verbazingwekkend hoeveel je er dan vanaf blijkt te weten.’‘In de sessies met de coach is mij een paar keer een spiegel voorgehoudenwaardoor het mij duidelijk werd wat mijn eigen zwakke en sterke kanten zijn. Ditis eigenlijk nog belangrijker dan het kennen van de sterke en zwakke kanten vande mensen om me heen.’

More magazines by this user
Similar magazines