gedragen veldspuiten - Kuhn

rth.nl
  • No tags were found...

gedragen veldspuiten - Kuhn

ALTISEen eenvoudige machine!Prestaties door een optimale gewichtsverdelingDe tank in polyethyleen is perfect glad en bovendien schok- en UV-bestendig.4De hoofdtank in polyethyleenis omringd door eenbuizenprofiel en omvat:• een spoeltank van 180 l 2.• een schoonwatertank van 16 l 3.Dankzij de speciale bouw kan dehoofdtank volledig geledigd worden.De specifieke samenstelling spoeltank– hoofdtank komt het evenwicht van demachine ten goede als de tank leeg is.312Pomp gemakkelijktoegankelijkEenvoudig, productbestendig en gemakkelijktoegankelijk. De ALTIS is uitgerust metzuigermembraanofcentrifugalepompen:• PM 125• PM 165• PM 265• PC 700


www.kuhn.comEenvoudige en doeltreffendewijzersHet Altis onderstel is uitgerust met eenvoudige wijzers om deonderdelen van de veldspuit snel te controleren en bij te stellen.- tankwijzer met vlotter standaard- aanduiding van de hoogte- aanduiding van de hoekafstelling.BedieningsgemakHet kranenstelsel naast de mengkuip beheert alle ingrepen opde spuit (zuigen 1, spuiten, spoelen, terugdringen 2...). Heteenvoudige entoegankelijkekranenstelsellaat toe de1nodige tijd tebeperken voorde gebruiker.52Filtering, eenvoudig onderhoud!De ALTIS is standaard uitgerust met een drievoudige filteringvan het watertraject om een nauwkeurige bespuiting tewaarborgen, met een zeer klein risico op verstopte spuitdoppen:• filtering bij het vullen• filtering bij de afzuiging• filtering per sectie tijdenshet spuitenDe filters zijn allemaalgemakkelijk bereikbaar vooronderhoudswerkzaamheden.MengkuipEen mengkuip van 35 l bevestigd op een parallellogram garandeert:• de VEILIGHEID van de gebruikerbij het klaarmaken van de spuitvloeistof• NETHEID; de mengkuip is uitgerustmet een roterende spoeldopen een fustreiniger zodat dereiniging gegarandeerd is enoptimaal gebeurt• SNELHEID: het Venturi-zuigsysteemwaarborgt de inmenging van despuitmiddelen, zelfs in poedervorm.


ALTISOptilift: kies voor het perfecte evenwicht!1. Optimale gewichtsoverdrachtHet stalen ALTIS onderstel issterk en licht van gewicht. Doorde ‘L’-vorm blijft het compacten dicht bij de trekker. Degewichtsoverdracht op de trekkeris dus groter. In combinatie methet OPTILIFT systeem komt eendeel van het gewicht van despuitboom ook op de voorwielenterecht. Een zware trekker ofveel frontgewichten zijn dus nietmeer nodig om te spuiten!Beweegbare spuitboomsteunen,geïntegreerd in het parallellogramTransportpositie3. Positie van despuitboom6Andere constructeurs:Zwaartepunt zeer ver achteraanKUHN: optimale gewichtsoverdracht!2. Kwalitatieve ophanging op het veld… en 100% actief tegen 40 km/u op de weg!Tegenwoordig moeten de transporttijden zoveel mogelijk beperkt worden. De ALTIS veldspuit is niet breder dan 2,55 m intransportstand, waardoor voor de veldspuit en daarom een transportsnelheid van 40 km/u mogelijk is. Op deze snelheid zijnde minste schokken wel schadelijk voor de veldspuit, en daarom biedt het OPTILIFT-systeem een hoog kwalitatieve ophangingop het veld maar ook op de baan!


www.kuhn.com6 troeven voor optimalespuitwerkzaamheden!1. Gewichtsoverdracht2. Geveerd tijdens het transport3. Positie van de spuitboom4. Gemakkelijkere aankoppeling5. Toegang tot de hoofdtank6. Werkhoogte6. Grote werkhoogteDankzij het OPTILIFT-systeem stelt de werkhoogtegeen probleem meer. De werkhoogte van despuitboom kan schommelen tussen 50 cm en2,40m of meer, in functie van de hefhoogtevan de trekker!Parallellogramophanging doormiddel van stikstofbollen4. Easy HITch :een gedragenveldspuit aankoppelenwordt kinderspel!Een lichte driehoek stelt de achterlift van detrekker in de veldspuit.➢ De bergingspositie vermijdt deaanrijdingen tussen spuitboom en cabine.➢ Een naar achter geplaatste pomp en eenverlengde aftakas verhogen de vrije ruimtetussen de trekker en de machine. De vrijeruimte is groot genoeg om alle leidingenmoeiteloos aan te koppelen.➢ De veiligheid van de gebruiker wordt opdeze manier gewaarborgd.Bergingspositie5. Toegang tot de hoofdtankDankzij het ontbreken van een achterliftvoor de spuitboom beschikt de ALTIS overeen breed vulplatform dat een gemakkelijketoegang tot de hoofdtank waarborgt zonderde toegang tot andere componenten(kranen, mengkuip…) te belemmeren.7


ALTISEenvoudige spuitcomputers voor alle behoeftes!Eenvoudige nauwkeurigheidWat de spuitcomputers aangaat, bieden de ALTISmodellennauwkeurigheid en eenvoud van een hoogniveau. De spuitcomputers zijn compact, overzichtelijken doen beroep op de BUS CAN-echnologie.Goede praktijkenDe DPS-spuitcomputer met electrischbeheer DPM31 28• Opbergvak voor werkkledijDe ALTIS beschikt over een grootopbergvak om beschermkledij enz.te kunnen opbergen.• Reiniging van de spuit ophet veldOm een volledige reiniging vande spuit te kunnen uitvoeren op hetveld zijn een spuitpistool en eenoproller van 15 meter beschikbaarvoor deze machine.• Spoelen zonder de cabine teverlaten!Op de ALTIS, uitgerust met eengemotoriseerde zuigklep en electroroerdersin de tank, laat de REB3-spuitcomputer toe de aanzuiging inde hoofdtank te selecteren en deelectro-roerders in gang te zettenen dus de spoeling te beherenzonder de cabine te verlaten.DPME: DPS-unitDe DPS-spuitcomputer omvat volgende mogelijkheden: Electrisch beheer van de spuitwerkzaamheden doormiddel van het apart sluiten van de spuitsecties(max. 8 secties)2 Beheer van de werkdruk vanuit de cabine3 Bediening van het hydraulische verdeelblok voorhet open- en dichtvouwen van de spuitboom,de hellingscorrectie en de bediening van deverschillende accessoires (schuimmarkeerder,zwaailicht en werklichten)De verschillende functies van de spuitcomputerzijn actief of niet in functie van deuitrusting van de machine.de + punten van BUS CAN• Eenvoudige aansluiting en bekabeling(5 snoeren, stekker dia 10 mm)• Gemakkelijk aanpasbaar• Configureerbare toetsen voor de bediening vande accessoiresBijkomende uitrusting in optieSnelheidsinformatieStandaard is de ALTIS uitgerust met eenwielsensor en kan (in optie) uitgerustworden met eenvoudigere systemen omde snelheid te meten, die noodzakelijk zijnvoor de DPAE regulatie.• snelheidssensor door GPS ontvanger:de meest complete oplossing. Daardoorwerkt de spuit 100% zelfstandig tenopzichte van de trekker.• Verbindingskabel met de trekker op deISO 7 pin aansluiting in de cabine.CH 10bedieningsunitVoor de spuitbomen uitgerustmet electrokleppen komtde CH10 bedieningsunit despuitcomputer vervolledigenen laat toe de spuitboomte bedienen. De BUS CANverbindingvermijdt allebijkomende bekabeling vande spuitboom.REB3-unit + CH10


www.kuhn.comDe electronische regeling DPAE REB3 (Bus Can)Spuitcomputer REB3: alles zit erin!411 1253De REB3 behoort tot de top en integreert talrijke uitrustingen in een compacte box van 22 cm op 11, zodat de zichtbaarheid in de cabineen op de omgeving goed blijft.• Continue afbeelding (1) van de drie belangrijkste parameters tijdens het spuiten: hoeveelheid/ha (werkelijk en ingesteld), spuitdruken werksnelheid.• Beheer van de hydraulische functies (2) van de spuitboom (opening en hellingscorrectie) dankzij een electro-hydraulische selectortot 3 functies.• Aanpassing van de afgifte (3) tijdens het spuiten• Teller (4) en theoretisch niveau in de hoofdtank met alarm bij minimale hoeveelheid• Geheugen voor de verschillende doppen en spuitbreedtes (combinatie van verschillende werkbreedtes mogelijk).• Regeling door rechtstreekse meting van het debiet (debietmeter). Gemengde regeling mogelijk.Beheer tot 100 percelen mogelijk!beheer van talrijke, in optie aangeboden, uitrustingen (5) :• gemotoriseerde zuigklep• electro-roerders in de hoofdtank• werklichten• zwaailicht• beheer van de electronische niveaumeting en talrijke alarmen (hoofdtank leeg, mini en maxi druk…)• GPS Section Control: automatische sluiting van de spuitsecties door GPS, geïntegreerd in de spuitcomputer.• beheer van de kantdoppen en de schuimmarkeerder.BUS CANtechnologie:eenvoudig ennauwkeurig9Electronische uitrustingen voor meer comfort en nauwkeurigheid!Electronische niveaumetingDe electronische niveaumeting laat toe,via de REB3 unit, om het niveau in dehoofdtank af te lezen. Verder laat het ooktoe de vulling te vergemakkelijken door:• een geluidsalarm• het automatisch stopzetten bij het vullenGPS Section ControlDe GPS Section Control is geïntegreerd in de REB3 unit en opent en sluitautomatisch de spuitsecties in functie van de oppervlakte die al behandeld isof niet. Dit systeem is zeer eenvoudig in gebruik en laat toe het gebruikvan fyto’s te verminderen. Bovendien sluiten de spuitsecties automatisch,waardoor de chauffeur enkel nog bezig ismet het besturen van de trekker.H-MATICVoor de ALTIS-modellen uitgerust meteen CH-10 bedieningsunit zorgt deH-MATIC voor een automatische aanpassingvan de spuithoogte bij het starten enstopzetten van de spuitwerkzaamheden.Zo moet de bestuurder geen rekeningmeer houden met de hoogte van de spuitboomop het einde van de werkgangen!


ALTISStalen spuitbomen van 15 tot 18 m, aluminium spuitbomen van 15 tot 28 mEen brede keuze aan spuitbomen voor een maximaal rendementDe beschikbare spuitbomen voor de ALTIS waarborgen een optimaal werk in talrijke teelten. De aluminiumspuitbomen vergroten de prestaties van de machines terwijl het eigen gewicht beperkt blijft.10Spuitbomen die de hellingen mechanisch volgen!Standaard worden alle spuitbomen uitgerust met twee automatische hellingscorrigerende veren.Op hellingen passen spuitboom en kader zich automatisch aan zodat het niet meer nodig is om dehydraulische hellingscorrectie permanent te bedienen.De ophangingDe ophanging door middel van drijfstangen (RJP2,RHP2, RHPM) bestaat uit:A een mechanische en automatische hellingscorrectieB een hydraulische hellingscorrectie (optie)C twee drijfstangenDe EQUILIBRA ophanging (RHPA) bestaat uit:1 een systeem met pendel-drijfstangen en ophanging van hetkader2 een automatische hellingscorrectie3 anti-zwiep hydropneumatische cilindersABC• vangt de zijdelingsebewegingen van de trekkeren de hoofdtank op• controleertde schommelingen• beschermt de spuitbomentegen versnellingenen vertragingen123


www.kuhn.comSpuitbomendie hydraulisch dichtvouwenRHP2: staalDeze stalen HLE spuitboom wordt aangeboden inwerkbreedtes van 15 tot 18 m. De spuitleidingenzijn vervaardigd uit roestvrij staal en beschikkenover quadrijet dophouders geïntegreerd in despuitboom.Zoom op de RHP2: diagonaal!Dankzij het OPTILIFT systeem kan de RHP2 spuitboom in diagonale standgebracht worden voor transport in plaats van in laterale stand. De spuitboomkomt dus niet meer ter hoogte van de cabine, de transport- of bergingshoogteblijven beperkt en de ophanging blijft 100% actief. Het ideale compromis!RHPM: aluminium en staalDeze spuitboom is uitgerust met een stalen kaderen aluminium spuitarmen van 15 tot 24 m, datgarant staan voor een grote veelzijdigheid. Bij hetdichtvouwen wordt de tweede arm geïntegreerdin de eerste. Het geheel blijft compact.RHPA: aluminiumDeze spuitboom is beschikbaar in werkbreedtesvan 18 tot 28 m, en beschikt over dezelfdeopbouw als de RHPM, maar met een aluminiumkader en de EQUILIBRA-ophanging, die garantstaan voor degelijkheid en licht gewicht. Dezespuitboom is speciaal ontworpen voor intensievewerkzaamheden in de graanteelt en despuitdoppen zijn over de volledige werkbreedtebeschermd.112,55 mOntworpen rekening houdend met de cabines!Dankzij de specifieke opbouw van de RHP2, RHPM en RHPAspuitbomen blijft de totale transportbreedte van de spuit beperkttot 2,55 m terwijl een binnenbreedte tussen de armen van 1,92 mbehouden wordt voor de cabine van de trekker.1,92 m


Standaarduitrusting op de ALTISStalen onderstel mechanisch gelast met parallellogramlift en stikstofbol. Hoofdtank in polyethyleen, schoonwatertank, spoeltank, automatische 3-puntsaankoppeling, kranenstelsel, opstap achteraan, manometer op spuitleidingen, terugvoer en aanzuigEigenschappenAltisCapaciteit hoofdtank (l) 1300 - 1600 - 1800Werkelijke capaciteit (l) 1425 - 1680 - 1900Type onderstelOptie uitrusting:Uitrusting tweede trekker (kabel, voedingscontact, bevestigingssteun, snelheidsensor), antispatschermen, buitenreinigingskit, snelheidsensor voor GPSontvanger, armsteun Ergomatic 2, electronische hoogteafstelling H-Matic, achterbescherming van de veiligheidsarmen, spuitsecties in + en in -, combinatievan twee werkbreedtes, automatische sectieafsluitingen door GPS, werklichten.In de landen van de Europese Unie voldoen onze machines aan de EU-machinerichtlijn. Om specifieke machineonderdelen beter te kunnen laten zien, zijn in de afbeeldingen op onze folders,bepaalde beschermingsdelen weggelaten. Deze delen moeten volgens de voorschriften in de montage- en gebruiksaanwijzing gemonteerd worden. Alle machines worden volgens de in hetdesbetreffende land geldende voorschriften van de vereiste veiligheidsvoorzieningen voorzien. Wij behouden ons het recht voor om veranderingen ter verbetering van de machines door te voeren.De in deze folder afgebeelde machines en toebehoren kunnen door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model beschermd zijn. Geregistreerd(e) merk(en) in een of meerdere landen.Uw dealer:tStaal, mechanisch gelastBreedte spuitbomen (m) 15 - 28Opbouw spuitboomDichtvouwenNiveaumetingMengkuipType pompRegelingStaal of aluminiumHydraulischMet vlotter35 l (op parallellogram)Zuiger-membraan of centrifugaalDPM electrisch of DPAESpoeltank (l) 180Spoeldoppen in de hoofdtankOpbergkofferVulslangStandaardStandaardStandaard (5 m met zuigkorf)Totale lengte (m) 3,50 - 5,30Totale hoogte (m) 2,80 - 3,60Leeggewicht (voorbeelden)Maten en gewichten zijn indicatief en kunnen afwijken in functie van de configuratie van de machine.1300 L RHP2 18 : 900 kg • 1600 L RHPM 21 : 1050 kg • 1800 L RHPA 24 : 1200 kgDe KUHN* diensten: voordelen voor een maximaal gebruik en rentabiliteitvan uw machines* Bepaalde diensten zijn niet in elk land beschikbaarKUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedexwww.kuhn.comHet KUHN verschil door de diensten is…- geadviseerd worden door Partners die op de hoogte zijn van de laatste productontwikkelingen,om de meest geschikte machine te kiezen- Gebruik kunnen maken van technische informatie die U helpt tijdens de levensduurvan uw machine om er het beste uit te halen- Beschikken over een wisselstukkendienst 24 h/24 en 7 d/7, aan interessanteprijzen- Rationeel investeren met .8210 Zedelgem Tel.: (050) 25 00 105590 Ciney Tel.: (083) 61 14 74www.packo.beBELGIEReesink Technische Handel B.V.Loskade 6Postbus 20, NL 7200 AA ZUTPHENTelefoon : 0575 - 599469Telefax : 0575 - 599451E-mail : info@rth.reesink.nl - www.kuhn.rth.nlOm het milieu te sparen, gebruiken wij uitsluitend chloorvrij papier / Printed in France - GP 0003 NL - 12.12 - Copyright KUHN 2012

More magazines by this user
Similar magazines