Onderhoud Centraal Technische Dienst - Central Dredging ...

dredging.org

Onderhoud Centraal Technische Dienst - Central Dredging ...

Royal Boskalis Westminster nvInternational Dredging ContractorsOnderhoudCentraal Technische DienstRoyal Boskalis Westminster nv1


Boskalis• Sterke focusUitvoeren van baggerwerken en aanbaggerwerken gerelateerde werkzaamheden.• Markt leiderschap• Entrepreneurial drive• Lange termijn waardeRoyal Boskalis Westminster nv3


โครงรางการเสนอผลงานเอกสารหมายเลข 31. ชื่อผลงาน เรื่องที่ 1 การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ดวยอาหารสําเร็จรูป2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 ป (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการปูทะเลมีชื่อวิทยาศาสตรวา Scylla spp. ชื่อสามัญคือ Mud crab อยูในครอบครัว Portunidaeพบไดทั่วไปตลอดแนวชายฝงทะเลที่มีปาชายเลนตั้งแตเขตอบอุนถึงเขตรอน เขตอินโดแปซิฟกตั้งแตทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย สําหรับในประเทศไทยพบแพรกระจายอยูทุกจังหวัดที่ติดชายฝงทะเลโดยอาศัยอยูตามแมน้ําลําคลองที่มีอาณาเขตติดตอกับแนวชายฝงทะเลหรือปาชายเลน ซึ่งชนิดของปูทะเลที่พบมากที่สุดมี 2 ชนิด คือ ปูดํา (Scylla olivacea Herbst, 1796) พบการแพรกระจายมากที่สุดทางฝงทะเลอันดามันตั้งแตจังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล (สุภาพ, 2536) ปูขาว (Scylla paramamosain Estampador,1949) พบการแพรกระจายมากที่สุดทางฝงทะเลอาวไทย ตั้งแตจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพรสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และปตตานี (รัชฎา และสํารวย, 2538)ปูทะเลเปนอาหารทะเลที่มีรสชาติดี และมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณโปรตีน 20.10เปอรเซ็นต ไขมัน 4.0 เปอรเซ็นต และคารโบไฮเดรต 0.8 เปอรเซ็นต (บรรจง และบุญรัตน, 2545) ดังนั้นจึงเปนที่นิยมของผูบริโภค แตปจจุบันปริมาณปูทะเลในธรรมชาติลดลงไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ดวยเหตุนี้ทําใหราคาการจําหนายคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่สามารถเพาะเลี้ยงได ในสวนของกรมประมงไดผลิตพันธุปูทะเลเพื่อปลอยเสริมในแหลงน้ําธรรมชาติ และสงเสริมดานการใหเกษตรกร โดยรูปแบบการเลี้ยงสามารถแบงได 2 แบบ คือ การเลี้ยงปูทะเลขุน และการเลี้ยงจากปูทะเลขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ แตการเลี้ยงของเกษตรกรประสบปญหาสําคัญ คือการขาดแคลนลูกพันธุปูทะเล ตนทุนอาหารที่ใชเลี้ยงคอนขางสูง และไมสามารถหาไดตลอดทั้งป เนื่องจากอาหารที่ใชเลี้ยงนั้นรวบรวมไดจากธรรมชาติทั้งสิ้น เชน ปลาเปด เนื้อปลาหลังเขียวสด หอยกะพง เปนตน ดวยเหตุนี้จึงทําใหในบางฤดูกาลขาดแคลนและมีราคาสูง ดังนั้นอาชีพการเลี้ยงปูทะเลยังไมสามารถขยายเปนเชิงธุรกิจไดเหมือนกับการเลี้ยงสัตวน้ําประเภท กุงหรือปลาปญหาการขาดแคลนอาหารสดสําหรับการเลี้ยงปูทะเลในบางฤดูกาลนับเปนประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อแกปญหาการเลี้ยงปูทะเลใหยั่งยืนเปนอยางยิ่ง ในสวนของการพัฒนาสูตรอาหารสําเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูในประเทศไทยนั้น สุพิศ และคณะ (2548) ศึกษาสูตรอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปูมา พบวาปูมาที่มีน้ําหนักในชวง 0.15 - 1.80 กรัม มีผลการเจริญเติบโตดีที่สุด เมื่อไดรับอาหารสําเร็จรูปที่มีระดับโปรตีนรอยละ 34 - 46และปูมาที่เลี้ยงดวยอาหารโปรตีนสูงสุดทําใหจํานวนครั้งในการลอกคราบสูงสุดแตไมมีผลตออัตราการรอดตายของปูมา ประเทศฟลิปปนสไดศึกษาถึงการใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงปูทะเล (Scylla serrata) ดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูปพบวาปูทะเลเลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีน รอยละ 32-40 ไขมัน รอยละ 6 และ 12 ใหผลการเจริญเติบโตดีที่สุด


Centraal Technische Dienst• Plant Management teamsOperationele / technische ondersteuning varende vloot• Technical servicesOperationele ondersteuning decentrale vloot• Plant DevelopmentIn house development van baggerspecifieke werktuigen• Electro en InstrumentatieIn house development of baggerautomatisering• Logistiek en InkoopCentrale Inkoop en Transporteren van goederenRoyal Boskalis Westminster nv6


HopperzuigersW. D Fairway33.000 M 3Sospan970M 3Royal Boskalis Westminster nv8


CutterCSD Ursa15.871 kWRoyal Boskalis Westminster nv9


StoneDumping“Seahorse’’Royal Boskalis Westminster nv10


Prins der NederlandenOpgeleverd 200416.000 M 3InnovatiefCost LeaderBeun ontwerpEnergie besparingenB over T verhoudingBridge designRoyal Boskalis Westminster nv11


Wat doet de CTD nu• NieuwbouwOntwerpUitvoeringNazorg• Onderhoud en modificatiesPreventiefCorrectiefGrote modificatiesStatus bepalingenRoyal Boskalis Westminster nv12


Wat doet de CTD nuOnderhoudPreventiefDoor de bemanning tijdens het varen op basis van centraal(generiek) vastgestelde onderhoud en gedefinieerdetermijnenCorrectiefdoor de bemanning met rapportage naar het hoofdkantoordoor middel van computerbased onderhoudsregistratiesysteem (Maximo)Dokking en ModificatieTijdens groot gepland onderhoud wordt door subcontractorsonderhoud gepleegd aan de installaties. De subcontractorsworden ondersteund door de bemanning.Royal Boskalis Westminster nv13


Visie op de toekomst• Tijdens nieuwbouwOntwerp grotere input door de leveranciersUitvoeringNazorg“as is”grotere rol voor de leveranciers inde exploitatiefase:integraal onderhoudRoyal Boskalis Westminster nv14


Visie op de toekomst• Onderhoud en modificatiesPreventiefCorrectiefGrote modificatiesStatus bepalingenRoyal Boskalis Westminster nv15


Visie op de toekomst• Integraal onderhoudGrotere rol van leveranciers bij preventiefonderhoud, correctief onderhoud en reparatiesSteeds meer – gestructureerde - uitbestedingBij modificaties meer design en constructBenutten van onderhoudservaring van leveranciersvoor optimale nieuwbouw (modificatie enoptimalisatie) Knowledge SharingRoyal Boskalis Westminster nv16


Dilemma’s• Long term partnership versuscommerciële prijsvorming• Exclusieve relatie versuszekerheid van continuïteitRoyal Boskalis Westminster nv17


Visie op de toekomst• Voor de rederSmart buyerSmart maintainer• Voor de leveranciersfull service providerLifecycle Partnership !Royal Boskalis Westminster nv18

More magazines by this user
Similar magazines