JAARVERSLAG 2011 - Lokale Politie

lokalepolitie.be
  • No tags were found...

JAARVERSLAG 2011 - Lokale Politie

JAARVERSLAG2011


Jaarverslag2011PolitiezoneHouthalen-Helchteren (5378)Hoogstraat 1a3530 Houthalen-HelchterenTel.: 011 60 99 99Fax : 011 60 99 39E-mail: politie@houthalen-helchteren.beWebsite: www.houthalen-helchteren.be/politie


INHOUDVoorwoord 1 - 2Hoofdstuk 1 – Voorstelling zone1.1. Identificatie, coördinaten en openingsuren 31.2. De zonale veiligheidsraad en het zonaal veiligheidsplan 3 - 41.3. Interne overlegstructuren 41.4. Arrondissementeel overleg 41.5. Provinciale overlegstructuren 4 - 5Hoofdstuk 2 – Voorstelling diensten2.1. Leiding van het zonaal korps 52.1.1. De zonechef 52.1.2. Organisatie 52.1.3. Diensthoofden 52.1.4. Coördinatoren 52.1.5. Algemeen organogram 62.2. De diensten 7 - 132.2.1. De beleidsondersteunende diensten 72.2.1.1. - Juridisch adviseur 72.2.1.2. - Beleidssecretariaat 72.2.2. Eerstelijnsdiensten 8 - 92.2.2.1. - Interventiedienst 82.2.2.2. - Verkeersdienst 82.2.2.3. - Organogram eerstelijnsdiensten 92.2.3. Tweedelijnsdiensten 10 - 112.2.3.1. - Wijkdienst 102.2.3.2. - Jeugd- en sociale dienst 102.2.3.3. - Organogram tweedelijnsdiensten 112.2.4. Recherche en organogram 122.2.5. Administratie – automatisatie - steun 12 - 132.2.5.1. - Onthaal 122.2.5.2. - Administratief secretariaat 122.2.5.3. - Automatisatie 122.2.5.4. - Technisch personeel 132.2.5.5. - Organogram administratie – automatisatie - steun 13Hoofdstuk 3 – Personeel3.1. Personeelsbestand 14 - 153.2. De werkelijke personeelscapaciteit 16 - 173.3. Leeftijd personeel 173.4. Overuren per referentieperiode 173.5. Nacht- en weekenduren 183.6. Stagiairs en mentoren 183.7. Vorming 19Hoofdstuk 4 – Middelen4.1. Informatica 204.2. Voertuigen 204.3. Speciale uitrusting 21Hoofdstuk 5 – Politioneel dossierbeheer5.1. Meldingen 225.2. Interventies 235.3. Kantschriften 245.4. Briefwisseling 245.5. Afhandeling - Registratie processen-verbaal 25 - 265.6. Afhandeling - Registratie feiten, inbreuken en ongevallen 27 - 295.7. Afhandeling - Andere registraties 295.8. Dossierbeheer A.P.O. 295.9. Informatieverwerking A.I.K en C.S.D. 305.10. Andere administratieve verrichtingen 30


Hoofdstuk 6 – Analyse aandachtspunten zonaal veiligheidsplan6.1. Verkeer 31 - 386.2. Maatschappelijke overlast 39 - 416.3. Jeugdzorg 426.4. Woninginbraak 436.5. Intrafamiliaal geweld 446.6. Werking en organisatieontwikkeling 45 - 46Hoofdstuk 7 – Andere activiteiten, acties en projecten7.1. Activiteiten recherche 47 - 497.2. Activiteiten jeugd- en sociale dienst 507.3. Acties en projecten 51 - 567.3.1. - PPPP-project 517.3.2. - Algemene toezichten 527.3.3. - Gerechtelijke acties 527.3.4. - Algemene preventie 52 - 537.3.5. - Verkeersveiligheid 53 - 567.4 Andere dienstverleningen 577.5. Openbare orde 57


1VOORWOORDMet dit jaarrapport willen we enerzijds een beeld schetsen van de werking van het korps, anderzijdseen analyse maken van de criminaliteitsfenomenen en tenslotte een beschrijving geven van deveiligheidstoestand in onze politiezone.In 2011 beschikte het korps, rekening houdend met het feit dat sommigen deeltijds werkten en methet aantal gedetacheerden vanuit de federale politie over 55 voltijds operationele equivalenten. Alsmen daarbij het capaciteitsverlies wegens ziekte, arbeidsongeval, bevallingsverlof, ouderschapsverlof,loopbaanonderbreking, opleiding en vorming rekent (3329 uren), betekent dit dat alle operationeelwerk door 53 mensen werd uitgevoerd.Er gebeurden 19 arbeidsongevallen, waarvan 17 tijdens de dienstuitvoering (bij arrestaties,interventies), samen goed voor 414 dagen. Wij hopen dat in de gevallen waarbij de dader(s) gekendzijn de gerechtelijke overheid op gepaste wijze sanctioneert, een gegeven dat in ons korps gevoeligligt.Hieronder volgen een aantal in het oog springende cijfergegevens voor wat betreft processen-verbaal,verkeer en criminaliteit. Voor een gedetailleerd overzicht en analyse verwijzen wij naar de inhoud vandit jaarrapport.In 2011 registreerde de lokale politie 11.394 meldingen, de meeste in de maand mei en op maandagen vrijdag.Er werd gevolg gegeven aan 8.017 interventie, de meeste in de maanden mei, oktober en novemberen op zaterdagen en zondagen.Er werden 20.200 processen-verbaal (aanvankelijke en navolgende) opgesteld, een cijfer dat steedsmaar blijft stijgen. Opvallend hierbij is de toename van het aantal snelheidsovertredingen.Qua verkeersongevallen dient vastgesteld :- dat het totaal aantal ongevallen lichtjes daalt van 677 in 2010 naar 670 in 211;- dat het aantal ongevallen met stoffelijke schade lichtjes daalt van 529 naar 522;- dat het aantal ongevallen met gekwetsten status quo blijft (146);- dat er in 2011 twee doden te betreuren vielen, één op de gewestweg N726 (Donderslagweg) en éénop de Koolmijnlaan;- dat de meeste ongevallen gebeurden in de maanden maart en december en op dinsdagen envrijdagen;- dat er in 2011 bij verkeersongevallen 27 gevallen van intoxicatie en 134 gevallen van vluchtmisdrijfwerden vastgesteld.De meldingen wegens maatschappelijke overlast stegen in 2011 naar 516 ten opzichte van 454 in2010. De wijken Meulenberg (25%) en Houthalen-Oost/Oost (20%) scoren het hoogst. Hetvandalisme daalt van 269 naar 229 feiten. Er is ook een daling van het aantal feiten inzake drugsbeziten drughandel. Opmerkelijk hierbij is dat onze recherche in 2011 een aantal grote (“zware”)drugdossiers heeft behandeld, hetgeen zeker de cijfers heeft beïnvloed in positieve zin (dalingtengevolge oppakken daders, opdoeken plantages, e.d.).Aan het fenomeen maatschappelijke overlast dient in de toekomst blijvend aandacht besteed teworden door middel van een gepast, thematisch en projectmatig optreden. Dit item zal in ons volgendzonaal veiligheidsplan zeker een prioriteit moeten blijven.De woninginbraken stegen van 99 naar 107. Dit cijfer omvat zowel effectieve woninginbraken (69) alspogingen (38). Alleszins is met het cijfer 107 de voor ons psychologische drempel van 100overschreden, maar blijven wij toch nog onder de cijfers van jaren geleden.Het fenomeen woninginbraken is een nationaal fenomeen en is zo tekenend dat onze Gouverneur enProcureur-Generaal in de nabije toekomst over de grenzen van de zones en van de provincies er eenprioriteit van maken op operationeel, onderzoeksmatig en gerechtelijk vlak (opsporing, bestraffing).De meeste inbraken gebeurden in de maanden mei en juni en in de wijken Meulenberg (35%) enHelchteren (26%).Ons jaarrapport biedt eveneens een overzicht van de activiteiten van de recherche en de jeugd- ensociale politiedienst en van uitgevoerde acties en projecten, gegevens die zeker het vermelden waardzijn.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


2Ons politiekorps zal ook in de toekomst met de middelen waarover wij beschikken zich blijveninspannen om onze zone zo veilig en leefbaar mogelijk te houden.Voor 2012 dienen zich nieuwe uitdagingen aan, zoals het toepassen van de “SALDUZ”-wetgeving(bijstand advocaat bij verhoor), de plannen van onze voogdijoverheden om tot ver doorgedrevenvormen van samenwerking te komen en tenslotte de verhuis naar het NAC (Nieuw AdministratiefCentrum), waar ondermeer de diensten van de gemeente, OCMW en politie een onderdak zullenvinden. Als korpschef weet ik dat ik voor de goede invulling van voormelde uitdagingen op mijnmedewerkers kan rekenen.Ik houd er aan iedereen van ons korps, zowel het operationeel als het CALOG-personeel, te bedankenvoor de inzet en de motivatie die ik ook in 2011 mocht ondervinden.Ook dank ik alle medewerkers die hebben bijgedragen tot de realisatie van dit jaarrapport.De zonechef,Jean-Paul LUCAS, hoofdcommissarisLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


3Hoofdstuk 1 - VOORSTELLING VAN DE ZONEDe politiezone Houthalen-Helchteren is een ééngemeentezone.Het is een multiculturele gemeente met 30.355 inwoners waarvan 2.857 een andere dan de Belgischenationaliteit hebben. Er zijn niet minder dan 74 nationaliteiten vertegenwoordigd in onze gemeente.De bevolkingsdichtheid bedraagt 386 inwoners per km². De bevolking is erg jong : 30,92% van deinwoners is jonger dan 25 jaar.De gemeente heeft 16 km gewestwegen en 245 km gemeentewegen.Op toeristisch gebied profileert de gemeente zich als het familieattractiepark bij uitstek, met degloednieuwe naam “Oasyo” en drie belangrijke domeinen, nl. Hengelhoef, Kelchterhoef en Molenheide.Tevens huisvest ze tal van bedrijven op 4 verschillende industrieterreinen.Sedert begin december 2010 fungeert de voormalige kazerne van Helchteren als tijdelijkopvangcentrum voor een 500-tal asielzoekers.1.1. Identificatie, coördinaten en openingsurenPolitiezone : HOUTHALEN-HELCHTERENHoogstraat 1a3530 Houthalen-HelchterenTel. : 011 60 99 99Fax : 011 60 99 39E-mail : politie@houthalen-helchteren.beProvincie: LimburgGerechtelijk arrondissement : HasseltCode politiezone : 5378Openingsuren :MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZon- en feestdag8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur9.00 - 13.00 uurgeslotenIn de politiezone verzorgt de lokale politie een 24-uren-interventiepermanentie. Na de openingsurenworden de telefonische oproepen doorgeschakeld naar het CIC Limburg (Communicatie- enInformatieCentrum) te Hasselt, die ze dan eventueel doorgeeft aan de interventieploeg op het terrein.1.2. De zonale veiligheidsraad en het zonaal veiligheidsplanZonale veiligheidsraadOvereenkomstig art. 25 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerdepolitiedienst werd een zonale veiligheidsraad opgericht.In deze raad zetelen de burgemeester, de procureur des Konings, de zonechef en de bestuurlijkedirecteur-coördinator van de federale politie. Zijn opdrachten zijn :- het bespreken en de voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan;- het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijkeen gerechtelijke politie;- het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.Zonaal veiligheidsplanHet zonaal veiligheidsplan omvat :- de prioritaire opdrachten en doelstellingen, vastgesteld door de burgemeester en de procureur desKonings, elkeen voor wat zijn bevoegdheid betreft, evenals de wijze waarop deze opdrachten endoelstellingen zullen worden aangepakt en bereikt;- de capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten vangerechtelijke en bestuurlijke aard;- de bijdrage die de lokale politie levert in de uitvoering van opdrachten van federale aard.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


4De weerhouden prioriteiten en aandachtspunten van het zonaal veiligheidsplan voor 2009-2012 zijn :1. In het domein van de veiligheid :a) Prioriteiten :- Verkeer- Overlast- Jeugdzorgb) Aandachtspunten :- Woninginbraken- Intrafamiliaal geweld2. In het domein van de werking en de organisatieontwikkeling :- Absenteïsme- Interne en externe communicatie1.3. Interne overlegstructurenOp het beleidsniveau: wekelijks overleggen de burgemeester en de zonechef over het politiebeleid ende actuele thema’s. Aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad of het college vanburgemeester en schepenen behoren, worden op dit overleg besproken en voorbereid.Op het managementsniveau:De zonechef overlegt regelmatig met zijn eerste plaatsvervanger, commissaris Roger Eerdekens.Het managementteam vergadert wekelijks en bestaat uit :- de zonechef en de 4 diensthoofden;- occasioneel andere beleidsmedewerkers of coördinatoren.Het MT bespreekt de interne werking en de veiligheidstoestand in de zone. Bij de bespreking vanbepaalde beleidsaangelegenheden of van specifieke onderwerpen woont de burgemeester dezevergadering bij.Op het korpsniveau:Het beleidsondersteuningsteam (BOT), bestaande uit de zonechef, de diensthoofden en decoördinatoren, vergadert naargelang de noodwendigheden.Op het dienstniveau:De zonechef en de diensthoofden overleggen regelmatig respectievelijk met de beleidscoördinatorenen de coördinatoren van hun dienst.De projectcoördinator heeft regelmatig (volgens noodwendigheden) overleg met de wijkagenten en deinterventieleden (wijkteam), in voorkomend geval ook met de diensthoofden.Dagelijks wordt een algemene briefing gehouden. Hierbij worden actuele gebeurtenissen besproken enwordt het personeel ingelicht over genomen beleidsbeslissingen, korpsonderrichtingen, ...1.4. Het arrondissementeel overlegMaandelijks komen in het arrondissement Hasselt de procureur des Konings, de arrondissementscommissaris,die onder het gezag van de gouverneur verantwoordelijk is voor het provinciaalveiligheidsbeleid, de directeur-coördinator van de federale politie, de gerechtelijk directeur van defederale recherche en de negen zonechefs van het arrondissement Hasselt samen.1.5. Provinciale overlegstructurenHet provinciaal overleg tussen de korpschefs:Drie à viermaal per jaar vergaderen alle korpschefs van de lokale politie, afgevaardigden van defederale politie, de arrondissementscommissaris, bevoegd voor politieaangelegenheden, ondervoorzitterschap van de gouverneur, om te overleggen over actuele beleidsthema’s.Het provinciaal overleg tussen de burgemeesters:Driemaal per jaar vergaderen de burgemeesters van Limburg, beide procureurs des Konings en dearrondissementscommissaris, bevoegd voor politiezaken, onder voorzitterschap van de gouverneur,om te overleggen over actuele beleidsthema’s.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


5Het CIC-overleg:Driemaal per jaar komen onder voorzitterschap van de gouverneur, de procureur-generaal, dearrondissementscommissaris en vertegenwoordigers van de federale en lokale politie samen om teoverleggen over het beheer en de organisatie van het provinciaal communicatiecentrum. Onzekorpschef, hoofdcommissaris J.P. Lucas, maakt deel uit van dit overlegorgaan.De provinciale veiligheidsraad:Driemaal per jaar vindt onder voorzitterschap van de gouverneur een overleg plaats met deprocureur-generaal, de twee directeurs-coördinatoren van de federale politie, de twee gerechtelijkedirecteurs van de federale politie, de arrondissementscommissaris bevoegd voor politiezaken, en vijfkorpschefs van de lokale politie. Onze korpschef, hoofdcommissaris J.P. Lucas, maakt deel uit van ditoverlegorgaan.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


6Hoofdstuk 2 - VOORSTELLING DIENSTEN2.1. Leiding van het zonaal korps2.1.1. Zonechef- De leiding van het korps is in handen van zonechef-hoofdcommissarisJ.P. Lucas.- Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid,meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.- Hij staat in voor de organisatie, de verdeling van de taken en deuitvoering van het beheer van het korps.- Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten door hetpolitiekorps.- Met het oog op een goed beheer, licht hij de burgemeester zo spoedigmogelijk in over alles wat het politiekorps en de uitvoering van zijnopdrachten aangaat. Hij licht hem ook in over de initiatieven die delokale politie overweegt te nemen en die betrekking hebben op hetzonale veiligheidsplan.- Hij moet elke maand verslag uitbrengen aan de burgemeester over dewerking van het korps en hem op de hoogte brengen van de klachtenvan buitenaf aangaande de werking van het korps of het optreden vanzijn personeel.- Hij is officier van bestuurlijke politie en officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van deprocureur des Konings.- Hij houdt toezicht op de bestuurlijke en gerechtelijke taakuitvoering.- Hij is eindverantwoordelijke m.b.t. het intern toezicht.- Hij onderhoudt de externe relaties.2.1.2. OrganisatieDe verschillende diensten worden geleid door diensthoofden, die bijgestaan worden doorcoördinatoren of adjunct-diensthoofden, die een brug- en schakelfunctie vervullen tussen hun dienstenen het management.2.1.3. Diensthoofden- Zij staan onder het gezag van de korpschef.- Zij zijn diensthoofd van één of meerdere diensten die hen door de korpschef werden toegewezen.- Zij leveren bijstand aan de leiding met betrekking tot hun specifieke taken.- Zij nemen deel aan vergaderingen, overlegplatforms, ...- Zij brengen verslag uit aan de korpschef en zorgen voor intern overleg en coördinatie.- Uitgezonderd het diensthoofd van het beleidssecretariaat, zijn de andere diensthoofden allenofficier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, terwijl decommissarissen-diensthoofd tevens officier van bestuurlijke politie zijn. Zij oefenen in diehoedanigheden de wettelijke opgelegde functies uit.- Zij zien toe op de realisatie van het zonaal veiligheidsplan.- Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de werking van hun diensten in overleg met de korpschefen de coördinatoren.- Zij houden toezicht op de taakuitvoering van het personeel, op hun gedrag en wijze van uitvoerenvan opdrachten, op de naleving van de regels van de verschillende overheden, dus ook de interne,en van de deontologische code.2.1.4. Coördinatoren- Zij staan in voor de coördinatie van een specifiek(e) dienst of domein.- Zij zijn in eerste instantie belast met de hierboven beschreven taken van hun diensthoofd.- Zij vervullen een brug- en schakelfunctie tussen de basis en de dienstleiding.- De coördinatoren met de graad van hoofdinspecteur oefenen de bevoegdheden, gekoppeld aan dehoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, uit.- Zij geven leiding aan groepen in het uitvoerend werk.- Zij brengen de directieven van de leiding ter kennis aan hun personeel.- Zij zorgen voor de goede werking van de dienst.- Zij oefenen het intern toezicht uit in de dienst waarover zij de leiding hebben.- Zij staan in voor de uitvoering van projecten.- Zij participeren aan overlegstructuren.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


72.1.5. Algemeen organogramInterventieCoördinatorenHINP R. R. HACCURIAHINP J. J. MAESHINP K. K. SWENNEN21 21 INPVerkeerCoördinatorHINP R. R. JANSEN4 INP1 assistenteOpsporingsdienstCoördinatorHINP G. G. AWOUTERS5 INPInterventie/VerkeerDiensthoofdCP CP S. S. LEVEROpsporingsdienstDiensthoofdCP CP M. M. BORMANSCoördinator juridischezaken / preventieadviseurI. I. BORREMANSKorpschef HCP J.P. LUCASBeleidssecretariaatDiensthoofdHINP J. J. VAESCoördinatorConsulente E. E. GIJBELS3 assistenten1 arbeiderWijk- & Sociale diensten en stafdienstenDiensthoofdCP CP J. J. CUPPENSAutomatisatie/Onthaal/SecretariaatDiensthoofdCP CP R. R. EERDEKENSWijkdienstCoördinatorHINP B. B. RAMAEKERS8 INPSociale dienstCoördinatorHINP K. K. LIEFSOENSOnthaal / SecretariaatCoördinatorHINP E. E. POSTELMANS1 HINP + 3 INP3 assistenten3 arbeidstersAutomatisatieCoördinatorsysteembeheerderP. P. MARIS2.2. De diensten2.2.1. De beleidsondersteunende diensten2.2.1.1. Juridisch adviseurNiet-limitatieve taken :- administratieve ondersteuning van de korpsleiding;- voorbereiding van dossiers van de korpschef in verband met de wetgeving toepasselijk oppolitie en (advies omtrent) opvolging van deze dossiers;- bestuderen van nieuwe wetten, omzendbrieven, K.B.’s, richtlijnen en verordeningen dievan belang zijn voor de werking van de lokale politie;- preventieadviseur;- juridische procedures en geschillen voorbereiden en opvolgen;- juridisch advies over dossiers i.v.m. arbeidsongevallen, sociale zekerheid, rechtshulp enzaakschade.2.2.1.2. Het beleidssecretariaatDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- administratie van de korpschef;- voorbereiden en samenstellen vanbeleidsdossiers;- informatie, documentatie, planning;- dienstregeling;- personeelsbeheer.DiensthoofdhoofdinspecteurJean VAESCoördinator Elke GIJBELSconsulenteKirsten PEETERSassistenteMieke KARYDASassistenteNele CUYPERSassistenteJos TIMMERSarbeiderLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


82.2.2. De eerstelijnsdiensten2.2.2.1. De interventiedienstDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- eerste politiehulp;- uitvoeren van algemene patrouilles en acties;- uitvoeren van doelgerichte patrouilles en toezicht op basis van :‣ prioriteiten vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan‣ uitgewerkte projecten‣ specifieke aanbevelingen, evenementen, plaatselijke problemen, situaties (fenomenenen/of doelgroepen) of vroeger uitgevoerde interventies;- bijstand verlenen aan andere politiediensten en ministeriële ambtenaren;- fungeren in de 24/24-uur-permanentie.2.2.2.2. De verkeersdienstDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- specialisatie in verkeersaangelegenheden;- uitvoeren van acties en controles in functie van de doelstelling betreffende deverkeersveiligheid gesteld door het zonaal veiligheidsplan;- uitvoeren van verkeerstoezicht en -regeling;- uitvoeren van taken opgelegd door de korpsleiding;- fungeren in de 24/24-uur-permanentie.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


92.2.2.3. Organogram eerstelijnsdienstenDiensthoofdcommissarisSophie LEVERInterventiedienstVerkeersdienstCoördinatorhoofdinspecteurRoger HACCURIACoördinatorHoofdinspecteurKris SWENNENRonald CUPPENSinspecteurAnn CRIEKEMANSinspecteurEddy BRIERSinspecteur (MB-team)Kris LUCASinspecteurhondgeleiderDaniel VELTJENinspecteur (MB-team)Carlo SACCHINIinspecteur (MB-team)Jurgen MOTMANSinspecteurClaudio BRESCIANIinspecteurYannick HERMANSinsp. (gedetacheerd)John BROUXinsp. (gedetacheerd)CoördinatorhoofdinspecteurJohan MAES(mountainbiketeam)Henri MICHIELSENinspecteurEddy GERIMONTinspecteurAnnita CLERIXinspecteurRonny ACHTENinspecteurChris SMEERSinspecteur(mountainbiketeam)Dominique SWERTSinspecteur (MB-team)Muhammed KAYAinspecteur)Steven BIJLOOSinspecteurWim BOSMANSinsp. (gedetacheerd)Tom SCHOUTEDENinsp. (gedetacheerd)Kristel VANDENHOUDTinsp. (gedetacheerd)CoördinatorhoofdinspecteurRudi JANSEN(motorteam)Albert VIJGENinspecteurGeert BILLENinspecteur (motorteam)Tamara BAUWENSinspecteur (motorteam)Ünal ÖZESKIinspecteurSimonne AERTSassistenteLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


102.2.3. De tweedelijnsdiensten2.2.3.1. De wijkdienstDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- basistoezicht in de wijk;- herkenbaar aanspreekpunt;- contact met de bevolking;- inlichtingen inwinnen;- deelname aan vergadering;- overleg in de wijk;- bemiddelingsfunctie met het doel probleemoplossend te werken;- verspreiden van algemene info naar de bevolking;- veiligheidsgevoel verhogen;- onderzoeken van kleine criminaliteit;- verkeerstoezicht en –regeling aan scholen;- deelname aan bijzondere acties en projecten;- indien nodig bijstand verlenen aan de andere diensten;- uitvoeren van taken opgelegd door de korpsleiding;- fungeren in de 24/24-uur-permanentie.2.2.3.2. De jeugd- en sociale dienstDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- preventieve, repressieve en buiten-gerechtelijke tussenkomsten;- slachtofferzorg;- bemiddeling;- deelnemen aan bovenlokaal overleg;- uitvoeren van bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten, hoofdzakelijk van familiale ensociale aard;- vertrouwenspersoon ongewenste seksuele intimiteiten, pesterijen en geweld op het werk.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


112.2.3.3. Organogram tweedelijnsdienstenDiensthoofdcommissarisJozef CUPPENSWijkdienstCoördinatorhoofdinspecteurBenny RAMAEKERSJeugd- en en socialediensthoofdinspecteurKathleen LIEFSOENSCornelius HUISMAN – inspecteurHouthalen-Centrum/Oost + Laak + TenhoutWilly DRIESEN – inspecteurHouthalen-Centrum/WestDidier CARNEL – inspecteurHouthalen-Centrum/MeulenbergDaniel GEUNS – inspecteurHouthalen-Centrum/Industrie + LilloAlbert GOOSSENS – inspecteurHouthalen-Oost/OostValerio SACCHINI – inspecteurMeulenbergKurt VANSPAUWEN – inspecteurHouthalen-Oost/WestSigrid CHRISTENS – inspecteurHelchterenLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


122.2.4. De rechercheDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- gerechtelijke onderzoeken (ambtshalve of op vraag van gerechtelijke overheden);- sporenonderzoeken;- observatieopdrachten;- inwinnen van informatie;- fenomenen bestuderen en analyseren;- deelname aan overlegvergaderingen;- uitvoeren van taken opgelegd door de korpsleiding.DiensthoofdcommissarisMarcel BORMANSAdj.-diensthoofdhoofdinspecteurGuido AWOUTERSLouis TIMMERSinspecteurJulien LEENDERSinspecteurEddy CATTIEinspecteurVéronique VERLINDEinspecteurEillene JENNÉinspecteur2.2.5. Administratie, automatisatie en steundiensten2.2.5.1. Het onthaalDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- informeren en/of doorverwijzen van de bezoeker;- opnemen van klachten, aangiften, …;- afleveren van attesten en politionele documenten;- bedienen van radio en telefoon;- bijhouden van registers (exploten, gevonden voorwerpen, …);- als deeltaak, deelnemen aan acties, bijzondere diensten, vatten van informatie;- uitvoeren en afwerken van kleine onderzoeken;- uitvoeren van kantschriften;- uitvoeren van opdrachten van de korpsleiding.2.2.5.2. Het administratief secretariaatDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- bijhouden klassementen, documentatie;- administratie A.P.O. (autonoom politioneel onderzoek);- administratie betreffende de registers van het geïntegreerd dossierbeheer;- bijstand aan het diensthoofd inzake “vatting” of functioneel beheer van dossiers;- beantwoorden van briefwisseling;- verzending van dossiers;- bijstand aan het onthaal (opvang aan loket, telefoon, …);- afleveren van signalisatievergunningen (verkeer);- statistieken verkeersongevallen, diensters, …;- uitvoeren van andere opgedragen taken.2.2.5.3. AutomatisatieDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- het technisch beheer en onderhoud van hard- en software;- toezicht op het gebruik van de hard- en software;- aanmaken van programma’s, bestanden, formulieren, …;- ondersteuning en opleiding van het personeel;- participeren aan overlegstructuren;- uitwerken van behoefteplanning;- opstellen en opvolgen van aankoopdossiers.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


132.2.5.4. Technisch personeelDe opdrachten van deze dienst zijn o.a. :- onderhoud van de gebouwen;- bijhouden en doorgeven van bestellingen m.b.t. hun opdracht;- toezicht op de hygiëne;- melding van defecten;- bijstand, indien vereist, bij bepaalde gelegenheden (bediening, …).2.2.5.5. Organogram administratie - automatisatie - steunDiensthoofdcommissarisRoger EERDEKENSCoördinatorhoofdinspecteurErwin POSTELMANSCoördinatorsysteembeheerPeter MARISIT-consulentOnthaalAdm. secretariaatTechnisch personeelIvo POSTELMANShoofdinspecteurVincenza DELFUZZIassistenteSonja SEMPELStechnisch beambteMarc PISERAinspecteurReinhilde DROOGMANSassistenteBarbara MADEJSKAtechnisch beambteMarc SERVAESinspecteurAnne KERFSassistenteLucienne MULDERStechnisch beambteLuc MELOTTEinspecteurLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


14Hoofdstuk 3 - PERSONEEL3.1. Personeelsbestand op 31 december 20113.1.1. Personeelswijzigingen in het operationele kader01/01/2011 : INP Jean-Pierre BEERTENS verlaat het korps wegens pensioen.01/01/2011 : INP Jurgen MOTMANS treedt in dienst en wordt ingedeeld bij de interventiedienst.01/01/2011 : INP Ünal ÖZESKI muteert van de interventiedienst naar de verkeersdienst.17/01/2011 : INP Maarten NIESSEN wordt gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zone.01/06/2011 : INP Lore HAUGLUSTAINE wordt bevorderd tot hoofdinspecteur en verlaat het korps.01/06/2011 : INP Maarten CREMERS wordt bevorderd tot hoofdinspecteur en verlaat het korps.30/06/2011 : INP Maarten NIESSEN verlaat onze zone wegens mutatie.01/09/2011 : INP Steven BIJLOOS treedt in dienst en wordt ingedeeld bij de interventiedienst.01/09/2011 : INP Claudio BRESCIANI treedt in dienst en wordt ingedeeld bij de interventiedienst.01/09/2011 : INP Kris SWENNEN wordt bevorderd tot hoofdinspecteur.01/09/2011 : INP Eillene JENNÉ muteert van de interventiedienst naar de opsporingsdienst.01/09/2011 : INP John BROUX wordt gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zone.01/09/2011 : INP Kristel VANDENHOUDT wordt gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zone.01/10/2011 : INP Albert GOOSSENS muteert van de interventiedienst naar de wijkdienst.3.1.2. Personeelswijzigingen in het Calog-kader09/01/2011 : ASS Silvia Frederix verlaat het korps.01/09/2011 : ASS Nele Cuypers treedt in dienst en wordt ingedeeld bij het beleidssecretariaat.30/09/2011 : ASS Kim T’Jolyn verlaat het korps.3.1.3. Bijzondere administratieve toestanden- INP Wim SIJBERS is sedert 01/03/2005 gedetacheerd naar het CIC-Limburg. Hij behoort in theorienog tot ons korps, maar aangezien zijn verloning niet meer ten laste van onze zone valt, wordt hijniet in het feitelijk kader meegerekend;- INP Jacques VAN HOEF is sedert 01/02/2006 gedetacheerd naar het CIC-Limburg. Hij behoort intheorie nog tot ons korps, maar aangezien zijn verloning niet meer ten laste van onze zone valt,wordt hij niet in het feitelijk kader meegerekend;- CP Jean VAN NERUM is sedert 01/04/2006 gedetacheerd naar het AIK Hasselt. Hij behoort intheorie nog tot ons korps en aangezien zijn verloning ten laste van onze zone valt, wordt hij in hetfeitelijk kader meegeteld;- INP Wim BOSMANS is sedert 04/01/2010 gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zone alsversterking. Begrotingstechnisch behoort hij niet tot het organiek kader, maar hij wordt wel in hetfeitelijk kader meegeteld;- INP Steven BIJLOOS is sedert 01/10/2010 gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zone alsversterking. Begrotingstechnisch behoorde hij niet tot het organiek kader, maar hij werd wel in hetfeitelijk kader meegeteld. Vanaf 01/09/2011 werd hij aangeworven als inspecteur interventie;- INP Yannick HERMANS is sedert 01/10/2010 gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zoneals versterking. Begrotingstechnisch behoort hij niet tot het organiek kader, maar hij wordt wel inhet feitelijk kader meegeteld;- INP Tom SCHOUTEDEN is sedert 03/12/2010 gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zoneals versterking. Begrotingstechnisch behoort hij niet tot het organiek kader, maar hij wordt wel inhet feitelijk kader meegeteld;- INP Luis VICENTE-DUARTE maakt sedert 08/08/2011 gebruik van het stelsel “afwezigheid voorlange duur wegens persoonlijke aangelegenheden”.- INP John BROUX is sedert 01/09/2011 gedetacheerd van de Federale Politie naar onze zone alsversterking. Begrotingstechnisch behoort hij niet tot het organiek kader, maar hij wordt wel in hetfeitelijk kader meegeteld;- INP Kristel VANDENHOUDT is sedert 01/09/2011 gedetacheerd van de Federale Politie naar onzezone als versterking. Begrotingstechnisch behoort zij niet tot het organiek kader, maar zij wordtwel in het feitelijk kader meegeteld;- Assistente Simonne AERTS is sedert 01/11/2009 buiten kader aangeworven. Haar verloning zitvervat in de subsidie van het verkeersveiligheidsfonds. Zij wordt meegeteld in het feitelijk kader;- Arbeider Jos TIMMERS verricht sedert 2/07/2007 halftijdse arbeid. Zijn verloning zit vervat in desubsidie van het verkeersveiligheidsfonds. Hij wordt meegeteld in het feitelijk kader.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


153.1.4. Kader per graad (weergave cijfers in equivalenten)Operationeel kader organiek feitelijk- hoofdcommissaris (HCP) 1,00 1,00- commissaris (CP) 3,00 5,00- hoofdinspecteur (HINP) 12,00 9,50- inspecteur (INP) 37,00 40,10- agent (AP) 0,00 0,00Totaal 53,00 55,60Calog- kader organiek feitelijk- adviseur (ADV) 1,00 1,00- consulent (CNT) 2,00 2,00- assistent (ASS) 7,00 6,60- arbeid(st)er (ARB) 1,50 2,00Totaal 11,50 11,603.1.5. Feitelijke bezetting personeel per geslachtOperationelen Man Vrouw Aantal- HCP 1 0 1- CP 4 1 5- HINP 9 1 10- INP 34 7 41Totaal 48 9 5734141917HCP CP HINP INPManVrouwCalog Man Vrouw Aantal- ADV 0 1 1- CNT 1 1 2- ASS 0 7 7- ARB 1 3 4Totaal 2 12 14731 1 11ADV CNT ASS ARBManVrouwLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


163.2. Werkelijke capaciteit van het personeelVerlies aan capaciteit in dagen - factoren 2007 2008 2009 2010 2011- ziekte 1072 1702 1227 1191 1296- arbeidsongeval 813 1082 893 161 414- bevallingsverlof, ouderschapsverlof,loopbaanonderbreking36 391 242 517 337- opleiding, vorming 174 285 309 428 618- andere redenen 931 279 276 234 664Totaal 3026 3739 2947 2531 33292007 2008 2009 2010 20112000180016001400120010008006004002000ziekte arbeidsongeval bevallingsverlof,ouderschapsverlof,loopbaanonderbrekingopleiding, vormingandere redenenArbeidsongevallen (een woordje uitleg)In 2011 gebeurden er 19 arbeidsongevallen:- 2 op weg van het werk naar huis;- 17 tijdens de gewone dienstuitvoering.Deze ongevallen hadden in totaal 381 dagen arbeidsongeschiktheid (AO) voor gevolg.Het resterende deel, nl. 33 dagen arbeidsongeschiktheid, vindt zijn oorzaak in ongevallen die nogdateren van voorgaande jaren.Datum Beschrijving AO1. 21/01/11 Tijdens het overmeesteren van een vluchtend persoon komt betrokkene ten 38val. Verdachte blijft weerspannig. Betrokkene kneust zijn dij en elleboog enkrijgt een nekhernia.2 31/01/11 Betrokkene komt met de fiets ten val bij het rijden over bladeren en kwetst 126zijn heup en knie.3. 14/02/11 Bij het intrappen van de deur van een woning na het horen van een26geweerschot kwetst betrokkene zijn rug, knie en hiel.4. 08/03/11 Bij het wegduwen van een wagen bij een verkeersongeval, schuift16betrokkene uit over de gelekte koelvloeistof en komt ten val op handen enknieën.5. 24/03/11 Bij het overmeesteren en boeien van een verdachte tijdens een TPIoefening,0plooit de duim van betrokkene te ver naar achter.6. 23/05/11 Bij het controleren van de chip van de politiehond moest betrokkene de 51hond even optillen, waarbij hij door zijn knie zakte.7. 20/06/11 Betrokkene liep de trap op, liet zijn sleutels vallen en mistrapte zich10daardoor, waardoor hij door zijn knie zakte.8. 29/06/11 Bij een dringende interventie naderden betrokkenen een rood verkeerslicht. 10Met sirene en zwaailicht begeven zij zich op het kruispunt, waarbij zij in deflank worden aangereden door een voertuig dat langs rechts het kruispuntoprijdt. De combi wordt tegen de schuintegenoverliggende verkeerslichtengekatapulteerd. Betrokkene heeft een whiplash en hersenschudding.9. 29/06/11 Idem als vorige. Tweede collega heeft een whiplash. 310. 29/06/11 Betrokkene rijdt ‘s avonds met de fiets naar huis en wordt hij bij het overstekenvan de rijbaan aangereden door een wagen met te hoge snelheid.Betrokkene heeft kneuzingen en schaafwonden over het hele lichaam.2Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


1711. 02/08/11 Betrokkene rijdt ‘s avonds met de fiets naar huis en schuift uit op zand dat 3op de rand van het fietspad lag. Hij valt op elleboog en schouder.12. 16/09/11 Verzet bij arrestatie/boeien van een persoon waardoor de rechterduim wordt 44gekwetst.13. 20/10/11 Verzet bij arrestatie van een agressief persoon waardoor betrokkene op 0meerdere plaatsen oppervlakkige wonden opliep.14. 20/10/11 Idem als vorige. Tweede collega kwetst zich aan linkerknie en -hand. 2115. 20/10/11 Idem als vorige. Derde collega kwetst zich aan linkerknie. 016. 29/11/11 Verhoor uitvoeren nav kantschrift: na een korte discussie wordt betrokkene 13met 2 handen geslagen op de borstkas.17. 29/11/11 Idem als vorige. Tweede collega loop een whiplash op. 1818. 24/12/11 Bij de arrestatie van een verdachte komt het tot een schermutseling tussen 0verdachte, zijn vrienden en betrokkene, waarbij betrokkene ten val komt enzijn hand bezeert.19. 24/12/11 Idem als vorige. Tweede collega krijgt een elleboogstoot tegen het hoofd. 03813.3. Leeftijd personeel per kaderLeeftijd OFF HINP INP CALOG- 26 jaar 0 0 5 026 - 30 0 0 4 231 - 35 1 1 4 236 - 40 0 1 5 141 - 45 0 2 6 246 - 50 0 2 3 051 - 55 1 2 12 6+ 56 jaar 4 2 2 1Totaal 6 10 41 14Gemiddelde leeftijd per kader52,5047,2044,5041,53OFF HINP INP+AINP CALOGAantal personeelsleden per leeftijdscategorie per kader121086420-26 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56+OFF HINP INP CALOG3.4. Overuren per referentieperiodeHet is de beleidsoptie om het aantal overuren tot een minimum te beperken.Overuren per periode 2007 2008 2009 2010 2011- januari - februari 112 39 102 31 39- maart - april 70 73 67 30 10- mei - juni 119 38 64 23 45- juli - augustus 74 198 52 35 1- september - oktober 103 208 107 14 30- november - december 167 172 26 12 6Totaal 645 728 418 145 131Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


183.5. Nachturen - weekendurenOnderstaande tabel en grafieken geven een overzicht van de maandelijks gepresteerde nacht- enweekenduren.Maand weekend nacht- januari 551 779- februari 394 702- maart 404 720- april 518 654- mei 717 873- juni 546 872- juli 725 770- augustus 821 942- september 557 805- oktober 694 855- november 754 828- december 548 799Totaal 2011 7229 9599Totaal 2010 7356 10206Totaal 2009 7750 11780Totaal 2008 7663 11849Totaal 2007 7972 12372Gepresteerde weekenduren10009008007006005004003002001000jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec2007 2008 2009 2010 2011Gepresteerde nachturen1400120010008006004002000jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec2007 2008 2009 2010 20113.6. Stagiairs en mentorenVolgende aspirant-inspecteurs hebben stage gelopen in onze politiezone :Naam Graad Mentor Aantal urenMachkour Sabah AHINP HINP Awouters Guido 160Driesen Jeroen AHINP HINP Awouters Guido 24Reekmans Bart AINP INP Smeers Chris 320De Raeve Guy AINP INP Huisman Corné 320Mathues Nathalie AINP INP Veltjen Daniël 336Van Gaal Caroline AINP INP Bauwens Tamara 16Bongiovani Salvatore AINP INP Kaya Muhammed 16Lemmens Wim AINP INP Motmans Jurgen 16Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


193.7. VormingVolgende opleidingen werden gevolgd :OpleidingenAmokBijscholing geweldsbeheersing - specialistenVerkeer: bijscholing motorrijder: opfrissingVerkeer: bijscholing motorrijder: circuit TerlaemenBijscholing patrouillehondgeleiderJaarlijkse bijscholing patrouillehondgeleiderJaarlijkse bijscholing geweldbeheersing voor de trainers dwang met enzonder vuurwapenGPI 48-trainingen: geweldsbeheersingHeropfrissing verkeerswetgevingTerugkomdag fietsdiefstalDrugs en verkeer - speekseltestFunctionele gerechtelijke opleidingGrensoverschrijdende politiesamenwerkingBijzondere bewapening - geweerschutter politie basisReferentie-politieambtenaar wapensOverschakeling naar een nieuw politiewapenOverschakeling van de vaste naar de telescopische wapenstokMentorHet vergunnen van werken in mijn gemeenteOmgaan met personen die betrokken zijn in een verkeersongevalSlachtofferbejegeningOnbemande camera’sOPI-ANG-POL Office bestuurlijke politie module 14,v3, -End userPolygrafieSporenRollentestbankVreemdelingencontroleWoonvaststellingen en de identiteitsdocumenten voor Belgen - de opvolgingvan onregelmatig verblijf op het Belgisch grondgebied en deverblijfsdocumenten voor vreemdelingenTechnopreventiePolitie road show: “integrale veiligheid”Salduz - theoretische vormingSalduz - trainersvaardighedenBijkomende ‘train de trainer’-sessie SalduzStudiedag: “Salduz, de advocaat bij het politioneel verhoor in België -samenwerken of elkaar tegenwerken?”Statuten van de personeelsleden van de geïntegreerde politieFunctioneringsevaluatiePdos rustpensioenen - module 1Pdos Capelo - module 2Opleiding Themis loonmotor-basisOpleiding overheidsopdrachtenFunctioneel beheerderGecertificeerde opleiding: assertiviteit en conflicthanteringGecertificeerde opleiding: de kwalitatieve aanpak van een onthaaldienstColloqium: de wapenwet en zijn praktijkOrtec harmony studiedagCPS studiedag: organisatiebeheersing of beheerst worden door deorganisatie: een dilemma voor de politiemanagerStudiedag: Amok-incidentenStudiedag: de politieambtenaar als archivarisSelectieproeven “specialist dwang met vuurwapen”Deelname1 CP + 1 HINP + 1 INP1 HINP1 HINP + 1 INP1 INP1 INP1 INP1 CP + 1 INPOPS6 INP2 HINP + 1 INP1 INP1 INP1 CP1 HINP2 HINP1 HINP + 8 INP1 HINP + 5 INP2 INP1 INP1 HINP + 1 INP1 INP1 INP1 HINP1 INP2 INP1 INP1 HINP + 2 INP1 CP1 HINP + 4 INP1 CP + 2 HINPOPS + 1 ADV1 CP + 1 HINP + 5 INP1 CP + 3 HINP1 ADV1 ASS1 CONS2 ASS2 ASS1 CONS1 ASS1 ASS1 ASS1 ASS1 HINP1 CP + 1 CONS1 HCP1 CP1 CONS2 INPLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


20Hoofdstuk 4 - MIDDELEN4.1. Informatica• 5 servers ISLP: toepassingsserver en Questisserver, fileserver, mailserver, Galop-server• 1 server EDL-verkeersmonitoring en -schetsen en monitoring gerechtelijke feiten• 1 server ORTEC-personeelsbeheer• 3 dedicated PC’s: - intranet/fileserver oude files- intranet/nieuwsforum- FIT-station : digitale vingerafdrukken• 43 ISLP PC’s• 11 ISLP laserprinters• 12 ISLP inktjetprinters• 5 all-in-one’s: scanner-printer• 13 PC’s voor gemeentelijke netwerk• 7 laptops• 4 printers voor gemeentelijk netwerk4.2. Voertuigenpark4.2.1. FietsenDe wijkdienst heeft volgende fietsen ter beschikking:• 7 herenfietsen• 1 damesfietsDe interventiedienst beschikt over:• 4 mountainbikes4.2.2. Motorvoertuigen♦ 6 personenwagens Merk Bouwjaar♦ 4 politiecombi’s Renault Mégane 2004♦ 2 monovolumewagens Renault Mégane 2006♦ 3 stationwagens Citroën C4 2007♦ 1 transportvoertuig voor dieren Opel Combo 2008♦ 2 motorfietsen VW Transporter 2008VW Transporter 2008Striping van de voertuigen : Opel Astra Break 2008• 5 zonder striping (anonieme) Opel Combo 2008• 10 nieuwe striping Skoda Fabia 2009VW Transporter 2010Peugeot 206 2010Peugeot 308 2010Skoda Fabia 2010Peugeot 206 2011VW Transporter 20114.2.3. Andere voertuigen♦ 1 aanhangwagen♦ 1 aanhangwagen met grafisch bordLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


214.3. Speciale uitrusting en middelen4.3.1. Bewapening• 1 beveiligde wapenkamer• 2 beveiligde wapenkasten• 35 revolvers (niet meer in gebruik)• 17 pistolen (niet meer in gebruik)• 55 pistolen Walther P99• 4 mitrailleurpistolen UZI (niet meer in gebruik)• 4 mitrailleurpistolen MP5• 6 riotguns• 1 kogelgeweer• 6 lange wapenstokken (niet meer in gebruik)• 41 wapenstokken (niet meer in gebruik)• 55 uitschuifbare wapenstokken• 58 spuitbussen pepperspray4.3.2. Veiligheidsuitrusting• 8 uitrustingen “ordehandhaving”• 14 gemeenschappelijke kogelwerende vesten• 57 individuele kogelwerende vesten• 1 gasmasker4.3.3. Communicatiemiddelen• 1 basisstation Astrid• 5 mobiele radioposten• 32 draagbare radioposten• 2 faxtoestellen• 22 GSM-toestellen4.3.4. Verkeersuitrusting• 6 ademtesttoestellen• 3 ademanalysetoestellen• 2 preventieve radars• 2 curvometers• 2 wielklemmen• 2 spijkereggen• 10 wielmeters• 5 sets blauwe signalisatielampen• 1 tachograaf uitleestoestel• 1 digitale snelheidsmeter4.3.5. Speciale uitrusting• 7 branddekens• 1 megafoon• 2 verrekijkers• 1 koffer vingerafdrukken• 1 camera• 7 digitale fototoestellen• 1 TV-toestel• 1 TV-toestel met ingebouwde video• 1 LCD-projector• 3 GPS-toestellen• 15 fleetloggers• 4 e-ID lezers• 1 SIMkaartlezer• 1 sonometerLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


225.1. MeldingenHoofdstuk 5 - POLITIONEEL DOSSIERBEHEEREen melding of een oproep is een telefonisch of een aan het loket aangegeven feit, een vraag ofandere informatie die door de lokale politie verder behandeld of als inlichting genoteerd wordt.2007 2008 2009 2010 2011Verkeer (ongevallen, vlotheid, veiligheid, inbreuken, …) 1382 1577 1631 1706 1760Alarmmelding (inbraak, agressie, brand, gas) 136 148 136 178 132Openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid 263 348 347 326 312Personen (noodsituaties, zeden, slagen/geweld, …) 3728 3174 3614 3467 3761Goederen (brand, diefstallen, vernielingen, verlies, …) 2696 2849 3104 2497 2513Milieu (lucht, water, bodem, geluid, …) 490 435 501 450 580Dieren (onbeheerd, dierenbescherming, …) 431 403 424 333 336Bijstand (hulp-, politie-, gerechtelijke diensten, …) 1049 1208 1539 1227 1342Specifieke domeinen (drugs, vreemdelingen, wapens, …) 48 46 69 70 82Lokale meldingen (toezichten, interne meldingen, …) 479 487 543 593 576Totaal 10702 10675 11908 10847 11394Meldingen per maand2010 2011 Meldingen per dag2010 20118468338538501101107210781030951966914959936 927901 905917835100796690385188775318071767168416621557 155216011523171216131582144214241315jan.feb.maa.apr.meijun.jul.aug.sep.okt.nov.dec.maa din woe don vrij zat zonMeldingen per uur2010 20113313002311601441112136415476177575567067067107646086165986244724174521130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


235.2. InterventiesInterventies zijn alle reacties volgend op een melding waarvoor onmiddellijk een ploeg ter plaatsewordt gestuurd. Na de dispatching door het C.I.C. vullen de interventieploegen het resultaat van huntussenkomst aan in de module Interventie.2007 2008 2009 2010 2011Verkeer (ongevallen, vlotheid, veiligheid, inbreuken, …) 975 1168 1227 1379 1449Alarmmelding (inbraak, agressie, brand, gas) 120 125 128 175 131Openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid 10 22 16 29 22Personen (noodsituaties, zeden, slagen/geweld, …) 1654 2060 2636 2720 3066Goederen (brand, diefstallen, vernielingen, verlies, …) 1050 1242 1353 1263 1360Milieu (lucht, water, bodem, geluid, …) 372 329 343 353 473Dieren (onbeheerd, dierenbescherming, …) 258 256 279 213 210Bijstand (hulp-, politie-, gerechtelijke diensten, …) 599 923 1334 1112 1249Specifieke domeinen (drugs, vreemdelingen, wapens, …) 26 31 37 46 57Lokale meldingen (toezichten, interne meldingen, …) 1 0 3 2 0Totaal 5065 6156 7356 7292 8017Interventies per maand2010 2011 Interventies per dag2010 2011683567542585562 566709682766719658637690645689590617551710 719 6606476035111083100810578941066932976973108710041403125413451226jan.feb.maa.apr.meijun.jul.aug.sep.okt.nov.dec.maa din woe don vrij zat zonInterventies per uur2010 2011Verhouding Meldingen/Interventies570504438427387409399433295 320 3193853264494084321200010000800060003182892244000154 142108176200010502003 2005 2007 2009 20110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23MeldingInterventieNiet elke melding of interventie leidt tot een proces-verbaal. Soms zijn zij van bestuurlijke aard,waarvoor desgevallend een oplossing door bemiddeling of doorverwijzing mogelijk is.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


245.3. KantschriftenIn de module Kantschrift worden de opdrachten of kennisgevingen van parketmagistraten en griffiesvan rechtbanken ingeschreven, alsook de APO-opdrachten komende van andere politiezones.APO of het Autonoom Politioneel Onderzoek houdt in dat de verantwoordelijke politiezone bepaaldestrafrechtelijke dossiers zelf volledig afhandelt vooraleer ze aan het parket over te maken.Opdrachten in het kader van : 2007 2008 2009 2010 2011- misdrijven strafwetboek 560 508 632 589 590- inbreuken bijzondere wetten en politiereglementen 195 205 187 221 194- inbreuken verkeer 1661 1773 1940 2220 2277- andere : aanhouding en aanverwanten 52 60 61 77 52- andere : feit/gebeurtenis - geen misdrijf 18 16 17 23 18- andere : jeugd en gezin 72 74 99 94 82- andere : naturalisatie 122 130 125 108 156- andere : afgifte, betekening, kennisgeving, oproeping 141 150 243 153 194- andere : herinnering, inlichting of afschrift PV, ... 956 1094 1069 1031 926- andere : opdrachten allerhande 154 124 159 106 138- andere : eerherstel en genade 44 40 48 43 22- andere : strafregister 1656 0 0 5 1Totaal 5631 4174 4580 4670 465056325256 5430 5502 5631 4580 4670 465041742003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Afzender kantschriftParket/griffie Politie (APO)2003 5330 3022004 4755 5012005 4814 6162006 5002 5002007 5034 5972008 3536 6382009 3822 7582010 3828 8422011 3810 840De daling in 2008 is te wijten aan de verhuis einde 2007 van het gemeentelijk strafregister naar dedienst “burgerzaken”.5.4. BriefwisselingIn de module “Briefwisseling” worden de inkomende en uitgaande briefwisseling van of voor bestuurlijkeen gerechtelijke overheden, politiediensten, particulieren, alsook de deurwaardersexploteningeschreven.2007 2008 2009 2010 2011Inkomend 4137 4151 4299 3648 2927Uitgaand 1033 1019 970 899 845Totaal 5170 5170 5269 4547 37725055 5067529854805170 5170 5269454737722003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


255.5. Afhandeling - Registratie processen-verbaal5.5.1. Aanvankelijke processen-verbaalDe door onze politiezone opgestelde aanvankelijke P.V.’s bevatten de eerste vaststellingen eninlichtingen betreffende :- feiten of misdrijven strafbaar gesteld door het Strafwetboek;- inbreuken uit hoofde van verschillende bijzondere wetten;- gebeurtenissen die geen misdrijf inhouden, maar waarvoor het aangewezen is een PV op te stellen;- verkeersongevallen;- verkeersinbreuken.Hierin zijn ook de P.V.’s begrepen welke opgesteld werden voor feiten, inbreuken of ongevallen, doorons vastgesteld in een andere politiezone.Aanvankelijke P.V.'s per register 2007 2008 2009 2010 2011- Gerechtelijke niet verkeer (GF) 2525 2575 2697 2432 2308- Onmiddellijke inningen (OI) 3106 3272 3599 7187 10251- Verkeersinbreuken (VI) 1198 1333 961 1371 2173- Verkeersongevallen (VO) 363 413 431 603 546- Waarschuwingen (WA) 774 574 690 604 653- Jongeren-PV's (GO) 125 116 97 133 86Totaal 8091 8283 8475 12330 16017Aanvankelijke P.V.'s per register1100010500100009500900085008000750070006500600055005000450040003500300025002000150010005000GF OI VI VO WA2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20115.5.2. Navolgende processen-verbaalDe navolgende P.V.’s geven de bijkomende vaststellingen en inlichtingen weer.Navolgende P.V.'s per register 2007 2008 2009 2010 2011- Gerechtelijke niet verkeer (GF) 2094 2232 2623 2556 2502- Onmiddellijke inningen (OI) 0 0 0 0 0- Verkeersinbreuken (VI) 777 829 927 1227 1338- Verkeersongevallen (VO) 263 300 270 264 318- Waarschuwingen (WA) 32 37 55 40 24- Jongeren-PV's (GO) 0 0 2 2 1Totaal 3166 3398 3877 4089 4183Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


265.5.3. Evolutie van het aantal processen-verbaal2020011236 11257 11681 12352 164197947882193522003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Het aantal opgestelde processen-verbaal is vanaf 2010 aanzienlijk gestegen. Dit is voornamelijk tewijten aan de ingebruikname sedert de zomer van 2010 van 2 digitale onbemande camera’s, die in deflitspalen geplaatst werden.Wijze van vaststelling van de verkeersovertreding 2010 2011- door de verbalisant 2727 2852- door de bemande mobiele snelheidsmeter 3242 2551- door de onbemande camera's (snelheid + rood licht) 2589 7021Totaal 8558 124245.5.4. Categorie processen-verbaalIngevolge onderrichtingen van de gerechtelijke overheid hanteert onze zone de volgende proceduresvoor de afhandeling van dossiers:‣ A.P.O. of Autonoom Politioneel Onderzoek: in welbepaalde gevallen is de politie zelfverantwoordelijk voor de volledige afhandeling van gerechtelijke dossiers. Na de vaststelling vanhet feit, inbreuk of ongeval beschikt de politie over een termijn van 4 maanden om het dossier afte ronden en het vervolgens aan het parket over te maken;‣ V.P.V. of Vereenvoudigd P.V.: voor andere feiten, die conform het beleid van het parket, voorlopiggeen gerechtelijk vervolg zullen kennen, is slechts een eenvoudige registratie en geen verzendingnaar het parket nodig. Meestal gaat het over “lichte” feiten, waarvan geen dader gekend is;‣ Klassiek P.V.: voor alle andere gevallen, die niet onder de APO- of VPV-regeling vallen, verzendenwe de “klassieke” P.V.’s onmiddellijk naar het parket.Aanvankelijke P.V.'s per categorie28302453195315211595 16581572147317321491159611341023 1030946 91610941066125410353594454624004006524502003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011APO VPV KlassiekVoor de feiten “gerechtelijk niet verkeer” en verkeersongevallen geldt de APO-regeling reeds sedert2003. Vanaf maart 2009 is deze ook van toepassing voor de verkeersinbreuken vastgesteld d.m.v.een P.V. en de waarschuwingen. De onmiddellijke inningen daarentegen vallen niet onder de APOregeling.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


275.6. Afhandeling - registratie feiten, inbreuken en ongevallenHierna geven wij een overzicht van de feiten, de inbreuken en de verkeersongevallen die door onskorps in de politiezone Houthalen-Helchteren werden vastgesteld.Deze cijfers komen niet noodzakelijk overeen met het aantal P.V.’s, zoals weergegeven in punt 5.5.Ten eerste kunnen in één P.V. meerdere tenlasteleggingen geakteerd worden. Bovendien zijn in hetvorige overzicht ook de P.V.’s, opgesteld voor feiten, inbreuken en ongevallen buiten onze politiezone,opgenomen.5.6.1. Feiten - Gerechtelijk niet verkeer - inbreuken Strafwetboek en bijzondere wettenVanaf 2009 geven wij in deze rubriek een overzicht van het totaal aantal geregistreerde (pogingen envoltooide feiten) misdrijven, gepleegd op het grondgebied van onze politiezone.Sedert mei 2008 beschikken wij dankzij de Directie van de Operationele Politionele Informatie(CGO/CGOP/B) van de Federale Politie over de maandelijkse “Criminaliteitsbarometer” als hulpmiddelbij het uitwerken en evalueren van het zonale veiligheidsbeleid en de actieplannen.De hoofdbron van de Criminaliteitsbarometer is de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), waarinook de feiten vastgesteld door andere politiediensten gevat zijn. Het hierna volgend overzicht geeftdus een veel beter beeld van de geregistreerde criminaliteit in onze politiezone.De Criminaliteitsbarometer is evolutief. D.w.z. naargelang het tijdstip van de extractie uit de ANGkunnen de cijfers per rubriek licht wijzigen. Er kunnen immers “oude” feiten bijkomen ingevolgelaattijdige vaststellingen of aangiften.De gegevens in dit jaarverslag resulteren uit een afsluiting van de gegevensbank op 30 maart 2012.We geven hier enkel een overzicht van de hoofdrubrieken. Voor de cijfers i.v.m. de prioritaire enbijzondere aandachtspunten van ons zonaal veiligheidsplan verwijzen naar hoofdstuk 6.SWB - Bijzondere wetten 2007 2008 2009 2010 2011Diefstal en afpersing 565 627 697 683 680Gewelddadige misdr. tegen eigendom (brandstichting, vernieling, ...) 267 312 307 303 271Misdr. tegen de lichamelijke integriteit 187 151 165 167 154Misdr. tegen de openbare veiligheid (bedreigingen, ...) 102 115 108 126 103Verdovende middelen 119 63 159 101 82Misdr. tegen andere morele waarden en gevoelens (laster, stalking, ...) 65 86 67 69 56Bedrogsmisdrijven tegen de eigendom (oplichting, heling, ...) 65 65 77 72 73Misdrijven tegen de familie (bezoekrecht, onderhoudsgeld, ...) 92 48 47 64 34Milieu 49 45 36 35 41Wapens en springstoffen 28 16 31 38 37Misdr. tegen de openbare trouw (valsheid in geschrifte, valse munt, ...) 22 17 25 29 15Jeugdbescherming 13 6 18 38 36Bevolkingsregister 1 16 42 53Misdr. tegen gezag van de overheid (smaad, weerspannigheid, ...) 5 15 25 15 19Informaticacriminaliteit 13 7 5 12 15Zedenmisdrijven (verkrachting, aanranding eerbaarheid, zedenschennis, ... 11 21 31 16 21Vreemdelingenwetgeving 9 2 5 8 15Arbeid 6 2 1 1 1Volksgezondheid 6 6 2Hormonen en doping 1 1 3Bescherming personen 1 1 8 2Dronkenschap, alcohol, alcoholslijterijen 1 8 4 6 7Handelspraktijken 5 5 1Misdr. tegen de persoonlijke vrijheid (gijzeling, vrijheidsberoving, ...) 2 2 6 5Identiteitskaart 2 1 2 2 1Bescherming van de openbare inkomsten 2 1Mensenhandel 2 1 1Militair strafrechtAndere bijzondere wetten 2 1Andere inbreuken Strafwetboek 1 1Economische wetgeving 2 4 1Misdr. tegen de veiligheid van de Staat 1Onwettige uitoefening van het openbaar gezag 1Voetbalwet (ticketverkoop) 2Misdr. tegen juridisch statuut van het kind (vondeling, ontvoering, ...) 1 1Overtreding Strafwetboek 1 1Private veiligheid 1Sociaal strafwetboek 1Exploitatie van bedelarij 1Totaal 1647 1619 1845 1845 1727Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


285.6.2. Feiten - Gerechtelijk niet verkeer - geen misdrijvenTevens worden er P.V.’s opgesteld over gebeurtenissen die geen misdrijf inhouden. Deze feiten zijnniet terug te vinden in de Criminaliteitsbarometer. Zij komen dus uit ons ISLP-register.Geen misdrijf 2007 2008 2009 2010 2011Overlijden, ziekte, vermist 27 42 54 48 40Sociale problemen 14 12 14 14 14Rampen 2 0 0 0 0Verstoring openbare orde 1 2 2 0 2Verdachte handelingen 2 4 5 7 9Gevonden voorwerpen 1 1 1 3 5Verloren voorwerpen 787 841 821 496 365P.V. van inlichtingen 39 19 16 31 27Andere 31 9 27 14 26Totaal 904 930 940 613 4885.6.3. Verkeers- en andere inbreukenDe volgende tabellen geven het aantal inbreuken weer door het korps in de eigen zone vastgesteld.De cijfers van het register “Verkeer” zijn ondergebracht in de eerste tabel.De “Mondelinge opmerkingen - Jongeren PV’s” (MO) en “Waarschuwingen” (WA) krijgen, wegens hunspecifieke karakter, ieder een aparte opsomming.Inbreuken Verkeer 2010 2011- alcohol en drugs 89 151- andere 4 5- bevelen bevoegd persoon 16 14- GSM-gebruik, onveilig gedrag, … 382 642- identiteitskaart 10 4- inhalen 26 26- keuring/gelijkvormigheid 185 303- lichten, geluidssignaal voertuig 32 23- nummerplaat/inschrijving 92 139- plaats op de weg 28 28- rijbewijs 96 84- snelheid : bebouwde kom 1355 592- snelheid : C43 4494 9125- snelheid : andere 47 34- stilstaan en parkeren 889 852- technische eisen : auto, ... 32 34- techn. eisen : motor-, (brom)fiets 3 14- valhelm 17 7- veiligheidsgordel, kinderen (zit) 837 557- verboden of verplichte richting 53 42- verkeerslichten 191 172- vervoer (lading, rijtijden, ...) 148 82- verzekering 48 87- voorrang 16 19- wegmarkeringen, signalisatie 8 3Totaal 9098 13039Inbreuken GO - Jongeren PV's 2010 2011- andere 8 1- gevaarlijk of agressief gedrag 0 2- lichten voertuig 48 20- handen aan het stuur 15 6- passagier vervoeren 1 3- plaats op de weg 31 22- rijbewijs 1 0- technische eisen : fiets 18 34- valhelm 3 1- veiligheidsgordel 8 2- verkeerslichten 2 0- voorrang 0 0Totaal 135 91Inbreuken WA 2010 2011- andere 4 11- identiteitskaart 2 0- keuring/gelijkvormigheid 223 303- lichten voertuig 35 2- nummerplaat/inschrijving 18 33- rijbewijs 12 13- technische eisen : auto, ... 213 230- technische eisen : motor-, bromfiets 5 4- technische eisen : fiets 84 67- vervoer (rijtijden, ...) 8 1- verzekering 38 31Totaal 642 695Inbreuken Verkeer + GO923313130721634Inbreuken WA8707886057416426952458 2611 2959 4741 4789 5020 51333262003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011De aanzienlijke stijging van het aantal vastgestelde inbreuken is hoofdzakelijk te wijten aan hetingebruiknemen van de onbemande camera’s in de flitspalen (zie ook punt 5.5.3).Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


295.6.4. VerkeersongevallenVoor de volgende verkeersongevallen in onze zone stelden wij een aanvankelijk P.V. op :Ongevallen 2010 2011- met stoffelijke schade 394 349- met doden 3 2- met gewonden 138 136Totaal 535 487Bovendien zijn in 2011 een aantal ongevallen met stoffelijke schade gemeld waarvoor geen P.V. werdopgesteld. Mits de betrokken partijen een akkoord bereiken, mag de politie zich beperken tot hethelpen bij het invullen van het aanrijdingsformulier. Men noemt dit de RDR-regeling.In de rubriek “verkeersveiligheid” van hoofdstuk 6 komt een uitgebreide analyse van alleverkeersongevallen, dus ook deze met de RDR-regeling, aan bod.5.7. Afhandeling - Andere registratiesDe afhandelingsmodule kent nog de volgende registers :Register 2010 2011- bestuurlijke afhandeling (BS) 127 202- externe waarschuwing (EW) 229 234Totaal 356 436Bestuurlijke afhandelingNaast een aantal bestuurlijke P.V.’s of voorstellen registreert onze zone hierin de gegevensbetreffende de jaarlijkse “alcoholcampagne einde jaar”. Het federale niveau verzamelt deze laatstedata en verwerkt ze in een nationaal overzicht. De overdracht van het lokale naar het federale niveaugeschiedt d.m.v. een dagelijkse datatransfer.Externe waarschuwingPersonen die een waarschuwing (cfr. punt 5.6.3) ontvangen hebben van een andere politiedienst,kunnen zich eventueel ter controle bij ons aanbieden. Deze controlegegevens worden genoteerd ineen geautomatiseerd register.5.8. Dossierbeheer A.P.O.In het kader van A.P.O. of het Autonoom PolitioneelOnderzoek, waarvan reeds sprake was in derubrieken 5.3. en 5.5.4, is de politiezone, waar hetfeit plaats vond, verantwoordelijk voor de volledigeafhandeling van een A.P.O.-dossier.In vele gevallen zijn er bijkomende onderzoeksdadenbuiten onze politiezone vereist. De A.P.O.-officier schrijft dan de nodige opdrachten uit enverzendt het dossier naar de betrokken zone(s).APO-opdracht/voorstel 2010 2011- feit in andere politiezone 32 59- interne opdracht 285 224- opdracht aan andere politiezone 521 516- opdracht aan tolk 4 10- voorstel/antwoord aan parket 64 43- 1ste herinnering 150 195- 2ste herinnering 29 37Totaal 1085 1084Voor de administratie hieromtrent beschikt de lokale politie over een specifieke registratiemodule. Na 4maanden moet het dossier afgerond zijn en overgemaakt worden aan het parket.Aantal APO-opdrachten per jaar1085 1084842509628530740627 6412003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011In 2009 en 2010 steeg het aantal APO-dossiers telkens aanzienlijk. De oorzaak hiervan was detoename van het aantal aanvankelijke PV’s voor verkeersinbreuken en -ongevallen (zie de rubriek5.5.1.).In 2011 bereikten wij voorlopig een status-quo.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


305.9. Informatieverwerking A.I.K en C.S.D.Gelet op onze verplichtingen betreffende het politioneel informatiebeheer wisselde onze zone ookgegevens uit met het Arrondissementeel Informatiekruispunt en met de Coördinatie- en Steundienst,beide diensten van de federale politie te Hasselt.Informatie 2010 2011- DOS (aanmelding, opvolging en sluiting onderzoeken) 61 54- ACT (info acties) 1 2- RIR (gerechtelijke info) 93 89- RAR (bestuurlijke info) 27 7Totaal 182 152Informatie AIK/CSD per jaar21217415218215211384731022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20115.10. Andere administratieve verrichtingen5.10.1 Aflevering attesten inzake verlies/diefstalAard 2010 2011Identiteitskaart 323 245Rijbewijs en aanverwanten 96 114Paspoort 42 22Bankkaart 77 60Inschrijvingsbewijs/nummerplaat voertuig 131 175Gelijkvormigheidsattest 79 85Abonnement 16 15Andere 169 127Totaal 933 843Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


31Hoofdstuk 6 - AANDACHTSPUNTEN Z.V.P.In dit hoofdstuk maken we voor 2011 een evaluatie van de prioritaire en bijzondere aandachtspuntenvan het “zonaal veiligheidsplan 2009-2012”.6.1. VerkeerDe verkeersongevallen geven een goede indicatie over de verkeersveiligheid.Voor de ongevallen met lichamelijk letsel baseren wij ons op het jaaroverzicht van de dienstPolitiebeleidsgegevens van de federale politie. De ongevallen kunnen vastgesteld zijn door het eigenkorps of door een andere politiezone. Deze vastgesteld op de autosnelweg A2/E314 door de federalepolitie zijn niet opgenomen.De cijfers van de ongevallen met enkel stoffelijke schade zijn het resultaat van een extractie uit deverschillende ISLP-modules van onze politiezone.Zowel ongevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg, als deze op een niet-openbareweg (parking, ...) werden opgenomen.De gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis :- DO = met dodelijk(e) slachtoffer(s)- ZG = met zwaar gekwetste(n)- LG = met licht gekwetste(n)- LL = met lichamelijke letsel (of totaal met doden, zwaar en licht gekwetsten)- SS = met enkel stoffelijke schade- PV = P.V. opgesteld- RDR = geen P.V. opgesteld (onderlinge regeling).6.1.1. Totaal aantal ongevallen 2011 in de zonePV RDR Totaal 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011DO 2 0 2 DO 4 6 0 3 6 3 5 2 3 2ZG + LG 146 0 146 ZG + LG 154 147 138 159 150 130 172 132 145 146SS 354 168 522 SS 384 391 439 491 533 503 519 504 529 522Totaal 502 168 670 Totaal 542 544 577 653 689 636 696 638 677 670Ongevallen per jaarLLTotaal501431394445481430486580560542544577653689636696638677670185 178 1961652251742102422001581531381621561331771341481481993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20116.1.2. Ongevallen per maandOngevallen LL Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ? Totaal2008 13 9 17 13 23 14 12 17 20 15 10 14 0 1772009 10 12 15 12 9 10 16 10 15 10 8 7 0 1342010 13 16 12 5 18 14 15 10 15 11 9 10 0 1482011 6 9 12 15 15 11 12 11 21 14 11 11 0 148De rode cijfers geven aan in welke maand de dodelijke verkeersongevallen voorvielen.Ongevallen Totaal (SS + LL) Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ? Totaal2008 46 49 51 60 65 58 41 56 78 78 61 53 0 6962009 62 59 53 56 58 50 54 38 45 61 49 52 1 6382010 70 65 55 46 59 57 40 41 53 48 62 68 13 6772011 48 58 65 64 61 54 41 44 59 64 47 65 0 670Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


3225Ongevallen LL per maand20092010201180Ongevallen Totaal per maand2009201020112070601550401030520100jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec0jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec6.1.3. Ongevallen per dag en per uurOngevallen 2011 per dagLLTotaalDag DO ZG LG SS Totaal- ma 1 1 20 77 99- di 3 18 84 105- wo 3 16 80 99- do 2 19 72 93- vr 2 25 82 109- za 1 3 21 65 90- zo 4 9 62 75Totaal 2 18 128 522 670992210521991993211092790257513ma di wo do vr za zoUur VM DO ZG LG SS Totaal- 0:00 1 7 8- 1:00 3 7 10- 2:00 3 3- 3:00 1 3 4- 4:00 8 8- 5:00 1 2 8 11- 6:00 2 10 12- 7:00 6 15 21- 8:00 9 31 40- 9:00 3 23 26- 10:00 1 4 26 31- 11:00 6 35 41- 12:00 2 32 34Uur NM DO ZG LG SS Totaal- 13:00 4 9 29 42- 14:00 3 10 43 56- 15:00 4 16 36 56- 16:00 17 42 59- 17:00 1 12 36 49- 18:00 1 1 8 30 40- 19:00 1 3 22 26- 20:00 1 6 24 31- 21:00 1 4 17 22- 22:00 2 19 21- 23:00 3 16 19Totaal 2 18 128 522 670Ongevallen 2011 per uurLLTotaal56 5659494041424026313426311083 3 41 181132122169356213 1320171310472252121930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


336.1.4. Plaats van de ongevallen 2011A. Totaal volgens TYPE WEGType weg DO ZG LG SS Totaal- gewestweg N715 (Grote Baan) 5 35 151 191- gewestweg N719 (Lillostw.-Helzoldstr.-Kazernelaan) 3 13 30 46- gewestweg N726 (Donderslagweg) 1 2 11 14- gemeenteweg (of andere) 1 10 78 330 419Totaal 2 18 128 522 670B. Detail van de belangrijkste wegenGewestweg N715 DO ZG LG SS Totaal- kmp. onbekend 6 6- t.e.m. oprit E314 richting Lummen (kmp. 9,4) 3 13 16- tussen kmp. 9,4 en 10,0 8 8- kruispunt met Souwstraat (kmp. 10,0) 3 3- tussen kmp. 10,0 en 10,5 2 2 11 15- kruispunt met Koolmijnlaan-Meerstraat (kmp.10,5) 6 17 23- tussen kmp. 10,5 en 11,4 1 13 14- kruispunt met Dorpsstraat-Ringlaan (kmp.11,4) 2 10 12- tussen kmp. 11,4 en 12,1 1 8 9- kruispunt met Herebaan-West en Oost (kmp.12,1) 1 5 6- tussen kmp. 12,1 en 12,8 1 1- kruispunt met Daalstraat-Molenweg (kmp.12,8) 0- tussen kmp. 12,8 en 13,4 1 1- kruispunt met Reitstraat-Vennestraat (kmp.13,4) 1 3 4- tussen kmp. 13,4 en 13,7 3 3- kruispunt met Technische Schoolstraat (kmp.13,7) 3 3- tussen kmp. 13,7 en 14,2 1 3 8 12- kruispunt met N719 (kmp.14,2) 1 3 11 15- tussen kmp. 14,2 en 15,0 6 9 15- kruispunt met Eikendreef (kmp.15,0) 1 2 3 6- tussen kmp. 15,0 en 15,9 2 3 5- kruispunt met Peersedijk (kmp.15,9) 1 2 3- vanaf kmp. 15,9 1 10 11Totaal 0 5 35 151 191Gewestweg N719 DO ZG LG SS Totaal- kmp. onbekend 1 1- tussen kmp. 5,8 en 7,1 (Lillo) 1 3 4 8- kruispunt met Guldensporenlaan (kmp.7,1) 3 3- tussen kmp. 7,1 en 9,6 (N715) 2 5 7- tussen kmp. 9,6 en 10,7 (Europarklaan) 7 7 14- kruispunt met Europarklaan (kmp.10,7) 1 1 2- tussen kmp. 10,7 en 10,8 1 1- kruispunt met Eikelbosstraat (kmp.10,8) 2 2- tussen kmp. 10,8 en 12,3 1 5 6- kruispunt met Sonnisstraat (kmp.12,3) 1 1 2- vanaf kmp. 12,3 0Totaal 0 3 13 30 46Gewestweg N726 DO ZG LG SS Totaal- kmp. onbekend 6 6- t.e.m. oprit E314 (kmp. 9.1) 1 1- kruispunt met Hengelhoefdreef (kmp. 9.3) 1 4 5- tussen kmp. 9,3 en Tulpenstraat 1 1- kruispunt met Tulpenstraat (kmp. 10,1) 1 1- kruispunt met Zwaluwstraat (kmp. 11,1) 0- tussen kmp. 11,1 en Weg naar Zwartberg 0Totaal 1 0 2 11 14Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


34Herebaan-Oost DO ZG LG SS Totaal- tussen Kleine Heresteeg en Europarklaan 1 1 2- kruispunt met Europarklaan 1 2 3- kruispunt met Ringlaan 2 2- tussen Ringlaan en Groenstraat 1 1- kruispunt met Hofstraat 1 1- kruispunt met Mooksteeg 1 1- tussen Mooksteeg en Huidevetterstraat 2 2- kruispunt met Huidevetterstraat 0- onbekend 0Totaal 0 0 6 6 12Weg naar Zwartberg DO ZG LG SS Totaal- vóór Steenakkerstraat 1 1- kruispunt met Steenakkerstraat 1 1- kruispunt met Binnenvaartstraat 1 1- tussen Binnenvaartstraat en Thijsweg 1 1- tussen Thijsweg en Golfclub 1 1- Golfclub 1 1- tussen Golfclub en Kelchterhoef 1 1- kruispunt met Kelchterhoef 1 1- tussen Kelchterhoef en Zwaluwstraat 1 2 3- kruispunt met Zwaluwstraat 1 2 3- tussen Zwaluwstraat en Leeuwerikstraat 1 1- tussen Leeuwerikstraat en Sparrenstraat 2 2- tussen Sparrenstraat en Merelstraat 1 3 4- kruispunt met Merelstraat 2 1 3- tussen Merelstraat en Boomkensstraat 1 1 2 4- tussen Boomkensstraat en Lentedreef 1 3 4- kruispunt met Lentedreef 1 1- tussen Lentedreef en Canadastraat 4 4- kruispunt met Canadastraat 2 2- kruispunt met Tulpenstraat 3 2 5- tussen Tulpenstraat en Zestienhuizenstraat 1 1- voorbij Zestienhuizenstraat 2 1 3- onbekend 6 6Totaal 0 1 14 39 54Europark - Europarklaan DO ZG LG SS Totaal- Europarklaan (Centrum) 1 1- Europark (industrie) 1 2 4 7- Europarklaan (Helchteren) 3 3- onbekend 0Totaal 0 2 2 7 11250Belangrijkste wegen - ongevallen per jaar2252001751501251007550250N74/N715 N719 N726 Herebaan-Oost Weg naar Zwartberg Europark(laan)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


35C. Diverse wegen met doden en/of minimum 3 ongevallenHouthalen-Centrum DO ZG LG SS Totaal- Brugstraat-Meerstraat 1 7 8- Centrum-Zuid 1 1 3 5- De Standaard 3 3- Dorpsstraat 3 6 9- Groenstraat 4 4- Guldensporenlaan 1 9 10- Herebaan-West 2 2 4- Hofstraat 6 6- Mooksteeg 3 3 6- Pastorijstraat 1 2 3- Ringlaan 9 9- Rode Kruislaan 3 3- Stationsstraat 10 10- Vredelaan 1 1 7 9Houthalen-Oost DO ZG LG SS Totaal- Heivinkstraat 2 3 5- Iepstraat 1 2 3- Kastanjestraat 1 7 8- Rozenstraat 1 3 4- Sparrenstraat 1 3 4- Tulpenstraat 2 5 7- Zalmstraat 1 5 6Meulenberg DO ZG LG SS Totaal- Bremstraat 2 5 7- Haagdoornstraat 3 3- Kerklaan 1 4 5- Koolmijnlaan 1 6 13 20- Springstraat 1 2 3Helchteren DO ZG LG SS Totaal- Peersedijk 3 4 7- Technische Schoolstraat 1 2 3- Toekomststraat 1 2 3Diverse wegen - ongevallen per jaar35302520151050Brug- en Meerstraat Guldensporenlaan Stationsstraat Tulpenstraat Koolmijnlaan2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011D. Ongevallen per wijkWijk DO ZG LG SS Totaal- Helchteren 6 38 104 148- Houthalen-Centrum 10 46 262 318- Houthalen-Oost 1 2 29 98 130- Meulenberg 1 15 48 64- Onbekend 10 1020%10%22%HelchterenHouthalen-CentrumHouthalen-OostMeulenbergTotaal 2 18 128 522 670 48%Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


36350300250200150100500Helchteren Houthalen-Centrum Houthalen-Oost Meulenberg2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20116.1.5. Slachtoffers in 2011Aantal slachtoffers per type weg DO ZG LG Totaal- gemeenteweg (of andere) 1 10 120 131- gewestweg N74/N715 (Grote Baan) 5 57 62- gewestweg N719 (Lillostw.-Helzoldstr.-Kazernelaan) 5 20 25- gewestweg N726 (Donderslagweg) 1 1 3 5Totaal 2 21 200 223200Slachtoffers volgens type weg per jaar1751501251007550250Gemeenteweg N74/N715 N719 N7262002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Jaar DO ZG LG Totaal2001 6 54 281 3412002 4 34 203 2412003 6 35 185 2262004 0 21 186 2072005 3 19 219 2412006 6 23 227 2562007 7 38 164 2092008 5 34 213 2522009 2 22 195 2192010 3 29 187 2192011 2 21 200 223Totaal slachtoffers per jaar341256241226241252207209 219 219 2232001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Hoedanigheid slachtoffers DO ZG LG Totaal- auto (bestuurder) 1 5 97 103- motorfiets (bestuurder) 4 8 12- bromfiets (bestuurder) 2 9 11- fiets (bestuurder) 1 6 31 38- passagier (auto-motorfiets-bromfiets-fiets) 3 48 51- voetganger 1 7 8Totaal 2 21 200 223Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


37150Hoedanigheid slachtoffers per jaar1251007550250Auto Motorfiets Bromfiets Fiets Passagier Voetganger2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20116.1.6. Ongevallen met alcoholintoxicatieIn 2011 werd in 27 gevallen alcoholintoxicatie van een weggebruiker vastgesteld. Voor 22 van henvolstond een ademanalyse, terwijl voor 5 ervan een bloedproef nodig was.Geïntoxiceerde weggebruiker DO ZG LG SS Totaal- bestuurder van auto 2 8 16 26- fietser 1 1Totaal 0 2 9 16 276.1.7. Ongevallen met vluchtmisdrijfAard ongeval 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011- met gewonden 8 20 9 5 8 9 5 9 8 8- met stoffelijke schade 78 97 98 108 102 119 132 123 149 126Totaal 86 117 107 113 110 128 137 132 157 1346.1.8. Evaluatie m.b.t. de verkeersveiligheidHet aantal verkeersongevallen kent in 2011 een zeer minieme daling ten opzichte van 2010.In 2011 vonden er 2 dodelijke verkeersongevallen plaats, nl. op de Donderslagweg en deKoolmijnlaan.Het aantal verkeersongevallen met gekwetsten bleef nagenoeg gelijk en deze met enkel stoffelijkeschade kende een zeer lichte daling.Bij 27 verkeersongevallen werd er alcoholintoxicatie en in 1 geval druggebruik bij de bestuurdervastgesteld.Na een daling in 2010 noteren wij voor de Grote Baan (N715) weer een sterke stijging van deverkeersongevallen van 166 naar 191.Dezelfde vaststelling geldt voor de Weg naar Zwartberg, nl. na een daling weer een stijging van 39naar 54.Voor de Brug- en Meerstraat en Centrum-Zuid zien we na de opmerkelijke stijging van 2010 dan weereen (gezamelijke) daling van 35 naar 13.De verkeersdienst van de lokale politie van Houthalen-Helchteren maakt deel uit van deinterventiedienst. Eén week per maand houden zij een thema-week, de zogenaamde verkeersweek enrichten zij zich specifiek naar bepaalde verkeersgerelateerde fenomenen.Ook de dagdienstploegen van de interventiedienst voeren dagelijks verkeerscontroles uit. Hiervoorwerden in 2011 in totaal 1.295 mensuren gepresteerd.Verder werden er in 2011 ook specifieke acties gehouden in het kader van het parkeerbeleid, alsookwerden er verschillende snelheidscontroles, SLIM-acties en acties zwaar vervoer gehouden. In totaalwerden 2.022 mensuren gespendeerd aan deze verkeersacties.In 2011 werden er tijdens deze verschillende verkeersacties 1.266 bestuurders op alcoholgecontroleerd. Hiervan bliezen 52 bestuurders A (Alert) en 119 werden “positief” bevonden. 73positieve vaststellingen deden zich voor tijdens de SLIM-acties. Zij hadden 12 intrekkingen van hetrijbewijs tot gevolg.Tijdens deze SLIM-acties werd bovendien 1 positieve vaststelling inzake drugs in het verkeer gedaanen werden 147 snelheidsovertredingen vastgesteld, 10 niet-verzekerde voertuigen in beslag genomenen 26 andere vaststellingen (bv gordeldracht) gedaan.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


38Met betrekking tot de snelheidscontroles kan gezegd worden dat de mobiele camera in 2011 in totaalgedurende 121 uren werd ingezet. Tijdens deze snelheidscontroles werden er 21.173 voertuigengecontroleerd en werden 2.633 overtredingen vastgesteld.Opmerkelijk is dat 29% van de gecontroleerde voertuigen op de Grote Baan in overtreding was. Voorde Eikendreef (36%) en de Peersedijk (29%), die eerder sluipwegen zijn, geldt dit echter ook.Bij de planning van toekomstige acties wordt rekening gehouden met de evaluatie van de reedsuitgevoerde controles en de analyse van de te controleren wegen.Wat de analoge onbemande camera betreft kan worden vermeld dat er in 2011 in totaal 879.734voertuigen werden gecontroleerd en dit gedurende 4.050 uren. 246 voertuigen werden geflitst vooroverdreven snelheid en 6 voor het negeren van het rode verkeerslicht.Voor de digitale onbemande camera liggen deze cijfers voor 2011 opmerkelijk hoger : gedurende6.032 uren werden in totaal 3.584.403 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden 6.838snelheidsovertredingen vastgesteld.In het kader van onze prioriteit jeugdzorg werden in 2011 ook 86 jongeren-PV’s opgesteld en vondener 5 verkeersklassen plaats. Hiervoor werden in totaal 90 jongeren (ook op vraag van een anderparket) uitgenodigd, waarvan er 76 jongeren kwamen opdagen. Van de 14 afwezigen hadden er 5geen geldige reden.Verder werden er in 2011 ook verschillende preventieve acties gevoerd. Zo werden er in de scholenfietsen gecontroleerd op hun technische uitrusting, werd er een actie hoffelijkheid georganiseerd, eenactie met beloning van hoffelijke verkeersdeelnemers, zoals het dragen van fluovestjes of hetdoorlaten van voetgangers op een zebrapad, en werden ook de preventieve snelheidsborden ingezetgedurende 3.666 uren. Hierbij werden 97.825 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 12.175 te snelreden of 12% van de gecontroleerde voertuigen.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


396.2. Maatschappelijke overlast6.2.1. Overlast door jongeren - algemeenHiervoor tellen we het aantal ISLP-meldingen betreffende drugs, vandalisme, rondhangende jongerenen andere meldingen van overlast veroorzaakt door jongeren, zoals lawaaihinder, lastigvallenpersoon, moeilijkheden met persoon, pesterijen, verdachte toestanden,...Overlast door jongeren per jaarOverlast door jongeren per maand462 451 468 508535 512569 5634545163628366966534866585048464242393536191833312010 20112823202002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011jan.feb.maa.apr.meijun.jul.aug.sep.okt.nov.dec.Overlast door jongeren per dag84798071 71 7172717160676158542010 2011ma di wo do vr za zoMeulenberg25%Houthalen-Oost/West14%Overlast door jongeren per wijkonbekend1%Houthalen-Oost/Oost20%Helchteren11%Houthalen-Centrum/Industrie+Lillo2%Houthalen-Centrum/West16%Houthalen-Centrum/Oost+Laak11%2010 20111. Helchteren 63 59 2. Houthalen-Centrum/Oost + Laak + Tenhout 87 59 3. Houthalen-Centrum/West 90 82 4. Houthalen-Oost/Oost 31 105 5. Houthalen-Oost/West 89 71 6. Houthalen-Centrum/Industrie + Lillo 9 8 7. Meulenberg 80 129 8. Onbekend 5 3 454 516 Het aantal meldingen van overlast door rondhangende jongeren is opnieuw toegenomen in 2011 tenopzichte van 2010. Het cijfer ligt wel nog lager dan in 2008 en 2009.In dit kader zijn het voornamelijk de preventieve patrouilles van onze dagploegen enpermanentieploegen die leiden tot identificatie van de overlastbezorgers. Meldingen van burgershieromtrent worden steeds opgevolgd door de wijkagent en zij krijgen extra aandacht van hetwijkteam. Indien nodig wordt een actie op poten gezet om blijvende overlast aan te pakken. Zowerden in het najaar van 2011 tijdens avonduren van de herfstvakantie reeds in de dienstplanningextra ploegen voorzien en dit om kort op de bal te kunnen spelen indien er zich feiten van overlastzouden voordoen. Uit analyses bleek immers dat tijdens de schoolvakanties zich meer problemenvoordeden. Ook in de toekomst zullen wij deze maatregel blijven treffen tijdens de schoolvakanties.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


406.2.2. Maatschappelijke overlast - actieplan en middelenIn het kader van de prioriteit “overlast” werd in onze zone reeds in 2006 het PPPP-project opgestart.Dit project voorziet dat elke wijk “beheerd” wordt door een team dat bestaat uit de wijkagent enenkele inspecteurs van de interventiedienst. Zij richten zich specifiek naar de fenomenen die zich inhun wijk voordoen. Als na analyse en evaluatie blijkt dat een bepaald fenomeen zich uitzonderlijk ofuitgesproken voordoet, dan kunnen er bepaalde maatregelen en/of acties ondernomen worden. Dezeacties kunnen gaan van louter preventieve maatregelen tot inzet van één van onze bijzonderemiddelen, zoals het mountainbiketeam of de patrouillehondgeleider, of tot een repressieve actie metde nodige capaciteit en versterking.In 2011 werd er één actie BALTI – een repressieve actie specifiek gericht naar de overlast in eenbepaalde wijk – uitgevoerd. Deze actie vond plaats bij aanvang van de herfstvakantie. Zoals reedshoger vermeld richten wij ons naar de schoolvakanties, omdat wij uit analyse en evaluatie hebbenkunnen vaststellen dat gedurende deze periode het fenomeen van de overlast door rondhangendejongeren meer de kop opsteekt dan in andere periodes. Nadien werd deze actie opgevolgd door extrafenomeenploegentijdens de avonduren.Het mountainbiketeam is één van onze middelen in de strijd tegen het overlastgebeuren. Met een vande meest zichtbare en aanspreekbare vormen van politiebijstand proberen onze fietsendepolitieinspecteurs het veiligheidsgevoel in de straten te verhogen, ook al betreft het hier, zoals vaakkan afgeleid worden uit onderzoek, soms een subjectief gevoel. De mountainbikes zijn enerzijds zeerwendbare verplaatsingsmiddelen die, indien nodig, door kleine wegjes kunnen manoevreren enanderzijds kunnen zij ook ingezet worden op moeilijke terreinen, zoals er in Houthalen-Helchteren inde omgeving van de natuurgebieden, het militair domein en de vakantiedomeinen, wel meerderegelegen zijn. Ook in de winkelcentra biedt de politiemountainbiker een meerwaarde, bijvoorbeeld omde zakkenrollers af te schrikken of aan te pakken. Nagenoeg dagelijks worden er fietspatrouillesuitgevoerd door het mountainbiketeam, maar op geregelde tijdstippen vinden er meerderemountainbikeacties plaats, waarbij gerichte patrouilles worden uitgevoerd tijdens de avonduren. Dezeacties kaderen dan in het overlastgebeuren, voornamelijk gericht naar rondhangende jongeren. In2011 werden er 8 mountainbikeacties in het kader van overlast georganiseerd.Ook de patrouillehond is één van onze bijzondere middelen. Hij wordt samen met zijn geleider ingezetbij specifieke acties, waaronder deze gericht naar overlast. De patrouillehond is hier specifiek voorgetraind.De patrouillehond wordt ook ingezet voor patrouilles in en rond de omgeving van het winkelcentrum,verder op de recreatiedomeinen zoals De Plas in Kelchterhoef en dit dan voornamelijk bij goed weertijdens de zomer, op markten of andere specifieke plaatsen, zoals de omgeving van het asielcentrum.Op weekdagen wordt er in het kader van de overlast ook nog steeds bijstand gevraagd van de ledenvan het interventiekorps, zodat wij tijdens de avonduren zoveel mogelijk over een extra zichtbare enaanspreekbare patrouille-/fenomeenploeg beschikken.In juni 2011 werd er n.a.v. een zware ordeverstoring door jongeren het PIP-alarm afgekondigd,waardoor er onmiddellijk bijstand werd verleend door de politiezones van gans Limburg, om detoestand opnieuw te normaliseren.Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd besloten om een specifieke opleiding te organiseren metbetrekking tot de aanpak van dergelijke problemen door leidinggevenden. Alle operationelepersoneelsleden kregen ook een opleding over het PIP-alarm en over het hanteren van de tweefilmlampen, waarover wij beschikken. Deze lampen kunnen gebruikt worden bij grote evenementen ofgebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie teneindeordeverstoorders te identificeren. Ook werd een procedure uitgeschreven voor degrechtelijafhandeling en opvolging van dergelijke gebeurtenissen door een instant-team onder leidingvan een overlastcoördinator. In december 2011 rond de kerstperiode werd deze procedure voor eeneerste maal in werking gesteld, om kort op de bal te kunnen spelen naar aanleding van eenordeverstoring, waarbij twee van onze inspecteurs belaagd werden door een groep jongeren.Binnen onze zone bestaan er naast onze actieplannen nog verscheidene andere initiatieven enprojecten inzake jongerenoverlast, onder meer:• Schooladoptieplan;• Verkeersklassen voor jongeren;• Werkgroep “De Lijn”;• Ministeriële omzendbrief jeugdcriminaliteit PLP 41 (aanspreekpunt scholen).Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


416.2.3. Specifiek overzicht “vandalisme”289235271 275 2692292006 2007 2008 2009 2010 2011Bron : criminaliteitsbarometer ANG - inbreuk “Vandalisme” van de inbreukcategorie “Gewelddadige misdrijventegen de eigendom” (afsluitingsdatum 30/03/2012)Vandalisme is een zeer zichtbare vorm van maatschappelijke overlast. Het aantal feiten is in 2011sterk gedaald ten opzichte van de vorige jaren. Volgens de wijkscan was het één van de belangrijkstefenomenen in de wijk Meulenberg, waardoor dit dan ook door het wijkteam bijzonder opgevolgd werd.6.2.4. Specifiek overzicht “drugs”807060504030201002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011drughandel/productie druggebruik drugbezitBron : criminaliteitsbarometer ANG - inbreukcategorie “Drugs”, enkel de feiten drugbezit, -gebruik en -handel/productie(afsluitingsdatum 30/03/2012)Er is een daling vast te stellen van het aantal feiten van drugsbezit en van drugshandel.Onze opsporingsdienst werkte in 2011 aan verscheidene grotere dossiers. In totaal werden in 9 grotedrugsdossiers 17 verdachten opgepakt, waarvan er 15 werden aangehouden. Eén dealer werdopgepakt tijdens het festival Extrema. Hieruit volgden vele PV’s voor afnemers van deze dealer.6.2.5. Specifiek overzicht “geluidshinder en nachtlawaai”365315 3132402892662006 2007 2008 2009 2010 2011Bron : ISLP-module MELDINGENEr is een sterke stijging vast te stellen van het aantal meldingen van geluidshinder en nachtlawaai.119 meldingen zijn afkomstig van geluidsoverlast of nachtlawaai door personen, welke sterkgekoppeld zijn aan maatschappelijke overlast veroorzaakt door hangjongeren, of nagenoeg een derdevan het totaal aantal meldingen.Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van de evenementenkalender. Daar waar nodig wordt insamenwerking met de preventiedienst voorafgaandelijk aan evenementen een veiligheidsoverleggehouden, waarbij de voorwaarden, rechten en plichten met de organisatoren worden afgesproken. Zomoeten de buren en omwonenden per brief ingelicht worden dat zij mogelijk hinder zullenondervinden van hetgeen staat te gebeuren op een bepaalde datum in hun buurt.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


426.3. JeugdzorgIn het kader van de jeugdzorg trachten wij aan beeldvorming te doen rond de feiten waarbij jongerenzijn betrokken door verzameling en analyse van gegevens, waardoor aangepaste maatregelen kunnenworden uitgeschreven in een actieplan. Eén van deze actieplannen is het scholenprotocol of hetoverleg met De Lijn. In samenwerking met het parket is het dan mogelijk om met de verschillendepartners in een geïntegreerde aanpak te voorzien. Alle meldingen van spijbelgedrag worden behandelddoor de wijkdienst, waardoor wij een vorm van nabijheidspolitie hanteren. Problematischeopvoedingssituaties worden opgevolgd door de sociaal assistente van de jeugd- en sociale dienst.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


436.4. WoninginbraakEen woninginbraak wordt gedefinieerd als een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met ofzonder geweld, uit een woning. Enkel feiten van inbraak waar de bestemming plaats duidt op eennormaal bewoond bouwwerk (huis, appartement, flat, studio,... ) komen in aanmerking.Woninginbraak per jaarWoninginbraak per maand2010 20112231729975 63 669374916599 107171010810992181254115129102104147712000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011jan.feb.maa.apr.meijun.jul.aug.sep.okt.nov.dec.Bron : criminaliteitsbarometer ANG - criminele figuur “Woninginbraak (strikt)” - afsluitingsdatum 30/03/2012Woninginbraak 201164%Woninginbraak per wijkHelchteren26%Houthalen-Centrum/Industrie + Lillo5% Houthalen-Centrum/Oost+Laak9%36%PogingVoltooidMeulenberg35% Houthalen-Oost/West11%Houthalen-Oost/Oost7%Houthalen-Centrum/West7%Het aantal woninginbraken is in 2011 opnieuw gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het iszelfs het hoogste cijfer sinds 2001. Bij deze vaststelling dient rekening gehouden te worden met hetfenomeen van rondtrekkende dadergroeperingen. De gemeente Houthalen-Helchteren wordtvermoedelijk als “aantrekkelijk” ervaren gezien haar ligging aan de autosnelweg, wat eenonmiddellijke vluchtweg biedt aan deze dadergroepen. De Grote Baan en de Donderslagweg zijn in ditgeval de grote invalswegen. Door het hanteren van alarmdrempels worden de woninginbraken op devoet opgevolgd. Op deze manier is het mogelijk om door acties en/of andere maatregelen kort op debal te spelen.In 2011 kocht onze zone door middel van een provinciaal gecoördineerd dossier onder leiding van degouverneur een ANPR-camera of de zogenaamde slimme camera aan. De mobiele camera werdgeïnstalleerd op één van onze combi-voertuigen. Wij nemen deel aan de verschillende werkgroependie in dit kader zijn samengesteld. De voorbereidingen zijn getroffen om het personeel op te leiden inhet gebruik van deze camera. In de toekomst zullen er dan acties ondernomen worden met dezecamera of zullen specifieke patrouilles vooropgesteld worden.Ook wordt er in onze zone bij een woninginbraak of een inbraak in een bedrijf door de vaststellendeploegen nog steeds gebruik gemaakt van het zogenaamde view-document. Dit document is eenleidraad of checklist voor onze ploegen en het wordt nadien overgemaakt voor analyse. De opvolginghiervan gebeurt door het diensthoofd van de opsporingsdienst.Verder wordt onze patrouillehondgeleider ingezet voor de zeer specifieke patrouilles in het kader vande woninginbraken en worden er ook nog steeds steun gevraagd van de federale politie met name vanhet CIK om dergelijke patrouilles uit te voeren. Bij deze specifieke patrouilles worden ook onzevakantietoezichten gerekend.Bij elke woninginbraak of inbraak in een bedrijf wordt de opsporingsdienst ter plaatse gevraagd vooreen sporenonderzoek. Elke week is er één lid van deze dienst bereik- en terugroepbaar om dezeopdracht uit te voeren.De sociaal politieassistente van onze jeugd- en sociale dienst zorgt voor de nazorg in deze dossiersdoor hercontactname met de slachtoffers.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


446.5. Intrafamiliaal geweldIn deze rubriek geven wij een overzicht van de feiten die zich hebben voorgedaan tussen personen dieaan mekaar verwant zijn in de opgaande en neerdalende lijn of in de zijlijn in de tweede graad, entussen de echtgenoten of personen die samenwonen of samen gewoond hebben en die een duurzameaffectieve en seksuele relatie onderhouden of onderhouden hebben, evenals de bloedverwanten in deneerdalende en opgaande lijn van de partners of een van hen, die bij hen wonen of gewoond hebben.Met feiten bedoelen wij :• alle strafbare gedragingen die door een daad of een verzuim schade berokkenen aan debenadeelde persoon. Dat geweld kan fysiek zijn (bvb. opzettelijke slagen en verwondingen),seksueel (bvb. aanranding van de eerbaarheid of verkrachting), psychisch (bvb. belaging/stalking,laster, eerroof, belediging) of zelfs economisch (bvb. verlating van familie);• maar ook alle gedragingen, hoewel ze geen misdrijf lijken te zijn, waarvan bij de politie of hetparket aangifte wordt gedaan en die gewoonlijk omschreven worden als familiaal geschil of kind ingevaar.Intrafamiliaal geweld per jaar2010 2011Intrafamiliaal geweld per maand154169161189164118164105149121016 16921491713155261014910796882004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011jan.feb.maa.apr.meijun.jul.aug.sep.okt.nov.dec.Bron : criminaliteitsbarometer ANG - criminele figuur “Intrafamiliaal geweld” - afsluitingsdatum 30/03/2012Intrafamiliaal geweld 2011 per wijkIntrafamiliaal geweld per soort en per jaarHouthalen-Oost/West24%Meulenberg13%Helchteren15%Houthalen-Centrum/Industrie+Lillo4%12010080604020Houthalen-Oost/Oost7%Houthalen-Centrum/West17%Houthalen-Centrum/Oost+Laak20%0Economisch Fysiek Psychisch Seksueel2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Er is een sterke daling vast te stellen van het aantal feiten van intrafamiliaal geweld in 2011 tenaanzien van 2010. In het kader van het project intrafamiliaal geweld wordt nog steeds het standaardtype-PV met een vaste verhoorlijst/checklist gehanteerd. Er dient ook een doorverwijzingsformulieringevuld en ondertekend te worden door de verschillende partijen. Onze zone ontvangt nadien defeedback van het behandelend CAW en opgenomen in het dossier om over te maken aan het parket.Deze werkwijze is ondertussen zeer goed gekend bij onze inspecteurs. De opvolging gebeurt dooronze APO-officier en door de sociaal assistente van onze jeugd- en sociale dienst.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


456.6. Werking en organisatieontwikkeling6.6.1. Interne en externe communicatieDe externe communicatie gebeurt voor de PZ Houthalen-Helchteren als volgt :• Communicatie via het gemeentelijk blad.• Onze website werd vernieuwd en heeft de uniforme lay-out aangenomen zoals voorgesteld door deVaste Commissie van de Lokale Politie. Eén commissaris staat in voor de opvolging en actualiseringvan deze site. Regelmatig worden via deze webpagina onze resultaten kenbaar gemaakt ofpersberichten verspreid. Bijkomend zal nog een administratief bediende een opleiding volgen omde website te kunnen “onderhouden”. Zo zouden we in de toekomst ook kunnen communicerenover onze preventieve en sensibiliserende maatregelen want communiceren hierover helpt om hetsubjectieve onveiligheidsgevoel te verminderen.• Op regelmatige basis werden er persberichten verspreid over de resultaten van onze verkeersen/ofopsporingsacties.• Elk jaar wordt er een politiekrant uitgegeven die toelichting geeft over een bepaalde dienst vanonze zone of dienstverlening van de lokale politie. In 2011 is er door omstandigheden geenpolitiekrant uitgekomen.• Het jaarverslag werd kenbaar gemaakt.De belangrijkste vormen van interne communicatie die binnen onze zone worden toegepast zijn devolgende :• De ‘ad valvas’ in de refter (centrale plaats) wordt gebruikt om meldingen of berichten die tijdensde ochtendbriefing worden aangehaald, aan iedereen kenbaar te maken.• Het gebruik van uniforme informatiebriefjes wanneer men een boodschap opneemt n.a.v. eentelefoongesprek voor een collega.• Gebruik van intranet en mail: het forum op het intranet is in gebruik sinds maart 2007 en dit blijkteen succes te zijn. Men kan hierop berichten lanceren, waarop iemand anders dan weer eenantwoord kan formuleren. Aldus is het ook mogelijk om peilingen te houden. Via deze weg wordende laatste nieuwe richtlijnen, wetgevingen of aanpassingen aan de huidige wetgeving kenbaargemaakt. Zo kan iedereen deze informatie ten allen tijde raadplegen/opzoeken. In sommigegevallen blijken de teksten die via mail verspreid worden of die op het forum geplaatst worden telang, waardoor mensen de tekst “slechts” scannen en dus niet alle informatie volledig mee hebben.Er dient gedacht te worden aan een soort van “schrijfcode” voor het forum en voor mails, om dit tevermijden.• De dienstbladen worden ingevuld aan de hand van een lijst met codes en dat wordt bijgehouden inhet systeem ‘Harmony-Ortec’. In dit systeem is het mogelijk een overzicht te krijgen van eenaantal belangrijke indicatoren, zoals bijvoorbeeld het aantal gepresteerde uren buiten- enbinnendienst. De dienstbladen op zich dienen zeer actueel gehouden te worden en dit vergt enigeinzet van de personeelsleden die deze dienst opmaken. Aan de hand van het systeem Harmony ishet voor onze personeelsleden mogelijk ten allen tijde zelf zicht te houden op hun dienstprestaties,hun verloven en rusten, nacht- en weekenduren. Een overzicht van de dienstplanning van allepersoneelsleden is ten allen tijde raadpleegbaar door iedereen, wat een transparant ingevingbetreft.• Het aanwezigheidsbord bevindt zich in de onthaalruimte, aldus wordt het overzichtelijk wie die dagvan dienst is, wie bereikbaar en terugroepbaar is en wie waar naar toe is met welk voertuig. Ditblijkt een zeer efficiënt systeem. In het nieuw politiegebouw zal dit echter anders verlopen, geziener gebruik zal gemaakt worden van een geïnformatiseerd sleutelsysteem, waarbij je dient in teloggen om de sleutel van een bepaald voertuig te nemen.• De dagelijkse ochtendbriefing geeft aan de medewerkers van het operationeel kader van onze zoneeen overzicht van de meldingen van de afgelopen 24 uur. Eventuele belangrijke mededelingenworden eveneens tijdens deze briefing meegegeven. Nuttige en/of nodige informatie wordt na debriefing steeds in een farde geplaatst in de refter, op de ad valvas gehangen en op het forumgeplaatst zodat deze informatie toegankelijk is en dankzij het forum ook blijft voor iedereen.• Er werd eveneens beslist om vanaf 2012 binnen onze politiezone de opleiding GPI 48 in eigenbeheer te nemen. Er is dan ruimte voor informatieverspreiding en opleidingen op elke vrijdag vande week. Deze opleiding bestaat uit een gedeelte theorie, een schietoefening en een opleidinggeweldsbeheersing zonder vuurwapen in de dojo met sportieve begeleiding. Ook werden zo in 2011alle personeelsleden verplicht om een opleiding te volgen in het kader van de nieuwe Salduzwetgeving(deze werd gegeven door een vertegenwoordiger van het parket van Hasselt) en werder gecommuniceerd via de geëigende kanalen over de aanpassingen die er in dit kader werdengedaan binnen het korps (bv aanpassing verhoorlokaal, informaticatoepassing, enz.)• Op regelmatige tijdstippen vinden de MT- of managementvergadering en de BOT-vergaderingplaats. Er bestaan een aantal werkgroepen, zoals de werkgroep “dienst” of de werkgroep “verhuis”om een draagvlak te creëren voor bepaalde probleempunten en samen te komen tot oplossingen.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


46• Rond de kerstperiode vond een kerstborrel plaats . De “vriendenkring” (een aantal leden van onzezone) staat in voor de organisatie van dergelijke personeelsactiviteiten.• In 2011 vond er door omstandigheden geen teambuilding plaats.• In september 2012 verhuizen onze diensten naar een nieuw politiegebouw. Het personeel wordthierover op de hoogte gehouden via personeelsvergaderingen (waarbij een uiteenzetting werdgegeven door het architectenteam). Er werd een werkgroep in het korps opgericht in het kader vandeze nieuwbouw en de bijhorende verhuis om het personeel te betrekken bij gans het gebeuren.Verder maakt één van onze commissarissen deel uit van de communicatiegroep bij de gemeenteinzake de nieuwbouw, om alle nuttige info hierover verder te verspreiden.6.6.2. AbsenteïsmeUit de evaluatie van het absenteïsme is gebleken dat het aantal afwezigen in onze zone niet hoger oflager ligt dan in een andere vergelijkbare politiezone.Het is wel zo dat er een aantal maatregelen werden genomen om te zorgen voor een correcteopvolging van de afwezigheden wegens ziekte of een andere reden. Zo moeten de personeelsledenhun diensthoofd persoonlijk inlichten van de afwezigheid. Het aanduidingsysteem om te voorzien ineen vervanging voor de permanentiediensten, die in geval van ziekte niet kunnen worden uitgevoerd,blijkt te werken. Iedereen is er ondertussen ook mee vertrouwd. Enkele lacunes die nog bestonden inhet systeem werden bijgestuurd en de werkgroep “dienst” (bestaande uit de dienstplanner, hetdiensthoofd interventie en enkele leden van de interventiedienst) komt op regelmatige tijdstippensamen om een aantal probleempunten te bespreken en te verhelpen indien mogelijk.De vrijstellingen in het kader van de opleiding “geweldsbeheersing” werden onder de loep genomen.Een aantal collega’s kunnen nu wel deze verplichte lessen volgen, alhoewel zij vrijgesteld kunnen zijnvan bepaalde oefeningen. De opleidingen geweldsbeheersing worden vanaf 1 januari 2012 in eigenbeheer gegeven.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


47Hoofdstuk 7 -ANDERE ACTIVITEITEN, ACTIES EN PROJECTEN7.1. Activiteiten rechercheDe recherche houdt zich voornamelijk bezig met dedrugproblematiek, onderzoeken inzake diefstallenallerhande, vrouwenhandel, zedendelicten, e.d.7.1.1. Chronologische tabel onderzoeken en resultaatFeit Datum Onderzoeksverrichtingen / resultaat- Teelt cannabis (Houthalen-Oost)- Criminele organisatie- Diefstal electriciteitJan. 2011- 3 verdachten, waarvan 1 uit onze gemeente- observatie- betrapping heterdaad- cannabisplantage 2000 planten- 2 arrestatiesUitbuiting van de ontucht of prostitutie vaneen meerderjarige, door verhuur, verkoop odter beschikkingstelling van een kamer met debedoeling een abnormaal profijt te realiseren(Helchteren)Houden van huis van ontucht waarmeerderjarigen ontucht of prostitutie plegen(Helchteren)Feb. 2011Feb. 2011- 3 verdachten, waarvan 1 uit onze gemeente- observatie + verhoor klanten- huiszoeking heterdaad- aantreffen 4 illegalen- arrestatie uitbaters- vrij na verhoor- repatriëring illegalen naar Steenokkerzeel- 2 verdachten uit onze gemeente- onderschepping + verhoor klanten- huiszoeking heterdaad- 5 Oost-Europese prostituees- arrestatie uitbaters- vrij na verhoorOplichting zonder internet (Vlaanderen) Maart 2011 - 1 verdachte uit een andere gemeente, metNederlandse nationaliteit- verkoop cadeaubons aan handelaars- geen betaling- arrestatie- aantreffen dolk bij arrestatie- vrij na verhoorVerkoop of te koop aanbieden van verdovendemiddelen (Houthalen-Centrum)Maart 2011- 1 verdachte uit een andere gemeente(voorheen uit onze gemeente)- fouille: aantreffen mes, traangas en cocaïne- arrestatie- huiszoeking heterdaad- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhouding- Teelt drugs (Houthalen-Oost)- Diefstal electriciteitVerkrachting bij gelijkstelling van eenminderjarige - 10 jaar (Houthalen-Oost)Maart 2011Maart 2011- 3 verdachten, waarvan 2 uit een anderegemeente en 1 illegaal- heterdaad: cannabisplantage van 840 planten- inbeslagname- 3 arrestaties- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhouding- 1 verdachte uit een andere gemeente- zware zedenfeiten van 17 jaar geleden- bekentenis- huiszoeking- onderzoek PCLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


48Diefstal zonder geweld of bedreiging, metbraak, inklimming of gebruik valse sleutel(Centrum-Zuid)Opzettelijke brandstichting zonderverwondingen, in bewoonde plaats bij nacht(Meulenberg)Maart 2011Mei 2011- 3 verdachten, waarvan 2 uit onze gemeente- diefstal op bedrijfsterrein- beelden bewakingscamera- huiszoeking: aantreffen gestolen goederen +alarmpistool- telefonieonderzoek- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhouding 2 personen- 1 verdachte uit onze gemeente- observatie- telefoontap- arrestatie- vrij na verhoorVerkoop of te koop aanbieden van verdovendemiddelen (Meulenberg)Mei 2011- 2 verdachten uit onze gemeente- controle voertuig: vuurwapen- betrapping heterdaad: handel hasj, marihuanaen cocaïne- inbeslagname GSM, drugs, voertuig, geld- arrestatie- huiszoeking- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhouding 2 personen- Afpersing (Meulenberg)- Diefstal gewapenderhandMei/juni 2011- 4 verdachte, waarvan 3 uit onze gemeente- telefoononderzoek- arrestaties- vrij na verhoorVerkoop of te koop aanbieden van verdovendemiddelen (Houthalen-Oost)Juni 2011- 1 verdachte uit onze gemeente- bezit van XTC, LSD, MDMA en speed- inbeslagname- huiszoeking- vrij na verhoor- Niet-parentale ontvoering van eenminderjarige (Houthalen-Centrum)- Bezit van cannabisJuni 2011- 4 verdachten, waarvan 1 uit onze gemeente en3 uit Nederland- minderjarige wordt door stiefvader enkompanen bij natuurlijke vader in Nederlandweggehaald, met wapenvertoon enschietincident- slachtoffer en ontvoerders aangetroffen in onzegemeente- huiszoeking: marihuana- 3 arrestaties- voorleiding voor onderzoeksrechter- uitleveringsprocedure NederlandUitgifte van valse munt (Helchteren) Juni 2011 - 1 verdachte uit onze gemeente- aankoop voertuig in Lubbeek met valsebiljetten- huiszoeking met toestemming- inbeslagname papier, printers, scanner- inbeslagname aangekocht voertuig- arrestatie- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhouding 1 persoon- Diefstal (Houthalen-Centrum)- LoondiefstallenJuni 2011- 1 verdachte uit onze gemeente- diefstal portefeuilles- afhaling geld met gestolen bankkaart- arrestatie- verhoor- bekent meerdere loondiefstallenBezit kinderporno (Helchteren) Juli 2011 - 1 verdachte uit onze gemeente- huiszoeking- arrestatie- inbeslagname PC- voorleiding voor onderzoeksrechter- vrij na verhoorLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


49Verkoop of te koop aanbieden van verdovendemiddelen (Houthalen-Oost)Aug. 2011- 1 verdachte uit onze gemeente- dealer op dancefestival- arrestatie- verhoor- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhoudingWinkeldiefstal (Houthalen-Centrum) Aug. 2011 - 3 verdachten uit een andere gemeente- identificatie aan de hand van vluchtauto- bekentenissenVerkoop of te koop aanbieden van verdovendemiddelen (Meulenberg)Sept. 2011- 1 verdachte uit onze gemeente- telefoononderzoek- betrapping heterdaad- verhoor- inbeslagname- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhoudingDiefstal in woning zonder geweld ofbedreiging, met als verzwarendeomstandigheid braak en inklimming(Helchteren)Sept. 2011- 1 verdachte uit een andere gemeente- huiszoekingen- arrestatie- meerdere feiten opgehelderd- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhoudingVerkoop of te koop aanbieden van verdovendemiddelen (Meulenberg)Okt. 2011- 2 verdachten uit onze gemeente- telefoononderzoek- huiszoekingen- arrestaties- voorleiding voor onderzoeksrechter- 2 aanhoudingenDiefstal zonder geweld of bedreiging, met alsverzwarende omstandigheid braak eninklimming (Houthalen-Oost, Houthalen-Centrum)Okt. 2011- 5 verdachten uit onze gemeente- meedere feiten- aantreffen koevoet in voertuig- vernielingen- verhoren- telefoononderzoek- DNA-onderzoek- 1 bekentenis- voorleiding voor onderzoeksrechter- aanhouding van 5 personenDiefstal (Houthalen-Centrum) Nov. 2011 - 2 minderjarige verdachten uit onze gemeente- diefstal kassa uit winkel + geweld tijdensvlucht- voorleiding voor jeugdrechter- werkstraffenDiefstal van een voertuig, met geweld enbedreigingen (Houthalen-Centrum)Dec. 2011- 1verdachte uit andere gemeente- arrestatie- vrij na verhoorLokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


507.2. Activiteiten jeugd- en sociale dienstDe politieassistente is werkzaam binnen de jeugd- en sociale politiedienst en zij oefent een algemenehulpverlenende en doorverwijzingsfunctie uit.Zij wordt ingeschakeld bij de eerste opvang van slachtoffers van misdrijven. Dit gebeurt binnen dedagelijkse werkuren van onze zone. De meeste slachtoffers verwijst zij door naar het Centrum voorAlgemeen Welzijn SONAR, dat kan voorzien in een langdurige begeleiding.In 2011 ondersteunde ze 17 slachtoffers met emotionele en praktische hulp.Na de dagelijkse werkuren is ze ook bovenlokaal ongeveer maandelijks van permanentie voorslachtofferopvang bij ernstige misdrijven. Deze bovenlokale samenwerking bestaat tussen PZHouthalen-Helchteren, PZ Beringen-Ham-Tessenderlo, PZ Heusden-Zolder en PZ West-Limburg,waardoor er 24 uur op 24 uur gebruik kan gemaakt worden van bijstand van eenslachtofferbejegenaar.Er zijn ook gerechtelijke taken zoals het opstellen van processen-verbaal en het uitvoeren vanopdrachten van het parket. De meest voorkomende gerechtelijke opdrachten omvatten zedendossiers,dossiers opzettelijke slagen en verwondingen, inbreuken inzake de wet op de leerplicht en inbreukeninzake de wet op de jeugdbescherming.De politieassistente wordt ook ingeschakeld bij familiale moeilijkheden, kinderen in noodsituaties,echtscheidingsproblemen of bij problematisch gedrag bij de opvoeding van minderjarigen.In deze functie heeft zij een repressieve of een bemiddelende functie.Daarnaast onderhoudt ze contacten met externe diensten als vertegenwoordiger van de politie. Eris een vlotte samenwerking met de dienst slachtofferonthaal van het parket, CAW SONAR, ComitéBijzondere Jeugdzorg, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en de gemeentelijke diensten.Het welzijnsteam, dat maandelijks wordt georganiseerd voor het arrondissement Hasselt wordt ookdoor haar opgevolgd. Het betreft hier een overleg tussen verschillende diensten die aanslachtofferbejegening of slachtofferhulp doen.Tevens neemt ze deel aan het POSLOV, dit is een provinciaal overleg voor slachtofferbejegenaars.De politieassistente draait ook mee in de wachtdienst van het gerechtelijk arrondissement Hasseltvoor het audiovisueel verhoor van minderjarigen die slachtoffer of getuige zijn van een misdrijfen waarbij de Procureur des Konings verzoekt om een audiovisueel verhoor van het kind.Dit betreft een wachtsysteem dat voor onze zone meestal gecombineerd wordt met een wachtdienstvoor slachtofferbejegenaar.In 2011 werd ze 9 keer ingeschakeld voor een audiovisueel verhoor van een minderjarige.De zone Houthalen-Helchteren zelf heeft als onderzoekende eenheid een aantal keer beroep gedaanop het team voor audiovisueel verhoor van minderjarigen.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


517.3. Acties en projecten in 20117.3.1. Het PPPP-projectNadat in 2007 de projectmatige aanpak van wijkgebonden fenomenen werd uitgeschreven en dewijkteams waren samengesteld, liep het PPPP-project in 2011 verder. Hierbij staan de vier “P’s”centraal : de projectmatige aanpak, de pro-actieve benadering, preventieve acties en het vastleggenvan prioriteiten.(Politie) wijkWijkteamHelchteren Wijkagent : Inp ChristensInterventie : Inp Briers + Inp Veltjen + Inp BosmansLillo + industrieterreinen Europark en Centrum-Zuid Wijkagent : Inp GeunsInterventie : Inp ClerixHouthalen-Centrum/West Wijkagent : Inp DriesenInterventie : Inp Cuppens R. + Inp SchoutedenHouthalen-Centrum/Oost, Laak + Ten Hout Wijkagent : Inp HuismanInterventie : Inp Michielsen + Inp GerimontHouthalen-Oost/Oost Wijkagent : Inp GoossensInterventie : Inp Achten + Inp Swerts +Inp Smeers + Inp Sacchini C.Houthalen-Oost/West Wijkagent : Inp VanspauwenInterventie : Inp Achten + Inp Swerts +Inp Smeers + Inp Sacchini C.Houthalen-Centrum/Meulenberg Wijkagent : Inp CarnelInterventie : Inp Criekemans + Inp Motmans +Inp Kaya + Inp Hermans + Inp BijloosMeulenberg Wijkagent : Inp Sacchini V.Interventie : Inp Criekemans + Inp Motmans +Inp Kaya + Inp Hermans + Inp BijloosDe teams volgen de situatie in de hun toegewezen wijk op. Ook zullen zij door de dienstleiding zoveelmogelijk belast worden met gemelde feiten, kantschriften en dergelijke in hun wijk.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


527.3.2. Algemene toezichtenHet takenpakket van de interventieploegen bestaat voor een groot deel uit het geprogrammeerdtoezicht indien er geen interventies zijn.Het toezicht met politie- en anonieme voertuigen kan zowel pro-actief als re-actief zijn :- pro-actief in die wijken die nog niet echt geplaagd worden door overlast of criminaliteit;- re-actief in die wijken waar dit wel het geval is.7.3.3. Gerechtelijke actiesDe gekende DAVID-acties, ter bestrijding van de woninginbraken, werden niet meer georganiseerdomwille van een federale beleidsbeslissing.Er werd wel een vervangende controle-actie HOUTWID uitgevoerd in de nacht van 24 op 25/02/2011tussen 18u en 02 uur, enerzijds gericht op een algemene verkeerscontrole en anderzijds gericht naarrondtrekkende dadergroeperingen inzake woninginbraken, met het volgende resultaat :- aantal gecontroleerde voertuigen : 46- aantal gecontroleerde personen ANG : 47.3.4. Algemene preventiea) Toezichten aan woningen en bedrijven bij afwezigheid van de bewoners (verlof)Op aanvraag van de bewoners houdt de lokale politie toezicht op de woning en/of bedrijf tijdenshun afwezigheid.Gevraagde toezichten2002 2442003 2792004 2852005 2002006 1822007 2252008 4272009 4412010 2272011 249Vooral voor de maand juli werden de meeste aanvragen (60) ingediend. In vergelijking met 2010stellen wij een lichte stijging vast. De inwoners kunnen deze toezichten via e-mail of onze websiteaanvragen.b) SchooladoptieplanDit project is gericht op de kinderen van de lagere school met als thema misdaadpreventie.Het doel is om kinderen meer inzicht te geven in de normen en waarden van de samenleving,waardoor ze meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen voor hun eigen doen en laten ten opzichtevan zichzelf en hun medemensen.Het programma bestaat uit een uitgewerkt lessenpakket, dat gegeven wordt door politiemensen inuniform, bij voorkeur de wijkagent. In totaal zijn er 12 te behandelen thema’s zoals : vandalisme,drugs en alcohol, discriminatie, racisme, geweld, ... Uiteraard komt ook de werking van de politieaan bod.Door de interactie tijdens de les verbetert ook de relatie met de politie. Hierdoor kan er preventiefgewerkt worden aan jeugdcriminaliteit.Dit project werd reeds opgestart in 2002. In 2011 heeft wijkagent Sacchini Valerio les gegeven inhet vijfde en zesde leerjaar van de Savioschool van Meulenberg.c) Het ECIP-projectDe “Electronische Communicatie tussen Industrie en Politie” heeft zowel een pro-actieve als eenre-actieve werking.Enerzijds kan het helpen bij de preventieve en pro-actieve aanpak van criminaliteit. Door gerichtinformatie door te spelen kunnen we bepaalde misdrijven voorkomen. Anderzijds kan dedoorgespeelde informatie ons helpen met het sneller en efficiënter opsporen van verdachten. Hethele systeem werkt rond communicatie (het uitwisselen van informatie via e-mail).Indien een bedrijf instapt in het “ECIP-idee” bezorgt zij haar emailadres en haar gegevens (naamverantwoordelijke, activiteiten, ...) aan onze diensten. Dit emailadres wordt opgeslagen in een mapgenoemd naar het industrieterrein waartoe het bedrijf behoort.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


53Ontvangt de politie politionele informatie van eigen of andere politiediensten die ook van belang isvoor een bedrijf, dan wordt deze informatie per e-mail overgemaakt aan het betrokken bedrijf.Uiteraard wordt bij het doorgeven van informatie rekening gehouden met de principes van hetberoepsgeheim.Ook de verantwoordelijke van een bedrijf kan informatie via deze weg doorgeven aan de politie.Via ECIP vormen de politie en de industrie samen een ploeg (Equipe) in de strijd tegen decriminaliteit.Het is evenwel niet mogelijk om via dit systeem aangiften te doen of klachten in te dienen.Het project loopt in 2011 reeds voor het vijfde jaar en wordt nog steeds zeer positief ervaren doorde deelnemende bedrijven. Tevens hebben een aantal nieuwe bedrijven zich aangesloten bij ditsysteem.7.3.5 Verkeersveiligheida) Actie “Jongeren-proces-verbaal” en “Verkeersvormingsklassen”Opzet: Het systeem van het opstellen van jongeren-PV’s, opgestart in september 2003, werdeveneens verdergezet in 2010.Minderjarige verkeersovertreders (12-16 jaar) die men, strafrechtelijk gezien, geen boetekan opleggen, maar voor wie wel een “jongeren-PV” mogelijk is, worden door de lokalepolitie uitgenodigd voor het bijwonen van een verkeersvormingsklas.Hetzelfde kan in bepaalde gevallen ook voor 16-18-jarigen, die voor verkeersinbreuken welstrafrechtelijk vervolgbaar zijn, maar die toch op deze wijze een “alternatieve bestraffing”kunnen krijgen.Sanctie:Doel:Resultaten:Als de jongere de verkeersvormingsklas bijwoont, wordt het jongeren-PV geseponeerd.Als hij zonder geldige reden niet ingaat op de uitnodiging, ontvangt hij een herinnering enbij een blijvende weigering om de les te volgen, wordt hij gedagvaard voor deJeugdrechtbank met de ouders (voor 12-16j.) of voor de Politierechtbank (voor 16-18j.).De verkeersvormingsklas heeft tot doel om de jongeren te laten stilstaan bij hun houdingen hun gedrag in het verkeer, te voet, met de fiets of met de bromfiets, alleen of in groep,als bestuurder of als passagier.De lessen worden gegeven aan twee aparte doelgroepen (12-14j. en 15-18j.) om eenhomogene samenstelling van de groep te garanderen. Het leeftijds-, cultuur- enleefwereldverschil tussen een kind van 12 en een jongere van 16 jaar kan remmendwerken en bijgevolg het didactisch aspect afstompen.Bovendien is ook de invalshoek van deze twee leeftijdsgroepen zeer uiteenlopend. Terwijl12-15 jarigen zich nog vaak per fiets of te voet verplaatsen, zullen jongeren van 16 jaar enouder vaker snor- en bromfietsen gebruiken.Het verkeersonderricht moet dus aangepast worden aan de leefwereld van de “leerling”.Onze politiezone stelde in 2011 in totaal 86 jongeren-PV’s op.Er werden 5 verkeersklassen georganiseerd waaraan in totaal 76 jongeren deelnamen.Deze verkeerslessen werden door een erkende rijschool gegeven, die hiervoor in totaal10 manuren gepresteerd hebben.b) Actie “Veilig schoolverkeer”De lokale politie nam in 2010 opnieuw deel aan hetprovinciaal project “Veilig Schoolverkeer”.Tijdens de preventieve fase vond een fietscontroleplaats in de technische school DON BOSCO teHelchteren. De meest voorkomend mankementen zijnhet ontbreken van een bel, het niet (goed)functioneren van de remmen en een gebrekkigeverlichting. In totaal werden er 52 processen-verbaalvan waarschuwing uitgeschreven voor technischetekortkomingen. In totaal werden er 169 fietsengecontroleerd.Er werden ook 7 bromfietsen nagekeken op decurvometer en allen technisch in orde bevonden.Nadien volgde gedurende de periode 15 september tot 15 oktober 2011 de repressieve controle inde schoolomgevingen, met de volgende resultaten :Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


54Onmiddellijke inning - D1 verboden richting 11Onmiddellijke inning - parkeerovertreding 66Onmiddellijke inning - snelheidsovertreding 255Onmiddellijke inning - niet-dragen gordel/zitjes 83Onmiddellijke inning - gebruik GSM 10Jongeren-PV 39PV van waarschuwing - keuring 14PV van waarschuwing - technische eisen 94PV van waarschuwing - nummerplaat 5PV - bevel bevoegde persoon 3PV - bromfiets opgefokt 1PV - gordel 5PV - inschrijving/verzekering 1PV - snelheid 8Totaal 595c) Actie “Snelheid”Om tegemoet te komen aan bepaalde signalen uit de bevolkingworden er op verschillende locaties, zowel binnen als buiten debebouwde kommen, herhaaldelijk mobiele snelheidscontrolesgehouden. Op jaarbasis werden in 2011 tijdens in totaal 21.173voertuigen gecontroleerd. Hiervoor werden in totaal 121 urengepresteerd. Er werden 2.633 overtredingen vastgesteld.In de loop van 2011 werd er met de analoge onbemande cameraeffectief 4.050 uren geflitst. In totaal werden hierdoor 879.734 voertuigen gecontroleerd en 246overtredingen vastgesteld.Met de digitale onbemande camera werd er in 2011 in totaal 6.032 uren geflitst waarbij3.584.403 voertuigen gecontroleerd en 6.838 overtredingen vastgesteld werden.In totaal werden er in 2011 met de hierboven beschreven middelen 9.717 snelheidsovertredingenvastgesteld.Tevens beschikken wij over 3 preventieve snelheidsborden. Deze worden op verschillendelocaties geplaatst, vaak in schoolomgevingen waar de zone 30 van toepassing is, alsook opplaatsen waar regelmatig snelheidsovertredingen worden begaan. Deze geven een duidelijk beeldvan de verkeersdrukte (aantal voertuigen), de effectief gereden snelheid met het gemeten tijdstip.d) Actie “GSM aan het stuur”Tijdens de actie “GSM aan het stuur” in de periode van 08/03 tot 04/04/2011 werden er 128onmiddellijke inningen uitgeschreven voor vastgestelde overtredingen.e) Actie “Zwaar vervoer”In de loop van 2011 vonden er 8 acties “Zwaar vervoer” plaats. Hierbij werden PV’s opgesteldwegens het niet-naleven van de rij- en rusttijden, het niet correct gebruik van de tachograaf,overladingen, e.d..Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


55f) Actie “Drugs en Alcohol in het verkeer”In totaal werden in 2011 voor diverse controle-acties 586 manuren gepresteerd, nl. voor :- SLIM-acties;- BOB-campagnes (in juli-augustus BOB-zomeractie en in december n.a.v. eindejaarsfeesten);- ADS (alcohol - drugs - snelheid)-controles op diverse tijdstippen.g) Actie “Roodrijders”In 2011 waren er geen specifieke acties tegen het negeren van het rode verkeerslicht, maar welalgemene controles aan de verkeerslichten. Hierbij werden 86 overtredingen vastgesteld.Ook werden er in 2011 door de analoge onbemande camera’s 86 roodrijders gedetecteerd.In totaal werden dus 172 roodrijders beboet.h) Actie “Motorrijders”N.a.v. de gecoördineerde thema-actie “Motorrijders” van 1 mei tot 15 mei 2011 werd er controlegedaan op onaanvaardbaar asociaal rijgedrag van motorrijders dat hinderlijk is voor andereweggebruikers en op motorrijders in verband met inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs enrijbewijs.i) Dagelijkse verkeersactiesOp jaarbasis werden in 2011 in totaal 1.295 manuren gepresteerd om deze dagelijkse acties uitte voeren.Verder zijn er door de motorbrigade diverse verkeerstoezichten uitgevoerd, alsook begeleidingenen snelheidscontroles met onderschepping van overtreders.Ook het mountainbike-team heeft allerlei toezichten, patrouilles en begeleidingen uitgevoerd.j) Project “Hoffelijkheid is veiligheid”Naar jaarlijkse gewoonte werden er opnieuw verkeerscontroles uitgevoerd om erop toe te zien datde zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers) gerespecteerd worden.Het niet-rakelings inhalen, het aanpassen van de snelheid, het verlenen van voorrang bij hetoversteken, het niet-parkeren op fiets- en voetpaden en dergelijke waren duidelijke signalen vaneen hoffelijk rijgedrag.Ook nu werden hiervoor zeven laureaten gehuldigd.Tevens was er een aanmoedigingsprijs voor een jonge bestuurder die net zijn rijbewijs bekomenhad, met de bedoeling hem of haar te stimuleren het hoffelijk rijgedrag van de andere gehuldigdepersonen te volgen.k) Project “Autoluwe schooldag - 11/05/11”Op initiatief van de provinciale mobiliteitscel vond dit project“Autoluwe schooldag” plaats met medewerking van allescholen van Houthalen-Helchteren en met de nodigeondersteuning van de politie.Het is de bedoeling om op die dag de auto thuis te laten en tevoet of per fiets naar school te gaan en dit zowel door deleerkrachten en de leerlingen als de ouders of begeleiders, alsookom andere duurzame verplaatsingen (te voet, met de fiets, fietsencarpoolen, busvervoer) te promoten en alzo de auto uit deschoolomgeving te bannen.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


56l) Project “Autoluw naar het werk”Als uitloper van de “Autoluwe schooldag” werkten wij ook mee aan het project van hetprovinciebestuur “Autoluw naar het werk” met de bedoeling o.a. het gebruik van het openbaarvervoer en de fiets als alternatieve vervoermogelijkheden te promoten.m) FietsgraveeractiesIn de loop van 2011 werden er door de stadswachten opnieuw fietsen gegraveerd.Tijdens de graveeracties op de wekelijkse alsook op de jaarmarkt en tijdens andere acties (zoals deTer Dolen fietshappening en de braderie van Helchteren) werden er fietsen gegraveerd alsook in descholen.Ook tijdens het wijkfeest Meulenberg op 17/09/2011 werden er tussen 14 en 18 uur fietsengegraveerd.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011


577.4. Andere dienstverleningen in 20117.4.1. Verkeersonderricht/begeleidingen- In de loop van 2011 werden er in totaal 18 begeleidingen gevraagd door diversescholengemeenschappen voor verplaatsingen in groep van leerlingen per fiets naar diverse locatiesbinnen de eigen politiezone.- Het Inspirocollege (Campus Filip Neri) heeft op 20/05/2011 van 08:30 tot 09:45 uur een bezoekgebracht met 23 leerlingen (leeftijd 13-14 jaar) in een project rond veiligheid.- Op 27/05/2011 werd er in het kader van kleuterproject BSGO Park van Genk een kennismakingmet politie georganiseerd in de 2de kleuterklas.- Op 16/06/2011 is er om 11 uur een bezoek gebracht aan de vrije kleuterschool te Laak metvoorstelling van de politiehond Dolf door inspecteur LUCAS Kris.- Op 07/11/2011 wordt er een bezoek gebracht aan de kleuterschool in de Pelikaanstraat teHouthalen-Oost voor een kennismaking met politie en het dienstvoertuig.7.4.2. Aanvraag bezoek aan commissariaatOp 27/06/2011 om 9:30 uur is het zesde leerjaar van de basisschool “Park van Genk” op bezoekgekomen voor een kennismaking met de verschillende diensten (onthaal, opsporingsdienst, verkeerseninterventiedienst, hondenbegeleider, motor- en mountainbiketeam)7.4.3. VoordrachtenInzake drugspreventie zijn er in 2011 geen informatiesessies gegeven.Tijdens de drugspreventieweek, georganiseerd door de stuurgroep verslavingspreventie van degemeente hebben wij door dienstomstandigheden niet actief kunnen deelnemen aan de jaarlijksesportdag in zaal Berkenveld.In het MEGA (Mijn Eigen Goed Antwoord)-drugproject zijn wij als politie nog steeds aktief. In debasisschool “Park van Genk” te Houthalen-Oost werd in 2011 dit lessenpakket opnieuw gegeven doorinspecteur LEENDERS van de opsporingsdienst.7.5. Openbare ordeHierna geven wij een kort overzicht van de bijzonderste gebeurtenissen in 2011, die een min of meerbelangrijke personeelsinzet vereisten.EvenementEigen inzet Versterking extern(manuren) (manuren)14/05/2011 : Nationale wielerwedstrijd 133 3013/08/2011 : Muziekfestival Extrema Outdoor 250 323Ook andere occasionele en terugkerende evenementen, zoals de maandelijkse gemeenteraden, dekermissen en sommige markten, stakingen, fuiven of feesten, bijstand gerechtsdeurwaarder,verkeersbegeleidingen of -regelingen (ook voor scholen), ... slorpen een zekere capaciteit op.Bij de aanvraag van fuiven verleent de politie ook haar medewerking op preventief vlak, nl. decontrole op veiligheidsmaatregelen en het voorkomen van geluidsoverlast.De begeleiding van groepen leerlingen tijdens hun verplaatsingen naar externe schoolactiviteitenworden meestal uitgevoerd door het mountainbike - of motorteam.Lokale politie Houthalen-HelchterenJaarverslag 2011

More magazines by this user
Similar magazines