Ik wil meer - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

static.chiro.be

Ik wil meer - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

RASDUINER| Aanbod | Vorming | Publicaties | Aanspreekpunten | De groep Chiro |Ik wil meer


| Aanbod | Vorming | Publicaties | Aanspreekpunten | De groep Chiro |2InhoudAanbod................................................................ xVorming............................................................... xPublicaties........................................................... xDe groep Chiro.................................................... xAanspreekpunten.............................................. xTip: hou de Grasduiner goedbij! Dan kun je er het hele jaarinfo en adressen in opzoeken.De Grasduiner, dat is ...... een superhandig overzicht van alles wat de Chiro jou enjouw groep te bieden heeft! De Chiro heeft een geweldigaanbod van cursussen, uitgewerkte spelen, workshops,uitleenbaar materiaal, brochures en andere uitgaven. Jezou wel gek zijn als je daar geen gebruik van maakt!deel 1:aanbod3Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


6mensen een knoop in hun zakdoekom iets niet te vergeten. En datgaan wij dit jaar ook doen. Hangeen geknoopte zakdoek aan je hemdom niet te vergeten hoe oneerlijkarmoede wel is.pimp je zakdoek... in zes eenvoudige stappen enhang hem aan je Chirohemd!Materiaal (allemaal te vinden inDe Banier, behalve het strijkijzer)- Textielverf- Tijdelijke lijmspray voor stof- Tamponneerborstel of eensponsje- Een breekmes om vormenmee uit te snijden- Een strijkijzer1. Teken of print één van de jaarthemafiguurtjesop een stukpapier (je vindt ze op www.maakerspelvan.be) en snij ze uit.2. In het papier zit nu een gat inde vorm van je figuurtje. Lijmdat blad met de lijmspray op jezakdoek. (Je kunt ook omgekeerdte werk gaan. Plak danhet uitgeknipte monstertje op jezakdoek.)*3. Breng de verf aan door te drukkenmet je spons of tamponneerborstel.Zorg dat er in allehoekjes en kantjes verf zit.4. Haal het papier voorzichtig vande zakdoek.5. Wanneer de verf goed droog is,fixeer je alles door er een paarminuten over te strijken.6. Klaar is kees!Tip: leg het figuurtje in eenuitgeknipte cirkel voor een extramooi resultaat.m Maak KabaalHet lokaalactiemoment vanhet gezamenlijkjaarthemaVoor één keer maken we elkaar nietuit voor afgelikte frisco’s of boskakkers.In het weekend van 17 en 18maart komen we met z’n allen – endat is veel volk! – naar buiten omsamen spel te maken van armoedeen sociale uitsluiting. We tonen onsmassaal op een groots actiemomentin elke gemeente van Vlaanderen.We roepen jullie op om samen dehanden uit de mouwen te steken omdit moment op poten te zetten. Enwie kan jullie daarbij beter helpendan mensen in armoede zelf? In elkegemeente zetten tal van organisatieszich in voor mensen in armoede, zijkunnen jullie hierbij helpen.Zo’n actiemoment organiseer je nietin één-twee-drie. Daaromzetten we je op weg meteen fancy draaiboek. Wemailen dat in juni naar allejeugdraden en je kunt het downloadenop www.maakerspelvan.be.m JaarthemakentekenNaai het jaarthemakenteken op jeChirohemd, je broek, je sweater, jeslaapzak, je pet of de gordijnen vande buren. Je vindt het in De Banier.Dus, beste herrieschoppers: ga erdit jaar extra voor. Creëer tumult,veroorzaak opschudding, maaklaweit, keet en heisa! Maak er spelvan! We dagen je uit.Meer info over waarom, wat enhoe? Lees het in Dubbelpunt enop onze jaarthemasitewww.maakerspelvan.be.7Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


NATIONAAL SECRETARIAATChirojeugd-Vlaanderen vzwKipdorp 30, 2000 Antwerpentel. 03-231 07 95 | fax 03-232 51 62info@chiro.be | www.chiro.beelke werkdag van 9 tot 18 uurAntwerpenKipdorp 30, 2000 Antwerpentel. 03-231 07 95 | fax 03-232 51 62RegioANT@chiro.beelke werkdag van 10 tot 17.15 uurVlaams-BrabantKolenmarkt 85, 1000 Bru seltel. 02-505 00 80 | fax 02-505 00 89RegioBRA@chiro.beelke werkdag van 11 tot 18 uurLimburgV artstr at 14, 3500 Ha selttel. 011-21 22 56 | fax 011-23 47 05RegioLIM@chiro.beelke werkdag van 11 tot 18 uurOost-VlaanderenHoefslagstr atje 1, 9000 Genttel. 09-225 52 80 | fax 09-233 95 59RegioOVL@chiro.beelke werkdag van 11 tot 18 uurWest-VlaanderenDelaerestr at 16, 8800 Roeselaretel. 051-20 25 20 | fax 051-24 26 03RegioWVL@chiro.be | www.chirowvl.beelke werkdag van 11 tot 18 uurREGIONALE SECRETARIATEN8BekendmakingsmateriaalIdeeën en tips over wat je methet bekendmakingsmateriaalallemaal kunt doen, vind je opwww.chiro.be/bekendmaking.m Hang eens een affiche op!Inderdaad, aan het raam.Elk jaar opnieuw kom je naar buiten.Elk jaar opnieuw wil je kinderen,jongeren en ouders laten weten dat erChiro is in de buurt. Maak dan zekergebruik van de Chiroaffiches en anderbekendmakingsmateriaal!m De ChiroafficheElke groep heeft recht op 50 of 100gratis affiches. Je kunt die van 1augustus tot 1 november ophalen in DeBanier, je Chirowinkel.Wil je er meer? Bestel dan gratisaffiches bij op het nationaalsecretariaat, via info@chiro.be.m De ChirofolderBij de Chiroaffiche hoort de Chirofolder.Op de voorkant vind je de affiche,binnenin staat er wat uitleg over deChiro en op de achterkant kun je jeeigen tekst printen of kopiëren.Je kunt de Chirofolders bestellenop het nationaal secretariaat tegen7 cent per stuk. Je haalt ze af in dedichtstbijzijnde winkel van De Banier ofze worden opgestuurd (en dan betaal jeverzendingskosten).Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten]foto: valerie vanderl oy["Chiro is: leren samen spelen, leren delen, naar elkaarsmening luisteren en rekening houden met elkaar."WIJ!Wij spelen graag buiten op het pleinen bouwen kampen in het bos.De kleinsten verkleden zichsoms als ridder en prinsesen gaan dan op zoeknaar de schat van koning Jan.Vorige week rolden we samenvan de zandbergen dronken we achterafwarme chocomelk.De oudsten trekken graag op tochten delen geheimen aan het vuur.Op bivak slapen we soms in een tenten zingen we liederen onderweg.Wij, wij zijn in de Chiro!"Chiro is geen hobby zoals een andere, Chiro is een plaatswaar je jezelf kan zijn en eens lekker uit de bol kan gaan.""In de Chiro moet je niet de bestezijn. Je moet gewoon zijn!"JIJ OOK?Heb je zin om mee te komen doen? Dat kan!Kom ook in de Chiro, iedereen is welkom!Er is ook een Chirogroep in jouw buurt!Kijk snel naar de achterkant van deze folder,informeer eensbij de jeugddienst van jouw gemeente,surf naar onze website www.chiro.beof bel naar 03-231 07 95en vind de vriendenploeg van je leven!Als je ’t mij vraagt: Chiro!www.chiro.bew JE KUNT OP DE ONDERSTAANDEADRESSEN ALTIJD MEERINFORMATIE VERKRIJGEN:m De bekendmakingskaartjesDe bekendmakingskaartjes zijn ietshelemaal anders dan de folder! Devoorkant is standaard, de achterkantkun je zelf bedrukken. Ze wordenper vier op een blad geleverd. Opwww.chiro.be/bekendmaking vindje een paar sjablonen. Daarmee kunje je boodschap voor de achterkantmaken, om met je eigen printer af tedrukken. Je bestelt de kaartjes op hetnationaal secretariaatvoor 15 cent per blad(= vier stuks).m DeChirosticker enChirofietswimpelKleef “Als je ‘t mij vraagt: Chiro!” op jeboekentas, je rugzak, je koffiekan enje auto. Ook leuk is de rode Chirofietswimpelwaarmee je herkenbaarhet hele land doorfietst.De stickers en fietswimpels zijn tekoop in De Banier.m De ChiroballonVoor Chiroballonnen betaal je in DeBanier 10 cent per stuk. Daarmee is heteen kleintje om in de kijker te lopen.m De oudersbrochureIn het aansluitingspakket zitten tweeverschillende exemplaren van deonthaalbrochure voor ouders. Ze zijnspeciaal ontworpen om de oudersvan je leden meer informatie te gevenover de Chiro: de afdelingen, in leidingstaan, financiën, verzekeringen, onzeChirowaarden, Chirokleren, enz.Waarom twee versies? Verschillendemensen worden door verschillendedingen aangesproken, zo ook de oudersvan jullie leden. Sommige ouderskennen de Chiro al, andere wetenhelemáál niet wat Chiro is. Daaromhebben we twee versies gemaakt.Je kunt die brochures gratis bestellen ophet nationaal secretariaat. Je haalt ze afin De Banier, of we sturen ze op (en jebetaalt verzendingskosten).Aanvullend bij de oudersbrochures:twee handleidingen over omgaan metouders- Handleiding ouderbezoekenWil je er meer over weten? Bel 03-23107 95 of mail naar som@chiro.be.- OuderbetrokkenheidHoe betrek je ouders meer bij jeChirogroep?Mail naar som@chiro.be of kijk opwww.chiro.be/ouderbetrokkenheid.m Doe het zelf!Niets zo leuk als zelf aan de slaggaan. Daarom vind je op www.chiro.be/diy sjablonen om zelf een affichete maken ofbestandenwaarmee jein Indesignaan de slagkunt.Nog meer!Affichestroken om onder de Chiroaffiche te hangen: een goede manierom reclame te maken voor jouw Chiroactiviteit.Kijk snel op www.chiro.be/bekendmaking.Behalve de Chirovlag en de afdelingsvlaggen bestaat er ook een sfeervlag:een witte smalle vlag op stokken, met het Chirologo erop. Te koop in DeBanier!Stuur een Chirokaartje voor de verjaardag van een vriendin,als uitnodiging voor je bivak, enzovoort. Je kunt een kaartenset van 20bekendmakingsaffiches kopen in De Banier.Meer en vooral grotere bekendmakingsspullen kun je ontlenen via hetsecretariaat. Aanbod Kijk | Vorming op p. 3 voor | Publicaties meer info. | De groep Chiro | Aanspreekpunten


8000 Brugge 1-2BC21170P409362]foto: thomas geuens[mei11gBrugge 1Afdelingsaanbod10m AfdelingsBOOSTTijdens de paasvakantie voorzien deHet Speelclubboek, het Rakwiboek, het m Speciaal aanbod voor aspi’sDe afdelingenWelkom bij de afdelingen! Ga met onsmee op onze paars-geel-groen-roodblauw-oranjeontdekkingsreis! Zet jeschrap en geef je ogen de kost.AfdelingsartikelsMaandelijks maken deafdelingsartikels Dubbelpuntmeer dan het lezen waard. DeTijdschrift van en voor Chiroleiding | verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus | nr. 10 | juni 2011 |DUBBELPUNTChirojeugd-Vlaanderen vzw | v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen| art.nr. 8009807 | 1 euro |SUMMERSPECIALBelgië -BelgiqueP.B.afdelingscommissieszetten hun bestebeentje voor enbezorgen je telkenseen bruikbaarspelaanbod.Omdat de voorgestelde activiteitenecht van de bovenste plank zoudenzijn, testen we ze regelmatig uit bijlokale groepen. Hun reacties vind jedan naast het artikel, samen met eenhoop sfeerbeelden.Wil je wel eens zo’n artikel uittesten?Mail naar afdelingen@chiro.be en laatons weten bij welke afdeling we eensmogen langskomenm KrampKramp is het tweemaandelijkstijdschrift dat rechtstreeks bij keti’s,aspi’s en hun leiding in de bus valt.Wil je meewerken aanof figureren in eenKrampeditie? Eénadres: kramp@chiro.beBELGISCHEBEATS!België-BelgiqueP.B.8 0 Bru ge 1BC2 170[ tw em andelijks tijdschrift • v or a le keti’s, aspi’s & hun leiding van Chirojeugd Vlaanderen • j argang 17 nummer 5 • v.u. & afzendadres: H. Bouwen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen][Adresklever]mei - juni ‘1Exclusief in Kramp:uitneembareAlive-special!Afgiftekantoor 8 0afdelingscommissies een vierdaagseonderdompeling in de leefwereld vanjouw afdeling. Ze zorgen voor eenboost om er weer volop tegenaan tegaan met je afdeling en om je bivakonvergetelijk te maken.Kijk snel op p. XX voor alle praktischeinfo!m De afdelingsboekenIn onze afdelingsboeken besprekenwe de leefwereld en ontwikkelingvan een bepaalde afdeling en debegeleidingshouding die daarbijpast. Natuurlijk zitten de boekenook boordevol ideetjes en tips vooractiviteiten tijdens het werkjaar, eenafdelingsweekend of het bivak: kanten-klareactiviteiten, maar ook op-weghelpertjes.Titoboek, het Ketiboek en het Aspiboekvind je allemaal in De Banier!m Zing mee met de afdelingenIedere afdeling heeft haar eigenafdelingslied. De teksten vind jeop www.chiro.be/afdelingen, in deNotenkraker en bij de Chiro-cd’s.De commissie Vorming werkte een preleidingsvormingsmethodiek uit, eenuitbreiding op het leidingsploegspel De Naakte Waarheid. Een ideaal spelom je aspi’s voor te bereiden op leiding worden!Het leidingsploegspel is te koop in De Banier of te ontlenen op elksecretariaat.De uitbreiding kun je downloaden op www.chiro.be/naaktewaarheid.!11Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


12De leidingsploegBezorgd om de leidingsploeg? Elkeleid(st)er zit in een ploeg, en somssputtert het een beetje. Wat dan?De Groepsleidingscommissie geeft degroepsleiding (groepsleid(st)er, proosten VB) én al wie zich verder het reilenen zeilen van de groep aantrekt graageen duwtje in de rug. We willen er zijnals je ergens geen raad mee weet, ommee na te denken over een prangendevraag. Een e-mail naargroepsleiding@chiro.be kan geenkwaad. We proberen je te helpen!m Het GroepsleidingsboekHet Groepsleidingsboek geeft je eenuitgebreid beeld van derol van de groepsleid(st)er, de VB en de proost.Je vindt er ideeën in omde leidingskring leukerte maken, conflicten aan te pakkenen op zoek te gaan naar een nieuwegroepsleid(st)er, VB of proost. Te koopin De Banier!m Een klare kijk op je VB‘Een klare kijk op je VB’ gaat over de rolvan de VB en de proost in je Chirogroep,je zoektocht naar eenVB of proost en nogveel meer. Vraag debrochure gratis aan bijhet nationaal secretariaatof download ze op www.chiro.be/eenklarekijkopjevb.m De Naakte WaarheidMet dat bord-, praat- en doespel leg jeje ploeg en je hele Chirogroep bloot.Het is dus behalve enorm plezant ookleerrijk. Je gaat in op jullie persoonlijkerelaties, engagement, sfeer, afsprakenen netwerk. De Naakte Waarheid is tekoop in De Banier.Je kunt het telkensopnieuw gebruiken.m HetleidingskentekenHet prijkt waarschijnlijkal op je Chirohemd,-broek of -rok: hetleidingskenteken.Ook hiervoor kun jeterecht in De Banier.m Het netwerkspelMet dat spel dagen we je leidingsploeguit om te ‘netwerken’: eens kritischnaar jullie eigen netwerk kijken, hetversterken of er één beginnen uit tebouwen!Bestel gratis via info@chiro.be ofdownload het op www.chiro.be/netwerkspel.m Gezocht: leden m/vWil je eens iets anders dan werven in deschool? In de brochure “Gezocht: ledenm/v” vind je tal van creatievewervingsacties en tips.Je kunt ze downloaden opwww.chiro.be/brochures ofbestellen via info@chiro.be!m Nieuwe leiding: Yes?! Bah?!Als nieuwe leiding in een leidingsploegstappen, is niet altijd evident. Je zorgtmet je leidingsploeg best voor eengoed onthaal van de nieuwelingen.Allerlei tips vind je op www.chiro.be/yesnieuwinleidingen op www.chiro.be/bahnieuweleiding.m Wie niet waagt, niet vindt!Heb je een kleine ploeg en ervaar jedat als een probleem? Dan is er dezebrochure. Je vindt erverschillende ‘visvijvers’in om nieuwe leiding tevangen, contactadressenen tips om leiding tezoeken. Van die brochurebestaan er versies per regio. Je vindtze op het nationaal secretariaat enalle regionale secretariaten of je kuntze downloaden op www.chiro.be/wienietwaagtnietvindt.m GroepsleidingsweekendWe plaatsen één thema centraal,maar focussen in workshops ook opde algemene taak van groepsleidingof VB’s. Meer details over hetGroepsleidingsweekend lees je op p. XXm VB-dagAlle VB’s en proosten zijn op zaterdag26 november 2011 welkom inHeibrand in Westmalle. We diepen ereen specifiek thema uit en voorzienkinderopvang!Lees er meer over op p. XXm Het gewestGa ook eens na bij het gewest of zijgroepsleidingsbijeenkomsten organiseren!13Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


14Dienst AvontuurlijkeActiviteitenDe Dienst Avontuurlijke Activiteiten(DAA) biedt avontuur aan!Bij hen kun je terecht vooruitgewerkte, veilige en degelijkeactiviteiten. De begeleid(st)ers zijngoed opgeleide Chirovrijwilligers.In een jaar waar er spel van gemaaktwordt, is de DAA onmisbaar!Het aanbod voor aspi- en leidingsploegenHieronder vind je een korte omschrijving van wat de Dienst AvontuurlijkeActiviteiten jouw ploeg te bieden heeft. Tijdig reserveren is altijd de boodschap!Alle praktische gegevens vind je op www.chiro.be/daa.m TEAM-weekendHet TEAM-weekend start in Antwerpenen eindigt in Westmalle. Een korteomschrijving van wat je te wachtenstaat: opdrachten uitvoeren, individueelén als ploeg; vaststellen dat anderenonontbeerlijk zijn, dat anderen een hulpkunnen zijn of een hindernis!Als kers op de taart hangen we met dehele ploeg in het hoog touwenparcoursvan Heibrand.m Tochtenweekend langs deLesseHet wordt geen kilometers vreten, maarwel een gevarieerde tocht door de bos-sen, zonder zware rugzak. Je gebruiktverschillende tochttechnieken, vervultopdrachten, overnacht in tentjes enkookt je eigen potje. De tocht is eensterke ervaring voor je ploeg. In de winteris het een stevige uitdaging. Stapschoenenen een warme slaapzak zijnnoodzakelijk! Je hebt geen voorkennisnodig.m Initiatiedag touwenparcoursJe krijgt een recreatieve dag metverschillende uitdagingen op ons vastopgesteld touwenparcours, om samenmet je ploeg tot een goed einde tebrengen. Allemaal onder begeleidingvan degelijk opgeleide begeleid(st)ers,in een échte Chirosfeer. Groepsbevordering,samenwerken, elkaar steunenen veel plezier zijn de kernwoorden vande dag.m BivakaanbodGa je op bivak en wil je eens iets geks,avontuurlijks en ongewoons doen? Alsleiding kun je verschillende workshopsaanvragen voor groepen vanaf keti’s.Eigen ideeën zijn altijd welkom en inzetwordt ook van de leiding verwacht. Wijwerken de activiteit uit en zo maken weer samen een onvergetelijke bivakdagvan!Kijk snel op p. XX voor nogmeer avontuurlijke nog meervormingsmomenten:TechniekendagTochtenbivakMethodiekendagVragen over technieken, buitenleven, avontuurlijke activiteiten,tochten, enz.?Onze vrijwilligers proberen je groep verder te helpen metraad. Contacteer ons via daa@chiro.be of op 03-231 07 95.Enkele afsprakenWe beschikken over ervaren begeleiding en gespecialiseerd materiaal.Het materiaal is duur, en we moeten ook zorgen voor eten, verzekeringenen administratie. Dat maakt dat onze activiteiten nietgoedkoop zijn – al zijn ze een stuk goedkoper dan in het commerciëlecircuit.Het vervoer is voor eigen rekening. Probeer het openbaar vervoerte gebruiken, de activiteiten zijn daarop voorzien.Voor de activiteit begint, maken we afspraken voor het welslagenvan de activiteit en voor de veiligheid.Aspi’s schrijven zich ook altijd in mét hun leiding.Heel wat groepen zijn geïnteresseerd in onze activiteiten. Zorgdat je dus zeker bent van je stuk wanneer je inschrijft. Als jemoet annuleren, rekenen we € 12 aan voor de gemaakte administratiekosten.Als je minder dan twee weken voor de activiteit annuleert,rekenen we € 12 aan per deelnemer die niet meegaat, omdat op datmoment die kosten al gemaakt zijn.15Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


16Dienst InternationaleActiviteitenLaat je dit werkjaar besmetten doorde internationale Chiromicrobe.Via de Fimcap – de internationalefederatie waar de Chiro lid vanis – en buitenlandse collegajeugdbewegingenkun je op cursusin Europa of spring je samen met jeketi’s of aspi’s in een internationaalavontuur.DIA: grenzeloos Chiro!EUROPAVoor Leidingm RanfttreffenEen nachtelijke trektocht door debesneeuwde Zwitserse bergen, in shortof rokje. Ook dit jaar trekken we meteen tiental Chiroleiders en -leidstersnaar Zwitserland voor het Ranfttreffenvan de jeugdbeweging Jubla.Datum: 17 en 18 december 2011Plaats: Zwitserland, in de Ranftvalleim EuroCourseMaak kennis met jeugdbewegingen uitandere Europese landen op EuroCourse.Dompel je onder in een internationaalsfeertje. Je speelt, discussieert enzingt in een mengeling van talen metleiders en leidsters uit heel Europa! Eenonovertroffen ervaring die je zin geeftin méér.Datum: paasvakantie 2012Plaats: München, Duitslandm Speeddating SeminarZin om volgende zomer met je oudstegroep op kamp te gaan bij een andereEuropese jeugdbeweging? Of om eenbuitenlandse groep hier in België te verwelkomen?Tijdens dit weekend krijg jeinformatie over hoe je dat aanpakt enkom je in contact met leiding uit heelEuropa die een dergelijke uitwisselingook ziet zitten.Datum: 28 oktober – 1 novemberPlaats: NederlandVoor wie: leiding die bij de keti’sof aspi’s staat en die zin heeft in eenEuropese uitwisselingWERELDm Fimcap World CampEén keer om de drie jaar organiseertFimcap een World Camp en in de zomervan 2012 is het weer zover! Het WorldCamp is een kleurrijke ontmoeting van60 leiders en leidsters uit Europa, Azië,Latijns-Amerika en Afrika! Je vertoeftdrie weken in het prachtige landschapvan Paraguay, leert deelnemers enspelen uit de hele wereld kennen en jewerkt een week mee in een plaatselijkproject.Datum: 14 juli – 2 augustus (data nogonder voorbehoud, kunnen nog enkeledagen verschuiven)Plaats: Paraguaym Twinning met HaïtiChirojeugd Vlaanderen gaat vanaf september2011 een partnerschap aan metKiwo Ayiti, de jeugdbeweging van Haïti.Dat partnerschap is bedoeld om elkaarbeter te leren kennen en om uit te wisselenover hoe we aan beide kanten vande oceaan als jeugdbeweging aan deslag gaan.Als groep kun je een twinning aangaanmet een lokale Haïtiaanse Kiwogroep.Dat betekent dat je gekoppeld wordtaan een lokale groep van ginder en datje mails, brieven, spelen en wat dan ookkunt uitwisselen met elkaar. Met derakwi’s liedjes inzingen die je naar Haïtistuurt, brieven voorlezen van de tito’svan ginder of een groepsspel spelen datdoor de lokale leiding ginder werd uitgewerkt:het kan allemaal! DIA voorzietde nodige tips en tricks om alles vlot telaten verlopen.17m Inleefreis HaïtiIn het kader van het partnerschap metKiwo Ayiti organiseren we ook inleefreizen.In de zomer van 2012 zal een delegatieVlaamse Chiroleiding op bezoekgaan bij Kiwo Ayiti, in de zomer van2013 komt een Haïtiaanse delegatie opbezoek bij ons. Verwacht geen luilekkervakantie,maar een druk programmawaarin je wordt ondergedompeld in desfeer van Kiwo Ayiti.Datum: zomer 2012, exacte data nogniet bepaaldPlaats: HaïtiKANT-EN-KLAARDe Dienst Internationale Activiteitenheeft een paar internationalespelen uit de Filippijnen,Chili, Zuid-Afrika en Congo. Demeeste zijn kant-en-klaar. Jekunt ze downloaden op de websitevan de Internationale Commissie:www.chiro.be/internationaal.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


18Voor Aspi’sm EuroCampEurocamp is een vijfdaags internationaalbivak voor 16+’ers van jeugdbewegingenuit heel Europa. Daar leer jeallerlei nieuwe spelen kennen en maakje vooral veel nieuwe internationalevrienden!Datum: zomer 2012Plaats: ZwitserlandVoor Keti’sen Aspi’sm RoundaboutWil jij je keti’s of aspi’s een onvergetelijkbivak met een internationaal tintje bezorgen?Organiseer dan een uitwisselingmet collega’s van een jeugdbeweginguit Europa. Wij geven je de nodigeinformatie, en dan is het aan jullie omsamen een fijn programma ineen testeken.Voor een dergelijke uitwisseling kun jevia de Europese Commissie subsidieskrijgen. We helpen je met je aanvraag.Let wel: als je subsidies wilt krijgen,moet je op tijd je dossier indienen.Voor leiding die geïnteresseerd is: zieook het speeddating seminarie omEuropese leiding te ontmoeten die ookeen dergelijk avontuur wil aangaan!Datum: zelf te bepalen, in juli enaugustusPlaats: overal in EuropaVragen, op zoek naar meer info ofwil je mee nadenken over het heleinternationale Chirogebeuren?Stuur een mailtje naarinternationaal@chiro.be.Dienst ArtistiekeActiviteitenZin om expressieve horizonten teverkennen? Neem contact op metDArtA. Dan luisteren wij jouwactiviteit, vorming of leidingskringgratis op met één van onzeklinkende workshops!m Themaworkshops‘De pittige prikkel’ en ‘Impro’: Indie workshops wordt je creativiteithelemaal losgeweekt onder het motto‘hoe gekker, hoe liever’.‘‘t Knellend marcelleke’ en ‘Scheerschoor schuim’: Tweemaal expressiemet knotsgekke materialen.* NIEUW * Act the dance: creatiefmet muziek en multimedia! (Opgelet:max. tien deelnemers en er moetentwee begeleid(st)ers van DArtA beschikbaarzijn.)* NIEUW * ‘Stoeien met stoelen’:met stoelen kun je zoveel meer dan erenkel op gaan zitten!19Praktisch:Bekijk het volledige aanbod en deonline inschrijvingsformulieren opwww.chiro.be/darta.Aanvragen doe je minstens zes wekenvoor je initiatief!DArtA biedt haar workshops vollediggratis aan!Voor meer info mail je naar DArtA@chiro.be.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


22Zingevingm NeerslagNeerslag is eenChiroboek vol metverhalen, anekdotesen doordenkertjesover de Chiro ommee aan de slag te gaan, onmisbaar opbivak of tijdens het Chirojaar. Neerslagis te koop in De Banier.m Het BaggerboekDe voorloper vanNeerslag: om met jeploeg even stil te vallen,om daarna verder tekunnen baggeren ofom gewoon ontroerd tezijn als je iets van jezelfherkent. Het is een boekvol inspiratie voor bezinnendeChiromomenten.Te koop in De Banier.m Tussend’OortjesIedereen kent ze en inons Chirowoordenboekstaan ze omschrevenals ‘momentjes’:wekmomentjes,tafelmomentjes,slotmomentjes,kampvuurmomentjes, enz.Om jouw creativiteit te prikkelen,heeft Spoor ZeS een uitgave met eenhonderdtal kant-en-klare momentjesin elkaar gebokst: Tussend’Oortjes.De bundeling fiches is voor 4,50 eurote koop in De Banier.m Opvolger Tussend’OortjesNieuw! Tussend’Oortjes 2 is nu tekoop in De Banier. Je vindt er eenheleboel vergader-, was-, plas-, sfeer-, tafel-, welkomst- enafscheidsmomentjes in.Actie: Koop nu Tussend’Oortjes1 en 2 en betaal maar 6,50 euro !m Een wereld van verschilvoor -12-jarigen en voor12-18-jarigen‘Een wereld van verschil voor-12-jarigen’ biedt je 52 eigentijdsevieringen of bezinningen enkrachtige spelen voor kinderen: toffeactiviteiten met net dat kleine beetjemeer, avondrituelen ofstille momenten. Voorelke week eentje. Dezingevingsmomentenzijn volledig uitgewerkten klaar voor gebruik.Voor € 3,50 is de mapvan jou. Je kunt zekopen in De Banier.‘Een wereld vanverschil voor 12-18-jarigen’bevat ook zingevende werkvormen.We kozen vooral voor spelen,omdat spelen ons handelsmerkis. Daarnaast zijn er een aantal vieringen inopgenomen, om letterlijk stil te vallen.Die map is te koop voor € 7 in alle winkels vanDe Banier.m De SpiritkofferInspiratie nodig voor zingevende momenten?Ontleen de Spiritkoffer! Dat is een schatkistvol teksten, methodieken en materialen omeen zinderend moment in elkaar te steken.Reserveren doe je best tijdig via spiritkoffer@chiro.be of 03-231 07 95. Je kunt de kofferdan afhalen in de dichtstbijzijnde De Banier.m Werkmap: Door het zure heenHoe breng je bij kinderen en jongeren hetthema verlies en rouw aan bod? Je vindt indie map volledig uitgewerkte werkvormen,telkens opgesplitst in verschillendeleeftijdscategorieën. Je kunt ze bestellen bijSpoor ZeS of kopen in De Banier.23Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


24bivakAlle info over het bivak vind je:- op www.chiro.be/bivak- in het Bivakboek, te koop in De Banier- via het aanspreekpunt Bivak(03-231 07 95 of bivak@chiro.be)Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenOp zoek naar een weekend- of bivakplaats?Kijk snel op:www.jeugdverblijven.be: jeugdverblijven in Vlaanderenwww.kampeercentra.be: bivakplaatsen in Walloniëwww.cbtj.be: nog meer aanbod in WalloniëCentrum voor Jeugdtoerisme (CJT): Het CJT heeft eendatabase van erkende jeugdverblijfscentra in Vlaanderen. Jekunt er heel gemakkelijk navragen of er nog een bivakplaats vrijis die aan de eisen van jouw groep voldoet. Bel 09-210 57 70 ofsurf zelf door het aanbod op www.cjt.be/boekingscentrale.www.kampeerterrein.be: hier vind je een overzicht vankampeerterreinen.Voor een volledig tentenkamp kun je ook gewoon in je autospringen en op zoek gaan naar een mooie plek. Zoek de eigenaaren vraag toestemming om er op bivak te komen. Giet jeovereenkomst in een degelijk contract en klaar is kees!Overzicht lokalen te huur: via info@chiro.be kun je eenoverzicht bestellen van de Chirogroepen die hun lokalen verhurenals weekend- of bivakplaats.Tentenm Uitleendienst Kampeermateriaal:Elke groep kan bij de UitleendienstKampeermateriaal (vroeger ADJ) vande Vlaamse Gemeenschap tenten lenenvoor het bivak of voor weekends. Infovind je op www.uldk.be of in De Mixvan september. Aanvragen kan vanaf1oktober door het aanvraagformuliernaar de Uitleendienst te versturen. Datdoe je best zo snel mogelijk! Hoe snellerje je aanvraag doet, hoe meer kansje hebt op je tenten!m Overzicht verhuur tenten:Heel wat Chirogroepen hebben zelf tentenen verhuren die aan andere groepen.Via info@chiro.be kun je hiervaneen lijst opvragen.Bivak201m BivakmapBij De Mix vanmei ontvang jeook een specialebivakzendingboordevol nuttigebivakinformatie. Vanbelangrijke regelgeving tot specialebivakacties en -activiteiten!m Bivakthema’sElk jaar pakt Dubbelpunt uit met één ofmeerdere bivakthema’s en we krijgensoms uitgewerkte thema’s van groepen.Je kunt een gekopieerde bundelaanvragen, maar je kunt ze ook downloadenvan www.chiro.be/bivakthema.map1]foto: chiro rotem - chiro heist centrum [25m StafkaartenOok stafkaarten kun je bestellenbij het nationaal secretariaat. Hoe?Eenvoudig: stuur een mailtje naarinfo@chiro.be en vermeld welkestafkaart je wilt, hoeveel exemplaren,en of ze geplastificeerd moeten zijn.Betaling gebeurt via een factuur.m Verkoop groepskaartenjeugdherbergcentraleOm in jeugdherbergen terecht tekunnen, zowel in België als in hetbuitenland, heb je een lidkaart nodig.Als je met je afdeling of leidingsploeg(minstens tien mensen) een tocht langsjeugdherbergen wilt maken, kun jevoor € 6,20 zo’n kaart verkrijgen via hetnationaal secretariaat.Tijdens de zomermaanden is het nationaal secretariaatpermanent bereikbaar op 03-231 07 95. Groepen die op bivakmet een onvoorziene situatie te maken krijgen en dringendeinformatie- of hulpvragen hebben, kunnen ‘s avonds en in hetweekend op het antwoordapparaat terecht.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


26Jeugdbeleid en lokalenDe commissie Jeugdbeleid zetzich in om plaatselijke groepen zogoed mogelijk te ondersteunen inen te informeren over alles wat metjeugdbeleid en lokalen te makenheeft.Jeugdbeleidm FuivenBij Fuifpunt vind je onder andere een vormingspakket om je fuif beter te organiserenen informatie over alle soorten regels en wetgeving die je alsfuiforganisator tegenkomt. Alles dus over Sabam, billijke vergoedingen vele andere regeltjes!Meer info op www.fuifpunt.be.m De jeugdraadDe jeugdraad is dé plaats om als jongere je stem te laten horen aan de gemeente.Maar hoe doe je dat nu juist? In ‘160 gram goede raad’ vind je de nodige antwoorden.Ook de brochures ‘Geprikkeld’ en ‘Chiro in de jeugdraad’ helpen je opweg. En dan is er nog Karuur, dat het Vlaamseland intrekt om lokale jeugdraden te versterken.Meer info op: www.chiro.be/jeugdbeleid enwww.karuur.be.m www.chiro.be/jeugdbeleidOp www.chiro.be/jeugdbeleid vindje heel veel informatie over fuiven,jeugdraden, het statuut van de vrijwilliger,fiscale attesten voor het bivak enandere wetgeving. Je kunt er je ookheel wat interessante brochures downloaden.Geen antwoord gevonden via de bovenstaandekanalen? Stel je vraag dan viajeugdbeleid@chiro.be of bel 03-231 0795 en we helpen je graag verder!Lokalenm www.jeugdlokalen.beOp deze allesomvattende site vind jeinformatie en brochures over bouwen& verbouwen, beheer & onderhoud,financiering & kosten, vzw & overeenkomsten,veiligheid & preventie enoverheid & beleid. De site is trouwensgelinkt aan www.lokalenmap.be. Zovind je alles over jeugdlokalen op éénplek. Surfen maar!m Lokalen@chiro.be: hét aanspreekpuntbij lokalenkwestiesMet alle problemen en vragen over lokalenkun je terecht bij het aanspreekpuntLokalen.m www.chiro.be/lokalen27Op www.chiro.be/lokalen vind jeinformatie over (ver)bouwen, geld enlokalen, verhuur van lokalen, brandveiligheid,overeenkomsten, duurzaamverbouwen, vzw’s, enz. We bieden jebrochures, stappenplannen, praktijkverhalenen nog veel meer. Surf erzeker eens naartoe.m Lokalenmap.beBelangrijke papieren (eigendomspapieren,overeenkomsten, vzw-statutenof facturen) hebben nogal eens deneiging om verloren te gaan. Daaromis er de Lokalenmap om belangrijke‘jeugdlokaalpapieren’ te bewaren. Opwww.chiro.be/lokalenmapkun je de Chirobijlage downloaden.Nieuwe schutbladen envoorbeelddocumenten vind jeop www.lokalenmap.be.Nog geen map? Vraag er gratiséén aan via lokalen@chiro.beof op het nummer 03-231 07 95.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


28m ‘Recepten voor Chirolokalen’Met die brochure verwijzen we vooralnaar bestaande informatiebronnenover lokalen en alles wat daarbij komtkijken. Je vindt er heel wat tips enaandachtspunten in! Aanvragen doeje via lokalen@chiro.be. Downloadenkan op www.chiro.be/lokalen.m VerZameld Werk: vzw’stoegelicht voor ChirogroepenMeer en meer groepen starten meteen bouwproject. Hierbij moet jeals groep meestal financiële risico’snemen, dus richt je best een vzw opdie verbonden is aan de Chirogroep.Maar dat is niet in 1-2-3 geregeld.Download deze brochure op www.chiro.be/vzw.m Nog lokalenbrochures:Jeugdlokalen en financiën: over‘hoe verzamel ik geld voor een jeugdlokaal?’Jeugdlokalen en het bouwproces:over ‘hoe bouw ik een jeugdlokaal?’Jeugdlokalen en inbraakpreventie:maak je jeugdlokaal inbraak- envandalismebestendig!Jeugdlokalen en verkeersveiligheid:om werk te maken van eenverkeersveilige omgevingJeugdlokalen en brandveiligheid:van praktische en jaarlijkse acties toteen degelijk beleidJeugdlokalen en overeenkomsten:een overzicht van de verschillendemogelijkhedenJeugdlokalen en brandveiligheid:over brand voorkomen en blussen inje lokaalAl die brochures kun gratis je aanvragenvia lokalen@chiro.be.StudentenwerkingenMis je soms ook een vette portie Chiroin je studentenleven? Dan zijn onzestudentenwerkingen dé oplossing! Kijksnel op www.chiro.be/studentenwerkingen vind er alle info over hun spetterendeactiviteiten!JoléLEUVENEen nieuw jaar, eneen nieuw huis. DeJolé-studenten zijner helemaal klaarvoor om geschifteactiviteiten in elkaar te steken voor deLeuvense Chiro- en andere jeugdbewegingsstudenten!Wil je je inschrijven opde mailinglijst, heb je vragen of heb jezin om mee te werken? Eén adres: jole@chiro.be. Op www.chiro.be/jole vind jealle informatie en data.www.chiro.be/joleJoléJ.P. Minckelersstraat 31, 3000 LeuvenTel. 02-505 00 80 | jole@chiro.bewww.chiro.be/joleChigantJe had het al wel door:Chiro + Gent, da’s Chigant.Minstens vijf dolle woensdagavondenvoor en door inGent studerende Chiroleiding!Alle info over de activiteiten vind jeop www.chiro.be/chigant of op het Oost-Vlaamse Chirosecretariaat. Mailen kannaar chigant@chiro.be.ChigantHoefslagstraatje 1, 9000 GentTel. 09-225 52 80 | fax 09-233 95 59chigant@chiro.be | www.chiro.be/chigantJokorGENTKORTRIJKJokor brengt leiding, aspi’sen ook andere jeugdbewegingenbijeen om tijdens deweek de jeugdbewegingssfeerop te snuiven met spel enactie. De Kortrijkse binnenstadis ons speelterrein.Alle info over onze activiteiten vind jeop www.chiro.be/jokor.JokorDelaerestraat 16, 8800 RoeselareTel. 051-20 25 20 | fax 051-24 26 03jokor@chiro.be | www.chiro.be/jokor29Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


30Diversiteit entoegankelijkheidDe Chiro staat open voor iedereen. Allekinderen en jongeren zijn welkom, wat hunsociale of culturele achtergrond ook is. Demeeste groepen proberen die diversiteit meewaar te maken.Maar we merken dat we heel wat kinderenen jongeren niet bereiken. Jammer toch datzij al die Chirofun missen? De commissieDiversiteit zoekt naar concrete initiatievenom die kloof te dichten, met kleine stappen.Ook jouw Chirogroep kan die diversiteit meewaarmaken! Speel het Draaikrachtspel met jeleidingsploeg, lees de brochure, werk mee aanéén van onze projecten of doe je duit in hetzakje voor het Solidariteitsfonds.m DraaikrachtspelHet Draaikrachtspel zorgt voor een leuk gesprek in je leidingsploeg.Je kiest zelf of je het ruim hebt over diversiteit, of bijvoorbeeldenkel over allochtone kinderen. In de prijzenkast zittenheel wat tips en acties die je kunt ondernemen. Vraag het spelgratis aan op het nationaal secretariaat: 03-231 07 95 of diversiteit@chiro.be. Downloaden kan ook, op www.chiro.be/draaikracht.m KomkommerinWelke jongeren bereik je minder goed? Welke drempels zijner voor hen? Hoe kun je hier als leidingsploeg aan werken?Waar kun je terecht voor meer info of ondersteuning? Downloadde brochure op www.chiro.be/komkommerin of vraagze gratis aan via toegankelijkheid@chiro.be.m Anders gewoon-gewoon andersWil je meer informatie over werken met kinderen en jongerenmet een handicap in de Chiro? Download dan debrochure op www.chiro.be/anders_gewoon of vraag zeaan via toegankelijkheid@chiro.be.m Vluchtelingen op bivakKinderen van asielzoekers hebben het nietaltijd makkelijk. Ze zijn ‘nieuw’, ‘vreemd’,‘vluchteling’. Ook zij hebben het recht om tespelen en op ontdekking te gaan. Waaromzouden ze dus niet mee kunnen op bivak?We bezorgen je een bundel met tips enrichtlijnen om vluchtelingenkinderen meete nemen op bivak. Een uitdaging die demoeite waard is!Mail naar toegankelijkheid@chiro.be!m BINTChiro Brussel geniet van de stad, loopt door de stad, knutseltmet de stad, ademt de stad in en kiest ervoor om aanwezigte zijn IN de stad. Ook in de wijken waar dat minder evidentis. En op een mooie dag ontstond BINT, een project van tweejaar waarbij de deelnemers (meisjes tussen 16 en 19 jaar) deChiro leren kennen, uitwisselen over engagement, Brussel enjeugdwerk. Op het einde van de rit ontvangen ze hun attestvan Animator in het Jeugdwerk.Slimme sluimerreclame: heb je zin om ook gekke BINT-bendebegeleidingte zijn of heb je zin om je als lid bij BINT aan tesluiten? “Kom erbij, kom erbij, zet je zorgen maar opzij! Ja, kommaar mensen, hup allee. Alles staat hier voor je klaar”. Contacteerjill.marchant@chiro.be – 02-505 0080.31Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


32HET SOLIDARITEITSFONDSNiet alle mensen hebben of krijgen evenveel kansen.Als Chiro gaan we daar tegenin! Het Solidariteitsfondsis een project voor en door Chirogroepen, omsolidariteit tussen Chirogroepen te bevorderen.Voor wie is het Solidariteitsfonds bedoeld?Alle kinderen en jongeren zijnwelkom in de Chiro, ook wie hetthuis niet zo breed heeft. Dikwijlskan de groepskas die financiëlemoeilijkheid wel oplossen. Bijeen aantal Chirogroepen is datniet mogelijk omdat de groep ineen kansarmere buurt ligt, omdathet aantal kansarme leden tehoog is, enz.Centen mogen geen belemmeringzijn voor je recht op ontspanning,genieten, samenspelen metandere kinderen en jongeren,enz. Daarom kan een Chirogroepvan het Solidariteitsfonds eenfinanciële bijdrage krijgen voorhaar werking.Hoe wordt het Solidariteitsfondsgevuld?Chirojeugd Vlaanderen stort jaarlijks op dierekening, maar als groep kun je ook je solidariteitsgevoellaten spreken. De ene Chirogroephelpt de andere. Je kunt geld stortenop het rekeningnummer 789-5115766-04,met de vermelding “Solidariteitsfonds”.Voor meer informatie kun je terechtop 03-231 07 95 ofop www.chiro.be/solidariteitsfonds.Chiro in de stadChiro in de stad is uitdagend door dekansen die een stad biedt: het bruisendeleven, de uitdagende speelruimtes,de kans om een echte open enmulticulturele groep te zijn.Maar de Chirogroepen in de stadhebben het niet altijd gemakkelijktussen de duizenden gebouwen enactiviteiten.Toch is Chiro in de stad belangrijk,want ook hier wonen veel kinderen enjongeren die we willen bereiken. Ook inachtergestelde wijken.Wil je meewerken in een van deChirosteden? Contacteer dan snel destadswerkers van dienst!AntwerpenSt-NiklaasGentBrusselTurnhout33Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


34ANTWERPENStadsgroepen uit Antwerpenkunnen terecht bij de ProStad!Neem contact op met Jonas Raats via03-231 07 95 of Stad-Antwerpen@chiro.be.BrusselOok in onze meertalige enmulticulturele hoofdstad houden kinderenen jongeren ervan om zich samen uit televen!Alle info vind je op www.chirobrussel.beof op het Brusselse secretariaat via02-505 00 80 en ChiroBrussel@chiro.be.Sint-niklaasIn Sint-Niklaas startte de Chiro eenpilootproject voor stadsgroepen inmiddelgrote steden.Alle info vind je bij Mathias Gobbin via09-225 52 80 of mathias.gobbin@chiro.be.Uitleendienst van de ChiroHet Chirosecretariaat leent uitInkledings- en bekendmakingsmateriaal- Bâches met de vorige bekendmakingsaffiches in het groot erop gedrukt- Sfeervlaggen- Chirovlaggen- Vlaggen in de afdelingskleuren- Bâche met groot Chirologo op- Grote stokvlaggen met voet- Promokoffer vol Chiromateriaal (o.a. handdoeken, Dubbelpunt, drinkbus,cd’s, enz.)35GENTZone Gent ondersteunt de GentseChirogroepen. Vragen of meewerken?Laat het weten aan Brecht Strobbe op hetGentse Chirosecretariaat via 09-225 52 80of Stad-Gent@chiro.beTurnhoutT!LF staat voor Turnhout LiberationFront. Met het T!LF ondersteunen verbondKempen, gewest Taxandria en lokale leiding deleidingsploegen in Turnhout en werken ze eracties uit. Meer info krijg je bij Leen VanVaerenbergh via leen.vanvaerenbergh@chiro.beof 03-231 07 95.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


36Spelmateriaal- Spelkoffer (met onder andere frisbees, moussen dobbelsteen,ballen, boomwhackers, vedervoetbal, indiaka, howlerdisc, enz.)- Circuskoffer- Parachutesdeel 2:vorming37Zingeving- Spiritkoffer – zie ook p. XXTentoonstellingsmateriaal- Oude uniformstukken- Oude afdelingsvlag- Tentoonstellingspanelen met oude foto’s, publicaties enweetjes uit het Chiroverleden- TentoonstellingskofferDe volledige cursuskalender vind je opwww.chiro.be/cursuskalender of op deachterflap van deze Grasduiner!Materiaal aanvragen?Neem contact op met een van onzesecretariaten. De adressen vind je op p. XXvorming@chiro.be= alle vragen over cursussen en vormingcursus@chiro.be= inschrijven voor een cursusattesten@chiro.beAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten= info over attesten encursusadministratie


38Wat is de betekenis van attesten?Een cursus is een stevige stimulans en een echte verrijking. Je krijgt er creatieveimpulsen, nieuwe inzichten, goede voorbeelden, de kans om zelf te proberen ente experimenteren in een veilig kader. Je leert samenwerken, krijgt een steun in derug, kunt ervaringen uitwisselen en krijgt feedback over je manier van werken. Aldie impulsen zetten je op weg om een betere begeleid(st)er te worden.Maar je hoeft niet per se op cursus te gaan om goede begeleiding te zijn. Jeervaring, je eigen houding en de praktijksituaties waarin je terechtkomt, spelenminstens een even grote rol.Daarom is een attest geen diploma met onderscheidingstitels voor goede leiding.Het is geen waardemeter voor je leidingscapaciteiten. De attesten tonen wel aandat je moeite deed om je eigen kwaliteiten aan te scherpen.Op een cursus krijg je veel bagage mee om een betere leidster of leider te worden.En je Chirogroep is er ook alleen maar mee gebaat.Veel gemeenten belonen dat door (een deel van) het cursusgeld terug te betalenen/of een extra subsidie te geven aan je groep. Ook later in het beroepslevenwordt die inspanning geapprecieerd.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAnimatorcursusIn de Chiro bestaat de animatorcursusuit drie delen. De Inleidingscursus (IK)is een weekend dat jouw gewestploegorganiseert. Het tweede deel, hetScholingsbivak (SB), is een vijfdaagsewaar je verbond voor instaat. Na dietwee cursussen én drie maanden stagein je eigen Chirogroep krijg je het attestvan Animator in het Jeugdwerk.wil jou!wil ...... jou beter leren kennen.... wil je alle hoeken van het lokaal laten zien!... je wildste spelideeën horen.... je wildste spelideeën horen.... je Chironamiddag vullen met fantastische activiteiten.... je observeren, waarderen, stimuleren.Inleidingscursus (IK)De Inleidingscursus is een must vooriedereen die het eerste jaar in leidingstaat.Alles draait er rond spel en spelen.m Wie kan mee?Iedereen die in leiding staat. Je eigen(prille) leidingservaring staat centraal.Let wel: wie een attest van animator wilbehalen, moet minstens 16 jaar zijn ofworden in het lopende kalenderjaar.m Praktisch?39De organisatie van de IK ligt in handenvan je gewestploeg. Zij bezorgenje dus een uitnodiging met dataen praktische informatie. Als jeniet mee kunt met je eigen gewest,kun je aansluiten bij de IK van eenbuurgewest. Raadpleeg daarvoorde gewestleiding of het regionaalChirosecretariaat.Prijs: 35 euroElk jaar staat jouw gewestploeg weer klaar met een fantastische IK. Op datweekend draait alles rond spelen en spel. Je leert met de gekste materialennieuwe spelen bedenken, samen met andere leiding uit de buurt. Je krijgteen heleboel begeleidingstips mee en een hoop frisse ideeën om zelfeen programma voor te bereiden. En je kunt er zelf weer eens helemaalopgaan in een spel.IK volgen telt mee voor het behalen van je animatorattest (samen met SB).Iedereen die leiding is kan mee op IK. Jammer genoeg kan je maar 1 keermee.Inschrijven kan vanaf 1 september bij je gewest of via www.chiro.be/IK.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


40Scholingsbivak (SB)Op deze vijfdaagse cursus word jeondergedompeld in alle aspecten vanleiding geven. De leefwereld vande afdelingen komt aan bod, in hetbijzonder die van je eigen afdeling.Je leert de werking van andereleidingsploegen kennen, ontdekt wat‘Chiro nationaal’ te bieden heeft en hoeeen eigen plaatselijk netwerk je groepondersteunt.m Wie kan mee?Iedereen die in leiding staat. Let wel:wie een animatorattest wil krijgen,moet minstens 16 jaar zijn of worden inhet lopende kalenderjaar.m Praktisch?Elk verbond organiseert jaarlijks éénof twee SB’s. Je kunt zelf kiezen waaren wanneer je meegaat, je bent nietverplicht om mee te gaan met jeeigen verbond. De data vind je opwww.chiro.be/cursuskalender, op deachterflap van deze Grasduiner en in deChirozakagenda.Meegaan op SB kost 80 euro.StageNa de IK en het SB loop je een drietalmaanden stage in je eigen Chirogroep.Daarna rond je die periode af samen metiemand uit je leidingsploeg, bij voorkeurde groepsleiding. Om dat gesprek ingoede banen te leiden, stuurt de SBbegeleidingsploegeen werkvorm naarje stagebegeleid(st)er. Na dat gesprekondertekent je stagebegeleid(st)er jeattestaanvraag en jij stuurt die op naarhet nationaal secretariaat. Let wel op:om het animatorattest te krijgen, moetje IK, SB én je stage gedaan hebben (enminstens 16 jaar zijn).hoofdAnimatorcursusOok de hoofdanimatorcursus bestaatin de Chiro uit drie delen: je volgt hetalgemeen Hoofdanimatorweekend,kiest daarnaast één van dethemacursussen en doet uiteindelijkstage in je eigen groep.Let wel op: het aanbod aanthemacursussen die in aanmerkingkomen voor een attest kan elk jaarveranderen. Kijk daarom zeker opwww.chiro.be/vorming bij het luikHoofdanimator.Een weekend waar je dieper ingaat op het hoe en waarom in deChiro, maar vooral in je eigen Chirogroep en leidingsploeg.Je hebt het over jouw engagement en dat van je medeleiding.Zijn die ‘Chiromethoden’ holle woorden of zit daar werkelijk ietsachter? Workshops over motiveren, omgaan met conflicten enfeedback geven. Al eens nagedacht over de pr van je Chirogroep, ofdacht je dat dat enkel voor bedrijven en managers was?m Wie mag mee?HoofdanimatorweekendIedereen die 18 jaar is of wordt in het lopende kalenderjaar én IK enSB volgde. Ging je nog niet mee op IK en SB, dan moet je minstens 1jaar leidingservaring hebben.- 2-4 december in Heibrand (Westmalle)- 10-12 februari in De Kalei (Dilsen-Stokkem)- 20-22 april in Heidepark (Waasmunster)38,50 euro41Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


42Themacursussenm ASPITRANT DIT JAAR?HET ZAL WEL ZIJN!Honderd oranje grieten en binken,die zich een week lang enorm harduitleven, daar moeten jouw aspi’stoch ook van genieten? Geef hen dekans om vijf dagen lang het bestevan zichzelf te geven, en dompel zeonder in het meest zotte Chirobaddat er bestaat. Maak ze warm, vertelover jouw ervaringen en hoe ze zichkunnen inschrijven. Wie weet waarze terechtkomen, welke nieuwevrienden ze maken en met welkenieuwe ideeën ze de zondag eropterugkeren?!Hou de website in de gaten engeef op tijd alle info door aan jouwaspilieverds.m AfdelingsboostTijdens de paasvakantie voorzien deafdelingscommissies een vierdaagseonderdompeling in de leefwerelden de favoriete spelletjes van jouwafdeling. Ze zorgen voor de boostdie je nodig hebt om er weer voloptegenaan te gaan met je afdeling en omje bivak onvergetelijk te maken. Vierfelgekleurde dagen waarin je ideeënkunt uitwisselen en natuurlijk ook veelfun zult beleven met collega’s uit anderegroepen.Zowel ervaren afdelingsfanaten alsgroentjes mogen mee!We verwachten dat je 18 jaar bent ofwordt in het lopende kalenderjaar énIK en SB volgde. Ging je nog niet meeop IK en SB, dan moet je minstens 1 jaarleidingservaring hebben.Datum: 30 maart-2 aprilPlaats: De Karmel (Brugge)Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten64 eurom TochtenbivakTochtenbivak is een jaarlijkse cursusvoor Chiroleiding, georganiseerd doorde Dienst Avontuurlijke Activiteiten.Heb je zin om te gaan stappen enondertussen allerhande tochttechniekente verwerven? Verlang je naar slapenonder een tentzeil, droom je vanfeeërieke avonden bij het kampvuur eneen zonsopgang met vogelgeluiden opde achtergrond? Schrijf je dan in voorhet Tochtenbivak!Datum: 7 - 14 juli 2012Plaats: dat is nog een geheim115 eurom GroepsleidingsweekendNa uitwisseling over je rol alsgroepsleiding of VB gaan we dieper inop één bepaald thema.Wie mag er mee: VB’s en groepsleiding+ maximaal één extra leid(st)er perChirogroep.We verwachten ook dat je 18 jaar bentof wordt in het lopende kalenderjaar énIK en SB volgde. Ging je nog niet meeop IK en SB, dan moet je minstens 1 jaarleidingservaring hebben.Per Chirogroep mogen er maximaal 2leid(st)ers en 1 VB deelnemen.Handig om te weten: er is kinderopvangvoorzien, dus VB’s kunnen hun kroostgerust meenemen.38,50 euro25-27 november in Heibrand (Westmalle)2-4 maart in Heidepark (Waasmunster)m ExpressieweekendBen jij benieuwd hoe je de bonteavond of het kampvuur andersmaakt dan alle anderen?Heb jij het wel gehad met – alweer– macramé of playbackshow?Op het Expressieweekend sta jeversteld van je eigen creativiteit enexpressiviteit!Ga zelf aan de slag met beweging,drama, beeldende expressie en/ofmuziek.23-25 maartin Heibrand (Westmalle)38,50 euro43m WorkshopweekendEen nieuw type van cursus isgeboren. Een heel weekend langgeven we je de kans om te lerenwat je maar wilt. Je kiest zelfwelke workshops je volgt. Hetworkshopweekend is vormingop maat voor al diegenen dieHoofdanimator willen worden. Hetvolledige programma vind je opvoorhand op de website.11-13 november in Heidepark(Waasmunster)XX euroAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


44m VB-dagandere vormingAlle VB’s en proosten wordenuitgenodigd om een specifiek themauit te diepen. Handig en leerrijk, ookvoor ervaren VB’s. Leuk extraatje: wevoorzien kinderopvang! Bovendienheb je de kans om jouw groepsleidingtegen het lijf te lopen, die dan opGroepsleidingsweekend kan.Datum: 26 november in Heibrand(Westmalle)10 eurom D-DAYDe Dienst Avontuurlijke Activiteiten (DAA) leert je welketechnieken je in de natuur en in je groep kunt gebruiken:sjorconstructies, tochttechnieken, vuur en outdoor cooking.Zowel beginners als ervaren avonturiers krijgen eenaanbod op maat. De ideale voorbereiding voor op bivakof om je zondagen nog avontuurlijker te maken! Stel jeeigen programma samen op daa.chiro.be.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | Aanspreekpunten | De groep Chiro10 euroDatum: 18 februariPlaats: verrassing! Hou de website in de gaten.Voor wie: aspi’s, leiding en kaderleiding. Een fijneactiviteit met je aspi’s!(je krijgt een attestvan deelname en in demeeste gemeenten wordt(een deel van) dit cursusbedragterugbetaald)Wist je dat ...... je via de provinciale jeugddienst ookkorting kunt krijgen voor vorming overdiversiteit? Neem zeker eens een kijkjebij jouw provincie.De Vormingspool (provincie Antwerpen)Buiten Westen (provincie WestVlaanderen)Jeugdwerk voor allen (ProvincieOost- Vlaanderen)De kleine letters:praktische infoPrijzenEen vijfdaagse cursus kost 80 euro.Een vierdaagse cursus kost 64 euro.Een weekendcursus kost 38,50 euro (uitgezonderdIK’s: die kosten 35 euro).De D-Day en de VB-dag kosten 10 euroIn elke prijs zitten de effectieve kosten (voeding,voorbereiding, teksten, materiaal, enz.)en administratiekosten.Misschien kan je groepskas bijdragen in deprijs? Als je vorming volgt, komt dat namelijkook de groep ten goede.De meeste gemeentelijke jeugddienstenbetalen een deel van of de volledige cursusprijsterug. Daar heb je je bewijs van deelnamevoor nodig, dat je altijd aan het eindevan de cursus krijgt. Informeer zeker bij jejeugddienst wat de mogelijkheden zijn!WaardebonsDe groepen die aansluiten vóór 15 oktoberontvangen waardebons: 1 bon van 1 europer leid(st)er, met een minimum van 13waardebons per groep.Daarmee kun je op elke meerdaagse cursuseen korting krijgen op de cursusprijs:Max. 8 euro per leid(st)er op meerdaagsecursussenMax. 5 euro per leid(st)er op een weekendcursusReiskostenVoor meerdaagse cursussen die georganiseerdworden door het verbond of doorChirojeugd Vlaanderen krijg je een deel vanje reiskosten terugbetaald.Wie met het openbaar vervoer komt,krijgt alles boven 5 euro terug.Wie zelf met de auto komt, krijgt:- Voor de eerste 200 km (100 km heenen 100 km terug) geen vergoeding- Vanaf 200 km 5 euro, vanaf 300 km 10euro en vanaf 400 km 15 euro.AanwezigheidWe vragen je om de cursus volledig mee temaken. Niet alleen omdat je die uren moetvolgen om recht te hebben op een attest.Het is ook leuker als iedereen er de helecursus is.InschrijvenInschrijven doe je op www.chiro.be/vormingof via cursus@chiro.be. Vermeld danduidelijk je stamnummer, naam, de cursuswaarvoor je inschrijft, de datum en de plaatsvan de cursus.Wanneer je ingeschreven bent, ontvang jeeen factuur met overschrijvingsformulier.Als je te laat inschrijft, betaal je 7,50 euroextra. Dat bedrag komt automatisch meeop je factuur (en wordt uiteraard niet vermeldop het bewijs van deelname voor jegemeente).Annuleren45Het is vervelend als deelnemers niet komenopdagen, vooral als er andere deelnemersop de wachtlijst staan. Kun je toch nietkomen, verwittig dan op voorhand! Wieeen geldige reden heeft (een attest van dedokter, werkgever of school), krijgt het overgeschrevenbedrag teruggestort. Alleende administratiekosten (7,50 euro) wordendan nog in rekening gebracht. Wie zondergeldige reden annuleert, betaalt 50% van decursusprijs, met een maximum van 25 euro.Sociale promotie en vrijstelling vanstempelcontroleElke werkende jongere kan aan de werkgevervakantie vragen om deel te nemenaan vormingsinitiatieven die door hetMinisterie van de Vlaamse Gemeenschaperkend werden als ‘cursussen voor socialepromotie’. De werkgever is niet verplicht desociale promotie toe te staan, maar als hij ofzij meewerkt, krijg je voor die cursus ‘extravakantiedagen’, zij het zonder loon. Je krijgtin de plaats een (beperkte) vergoeding vande overheid.Bij de VDAB kun je vrijstelling van stempelcontrolekrijgen om de cursussen mee temaken. De werkloosheidsvergoeding wordtgewoon doorbetaald.De formulieren daarvoor vind je op www.chiro.be/formulieren.Aanbod | Vorming | Publicaties | Aanspreekpunten | De groep Chiro


deel 3:publicaties47Hier krijg je een overzicht van wat we je aan boeken en brochures tebieden hebben. De meeste uitgaven zijn te koop in De Banier, een aantalvan de brochures worden op aanvraag gratis of tegen verzendingskostenopgestuurd, meestal kun je ze ook downloaden op www.chiro.be.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


48Algemeenm VAST EN verZEKERing:een uitgebreide uitleg over deverzekeringspolis vanChirojeugd-Vlaanderen vzw.Aanvragen via info@chiro.beof downloaden op www.chiro.be/vastenverzekering.m Recepten voorChirolokalen:een brochure over alle aspectenvan het (bouwen van een) Chirolokaal.Aanvragen via info@zie p.xchiro.be of downloaden opwww.chiro.be/lokalen.m VerZameld Werk:vzw’s toegelicht voor Chirogroepen.Aanvragen viainfo@chiro.be of downloadenop www.chiro.be/vzw.m Het Bivakboek:alles wat je moet wetenvoor een geslaagd Chirobivakvind je hier! Te koopin De Banier.m De Veiligheidsfiches:ben je een veilige leid(st)er, wat zegtde Chirovisie en wat mag wel en nietvan de wet? Een handige en overzichtelijkefiche per thema met alle nodigeinformatie! Aanvragen via info@chiro.be of downloaden op www.chiro.be/veiligheid.m Het Tochtenboekvan tochttechnieken tot(over)leven in de natuur! Tekoop in De Banier.m Komkommerin:werken aan diversiteit in deChiro.Aanvragen via toegankelijkheid@chiro.beof downloadenop www.chiro.be/komkommerin.m Anders gewoon –gewoon anders:werken met kinderen enjongeren met een handicapin de Chiro. Aanvragen viatoegankelijkheid@chiro.beof downloaden opwww.chiro.be/toegankelijkheid.zie p.xzie p.xm Vluchtelingen op bivak:een stappenplan. Aanvragen via toegankelijkheid@chiro.beof downloadenop www.chiro.be/toegankelijkheidzie p.xzie p.xzie p.xVoor de leidingsploegm Dubbelpunt:maandelijks tijdschrift voor leiding.Info op www.chiro.be/dubbelpunt.m Het GroepsleidingsboekTe koop in De Banierm De NaakteWaarheideen praat- en doespelover het levenin jouw ploeg. Te koop in DeBanier (18 euro)zie p.xm Een klare kijk op je VBAanvragen via info@chiro.be ofdownloaden op www.chiro.be/eenklarekijkopjevbm De LeidingsmapTe koop in De Banierm Reflectieactiviteiten(bundel fiches)speelse evaluatie-methodieken. Tekoop in De Banierm Wie niet waagt, nietvindt: een brochure overleiding zoeken.Je vindt ze op het nationaalsecretariaat en alle regionalesecretariaten of je kunt zedownloaden op www.chiro.be/wienietwaagtnietvindt.49m Netwerkspel:een spel dat je helpt om je netwerk inkaart te brengen. Aanvragen via info@chiro.be of downloaden op www.chiro.be/netwerkspel.zie p.11zie p.xAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


50m Pie aaRgh:Een handleiding communicatie enpublic relations voor ChirogroepenAanvragen via info@chiro.be of downloadenop www.chiro.be/pr.LedenwervingWervingstips en meer info vind je opwww.chiro.be/bekendmakingGezocht: leden m/vHierin vind je tal van creatieve wervingsactiesen tips. Groepen die hunleden behouden, zullen algauw eenaantrekkingspool zijn voornieuwe leden. Daarom krijgje ook over ‘leden houden’heel wat ideeën aangereikt.Je kunt ze downloaden opwww.chiro.be/uitgaven ofbestellen via info@chiro.be!Twee oudersbrochures met alleinfo over de Chiro!Aan te vragen via info@chiro.beWelkomstbrochure voor ouders dieniet vertrouwd zijn met de ChiroWelkomstbrochurevoorouders die deChiro kennen.zie p.xAls je ‘t mij vraagtAfdelingsuitgavenm Het Speelclubboekm Het Rakwiboekm Het Titoboekm Het Ketiboekm Het AspiboekTe koop in De Banierm De Alive-brochureDownloaden op www.chiro.be/alive of aanvragen via info@chiro.bem De Naakte Waarheid voor aspi’salle groepen kregen dit spel ooit toegestuurd. Vraageens na of je groep er een heeft. Zo niet, dan kun je hetdownloaden op www.chiro.be/naaktewaarheid of mail naarinfo@chiro.be.51gezocht: leden m/vAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpuntenwww.chiro.beTEL: 03-231 07 95Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


52Zingevingm Tussend’Oortjes1 én 2:kleine spelletjes enmomentjes voor tussendoorTe koop in De Banierm Neerslag:teksten en momentenom heel even over tedenkenTe koopin De Banierm Een wereldvan verschilTe koop in DeBanierm Map ‘Door hetzure heen’Te koop in DeBanier of viaspoorzes@chiro.bem Het BaggerboekTe koop in De Banierzie p.xzie p.xm TekstenboekjesTe bestellen via spoorzes@chiro.beDe jongenvan DevensterbankTekstjesMensen aan het woordDenk- & doetipsMethodiekenzie p.xmuziekm De NotenkrakerEen boekje vol muziek, met heel watChiroliedjes (tot 1998) voorzien vanakkoordenm De NotelaarDe Notelaar brengt partituren bijeenvan de meeste liederen uit de Notenkrakerm Cd ‘Geen maat voor niets’m Cd ‘Rond en niet te duur’m Cd ‘Goed gedaan banaan’m Cd ‘Meer moet dat niet zijn’(mét partituren)Te koop in De BanierSpel- en sportuitgavenEr bestaan heel wat spelfiches, met verschillende types spelen. In DeBanier vind je ook een handig opbergmapje voor die fiches.Te koop in De Banier53zie p.xAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpun- tenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


Chirojeugd VlaanderenKipdorp 30 | 2000 Antwerpen[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be29-08-2008 13:54:40Als je’t mij vraagt:CHIRO54Chirogeschiedenism 50 jaar Chirozondag:een overzicht over de Chirogeschiedenisvanaf het prillebegin (1934) tot de vieringvan 50 jaar Chiro (1984). Tekoop in De Banier!m De Chiro gaat retro:retrode Chiro gaateen rijkelijk geïllustreerdebrochure over het verledenvan de Chiro, tips omaan de slag te gaan met jeChiro-erfgoed en ideeënvoor een jubileumviering.Te koop in De Banier!m De Kipbib-brochures:een aantal brochures over degeschiedenis van de Chiro- Waarmee het allemaal begon- Chiro uit de oude doos (jaren’50)- Hoogtepunt en keerpunt (Top64)- De tocht door de woestijn(jaren ’70)m Het verhaal vannationaal (de geschiedenis vanChirojeugd Vlaanderen in eennotendop)Te downloaden opwww.chiro.be/kipbibbrochures enwww.chiro.be/hetverhaalvannationaalAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenIn oktober 2009 blies de Chiro 75 kaarsjes uit!Het jubileum was een prima aanleiding om heterfgoed van de Chiro in de kijker te zetten. Elkegroep ontving een blikken jubileumdoos metdaarin:- De brochure ‘De Chiro gaat retro’, boordevolideeën, hulpmiddelen, weetjes en tips om aande slag te gaan met het Chiroverleden. Déhandleiding voor iedereen die meer wil wetenover een groepsarchief in elkaar steken enoude Chiroverhalen verzamelen. Je leest erook in hoe je een tentoonstelling opbouwt ofeen Chiroboek bij elkaar schrijft. Ideaal voorgroepen die hun jubileum vieren!- Spelfiches met maar liefst 53 populaire spelletjesvan vroeger, en 4 uitgebreide spelen– ideale jubileumactiviteiten – om een helemiddag het verleden naar het heden te brengen.Achteraf maakten we samen met verschillendeandere jeugdbewegingen een bordspel om methet verleden van je groep en je jeugdbewegingaan de slag te gaan. Dat kun je aanvragen ophet nationaal secretariaat.Meer info vind je op www.chiro.be/retro.externe uitgavenm 150 gram goede raadAanvragen via jeugdbeleid@chiro.be of downloaden op www.chiro.be/150gramgoederaadm Brochures van Locomotief,het samenwerkingsverband voorjeugdlokalenAanvragen via lokalen@chiro.beof downloaden op www.chiro.be/lokalenzie p.xm Pesten in het jeugdwerkHoe omgaan met pesterijen? In dat boek vind je heel wattips en werkvormen om er met je afdeling of leidingsploegaan te werken. Te koop in De Banier.m Uitgesloten wegens...Een boek over maatschappelijke uitsluiting en wat je eraankunt doen als jeugdbeweging. Te koop in De Banierzie p.x55m Geweld genoegOmgaan met geweld en conflicten in de jeugdbeweging. Tekoop in De Banierm Milieuwerkdoos:spelbord en werkfiches. Het geeft je ideeën en tips om jebivak milieuvriendelijker te maken. Te koop in De Banier.m Creatief en gezond koken voor grote enkleine groepenGezellige gerechten voor op bivak of tijdens vakanties. Tekoop in De Banierm Cd ‘Bal in de straat’ van Danskant, metvolksdansnummersTe koop in De Banierm Samen één!Over minderjarige vluchtelingen in het jeugdwerk.Aanvragen via diversiteit@chiro.be.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


58de CHirosecretariatenHet nationaal secretariaatChirojeugd VlaanderenKipdorp 30 – 2000 AntwerpenTel. 03-231 07 95 – fax 03-232 51 62info@chiro.be – www.chiro.beWaarvoor kun je dan nogterecht op het nationaalsecretariaat?m AansluitingenOp het nationaal secretariaat houdenwe alle namen en adressen bij van alwie in het Vlaamse land met Chiro bezigis. Een goed adressenbestand is zeerbelangrijk. Zo komt alle informatie diewe aan jullie willen doorgeven ook bijde juiste mensen terecht.De ledenadministratie verloopt via eenwebsite: https://gap.chiro.be. Vorigjaar bezorgden we alle groepsleidingeen login, maar waarschijnlijk zullener hier en daar wel wat ‘aflossingenvan de wacht’ gebeuren. Zorger op tijd voor dat de nieuwegroepsadministratieverantwoordelijkeeen eigen login heeft. Dat kan nu alvia het e-loket: www.chiro.be/eloket/feedback-gap. We werken er nogaan om die procedure makkelijker temaken, zodat je alles met een paarklikken voor elkaar brengt, maardaarvan brengen we je nog op dehoogte.Vragen? Mail naar helpdesk@chiro.be.m VerzekeringenAls je bij de Chiro ingeschreven bentals lid of leid(st)er ben je automatischverzekerd voor medische zorgen,burgerlijke aansprakelijkheid, enoverlijden en invaliditeit. Je kunt ookkiezen voor ‘loonverlies’ als bijkomendeoptie op het basispakket voor werkendeleiding. Dat verloopt allemaal via dewebsite voor ledenadministratie (GAP).Er zijn ook tijdelijke verzekeringen,voor bijvoorbeeld kookoudersof voor vrijwilligers die meeverbouwingswerken uitvoerenaan het lokaal. Er is zelfs eenverzekering speciaal voor oud-leidingen oudercomités. Om dat in ordete brengen, moet je formuliereninvullen die je vindt op www.chiro.be/verzekeringen, en die opsturen naar hetnationaal secretariaat.Meer uitleg over de polis enantwoorden op de meest gesteldeverzekeringsvragen vind je in debrochure ‘VAST EN verZEKERing’,te downloaden op www.chiro.be/vastenverzekering.Toch nog vragen?Mail naar verzekeringen@chiro.beof bel 03-231 07 95.m Fiscaal aftrekbare giftenGroepen die giften willen ontvangen,kunnen dat via het nationaalsecretariaat laten verlopen. Op diemanier krijgen de gulle gevers eenfiscaal attest vanaf een bedrag van 30euro. Dien daarvoor eerst een projectin via het projectformulier dat je vindtop www.chiro.be/formulieren.m Juridische vragenWordt je groep geconfronteerd metsituaties waaraan ook juridischeaspecten verbonden zijn (bv.aansprakelijkheid)? Dan kun je metje vragen terecht op het nationaalsecretariaat.De Chiro heeft vijf secretariaten, inelke Vlaamse provincie één.Op het regionaal secretariaat kun jemensen aanspreken om jouw groepVan dienst in jouw buurt:de regionale secretariatenop de een of andere manier te begeleiden: een gesprek over gemengd werken, deplaats van de VB, conflicten die uitgepraat moeten worden, enz.Je kunt er terecht bij verbondsploegen én beroepskrachten.Vuur gerust al je vragen over Chirowerking op hen af. Als zij zelf niet kunnenantwoorden, vertellen ze je duidelijk bij wie je wel terecht kunt.m AntwerpenGroepen uit verbond Kempen: Leen Van VaerenberghGroepen uit verbond Mechelen: Joke ScheersGroepen uit verbond Antwerpen: Katrien MusGroepen uit de stad Antwerpen: Jonas RaatsKipdorp 30, 2000 Antwerpen, tel. 03-231 07 95, fax 03-232 51 62, RegioANT@chiro.bem LimburgGroepen uit verbond Limburg: Benjamin VandervoortAdministratieve kracht: Emmely VandormaelVaartstraat 14, 3500 Hasselt, tel. 011-21 22 56, fax 011-23 47 05, RegioLIM@chiro.be59Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


60m Oost-VlaanderenGroepen uit verbond Heuvelland: nog niet bekendGroepen uit verbond Reinaert: Mathias GobinGroepen uit verbond Roeland en de stad Gent: Brecht StrobbeAdministratieve kracht: Irmine VannesteHoefslagstraatje 1, 9000 Gent, tel. 09-225 52 80, fax 09-233 95 59, RegioOVL@chiro.bem Vlaams-BrabantGroepen uit verbond Leuven: Stefanie GheysenGroepen uit verbond Brussel: Griet SpeeckaertGroepen uit de stad Brussel: Hanne Vandesompele en JillMarchantKolenmarkt 85, 1000 Brussel, tel. 02-505 00 80, fax 02-511 39 02, RegioBRA@chiro.bem West-VlaanderenGroepen uit verbond West-Vlaanderen: Hein DecabooterAdministratieve kracht: Ann Le ComteDelaerestraat 16-18, 8800 Roeselare, tel. 051-20 25 20, fax 051-24 26 03, RegioWVL@chiro.be, www.chirowvl.beAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenDe BANIERDe Banier is de winkelketen van de Chiro. Inhaar elf winkels vind je de Chiroboeken en deChirokleren, creatief knutselmateriaal, uitdagendspelmateriaal, degelijk circusmateriaal,originele gezelschapsspelen, ritmische muziekinstrumentjesen veel meer.Met een eigen winkel kunnen we ervoor zorgendat de producten ook in eerlijke omstandighedengemaakt worden: geen kinderarbeid, geenuitbuiting.Zo is De Banier een echte Chirowinkel!m ChirolidkaartVergeet zeker je Chirolidkaart niet bij een bezoekjeaan De Banier. Je krijgt er 10% kortingmee op alle creatief materiaal en zelfs 20% ophet Creamix-assortiment. Een lijst van Creamixproductenkun je vinden op www.debanier.be.Op Chiro-, spel- en circusproducten en op boekenis er geen korting omdat de prijzen daarvansowieso extra laag gehouden worden.www.debanier.bem WebsiteAls je naar www.debanier.be surft, kunje alle artikelen en hun prijs opzoeken.m Maak promotieen ga shoppen in De Banier!Vele Chirogroepen verwijzen in hunledenblaadje, in hun bivakkrantje of ophun website naar De Banier.Groepen die hun leden op die manieraanmoedigen om bij De Banier te kopen,willen we graag bedanken en eenduwtje in de rug geven met de Chiropromobon.Elk jaar kan elke Chirogroep zo eenextraatje van 20 of 30 euro verdienen.Meer info, een aanvraagformulier envoorbeeldadvertenties vind je opwww.debanier.be/chiropromoHopperWinkelsAalst, Molenstraat 65, 053-70 13 80Antwerpen, Kipdorp 30, 03-202 24 71Brugge, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51Brussel, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31Gent, Hoefslagstraatje 1, 09-233 87 87Hasselt, Vaartstraat 14, 011-23 14 89Leuven, J.P. Minckelersstraat 29, 016-29 97 84Mechelen, O.-L.-Vrouwestraat 34, 015-41 02 34Roeselare, Delaerestraat 16, 051-24 35 11Turnhout, Warandestraat 97, 014-42 15 13Sint-Niklaas, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66Algemene diensten en magazijn:Langstraat 24, 2140 BorgerhoutTel. 03-270 04 44 – fax 03-270 04 49E-mail: debanier@debanier.bewww.debanier.beHopper, de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen, biedt een gamma degelijk enbetaalbaar kampeermateriaal aan. Je vindt er slaapzakken, luchtmatrassen, tenten,zaklampen, kookmateriaal, rugzakken en nog veel meer. Je kunt Hopper contacterenvia www.hopper.be, winkel@hopper.be of 03-231 62 68.de chirohuizenVerblijven in een Chirohuis61Je kunt in die huizen met je groep (ofmet een andere groep of organisatie)terecht in volpension. Meerinformatie daarover vind je op dewebsites – zie verder.Chirogroepen krijgen 15% korting alsze in volpension komen.In alle huizen zijn er ook specialeChiroprijzen voor zelfkokers!Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


62De Kalei: een bivakhuis in de Limburgse bossenDe Kalei is ideaal als bivakplaatsof weekendverblijf. In De Kalei 1is er plaats voor 110 personen ineen nieuwbouw met keuken, zaal,daglokalen en speelterreinen.De Kalei 2 is wat ouder, maar ookdegelijk en niet duur. Er is plaats voor40 tot 76 personen. Beide delen liggenmidden in de bossen en je kunt ertenten bij zetten.KaleiIn Brugge is er De KarmelDe Karmel ligt vlak bij de Tillegemsebossen en op een ferme steenworp vanBrugge.KarmelEén van de drie gebouwen, hetKoetshuis, is ideaal voor je Chirogroep.Je hebt er drie grote werkruimtes,een zithoek, een knusse zolder, eenkeuken, bedden voor 60 personen, een63binnenkoer en speelruimte.Voor de goedkoopste formule moet jeminstens met 35 zijn. Maar je kunt inDe Karmel al terecht vanaf 20 personen!De KaleiLieve Moenssenslaan 13650 Dilsen-StokkemTel. & fax 089-75 52 83DeKalei@chiro.bewww.dekalei.beVerantwoordelijke: Ann ThielemansDe KarmelTorhoutsesteenweg 4068200 BruggeTel. 050-38 04 84DeKarmel@chiro.bewww.dekarmel.beVerantwoordelijke: Frederik De ClercqAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


64Heibrand in WestmalleDe Remise in Heibrand is een gezellighuis waar 23 personen kunnen slapen.Je hebt twee aparte werkruimtes, eeneigen keukentje met servies en enkeleslaapkamers.HeibrandDe Remise is ook geschikt voorbivakken tot 60 personen: je kunttenten bijplaatsen!De Luwte is een entiteit voor maximaal18 personen, enkel beschikbaar tijdensde week, van september tot juni. Hierzijn 6 slaapkamers. Op de gelijkvloerseverdieping vind je ook een zithoek,eethoek en keuken. Boven de Luwtebevinden zich nog twee werkruimtes(Vliering en Schelft) die je apart kuntreserveren.Heidepark, een Chirohuis midden in de heide van WaasmunsterThe place to be voor je leidingweekendof je afdelingsweekend. Alleserop en eraan om zelf te koken, tevergaderen en rustig te slapen. Eris ook de mogelijkheid om je inHeideparkvolpensionformule te laten verwennen.Het volledig afgesloten buitenterrein,de vele mogelijkheden in de buurten het speelbos op wandelafstandzorgen voor voldoendeontspanningsmogelijkheden.Voor je bivak kun je op Heideparkterecht met een groep tot 101personen.En Chiro = 15% korting op het verblijf.65HeibrandWijngaardstraat 302390 WestmalleTel. 03-312 05 60Fax 03-311 52 77Heibrand@chiro.bewww.heibrand.beVerantwoordelijke: Wendy WilmssenHeideparkOmmegangsdreef 639250 WaasmunsterTel. 052-46 00 73Fax 052-46 33 65Heidepark@chiro.bewww.heidepark.beVerantwoordelijke: Toon ScheirlinckAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


66Zin-d’erin(g)Zin-d’erin(g) is deonderwijsvormingsdienstvan de Chiro,die vanuit devisie, methodeen expertise vande Chiro vorming geeft aan jongeren,hun begeleid(st)ers en sociocultureleorganisaties.Daarnaast organiseert Zin-d’erin(g)workshops voor pedagogische studiedagen,en teambuildingsdagen voorleerkrachten en andere personeelsdiensten.Zin-d’erin(g) werkt vanuit de Chirovisieen de Chiromethoden en heeft specialeaandacht voor kinderen en jongerenuit kansengroepen, die elders uit deboot vallen.Voor Chirogroepen heeft Zin-d’erin(g)geen rechtstreekse werking. Zind’erin(g)werkt wel voor cursus- enkaderploegen en personeel van deGroep Chiro.Met vragen over thema’s als pesten,weerbaarheid, relaties en seksualiteitkun je het beste terecht bij je gewest,verbond of regionaal secretariaat. Zijworden ondersteund door Zin-d’erin(g).Meer informatie vind je opwww.zindering.be.De vrienden: netwerkvan mijn ChirogroepOud-leidingsploegEens Chiro, altijd Chiro?Werken aan een hechte ploeg eneen warme gemeenschap stopt nietwanneer je je leidingskoord aan dewilgen hangt.En vooral: ook oud-leiding ensympathisanten kunnen méér dan hunsteentje bijdragen.De Chiro stimuleert Chirogroepenom oud-leidingsploegen op terichten en er contact mee te houden.En we roepen oud-leidingsploegenop om de omkadering van hunChirogroep mee te ondersteunen.Daarom voorziet de Chiro voor oudleidingsploegendezelfde verzekeringals voor Chiroleden.Oud-leidingsploegen die zo aansluiten,krijgen ook een pakket met voor elklid een lidkaart met korting in DeBanier en de Chirojeugdverblijfscentra,een autosticker, een Chiroaffiche, eennieuwsbrief, enz.Al wat je nodig hebt, is:- e en verantwoordelijke die het aansluitingsformulierinvult en opstuurt- 8 euro per persoon als lidgeld (inclusiefverzekering burgerlijke aansprakelijkheid,ongevallen, dood eninvaliditeit) – dat is hetzelfde bedragals voor leden en leiding- optioneel een verzekering loonverliesvoor 2,11 euro per persoonMeer info en het aansluitingsformuliervind je op www.chiro.be/oud-leiding.Netwerk:Vrienden van de ChiroNationaal netwerk67Is er geen plaatselijke oudleidingsploeg?Wil je toch op de hoogteblijven van waar Chirojeugd Vlaanderenmee bezig is en wil je hen steunen waarje kan?Word dan lid van het Netwerk: Vriendenvan de Chiro!Het Netwerk is er voor alle oud-Chiromensen en sympathisanten diegraag op de hoogte blijven van waar deChiro als koepel mee bezig is. Zo willenwe de band tussen jou en de Chirostevig houden. Bovendien kun je zo jefavoriete jeugdbeweging nog wel eenseen duwtje in de rug geven.Als je lid wordt, krijg je eenwelkomstpakket én je krijgt elk jaartwee nieuwsbrieven: de Buitenband.Op onze grote evenementen nodigenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


68we je uit om eens een kijkje te komennemen.Let op: leden van het Netwerk: Vriendenvan de Chiro worden niet verzekerd!deel 5:aanspreekpunten69Zo word je lid:- Surf naar www.chiro.be/VriendenvandeChiroen vul je contactgegevens,je Chiroconnectie en je (vroegere)beroep in. Je kunt ook bellennaar 03-231 07 95 of mailen naarVriendenvandeChiro@chiro.be.- Stort daarna 10 euro per persoonals werkingsbijdrage op het rekeningnummer789-5115766-04 vanChirojeugd-Vlaanderen vzw, met devermelding “netwerk”, je naam en jevoornaam.Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De de groep Chiro | Aanspreekpunten


70waar kan ik terechtmet vragenm AansluitingenAansluitingen en adresgegevens: Zulma Nagels, Monique van As, Ingrid De Backer, Hilde de Castro (03-231 07 95 ofaansluitingen@chiro.be)De website voor ledenadministratie: Johan Vervloet en Bart Boone (03-231 07 95 of helpdesk@chiro.be)m InschrijvingenAvontuurlijke activiteiten: nog niet bekend (03-231 07 95 of daa@chiro.be)Nationale cursussen & evenementen: Chris Nelis en Hilde de Castro (03-231 07 95 of cursus@chiro.be)Zin-d’erin(g): Nele Bulens , Evi De Wachter, Marie Van Sant, Vanessa Van der Looy en Hans Cools (03-231 07 95 of zindering@zindering.be)m AanvragenFiscaal aftrekbare giften: Monique Van As (03-231 07 95 of info@chiro.be)Groepskaarten jeugdherbergcentrale: Hilde de Castro (03-231 07 95 of info@chiro.be)Huur tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal: Monique Van As (03-231 07 95 of info@chiro.be)Sociale promotie en vrijstelling van stempelcontrole: Chris Nelis (03-231 07 95 of info@chiro.be)Solidariteitsfonds: Hans Bouwen (03-231 07 95 of solidariteitsfonds@chiro.be)Vormingsattesten voor het jeugdwerk: Chris Nelis (03-231 07 95 of attesten@chiro.be)m AbonnementenDubbelpunt: Ingrid De Backer (03-231 07 95 of abonnementen@chiro.be)Kramp: Ingrid De Backer (03-231 07 95 info@chiro.be)m BestellingenAgenda’s: Gaby Truyman (03-231 07 95 of info@chiro.be)Bekendmakingsaffiches en -folders: Gaby Truyman (03-231 07 95 of info@chiro.be)Inhoudelijke brochures: Ingrid De Backer (03-231 07 95 of info@chiro.be)Lijst met bivakplaatsen in Wallonië: Ingrid De Backer (03-231 07 95 of info@chiro.be)Onthaalbrochures voor ouders: Gaby Truyman (03-231 07 95 of info@chiro.be)Overzicht lokalen te huur: Ingrid De Backer (03-231 07 95 of info@chiro.be)Overzicht verhuur tenten: Ingrid De Backer (03-231 07 95 of info@chiro.be)Spoor ZeS-materiaal: Gaby Truyman (03-231 07 95 of info@chiro.be)Stafkaarten: Gaby Truyman (03-231 07 95 of info@chiro.be)71Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


72m Inhoudelijke vragenAfdelingen: Griet Speeckaert en Ine Bormans (03-231 07 95 of 02-505 00 80 of afdelingen@chiro.be)Alcohol & drugs: Simon Kenens (03-231 07 95 of drugs@chiro.be)Artistieke activiteiten: Stefanie Gheysen (02-505 00 80 of darta@chiro.be)Avontuurlijke activiteiten: Claire Gastmans (03-231 07 95 of daa@chiro.be)Bivak: Stefanie Gheysen (02-505 00 80 of bivak@chiro.be)Chiro in de stad: Jonas Raats (03-231 07 95 of stadswerking@chiro.be)Chiro voor studenten in Gent: Mathias Gobbin (09-225 52 80 of chigant@chiro.be)Chiro voor studenten in Kortrijk: 051-20 25 20 of jokor@chiro.beChiro voor studenten in Leuven: Stefanie Gheysen (02-505 00 80 of jole@chiro.be)Chiroassortiment in De Banier: Ine Bormans (03-231 07 95 of assortiment@chiro.be)Chirojeugdverblijfscentra: Stefanie Gheysen (02-505 00 80 of Chirohuizen@chiro.be)Continuïteit: Simon Kenens (03-231 07 95 of continuïteit@chiro.be)Documentatie: Bart Boone en Jonas Raats (03-231 07 95 of documentatie@chiro.be)Dubbelpunt: Claire Gastmans (03-231 07 95 of dubbelpunt@chiro.be)Fimcap: Evy Hoeben (03-231 07 95 of fimcap@chiro.be)Gewesten: Joke Scheers (03-231 07 95 of Joke.Scheers@chiro.be)Internationale werking: Evy Hoeben (03-231 07 95, 051-20 25 20 of internationaal@chiro.be)Jeugdbeleid: 03-231 07 95 of jeugdbeleid@chiro.beJuridische vragen: Hans Bouwen (03-231 07 95 of juridisch@chiro.be)Kinderen en jongeren met een handicap: Joke Scheers (03-231 07 95 of handicap@chiro.be)Kinderrechten: Jorre Biesmans (03-231 07 95 of kinderrechten@chiro.be)Kramp: Claire Gastmans (03-231 07 95 of kramp@chiro.be)Leidingsploeg en groepsleiding: Mathias Gobbin (09-225 52 80 of groepsleiding@chiro.be)Lokalen: 03-231 07 95 of lokalen@chiro.beMuziek: Emilie Deblock en Jonas Raats (03-231 07 95 of muziek@chiro.be)Pedagogisch beleid: Jorre Biesmans (03-231 07 95 of pl@chiro.be)Publicaties: Merijn Gouweloose, Claire Gastmans en Ine Bormans (03-231 07 95 of publicaties@chiro.be)Spoor ZeS: Emilie Deblock en Els Van Doren (09-225 52 80 of 03-231 07 95 of spoorzes@chiro.be)Diversiteit en toegankelijkheid: Joke Scheers (03-231 07 95 of toegankelijkheid@chiro.be)Vorming: Simon Kenens en Joke Scheers (03-231 07 95 of vorming@chiro.be)Website: Merijn Gouweloose (03-231 07 95 of websiteredactie@chiro.be)Weet je niet direct bij wie je moet zijn: Jorre Biesmans (03-231 07 95 of pl@chiro.be)73Aanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


74m UitlenenChirovlaggen, spelkoffers, circuskoffers, Spiritkoffers: Jo Bridts & Hilde de Castro (03-231 07 95 of info@chiro.be)m AdressenChirosecretariaten75m VerzekeringenVerzekeringen: Zulma Nagels en Monique Van As (03-231 07 95 of verzekeringen@chiro.be)Nationaal SecretariaatKipdorp 302000 Antwerpen03-231 07 9503-232 51 62www.chiro.beRegionaal secretariaat Antwerpen(verbonden Antwerpen, Kempen en Mechelen)Kipdorp 302000 Antwerpen03-231 07 9503-232 51 62RegioANT@chiro.beRegionaal secretariaat LimburgVaartstraat 143500 Hasselt011-21 22 56011-23 47 05RegioLIM@chiro.beRegionaal secretariaatOost-Vlaanderen (verbonden Heuvelland,Reinaert en Roeland)Hoefslagstraatje 19000 Gent09-225 52 8009-233 95 59RegioOVL@chiro.beRegionaal secretariaat Vlaams-Brabant(verbonden Brussel en Leuven)Kolenmarkt 851000 Brussel02-505 00 8002-505 00 89RegioBRA@chiro.beRegionaal secretariaatWest-VlaanderenMerelzangDelaerestraat 16-188800 Roeselare051-20 25 20051-24 26 03RegioWVL@chiro.bewww.Chirowvl.beAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | AanspreekpuntenAanbod | Vorming | Publicaties | De groep Chiro | Aanspreekpunten


m IKVraag de juiste data aan je gewestm SBKerstvakantieVorming voor leiding26-30 december door regio Antwerpen (Heibrand)26-30 december door verbond Limburg (De Kalei)Lesvrije week9-13 februari door verbond Heuvelland (Heidepark)KrokusvakantieIK + SB= animatorattest8-12 maart door verbond Antwerpen (Heibrand)8-12 maart door verbond West-Vlaanderen (De Karmel)ook leuk!!Paasvakantie9-13 april door verbond Brussel (De Kalei)12-16 april door verbond Kempen (Heibrand)12-16 april door verbond West-Vlaanderen (De Karmel)13-17 april door verbond Reinaert (Heidepark)15-19 april door verbond Limburg (De Kalei)18-22 april door verbond Leuven (De Karmel)20-24 april door verbond Roeland (Heidepark)Zomervakantie5-9 juli door verbond Limburg5-9 juli door verbond MechelenTechniekendag 6 novemberVB-dag 11 december (Heibrand)Methodiekendag 19 februariJeugdbewegingencursus 8-10 april (Heibrand)www.chiro.be/vormingHA-weekend + themacursus= hoofdanimatorattestm Hoofdanimatorweekends26-28 november (De Karmel)4-6 februari (De Kalei)4-6 maart (Heibrand)m ThemacursussenGroepsleidingsweekend 25-27 februari (De Karmel)Expressieweekend 1-3 april (Heibrand)Afdelingsboost 8-11 april (Heibrand)Tochtenbivak 7-14 augustus

More magazines by this user
Similar magazines