Expertisetechnieken - IVPV - Instituut voor Permanente Vorming ...

ivpv.ugent.be
  • No tags were found...

Expertisetechnieken - IVPV - Instituut voor Permanente Vorming ...

inleidingEen deskundige kent zijn vak, maar wanneer tussenkomst nodig is in een geschil zijn de technische vaardigheden waarover hij/zij beschiktniet altijd voldoende om tot een deskundigenverslag te komen dat beantwoordt aan de verwachtingen van zijn opdrachtgevers. Een passendemethodologie om tot een hoog gewaardeerd verslag te komen is hem immers nooit in zijn technische opleiding aangeboden. Het is deze leemtedie het IVPV wenst in te vullen door middel van een programma dat alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische, maar daaromniet minder gefundeerde manier onder ogen neemt.MeerwaardeIn de toekomst zullen hoven en rechtbanken, bij de toewijzing van deskundigen voor een gerechtelijk onderzoek en bij de aanleg van lijstenvan deskundigen in uitvoering van art. 991 van het Gerechtelijk Wetboek, grote aandacht besteden aan de opleiding die de deskundigenhebben genoten. Deskundigen die een bijkomende opleiding op academisch niveau gevolgd hebben, zullen ongetwijfeld in een betere positiestaan. In dat verband betekent het Getuigschrift van Permanente Vorming van de Universiteit Gent, dat in het kader van deze opleiding kanworden bekomen, onmiskenbaar een meerwaarde.Als opleiding die de technische aspecten van het deskundigenonderzoek op generieke wijze behandelt, los van enig vakspecialisme, is deze opleidingeen unieke opportuniteit in het Vlaamse opleidingslandschap.DoelpubliekDe doelgroep van deze opleiding omvat de talrijke aannemers, accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters,verzekeringsexperts, ..., die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld ofwensen te worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.Getuigschrift van Permanente Vorming van de Universiteit GentDit programma is een onderdeel van de Permanente Vorming van de Universiteit Gent. De aanwezigheid tijdens de sessies en de eindevaluatiebepaalt de facto of de deelnemer slaagt. In concreto zal de deelnemer minimaal de modules 1 en 6 alsook 2 vrij te kiezen modules volgen.Indien hierover met succes examen afgelegd wordt, ontvangt hij een Getuigschrift van Permanente Vorming van de Universiteit Gent.Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deelnemers die een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet laten vervangen, anderewel.Opleiding “Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts”Vanuit de vaststelling dat in onze complexe samenleving het deskundigenonderzoek een prominente rol verwierf in juridische besluitvormingsprocessen,ontwierp de Rechtsfaculteit UGent een postacademische opleiding “Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts”. Deze iscomplementair met de in deze folder voorgestelde opleiding en wordt afwisselend georganiseerd. “Inleiding tot het recht voor gerechtelijkeexperts” komt tegemoet aan de noodzaak van een doorgedreven, op de praktijk afgestemde, juridische opleiding specifiek voor deskundigen.Ze verstrekt de (kandidaat)-expert, niet-jurist, een gedetailleerd beeld van het deskundigenonderzoek in al zijn verschijningsvormen en technieken.Tevens worden hem/haar, in het raam van expertiseverrichtingen, essentiële noties van materieel recht bijgebracht. De opleiding biedteen concrete leidraad die bruikbaar is bij elke stap die de (gerechts)deskundige bij de aanvang, in de loop en na afloop van het deskundigenonderzoek,moet ondernemen. Het programma staat onder de wetenschappelijke coördinatie van Prof. dr. H. Bocken en Prof. dr. Piet Taelman.Voor meer informatie kan u terecht bij Erik Krijnen, Faculteit Rechten Universiteit Gent, Opleidingsinstituut voor Gerechtelijke Experts,Universiteitstraat 6 te 9000 Gent (tel. 09 264 67 58, fax 09 264 69 99, e-mail: erik.krijnen@ugent.be, www.law.ugent.be/gandaius/gerexpert/).Beide opleidingsinstituten zullen samen een gegevenbestand aanleggen van geslaagde deelnemers, waarin o.a. hun beroepsgegevens(specialisaties,….) opgenomen zijn. Mits akkoord van de betrokkenen zullen deze gegevens op interactieve wijze online te raadplegenzijn, en kunnen ze ook doorgegeven worden aan derden (rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen,...).Bezoek onze website www.ivpv.UGent.be voor andere opleidingen zoals:• Documentbeheer• REACH, de nieuwe EU reglementering betreffende risicobeheer van chemische stoffen• Kunststoffen• Milieucoördinator A/B via afstandsleren• ...DoctoraatsopleidingAlle opleidingen van het IVPV komen in aanmerking voor de doctoraatsopleiding. Het aantal studiepunten wordt meegedeeld op deIVPV-website.


programmaModule 1. Verloop van de expertiseProcedure van aanstelling tot eindverslagHoe kiest een rechter een deskundige? Kan deze zich laten bijstaandoor collega’s? Welke termijnen moeten gerespecteerd worden? Deduur van een onderzoek? Welke formaliteiten zijn er te vervullen?Wanneer komt tegensprekelijkheid in het gedrang? Hoe respecteertde deskundige de vrijheid van de rechter? Welke kosten mogenaangerekend worden? Het zijn maar enkele van de vragen waarop indeze twee lessen een antwoord wordt gegeven.Conflicthantering voor de deskundigeIn deze les wordt een analyse gemaakt van een gespreksituatiewaarbij gesprekspartners tegengestelde belangen verdedigen. Devoorbereiding van het gesprek en het verloop ervan (met o.m. beoordelenvan lichaamstaal, manoeuvres om de aandacht af te leiden,…)worden behandeld ook in het licht van een minnelijke schikking.Objectieve informatie via het gesprekHoe uit gekleurde informatie toch de correcte informatie kan verzameldworden is voor de deskundige meestal een hele opgave. Hetherformuleren van standpunten, het stellen van gerichte vragen enhet confronteren van partijen met tegenstrijdigheden komen hierdan ook aan bod.Data: 14, 21 en 28 november 2006Lesgevers: Francine De Tandt, Marc BockstaeleModule 2. Meten en vaststellenMetrologie - Uitvoeren van metingenVoor de deskundige is goed meten niet alleen een kwestie vanmeettechniek maar ook van het respecteren van nationale en internationaleafspraken, zo niet staat zijn/haar geloofwaardigheid terdiscussie. Deze sessie behandelt dan ook op een voor de praktijkrelevante wijze (precisie, nauwkeurigheid, ijkingen, kalibratie…) dewetenschappelijke en wettelijke criteria om tot aanvaardbare metingente komen.Bepalen van plaats en afmetingenEen deskundige heeft zelf een aantal toestellen of hulpmiddelen terbeschikking om plaats, afmetingen of vervormingen van objecten vastte stellen of doet een beroep op een landmeter, architect of bouwkundige.Hierbij rijzen vragen omtrent o.m. nauwkeurigheid, kwaliteit enkosten. Daarom dient men de instrumenten en hun toepassingsgebied(buiten- of binnen, bovengronds of ondergronds), te kennen.De vele soorten GPS-ontvangers, totaalstations, waterpastoestellen,interferometers, hydrografische sensoren, radiosystemen, draagbareafstandsmeters,... komen dan ook in deze les aan bod, telkens met deverduidelijking wat kan en niet kan en tegen welke prijs.Registratie van vaststellingenKan een goed uitgedokterd schema in een aantal gevallen volstaan,toch kan een foto of een video aangewezen zijn. De deskundige moetechter door middel van zijn beeldmateriaal een substantiële bijdragekunnen leveren aan zijn/haar onderzoek. Daartoe is uiteraard descherpte van het beeld van belang maar ook het beeldkader. Daarbovenmoeten bepaalde zaken op het beeld worden gemaskeerd (omwille vanprivacy) en moeten andere elementen dan weer beklemtoond wordenzonder de waarheidgetrouwheid van het beeld te schaden. Hoe beidezaken kunnen, hetzij op het moment van opname hetzij achteraf,wordt o.m. in deze les verduidelijkt, terwijl men verder zal ingaanop het corrigeren van fotogebreken en het meten op foto’s. Een enander wordt uitgebreid naar video-opnamen opdat zowel het bewegendeals het stilstaande beeld een zo optimaal mogelijke communicatiemet de lezer zou mogelijk maken.GeluidsaspectenMeer en meer betwistingen gaan over geluidsproblematiek. De nietgeluidsspecialistmoet deze geluidsaspecten kunnen inschatten eneen eventuele geluidsspecialist correct hierover informeren. Vragenals: wat zijn geluidsproblemen, welke omstandigheden zijn determinerend,wat kan van een technisch geluidsonderzoek verwachtworden, wie zijn erkende laboratoria, enz. krijgen een antwoord.GeuraspectenGeur is lange tijd als de minst meetbare ervaring naar voor geschoven,terwijl men vandaag zelfs spreekt van een elektronische neus. Devraag stelt zich dan ook of de huidige middelen toelaten de steedsvaker voorkomende geurhinder te evalueren. Daarom gaat men indeze les in op de fysische, fysiologische en psychologische aspectenvan geurwaarneming, de analysemethodes, de verspreidingsmodellenen ten slotte de remediërende maatregelen.KleuraspectenIn een aantal gevallen is de kleur of een kleurafwijking een belangrijkeaanwijzing, maar het waarnemen van kleur is complex (licht,contrast, omgeving,…). In deze les wordt een inzicht hierin gegeven,met aansluitend hoe kleuren kunnen gemeten worden, eventueel naverouderingsproeven.SmaakaspectenDe eisen van de consument betreffende voedsel worden steeds groter.Hoewel geur een belangrijke rol speelt bij smaakwaarnemingen heeftiedereen zijn eigen perceptiekenmerken. Apart van het behandelenvan geur- en perceptiekenmerken, wordt in deze sessie ingegaan op desensorische en chemische analyse, om aan de hand van casestudies dewerkwijzen te verduidelijken.Data: 5, 12 en 19 december 2006Lesgevers: Joachim Van Eyck, Alain De Wulf, Dick Botteldooren,Karlien De Roo, Karen De Clerck, Patrick Dirinck en Peter Kerkhof


programmaModule 3. Verwerken van gegevensGIS voor deskundigenMet een centimeterprecieze plaatsbepaling wordt onze leefruimtevandaag in kaart gebracht. Dankzij een Geografisch InformatieSysteem (GIS) worden topografische metingen geïntegreerd metuiteenlopende thematische ruimtelijke informatie. Dit laat toeom ruimtelijke analyses uit te voeren. Naast een bespreking vande essentiële kenmerken en de mogelijke bewerkingen geeft dezeles ook een praktische aanpak via de door het Agentschap voorGeografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aangereikte instrumenten.BeeldverwerkingEr wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste begrippen entechnieken uit de digitale beeldverwerking.Na de studie van opname- en bewaaraspectenvan digitale foto’s en video’s komen basisbewerkingenen analysetechnieken aan bod.Hierdoor kan men de in een beeld aanwezigeinformatie beter zichtbaar maken, extraherenen interpreteren. Ook meer praktische informatiekomt aan bod zoals b.v. het gebruik vanbestaande computerprogramma’s, demonstratiesvan recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten,enkele toepassingen uit de forensischebeeldverwerking, enz.Statistische verwerking van gegevensStatistische benaderingen blijven vaak ongebruiktomdat men opziet tegen het rekenwerk.Deze les demonstreert de statistischeverwerkingsmogelijkheden van Excel. Regressies,t-toetsen en andere technieken zijn zonder zware theoretischeachtergrond zó beschikbaar. Deze les geeft meteen aan wanneer hetvooralsnog nodig is beroep te doen op specifieke statistische pakketten.Kwantificeren van gegevens en hun weergaveGegevens moeten liefst onder een kwantitatieve vorm wordenvastgelegd. In deze les wordt verduidelijkt hoe dit kan gebeuren(dimensiehebbende versus dimensieloze grootheden, statische versusdynamische gegevens, vage versus scherpe gegevens) en hoe waardente combineren vallen (o.m. kengetallen en dimensieloze getallen). Erwordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop ze kunnen wordenvoorgesteld in tabellen, grafieken of diagrammen.Nauwkeurigheid bij het rekenenHet rekenen met pen en papier is toch even anders dan de computeraritmeticawaarvan we vandaag als deskundige (moeten) gebruikmaken. Het ontstaan van fouten kan in dit laatste geval gebeurenzonder dat men er weet van heeft. Om valkuilen te vermijden wordteen basisinzicht verschaft in de getalvoorstellingen en de discretearitmetica (met zijn fout-, afrondings- en nauwkeurigheidaspecten)om verder in te gaan op standaarden en vooral de vuistregelsdie iedere computerrekenaar dient te kennen. Afsluitend wordtaandacht besteed aan de grafische voorstelling van cijfergegevens enhun betrouwbaarheid.Data: 9, 16 en 23 januari 2007Lesgevers: Philippe De Maeyer, Patrick De Smet, Olivier Thas,Jaak Christiaens en Annie CuytModule 4. Verwerven van bijkomende gegevensModelleren en simulerenFormele (mathematische) bewijsvoering is dikwijls onmogelijk omwillevan de complexiteit van het onderliggende systeem. Toch kan mendoor een verantwoorde keuze en een passendontwerp van een mathematisch model de aanzetgeven voor een simulatie die een wetenschappelijkgefundeerd inzicht kan brengen. Vandaagstaan krachtige computerprogramma’s ter beschikkingmet een maximale gebruikersvriendelijkheid,die, vertrekkende van het ontwikkelde model,eventueel gecombineerd met praktijkmetingen,toelaten simulatie uit te voeren waarbij verschillendehypotheses kunnen worden getoetst.Aan de hand van concrete praktische voorbeeldenzal men illustreren welke voorkennis vereist is enhoe men eenvoudige vraagstukken of zelfs gesofistikeerdeproblemen kan simuleren d.m.v. eenstandaard PC. Vertrekkende van ruwe data komtmen zo via mathematische modellering tot eenwetenschappelijk gefundeerde conclusie.Elektronische databankenDigitale bibliotheken zijn in snelle evolutie. Voor de deskundige iser zoveel bruikbaars ter beschikking (24 uur op 24 en 7 dagen op 7)maar hij/zij moet het weten te vinden en te beoordelen. Deze sessieis zuiver praktisch gericht en omvat o.m.: hoe vind ik wat er overeen bepaald onderwerp geschreven is, hoe vind ik het document zelfterug, wat is de gemakkelijkste weg naar “full text” elektronischetijdschriften, is er wetenschappelijk gecontroleerde informatie ophet internet te vinden, wat zijn mijn beperkingen als gebruiker?Labo-onderzoekLabo-onderzoeken kunnen van elkaar verschillen naargelang accreditatieen scope, gebruikte methode en soorten analyses. Alles begintechter met de monstername. Voor inerte materialen zijn de representativiteiten de oorsprong voldoende vereisten. Monstername van nietinerte materialen dient echter aan veel meer eisen te voldoen, dieoverigens ook wettelijk zijn vastgelegd. Hoe dit te doen en welk labote kiezen vormen dan ook het onderwerp van deze les.Data: 30 januari, 6 en 13 februari 2007Lesgever: Danny Van Welden, Sylvia Van Peteghem en WalterSteurbaut


Universiteit GentInstituut voor Permanente VormingT.a.v. Els Van LierdeTechnologiepark 9139052 Gent - Zwijnaardefrankerenals brief


inlichtingenElke module kan apart gevolgd worden. De lessen vinden plaatsaan de Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming,Gebouw Magnel, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde opdinsdagavond van 18u tot 21u30, in twee lessen, gescheidendoor een broodjesmaaltijd. Een wegwijzer vindt u ophttp://www.ivpv.UGent.be/nl/contact/plan.htmDeelnemingsprijsPrijs voor een afzonderlijke module: € 320,00.Reductieprijs voor de volledige opleiding (modules 1 t.e.m.6):€ 1530,00.De deelnemingsprijs omvat lesgeld, cursusnota’s, frisdranken,koffie en broodjes. Betaling geschiedt na ontvangst van defactuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen nadagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijftvoor de volledige opleiding (modules 1 t.e.m. 6), wordtvoor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen vanhetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, eenkorting van 20% verleend.Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.Inschrijving gebeurt door terugzending van het aangehechtdeelnemingsformulier of via de website.Bijzondere prijzen voor personeelsleden van UGent of geassocieerdehogescholen (consulteer de website vanuit deze instellingen).OpleidingschequesDe Universiteit Gent is erkend als opleidingsverstrekker inhet kader van de opleidingscheques van het Vlaams Gewest.Hierdoor kan u als werknemer besparen op de deelnemingsprijsvan deze opleiding (zie: www.vlaanderen.be/opleidingscheques).Voor de werkgevers verwijzen we naar de ondernemersportefeuille(zie: www.BEAweb.be).AnnuleringAnnulering is mogelijk onder de volgende voorwaarden:• gelieve steeds schriftelijk te bevestigen (per brief of fax)• bij annulering van inschrijving 10 dagen of meer vóór deaanvang van het programma is een vergoeding verschuldigdvan 25% van de deelnemingsprijs• bij annulering minder dan 10 dagen vóór de aanvang van hetprogramma is de volledige deelnemingsprijs verschuldigd.LesgeversProf. Jaak ChristiaensVakgroep Landbouwtechniek, UGentDirecteur Biocentrum Agri-Vet, UGentCursuscoördinatorArch. Joost Beke, Bureau voor Expertise & Architectuur, Gent,Knokke-HeistProf. Kristiaan Bernauw, Vakgroep Economisch recht, UGentDhr. Marc Bockstaele, Federale politie, GentIr. Marcel Bogaerts, Omnimex, OostendeProf. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGentProf. Werner Bruggeman, Vakgroep Accountancy en bedrijfsfinanciering,UGent, Vlerick Leuven Gent Management SchoolIr. arch. Denis Claessens, Studie- en expertisebureau Denis EMClaessens vof, HeverleeProf. Annie Cuyt, Dept Wiskunde en Computerwetenschappen, UADr. Karen De Clerck, Vakgroep Textielkunde, UGentProf. Robert De Lathouwer, Dept Architectuur, Stedenbouw enruimtelijke ordening, KULeuvenProf. Philippe De Maeyer, Vakgroep Geografie, UGentIr. Karlien De Roo, Vakgroep Organische chemie, UGentDr. ir. Patrick De Smet, Nat. Instituut voor Criminalistiek enCriminologieMevr. Francine De Tandt, Ondervoorzitter van de rechtbank vankoophandel te BrusselProf. Alain De Wulf, Vakgroep Geografie, UGentProf. Patrick Dirinck, Laboratorium voor Aromaonderzoek,Dept. Industrieel Ingenieur, Kaho Sint-LievenDr. ir. Jean-Luc Doumont, Principiae, KraainemDhr. Peter Kerkhof, Federale Gerechtelijke Politie, Laboratoriumvoor Technische en Wetenschappelijke Politie AntwerpenProf. Koen Raes, Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van hetrecht, UGentBijkomende inlichtingen krijgt u op het secretariaatUniversiteit Gent, Instituut voor Permanente VormingEls Van Lierde - Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde,tel. +32 9 264 55 82, fax +32 9 264 56 05,e-mail ivpv@UGent.be, website www.ivpv.Ugent.be/expertiseIndien u deze folder meerdere malen mocht ontvangen, danverzoeken wij u vriendelijk deze aan uw collega’s te bezorgen.Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene redenen.Prof. Walter Steurbaut, Vakgroep Gewasbescherming, UGentProf. Olivier Thas, Vakgroep Toegepaste wiskunde, biometrie enprocesregeling, UGentIr. Joachim Van Eyck, F.O.D. KMO, Middenstand en EnergieDr. Sylvia Van Peteghem, Directie Onderzoeksaangelegenheden,Hoofdbibliothecaris, UGentDr. ir. Danny Van Welden, Onafhankelijk consultantProductie: Scriptics

More magazines by this user
Similar magazines