februari - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

februari - Hoeselt.Be

OCMWSociaal maatschappelijkSOCIAAL VERWARMINGSFONDS 2007-2008 - AANPASSINGENDoor de aanhoudende stijging van de kosten voor verwarming werden een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de toekenning van een verwarmingstoelage.Deze nieuwe maatregelen treden in werking voor de aanvragen behandeld vanaf 01-01-2008, en dit voor leveringen vanaf 01-01-2008.De nieuwigheden worden hierna in kleur aangeduid.OVER WELKE BRANDSTOF GAAT HET ?* Het gaat om de factuur betaald voor:huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp, bulkpropaangas aan huisgeleverd in grote hoeveelheid (in propaangastank, niet in flessen).* Voor het Sociaal Verwarmingsfonds tussenkomt moet de verkoopprijs van de brandstof hoger zijn of gelijk aan 0,49 euro/liter(BTWinbegrepen).Zolang de prijs lager is dan 0,49 euro/liter, komt het fonds dus niet tussen.* Opgelet, de regeling geldt enkel tijdens de verwarmingsperiode, dat wil zeggenVoor huisbrandolie die werd geleverd tussen 1 september 2007 tot 30 april 2008.WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP DEZE FINANCIËLE TUSSENKOMST?Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (categorie 1)Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet hoger is dan 13.512,18 euro, verhoogd met2.501,47 euro per persoon ten laste.Personen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 13.512,18 euro verhoogdmet 2.501,47 euro per persoon ten laste (categorie 2).Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning.Personen met schuldoverlast: personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieveschuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen (categorie 3).Personen die een verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige verstrekkingen genieten en waarvan hetjaarlijks belastbaar netto inkomen van hun huishouden het bedrage van 22.281,93 euro niet overschrijdt. Deze categorie is gebaseerdop het systeem van de maximumfactuur. (Van zodra de remgelden een bepaald grensbedrag overschrijden, wordt het persoonlijk aandeel volledigvergoed door het ziekenfonds) (categorie 4)HOEVEEL BEDRAAGT DE TOELAGE ?Voor de eerste 3 categoriën:* De toelage schommelt tussen 3 en 14 cent per liter.* Dit bedrag hangt af van de gefactureerde prijs van de brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst:* Het Fonds komt tussen voor maximum 1.500 liter en voor een totaalbedrag van maximum 210 euro per winter per gezin.* Voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook genoemd lamppetroleum) gekocht aan de pomp, is een forfaitairetoelage voorzien van 150 euro.Voor de 4de categorie:De toelage schommelt tussen 2 en 7 cent per liter.* Dit bedrag hangt af van de gefactureerde prijs van de brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst:* Het Fonds komt tussen voor maximum 1.500 liter en voor een totaalbedrag van maximum 105 euro per winter per gezin.* Voor personen die zich verwarmen met stookolie of verwarmingspetroleum (ook genoemd lamppetroleum) gekocht aan de pomp, is een forfaitairetoelage voorzien van 150 euro als de prijs hoger is dan 0,59 euro per liter.HOE VRAAGT U DE TOELAGE AAN ?Hou er rekening mee dat de aanvraag ingediend wordt uiterlijk 60 dagen na de levering!Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met het OCMW.WELKE DOCUMENTEN BRENT U BEST MEE NAAR DE ZITDAG SOCIALE DIENST ?* De originele factuur van brandstoflevering (opgelet: aanvraag indienen binnen 60 dagen na levering)* Uw identiteitskaart* Uw SIS-kaart en Kleefvignet mutualiteit* Het bewijs van het gezinsinkomen: het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangensociale uitkering, ....* Voor personen met een collectieve schuldenregeling: beslissing toelaatbaarheid collectieve schuldenregeling of een attest van de persoondie de schuldbemiddeling verricht.ZIEKENZORG HOESELT*Kerstfeest 2007Op het jaarlijkse kerstfeest mocht ziekenzorgHoeselt meer dan 230 leden verwelkomen.Deze ontmoetingsnamiddagbegon met een mooie kerstviering endaarna werd een heerlijke kerstmaaltijdgeserveerd. Voor de ontspanning zorgdeErik Willems met mooie kerstliederen enprachtige pavarottimelodieën.Dank aan de tien jongeren die samen metde ZZ medewerkers gedurende de gansenamiddag ten diensten stonden van dezieken.* Inschrijvingen vakanties en bedevaart voor zieken en medewerkersVanaf heden kan men zich inschrijven voorde vakanties met ziekenzorg en de bedevaartnaar Lourdes.Voor de vakanties in binnen - en buitenlandzijn er gedurende gans het jaar periodesvoorzien.De Lourdesbedevaart per vliegtuig is vastgelegdvan 15 mei tot 19 mei 2008Voor inschrijven en inlichtingen kan mensteeds terecht bij de ziekenzorgmedewerkersof bij Pierre Jamaer, tel. 089 41 45 69.De inschrijvingen lopen tot volzetting.* ActiviteitenkalenderZa 01-03 Jaarlijkse infovergadering: verantwoord medicatie gebruikMa 03-03 CreaclubDi 04-03 ZZvergadering + tomola ZZWoe 26-03 Paasfeest ziekenzorgMa 07-04 Creaclub LentefeestINFONAMIDDAG : VERANTWOORD MEDICATIEGEBRUIKZaterdag 1 maart 2008 om 14 uur in het Cultureel CentrumNaast de vele ontspannende activiteiten wil Ziekenzorg Hoeselt , in samenwerking methet Lokaal Dienstencentrum OCMW, ook dit jaar een boeiende en leerrijke informatienamiddagorganiseren.Met het thema ‘ Verantwoord Medicatiegebruik’ komen de volgende thema’s aan bod:Wat zijn de risico’s bij het veelvuldig gebruik van medicatie?Welk belang heeft men bij een correct geneesmiddelengebruik?Welke tips zijn belangrijk om op de juiste manier medicatie te gebruiken ?Voor wie: Alle zieken, familieleden en andere geïnteresseerdenProgramma:14.00 uur: WelkomUiteenzetting door Paul Coolen , deskundige “omgaan met medicatiegebruikKoffietafel met nadien kans tot vragen stellen16.30 uur: Gratis tombola en eindePrijs: 2 euro per persoon als deelname in de onkosten.Graag inschrijven voor 26 februari bij onze vrijwilligers of bij Pierre JamaerEEN KANSARMROEMEENS KINDBIJ U OP VAKANTIEVZW Nestwarmte laat Roemeense kinderenen jongeren, die door hun oudersverlaten zijn, in ons land op vakantie komenom hen te laten kennismaken met een“normaal gezinsleven”. Volgens hun opvoedersen begeleiders hebben deze vakantieseen positieve invloed op hun gedrag.Wie van 12 juli 2008 tot 10 augustus2008 zijn gezin wil openstellen vooreen gastkind of jongere, kan meer inlichtingenbekomen bijAerts Anita, 016 73 39 26, 0499 25 61 19 ofSwinnen Patricia, 0479 40 99 10.Meer informatie over de vereniging :www.nestwarmte.beDe inschrijvingsperiode wordt op 15 april2008 afgesloten.EETDAG op z'n ITALIAANSzondag 24 februari 2008Gemeentelijke basisschool'Alt-Hoeselt' organiseert een eetdagi.s.m. het oudercomité in het parochiaalcentrum ‘de Altenaar’ te Alt-HoeseltVan 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 19 uur.Afhalen mogelijk van 11 tot 11.30 uur en van16.30 tot 17 uur.Inschrijvingen via leerlingen, het personeelof de school, tel. 012 23 75 16 of via mail:info@gbs-alt-hoeselt.be.GROOTOUDERFEEST/SCHOOLFEESTKleuterschool HoeseltVrijdag 14 maart 2008om 14 en 18.30 uur in CC Ter KommenBeukenlaan 35WINNENDE NUMMERSTOMBOLA WIELERCLUBDE VRIJHEIDWinnen een waardebonvan Lambrechts t.w.v. 45 euro:339, 295, 589, 0955, 1206, 646, 1111, 890Winnen een waardebon van Visa Versa:822, 1215, 1003, 661, 145, 1187, 1032, 952


JeugdMilieuACTIVITEITENKALENDERJEUGDHUIS XMaartVr 7: Funky Friday (gezellige avondmet DJ)Za 8: Namiddag: workshop koken opkot (keuken CC Ter Kommen)Avond: Stand Up ComedyVr 28: Thema-avondAprilWo 2: Dag van de 16-jarigenVr 4: Funky Friday (gezellige avondmet DJ)Za26: NachtspelFeestweekend 10 jarigbestaanWo 30 april: VerjaardagsfuifDo 01 mei: Receptie + cantusVri 02 mei: OptredenZa 03 mei: Stand Up ComedyZo 04 mei: CoffeeliciousSWAP IN DEPAASVAKANTIEDe tienerwerking Swap Zuid-Limburg iseen samenwerking tussen de gemeentelijkejeugddiensten van Bilzen, Hoeselt enRiemst.In de schoolvakanties worden allerleiactiviteiten georganiseerd voor tieners van13-15 jaar.In de komende paasvakantie zijn er tweeactiviteiten gepland.Op donderdag 27 maart is er eenHorrordag in de mergelgrotten van Riemsten op donderdag 3 april wordt eenbezoek gebracht aan Bobbejaanland.Alle Hoeseltse 13-15 jarigen krijgen nognie vùr oech èn nie vùr mich.16een aparte folder met de nodige infor-In- en uitstap zoneMinsë ,wijnee gëbrùk zjë toch èns oer gezond vërstaand.om 20 uur aan de kerk van Alt-Hoeselt.17matie.NACHT DER NACHTEN – VERKEERSPLANOp zaterdag 22 maart vindt de fuif Nacht der Nachten weer plaats in de feesttentop de piste. Deze fuif georganiseerd door de Chiromeisjes centrum en ChirojongensHern brengt altijd heel wat fuifgangers op de been. Daarom werd er dit jaar in samenspraakmet de organisatoren, de burgemeester en de politie gewerkt aan een verkeersplanom het drukke verkeer in goede banen te leiden.EénrichtingsverkeerBeukenlaanDie avond zijn volgende maatregelingen van kracht:volledig parkeerverbod (beide zijden van de rijbaan)HulstraatHoflaanKerkstraat (gedeelte tussen Wierrookstraat en Boomgaardstraat)Rode Kruislaan (gedeelte tussen Beukenlaan en De Bormanlaan)éénrichtingsverkeerGieterijstraat (bestaande situatie)Beukenlaan (bestaande situatie)Europalaan (gedeelte tussen de Hoflaan en De Bormanlaan – richting DeBormanlaan)parkeerverbod aan één zijde van de straatDe Bormanlaan (gedeelte tussen Rode Kruislaan en Europalaan – rechts richting N730)De Bormanlaan (gedeelte tussen de Europalaan en de N730 – links richting N730)De parking voor het CC Ter Kommen wordt ingericht als een “Kiss&ride”-strook waar auto’s enkel kort kunnen parkeren om fuifgangers af te ladenen op te halen. Op deze manier willen we zorgen voor een vlot doorgaand verkeermet zo weinig mogelijk overlast voor bezoekers en omwonenden.Tevens wordt ook bijkomende parkeerplaats aangeboden op de parking aan de(voormalige) superconfex en is er verder nog het aanbod van de parkeerplaatsen ophet dorpsplein en de parkings van de Aldi en de Delhaize.ÉénrichtingsverkeerBeukenlaanÉénrichtingsverkeerEuropalaan(niet parkeren)In- en uitstapzone(niet parkeren)EénrichtingsverkeerEuropalaanBEHOUD EN HERSTEL VAN DE NATUURSUBSIDIE VOOR AANLEG EN ONDERHOUDVAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTENDe gemeente ondersteunt de aanplant en het onderhoudvan kleine landschapselementen door middelvan subsidies. De aanvragen worden opgemaakt doorhet Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren enworden door de aanvrager ingediend bij het college vanburgemeester en schepenen.Voor meer informatie kan u terecht op de milieudienst.Contactpersoon bij het Regionaal Landschap is Tine Rijvers. Zij is telefonisch te bereikenop 011 31 38 98 of per e-mail: tine.rijvers@rlh.be.Bijkomende info vind je eveneens op www.rlh.be bij het item “Zelf aan de slag”.SUBSIDIE VOOR DE HERBRUIKBARE LUIERDe gemeente ondersteunt de aankoop van herbruikbare luiers voor de helft van de bewezenaankopen. Meer info op de milieudienst. Wegwergluiers kunnen vervangen worden doorherbruikbare luiers, die vandaag de dag zeer eenvoudig zijn in het gebruik en onderhoud:- in een wasbaar overbroekje leg je een katoenen inlegluier- hierin komt een papieren inleg om de ontlasting op te vangen- bij elke luierwissel wordt de papieren inleg met toebehoren doorgespoeld in het toilet- de katoenen luier gaat de wasmachine inKortom, de huidige generatie herbruikbare luiers zijn zeer comfortabel en door hetgebruik ervan beperk je de huishoudelijke afvalberg!ONDERSTEUNING PLANADVIESDUURZAAM BOUWENCentrum Duurzaam Bouwen geeft aan de particulieren de mogelijkheid voor het bekomenvan ‘planadvies duurzaam bouwen’ op basis van ingediende (ver)bouwplannen.Alzo worden de principes van duurzaam bouwen toegepast op de concrete bouwplannenvan particuliere woningen. Hieruit kunnen suggesties gegeven worden voorverbetering in kader van duurzaam bouwen. Dit betreft zowel materialen, water- alsenergiegebruik.De provincie Limburg ondersteunt iedere aanvraag met 100 euro, de gemeenteHoeselt met 50 euro zodat de resterende kostprijs voor de particulier maximaal 50euro bedraagt.Sluikstortërs !Foi dwô zin nog zoevël minsëwô allës lèngs dë bônë zwinsë.Hùbbë dij dan gee fatsoenanës zeun zë ’t toch nie doen.Zë kippë hët toch tùnnës nieZë zin nie gek zuu, nondëpie.Nêe ’t ès nie sjoon, ’t ès gee gëzichDan woen’ vër go’s èn’t sjùnstë dùrpkë van het laand.MET COMPOSTBLOEIT JE TUIN WEERHELEMAAL OPEN!Compost is rijk aan voedingsstoffenen sporenelementen en heefteen hoog gehalte aan organischestof. Daarom is compost een ideale,milieuvriendelijke bodemverbeteraar.Je grond wordt biologischgeactiveerd, wordt beter verlucht enkan meer water opnemen. Kortom:compost houdt grond gezond.Compost is niet alleen essentieel alsbodemverbeteraar bij de (her)aanlegvan uw tuin, maar kan ook gebruiktworden bij het onderhoud van borders,basisbemesting van de groentetuin,planten van bomen. Compostis bij uitstek een milieuvriendelijkegrondstof geproduceerd op basisvan natuurlijke processen.Heb je zelf geen compost, dan kan jebest compost met het VLACO kwaliteitslabelaanschaffen of nog beter:zelf beginnen met composteren!!De aanvang van de lente is hiervooreen ideaal moment! Als je regelmatigover wat tijd beschikt en je op eenjuiste manier omgaat met je groenafval,krijg je hiervoor waardevollecompost in de plaats.AVONDWANDELINGNACHT VAN DE DUISTERNISOp zaterdag 15 maart organiseertde Bond Beter Leefmilieu (BBL), deVereniging voor Sterrenkunde (VVS)en Preventie Lichthinder de Nachtvan de Duisternis. Op deze avondstaat de problematiek van de lichthindercentraal. Ook de gemeentei.s.m. de gemeentelijke adviesraadvoor leefmilieu “HOLA” doet hieraanmee!Van harte welkom op 15 maart 2008:avondwandeling met vertrek


MilieuInformatief18ENERGIESCANSGeef minder geld uit aan energie! Maarwaar zitten de grote verbruikers? Of zijner misschien ook echte verspillers? Meteen energiescan weet u het meteen.Bij een energiescan onderzoekt eenenergieadviseur uw woning naar mogelijkhedenom energie te besparen. Hijmaakt een doorlichting van de woning,de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik,de verlichting, elektrische apparaten,... Hij stelt een lijst op van plaatsten oftoestellen waar er “energieverlies” is.In het verslag vindt u alle informatie enadviezen over verbeteringen in of aande woning. De energieadviseur kan ookwijzen op bepaalde “slechte gewoontes”die aanleiding geven tot energieverlies.Indien u geïnteresseerd bent ineen gratis energiescan kan u zichkandidaat stellen bij de milieudienst.Bij overbevraging krijgende oudere huizen zonder grondigeherbouwing voorrang!!SECTORAALUITVOERINGSPLANMILIEUVERANTWOORDMATERIAALGEBRUIK ENAFVALBEHEER IN DE BOUWDe Vlaamse Regering heeft het Sectoraaluitvoeringsplan "Milieuverantwoordmateriaalgebruik en afvalbeheer in debouw" definitief goedgekeurd. Het plangeeft voor de periode 2007-2010 debeleidsprogrammering aan voor hetbeheer van materiaal- en afvalstromen inde Vlaamse bouwsector.Het nieuwe plan geeft in de komendeplanperiode alle kansen aan een geïntegreerdmaterialenbeleid, zoals in hetVlaams regeerakkoord vooropgesteld,zodat nog meer hergebruik mogelijkwordt. Het plan loopt tot 2010.Het plan ligt ter inzage voor de burgerop de milieudienst. Meer informatievindt u op de website van de OpenbareVlaamse Afvalstoffenmaatschappij -www.ovam.be.ZET JE BESTE BOOMPJE VOOR! BOOMPJESWEEKEND“KOM OP TEGEN KANKER”Op 16 maart wordt voor de vijfde keer het “Boompjesweekend” van Kom op tegenKanker georganiseerd. Er wordt in elke provincie een Kom op tegen Kanker-bos aangeplanttijdens een feestelijke gezinshappening.Deze actie is een samenwerkingsverband tussen Kom op tegen Kanker, het Agentschapvan Natuur en Bos, de Vereniging voor Bos en Vlaanderen, de provincie Limburg en degemeente Kortessem.In ruil voor een boompakket van 7 euro krijgt u het volgende:- een uitnodiging voor de boomplanthappening op 16 maart 2008 waar een persoonlijkeboom ter beschikking is- een naamlabel om rond de boom te hangen en de naam van de eigenaar te vermelden- een gadget, nl. een kaarsje in een glazen pot.Steun Kom op tegen Kanker, koop een boompje!Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot de milieudienst.PADDENOVERZETACTIEIn uitvoering van de cluster Natuur organiseertde gemeente in Hardelingen een overzetactievoor deze amfibieën.De padden worden via een afspanning naaremmers afgeleid. De exemplaren wordengeteld vooraleer ze worden overgezet. Opdie manier heeft de gemeente een zicht opde omvang, de verspreiding en de trekroutesvan de paddenpopulatie in de omgeving van Hardelingen. Vrijwilligers om bij dezeoverzetactie en tellingen te helpen, kunnen zich steeds melden op de milieudienst.Veiligheidssessie‘CRIME SOLUTIONS’Maandag 10 maart 2008 vanaf 18 uurin de ‘Kimpel’ te BilzenUNIZO Bilzen, organiseert in samenwerking met de gemeentenBilzen, Hoeselt en Riemst en de locale UNIZO-kernen vanHoeselt en Riemst een sessie rond diefstalpreventie en veiligheid.Deze sessie wil ondernemers wapenen om in een aantalsituaties alert te reageren of – mits bepaalde veiligheidsmaatregelenin acht te nemen - erger te vermijden. De deelnameprijsbedraagt 5 euro. Voor meer info kan u terecht op het nummer089 51 03 13 of e-mailen naar jan.swaen@hoeselt.be!DRINGEND GEZOCHT !!Dertig-veertig-vijftig-plussers die iets voelen voor hetHoeselts dialect en die bereid zijn ‘per jaar’ enkelegezellige vergaderingen mee te maken.Neem contact op met Paul Achten 089 41.21 30SCHATTEN OP UW ZOLDER ?Bij verhuis, grote opruiming of een overlijden, doe dan jeoude paperassen, boeken, foto’s, prenten, eventueel oudespullen, niet klakkeloos naar het containerpark. Er kan altijdinteressante en bruikbare informatie bijzitten voor de mensendie de gebruiken van onze contreien levend willen houden.Neem hiervoor contact op met de voorzitter van deHGSG (Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep) , Piet Thoelen,tel. 089 41 67 26Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je zeonder gefrankeerde omslag verzendenaan nevenstaand adres ofje kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuisNIEUWE WEBSITE VOOR POLITIEZONEBILZEN-HOESELT-RIEMSTwww.lokalepolitie.be/bilzenwww.lokalepolitie.be/hoeseltwww.lokalepolitie.be/riemst .Police-on-webSinds kort kan elke Belg via het internet aangifte doen van enkele kleinecriminele feiten. Dit systeem wordt police-on-web genoemd. Via een linkop de homepagina van onze website kunnen feiten zoals fietsdiefstallen,winkeldiefstallen, vandalisme en graffiti online aangegeven worden.Het misdrijf moet wel voldoen aan de volgende vijf voorwaarden:* er is geen dringende interventie vereist;* er zijn geen gewonden;* er is geen geweld gebruikt;* er zijn geen bedreigingen geuit;* de daders zijn onbekend.Om een misdrijf aan te geven moet je jezelf steeds eerst identificeren.Dit kan op drie manieren:* met je elektronische identiteitskaart indien je in het bezit bent vaneen elektronische identiteitskaartlezer;* via een token (lijst van codes, op aanvraag verschaft door de Federaleregering);* aan de hand van je identiteitskaartnummer, nummer van je SIS-kaarten je rijksregisternummer.Wanneer je aangifte verstuurd is, krijg je steeds een bevestiging van jeklacht.Police-on-web biedt het grote voordeel de politie zonder moeite enrechtstreeks te kunnen bereiken. Je kan er 24 uur op 24 uur terecht,zeven dagen op zeven. Je vermijdt ook lange wachttijden en nodelozeverplaatsingen.De politie hoopt dat via deze elektronische weg meer aangiftes van misdrijvengemeld worden. Dan kan de politie op haar beurt doeltreffenderen gerichter optreden.Gemeentebestuur van HoeseltMeldingskaartDorpsstraat 173730 HOESELT19


InformatiefCollegebeslissingenSPOEL JE EURO’S NIET DOOR HET TOILET!LAAT ZE OOK NIET DOOR DE GOOTSTEEN DRUPPELEN!Een abnormaal hoge waterrekening is meestal te wijten aan een lek in de sanitaire installatie en kan veroorzaakt worden door o.a.:een lekkende ondergrondse leiding (bv. naar stallingen, een tuinhuis of een achterbouw),een toilet met een lekkend spoelreservoir,waterverlies door een defect overdrukventiel,waterverlies door een ontregelde ontharder.Hoe kan je een hoge waterrekening voorkomen?Noteer regelmatig de stand van de watermeter en vergelijk deze met de vorige genoteerde stand. Doe ditmaandelijks, of nog beter wekelijks.Tip: Is het verbruik in je gezin opvallend hoger dan 115 l.p.p. per dag (gemiddeld verbruik) moet je rekening houden met een mogelijk lek.Schrijf de stand van de watermeter op voor je gaat slapen en controleer deze de volgende ochtend. Zorg ervoor dat niemand in detussentijd water gebruikt.In geval de teller een ander cijfer aangeeft is er waarschijnlijk ergens een lek.Meer tips/info: www.vmw.be - tel. 011 28 06 15.BEWUST OMGAAN MET ENERGIEMet verwarmingZet de verwarming ‘s nachts gerust uit of maximum 13-15°CKamers waar niemand is, hoeven niet verwarmd te wordenEen graadje lager overdag maakt het niet minder gezelligTrek liever een trui aan dan harder te stokenMet verlichtingGeniet van de zon, daglicht is helemaal gratis.De laatste doet het licht uit, ook al je maar even weg bent !Vervang gloeilampen door spaarlampenSchakel een toestel helemaal uit in plaats van het in stand-by te zettenGun het beeldscherm van je computer ook eens een pauzeVerwijder het ijslaagje in je koelkast en diepvriezer.Met warm waterNeem een wat meer een douche in plaats van een badJe was is vaak even schoon bij lage temperaturen.Meer tips op www.energiesparen.beMELDINGSKAARTO Het wegdek is beschadigdO De openbare verlichting is defectO De riolering is verstoptO De fiets- en voetpaden dienen hersteldO Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenstO Het ruimen van grachten is gewenstO Er werd afval gestort (waar en door wie)O Er is signalisatie gewenstAndere:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................BLOEMENWEIDEN IN LIMBURGVerdeelactie gebeurt tussen24 maart tot 10 aprilHet provinciebestuur i.sm. Alle Limburgse Imkers steltvoor de tweede keer gratis bloemzaad ter beschikkingaan alle Limburgers.Bedoeling is om de bijen en andere insecten terugeen groter stuifmeelaanbod te laten leveren.Een bestelbon vind je in het gemeentehuis.Meer info bij Provincie Limburg, tel. 011 23 74 47 -website: www.limburg.be/landbouw.AFZENDER :Naam:…………………………………………….......Adres:…………………………………………………..................................………………………………..Tel. of GSM:…………………………………………Datum en handtekening:OVERHEIDSOPDRACHTEN :Aankoop van een stroomgenerator ten behoeve van de gemeentelijke uitleendienst.Aankoop van 6 nieuwe zitbanken ter vervanging van bestaande banken in de dorpskernen.Aankoop van een hydraulische atelierpers en een mobiele afvalolie-unit voor de technische dienstenVERKEERSBORDEN 50 KM/U IN DE HEIBRIKSTRAATIn het kader van de invoering van een snelheidsbeperking op de noord-westomleiding werden er in de Heibrikstraat alvast verkeersbordengeplaatst voor een snelheidsbeperking van 50km/u.NIEUWJAARSRECEPTIE ADVIESRADENOp dinsdag 22 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de leden van de gemeentelijke adviesraden plaats. Het gemeentebestuurwil op deze wijze alle leden bedanken voor hun vrijwillig werk en inzet ten voordele van onze gemeente.OPENSTELLING GEMEENTEDIENSTEN ALS PROJECTPLAATS VOOR UITVOERING VAN WERKSTRAFFENDe gemeentediensten zullen in de toekomst opengesteld worden als projectplaats voor de uitvoering van werkstraffen. Dezesamenwerking met Justitie zal voor alle partijen een enorme meerwaarde bieden. Justitie onderdrukt op die manier de straffeloosheid,die in het verleden optrad. De gemeente kan klussen, poets- en verfwerken en dergelijke aan anderen mee overlaten enbetrokkene zelf kan op die manier een blanco strafregister behouden.FIETSROUTENETWERK – REALISATIE VAN EEN BELEVINGSVOL UITZICHTSPUNTIn het voorjaar zal Toerisme Limburg starten met de realisatie van het uitzichtspunt aan het kapelletje aan de Hardelingenstraat(knooppunt 123). Er zal een fietsenstalling en een schuilhut geplaatst worden. De huidige maïsakker zal ingezaaid worden met eenbloemenmengsel en omzoomd met een Cornushaag. De Technische Dienst van de gemeente zal instaan voor de ondersteuningbij het bouwrijp maken van het terrein.AANLEG VAN EEN DRAADLOZE VERBINDINGDe gemeenteraad heeft het lastenboek goedgekeurd voor de aanleg van een draadloze verbinding met hoge beveiligingtussen het gemeentehuis enerzijds, en het cultuur- en sportcentrum Ter Kommen en de technische diensten (gemeentemagazijn)anderzijds.Na een offerte-onderzoek werd deze opdracht door het college gegund aan de firma Remmicom nv, uit Westmeerbeek, vooreen prijs van 11.422,40 euro, inclusief btw.BIJKOMENDE VERLICHTING IN DE TUINSTRAATEr werd besloten om twee verlichtingspalen bij te plaatsen tegenover de parking van tarverne De Tommen in de Tuinstraat.De geraamde kostprijs bedraagt 2 800 euro en kan gefinancierd worden met trekkingsrechten.VERVANGING VEROUDERDE STRAATVERLICHTING PROEFBOSSTRAAT EN OMGEVING.Het College heeft het voorstel van Infrax goedgekeurd om alle verouderde verlichting te vervangen door nieuwe en energievriendelijkerearmaturen.Het betreft de verbetering van 44 armaturen (VZ36W) in de Proefbosstraat, Hombroekstraat, Melleveldstraat, Rootstraat,Toekomststraat en O.-L.-V.-Plein en dit voor een totale kostprijs van 11 000 euro.De uitgaven kunnen gefinancierd worden via trekkingsrechten.GEMEENTELIJKE DOTATIE BIJ EEN GOUDEN EN DIAMANTEN JUBILEAAan elk paar dat zijn gouden of diamanten huwelijksjubileum viert in 2008 wordt een geschenk gegeven onder de vorm van eengeldsom.Aan een gouden paar wordt het bedrag van 125 euro geschonken, een diamanten paar krijgt 250 euro. De betrokkenen ontvangenhun geschenk onder vorm van een circulaire cheque, die kan worden geïnd bij een bankkantoor naarkeuze.NIEUWE GEMEENTE-ARCHITECTWellenaar Kristof Gaens is sinds maandag 21 januari de nieuwe gemeente-architect. Hij zal de bouwaanvragenbeoordelen en het ruimtelijk beleid adviseren. De vorige architect Viviane Claes werkt nu bij de...................................................................................20..................................………………………………..Limburgse dienst Ruimtelijke Ordening. Kristof Gaens is pas afgestudeerd en volgt momenteel nog 2 dagen 21per week de specialisatie stedenbouw. Wij wensen hem alvast veel succes met zijn nieuwe job!


HuldigingenHuldigingenHOESELTS MANNENKOOR 30 JAAR !Op 10 april 1978 werd door Robert Crommen het Hoeselts Mannenkoorboven de doopvont gehouden. De naam «Mannenkoor» kwam in hetstichtingsverslag nog niet ter sprake, wel «Uitbreiding Kerkkoor Sint Cecilia».Geleidelijk groeide het ledenaantal en legde het koor zich ook toeop profane muziek.t.v.v.meisjes- enjongenschiroHernIn 1985 gaf Robert het dirigentenstokje door aan Piet Vansichen, nogaltijd de artistieke leider en bezieler.Het Mannenkoor wil zich sindsdien vooral profileren in het klassieke envroegromantische repertoire, met werken van ondermeer W.A. Mozarten Franz Schubert, maar zingt ook uit een brede waaier van andere profaneen geestelijke muziek.Eigen concerten worden vaak uitgewerkt rond een thema. Uit het verledenonthouden we zo vooral de uitvoering met orkest van de Rheinbergermessein C-dur, de Schubertiade en twee concertreeksen rond deFreimaurermusik van o.a. W.A. Mozart.Samen met het gemengd koor Den Blanckaert uit Mopertingen (eveneensgedirigeerd door Piet Vansichen) brengt het Mannenkoor sinds1991 in CC De Kimpel jaarlijks het inmiddels klassiek geworden Nieuwjaarsconcert.Tijdens de 18de editie in januari 2008 vierden zij de 50steuitvoering in Bilzen! Samen met dat zusterkoor werden ook andere memorabeleconcerten verzorgd : o.a. het Slotconcert van de Zomeropera(2004), De Promenade (2006) en Kerst in het Kasteel (2005, 2006), allein Alden Biesen.Het koor wil vooral in de Euregio de banden met andere mannenkorennauwer aanhalen en is daardoor vaak te gast op hun podia. Zo werd reedsverbroederd met mannenkoor De Heivinken uit Genk, het Männergesangvereinuit Gelsenkirchen, het Steinder Mannenkoor, het BrunssumsMannenkoor en het Mannenkoor Sint-Lambertus uit Kerkrade.29 Maart 2008Om het jubileumjaar de nodige glans te geven,organiseert het Hoeselts Mannenkoorop 4 april 2008 in CC Ter Kommen eenJubileumconcert.EINDEJAARSACTIEGoud voorVoor de begeleiding van deze concerten doet het Hoeselts Mannenkoormeestal een beroep op gerenommeerde musici en zangers.Zo werd al geconcerteerd met pianisten Willy Appermont, Paul Steegmans,Alano Gruarin en het Renaissance Koperkwintet.Ze werkten ook samen met internationale solisten als Helena Koupova,Angelina Ruzzafante, Isabel Kabatu, Corinne Romijn, Monique Krüs,Ilse Eerens, Tineke van Ingelgem, Martine Reyners, Alex Grigorev, RobertSchwartz, Werner van Mechelen, Frans Kokkelmans,Matjaz Robavs enPascal Pittie.Bovendien gaat het Mannenkoor de uitdaging van het ‘grotere’ werkniet uit de weg. Zo onthouden we bijvoorbeeld de zes uitvoeringen vanCarmina Burana van Carl Orff met het Groot Harmonieorkest van depodia plus in Duitsland en Frankrijk.Het mannenkoor de Heivinken uit Genk heeft reedshun medewerking toegezegd en we wachten nog opde toezegging van een andere mannenzanggroep.Op het programma staan de Duitstalige klassiekersvoor mannenkoren.Daarnaast zijn zij uitgenodigd om samen methet Mannenkoor St.-Lambertus uit Kerkradeop 23 en 24 juni 2008, begeleid door hetgroot symfonisch orkest van deZomeropera,in de Waterburcht van Alden Biesende Slot-concerten te verzorgen.Daar brengen zij de grote bekende koorwerkenUnizo-Hoeselt hield op 17 januari 2008 de trekking van de eindejaarsactie 2007.Er werden 225 cheques verloot in 35 verschillende handelszaken in Hoeselt. De 2hoofdprijzen van elk 1000 euro aan cheques gingen naar Jermei Veerle en Pierre Aerts.Proficiat aan de winnaars.voor mannenstemmen uit het internationale22 Gidsen en de Negende Symfonie van Beethoven op alle grote Belgischeoperarepertoire.Op de foto het bestuur van Unizo Hoeselt, Schepen van lokale economie Walter Cal-23lebaut en de fiere winnaars.Michel Jorissen en Paula Menten10-01-1958 - 10-01-2008Proficiat aan de jubilarissen!

More magazines by this user
Similar magazines