12.07.2015 Views

Seizoen 2010/2011 nummer 4 - Rondom Voetbal

Seizoen 2010/2011 nummer 4 - Rondom Voetbal

Seizoen 2010/2011 nummer 4 - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EDITIE AMERSFOORTMEI 2011 SEIZOEN ’10-’11 NUMMER 4GRATISnr4PAGINA 4CLUB IN BEELD METSO SOESTPAGINA 19HOE IS HET METBERRY POWELPAGINA 25PAGINA 26BIJ DE KEI METROB HILBERSOUDE MEESTERS METPIET SCHRIJVERSDE GRATIS VOETBALKRANTWWW.RONDOMVOETBAL.NL


2 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 RONDOM VOETBALRUBRIEK DE AFTRAP NAAMOPSTELLING04: Club in beeld, SO Soest 85 jaar09: Oud-trainer FC Utrecht Ron Spelbos10: Pitch Amersfoort11: Rondom de FC met de FC4YOU11: Met zijn allen naar de FC ...met voetbalvereniging de Posthoorn13: Rondom de FC, ballonvaart en voetbaltalentenonline15: VV Hoogland kampioen16: Kampioen van toen met SO Soest uit 199819: Hoe is het met Berry Powel21: In de kijker met SEC B1 en clubicoon Dirk Struyk van HVC22: Standen23: Onder de loep met asc Nieuwland D1en de zoon van....met Ryan Koenen25: Bij de kei met Rob Hilbers26: Oude Meesters met Piet Schrijvers28: Clubnieuws30: Column Thijs Tomassen31: CrosspassRV TEAMUitgave:Rondom Voetbal Voetbal B.V., onderdeel vanSportfacilities & Media B.V.Adres:Steynlaan 19 B-D, 3701 EA Zeist, telefoon030-6977710, www.rondomvoetbal.nlFormulemanager:Rob Zomer, mobiel 06-14281531,robzomer@rondomvoetbal.nlHoofdredactie:Ton van Zoeren, 06-20715320,redactie@rondomvoetbal.nlEindredactie:Rogier CuypersMedewerkers:Johan van de Zande, Johan van Dien,Maarten Hoevers, Tom van den Heiligenberg,Frans van Seumeren, Floris Schmitz, Rien vanWolfswinkel, Hans Vos, Hans Kraay sr., Hansvan Echtelt, Aad van de Berg, Thijs Tomassen,Rianne van Delderen, Rinus van Delderen,Frank Zilver, Wouter Bongers, Sjoerd vanRenselaar, Remco Neu en tientallenclubverslaggevers.Hans Kraay sr. werpt zijn blikop de ontwikkelingen in hethedendaagse voetbal. HansKraay speelde van 1953 t/m1960 bij DOS. Hij kwamacht maal uit voor Oranje enwas een van de eerste voetbalanalistenop televisie.De druk op FC Utrecht is enormtoegenomen. Big Boss van Seumeren'eist' Europees voetbal.Hij vergelijkt de begroting vanAdvertenties:advertentie@rondomvoetbal.nlSales:Ina Scholman, Rien van WolfswinkelVormgeving:Aldo Elfrink, Loek van den Bedem enAnton GouverneurClubnieuws:Ook met uw clubnieuws en uw vrijwilligers inde krant? Mail uw nieuwtjes, berichten, aankondigingenen bijvoorbeeld jubileanaar:mijnclub@rondomvoetbal.nlOplage:De Rondom Voetbalkrant wordt 4 keer pervoetbalseizoen in een oplage van 25.000exemplaren verspreid, onder meer bij veledoelgroeplocaties en bij ongeveer 40 voetbalverenigingenin en rondom Amersfoort.Tevens wordt er elke editie in een bepaaldRondom Voetbalgebied huis-aan-huis verspreidingverzorgd. Niets uit deze uitgavemag worden gebruikt zonder uitdrukkelijketoestemming van de uitgever.FC Utrecht met die van ADODen Haag. Of dat reëel is?Als je naar realiteit op zoekbent, moet je niet in de professionelevoetbalwereld zijn, daargeldt maar een ding: Winnen ennog eens winnen, daar draaitalles om.Maar één ding weet ik zeker,aan het eind van 34 wedstrijdenstaat iedereen waar hij thuishoort. De wet van de simpele logica,de wet van Bartje.FC Utrecht ging hard onderuittegen Feyenoord, Feyenoordscoorde tweemaal uit een hoekschop.Met verbazing concludeer je dan-als aandachtig toeschouwerdatde verdedigers meer aandachthebben voor hun tegenstander,dan voor de bal. ZoMan bijt manEindelijk zijn ze wakker geworden inZeist. In plaats van alleen maar het geld teincasseren voor de rode en gele kaartenwillen ze nu strenger straffen met langdurigeschorsingen en het zelfs royeren vande voetballer. Tevens is de drempel naarde burgerrechter fors verlaagd. En dat ishard nodig ook. Wat er tegenwoordig ophet veld gebeurt slaat helemaal nergensmeer op. Natuurlijk, voetbal is een contactsport,maar het soort contacten dat nu gezochtwordt tussen de lijnen gaat alleperken te buiten. Buiten het roepen van devreselijkste ziektes om, krijgen de ‘overtredingen’langzamerhand het predicaat misdadig.Sla op maandag een dagblad openen je leest niets anders meer. Schrijnendvoorval was Suarez die Bakkal beet endaarmee voor de ogen van miljoenen voetballiefhebberswel een heel slecht voorbeeldgaf.Aanslagen die buiten het sportcomplex viaeen aangifte bij de rechter belanden, werdentussen de lijnen grotendeels weggepoetst.Binnen die kalklijnen is tegenwoordigalles mogelijk. Wat je op straat niet ongestraftkan, kun je daar uitvreten. Vechten, spuwen enschelden is dagelijkse kost en begint in te burgerenin de voetbalsport. Maar ook het bestuur entechnische leiding doen bij sommige clubs net zohard mee. En wat te denken van de supporters,die er een sport van maken om de twee teams inhet veld tegen elkaar op te juinen? Het is teSport verdient objectieve benaderingdicht wordt hun 'man' gedekt datde bal wordt vergeten en ergeen tijd meer is de bal zelfsmaar te benaderen. Vreemdetactiek. Voor de twee lange verdedigers,Wuytens en Schut, ismaar een ding belangrijk: diecorner/vrije trap is voor ons!Stel je dan ook zo op, met deruimte om omhoog te komen.Dat Feyenoord daarna nogtweemaal scoorde was slechtsbelangrijk voor de statistieken.Wat nu? Uithuilen en opnieuwbeginnen? Lijkt mij niet, daarwas geen tijd meer voor.Heerenveen doemde op aan dehorizon voor de volgende crucialewedstrijd. Het resultaat isbekend. Tegen de spelverhoudingin verloor FC Utrecht ookdie wedstrijd. Geloven in jehopen dat de voetbalbond zijn woorden ook indaden blijft omzetten en de betreffende clubs totin het bot gaat raken. Leren die het niet af, danopzouten met die handel. Het mag niet zo wezendat die vervelende leden van voetbal een sporttakmaken, waar ouders hun kinderen weg vangaan houden.Gelukkig zijn er ook heel veel nette verenigingenen die vormen het merendeel. Die clubs hebbenook veel te verwerken, maar dan sportief gezien.Geen rebellerende spelers aldaar, maar spelersdie na de winterstop voetballend de weg kwijtzijn. Genieten van de kerstdis in de wetenschapdat men stijf bovenin stond was hun laatstehoogtepunt. Nu de competitie zijn beslissendefase bereikt, zijn die titelaspiraties behoorlijk geslonken.Oefenmeesters zullen zich vertwijfeldeigen kwaliteiten en zorgen datdie maximaal worden benut.Het is een 'goedkope', ikweet het, maar het is een waarheidals een koe. De mentaalsterken blijven over.Een ander onderwerp dat opduikt,is wie er kampioen vanNederland wordt. Ajax denk ik,en dat ondanks de belachelijkestrijd om de macht tussen degroep Cruijff en het 'zittende' bestuur.Alle fatsoensnormen zijnoverboord gegooid en journalisten,die onpartijdig behoren tezijn, hebben hun objectiviteitaan de wilgen gehangen. Plaatseen kritische opmerking richtingCruijff en je bent een vijand. Hetgevecht van de Groep Cruijffmet de huidige directeur Rik vanden Boog is te zot voor woorden.Johan Cruijff terug bij Ajaxheeft zeer zeker positieve kanten,het moet dan wel zo zijn dathij ook daadwerkelijk een functiegaat bekleden. Anders wordthet een zinloze affaire. WatJohan Cruijff mijns inziens zekermoet doen is zich vrijmaken vandubieuze adviseurs. Adviseurskom je overal tegen, vaak metbijbedoelingen. Wat dat betreftlijken de voetbal- en politiekewereld veel op elkaar.Zorg dat je de media aan jekant krijgt en de strijd is al voorde helft gewonnen. Gelukkigmaar is dat vaak van tijdelijkeaard, met als slotconclusie: Sportverdient een objectieve benadering.p.s. Laat Ton en Jan met rust!


EDITIE AMERSFOORTafvragen hoe dat mogelijk is en voelende zaag onder hun stoelpoten. Hoogland(zie foto) werd net als de zaterdagtakvan Roda’46 onbetwist kampioen enpromoveert naar de eerste klasse, maarhad ook een beroerde start na de winterstop.Het kreeg klop met 3-0 van toennog laagvlieger SO Soest. De coach, RonaldHeerschop, was toch blij met dienederlaag, omdat het volgens hem zijnploeg had wakker geschud. "De euforiewas hoog. Op het internet, in het gastenboekvan mijn jongens, stond deplatte kar al klaar. Ze staan nu weer metde benen op de grond’’, vertelde hijnuchter. En inderdaad herpakte zijnteam zich en zette na de zeperd in Soestde zegereeks voort.Dus zo kan het ook. VVZA kan dat voorbeeldniet volgen. Na een fraaie start eneen koppositie is het na dertig centimetersneeuw en veel puntverlies afwachtenwat de concurrentie doet. In eigenhand hebben de Zeehelden het allangniet meer. Het drietal Woudenberg,CJVV en De Valleivogels houden het totaan het eind spannend. Het belooft in3D een zinderende eindstrijd tussen dedrie. TOV heeft weer de kans op eengrote prijs. Het is te hopen dat de ploegvan trainer Peter van Diermen nu eensop het laatste moment niet weer misgrijpt zoals de afgelopen seizoenen eneindelijk de beloning krijgt voor al diegoede klasseringen. In de ‘Amersfoortseklasse ’ ( 4F) strijden APWC en HVCvoor de troostprijs: wie het hoogst eindigtvan het tweetal, zonder bij lange naniet voor de echte prijzen in aanmerkingte komen. Hooglanderveen, Achterveld,Amsvorde en KVVA gaan uitmaken wienaar de vijfde klasse zakt. Voor KVVARUBRIEK DE AFTRAP NAAM MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 43het zoveelste seizoen dat men onderinbivakkeert. Grote vraag op het sportparkaan de Dollardstraat is of het vlaggenschipzich weer met een Houdini-act kanontworstelen aan degradatie naar eenklasse waar misschien toch een derbyvoor de degradant in het vat zit, wanthet enkele jaren weer opgestarte SECkan zich namelijk via de nacompetitieweer opnieuw in die klasse nestelen.Aan de Soesters zal het zeker niet liggen.Met een enorme sportieve vechtlust zullende mannen van trainer Bren Bijlardhet zeker proberen. Het zal een explosievan vreugde op de thuishaven aan deBosstraat opleveren. En dat soort vechtlusten vuurwerk mag van mij onbeperktop een sportcomplex plaats vinden.Ton van ZoerenEnerverendvoetbalseizoenNog vijf wedstrijden, een in decompetitie en hopelijk vier in deplayoffs en we kunnen met vakantie.De achtste plek heeft deFC helaas niet meer in eigenhand. Wanneer FC Utrecht er wederomin slaagt om Europeesvoetbal te halen, kunnen wespreken van een fantastisch seizoenmet geweldige wedstrijdentegen Ajax, Celtic, Napoli enLiverpool. Vele supporters sprekenover het mooiste seizoen ooit.Dit mogen we, ondanks de magereresultaten van de laatsteweken, niet vergeten.Tegenslagen hebben we ook gekend.Doordat de hoofdsponsor en anderen,vanwege de recessie in financiëleproblemen zijn geraakt, heeft datook zijn weerslag op de club gehad.Mede hierdoor kunnen wij commercieelniet waarmaken wat we op basisvan de prestaties van het eerste elftalhadden verwacht, hetgeen betekentdat we in de begroting achterlopen.Europees voetbal hebben we danook keihard nodig. Ik ben ervanovertuigd dat we de kwaliteit daarvoorhebben met de spelers die deselectie vormen. Als de geblesseerdener volgend seizoen weer staan,durf ik te beweren dat we eenklasse-elftal hebben dat mee kangaan doen met de top.Per 1 september zullen wij afscheidnemen van onze huidige algemeendirecteur en voorzitter, Jan Willemvan Dop. Hij heeft aangegeven declub te verlaten. Ik heb bijzonderplezierig met Jan Willem samengewerkt,ondanks alle moeilijkhedendie we de laatste jaren, met name opfinancieel gebied, zijn tegengekomen.Het accent zal de komendeFRANSTALIGFRANS VAN SEUMERENjaren vooral op het financiële/commerciëlevlak moeten komen te liggen,willen wij in de toekomst onzeambitie, structureel tussen 3 en 8spelen met een sluitende begrotingexclusief transferinkomsten, waarmaken.We zullen dan ook een opvolgerzoeken die vooral het prachtige merkFC Utrecht aan de man kan brengen.Het stadion moet elke wedstrijd uitverkochtzijn en er moeten financieelmeer mensen bij de club betrokkenworden. Een hels karwei, maar daarlopen we niet voor weg. Ook metFC4YOU zullen we meer en meeraan de weg timmeren. We willen opmaatschappelijk gebied de meesttoonaangevende club in Nederlandworden, want we beseffen ons terdegedat we die verantwoordelijkheidhebben en kunnen bijdragenaan een beetje meer geluk voor iedereen.We staan niets voor niets bekendals een echte volksclub van onsland. Ik hoop dan ook niet dat dehuidige supporters te veel stil staanbij de laatste wedstrijden die we verlorenhebben, maar de FC trouw blijvenom wederom volgend seizoen tegaan genieten van een kolkend Galgenwaard.Wij doen ons stinkendebest.No guts no glory.RectificatieIn het vorig nummer van Rondom Voetbal stondeen prachtig verhaal met John van den Brom.De succesvolle coach van ADO Den Haag blikteonder andere terug op zijn voetbaljeugd in derubriek "bij de Kei". Helaas ontbrak de naamvan de schrijver van dit verhaal.Foto: Marga Henshen/ www.photom.nlBij deze: de schrijver was natuurlijk Hans Vos.


4 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 RONDOM VOETBALRUBRIEK CLUB IN BEELD NAAMVan 'De Ploeg'Dit jaar bestaat dezondag tweedeklasserSO Soest85 jaar. Een rijkehistorie methoogte en dieptepunten.RondomVoetbal nam eenkijkje in het verledenen heden.Tekst: Ton vanZoerenGESCHIEDENISOp 9 mei 1926 werd voetbalvereniging'De Ploeg' (naam isafgeleid van het gemeentewapenvan Soest) opgericht.In die tijd speelde de roomskatholiekekerk een voornamerol in Soest.Overbuurman SEC, toen nogESVAC genaamd, was eenopenbare voetbalclub. Daarspeelden veel katholieke jongensen dat was KapelaanSchaepman een doorn in hetoog, daarom moest er eenkatholieke vereniging in Soestkomen.DE BEGINJARENHet eerste elftal van De Ploegstartte in de eerste afdelingvan de Kring Gooi & Eemland.Alle tegenstanders kwamenuit de regio, zodat deuitwedstrijden met de fietswerden bezocht. Tegenstanderswaren EMM2, Olympia1,Be Fair1 (allen uit Hilversum),Eemland1 uit Baarn, SDO2uit Bussum en LVV1 uit Laren.De Ploeg eindigde in die afdelingonderin. Van de 14 gespeeldeduels werden er driegewonnen, één gelijk en tienverloren. Het doelsaldo was30-54. De opbrengst van deentreegelden bedroeg zevengulden. Het innen van decontributie verliep stroef bijde jonge vereniging, terwijldie centen hard nodig waren.Allerlei oplossingen werdenbedacht om toch financiëlearmslag te krijgen. Een 'fancy- fair' en een 'Rad vanavontuur' brachten het voordie jaren gigantische bedragvan 578 gulden op. Het bleefevenmin moeizaam om decontributies te binnen te krijgen.Niet zelden kwam hetvoor dat een lid wegens wanbetalinggeroyeerd werd. In1932 besloot de club eenherstart te maken als 'BeQuick', maar het bleef doormodderen.In 1945, het bevrijdingsjaar,kwam de'Gezond- Verstand- Fusie' metde intussen opgerichte voetbalclubDIOS tot stand. Denieuwe naam was geen groot


EDITIE AMERSFOORTRUBRIEK SO SOEST NAAM MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 45naar SO SoestSloop in 2003.De nieuwe kantine.vraagstuk; BDC (Be Quick-DIOS- Combinatie).In 1968 stelde de club zich bijmonde van toenmalig voorzitterHerman Ankone de vraag:doorgaan als vereniging puurvoor de gezelligheid of tochmaar proberen het niveauvan de jeugd en seniorennaar een hoger plan te tillen?Dit resulteerde in de keus omeen Omnivereniging op testarten. Commotie alom,want er moest een nieuwenaam komen. De ras BDC’erswilden beslist onder de oudenaam verder. Zij verloren destrijd, als SportorganisatieSoest ging men verder.Zwemmen, atletiek, handbalen voetbal waren de beoogdetakken van sport. Maar in depraktijk kwam daar weinigvan terecht. De handbaltakging zelfstandig verder en alleenhet voetbal en atletiekbleef over. Toen in 1983 deatleten allen door gingen alsAV Pijnenburg, restte alleennog het voetbal. Van zwemmenis het nooit gekomen.PALMARESIn de 85 jaar dat de club bestaat,acteerde het voornamelijkin de voormaligeonderafdeling en later vierdeen derde klasse in de KNVB.


6 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 RONDOM VOETBALCLUB IN BEELDJuichende G-voetballers tijdens het Bram Bartels toernooi.In 1994 kwam de doorbraaknaar de tweede klasse voorde blauwwitten. Ineens ginghet snel, de eerste klassewerd bereikt. SO Soest presteerdehet zelfs om in 1999door te stoten naar de hoofdklassewaarin het drie seizoenenvertoefde. Na dieperiode van veel hoogtepuntenging het snel bergafwaarts.Het maakte een vrijeval naar de derde klasse(2009). Daar werd het kampioenschapvrij eenvoudigbehaald en nu balt SO Soestin de tweede klasse waarmen een bescheiden rolspeelt. Het doel is nu om metzoveel mogelijk eigen jeugddoor te gaan en dan maareen trede lager. Men heeftgeleerd van de periode vande hoofdklasse en de duikelingnaar de derde klasse. Teveeljongens werden toen vanbuitenaf gehaald. SO Soestverloor zijn ‘Soester smoel’en vergat de eigen jeugd, diegeen interesse meer had enlager gingen ballen of verkastenaar elders.SO SOEST NURuim 1000 leden telt de club,waarvan 850 actieve voetballers.Tevens kan het bogen opeen grote vrijwilligerskorps.Meer dan 200 mensen zettenzich in voor de diverse takenbinnen de vereniging. Delangst zittende is Paul Smit,die de hamer achttien jaarhanteerde en hem in 2009overgaf aan Armand Trippaers.Het complex op de Bosstraatging in 2003 op deschop. Een fraai clubgebouwverving de nostalgische houtenkantine, die de drukte allange tijd niet meer aan kon.De huidige futuristische accommodatiemet een ruimeverblijfsruimte herbergt nogveel meer. Bestuurkamer, besprekingsruimte,wedstrijdsecretariaaten de kleedkamersin de kelder zijn hypermodern.Die catacomben, eenverdieping lager, hebben ietsmagisch. Het gekletter van denoppen op de tegelvloer ende ‘vijandelijke’ teams die gezamenlijkde trappen opgaanheeft iets professioneels. Nietzelden is de accommodatiegebruikt voor de trainingskampenvan internationaletopclubs. Onder meer FCPorto en Atlético Madriddeden hier hun voorbereidingenin de aanloop naar hetAmsterdam Tournament Toernooi.Bijzonderheid: TrainerCo Adriaanse vond zijn Waterlooin Soest. Hij gaf op deBosstraat zijn laatste trainingmet FC Porto. Na het verblijfin Soest werd de coach delaan uitgestuurd door de Portugezen.Wat de wereld nogniet wist, was al nieuws inSoest. Trots is de club op hetorganiseren van het InternationaalRabo D-E Toernooiwaar een scala van nationaleen internationale topclubs


Arthur van Doren (rechts) van het eerste elftal van SO Soest in duel met een speler vanAbcoude.EDITIE AMERSFOORTRUBRIEK SO SOEST NAAM MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 47aan meedoen. Ook het BramBartels G-Toernooi (zie foto)is een paradepaardje van declub. Elke aflevering is weeréén groot feest.REUNIEOp 5 juni viert SO Soest hetjubileum met een toernooi.(Oud)-voetballers uit de jaren60, 70, 80, 90 en 2000-jarenworden verwacht om de kicksenweer aan te doen. Nahet evenement, waar voor de‘oudere voetballers’ ookvoetgolf kan worden gespeeld,is er een gezellig samenzijnwaar onder hetgenot van een drankje enbarbecue herinneringen kunnenworden opgehaald. Ongetwijfeldzullen devrijwilligers weer alles uit dekast halen om het feest tedoen slagen. Een groep mensenwaar de jubilaris altijdeen beroep op kan doen enwaarmee het in die 85 jaargroot is geworden.De huidige stand van het vlaggenschip,het eerste elftal vanSO Soest:Een zevende plaats met nog tweewedstrijden voor de boeg,namelijk 8 meiuit tegenFC Weesp en delaatstewedstrijd thuistegen DCG op16 mei.2e klasse BHoogland 24 60Hoofddorp 24 49Hercules 24 39Houten 24 35RODA '23 24 34Zeeburgia 24 32SO Soest 24 32DHSC 23 31Abcoude 24 29Bilt De 24 28DCG 24 27Weesp 23 24


8 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4RONDOM VOETBALADVERTENTIENieuw op het eiland van Maurik:VOETGOLF www.voet-golf.nlVOETGOLF IS EENCOMBINATIE VAN GOLFENEN VOETBAL. JE SPEELTDE VOETBAL VANAF DEAFTRAPPLAATS RICHTINGDE VLAG EN HET IS DEBEDOELING DAT DE BAL INZO MIN MOGELIJK TRAPPENIN DE DE HOLE LIGT.OOK PITCH&PUTTEN SOLEXTOCHTENDE ENIGEPERMANENTE18 HOLESVOETGOLFBAANIN NEDERLANDCONTACT:T 0344 - 69 12 52E INFO@VOET-GOLF.NLI WWW.VOET-GOLF.NL18 HOLESVOLWASSENEN€ 11,50 P.P.KINDEREN (T/M 12 JR)€ 8,50 P.P.


EDITIE AMERSFOORTOUD FC TRAINER MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 49Ronald Spelbos kijkt terug op trainingsperiode bij FC Utrecht‘Een enerverende periode in Galgenwaard’Het is een dag na de ‘explosie’bij Ajax dat we een afspraakhebben met Ronald Spelbos.Plaats van handeling: restaurantDe Goudreinet, in zijnwoonplaats Veenendaal. Ondankshet feit dat Ronald halverwegede jaren tachtig eenmooie periode heeft gekend alsspeler bij de Amsterdamse formatiemet spelers als Van Basten, Rijkaard,Wouters, Vanenburg, Blind, Silooy, Bosman, Koeman enDe Wit, ligt hij niet wakker van de huidige ontwikkelingenbij Ajax. "Ik leef tegenwoordig niet meer zo in dewaan van de dag, ik heb er afstand van genomen. Er zijnbelangrijker waarden in het leven dan het aftreden vanvoetbalbestuurders of een ruzie rond Johan Cruijff."Tekst: Hans van Echtelt, foto’s: archief Remco NeuMaar anders ligt hetwanneer zijn trainersperiodebij FC Utrechtter sprake komt. Dan veert Ronaldop, hij blijkt zich allerleidetails uit die ‘enerverende’periode zoals hij het zelf uitdrukt,te herinneren. "Ik bennatuurlijk altijd een beetjeUtrechtse jongen gebleven enook nu volg ik de prestaties inStadion Galgenwaard op devoet. Toen ik destijds halverwegehet seizoen als opvolgervoor Simon Kistemaker bij FCUtrecht in dienst kwam, beleefdede club een uiterst moeilijkeperiode. Er moesten in derest van dat seizoen broodnodigpunten gepakt worden omdegradatie te ontlopen. De manierwaarop we dat met z’nallen gefikst hebben, staat menog duidelijk voor de geest."Ronald Spelbos, geboren op 8juli 1954 in de Domstad, roeptenkele wedstrijdbeelden uitdat seizoen op die fanatieke FCUtrecht-fans ook nog op hetnetvlies hebben staan. Zoals derake vrije trap van Hans Visserin de thuiswedstrijd tegen GoAhead, toen er nog maar eenminuutje extra tijd afgewerktmoest worden. "De emotie inhet stadion was toen voelbaar,het was gewoon een kwestievan overleven en die doeltreffendevrije trap kwam als eengeschenk uit de hemel." FCUtrecht pakte die avond delaatste reddingsboei, maar pasop de allerlaatste competitiedagkwam de definitieve verlossing."Uit tegen FC Twente,ik weet niet eens meer hoeveelbussen er die middag naar Enschedegereden zijn metUtrechtse fans. Weer Hans Visserscoorde de bevrijdendegoals, zodat degradatie werdafgewend. De ontlading na afloopvan die wedstrijd was geweldig,alsof we een beetjekampioen geworden waren."Daarna bouwde Ronald samenmet Jan Wouters aan een ploegdie niet meer in de problemenzou komen en als een gedegenmiddenmoter de competitie afsloot.Ronald: "We konden toenin een wat rustiger sfeer aanhet werk gaan en hadden ooknog eens het geluk dat de combinatieMichael Mols met Johnvan Loen prima functioneerdeen via de komst van RobWitschge en Dick van Burikhadden we ook wat meer kwaliteitin de breedte gekregen. Inhet derde seizoen kreeg ik plotselinggezondheidsproblemen.Ik kreeg ineens hevige pijn inde borststreek tijdens een training.Het is dat Jeroen Kuitenbrouwer,onze fysiotherapeut,meteen de ernst van de situatieinzag. In allerijl zijn we naarhet dichtstbijzijnde ziekenhuisgegaan waar een hartinfarctwerd geconstateerd. Je zou duskunnen zeggen dat ik eenTeamfoto FC Utrecht 1995tweede leven heb gekregen,een soort blessuretijd dus."Die gebeurtenis kan je hetbreekpunt noemen in het levenvan Ronald Spelbos, wantdaarna keek hij toch anderstegen het trainersleven aan.Zijn plek werd tijdelijk overgenomendoor Jan Wouters diedaarna naar Ajax verhuisde envervolgens stopte Spelbos tijdenshet seizoen en ging MarkWotte in Stadion Galgenwaardaan de slag als trainer. Ronald:"Ik was vanaf mijn zeventiendeal fanatiek dag en nacht met devoetballerij bezig geweest,eerst als speler en daarna alstrainer. Je komt dan in eensoort spiraal terecht waarin jeweinig aandacht overhoudtvoor andere zaken. Als jeugdspelerstapte ik van Velox overnaar HVC en die club veranderdein 1973 in SportclubAmersfoort. Daarna kwamenAZ, Club Brugge en Ajax ennatuurlijk het Nederlands elftalwaarin ik in september 1980mocht debuteren." Ronaldvader, Velox. Bij de geelzwartenspeelde hij als junior metjongens als Henne Florie, Wim‘Buik’ van Arnhem, Evert Nagtegaalen Harrie Suvee. "Ikbegon in de jeugd als aanvalleren dat lukte me aardig, ikscoorde aan de lopende band.FC Utrecht nodigde me uitvoor een testwedstrijdje, maardat vonden mijn vader en ikeen rare zaak omdat ons veldeen paar honderd meter vanhet stadion is. Dus ze haddengewoon kunnen komen kijken.Toen kwam HVC waar HennieHollink trainer was en BennieMarcus zijn assistent. We werdenhet snel eens en voor 2000gulden bruto op jaarbasis benik daar begonnen. Het eerstejaar reisde ik nog met eenbrommertje van Utrecht naarAmersfoort, het jaar daarnakwam ook Joop van Maurik bijons voetballen en kon ik methem meerijden. Op de eerstetrainingen werd ik er als jochievan zeventien aan alle kantenuitgelopen. ‘Dat wordt nikshier’, dacht ik toen even, maar"Ik leef tegenwoordig niet meer zo inde waan van de dag''waar ook ter wereld. Ronaldheeft twee kinderen (Jimmy,geboren in ’76 en Wendy in’79). Hij heeft drie kleinkinderen(Maud, Jaimy en Vigo) vanwie hij ontzettend veel genietsamen met zijn vrouw Ria metwie hij al weer 37 jaar getrouwdis. "Het hartinfarct datme trof in mijn trainersperiodebij FC Utrecht, het veel tevroege overlijden van mijnmoeder op 46-jarige leeftijd envan mijn zus Elma – pas 33 jaaroud - hebben me duidelijk gemaaktdat je de voetballerij afen toe best mag relativeren. Endat er belangrijker dingen zijndan een overwinning of eennederlaag."Profiel Ronald SpelbosGeboren: 8 juli 1954 inUtrecht.Clubs als speler:Velox (jeugd)HVC en Sportclub Amersfoort(1971-1974)AZ (1974-1982)Club Brugge (1982-1984)Ajax (1984-1988)DOVO (1989-1990)Ronald Spelbos (rechts) met zijn toenmalige stafkwam tot 21 interlands maarmoest vlak voor de EK ’88 afhakenvanwege knieklachten."Ik heb dat toernooi niet alsspeler meegemaakt en datheeft wel pijn gedaan. Maar ikrealiseer me tegelijk dat ik bijprachtige clubs heb mogenvoetballen. Drie keer landskampioengeworden, vele bekerfinalesgewonnen en ooknog eens finalist van hetUEFA-cuptoernooi en een keergewonnen. En dat voor eeneenvoudig jochie uit Rivierenwijk."Terug naar het begin. Alsjeugdspeler belandde Ronaldbij de favoriete club van zijndaarna ging het steeds beter. Ikveroverde al snel een basisplaatsin een leuk elftal, met talvan Utrechtse jongens zoalsJan Verkaik, Serry Nieuwhof,Joop van Maurik, Dick Teunissen,Jan Witzand en Ton deHoogt."Na zijn trainersloopbaankwam Ronald Spelbos indienst bij de KNVB als docentbij de trainersopleidingen endaarna als opleider bij de cursuscoach betaald voetbal.Vanaf 2006 is hij in Zeist hoofdvan de scouting geworden enreist in die functie stad en landaf om voetballers te bekijken,Nederlands elftal: 21 interlands,één doelpunt.Clubs als trainer:NAC (1992-1995),Vitesse (1995-1996)FC Utrecht (1996-1997)NAC (1998-1999), daarnain dienst van de KNVB alsdocent enhoofd scouting.


10 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 RONDOM VOETBALRONDOM DE FCAmersfoortse voetbalpitchTopsport in gezamenlijkheidASC Nieuwland heeft zich net als nagenoeg alle Amersfoortsevoetbalverenigingen de afgelopen maanden gebogenover een pitch om straks in aanmerking te komen voortechnische, organisatorische en bestuurlijke begeleidingvan FC Utrecht en de Vereniging van Amersfoortste Bedrijven(VAB). Een pitch is een plan van aanpak hoe hetAmersfoortse voetbal binnen vijf à tien jaar het hoofd- oftopklasseniveau denkt te bereiken.Tekst & foto: Arjan KlaverBij Willem van der Craatsligt de uitgeschreven pitchinmiddels pontificaal enkeurig ingebonden op z’n bureau.Op de cover staat ‘Meerdan topsport’, waarmee dit bidbookaangeeft dat de inhoudervan wat breder is getrokkendan de initiatiefnemers - FCUtrecht, VAB, AmersfoortseHoogte Business Club en SRO -dit aanvankelijk voor ogen hadden.“Het is een voorstel om tekomen tot het versterken van demaatschappelijke rol van sportverenigingenwaarin de breedtesportis verankerd en leidt totprestatiesport, ofwel topsport”,aldus Van der Craats die op ditmoment aan zijn vierde jaar alsvoorzitter van ASC Nieuwlandbezig is. “Omdat de voetbalclubdie ik voorzit het voortouwneemt, is het voorstel geschrevenvanuit ‘onze’ vereniging.De opgedane ervaring van ASCNieuwland worden beschikbaargesteld aan VVZA. Ik vind namelijkdat je niet via een smalspoor naar een topklasseniveaumoet werken. Dit verdient eenbredere aanpak. De samenwerkingmet VVZA onder leidingvan Nico van der Weide is duseen logische stap.”‘De tijd verandert en de sport inhet algemeen verandert mee’Willem van der CraatsGETOBDNa het succes van HVC is hetAmersfoortse voetbal, afgezienvan een kleine opleving vanQuick 1890, behoorlijk poreus.Ook ten opzichte van het niveauvan omliggende kleinere gemeentenals Nijkerk en Soest.“Nu zie je dat clubs als Hoogland,Hooglanderveen ASCNieuwland en op enige afstandCJJV het niveau weer behoorlijkaan het bijspijkeren zijn”, aldusVan der Craats terwijl de hoofdtrainervan het eerste elftal vanASC Nieuwland, Wim van ’tWesteinde zich aan dezelfdetafel voegt. “Na de toptijd metHVC heeft Amersfoort nog erglang getobd met een provincialementaliteit. Dankzij de uitleggebiedenkreeg die mentaliteitrandstedelijke trekjes door toedoenvan een nieuwe instroomvan bewoners. Op tal van gebiedenzie je verandering en ambitieontstaan, ook op het politiekbestuurlijk vlak. Uiteraardspeelt de sportvereniging in opde veranderende omstandigheden.Ook ASC Nieuwland zethaar accommodatie, menskrachten ervaring in om een duidelijkebijdrage te leveren aan wijkgerichteinitiatieven. Met deze initiatievenworden de reguliereactiviteiten op sportief en sociaalvlak verder verduurzaamd.Een geschikte accommodatie isimmers een voorwaarde voorhet slagen van een sport- enwijkfunctie waarin ASC Nieuwlandvoorziet. Bij iedere investeringwordt gestreefd naarrendement en effect waarbijduurzaamheid voor people,profit en planet centraal staat.We slaan nu een weg in om hetvoetbal in Amersfoort Noord opeen hoger level te brengen. Uiteindelijkkan dit leiden tot topsport.Eindelijk. De stad heeftdaar kennelijk na de HVC-periodede tijd voor genomen. DeWim van ’t Westeinde (l) en Willem van der Craats proberen over vijf à tien jaar met ASCNieuwland een paar treden hoger te zitten.tijd verandert en de sport in hetalgemeen verandert mee.Daarom ben ik ook blij dat wenu anno 2011 de kans kunnengrijpen om onze vereniging endie van CJJV een kwaliteitsimpulste geven.”SHIRTSDe randvoorwaarden lijkengunstig voor beide voetbalverenigingen.Samen met Hooglandzijn de vier uitlegwijkengoed voor 41% van de totale bevolking(58.803). De helft vanalle Amersfoortse jeugd onderde negentien jaar (18.973) is nogeens woonachtig in dit gebied.Het gemiddelde inkomen ligtop € 40.000, -. Amersfoort-Noord telt 22.520 huishoudenswat goed is voor 35% van hetaantal huishoudens in heelAmersfoort. Volgens Van derCraats is ASC Nieuwland instaat om op eigen kracht overtwee seizoenen naar een club tegroeien met de jeugdelftallen ophoofdklasseniveau en het eersteelftal in de eerste klasse. “Metdeze pitch die met heel wat vrijwilligersvan ASC tot stand isgekomen, hopen we met de expertisevan FC Utrecht stappente zetten naar hoofdklasse entopklasse. Uiteraard vereist diteen zorgvuldige opbouw meteen maximale inbreng van eigenmensen. Natuurlijk is het eenoefening in geduld met het managenvan ongemakken die nueenmaal bij een vrijwilligersorganisatiehoren. ASC Nieuwlandis bereid de aftrap te gevenom samen met VVZA verderestappen te zetten. Dat doen wijgraag met steun van de VAB enFC Utrecht. Hoofdtrainer Wimvan ’t Westeinde gaat zelfs eenstukje verder. “Als straks ongeveerde helft van onze jeugdkomt trainen in een shirt van FCUtrecht, dan is onze samenwerkingmet de eredivisionist helemaalgeslaagd.”De deelnemende voetbalvereniging aan de Amersfoortse voetbalpitchkrijgen op 9 mei de gelegenheid hun plannen toe te lichten.Daarna worden de winnaar(s) bekendgemaakt.DE PITCHIn het najaar van 2010 heeft de Voetbaldriehoek een pitch onder alle Amersfoortsevoetbalverenigingen uitgeschreven. Onder een pitch verstaan wij een presentatievan een voetbalvereniging aan de jury van de voetbaldriehoek over hunplan van aanpak hoe zij in een periode van vijf tot tien jaar willen komen tot hetspelen in de top- of hoofdklasse van het amateurvoetbal. Voorafgaand aan depresentatie ontvangt de jury de onderliggende beleidsplannen. Sluitingsdatumvoor het indienen van de beleidsplannen was 1 april 2011.JURYRecent is de jury voor het eerst bijeengeweest. De jury bestaat uit:Jacques van EkVoorzitter Raad van Commissarissen FC UtrechtFoeke BooyTechnisch directeur FC UtrechtWim Potnamens de Stichting Topsport Amersfoort (STA)Ad Guldemeester namens Businessclub de HoogteHans Erdmannnamens de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB)Zij heeft van vier verenigingen de plannen ontvangen, te weten: ASC Nieuwlandin combinatie met VVZA, CJVV en Quick 1890. De jury heeft waardering voor deprestatie die in zo’n korte periode door de verenigingen is geleverd. Voor 1 aprildienden de plannen gereed te zijn. Vanaf oktober 2010 hadden de verenigingener slechts vijf maanden de tijd voor om hun plannen te maken en door de ledenvan de verenigingen te laten accorderen. Hulde.PRESENTATIESDe presentaties aan de jury door de vier verenigingen worden op 9 mei in een beslotenbijeenkomst gehouden. De jury heeft na lezing van de plannen enige aanbevelingenvoor de verenigingen bij het houden van hun presentatie. Dezeaanbevelingen zijn, vergezeld van de uitnodiging voor de presentaties, reeds naarde verengingen gezonden. De bekendmaking van de winnaar(s) van de pitch vindtplaats kort na de presentaties op 9 mei om 20.00uur in Sportcentrum de Bokkeduinen.


EDITIE AMERSFOORTRONDOM DE FC MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 411MET ZIJN ALLEN NAAR DE FCDe Posthoorn te gast bijFC Utrecht – FC GroningenVrijdag 11 maart was VV De Posthoorn met zijn selectie en technische staf op uitnodigingvan RondomVoetbal, in de persoon van Rob Zomer, te gast bij de wedstrijd FCUtrecht tegen FC Groningen. Dat had te maken met het goede doel 'DOE EEN WENS'waar De Posthoorn veel voor doet.Tekst: Rob Snijders, trainer VV De PosthoornOm 19.00 was het verzamelen,in sponsorkleding, bij declub en om 19.15 vertrok debus naar het stadion. Daaraangekomen stond RobZomer ons op te wachten metde entreekaarten waardoorwij in vak Z konden gaan zittenom de wedstrijd te aanschouwen.Het was mooi om ons te zienlopen met het goede doel'DOE EEN WENS' op onze rug.Vele supporters van FCUtrecht vroegen ons dan ookwat dit goede doel inhield endat hebben wij natuurlijk uitgebreidverteld.We konden dicht op het veldplaatsnemen en hadden duseen fantastisch overzicht.Alle spelers keken naar degeboden warming-up vandeze 2 ploegen, onder hetgenot van wat drankjes. Eenaantal van onze spelers gingook op shirtjacht en zij riependat ook naar verscheidenespelers van FC Utrecht.Stipt om 20.45 begon dewedstrijd, en ja hoor, er zatenvan de 35 personen zeker 20trainers tussen deze groep diehet allemaal wel wisten hoeer gespeeld moest worden.De eerste helft was niet bestvolgens een ieder, maar in detweede helft verwachtten wewat meer vuurwerk en zekervan de FC, hoorde ik fluisteren.In de rust werd Raynor Vosuitgenodigd om met meerderesupporters latje te schietenop het hoofdveld. Dat wisthij voor de wedstrijd al waardoorhij zich hier uitstekendop had voorbereid, ondanksdat hij geblesseerd was aanzijn linkerbeen.Dan zou hij het wel eventjesmet zijn rechterbeen doen, zeizijn zaakwaarnemer de heerSnel.Ondanks dat was hij eigenlijkwel een beetje zenuwachtig,omdat hij ook een ferventsupporter is van FC Utrecht ennu eens het hoofdveld mochtbetreden.Zonder 'warming up' schoothij als enige op de lat, zodathij juichend het veld kon verlatenin het bezit van een bonwaarmee een wedstrijdshirtkon ophalen in de fanshop.Ook kreeg hij er een FCUtrecht-das bij, dus in het stadionzat op dat moment iemanddie in zijn nopjes was.In de tweede helft werd hetvoetbal wat beter, zodat despanning werd opgevoerd.Ook in ons vak werd er natuurlijkfel meegeleefd enging iedereen uit zijn daktoen FC Utrecht de 1-0scoorde. Daarna controleerdeFC Utrecht de wedstrijd enkonden we wat gaan denkenaan de belangrijke wedstrijdendie het eerste en tweedede volgende dag moestenspelen tegen respectievelijkHMS 1 en Spakenburg 6.Er was nog wel een discussieover de man van de wedstrijddie werd gekozen, daar wasbijna niemand het mee eens.Maar goed, dat was bijzaak.Ondergetekende heeft genotenvan de spelers en begeleidingdeze avond en hooptestiekem dat ze er wat van geleerdhebben deze avond.Met wat vertraging, er was iemandvermist (mijn naam ishaas), reed de bus ons weernaar Amersfoort waar iedereentevreden naar huis zougaan en zich gingen voorbereidenop de wedstrijden vanhet eerste en tweede elftal devolgende dag.Gelukkig zijn die door beidegewonnen zodat het waarschijnlijkheel nuttig is geweestom met zijn allen naarde FC te gaan.Rob Zomer en FC Utrecht bedanktvoor deze prachtigeavond.Rob Snijders (rechts op de foto) ontvangt de kaartenvan Rob ZomerMAATSCHAPPELIJK ACTIEFFC4YOUFC4YOU: banenmarkt in Stadion GalgenwaardIn Stadion Galgenwaard organiseerden het UWV WERKbedrijf,het VSO- en Praktijkonderwijs en Els Breedveldnamens Probaat de banenmarkt in Stadion Galgenwaard.Ook FC4YOU speelde een rol, waaronder het regelenvan de faciliteiten. Karin Pannekoek hoopte opmatches, maar ook zag ze dat bedrijven met elkaar incontact kwamen. "Je ziet tussen die bedrijven ook mooieinitiatieven ontstaan om jongeren te helpen."Tekst: Rogier CuypersNaast het feit dat FC4YOUhet mogelijk maakte dat debanenbeurs kon worden gehoudenop de tweede verdiepingin Stadion Galgenwaard,verzorgde FC Utrecht ook enkelesprekers. Frans van Seumeren,naastgrootaandeelhouder van FCUtrecht ook voorzitter vanFC4YOU, sprak de standhouderstoe. Zijn boodschap: ookde club vindt MaatschappelijkVerantwoord Ondernemenbelangrijk.Na het openingswoord vanVan Seumeren was er eenlunch voor de bedrijven enkonden zij in een informelesfeer met elkaar spreken. Eenuur later opende de beurshaar deuren voor de jongerendie zich hadden opgegeven enop zoek zijn naar een baan.Zo’n 600 jongeren bezochtenin Stadion Galgenwaard dezegrootste regionale banen- enontmoetingsmarkt. Ondernemersen werkzoekende jongerenmet een beperkingzochten elkaar hier op.JEAN-PAUL DE JONGOok Jean-Paul de Jong en zijnA1 droegen hun steentje bijaan de middag. Mister FCUtrecht richtte nog een woordtot de jongeren en zette tweevan hen in het zonnetje. Hijvroeg hen naar hun dromen.Eén van hen, Yasin, werkt nu ineen lunchcafé en heeft alsdroom in de toekomst iets voorzichzelf te beginnen. De Jonggaf beiden ook nog het boekdat hij over zijn carrière heeftgeschreven. "Deze dag biedteen mooi podium voor jongeren,maar het is ook spannendvoor hen. Hopelijk heeft dezedag een positieve uitwerking,zodat er tussen de bedrijven enjongeren matches kunnen wordengemaakt. FC Utrecht enFC4YOU laten in de stad en deregio zien dat ze meer zijn danalleen wat op het veld gebeurt."De spelers van A1 leidden degeïnteresseerde jongeren rondin het stadion. Goed voor huneigen ontwikkeling, vindt DeJong. "Voor de jongeren van A1is het een ideale leerschool om‘maatschappelijk verantwoord’bezig te zijn. Zij krijgen de kansom profvoetballer te worden,maar niet iedereen krijgt diemogelijkheid."Niet alleen hoopte De Jong datde aanwezige jongeren eengoede baan zouden vinden,voor hem waren meer zakenvan belang om deze dag telaten slagen. " De dag is voormij geslaagd, wanneer allepartijen hun doelen hebbennagestreefd. FC Utrecht laatvandaag zien dat de club meeris dan voetbal. FC Utrecht ishartelijk, hartstochtelijk enhartverwarmend."FC4YOUFC4YOU stond ook met eenstand op de banenbeurs. VoorKarin Pannekoek, directeur vande maatschappelijke tak vanFC Utrecht, is een dergelijkebeurs belangrijk. FC4YOU zetzich in voor jongeren in Utrechten omstreken. "Het is een mooiinitiatief", reageerde Pannekoek."Dit past perfect bij dedoelgroep van FC4YOU. Wewilden als FC4YOU actief zijnbetrokken bij deze beurs.Daarom sprak Frans van Seumereneen paar woorden richtingde standhouders. Wehebben contact gelegd met deABN AMRO Foundation met devraag of ze wilde helpen ditproject te ondersteunen. Voorsommige jongeren is het moeilijktijdens zo'n beurshun weg te vinden.Mensen van ABNAMRO leverden gidsendie de jongeren opvingenen begeleidden."En aanwezig wáren de mensenvan ABN AMRO. Wanneer jongerenmet bijvoorbeeld een visuelehandicap hun weg op debeurs niet vonden, werden zijletterlijk bij de hand genomen.De bedoeling van de beurs wasuiteraard om matches temaken en jongeren aan eenbaan te helpen. Tevens werdengratis sollicitatietrainingen verzorgd,waareen actrice de rolvan werkgever speelde. Veeljongeren weten niet hoe zich tepresenteren tijdens een belangrijkgesprek en dus hielphet UWV hen daarmee.Zo zag Pannekoek dat niet alleenjongeren en bedrijven metelkaar aan de praat raakten,maar ook dat bedrijven onderlingvan gedachten wisselden."De dag is voor ons geslaagdals we een aantal matcheshebben tussen jongeren en bedrijvenvoor een stage of eenbaan. Ook is het goed dat instantiesonderling netwerken,zodat weer mooie initiatievenontstaan."EERSTE VERDIEPINGRomano van Duuren (ArbeidsdeskundigeWajong Werkgeverszijdevan het WERKbedrijf)was zeer betrokken bij het organiserenvan de beurs. VanDuuren zag hoe 600 jongerenzich oriënteerden op de tweedeverdieping van Stadion Galgenwaard.Enthousiast als hijis, keek Van Duuren alvastvooruit op volgend jaar. Hetliefst zou hij het nog grootseraanpakken. "Stadion Galgenwaardheeft ook een eersteverdieping. Het zou mooi zijnals deze beurs volgend jaar opde eerste én tweede verdiepingplaatsvindt."Kijk voor meer informatie over FC4YOU opfcutrecht.nl/club/maatschappelijk/Foto: Frank Zilver


12 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4RONDOM VOETBALADVERTENTIE


EDITIE AMERSFOORTRONDOM DE FC MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 413Met FC Utrecht de hoogte in!Op 20 april jl. heeft Frans van Seumeren op de kwartaalborrelde nieuwe aanwinst voor FC Utrecht gepresenteerd.De club krijgt de beschikking over een luchtballon diemomenteel in Engeland wordt gemaakt met het wapen(logo) van FC Utrecht en FC4YOU.De luchtballon zal op de aankomendeopen clubdag , 26 juni,voor het eerst worden gepresenteerdaan de supporters, sponsors,publiek, etc. Op deze dagzal Frans van Seumeren de ballon,zoals het bij een eerstevaart hoort, dopen en daarmeehet zeer goede, gezegende enleuke behouden vaarten toewensen.Het doel van de ballon is om opeen sportieve manier de club,maar ook FC4YOU onder deaandacht te brengen en eenieder (supporter en sponsoren)die de club en FC4YOU eenwarm hart toedraagt mee tenemen de hoogte in.Stel je eens voor: samen met jevrienden en of collega’s in jeeigen club ballon over Utrechtvaren! De thuishaven, vanwaaruit ook vertrokken kanworden, is bij Stadion Galgenwaard.Tevens is er de mogelijkheid omeen arrangement te boeken. Hetarrangement bestaat uit eendiner, lunch, vergadering in deSkybox No Guts No Glory eneen rondleiding door het stadionmet als afsluiting een ballonvaart.Vanaf 26 juni zijn wij er klaarvoor en een ieder die wil meevarenkan nu al reserveren.Kijk op fcutrecht.nl en ofUtrechtballooning.nl voor informatieover de ballonvaart.Voetbal Talenten Online is klaar voor de startNu de laatste technische hoogstandjes zijn afgerond, is dewebsite VoetbalTalentenOnline.nl officieel geopend.Vanaf vandaag is het mogelijk talenten tentoon te stellenop www.voetbaltalentenonline.nl.Op de website heeft een aantaltalenten zijn kunsten al vertoond.Zowel jongens als meisjesproberen zich in de kijker tespelen, en hopen via Voetbal TalentenOnline ontdekt te wordendoor verschillende scoutsvan profclubs. Het is voor iederejongeling dus mogelijk zijnof haar filmpje aan Nederlandte laten zien.SOCIAL MEDIAWil jij op de hoogte blijven vanVoetbal Talenten Online? Alseerste de beste voetballers vande toekomst bekijken? Dat kan!Voetbal Talenten Online gaatnamelijk Socia(a)l! Via Hyves,Facebook en Twitter worden devolgers volledig op de hoogtegehouden van ontwikkelingenen succesverhalen, en zal er regelmatigeen blik achter deschermen gegeven worden.DE NIEUWEWAYNE ROONEYMaar wat is het doel van VoetbalTalenten Online? Talent datniet ontdekt is een podiumgeven om door scouts gespot teworden. Buiten het voetbal zijner legio voorbeelden bekendwaarbij YouTube iemand, veelalzangers of zangeressen, grotebekendheid en een glanzendecarrière heeft bezorgd.Maar is dat ook zo bij het voetbal?Rhain Davis geeft hier hetperfecte antwoord op. Het Engelsejongetje van destijdsnegen jaar oud is na een filmpjewaarbij hij zijn voetbaltalentetaleerde, gevraagd om bijManchester United te komenvoetballen. Ze noemen de nutwaalf jaar oude YouTube-voetballeral 'de nieuwe WayneRooney'. De jonge Rhain danktzijn contract aan zijn opa, die deYouTube-video doorstuurdenaar Manchester United.Dit succesverhaal gaat logischerwijsniet voor iedereen op,maar het geeft wel degelijkweer wat de mogelijkheden zijnvan zo een soort filmpje. Wachtdus niet langer, en upload jefilmpje nú opwww.voetbaltalentenonline.nl!


14 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4RONDOM VOETBALADVERTENTIEOok inRondom Voetbaladverteren?Neem dan contact op metinfo@rondomvoetbal.nl


EDITIE AMERSFOORTRUBRIEK KAMPIOEN NAAM MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 415vv Hoogland kampioenzondag 2e klasse BAanvoerder Sander Zweersmet de kampioenschaal,trainer Heerschop kijkt toe.FOTO: ANTOON PRUIJN


16 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 RONDOM VOETBALKAMPIOEN ADVERTENTIE VAN TOENSO Soest had baat bij 'harde hand'Visee schaafde aaClub:KAMPIOEN VAN TOENIn deze serie wordt een kampioenselftalvan welleer teruggehaald. RondomVoetbal kijkt terug in de tijd aan dehand van betrokkenen en artikelen uithet kampioensjaar. Wat is er van die alkampioenen geworden? Spelen ze nogof zijn ze uit beeld geraakt? Wie zijner trainer geworden?SO SoestTerrein: Bosstraat 137Clubkleuren: Blauw shirt met wittebroek en blauwe kousenEINDSTAND 1997-19981 SO Soest 22 512 Xanthos 22 503 DWS afc 22 374 CDW 22 335 Gooi 't 22 316 Zeist 22 297 Neerlandia/SLTO 22 288 Vriendenschaar 22 259 Meern De 22 2410 Aalsmeer 22 2211 Veenendaal 22 1812 Baarn SV 22 17Jongensdromen kwamen uit voor de Soest-voetballers, in de seizoenen 1997-1998 en 1998-1999. Liefst tweemaal op rij werd SO Soest kampioen. Eerst triomfeerden ze in de tweedeklasse en direct in het seizoen daarop toonden de 'blauwe leeuwen' zich ook in de eersteklasse de allerbesten. De voetbalgekte in Soest barstte los, er werd massaal feestgevierd.Een club die jarenlang had meegehobbeld in de derde klasse, had het tot de hoofdklassegeschopt. Jeroen van Veenendaal, destijds aanvoerder en spelmaker van de ploeg vantrainer Peter Visee, blikt terug. "Voetballen konden we al, alleen de knop moest nog om.”Tekst: Thijs Tomassen"Wat was dat een mooie tijd,"zegt Van Veenendaal in zijnwoonkamer in Soest. "Bussenvol blauw geklede supportersreisden mee. Ik weet nog dat erdestijds zelfs een blauwgeverfdeauto door Soest reed. Zoveelmensen die met het succesmeeleefden. Omdat er veel jongensuit Soest in het team speelden,was de binding met desupporters groot.”Hij heeft de papieren van destijdser maar bijgepakt. Kan despelbepaler van weleer evenspieken hoe het ook alweer zat."We hadden een hechte groep.De harde kern bestond uit allemaalechte Soest-jongens, zoalsPaul van de Grift, Paul Hilhorst,Martijn Stalenhoef en ikzelf. Wekenden elkaar door en door,hebben in de jeugd samengespeeld.Ja, met de sfeer zat hetaltijd wel goed. Op vrijdagavondtrokken we de deur vande kantine regelmatig pas omtwee uur 's nachts dicht. Maarzondag wel presteren hè.”Volgens hem lag die goede sfeermede aan de basis van de successen,zoals ook de komst vantrainer Visee van Baarn en eenaantal spelers (doelman Van Ee,rechtsback Hagendoorn, en despitsen Grapendaal en Hufman)van beslissende waarde zijn geweest.Van Veenendaal roemtvooral de rol van zijn voormaligecoach: ,"Hij was toen detrainer die we nodig hadden. Inde jaren ervoor hadden we trainersdie ons vooral op technischen tactisch vlak bijleerden. Viseeschaafde voornamelijk aan onzementaliteit.”Want voetballen, dat konden deblauwhemden al wel. "Technischen tactisch zat het welgoed bij ons,” weet Van Veenendaalnog. "Maar we waren nogwat te lief, ontbeerden ook fysiekekracht. Neem de derby'stegen SEC en Baarn. Wat hebbenwe die vaak verloren, wewerden puur op felheid afgetroefd.Zelfs in dat kampioensjaarverloren we van Baarn,geloof ik. Maar gelukkig warenwe na dat seizoen van dieangstgegner verlost.”Visee trainde met de hardehand en dat bleek vruchtbaar."Zo'n trainer hadden we juist opdat moment nodig. Visee wasvan: d'r op en d'r over. Met z'nWat is er van despelers geworden?René de Bree:kwam over van Baarn. Fungeerde als laatste man, was eenslot op de deur. Gezegend met een goed linkerbeen en ditoschot. Voetbalt niet meer.André Hufman:kwam over van Quick. Goaltjesdief, maar ook een sterk aanspeelpunt.Schoot Soest naar de hoofdklasse en zou de ploegdaar ook inhouden. Vertrok daarna weer naar Quick enbouwde af bij VVZA. Runt een grote autorijschool in Amersfoort.Jeroen van Veenendaal (met blauw shirt), Foto: Ton Kastermans


EDITIE AMERSFOORTRUBRIEK SO SOEST NAAM 1998MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 417' van Viseen onze mentaliteit'REACTIE TRAINERPETER VISEEPeter Visee denkt met genoegenterug aan zijn trainerschap bijSoest. Hij leidde de club met zijnwinnaarsmentaliteit in twee jaartijd van de tweede klasse naar dehoofdklasse zondag. De huidigeDOVO-trainer zegt dat hij veel tedanken heeft aan zijn tijd opsportpark Bosstraat. Maar in hetbegin zag het er daar niet naaruit. "Rond mijn start bij Soest waser nogal wat commotie. Ik kwamover van Baarn, de grote rivaal uitde regio. In Baarn waren ze nietzo blij met mijn overstap. En toenverloren we in het begin van decompetitie ook nog eens van mijnoude club. Ik droop met de staarttussen mijn benen af.""Maar daarna begon het al snel telopen. We zetten een fantastischeserie neer. Ik had een uitgebalanceerdteam tot mijn beschikking.Een groep van echte cultuurbewakersuit Soest, gecompleteerd meteen aantal versterkingen van buitenaf,zoals Hufman. Voetballendzat het wel snor. Mijn taak wasom ze ervan bewust te maken dátze goed waren. De knop moestom. Ik zorgde voor vooruitgang inmentaal opzicht".René de Bree, Gerwin Leegwater (leider), André Hufman, Hendry Hagendoorn, Michael van Ee, Paul Hilhorst, Olaf vd Grift,Stephen Pashley, John Oudenaller (grensrechter), Jeroen Dorrestein. Onder vlnr: Martijn de Jonge, Maurice d'Aquino, MartijnStalenhoef, Michel Vlaswinkel, Jeroen van Veenendaal (achter de bos bloemen), Peter Wolfsen, Arjan Grapendaal, Paul vd Grift.Bron: Archieffoto SO Soestallen ervoor gaan, niemandmag verzaken. Je moést felzijn, ook op de trainingen. Ikwas aanvankelijk helemaalniet zo'n strijdlustige speler,maar dankzij Visee heb ik datdestijds wel ontwikkeld. Enwij allemaal. Hij wist dat overte brengen op de spelers, maarstond daarnaast ook middeninde groep.”Alleen Hufman kon het zichpermitteren om wat minder arbeidte verzetten. De spitsoogde soms lui, maar scoordeaan de lopende band. "Daaromwaren wij natuurlijk bereideen stap harder voor hem tezetten”, zegt Van Veenendaal,die de grote sterspeler moestvoeden met passes. Talloze assistsverzorgde de rasechteSoestenaar, die met een aantalploeggenoten van weleer momenteelnog in het vierde elftalactief is. "Poeh, ik het wat metersgemaakt voor Hufman.Maar hij was zo koelbloedig,zo doeltreffend. Ik weet nogdat hij in dat eerste kampioensjaareen strafschop benutteonder heetgebakerdeomstandigheden, tegen DWS.Het publiek roerde zich, maarhij schoot koel binnen. Datwas Hufman.”Hufman zou in zijn eerste jaartot negentien treffers komen,in net zoveel wedstrijden. VanVeenendaal: "Hij maakte hetverschil voor Soest. In diejaren ervoor hadden we nognooit een spits gehad die elkseizoen goed is voor minstensvijftien doelpunten.”Dat Van Veenendaal en zijnploegmakkers het seizoendaarop weer de titel grepen,noemt hij een jongensdroomdie uitkomt. "Wij waren altijddat cluppie dat in de derdeklasse lekker meedraaide. Enineens stoot je door naar dehoofdklasse. Dat was en is eenongekend hoogtepunt in declubhistorie.”Zondag 5 juni houdt SO Soesteen grote reünie, waar de succesvollekampioenschappenongetwijfeld weer de revuezullen passeren. Oud-leden enleden zijn welkom."Hufman maakte in de tweedeklasse het verschil met zijn doelpunten.Kont erin, schieten, goal.Zo was ie. In het seizoen eropkreeg ik Hilmi Mihci erbij, dielater het betaalde voetbal zouhalen. Die jongen kon uit hetniets een doelpunt maken, waspijlsnel. Ik weet nog dat de apotheosein de eerste klasse razendspannend was. De concurrentenmoesten gelijkspelen en wijmoesten winnen. We stonden inde eerste helft met 2-0 achter. Inde rust had ik commentaar oponder meer Hufman, die niet demeest actieve speler was die ikheb meegemaakt. Wij weer naarhet veld voor de tweede helft, wasHufman er niet. Zie ik hem nog inde kleedkamer zitten, onderuitgezakteen sigaret rokend. 'Trainer,je had zoveel commentaar dat ikdacht dat je me wisselde', zei hij.Dus ik stuur hem snel terug naarhet veld. Maakt hij in de laatsteminuut de winnende goal, waarmeehij ons naar de hoofdklasseschoot. Geweldig.”Hendry Hagendoorn:was een opkomende rechtsback,pikte zelfs zo nu en dan een doelpuntjemee. Speelt momenteel inhet vijfde elftal van Soest.Michael van Ee:kwam over van Hilversum. Goededoelman, pakte punten voor Soest.Heeft slechts twee jaar bij Soest gespeelden moest toen vanwege blessureleedstoppen met voetballen.Was heel fanatiek. Woont in Baarn.Paul Hilhorst:een kind van de club. Speeldelinksback, was verdedigend zeersterk. Voetbalt niet meer.Olaf van de Grift:was jarenlang reservedoelman bijSoest. Heeft paar keer wel als eerstedoelman onder de lat gestaan.Hij voetbalt nog voor de 'blauweleeuwen', in het achtste elftal.Stephen Pashley:was invaller. Deed een paar keermeer in het eerste kampioensjaar,als controlerende middenvelder.Zijn broer Paul is nu leider van heteerste van Soest.Jeroen Dorrestein:was een linksbenige middenvelder.Een technicus. Heeft een aantalseizoenen bij Spakenburg gespeeld.Is vorig jaar gestopt metvoetballen.Martijn de Jonge:kwam over van Limvio uit Baarn.Was een rappe rechtsbuiten. Heeftalle successen meegemaakt en islater nog actief geweest bij SpartaNijkerk. Voetbalt niet meer vanwegeblessureleed.Maurice d'Aquino:was een invalspits. Een draaikont ala Mariano Bombarda: kont erin,draaien, schieten.Martijn Stalenhoef:was een aanvallende middenvelder.Scoorde veel. Voetbalt nietmeer. Heeft een eigen bedrijf en iswerkzaam in de grafische industrie.Jeroen van Veenendaal:was jarenlang de spelmaker vanSoest. Zwaaide af na het seizoenin de hoofdklasse. Voetbalt inmiddelsin het vierde team. Werkt inde administratie in Amersfoort.Peter Wolfsen:komt voort uit de jeugd van Soest.Aanvallende middenvelder die ookbij IJsselmeervogels heeft gespeeld.Scoorde in de kampioenswedstrijd.Nu actief in het tweedevan VVZ.Arjan Grapendaal:kwam over van DOSC. Speeldevoorin.Paul van de Grift:echte Soest-jongen. Speelde centraalachterin. Meedogenloos ensterk in de lucht. Hij voetbalt nogin het vierde elftal.


18 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4RONDOM VOETBALADVERTENTIE


EDITIE AMERSFOORTHOE IS HET MET... MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 419Hoe is het met: Berry PowelNa een lange reeks van clubs en veel doelpunten bij AFC Quick, Roda’49, FC Den Bosch,Millwall FC, De Graafschap, FC Groningen en ADO Den Haag heeft Berry Powel inSpanje zijn plek gevonden bij Gymnàstic Tarragona dat in de Segunda Division A uitkomt.Het is een treetje lager als de hoogste klasse, maar tegenstanders als Real Zaragoza,Celta de Vigo, Albacete en Real Sociedad sieren de lijst. ‘‘Vergelijk het niveau maar methet rechterrijtje van de Nederlandse Eredivisie’’, aldus de goaltjesdief.Tekst: Ton van ZoerenHet leven in Spanje bevalt hem goed. Hijwoont samen met zijn vriendin Kirstenen dochtertje Dominique in een grotevrijstaande villa met zwembad en uitzicht opzee. In het fraaie vertrek zijn opvallend veelslaapkamers: ‘‘Ja, er komen veel familie en vriendenop bezoek, dus plaats genoeg voor logees.’’Zelf keert hij zelden terug naar zijn geboorteland.Door het drukke competitieschema met 44competitiewedstrijden is daar geen tijd voor.Slechts twee keer is hij terug geweest. Een keerom zijn spullen op te halen, want een sporttaswas het enige wat Powel in het begin bij zichhad. En een keer in de winterstop. De Spaansetaal was in het begin lastig voor hem: ‘‘Toen ikhier begon had ik een trainer die Engels sprak,dus dat ging wel goed. Maar zijn opvolger communiceerdein het Spaans. Dus heb ik vanaf januariSpaanse les. De taal is niet moeilijk en ikga dan ook met sprongen vooruit’’.Het amateurvoetbal in Nederland volgt hij op devoet via internet en teletekst. Trots is hij op zijnoude club, Roda’46. ‘‘De zaterdagafdeling iskampioen geworden. Knap dat Roda’46 metzowel de zaterdag als de zondagtak in de eersteklasse speelt. Ik houd wel van clubs die zo hoogmogelijk willen acteren. Daarom begrijp ik clubsals Spakenburg en IJsselmeervogels niet met hetgesteggel van wel of niet hoger gaan dan de topklasse.Ze moeten zich daar eens afvragen of erniet meer is dan iedere keer kampioen te wordenop hetzelfde plan. Je moet als club altijd durvenen voor het hoogst mogelijke gaan’’, aldusPowel, die zelf een ietwat stroeve start had bijzijn Spaanse werkgever. De eerste vier wedstrijdenzat hij op te bank en mocht hij af en toe invallenom daarmee zijn huidige basisplek te verwerven.Op 24 april jongstleden was het dan zover.Powel behaalde de fel begeerde dubbele cijfersals spits. In Spanje zijn die getallen waardevol.In het treffen tegen Alcorcón maakte hij zijntiende doelpunt en is daarmee clubtopscorer gewordenvan Gymnàstic Tarragona.Volgens de spits zijn die cijfers eerder uitzonderingdan regel in de Spaanse competitie. De verbintenismet Gymnàstitic was voorlopig vooréén seizoen. Of er een contractverlenging in zitweet hij nog niet: ‘‘Veel hangt af van de resultatenen de eindrangschikking van de club’’, weetPowel, die met zijn gezin voorlopig geniet vande prachtige villa aan de Costa Dorada en hetheerlijke weer. ‘‘Ja, het is afzien hier hoor’’!Paspoort:Berry PowelBeroep:Profvoetballer inSpanjeGeboortedatum:2 mei 1980Geboorteplaats:UtrechtRelatie:Samenwonend metKirstenKinderen:DochterDominique (3)


20 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4RONDOM VOETBALADVERTENTIESLOTFEESTRONDOM VOETBALZONDAG 5 JUNI IN NUMBER4(STADION GALGENWAARD)Programma (van 14.00 tot 18.00 uur):Onder andere:* Wedstrijd in de Galgenwaard van de best beoordeelde regiospelers tegen All Stars team* Uitreiking zilveren en gouden Dommen* Optredens diverse artiesten* Optreden baltovenaar* Illusieshow van Niels Harder met wonderschone assistente* Mooie prijzen te winnen op de roulettetafels en het rad van fortuin waaronder een bezoek met jecomplete vereniging aan een wedstrijd van FC Utrecht.Kaarten te koopVoor 10,- euro via voorverkoop bij Paul Pessel Sport en de websitewww.rondomvoetbal.nl en voor 15,- euro aan de kassa op 5 juni.- Hiervan gaat 5,- euro naar het goede doel TUFA (zie www.rondomvoetbal.nl of www.tuva.nl)- Inclusief twee speelfishes voor de roulettetafels- Inclusief vrijkaartje voor thuiswedstrijd FC Utrecht in het nieuwe seizoen(exclusief Ajax, Feyenoord en PSV)Voor meer info kijk op de website WWW.RONDOMVOETBAL.NL


EDITIE AMERSFOORTCLUB ICOON MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 421Dirk Struijk:‘‘Ze wetenme altijdte vinden’’Het leven van een voorzitter met veel nevenfuncties,dat is voor Dirk Struijk bijna dagelijksekost bij de vierdeklasser HVC. De32-jarige Amersfoorter zit daar totaal niet meeen doet het met veel plezier. Nog nazwetendneemt hij plaats in de bestuurskamer. Het vlaggenschipspeelde thuis en had geen grensrechter.‘‘Dus dan maar Dirk, ze weten me altijd tevinden’’, lacht de clubmens.Tekst: Ton van ZoerenStruijk, die uit een voetbalfamilie stamt, begon in dejeugd bij de De Posthoorn. Omdat daar de jeugdafdelingwerd opgeheven verkaste hij naar KVVAwaar hij later keeperstrainingen gaf aan de jeugd en hetdamesteam onder zijn hoede nam. Zijn hart kreeg deroodwitte kleuren op zijn 21e. Struijk was bij HVC beland,waar hij doelman werd bij de selectie. In 2009moest hij door een blessure stoppen, maar inmiddelshad Struijk zich al aardig genesteld in de organisatie vande vereniging. Hij deed de PR met veel enthousiasme enrichtte de jeugdcommissie op. In 2009 kwam de voorzittershamerbeschikbaar. Lang heeft Struijk daar niet overmoeten nadenken en vervult nu met verve die positie.‘‘Maar ik doe het niet alleen. Lia Klerks en Ingrid Baumzijn een enorme steun en natuurlijk ook de vrijwilligers.’’De voetbalfanaat heeft elk weekend een druk schema.Zondagmorgen bij zijn vriendin Femke kijken, die bijRoda’46 speelt. Om daarna spoorslags terug te keren naarSportpark Zielhorst om nog wat klussen te doen als voorzitter,fotograaf, invaller vlaggenist, arbiter en de mediabegeleiden. Zelfs lijnen trekken op de velden is geen zeldzaamheidvoor de in het dagelijks leven zijnde onderwijzer.HVC is voor hem een tweede huis. ‘‘Ik hoef thuis nietsuit te leggen’’, aldus Struijk, die als neventaken de websitevan HVC en het Amersfoorts Voetbal Kampioensschaponderhoudt en in de organisatie van het schoolvoetbal ookzijn zegje doet. Hoogtepunten en dieptepunten bij de clubkent hij ook. Dieptepunten waren het vertrek van PietSchrijvers in 2003. En een schuld van 30.000 euro vlakvoor het 100-jarige bestaan was een ramp. ‘‘De organisatiewas zoek, een financieel debacle’’, sombert hij voor zichuit. Liever praat hij over zijn hoogtepunt. ‘‘Dat was de promotievan vorig seizoen. Die maakte een hoop los bij declubmensen. Dat was prachtig om te zien.’’Terug in de ‘Amersfoortse klasse’ staat de Holland VictoriaCombinatie in de middenmoot. Handhaven lijkt geenprobleem. Struijk heeft gemengde gevoelens over dieklasse: ‘‘Het is een interessante afdeling met veel derby’s.Het brengt veel publiek en dus ook meer omzet. Maar hetheeft ook nadelen. Amersfoortse clubs zetten elkaar graageen hak, dat zie je bij Utrechtse clubs niet, die gunnen elkaarmeer.’’ Over de toekomst van HVC is hij positief: ‘‘Westaan er rooskleurig voor. Volgend seizoen is er weer eenA1 team. Bij ons geen wilde verhalen over de toekomst.Gewoon een stabiele vierdeklasser worden is ons doel.Hogerop is een utopie voor HVC. Meer jeugd moet declub met een rijke historie meer elan geven. We zitten in dewijk Zielhorst, die redelijk vergrijsd is, dus daar moetenwij het niet van hebben. Daarom hebben we een actie doorheel Amersfoort opgestart met als bonus dat de nieuweaanwas maar voor een half jaar contributie betaalt’’, volgensde Manus van alles, die gehaast op de scheidsrechterafsnelt om hem te assisteren bij het elektronisch invullenvan het wedstrijdformulier. Vaardig vliegen zijn vingersover het toetsenbord en laat de referee, op leeftijd, verbaasdachter. Nog een taak die Struijk was vergeten temelden.B1 moet de toekomst van SEC garanderenEen voetbalvereniging die stopt en een paar jaar laterweer opstart, krijgt ermee te maken: een rentree in dezesde klasse, oftewel in de kelder van het amateurvoetbal.Het overkwam SEC enkele jaren terug. Nu tracht het vlaggenschipdie klasse te verruilen voor een treetje hoger enis hard bezig om de jeugd naar de Bosstraat te lokken.Momenteel heeft de kleine club slechts één B-junioren eneen dames B1. Medio april komt daar een kabouterelftalbij. Dat er genoeg kwaliteit in een kleine groep kan zitten,bleek vorig seizoen. De A1 junioren verkasten naar de selectieen veel voetballers zijn van grote waarde voor degroenwitte trots.Tekst: Ton van ZoerenDe B1 moet nu de continueringvan SEC gaan garanderen.TrainerRichard Steensma (samen metHennie Verwoerd) is vol vertrouwen:‘‘Het is een trouwegroep met een honderd procentopkomst bij de trainingen. Zeblijven volgend seizoen allemaalbij de club’’, volgensSteensma, die op zondag alsdoelman zijn mannetje staat inhet eerste. Trots vertelt hij overde samenhang van zijn team:‘‘Na de trainingen en wedstrijdenblijven ze nog uren metmuziek in de kleedkamer, zezijn er niet uit te branden’’, lachtde coach. Het niveau ligt niet alte hoog volgens Steensma, diegezelligheid net zo belangrijkvindt. ‘‘We doen dan ook veelmet ze. Gamedagen, eten latenbezorgen en een voetbalkampmet het meidenelftal. De tentenop de Bosstraat worden dan geregelddoor Bren (Bren Bijlard,selectietrainer red.),die werkzaamis bij defensie. Ja, zo werktdat bij een kleine vereniging.’’Het team is door de spelers zelfopgericht. Door te ronselen werdenleden binnen gehaald. Tochbevat de groep vier echte SECtelgen.Wesley de Bruin, Aartvan Rouwendaal, Jordi Meerdingen Jeffrey Wesseling. Hetwas de laatste die ook zijn broerRandy overhaalde om bij SEC tekomen ballen. Deze heeft daargeen spijt van. Hij verruilde hetroodwit van Hees voor hetAchterste rij: Hennie Verwoerd (trainer), Jeffrey Wesseling, Mika Linse, cody Blom, Mike Roos, FeddeBoonstra, Jordi Meerding, ERik Wesseling (leider/grensrechter),Lars van der Noen, Wesley de Bruinen Richard Steensma (trainer). Voorste rij: Max van Wieren, Ricardo Croes, Tim Cornelissen, ThomKuus, Randy Wesseling, Aart van Rouwendaal, Bas van Ginkel en Luuk Schillemansgroenwit van SEC. ‘‘Mijn broertjewilde graag dat ik kwam. BijHees speelde ik ook al in de B-junioren maar moest wel hardwerken voor een basisplek. Dieheb ik bij SEC wel gekregen.Het bevalt me goed hier. Het iseen goed niveau, minstens hetzelfde als bij Hees’’, legt RandyWesseling uit. De linksbuitendie makkelijk scoort, heeft er aldertien in gemikt. ‘‘ Maar als eriemand anders er beter voorstaat,dan leg ik de bal zekeraf’’, klinkt het resoluut.Steensma, die zijn papieren alstrainer in orde heeft, zegt datSEC in principe zijn club is: ‘‘Ermoet wel heel wat gebeurenvoordat ik naar een andere clubga. En mocht dat gebeuren, dannooit een club in Soest.’’ Lieverheeft hij het over de toekomstvan SEC: ‘‘Nu verder met de B1en dan volgend seizoen ook eenF-pupillen team wat op stapelstaat. De actie die we in aprilopstartten met flyers en postersom jeugd te trekken, moet voornieuwe aanwas gaan zorgen.Maar voorlopig blijft hethopen’’, relativeert Steensma.


STANDEN HUIDIGE COMPETITIESEERSTE KLASSE A1 DEM 24 442 Koninklijke HFC 24 433 EDO 24 414 Pancratius 24 405 RODA '46 24 386 Stormvogels 24 377 DWV 24 378 Purmersteijn 24 359 De Meern 24 3310 Almere City 24 3111 VVIJ 24 2812 Kennemers 24 2413 NVC 24 1714 SVW '27 24 16ZONDAGVIERDE KLASSE E1 SDO 24 622 Graveland 24 513 Fortius 24 454 Diemen 24 435 Vecht De 24 396 Baarn 24 377 B FC 24 358 Laren '99 24 319 Victoria 24 3010 SCH '44 24 2911 TOG 24 2312 Oudekerk 24 2013 't Gooi 24 1314 Voorland 24 11TOPKLASSE1 IJsselmeervogels 28 592 Spakenburg 28 543 Rijnsburgse Boys 28 504 Katwijk 28 455 HHC 28 426 Excelsior '31 28 427 Genemuiden 28 408 Harkemase Boys 28 389 Capelle 28 3810 Lisse fc 28 3811 Barendrecht 28 3612 ARC 28 3013 Flevo Boys 28 2914 Apeldoorn 28 2915 Sparta Nijkerk 28 2816 Hoek 28 21ZATERDAGDERDE KLASSE C1 WV-HEDW 24 562 TOV 24 553 Argon 24 474 Almere 24 455 Altius 24 386 Meern vv 24 337 DHSC 24 338 Waterwijk 24 329 Weesp 24 3010 CDN 24 2911 Hilversum 24 2512 Kockengen 24 2113 De Meer 24 1314 Wartburgia 24 11TWEEDE KLASSE B1 Hoogland 24 602 Hoofddorp 24 493 Hercules 24 394 Houten 24 355 RODA '23 24 346 Zeeburgia 24 327 SO Soest 24 328 DHSC 23 319 Abcoude 24 2910 Bilt De 24 2811 DCG 24 2712 Weesp 23 2413 SP Martinus 24 2314 Kampong 24 21VIERDE KLASSE F1 UVV 24 552 PVCV 24 533 ZU1911 24 524 Vreeswijk 24 475 Saestum 24 396 APWC 24 307 HVC 24 288 RUC 24 289 't Goy 24 2810 Amsvorde 24 2711 Hooglanderveen 24 2312 Sporting '70 24 2313 Achterveld, 24 1914 KVVA 24 17EERSTE KLASSE A1 DOVO 24 612 HBOK 23 403 VVA '71 24 404 Zuidvogels 24 395 VVZ '49 24 376 Merino's vv 23 367 Ajax 24 348 Marken 24 349 Eemdijk 24 3210 CSW 24 2811 Breukelen FC 24 2612 Geinoord 24 2213 SVL 24 2114 Veensche Boys 24 13DERDE KLASSE D1 CJVV 23 612 Woudenberg 23 593 Valleivogels 23 594 Odysseus '91 23 435 Renswoude 23 396 Elinkwijk, usv 23 307 Candia '66 23 288 Scherpenzeel 23 269 Lopik 23 2610 VOP 23 2511 SVM Maartensdijk 23 2312 Musketiers 23 1513 Hees 23 1414 DOSC, dsc 23 10DERDE KLASSE D1 CDW 24 502 Magreb '90 24 493 VVZA 24 444 OSM '75 23 395 Maarssen 24 396 Wasmeer 24 387 Quick 1890 24 378 Waterwijk asc 24 329 UTS 24 3010 SMVC Fair Play 24 2711 AS '80 24 2312 MSV '19 24 2213 Vriendenschaar 24 2214 Brederodes 23 8ZESDE KLASSE C1 Allen Weerbaar 19 462 Buitenboys sc 19 423 SEC 18 354 Patria zsc 19 305 Kismet 17 276 VVOO 18 247 Muiden 19 248 Domstad/Majella 19 219 Oranje Wit 18 1910 Scherpenzeel 18 1011 HSV'69 18 9TWEEDE KLASSE B1 RODA '46 24 592 Beursbengels vv 24 513 UVV 24 444 IJFC 24 435 Benschop 24 436 Loosdrecht 24 357 AH '78 24 348 Nieuwland 24 339 Hercules 24 3210 Jonathan 24 2911 DESTO 24 2612 WDS 24 2313 VRC 24 1814 Sterrenwijk 24 5VIERDE KLASSE D1 Woudenberg 24 622 Valleivogels 24 623 CJVV 24 614 Odysseus '91 24 465 Renswoude 24 426 Elinkwijk u 24 337 Scherpenzeel 24 298 Candia '66 24 289 Lopik 24 2710 VOP 24 2511 SVM Maartensdijk 24 2312 Musketiers 24 1613 Hees 24 1414 DOSC 24 10VIERDE KLASSE E1 Posthoorn 21 452 Vliegdorp 21 443 ZU 1911 21 394 HMS 21 395 Eemboys 21 386 Eemnes 21 347 Maarssen 21 328 VVJ 21 279 FC de Bilt 21 2010 EDO 21 1711 VSC 21 1412 Voorwaarts 21 11Kijk op www.trainingskampen.nlvoor de allernieuwste aanbiedingenvoor het nieuwe seizoenm.b.t. de voorbereiding


RONDOM VOETBALRUBRIEK JONGLEREN NAAM MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 423ONDER DE LOEP Asc Nieuwland D1Asc Nieuwland D1 Seizoen 2010-2011 Hoofdklasse CNieuwland D1 is een mixed team van vijf eerstejaars entien tweedejaars D pupillen. In de hoofdklasse weten zijhun mannetje te staan en draaien verdienstelijk in demiddenmoot mee.Nr Team Gespeeld Punten1 BFC D1 20 532 Vriendenschaar D1 20 453 Houten D1 20 434 Argon D1 20 425 Victoria D1 20 346 Wasmeer D1 20 327 Nieuwland D1 20 298 Meern De D1 20 259 Spakenburg D1 20 2110 Delta Sports D1 20 1711 CDW D1 20 712 Soest So D1 20 4Staand vlnr: Rick Ferwerda, Floris van der Meer, Nasim Barkoki, Cakar, Mathijs Jongsma, Bartvan Minnen, Nathalja Dijkhuizen, Hobrin Morgan, Jelt van Ede. Zittend vlnr: Lent van Ede, Nielsvan Ancum, Nordin van Leur, Tom Doornik, Raul Stolken David Wesselman.Naam speler Positie Favoriete club Favoriete speler Hobby naast voetbal Hekel aanRick Ferwerda spits/vleugelspits Barcelona en Ajax Cristiano Ronaldo Gamen met Ps3 Huiswerk makenTom Doornik linksback/linkshalf Barcelona Messi Computeren/Tv kijken HuiswerkNasim Barkoki spits Real Madrid Cristiano Ronaldo Chillen met vrienden VerliezenNordin van Leur middenvelder Ajax Messi chillen met vrienden winkelenMathijs Jongsma voorstopper Barcelona en Ajax Messi en Sneijder gamen en chillen met vrienden VerliezenDavid Wesselman linsback/linkshalf Ajax Nani Computeren en chillen maandagochtendFloris van der Meer laatste man Barcelona Ibrahimovic chillen met vrienden irritante mensenLent van Ede Keeper Ajax Stekelenburg gitaar spelen schoolRaul Stolk mid-mid Ajax,Barcelona Sneijder,Xavi,C.Ronaldo Dansen,Gamen VerliezenJelt van Ede links en rechtsback Ajax Vertonghen en Siem de Jong free runnen modderveldHobrin Morgan rechtsback Manchester United Wayne Rooney Basketbal tegendoelpuntNathalja Dijkhuizen linksvoor Ajax Messi Niks schoolBart van Minnen middenveld Barcelona Messi Sporten kijken en doen VerliezenNiels van Ancum rechtsbuiten Ajax en Barcelona Messi,Di Maria,Marcelo Conga"s spelen,chillen Witlof,ChampignonsKaan Cakar middenveld PSV Alessandro del Pierro gamen geschiedenis,verliezenDE ZOON VAN…In deze rubriek komt een voetballende zoon of dochter van een bekende (oud-)voetballer aan bod. Deze keer isdat Ryan, de achtjarige zoon van ras VOP'er Mark Koenen (40), die al twintig jaar bij de Amersfoortse zaterdagderdeklasser voetbalt en nog steeds deel uitmaakt van de selectie.PROFIELJONGLERENNaam:Ryan KoenenLeeftijd:8 jaarHuidig elftal:VOP F1Geboorteplaats:AmersfoortOp welke plek in het elftal speel je?In de verdediging, maar ook voorin als spits en dat iswel het leukste.Waar ben je goed in met voetballen?In scoren, ik heb er dit seizoen al elf gemaakt.Vind je trainen leuk?Ja, ik sla geen enkele keer over. Ik ben er altijd opwoensdag.Wat is de mooiste actie die je hebt gemaakt?Een schaar tegen Roda’46 met een doelpunt erna.Welke hobby’s heb je nog meer?Crossen met mijn eigen motor, dat is heerlijk.Wat wil je later worden?Profvoetballer bij Ajax.Wat is je favoriete club?Ajax en mijn favoriete speler daar is Miralem Sulejmani.Mark en Ryan Koenen Ryan Koen en


24 MAART 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 3RONDOM VOETBALADVERTENTIE


EDITIE AMERSFOORTBIJ DE KEI MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 425BIJ DE KEIRob Hilbers is met zijn 40 jaar nog altijdeen ambitieuze keeper in de topklasse‘Het strafschopgebiedis veel te klein voor me’De fikse nederlaag zette hem niet aan het twijfelen. In zijn eerste de bestewedstrijd als veertiger kreeg Amersfoorter Rob Hilbers het flink voor zijnkiezen. De keeper van FC Hilversum, een topklasser in het zondagvoetbal,moest in Groesbeek, duellerend met Achilles'29, maar liefst zes keer degang naar het net maken. Gedold werd Hilbers niet na de 6-0. En hij werdook niet aan het denken gezet. De doelverdediger gaat ook na de zomerstopbuiten zijn woonplaats door met zijn allergrootste liefhebberij. Wantdat is en blijft keepen. Hij is nog net zo ambitieus als vijftien jaar geledentoen hij als fullprof debuteerde in de Eredivisie bij FC Groningen.Tekst: Hans Vos"Ik praat meer dan ik keep in een wedstrijd.Spierpijn heb ik op maandagochtendin mijn kaken en mijn tong van hetaanwijzingen geven. Een coachende keeperben ik altijd geweest. Naarmate jeouder wordt, wordt deze rol in een teamook meer en meer van je verwacht. Ooktrouwens door mijn trainer, Karel Bonsink.In je coaching moet je ook steedsrustiger worden. Coachen moet je op mijnleeftijd als een middel zien, niet meer alseen doel. Als je jonger bent, kan het andersomzijn. Coachen moet op je veertigstefunctioneel zijn voor de ploeg, voor deverdediging. In het Nederlandse voetbalmoet een keeper rust brengen. Onder buitenlandsekeepers is veel meer creativiteit.Kijk eens naar de Zuid-Amerika. Daarkan een keeper tegelijk spits zijn. Dat pastmij ook wel. Maar ja, ik ben in het Nederlandsevoetbal opgegroeid. Daar horenvaste patronen bij. Mij past het druk doenbeter,het energieke, het druistige.Daarom is het ook gek dat ik in Nederlandkeeper ben geworden. Het strafschopgebiedis eigenlijk veel te klein voorme.''OUDSTE KEEPER IN DE TOPKLASSE"Als vaste keus van een topklasser mag ikmijn hand in de lucht steken. Ik ben deoudste keeper. Een apart verhaal, welleuk om mee te maken. Al jaren is er inhet amateurvoetbal uitgekeken naar dezeklasse. Ik vind de topklasse een verrijkingvoor het competitievoetbal in Nederland.Een uitwedstrijd spelen vind ik soms nogveel leuker dan thuis in Hilversum. Datkomt waarschijnlijk door mijn avontuurlijkeinslag. Ik ben dit seizoen bij clubs geweestwaartegen ik nooit eerder hebgespeeld. Voetballand Nederland blijktineens stukken groter te zijn dan je dacht.Er zijn leuke uitjes. Ik vind het heerlijk omin de topklasse te mogen keepen. Daaromga ik bij FC Hilversum nog een seizoendoor. Om af te kicken.''ZUID-AFRIKA, WK-VOETBAL 2010"In Krugersdorp ben ik geboren. Dat ligtonder de rook van Pretoria. Van mijnnegen jaar in Zuid-Afrika heb ik er acht inDurban gewoond. Toen bekend werd datZuid-Afrika in 2010 het gastland van hetWK voetbal zou zijn, had ik direct zoietsvan: daar wil ik dan bij zijn. In mijn gedachtenheeft een terugkeer altijd gespeeld.Maar het is er nog steeds niet vangekomen, ook vorig jaar niet tijdens hetWK. Maar ik weet wel dat het een keerzal gebeuren dat ik terugga naar mijn geboorteland.Dat WK heb ik, los van desuccessen van Oranje, als heel bijzonderbeleefd. De manier waarop de Zuid-Afrikanendat WK hebben georganiseerd,dwingt veel respect af. De voetbalbelevingin Zuid-Afrika is intens, dat heeft dehele wereld gezien.''"Durban heeft vorig jaar zomer voor hetNederlandse voetbal een mooie klank gekregen.Daar won Oranje z'n tweede WKwedstrijdvan Japan, daar won Oranje deachtste finale van Slowakije. In Durbanheb ik mijn eerste WK-finale op televisiegezien, in 1978, toen ik zeven jaar oudwas: Argentinië - Nederland. Dat was deallereerste voetbalwedstrijd die ik op televisiegezien heb. Onvergetelijk. Toen haddenwe net een televisie. En zat ik meteente vloeken, want ik was wel voor Nederlandnatuurlijk.''AMBITIE"Uit het spel met de bal haal ik mijn spirit,mijn ambitie. Dat is en blijft hartstikkeleuk. Het willen winnen, het niet willenverliezen. Die spanning kan ik nog nietloslaten. Ik voel me nog steeds fit.Waarom had ik op mijn 33e moeten stoppen?Of op mijn 35e? Sportend zorg ikook voor mijn lichaam, voor mijn fysiekegestel. Daar is sport uiteindelijk ook voorbedoeld. Ik probeer dat voetbalspelsteeds nadrukkelijker voor mijn plezier tespelen. Ik probeer er steeds meer van tegenieten, net als vroeger, toen je met entegen een stel vrienden aan het voetballenwas. Voetbal is weer ontspanning voorme geworden. Wedstrijdstress in de ergstevorm heb ik nooit gehad. Ik leg mezelf nuveel minder druk op dan in vroeger jaren.Chagrijnig van een nederlaag ben ik nietmeer. Als ik op zondag thuiskom, wachtmij het echte leven. Het gezinsleven, daardraait het om.''AMERSFOORT"Amersfoort is een voetbalstad in debreedte. Als stad is Amersfoort er leukerop geworden. In de binnenstad is veelminder agressiviteit dan vroeger. Mijnvroegere jeugdvoorzitter bij Quick, meneerHol, een man met een kaal hoofd,grote bakkebaarden, een clownfiguur meteen strik, een fantastische kerel, vroeg altijdals we in de binnenstad waren wezenstappen: 'zo jongens, hebben jullie lekkergevochten in de Krankeledenstraat?'Mooie humor had die man.''HOOGLAND"Het beste voetbal van Amersfoort wordtgespeeld in Hoogland. Daar weten we bijFC Hilversum alles van. In de kwartfinalevan het districtsbekertoernooi werden weop eigen veld met 0-5 geklopt door Hoogland.Ik was erbij, maar keepte die avondniet. Ik denk niet dat ik een nederlaag hadkunnen voorkomen. Hoogland is de clubvan Amersfoort, met veel eigen jeugd inde selectie, met een heel goede trainer:Ronald Heerschop. Ik heb me verbaasdover de aanvallende kwaliteiten van dezeploeg. Hoogland kan volgend seizoengoed meedoen in de eerste klasse. En danbestaat de vrees dat de beste spelers zullenworden weggekocht. Als Hooglanddat weet te voorkomen, is het in potentieeen hoofdklasser. Mijn oude club Quickzal altijd vanwege de historie een aparteplek in het Amersfoortse voetbal houden,ook als het sportief wat minder gaat.Oud-spelers van Quick zullen altijd deneiging hebben om hun kinderen bijQuick te laten voetballen, ook al zijn zeaan de andere kant van de stad gaanwonen.''VIERDE KLASSE"Ik heb op de vierde klasse na in alle klassenen divisies van Nederland gekeept,van de derde klasse tot en met de Eredivisie.Misschien dat ik in de vierde klasse alstrainer begin. Ik geloof in een logische opbouw.Elk niveau heeft leermomenten. Alsik stop met keepen, ga ik me op het trainenen coachen toeleggen. Ik ben bezig ommijn diploma's 3 en 2 te halen. Daarna gaik aan de trainerscursus 1 beginnen. Keeperskunnen ook coachen. Dat is een dingdat zeker is. Die rol ligt mij zeker.''Paspoort Rob HilbersOp 5 april 1971 wordt Rob Hilbers geboren in Krugersdorp, nabij de stad Pretoriain Zuid-Afrika. De eerste negen jaar van zijn leven spelen zich af in dat Afrikaanseland, waarvan hij de meeste tijd doorbrengt in de stad Durban. Daarook leert Hilbers de beginselen van de voetbalsport. Keeper wordt hij in Nederland,waarnaar hij in 1980 verhuist. Sindsdien is Amersfoort zijn thuisbasis. Zijneerste club is Quick, daarna volgt VVZA. Zijn jeugdtijdsluit hij af bij Quick. Daar keept hij ook in dehoofdmacht. Hij legt er de basis voor een langjarigeloopbaan buiten Amersfoort, op alle topniveaus bijde amateurs en de profs. Hij keept voor De ZwarteSchapen in Amsterdam, voor het Spakenburgse IJsselmeervogelswaarmee hij in 1995 algeheel amateurkampioenvan Nederland wordt, alvorens hijaan een profperiode begint bij FC Groningen, FCVolendam en Cambuur Leeuwarden. Vervolgenskeert hij terug in het amateurvoetbal. Eerst bij Bennekom,later bij NVC in Naarden-Vesting en Spakenburg.Na de zomerstop begint hij aan zijn vijfdeseizoen bij FC Hilversum. Hilbers is vader van driekinderen en werkzaam als fitness-coach voor eenfitnesscentrum in Bilthoven.FOTO’S: RIANNE VAN DENDEREN


26 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 OUDE ADVERTENTIE MEESTERS RONDOM VOETBALOudeMeestersOUDE MEESTERDe in Jutphaas geboren keeper vielleeftijd bij RUC en SEC op door zijnPiet Schrijvers heeftaan oude garde vanHet is een druilerige middag in Ermelo, zijn woonplaats.Als Piet Schrijvers geen afspraak had gehad in zijn favorietelokale etablissement, De Dorpskamer, dan had hij inzijn eigen woning nog wel wat om handen gehad. Op debovenverdieping rest nog de afwerking van een door hemzelfgelegde laminaatvloer. En tussen dat doe-het-zelfwerkdoor had hij vast een plakboek uit zijn verzamelde werkengepakt en doorgebladerd. Teruggebladerd ook naar zijnbegintijd als keeper. Naar zijn jaren bij RUC in Utrecht,SEC in Soest en HVC in Amersfoort. Dat was de stevigebasis van een langjarige loopbaan in het betaalde voetbal.Tekst: Hans VosPiet Schrijvers tast mis. HVC krijgt een doelpunt tegen in een wedstrijd tegen een onbekende tegenstander.FOTO: HANS VOSIn een zijvleugel van DeDorpskamer, met uitzicht opde fraai gerestaureerde molen,tovert Piet Schrijvers een van zijnoudste plakboeken uit een plasticboodschappentasje. Het is deel 4,zo staat op het voorblad. Devroegere topkeeper van FCTwente en Ajax, die bijna vijftiginterlands achter zijn naam heeftstaan, dankt dit boekwerk vol foto'sen krantenknipsels aan zijnmoeder. Zij sprokkelde vanoveral actieplaatjes, teamportrettenen verslagen vandaan enschetste zo het beeld van dejonge, talentrijke doelman. "Hetzijn museumstukken, nietwaar?''Boek 4 ("Ik heb er in totaal 52plus nog een grote doos vol foto's.'')behelst de periode 1964-1965 en 1965-1966. Of te wel zijnlaatste jaar als semiprof bij hetAmersfoortse HVC en zijn eerstejaren als fullprof bij DWS in Amsterdam.De door zijn moederuitgeknipte logo's van deze clubssieren de omslag. Losse 'pareltjes'zijn twee foto's uit zijn jongstejaren als doelverdediger. Als tienjarigedurfal bij het UtrechtseRUC, vastgelegd op 'postzegelformaat',en als veertienjarigesluitpost van zijn Soester clubSEC.De lach die Schrijvers op zijn gelaattovert, als hij de twee foto'slaat bekijken, spreekt voor zich.Dat vroegere jongensgeluk wordtzichtbaar op zijn gelaat. Het mageen halve eeuw geleden zijn, datde in Jutphaas geboren en getogenraskeeper zijn eerste grotewedstrijden speelde, moeiteloosgaat hij in gedachten terug in detijd. Chronisch rijgen de jeugdherinneringenzich aaneen. Hijverhaalt over zijn geboorteplek,dat al lang is opgeslokt doorgroot-Utrecht, over de houtwerfwaar zijn vader Petrus ("Zegmaar Piet'') de kost verdiende enover zijn eerste stappen op eenvoetbalveld. Dat van RUC, achtercafé De Witte Brug, aan dehand van zijn voetbalgekke pa.Schrijvers leerde het keepen ophet schoolplein. Angst voor valpartijenop de tegels had hij niet.Die had hij spelenderwijs overwonnenop de werf. Hij wasnegen toen hij als lid werd aangemeldbij RUC, terwijl tien jaartoentertijd de officiële beginnersleeftijdwas. Een leugentje ombestwil dus. Indrukwekkend waseen voorwedstrijd die hij met deRUC-jeugd speelde op het terreinvan Elinkwijk in Utrecht, datAjax ontving. "Voor zeker 10.000toeschouwers. Die waren vrij allemaalafgekomen op Erwin Sparendam,Michel Kruin enHumphrey Mijnals, de Surinaamsepubliekstrekkers.'"Voor zovéél mensen wilde dezelfverzekerde Schrijvers altijdwel keepen. En die tijd kwam,jaren later. Die jongensdroomzou werkelijkheid worden. Maareerst kwam de episode SEC, naeen verhuizing naar Soest. Onvergetelijkwas een uitstapje metde SEC-junioren naar de Duitsestad Hannover, waar werd deelgenomenaan een toernooi. KeependePietje was nooit eerder degrens over geweest, met zijnvoetbalmaatjes mocht dat. Eensuperbelevenis. "Dat besefte ikpas later hoe uniek die voetbaltripeigenlijk was.''Er zouden nog vele buitenlandsetrips volgen, met DWS, met FCTwente, met Ajax, met het Nederlandselftal. Maar daar wasnooit sprake van geweest, alsSchrijvers bij SEC niet was opgevallendoor zijn talent en uitstraling.Als vijftienjarige werd hij inde senioren voor de leeuwen geworpen.En hij stond zijn mannetje,het krachtmens in wordingdat hij was. Scouts van naburigeprofclubs kregen hem in degaten. "Ik was daar helemaal nietmee bezig, ik vond het al mooidat ik in SEC 1 mocht keepen.'''t Gooi, de toenmalige betaaldvoetbalclub van Hilversum, enHVC probeerden hem in 1963 gelijktijdigin te lijven. De gretigePiet had na een proeftraining bij't Gooi blindelings zijn handtekeninggezet onder het jeugdcontractdat hij kreegvoorgeschoteld. Maar zijn vaderzag tijdig haken en ogen tussende 'kleine lettertjes' van de overeenkomsten wimpelde de dealaf. De Amersfoorters haddenmeer te bieden, al was Schrijversvooral geïmponeerd door degrootte van de Mercedes waarmeeonderhandelaar Theo Mosterdin Soest kwam voorrijden."Mosterd was de bekendstebroodbakker van Amersfoort indie dagen", herinnert hij zich.Voor kruimelwerk hoefde Schrijversniet naar Birkhoven tekomen. "Mosterd bood me eenbasiscontract aan plus premies,reiskosten en een bromfietsje.Daarom koos ik voor HVC.'' Ookop sportieve gronden had degoalie veel baat bij deze transfer.Zijn ontwikkeling kwam inAmersfoort in een stroomversnelling."Natuurlijk was desprong naar HVC groot, van dederde klasse naar de tweede divisie.Maar bang dat het op eenmislukking uit zou draaien, wasik niet. Ik geloofde in mezelf. Ikwas aangetrokken als keeper vanhet betaalde jeugdteam. Aan heteinde van de voorbereidingraakte eerste keeper Teus Heitmangeblesseerd aan zijn schou-


EDITIE AMERSFOORTPIET SCHRIJVERS MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 427al op zeer jeugdigeuitstralingveel te dankenHVCNaam: Piet SchrijversGeboortedatum: 15 december 1946Geboorteplaats: JutphaasWoonplaats: ErmeloClubs als keeper bij amateurs (tot1962): RUC (Utrecht), SEC (Soest)Clubs als keeper bij profs (van 1962tot en met 1985): HVC (Amersfoort),DWS (Amsterdam), FC Twente (Enschede),Ajax (Amsterdam), PEC ZwolleAantal wedstrijden in het Nederlandsebetaalde voetbal: 623Aantal Europese wedstrijden: 62Aantal interlands: 46Hoogtepunten als prof: vijf landskampioenschappenmet Ajax, voetballer van hetjaar in 1983Loopbaan als keepers-, assistent- enhoofdtrainer: Abcoude, PEC Zwolle, FCWageningen, FC Utrecht, De Graafschap(Doetinchem), TOP Oss, AZ (Alkmaar), FCZwolle, Dakota/Aruba, Go Ahead Eagles(Deventer), PSV (Eindhoven), Spakenburg,HVC, Achilles 1894 (Assen), nationale elftalSaoedi Arabië, FZO (Zeist).Eén van de weinige internationalsmet roots op sportpark BirkhovenIn eetcafé De Dorpskamer in Ermelo mag Piet Schrijvers zich, onder het genot van een kop koffie,vaak relaxed buigen over de sportpagina's van de landelijke en regionale kranten. Toch zou devoormalige doelman die eind dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, nog veel liever ergensin voetballand met gezonde wedstrijdspanning als trainer/coach in een dug-out zitten. Sindsde start van het seizoen 2009-2010 is de Ermeloër zonder clubwerk in de voetballerij.Zijn laatste succes als oefenmeester was de promotie met de Zeister vereniging FZO naar de derdeklasse bij de zaterdagamateurs. Op de langjarige loopbaan van Schrijvers als topkeeper, bij clubsals FC Twente en Ajax en in het Nederlands elftal, volgde vanaf 1985 een dikwijls onderbrokenbestaan als keeperstrainer, assistent-coach en hoofdtrainer. Zijn puike cv als professional, met vijflandstitels met Ajax, 46 interlands en deelname aan twee wereldkampioenschappen, was geengarantie voor emplooi in de voetballerij. Net zo min als het diploma coach betaald voetbal. En datzit hem dwars.Aanvankelijk richtte Schrijvers zijn blik op het profmilieu, later vond hij zichzelf niet te groot voorfuncties in het amateurvoetbal. Zo probeerde hij in 2002 tevergeefs het tobbende HVC in Amersfoortvoor degradatie naar de vijfde klasse van het zondagvoetbal te behoeden. Zeven jaar laterwerd hij met FZO kampioen van de vierde klasse in het zaterdagvoetbal. Schrijvers ontplooide delaatste jaren veel privéwerk. Zo gaf en geeft hij clinics en verzorgt hij keeperspromotiedagen enproduceerde hij dvd's over het keepen alsmede de pocket 'Keepen is een kunst'. Voor dagblad DeTelegraaf is hij rapporteur bij eredivisiewedstrijden.De oorsprong van zijn landelijke bekendheid ligt in Amersfoort op Birkhoven, het toenmaligesportpark van HVC. Bij de tweede-divisieclub was Schrijvers in het seizoen 1962 - 1963 met zijnzestien jaar de allerjongste debuterende keeper in het betaalde voetbal. Dat bijzondere antecedentis hem nooit meer afgenomen. Ook en vooral daarom neemt HVC, de voorloper van het laterfailliet gegane SC Amersfoort, bij hem nog altijd een bijzondere plaats in."Natuurlijk zijn er spelers die veel langer bij HVC en SC Amersfoort hebben gespeeld dan ik. Dat iknog steeds waar ik kom als keeper van HVC word herinnerd, dat komt niet zozeer vanwege mijnjonge leeftijd destijds, of vanwege mijn schoenmaat 46. Dat komt omdat ik een van de weinige internationalsben die ooit op Birkhoven heeft gevoetbald. Eigenlijk ben ik daar best trots op.''der. Die vloog weer eens uit dekom.''Tweede keeper Pierre Stevenaartschoof door en keepte in de openingswedstrijdin Leeuwardentegen Cambuur, die met 4-0kansloos verloren ging. CoachBas Paauwe voerde resoluut nogeen keeperswissel door voor deeerste thuiswedstrijd op Birkhoven,nota bene tegen 't Gooi.Schrijvers stond tussen de palen,niet Stevenaart. De nederlaagvan 2-3 werd Schrijvers niet aangerekend.Paauwe hield in hemhet vertrouwen gedurende hetherstel van Heitman. "Gelukkighad ik een aantal ploeggenotendat voor mij door het vuur ging.Als de spits van de tegenpartij bijwijze van spreken boos naar mekeek, namen ze het al voor meop.''In het leerproces bij HVC hadSchrijvers veel baat bij de praktijklessenvan de oude Amersfoortsegarde, bestaande uitspelers als Piet Dielissen, Hansvan Eeden, Reus Hageman, HennieNederhand, Bennie van deVelde en Evert Pluim. Zijn relatiemet Leen te Kulve, de keeperstrainer,was verre van hecht."Hij gaf op een geheel eigenwijze training aan me. Ik lagvoortdurend met hem overhoop.Ik had er geen hekel aan dat ikop Birkhoven moest trainen ineen zandbak, maar hij liet menaar ringen duiken in plaats vanballen. Dat begreep ik niet. Tochheb ik veel aan hem te danken.Hij was de eerste die mij specifiekals keeperstrainer onderhanden nam.''Als keeperstrainer keerde hij inzijn voetbalstad Utrecht terug,vier seizoenen nadat Schrijversbij PEC Zwolle definitief was afgezwaaidals eredivisiedoelman.Onder technisch directeur HansOoft en hoofdcoach Cees Loffeldfungeerde hij als trainingsadviseuren klankbord voor keeperJan Willem van Ede,die bij FCUtrecht nog altijd recordhouderis wat het aantal eredivisieduelsbetreft. Schrijvers leerde hem hetvijfmetergebied beheersen. "Daarging tijd in zitten, want hij waseen echte lijnkeeper.'' Voor Schrijverswas terug in de Domstadzijn cirkel rond. In zijn prillejeugd keek hij vanachter de stenenrand van de wielerbaan inhet oude Galgenwaard-stadiongefascineerd naar de thuisduelsvan DOS, dat later met Elinkwijken Velox opging in FC Utrecht.De meeste indruk maakte Fransde Munck op hem, de in hetzwart gestoken keeper van DOS.De Munck schopte het tot 31 interlands,Schrijvers tot 46.Piet Schrijvers als doelman van tweede-divisieclubHVC. Hij wordt omringd door ploeggenotenals Van Ginkel, Van Loenen, Ten Braak,Paschedag, Wouterse, Van Empelen, Kronenburg,Van de Brink, Ruitenbeek en Pauwe.De jonge Piet Schrijvers. Als aanvoerder van eenjeugdteam van SEC wisselt hij als aanvoerder hetclubvaantje uit tijdens een toernooi in de Duitsestad Hannover in 1961.


28 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 RONDOM VOETBALCLUB NIEUWSCJVV E1 op voetbalkampAfgelopen vrijdag 1 april vertrok de E1 van CJVVrichting Apeldoorn voor een geweldig voetbalkamp.Dankzij sponsor DMP (Data ManagementProfessionals) verbleven de pupillen een weekendlang op een mooi bungalowpark in NieuwMilligen.’s Avonds werd de wedstrijd AGOVV – FC Volendam inde Jupiler League bezocht. De eerste helft was niet zoboeiend, maar de tweede helft kregen we leuker voetbalvoorgeschoteld. Uiteindelijk won AGOVV met 2-1en konden we vrolijk meejuichen met de thuissupporters.Op zaterdagochtend speelden we tegen de E1 vanAGOVV. Vooraf werd een zware wedstrijd verwacht,maar al snel was duidelijk dat CJVV E1 een maatje tegroot was voor AGOVV. Bij rust stond het 7-1 en na afloopgaf het scorebord een eindstand van maar liefst16-1 aan, in het voordeel van de geelzwarte talenten.’s Middags werd het zwembad onveilig gemaakt, omvervolgens ook op de midgetgolfbaan het duidelijkaanwezige balgevoel te showen. In de avond stredentwee teams op de bowlingbaan om de eer en als afsluiterwerd de voetbalkennis getest middels een voetbalquiz.Hierna bleef het nog lang onrustig in de bungalows,want voor slapen was het natuurlijk veel te gezellig…Zondagochtend stond (bijna) iedereen weer fris en fruitignaast zijn bed en konden alle spullen opgeruimdworden. Daarna volgde een grondige schoonmaak,waarna er nog tijd overbleef om wat acrobatischestunts op de trampoline uit te voeren. In de loop van deochtend reden we moe, maar voldaan terug naarAmersfoort en kunnen we terugkijken op een fantastischvoetbalkamp!VrijwilligersavondRed & Whitebij VV HooglandOp 1 april (geen grapje) werd de jaarlijkse, traditionele,vrijwilligersavond gehouden bij VV Hoogland.De avond stond in het teken van declubkleuren Red & White. Velen hadden gehoorgegeven aan de oproep om in de clubkleuren gekleedte gaan, hetgeen een feestelijk gezicht was.De avond was prima georganiseerd door de evenementencommissie,waarbij ook traditioneelveel aandacht was voor een aantal jubilarissen(50, 40 en 25 jaar lid). Ook kreeg Tineke Baan,de beheerder van de kantine, een grote bosbloemen omdat zij alweer tien jaar zorgt voor hetreilen en zeilen in de kantine van de club.Verslag voetbalkampMatthijs CJVV E1VRIJDAGMIDDAG 1 APRIL:Om half 5 gingen we vertrekken vanaf CJVV met hetbusje van CJVV en een auto. We zijn uitgezwaaid doorde ouders. En daar waren we dan op Rabbit Hill. Wehadden twee stacaravans. In caravan nr 21 zaten, Tayron,Ilias, Mark, Matthijs en Luuk en in caravan nummer23 zaten: Stephan, Chris, William, Ashraf enLucas. In de buurt van onze caravan was een heel leukspringkussen. Nadat we de spullen hadden uitgeladen,gingen we springen op het springkussen. Daarna washet tijd om te eten. Na het eten vertrokken we naarApeldoorn voor de Jupiler League-wedstrijd AGOVVtegen FC Volendam. Dat was erg leuk. AGOVV won uiteindelijkmet 2-1.ZATERDAGOCHTEND EN MIDDAG 2 APRIL:We begonnen met eten en daarna even springen. Datwas heel leuk. Daarna gingen we naar het voetbalveld.We gingen voetballen tegen AGOVV E1. Het is 16-1geworden voor ons. De twee mooiste goals waren toenStefan de bal naar William rolde midden achter. Williamspeelde hem naar linksbuiten Chris. Die speeldede bal op Matthijs (ik dus). Rechts achter. En ik speeldehem naar Tayren die uiteindelijk scoorde. En dat anderegoal was van Lucas. Ik nam een vrije trap enspeelde hem hoog naar Lucas en Lucas schoot hemmet een volley erin. Lucas stond in de spits. Daarnagingen we naar het zwembad en daarna iets drinkenen daarna midgetgolfen. Achraf was hier heel goed in.De trainer was ondertussen aan het voetballen en dieheeft 2-0 gewonnen. Vervolgens gingen we weer ophet springkussen.ZATERDAGAVOND 2 APRILEN ZONDAGOCHTEND 3 APRIL:Toen de trainer terugkwam van het voetballen gingenwe eten. Wat aten we? Patat met een hamburger enmet sla als groente. Het was heel erg lekker.Daarna gingen we even op de trampoline en in despeelhal spelen (daar kon je bijna alleen maar klimmen).Daarna gingen we bowlen. Het was wel grappig,want als er geen spare of een paar pions om werdenomgegooid, kwam er een kort grappig filmpje.Na het bowlen gingen we een ijsje eten we mochtener zelf een uitkiezen. Toen we in de stacaravan zaten,gingen we de voetbalquiz doen. Er waren vijf teams.Team één: Ilias en Achraf, team twee: Luuk en Matthijs,team drie: Lucas en Mark, team vier: William en Stephanen team vijf: Christopher en Tayren.Sommige vragen waren moeilijk en sommige vragenwaren makkelijk. Ik vond bijvoorbeeld de vraag'wie was het vorige seizoen de topscoorder van de Eredivisie?'wel makkelijk. De winnaars waren Lucas enMark. Zij mochten als eerste wat kiezen en daarna Williamen Stephan daarna Luuk en Matthijs . Vervolgenswaren Ilias en Achraf aan de beurt en laatsten Tayrenen Christopher.Daarna gingen we slapen.Zondag begonnen we fris en fit, want Christopher wasjarig. Hij is tien jaar geworden.We zongen en we gaven een cadeautje en kregentaart.We aten er ook weer een wit bolletje, een eitje en daarnog gewoon brood bij.Daarna moesten we afwassen, de tafel afruimen enschoonmaken.Toen dat klaar was, gingen we nog even op de trampolineen daarna de caravan schoonmaken en voor debuis hangen.We gingen daarna nog even in de speelhal spelen entoen werden we opgehaald door Wilfred en Liesbeth.We vonden het jammer dat we toen al weg moesten.We wilden op zich nog wel één dagje blijven, maar datwas jammer genoeg niet zo. We werden thuisgebrachten toen was het voetbalkamp afgelopen. We vondenhet superleuk en gaaf!!!Emotioneel was de huldiging van Ries Roeten, diena heel vele jaren helaas zijn vrijwilligerstakenmoet neerleggen. Ries stond vooral de laatstejaren bekend als onze wedstrijdsecretaris junioren,maar ook als organisator en regelaar voorde club, kreeg uit handen van Marco Voet (jeugdcommissie)een reischeque t.w.v. € 500,- en eenprachtige bos bloemen met veel dank voor zijninzet voor onze club VV Hoogland.De nieuwe mascotte voor vv Hoogland


EDITIE AMERSFOORTSterk bezet Internationaal Jeugdtoernooi Roda’46:Topvoetbal in Leusden tijdens de PinksterdagenVoor het derde jaar in successie is er komendPinksterweekend, op zaterdag 11 en maandag13 juni a.s., weer topvoetbal te zien bij v.v.Roda’46 in Leusden tijdens het ‘De Drie Poorten’Internationaal Jeugdtoernooi. Dit jaar is hettoernooi niet alleen sterker qua bezetting, er zijnbovendien betaald voetbalclubs uit liefst zes landenvertegenwoordigd. De hoofdsponsor vanhet toernooi is net als vorig jaar: Drukkerij DeDrie Poorten uit Nijkerk.VEEL SCANDINAVISCHE TEAMSEr wordt zoals gebruikelijk gespeeld in tweepoules: ‘Under 17’ en ‘Under 19’. Naast de B1en de onlangs kampioen geworden A1 van gastheerRoda’46, zijn uit Nederland FC UtrechtU17, Vitesse/AGOVV U17, FC Dordrecht U19 enU17 en AFC Amsterdam U19 van de partij.De toernooiwinnaar van vorig jaar in beide categorieën,het Tsjechische FK Baumit Jablonec, zalook weer deelnemen. Net als vorig jaar zijn ookHelsingborgs IF U19 en U17 uit Zweden en hetCLUB NIEUWS MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 429Hoogland op trainingskamp in AlgarveFoto: Ferry TothZondag tweedeklasser Hoogland verbleef afgelopen januari enkele dagen op trainingskamp in deAlgarve. Centraal in het trainingskamp stonden de door Trainingskampen.nl geregelde oefenwedstrijden.Trainingskampen.nl regelde onder meer twee oefenwedstrijden tegen goede aansprekendetegenstanders. Op maandag 10 januari speelde Hoogland een oefenwedstrijd tegen tweedeklasserSilvolde. Twee dagen later, op woensdag 12 april, was zondag hoofdklasser ADO'20 de opponent.Het trainingskamp in Zuid-Portugal bestond daarnaast uit een serie trainingen waarmee de voorbereidingenvoor de tweede seizoenshelft werden getroffen. En met succes, want reeds half april konde kampioensvlag in top. Hoogland verbleef gedurende het trainingskamp in hotel Alto da Colina,vanwaar de trainingsvelden op korte afstand liggen. Het was voor de toekomstig eersteklasser devierde keer in Portugal. De voorzitter van Hoogland is altijd de grote organisator achter deze trainingskampen.Duitse SV Bergisch Gladbach U19 vertegenwoordigd.Nieuw in het deelnemersveld zijn de Scandinavischteams B.93 uit Denemarken en FC HonkaEspoo uit Finland. Het Macedonische FK Rabotnickiis de eerste Balkan-deelnemer uit de toernooihistorie.IEDEREEN WELKOMDe organisatie hoopt wederom op een vol BurgemeesterBuiningpark en roept iedere liefhebbervan aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardigjeugdvoetbal op om op de speeldagen zaterdag11 juni a.s. en maandag 13 juni a.s. (finaledag)aanwezig te zijn. Voor zowel volwassenen alskinderen is er naast voetbal voldoende te beleven.Zo zijn er rond de finalewedstrijden diverseacts en staat er een springkussen, een ijscokaren een viskraam.Alle informatie over het toernooi en de deelnemendeploegen is te vinden op www.internationaaljeugdtoernooi.nl.Theo Westerveld zorgdevoor 010 versus 020 inSoestEen jeugdtoernooi dat veertig jaar geleden begon bij SOSoest kreeg in 1980 internationale allure door de inzetvan Theo Westerveld. Met veel bravoure en kwajongenswerkkreeg hij grote clubs als Feyenoord en Ajax zo verom op de Bosstraat te komen voetballen. Het tweedaagseevenement trekt elk jaar weer duizenden toeschouwers,die genieten van het aanstormende nationale en internationaletalent van D- en E-jeugd.Tekst: Ton van ZoerenZittend achter een glas witte wijnpraat Westerveld honderduit overhet hoe allemaal begon, maareerst haast hij zich om te zeggendat hij het toernooi niet alleendoet. ‘‘Het organiseren doe ikweliswaar alleen, maar de uitvoeringdoen we met tientallen hardwerkende vrijwilligers’’, legt hijvol bewondering uit. In 1980Theo Westerveldkreeg het spektakel internationalekleur. Nadat al enkele jaren daarvoorAjax en Feyenoord deelnamen, lukte het Westerveld om ookclubs uit het buitenland te strikken. ‘‘Dat was vrij eenvoudig, wantals ze de namen van die twee clubs hoorden, zeiden ze meteen 'ja'.’’De deelname van de Amsterdammers en de Rotterdammers is eenverhaal apart. Westerveld (75) was in die jaren vertegenwoordigerbij Unilever. Hij vertoefde voor zijn werk vaak in Amsterdam enbezocht daar de jeugdtrainingen van Ajax. Onbevangen sprak hijdaar de contactpersonen aan en vroeg of ze in Soest wilde komenvoetballen met hun talenten. ‘‘Leider Henk van Teunenbroekstemde toe en ze komen nu al 37 jaar naar ons toe." Twee jaar laterkwam ook Feyenoord het toernooi opsieren. ‘‘Ja, dat was niet moeilijk.Toen ze hoorden dat Ajax ook meedeed, was de zaak gauw beslist’’,aldus de trotse organisator, die PSV slechts één maaluitnodigde: ‘‘Tja, ik heb helemaal niets met die club, dan maar lieverSparta uit Rotterdam.’’ Ook Schalke 04 moest het ontgelden bijde Soester. De tenuekleuren van de Duitsers kwamen overeen metde kleuren van SO Soest, dat ook deelneemt, is zijn markante verklaring.De deelnemerslijst werd met de jaren steeds fraaier. Clubs uit hetbuitenland wilden graag komen. Werder Bremen, FC Köln, EintrachtFrankfurt en Club Brugge is zomaar een greep uit de langelijst. Veel bekende trainers die bij de jeugd hun loopbaan opstartten,hebben ook in Soest langs de lijn staan coachen waaronderFrank de Boer, Co Adriaanse en Ernie Brandts. Jammer is het dat ergeen lijst met namen van de voetballertjes is bijgehouden. Had aardiggeweest om te zien wat er van de talentjes terecht is gekomen.Westerveld maakt zich daar niet druk over: ‘‘Ik weet alleen dat PatrickKluivert, Jordy Cruijff en de zoon van Danny Blind, Daley,hier hebben gespeeld en verder heb ik niets bijgehouden. Is nietecht belangrijk.’’De wijnkenner, die nog twee dagen in de week bij een supermarktop de wijnafdeling werkt en de inkoop verzorgt, is niet onafgebrokenverbonden geweest met het toernooi. Een onderbreking vantien jaar hield hem thuis. Zelfs een bezoekje aan het evenement zater niet in. ‘‘Ik was er even klaar mee. Maar ik zag in die periode hettoernooi wel zijn allure verliezen. Tegenstanders als VVV-Venlo enWillem II zijn geen clubs waar je, met alle respect, op zit te wachten.Na een oproep in De Spetter, het clubblad van SO Soest, ben iker weer ingetrapt.’’ Inmiddels heeft Westerveld al toegezegd om tot2014 aan te blijven. "En dan zien wel weer verder. Mijn vrouw staathelemaal achter mij en heeft veel begrip. Dat maakte het voor mijmakkelijker. Mijn nest stond in die jaren op Bosstraat’’, lacht heterelid van de club breeduit.Op 21 en 22 mei is het weer zover,deelnemende clubs zijn;Ajax – AmsterdamFeyenoord – RotterdamSparta – RotterdamClub Brugge- BelgiëK.R.C. Genk- BelgiëK.V.Mechelen- BelgiëBor. Dortmund- DuitslandSO SoestEntree gratisFK Baumit Jablonec U19 –toernooiwinnaar 2010


30 MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 4 RUBRIEK CLUB NIEUWS NAAMRONDOM VOETBALMirte Ouwerkerk het honderdstedameslid van SO SoestHet damesvoetbal bij SO Soest zit in de lift. Zo'ndertig jaar geleden begon onze club met hetvoetbal voor dames. Werd in de jaren tachtignog wel eens lacherig gedaan over voetballendoor dames, nu anno 2011 is het voetbal voorvrouwen en meisjes niet meer weg te denken bijSO Soest. Afgelopen vrijdag, tijdens de trainingvoor dames 1 en dames 2, werd Mirthe Ouwerkerkverrast met een bos bloemen. Mirthe is namelijkhet honderdste dameslid van SO Soest endat moet uiteraard gevierd worden. We sprakenmet Eric Sevink, coördinator van het dames- enmeisjesvoetbal bij SO Soest.Een flinke groep vrolijke, fanatieke meiden loopt zichwarm op het hoofdveld van SO Soest. Trainers Timvan Etten en Sander van Geem zetten de pylonenneer. Als de dames zich warm gelopen hebben, zullenze flink aan de slag moeten met rondo's, schietoefeningenen positiespelletjes.THUIS VOELENEric Sevink, coördinator van het damesvoetbalbij SO Soest, ziet het glimlachend en goedkeurendaan. "Zo enthousiast en zoveel plezier hebben diemeiden. Het is geweldig om dat aan het werk te zien!De sfeer is fantastisch. Een echte vriendinnengroepdie zich graag openstelt voor nieuwe mensen. Devoetbalsters hebben een open karakter. Zij voelenzich thuis in de club, doen mee met activiteiten, zoalsbijvoorbeeld het jaarlijkse voetbalkamp. Zondagstaan ze na hun eigen wedstrijd het eerste aan temoedigen. Ze horen bij de club."PUPILLENMEISJES"Wij zijn momenteel bezig om al vanaf de E-pupillenleeftijd(8 - 10 jaar) een meisjesteam te formeren. Jemoet de meisjes net zo opleiden als de jongens, vanjongs af aan. Dan kan het talent groeien en dan kunnenwe als club meetellen in het damesvoetbal. Wantvergis je niet: die meiden zijn net zo fanatiek en misschienzelfs fanatieker dan de jongens en de mannen."SAESTUM ALS VOORBEELD"Uiteraard kunnen meisjes al vanaf de Kabouterleeftijdlid worden van SO Soest. Dat gebeurt nu al. Maarmeisjes voetballen dan mee met de jongens. Dat isnatuurlijk geen probleem en sommige meisjes zijn zogoed dat ze zelfs op B-junioren leeftijd nog met dejongens meedoen. Suzanne Tullemans is daar eengoed voorbeeld van. Zij haalde de nationale selectiesen momenteel voetbalt zij bij het Zeister Saestum, eenvoorbeeldclub voor het damesvoetbal. Mijn streven isom bij SO Soest net zo'n organisatie rondom damesvoetbalneer te zetten als bij Saestum! Daarvoor moetenwe trainers van allure hebben. Op dit momentlukt dat al aardig. Diverse selectiespelers trainen onzegroep. Dat niveau willen we vasthouden en dat is gewoonmogelijk bij SO Soest."RECREATIEF"Uiteraard hebben we ook ruimte voor vrouwen dieop recreatief niveau willen voetballen. De heren recreantenzijn bekend bij SO Soest. Maar ook voordames die niet meer competitie willen voetballen,maar wel graag recreatief bezig willen zijn, hebbenwij mogelijkheden. Voetbalsters van weleer voetballennu onder elkaar op de woensdagavond.""Het 'Kies Je Sport' project - een initiatief van de gemeenteSoest en de Soester sportclubs - omarmen wijgraag. Wij organiseren voor Kies je Sport het meisjesvoetbal.Kinderen uit groep 6 en 7 van de lagereschool mogen dan 4 weken voor 5 euro meetrainen!"Bij SO Soest is er dus damesvoetbal mogelijk voorjong en oud. Getalenteerd en minder getalenteerd.Dat weten inmiddels heel veel vrouwen uit Soest. Afgelopenvrijdag mocht Eric Sevink het honderdste dameslidvan SO Soest verwelkomen. Mirte Ouwerkerkmeldde zich onlangs aan. Met haar lidmaatschap vanSO Soest maakt zij de honderd damesleden bij deblauwwitten vol.Dat betekent dus dat meer dan tien procent van devoetballende leden van SO Soest een dame is. Logischdat bij SO Soest de dames zo'n belangrijkeplaats innemen. Voor dames en meisjes die graagwillen voetballen bij een levendige, gezellige en ambitieuzeclub is er altijd plaats. Voor informatie: EricSevink tel: 035-6021736 mail: esevink@xmsnet.nlMirte Ouwerkerk ontvangt bloemen van Eric Sevinkter gelegenheid van haar bijzonder lidmaatschapLofzang op de Panenka van Hoogland-doelman Sebastiaan BruinsHoogland tegen De Bilt. Terwijl de zon een deken van warmte werpt oversportpark Langenoord, laat de thuisploeg geen spaan heel van de bezoekersuit Utrecht. 6-1 staat het, als de ploeg van trainer Heerschop ook nogeen strafschop krijgt.Door Thijs TomassenEn dan gebeurt het. Niet de al driekeer trefzekere Luuk Voorburg gaatachter de bal staan, niet goaltjesdiefKheibar Mangal, niet specialist FlorianLammers, nee, het is doelman SebastiaanBruins die zijn sluitpost verlaat om dezeklus te klaren. Ineens is daar de meterslangesprint naar het vijandelijke doel.Overtuigde tred, glimlach rond de lippen.Hier gaat een keeper met snodeplannen.Het publiek joelt, spelers kijken elkaargrijnzend aan. Weten zij wat er gaat gebeuren?In de jeugd was Bruins nog eenslungelachtige aanvaller, een type NourdinBoukhari, althans, zo noemde ik hemdestijds wel eens gekscherend – de Boukhariuit diens Ajax-tijd was zijn held, weetik uit onze middelbare school-periode.Bruins kijkt nog eens naar zijn collega inhet vijandelijke doel voor hem. En dannaar de bal. Een kwartier eerder beginghij nog een blunder van formaat, maardat lijkt hem niets te deren. Hij oogt geconcentreerd,niet van zijn stuk te brengen.Een man met een missie.En daar gaat ie dan. De kordate aanloop.Het standbeen dat neerkomt. De voet diede bal niet vol raakt, maar gevoelig lift.De stift. Doet ie het echt? Hij doet hetecht. Doelman Bruins stift de bal. Als hetleer van de grond komt is het al duidelijk;de doelman van De Bilt, die eenhoek uitkiest, is een vernederd man.Bruins zet zijn ploeg met een Panenka opeen 7-1 voorsprong. Het had zo eenkunststukje van zijn voormalige heldBoukhari kunnen zijn.Zijn trainer was er niet zo blij mee, las iklater in de krant. Ach, niet naar luisteren.Een keeper die zo'n technisch huzarenstukjeuit zijn benen tovert, daarvoor gaik naar de velden. Voor mij symboliseertde Panenka van Bruins de overtuigendewijze waarop Hoogland kampioen is gewordenin de tweede klasse. Amersfoortkan trots zijn. Eindelijk heeft de stadweer een ploeg die in de eerste klasse actiefzal zijn.Wel een mooi verhaal trouwens, dieBruins, om op de Hoogland-goalie terugte komen. In de B-junioren is hij pas getransformeerdtot doelman. Een aantaljaren later verdedigde hij al het doel vanhet vlaggenschip van zijn club. Om dietaak niet meer uit handen te geven. MetBruins onder de lat stomen de Hooglandersnu door naar de eerste klasse.Het zijn vanaf half april mooie weken opde velden. Koning Winter is verdrevendoor de zon, het gras is weer blakendgroen. Het seizoen nadert zijn ontknoping.Kampioenschappen worden behaald,degradaties voorkomen – of niet.Naast het kampioenschap van Hooglandvolg ik de apotheose in de Amersfoortsevierde klasse met meer dan gemiddeldeinteresse. Lang leek het erop dat Hooglanderveende dans om degradatie ontsprong.Maar na een zeperd tegenAchterveld waarde het degradatiespookook kortstondig rond op het Willem TomassenSportcomplex. In het paasweekeindewerd de boel rechtgezet door uitbij datzelfde Achterveld met 0-4 uit tehalen. Op het moment van schrijven lijkthet te gaan tussen de oranjehemden enKVVA. Het is ongemeen spannend, wanter daalt slechts één ploeg af naar devijfde klasse.Zelfs dé derby in de regio, IJsselmeervogels-Spakenburgstond nog nooit zoonder hoogspanning. Van mij mogendeze weken nog wel even voortduren.Tijdens de voorbereiding is het ook heerlijkvoetbalweer, maar ja, dan is het oefenenen lopen dat de klok slaat. Geef mijhet seizoenstoetje maar. Ik smul ervan.


EDITIE AMERSFOORTCOMPLEX TESTRUBRIEK CROSSPASS NAAM MEI 2011 JAARGANG 1, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 431HEESIedere maand beoordeeltRondom Voetbal het complexvan een amateurverenigingin de regio aan dehand van een aantal vastecriteria. Op zaterdag 19maart bezocht Ton vanZoeren het terrein vanHees in Soest.NaamDe naam van de zaterdag derdeklasserHees stamt af vanhet buurtschap Laag Hees inSoest. De letterlijke betekeniszou volgens ingewijden heg,kreupelhout en struikgewasbetekenen. Het gebied kreegde benaming Hees weer terugnadat het in de jaren vijftigabusievelijk Landgoed Pijnenburgwerd genoemd.LiggingWie het sportpark bezoekt,waant zich in oase van rust.De lommerrijke omgevingdoet alle haastgevoelen verdwijnen.Midden in het bosligt het complex van Hees verscholen.In het verleden werdde locatie nogal eens gebruiktvoor tv-opnames. Een vakantiegevoelmaakt zich meestervan de bezoeker die het nostalgische,ongebruikte, kassahokjepasseert.VeldenVoor een met veel jeugd florerendevereniging is het met develden slecht gesteld. Tweespeelvelden en een half (modder)veldjeom te trainen zijnde beschikbare middelen. Hethoofdveld ligt maar op luttelemeters van het clubgebouw.Volgens de KNVB-normen zouer niet gespeeld mogen worden,maar dispensatie redt declub. Bij een forse sliding kunje zomaar de kleedkamer inglijden.Tevens ontbreekt het opdie plaats aan hekken, daar isgewoon geen ruimte voor.KleedkamersRuimtes uit de jaren zestig,maar dan ook nog in slechtestaat. Slechte douches enkleine kleedkamers, die geenplaats bieden aan een massagetafel.Het blijft behelpen bijHees en het is dan ook geenpretje om gasten te ontvangen.‘‘ Zelfs in Zimbabwe hebbenze betere kleedkamers’’, isde reactie van een gebruiker.KantineOok hier heeft de tijd stil gestaan.Wel gezellig, maar allesheeft zijn beste tijd gehad.Laag plafond, donkere ruimteen kleine ramen die het contactmet de velden belemmeren,terwijl veel vasteaanhangers verkiezen om dewedstrijden vanuit de kantinete volgen. Bediening is vriendelijken goed. Opvallend inhet retro decor is de computergestuurde muziekinstallatiedie vol zit met Nederlandstaligemuziek. Het grote aantaldecibellen brengt na afloopveel sfeer. Het is wellicht hetenige apparaat dat bij een renovatieherbruikbaar is.Broodje bal -Op aanraden van de nieuwevoorzitter, Joop Verhoef, nietgeprobeerd. ‘‘Doe dat maarniet. Hij is niet te vreten ensmaakt nergens naar. Vroegerhadden we zelfgemaakte ballenen die waren lekker. Maariemand heeft besloten om diete vervangen door een of anderefabriek flutbal’’, volgensde voorzitter, die zegt dat erzelfs bestuurlijk over vergaderdis om de oude huisgemaaktebal weer te latenterug keren. ‘‘En probeer ookmaar de tosti niet. Het plakjeham lijkt wel een schoenzool’’,voegt Verhoef er waarschuwendaan toe.ToilettenHet wordt afgezaagd, maarook hier heeft de tand des tijdtoegeslagen. Twee urinoirs enéén toilet zijn ruim voldoende.Maar alles, sanitair en tegelwerkis aan vervanging toe.Een handdoekautomaat hangter gebruikt en vuil bij. Deruimte is ongetwijfeld voor heteerste gebruik schoon opgeleverd.Maar in de middag heefthet behoorlijke gebruikssporen.Kortom een verblijf omniet te lang te vertoeven.TotaaloordeelHet complex van Hees ligt opeen prachtige locatie, maar istoe aan een grondige opknapbeurt.De bestuurskamer, uitgedostin de roodwitteclubkleuren en het fraaie elektronischescorebord, waarmenig hoofdklasser trots opzou wezen, zijn de enige pluspunten.Een club als Hees verdientbeter, dus zo snelmogelijk alles op de schopmet steun van de gemeenteSoest. Renovatie is echt geenoverbodige luxe voor Hees.Fijnecollega’sASC Nieuwland bezoektFC Utrecht - ADO De HaagDeze column is een ode aan desympathieke voetbaltrainers,de aardige collega’s. Eigenlijkgewoon aan de collega-trainersdie normaal doen, maar dat isniet altijd even gewoon in devoetbalwereld….. Omdat heteen positief stukje wordt (denkik), ben ik van plan ook maargewoon namen te noemen.In het voetbal heb je als collegatrainersbijna altijd tegenstrijdigebelangen. Dan is het voorsommige trainers weleens moeilijkom normaal te doen tegenelkaar. Voor de wedstrijd wilhet nog weleens lukken, maarvooral erna is het soms eigenlijkgewoon een beetje gênant. Ikheb weleens geschreven over delachwekkende manier waaroptwee trainers die tegen elkaarspelen allebei hun eigen en totaalverschillende analysemaken, maar dat heeft -hoop ikalleste maken met emotie.Ik moet zeggen dat ik een aantalfijne collega’s heb ontmoet in deafgelopen jaren, waarmee ik eenwarme en sportieve band hebontwikkeld. Jorg van NVC (nuZuidvogels), we belden elkeweek. Ook toen we samen stredenom het kampioenschap inde tweede klasse en de enigeovergebleven concurrentenwaren. In de huidige eersteklasse heb ik veel contact metPatrick van der Fits van Stormvogels.We bellen veel, en helaasvoor hem vaak ongelegen…. Hijlijkt het erom te doen, maarnegen van de tien keer als ikhem bel, ligt hij met een Sambucaatjein bad met zijn vrouw.Gelukkig weet hij dan de juisteprioriteiten te stellen en mij gewoonte woord te staan…. Ikspeel al jaren tegen Kees Guytvan DWV en hij is een verrektaardige vent en, dichterbij huis,Herman van VVIJ is een fijnecollega. Bart Logchies (toenmaligJOS Watergraafsmeer) is weleenslater uit de kantine (sorry,paviljoen) bij Kampong vertrokkendan ik en ook Simon Ouaalivan Chabab toentertijd was eenaimabele collega! Jan Gaasbeek,huidig SVL, is een trainer waarik nog nooit in competitieverbandtegen heb gespeeld (welvriendschappelijk van gewonnen),maar is ook een sportvriendgebleken.Ja, maar zijn er dan geen 'mindersympathieke' collega-trainers?Oh jazeker zijn die er wel.Het type dat kort na de wedstrijdsamen met jou een biertjedrinkt en de (verloren) wedstrijdop normale wijze lijkt teanalyseren. Echter, de volgendedag in de krant zijn gal alsnogspuwt en hele andere teksteneruit gooit dan die dag ervoorsamen aan een tafeltje. Het typedat openlijk ruzie zoekt tijdensde wedstrijd en ervoor kiestjouw spelers te beledigen ofzelfs te discrimineren. Het typedat al jaren een budget heeftwaar de helft van de afdelingop kan teren, maar nooit enereet presteert met zijn eigen elftal.Het type dat……… STOP!Ik merk dat ik ook ineens gal gaspuwen…. Wellicht vanuit deemotie?Laat de boodschap er eentje zijnvan positiviteit: negen van detien trainers waar ik al jarentegen speel in de eerste klassezijn aardige en fijne collega’s.Dat is een prachtige verhoudingzou ik zeggen, dus valt het allemaalnogal mee he?!Aad van den BergZondag 3 april jongstleden bezochtASC Nieuwland op uitnodigingvan Hypohome(Hypotheken en Verzekeringen)de wedstrijd FC Utrecht - ADODen Haag. Selectie, technischestaf, kader en vertegenwoordigingvan het bestuur reisde zondagochtendom 11.00 uur afnaar Stadion Galgenwaard. Dekaarten werden mede beschikbaargesteld door de samenwerkingvan Hypohome metRondom Voetbal.Op de nieuwe grasmat probeerdeFC Utrecht ten koste vanDen Haag zich veilig te stellenvoor Europees voetbal. Helaasvoor de Domstedelingen bleekdie hoop ijdel. Hoewel nietbeter, maar wel efficiënter en effectiever,wist Den Haag depunten mee te nemen naar deHofstad. Voor ASC Nieuwlandwas het een leuke trip en eenongedwongen samen zijn. Altijdgoed om elkaar zo ook eensweer te ontmoeten en te spreken.Met dank aan Emiel Jacobvan Hypohome.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!