VAN DE VOORZITTER 1. Vijftig jaar 'Vrede over Israël' - Kerk en Israël

kerkenisrael.nl

VAN DE VOORZITTER 1. Vijftig jaar 'Vrede over Israël' - Kerk en Israël

VAN DE VOORZITTER1. Vijftig jaar‘Vrede over Israël’VoorlopersNu in dit nummer aandacht wordtbesteed aan het feit dat we nu aande vijftigste jaargang vanV.o.I. bezig mogen zijn, moet – omte beginnen - gezegd worden datdit informatieblad eigenlijk al meerjaargangen achter de rug heeft.In de 41 e jaargang (febr.1997) leesik het volgende: ‘Van maart 1939tot april 1942 verscheen de voorlopervan ons huidige blad. Ook dat blad hadeen Hebreeuwse naam : Malak Sjaloom– dat is:‘Vredebode’. Het werd gestuurdnaar joodse (!!) adressen. Daar werd hetgenoemd ‘de kleine concurrent’, omdat hetblad in de schaduw stond van het blad datde Geref. Kerken naar Joden verstuurden:‘De Messiasbode’.In de oorlogstijd werd ‘Malak’ doorde bezetter verboden. Na de oorlogis het een tijdje ‘windstil’ gebleven.Van april 1954 tot oktober 1955verscheen het huidige V.o.I. alsbijlage bij het zendingsblad ‘UwKoninkrijk kome’. In oktober vanlaatstgenoemd jaar verscheen V.o.I.als een zelfstandig blad. Hiernaastkunt u lezen wat ‘Ter inleiding’werd geschreven.Meteen wordt ook aangegeven watde bedoeling is. In die lijn begevenwe ons nu nog steeds, tenminste:bijbels licht op Israël in al z’n facettenen nieuws over het werk blevende hoofdinhoud.Eerlijkheidshalve moet wel gemeldworden dat het nog wel langgeduurd heeft voor er ‘iets voor de29H. Biesmajeugd’ in VOI kwam. Ik vond heteerste in jrg. 5 no. 6; daar beginteen vervolgverhaal in vier delen,‘voor de kinderen’, geschreven doords. Van Smeden. Daarna moest dejeugd wachten tot de 30 e jaargangno. 4. Daarin verscheen de rubriek‘speciaal voor jou’, met een artikelover Chaim Potok. In jrg. 31 no. 6komt die rubriek weer terug; nugaat het over Elie Wiesel. Verderzijn er nog wat artikelen over‘werken in Israël’ (bv. Nes Ammim),waarmee ook wel juist op de jeugdgemikt wordt. En natuurlijk zijnheel wat artikelen ook voor dejeugd interessant… Maar over hetalgemeen komt de jeugd er tochwat bekaaid af.


VAN DE VOORZITTERSinds1955 heeftons bladregelmatigmogenverschijnenDeze ‘zelfstandig-wording’ moetalles te maken hebben gehad met hetfeit dat er een opleving kwam in deaandacht van onze kerken voor Israël.Prof. Kremer en later ds. Op den Veldehebben daarin een voortrekkersrolgespeeld. Er kwam in die jaren toenemendinzicht in onze verbondenheidmet Israël en met betrekking tot onzetaak ten opzichte van Israël. Zo groeideook het verlangen om daadwerkelijkIsraël van dienst te zijn.Dat kon gerealiseerd worden in deverbintenis van onze eerste Israëlpredikant,ds. M. Boertien (1923-2005)aan de kerk van Groningen (1954). Inde nummers 4 t/m 7 vinden we eenuitgebreid en smeuïg verslag van eenwerkbezoek dat ds. K.G. van Smedenen ds. M. Drayer daar brachten. Eenopmerkelijke zin daaruit (n.a.v. het bijwonenvan een kerkdienst): ‘Vermoeidvan het luisteren – liever hadden wijzelf gepreekt – brachten wij de avonddoor in het gastvrij gezin van onzemissionaris.’Vandaaruit was hij tot 1960 werkzaamin Hamburg, ten dienste van de evangelieverkondigingonder Israël. Van1960-1967 woonde en werkte hij metzijn gezin in Jerusalem.Deze hernieuwde belangstellinghing niet alleen samen met het beginvan de arbeid van ds. Boertien. Nade afschuwelijke ontdekking van de‘shoah’ (6 miljoen Joden werden in de2 e wereldoorlog vermoord) kwam sterkde vraag naar voren naar het geheimvan het joodse volk en ook van hetantisemitisme. De stichting van dejoodse staat Israël in 1948 versterktedat: hoe moest dat ‘theologisch geduid’verstaan worden?Om op die ontwikkelingen in te spelenen er informatie over te geven washet meer dan ‘een waagstuk’ om eennieuwe periodiek aan de bestaande toete voegen: het was een nóódzaak!Sinds 1955 heeft ons blad regelmatigmogen verschijnen. Soms (1986, 1991en 1997) als een extra dik nummer.VeranderingenIn vorm, kleur en lay-out zijn we inde afgelopen 50 jaar meegegaan metde technische mogelijk- heden. Deoudste uitgave in mijn bezit (26 e jrg,nr 2, apr.1982) is een uitvoering inzwart-wit; na het titelblad 7 pagina’svolgeschreven met tamelijk kleine letters.In 1984 werd de kleur grijs, nognet zo vol geschreven. In 1986 kwamde blauwe kleur van Israël daarbij; hetlettertype bleef klein, maar was welwat helderder. Sinds juni 2001 wordtons blad u aangeboden in meerkleurendruk,met een mooie lay-out eneen wat beter leesbaar lettertype. Deuiterlijke verschijningsvorm heeftons – naast de inhoud - zowel vanuitde kring van onze eigen kerken alsvan daarbuiten, veel complimentenopgeleverd.Dat is te danken aan de onvermoeibareinzet en toewijding van de redactie.Er zijn veel ‘commissies van redactie’geweest, aangevoerd door diverseeindredacteuren. Ik heb zelf wat jaartjesin de redactie mogen meelopenen in die tijd ben ik onder de indrukgekomen van de vindingrijkheid enwijsheid van mederedacteuren. Ikvind het knap om 4 à 5 keer per jaareen verantwoord nummer bij u doorde bus te laten glijden! De redacteurenmoesten dit werk doen in hun(schaarse) vrije tijd, ze hebben nietvoor dit werk gestudeerd, maar doorhun eigen accuraatheid en met externehulp (vooral wat de opmaak be- treft)30


is dit tot nu toe gelukt – 50 jaargangenlang. Alle hulde daarvoor!Voorlichting‘De nood is ons opgelegd’ schreefde redactie in 1955. Tegenwoordigzouden we het wellicht anders formuleren,maar van de noodzaak van onsblad zijn we als deputaten (en, naar ikhoop, u als kerkleden ook) nog evenovertuigd.Nu Israël onontwijkbaar op de agendavan kerk en theologie geplaatst is (omnog maar te zwijgen van het wereldtoneel),hebben we te maken metfundamentele vragen.Om er enkele te noemen:- wat was/is de plaats van Israël in hethandelen van God?- heeft (het bestaan van ) Israël theologischebetekenis en zo ja, welke?- hoe is de relatie enerzijds tussenIsraël uit het verleden en in hetheden en anderzijds de gemeente uitde heidenen, zoals wij zijn?- hoe is het O.T. te verstaan en watkunnen we leren van het joodse verstaanvan de Heilige Schrift?- op welke manier en in welke houdingkan de kerk dienstbaar zijn aanIsraël?- enz., enz.Om in dat alles wat wegwijzendbezig te zijn, zijn en worden in onsblad artikelen van allerlei aard enover diverse onderwerpen geschreven.Naast de Schriftstudie (die ookbedoeld is om gebruikt te wordenin bijbelkringen!) worden artikelenover allerlei onderwerpen geschrevendie dienstbaar kunnen zijn aan hetverstaan van Israël en van onze taak.Soms wordt een hele jaargang aan eenbepaald thema gewijd. Van belangzijn ook de berichten uit Jerusalem,31waaraan alle tot nu toe daar werkzamebroeders hebben bijgedragen,verhelderend om inzicht te krijgen inwat zich voordoet in de ontmoetingmet het levende jodendom.De aard van de onderwerpen brengmet zich mee dat er stevig op gestudeerdmoet worden. Dat betekentook dat V.o.I. in de keuze van deartikelen en in het schrijven daarvanméér is dan een reclamefolder of eenmakkelijk leesbaar niemendalletje.Aandachtige lezers merken dat ookwel. De schrijvers proberen, zoveel alsin hun vermogen ligt, te voldoen aanhet vaak gehoorde verzoek om ‘nietzo moeilijk te schrijven’….VerschijningDe geheel eigen aard van de relatietussen kerk en Israël brengt met zichmee dat we nog altijd van meningzijn dat het verantwoord is V.o.I.apart te laten verschijnen, niet alsonderdeel van welke andere gewaardeerdeperiodiek ook maar. In deverzending wordt wel samengewerktmet andere bladen, maar wat deinhoud betreft zijn we ‘zelfstandig’.Dat moet ook maar zo blijvenvanwege de eigen problematiek in degenoemde relatie, maar ook om naarbuiten (en zeker naar onze joodselezers) toe helder te laten overkomendat de relatie tussen kerk en Israëlvan geheel andere aard is dan die vanzending of diaconaat naar andere volken.Ik haast me eraan toe te voegendat dit géén ‘verdoezeling’ van hetevangelie betekent, integendeel!Aan het verschijnen van diverse artikelenis in de laatste jaren in die zineen verbreding toegevoegd dat vantijd tot tijd ook wordt meegewerktvanuit het C.I.S.De aardvan deonderwerpenbrengtmet zichmee dater stevigop gestudeerdmoetworden


VAN DE VOORZITTERHeel ditgebeurenis eenredentemeer omdringendte bidden:‘Vredezij overIsraël’!!!VerzoekHet past me niet om onszelf als deputatente feliciteren met 50 jaargangen.Wie daar behoefte toe gevoelt, doe dat!.Maar wel ben ik dankbaar voor wat wevia ons blad aan u/jou hebben mogendoorgeven.Maar ons blad kan pas werkelijk aan debedoeling beantwoorden als het ookgelezen en ‘verwerkt’ wordt. Wat datlaatste betreft: ik ben ervan overtuigddat de ‘commissie van redactie’ blijis met reacties, vragen, stimulerendeopmerkingen, tips voor artikelen, enz.Zo lang het ons gegeven wordt tendienste van kerk en Israël bezig te zijn,hoop ik dat V.o.I. daaraan een waardevollebijdrage mag (blijven) geven.2. Israël en HezbollahTerwijl ik dit schrijf, is al ruim 14dagen de strijd in en rondom Zuid-Libanon gaande, met op dit momentnog maar weinig uitzicht op eenstaakt-het-vuren. Het valt me moeilijkom in heel dit gebeuren Israël in allesgelijk te geven. Bombardementen,vernielingen en slachtoffers zijn daar teernstig voor. Aan de andere kant magnooit uit het oog verloren worden datop de achtergrond een diepingekankerdantisemitisme (anti-Israël)meespeelt.Zo hebben de sympathisanten vanHezbollah (= ’partij van God/Allah’,wat een afschuwelijke naam!!) dat ookoverduidelijk laten merken. Voor Israëlis dit een ‘struggle-for-live’, ook al kunje vragen hebben bij het buitenproportionelegeweld en bij de schade die ditalles heeft aangericht. Maar zit achterdit alles ook niet de duivelse afkeer vanhet volk waarmee God in de geschiedenisbegonnen is en daarmee een verzettegen God Zelf, die de God van Israëlén van de volken is?Heel dit gebeuren is een reden temeerom dringend te bidden: ‘Vrede zij overIsraël’!!!.ColofonCommissievan redactiedrs. C.J. van den Boogertds. A. Bronsds. H.D. RietveldEindredacteurdrs. C.J. van den BoogertGraspieper 88081 ZR Elburgtel.: (0525) 69 02 22e-mail:booge269@planet.nlInternetpaginawww.kerkenisrael.nlAdministratieadresLandelijk kerkelijk bureauvan de Chr. Geref. KerkenVijftien Morgen 13901 HA VeenendaalPostbus 3343900 AH Veenendaaltel. (0318) 58 23 50fax (0318) 58 23 51e-mail: lkb@cgk.nlPenningmeesterH. van BraakPrins Willem-Alexanderpark1333905 CD Veenendaal32tel.: (0318) 51 54 27e-mail:h.h.van.braak@hccnet.nlGironummer 365271,t.n.v. penningmeesterdeputaten Kerk & IsraëlCGK te VeenendaalVoor legaten en schenkingenkunt u contact opnemen met depenningmeester; hij geeft ookgaarne informatie over diverseaan te bevelen projecten.

More magazines by this user
Similar magazines