12.07.2015 Views

ant 2012-II-5 - sjl2.nl

ant 2012-II-5 - sjl2.nl

ant 2012-II-5 - sjl2.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Eindexamen havo m&o <strong>2012</strong> - <strong>II</strong>havovwo.nlVraag Antwoord ScoresOpgave 520 maximumscore 1Uit het <strong>ant</strong>woord moet blijken dat door de publicatie het belang vanstakeholders gediend wordt.21 maximumscore 1De intrinsieke waarde is gelijk aan het eigen vermogen = € 2.241 miljoen.22 maximumscore 2a<strong>ant</strong>al aandelen = 180.000.000 = 375 miljoen0, 48375 mln x 21,50 = € 8.062,5 miljoen23 maximumscore 1Bij een overnamegerucht stijgt de vraag naar de aandelen van SAVO.24 maximumscore 2winstverdeling 2010 en 2009 van SAVO in miljoenen euro's2010 2009Winst voor belasting 468 779Vennootschapsbelasting (25%) 117 195Winst na belasting 351 584Dividend 255 263Reservering 96 321• vennootschapsbelasting 1• reservering 1Opmerkingdividend: 0,68 x 375 = 25525 maximumscore 2Voorbeelden van een juiste reden zijn:− om in mindere tijden de politiek van een ruim dividendbeleid, zoalstoegepast in de goede jaren, te kunnen continueren− SAVO heeft weinig groei- en investeringsmogelijkheden. Winstenworden veelal gereserveerd om daarmee investeringen te kunnendoen.per juiste reden 1─ www.havovwo.nl - 1 -www.examen-cd.nl ─


Eindexamen havo m&o <strong>2012</strong> - <strong>II</strong>havovwo.nlVraag Antwoord Scores26 maximumscore 2255x 100% = 141,7%180Opmerking0 of 2 scorepunten toekennen.27 maximumscore 10,68x 100% = 4,9%13,76─ www.havovwo.nl - 2 -www.examen-cd.nl ─

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!