GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg ... - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg ... - Hoeselt.Be

Schepen Steven Driesen licht onderhavig agendapunt toe.De huurovereenkomst omvat de meest elementaire bepalingen inzake huur en loopt over een periode van18 jaar te rekenen vanaf de datum van voorlopige oplevering van de ruwbouwwerken met een mogelijkheidtot zowel vooropzeg als verlenging. Het verhuurde goed bestaat o.m. uit een kelderruimte, een inkomhal,een leidingslokaal, een berging, toiletten en verder 5 lokalen met een oppervlakte variërend van 25 m² tot50 m².De huurder zal op zijn kosten instaan voor de afwerking (werken elektriciteit, sanitaire installatie enventilatie) en binnenafwerking (isolatie, deuren, keuken, verfwerken, enz.) van de nieuwbouw binnen eentermijn van 18 maanden vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. De ruwbouwwerken van denieuwe jeugdlokalen zijn intussen dermate gevorderd dat in principe met de verdere afwerking gestart kanworden vanaf juni 2011.Als tegenprestatie zal de huurder 18 jaar lang huurzekerheid krijgen en zal de te betalen huurprijs tijdensdeze periode slechts 1,00 EUR per maand bedragen. Vanaf het 19de jaar is de huurprijs vastgesteld op350,00 EUR per maand aangepast aan de kosten van levensonderhoud op basis van de schommelingen vande gezondheidsindex.Het gehuurde goed moet gebruikt worden voor plaatselijke of gemeentelijke jeugdwerking (waarbijiedere vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om ideologische of filosofische redenenmoet vermeden worden). Uitgesloten zijn dus zeker huur voor persoonlijk gebruik of voor gebruik met eenwoonkarakter, voor handel en nijverheid of van beroepswerkzaamheden.Raadslid Alfons Capiot wenst artikel 15 'hoofdelijkheid' van de voorliggende huurovereenkomst geschraptte zien. Dit artikel stelt de ondertekenaars alsnog hoofdelijk aansprakelijk ondanks de achterliggende VZWstructuur.Dit is volgens hem ongepast en overbodig.Verder stelt hij zich vragen bij artikel 3 'bestemming' waarbij de gemeente aan de huurder de voorwaardevan ideologische neutraliteit oplegt en dit ondanks het gegeven dat de gemeente de grond in erfpacht heeftvan de kerkfabriek, een katholieke instantie.En tenslotte vindt hij het geen goed idee om een gebouw te plaatsen op andermans eigendom. De grond isgeen eigendom van de gemeente Hoeselt die slechts een erfpacht van 50 jaar heeft verworven van dekerkfabriek. Na afloop van de erfpachtovereenkomst wordt het gebouw dus van hun.Schepen Steven Driesen wenst m.b.t. artikel 15 kort de bevoegde diensten te consulteren. Betreffende debestemming van het pand worden slechts de voorwaarden van erfpachtovereenkomst hernomen en blijft hetde gemeente Hoeselt die kan beslissen om al dan niet een overeenkomst aan te gaan met een (nieuwe)huurder. En een erfpacht van 50 jaar was het uiterste engagement dat de kerkfabriek wou aanbieden. Zoverkrijgt de gemeente 50 jaar gratis grondgebruik en dan zal het gebouw sowieso zijn beste tijd gehadhebben en moet de situatie herbekeken worden.Raadslid Robert Wijnen voegt hieraan toe dat er de voorbije 10 jaar veel Hoeseltse jeugdbewegingenverdwenen zijn. Er is geen garantie dat de Chiro Hern gedurende de volledige duur van de overeenkomst inzijn huidige vorm blijft bestaan en ook de samenstelling van het gemeentebestuur kan de komende jarenveranderen. Deze factoren scheppen onzekerheid. Bovendien zal de Chiro Hern binnen deze overeenkomstveel kosten zelf moeten dragen. Zo zijn de kosten van de nutsvoorzieningen voor hun rekening en zal na2


18 jaar ook de volledige huurprijs van 350,00 EUR per maand betaald moeten worden. Ze zullen hiervoorerg veel opbrengsten moeten genereren.Schepen Steven Driesen gelooft dat het voorzien van goede infrastructuur de jeugdbewegingen netondersteunt waardoor deze een bloeiende werking kunnen realiseren. Binnen deze werking kunnen zijvervolgens veel activiteiten organiseren en dus effectief de nodige inkomsten genereren.Voorzitter Werner Raskin schorst de zitting gedurende 10 minuten om schepen Steven Driesen toe te latente overleggen met de dienst ROP en de gemeentesecretaris inzake artikel 15.Nadat de zitting om 20.30 uur hernomen is, wordt voorgesteld artikel 15 te schrappen en de achterliggendeartikels te hernummeren. Artikel 15 'hoofdelijkheid' werd voorzien op een ogenblik dat nog niet duidelijk wasof er al dan niet een VZW zou worden opgericht.Het voorstel van huurovereenkomst tussen de gemeente Hoeselt en de VZW Chiroloft Hern m.b.t. denieuwe jeugdlokalen, gelegen Hernerweg 115 te Hoeselt wordt met schrapping van artikel 15 goedgekeurdmet 15 stemmen voor (Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Steven Driesen, Jos Buysmans, WalterCallebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine Moors, Marleen Peeters, Linda Verjans, Carine Box, BertVertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Alfons Capiot, RobertWijnen, Roel Palmans en Paul Vandormael).Aan notaris Mia Knapen te Lanaken zal opdracht gegeven worden de uiteindelijke huurovereenkomst met de'vzw Chiroloft Hern' vast te leggen in een authentieke akte en het college van burgemeester en schepenenen de gemeentesecretaris worden gemachtigd de huurovereenkomst namens en voor de gemeente Hoeseltte ondertekenen. De dienst ROP zal instaan voor de verdere administratieve afhandeling van het dossier.03 Overheidsopdrachten - Mobiliteit - Aanstellen van een ontwerpermet het oog op het verbreden/verdiepen van het gemeentelijkmobiliteitsplan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijzeBesloten wordt een overheidsopdracht te starten voor de aanstelling van een ontwerper met het oog op hetverbreden/verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. De voorwaarden en bepalingen van het bijzonderbestek worden unaniem goedgekeurd.Om het mobiliteitsplan op haar actualiteitswaarde te toetsen, werd in 2009 door de GemeentelijkeBegeleidingscommissie een sneltoets uitgevoerd. Gelet op de resultaten van die sneltoets werd ervoorgeopteerd om het bestaande mobiliteitsplan te 'verbreden' en te 'verdiepen'.Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen vande opdracht.De opdracht wordt begroot op 15 000,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de buitengewonedienst van het budget dienstjaar 2011 onder de artikel 410/733-60.3


04 Overheidsopdrachten - Aankoop informaticamaterieel 2011 -Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijzeHet bestek tot aankoop van informaticamaterieel wordt unaniem goedgekeurd. Het ligt in de bedoelingde meest verouderde computers en randapparatuur van een aantal diensten van de gemeente te vervangen.Meer bepaald dient er te worden voorzien in de aankoop van volgende computerhardware:- 1 PC voor de dienst ROP- 1 PC voor de Personeelsdienst- 1 PC voor de dienst Info & Toerisme- 1 PC voor de dienst Cultuur- 1 PC als reserve- 3 PC’s met beeldscherm voor de brandweer- 2 beeldschermen 19" voor de dienst ROP- 2 beeldschermen 22" voor de bibliotheek- 1 kleurenlaserprinter voor de dienst FinanciënDeze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen vande opdracht.De opdracht wordt begroot op 8 187,94 (incl. btw) en zal aangerekend worden op de buitengewone dienstvan het budget dienstjaar 2011 onder de artikels 104/742-53, 351/742-53, 762/742-53 en 767/742-53.05 Gemeenschapscentrum 'Ter Kommen' - Verkoop van oudekeukentoestellen - Goedkeuring van de verkoopsvoorwaardenHet voorstel om over te gaan tot de verkoop van de oude keukentoestellen van het gemeenschapscentrum'Ter Kommen' wordt unaniem goedgekeurd. De voorwaarden die specifiek van toepassing gesteld zijn opdeze verkoop geven geen aanleiding tot opmerkingen. Zo staat de verkoop uitsluitend open voor erkendeHoeseltse verenigingen en parochiezalen en de toestellen en apparatuur worden als één lot te koop aangeboden.De goederen worden verkocht aan de meestbiedende en het bestuur behoudt zich het recht voor deverkoop niet te laten doorgaan bij een te laag bod.Aan de verkoop zal de nodige ruchtbaarheid worden gegeven door een publicatie via de gebruikelijkeinformatiekanalen. Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van de voorgeschreven procedureen de toewijzing.06 Gemeentefinanciën - Gemeentelijke toelagen > 1 240,00 EUR en≤ 25 000,00 EUR - Dienstjaar 2011 - Goedkeuring4


Voor de algemene vergadering van Inter-aqua van dinsdag 24 mei 2011 wordt raadslid Jossy Meersgemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering zal hijvervangen worden door raadslid Bert Vertessen.De raad verklaart zich bovendien unaniem akkoord met de agenda van de vergadering. De heer JossyMeers die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit tebrengen over de punten van de agenda. Tijdens de zitting zullen volgende punten aan de orde wordengesteld:1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering3. Balans en resultatenrekening boekjaar 20104. Kwijting aan bestuurders en commissaris5. Statutaire benoemingen [de algemene vergadering wordt gevraagd de voorlopige aanstelling van deheer Jean-Paul Bogaerts (raadslid gemeente Leopoldsburg) en mevr. Lutgarde Aerden (raadslid Hechtel-Eksel) als nieuwe leden van de raad van bestuur te bekrachtigen].10 OCMW - Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 - TussentijdseevaluatieAkte wordt genomen van de tussentijdse evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan van de gemeenteHoeselt en het OCMW Hoeselt voor de periode 2008-2013.Het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd achtereenvolgens goedgekeurd door de OCMW-raad op 5 december2007 en de gemeenteraad op 20 december 2007. Het opzet was een gezamenlijke visie te ontwikkelen ophet vlak van lokaal sociaal beleid. In het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid isvoorgeschreven dat de gemeenten en OCMW’s een tussentijdse balans dienen op te maken van hetbeleidsplan om eventuele knelpunten of onvoorziene omstandigheden bij te sturen.Op 6 april 2011 werd door het OCMW een tussentijdse evaluatie opgemaakt van het beleidsplan en naarvernomen kon worden zit men op schema en zijn de vooropgestelde beleidsdoelstellingen grotendeelsuitgevoerd of in uitvoering en laat althans alleen nog de bijkomende seniorenhuisvesting op zich wachtenwegens geen beschikbare bouwgrond.IN GEHEIME VERGADERING11 Gemeentelijke vrijwillige brandweer - Aanstelling uit de wervingsreservevan één stagiair- brandweerman - GoedkeuringMet akkoord van alle raadsleden wordt voor de aanstelling van een stagiair-brandweerman geen gebruikgemaakt van een stembrief.6


De heer Kevin Cloosen, geboren op 5 juni 1986 en wonende Sint-Lambertusstraat 17 te Hoeselt, wordtmet unanimiteit aangesteld als stagiair-brandweerman bij de gemeentelijke brandweer van Hoeselt.Voor de invulling van deze betrekking werd geput uit een wervingsreserve van de gemeenteraad d.d.28 januari 2010 met een geldigheidsduur van drie jaar. Van de twee nog resterende kandidaten gaf de heerDaan Partoens schriftelijk te kennen af te zien van een eventuele aanstelling als stagiair-brandweermanwaardoor enkel de heer Kevin Cloosen nog in aanmerking kwam als kandidaat.De heer Kevin Cloosen zal worden ingeschreven voor een opleiding als brandweerman aan de provincialebrandweerschool in Zwartberg (PLOT) met ingang van september 2011. Daarna dient hij nog zijn proeftijduit te doen als aspirant-brandweerman en zal hij ingezet kunnen worden als een volwaardig lid van debrandweer bij interventies.De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21.05 uur.7

More magazines by this user
Similar magazines