INSTRUCTIEHANDLEIDING - UTAX NL

utax.it
  • No tags were found...

INSTRUCTIEHANDLEIDING - UTAX NL

LP 3235 | 3240 | 3245INSTRUCTIEHANDLEIDINGMONOCHROME LASERPRINTER


Inhoud1 Onderdelen van de machine ...................................................... 1-1Onderdelen aan de voorkant van de printer ............................ 1-2Onderdelen aan de linkerkant van de printer en interneonderdelen .................................................................................. 1-2Onderdelen aan de achterkant van de printer ......................... 1-3Bedieningspaneel ....................................................................... 1-42 Papier plaatsen ........................................................................... 2-1Papier in de cassette plaatsen .................................................. 2-2Papier plaatsen in de MP-lade (multifunctionele cassette) .... 2-6Enveloppen in de MP-lade plaatsen. ........................................ 2-83 Aansluiten en afdrukken ............................................................ 3-1Aansluitingen .............................................................................. 3-2Netwerkinterface parameters wijzigen ..................................... 3-4Een Netwerkinterface-statuspagina afdrukken ..................... 3-12Printerdriver installeren ........................................................... 3-13Afdrukken vanuit applicaties ................................................... 3-19Status Monitor .......................................................................... 3-20Software verwijderen (Windows PC) ...................................... 3-244 Onderhoud .................................................................................. 4-1Algemene informatie .................................................................. 4-2Vervanging tonercontainer ........................................................ 4-2De printer reinigen ...................................................................... 4-8Langdurig buiten gebruik en de printer verplaatsen .............. 4-95 Problemen oplossen .................................................................. 5-1Algemene richtlijnen .................................................................. 5-2Problemen met de afdrukkwaliteit ............................................ 5-3Foutberichten .............................................................................. 5-5Ready, Data en Attention lampjes ........................................... 5-11Papierstoringen oplossen ....................................................... 5-126 Appendix ..................................................................................... 6-1Specificaties ................................................................................ 6-2Standaard milieuvoorwaarden .................................................. 6-4Index .................................................................................... Index-1i


Wettelijke kennisgevingenen veiligheidsvoorschriftenLees deze informatie voordat u uw apparaat in gebruik neemt. Dithoofdstuk voorziet in informatie over de volgende onderwerpen:Wettelijke kennisgevingLicentieovereenkomstenVeiligheidsinformatieSymbolenVoorzorgsmaatregelen bij de installatieVoorzorgsmaatregelen voor gebruikOver de gebruikershandleidingConventies in deze handleidingivvixiixviixviiixxxxiiixxiviii


Wettelijke kennisgevingVOORZICHTIG ER WORDT GEENAANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR SCHADE DIEIS VEROORZAAKT DOOR ONJUISTE INSTALLATIE.Kennisgeving met betrekking tot softwareDE SOFTWARE DIE MET DEZE PRINTER WORDT GEBRUIKT, MOETDE EMULATIEMODUS VAN DE PRINTER ONDERSTEUNEN. Deprinter is fabrieksmatig ingesteld op het emuleren van de PCL. Deemulatiemodus kan gewijzigd worden.KennisgevingDe informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaandekennisgeving worden gewijzigd. In toekomstige edities kunnen extrapagina's worden ingevoegd.Wij vragen de gebruiker om begrip voor technische onnauwkeurighedenof schrijffouten in de huidige uitgave. Er wordt geen aansprakelijkheidaanvaard voor ongelukken die gebeuren terwijl de gebruiker deinstructies in deze handleiding volgt. Wij aanvaarden geenverantwoordelijkheid voor fouten in de firmware van de printer (deinhoud van het ROM).Deze handleiding en al het materiaal dat onder het auteursrecht valt enwordt verkocht of meegeleverd bij of in verband met de verkoop van depaginaprinter, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechtenvoorbehouden. Het kopiëren of op een andere manier reproduceren vande gehele handleiding of gedeelten van de handleiding, of eenwillekeurig onderwerp waarop auteursrecht van toepassing is, isverboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanUTAX GmbH. Elke kopie die van deze handleiding of eendeel daarvan wordt gemaakt, en alles wat onder het auteursrecht valt,moet dezelfde copyright-vermelding bevatten als het materiaal dat wordtgekopieerd.Wat betreft handelsnamenPRESCRIBE is een gedeponeerd handelsmerk van KyoceraCorporation. KPDL is een handelsmerk van Kyocera Corporation.Hewlett-Packard, PCL en PJL zijn gedeponeerde handelsmerken vanHewlett-Packard Company. Centronics is een handelsmerk vanCentronics Data Computer Inc. Adobe, Acrobat, Flash en PostScript zijngedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerkenvan Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server is eenhandelsmerk van Microsoft Corporation. PowerPC is een handelsmerkvan International Business Machines Corporation. CompactFlash is eenhandelsmerk van SanDisk Corporation. ENERGY STAR is een in deVerenigde Staten gedeponeerd handelsmerk. Alle overige merk- enproductnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerkenvan de respectieve bedrijven.iv


Dit product is ontwikkeld met behulp van het Tornado Real Timebesturingssysteem en de hulpprogramma's van Wind River Systems.Dit product bevat UFST en MicroType ® van Monotype Imaging Inc.v


LicentieovereenkomstenIBM Program License AgreementTHE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORESOFTWARE PROGRAMS (“PROGRAMS”) WHICH BELONG TOINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (“IBM”).THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDERWHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IFYOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THISLICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OFTHE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULLREFUND. IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14DAYS, THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESETERMS AND CONDITIONS.The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM countryorganization, grants you a license for the Programs only in the countrywhere you acquired the Programs. You obtain no rights other than thosegranted you under this license.The term “Programs” means the original and all whole or partial copies ofit, including modified copies or portions merged into other programs. IBMretains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner,copyrights in the Programs.1. LicenseUnder this license, you may use the Programs only with the device onwhich they are installed and transfer possession of the Programs andthe device to another party.If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license andany other documentation to the other party. Your license is thenterminated. The other party agrees to these terms and conditions by itsfirst use of the Program.You may not:1. use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except asprovided in this license;2. reverse assemble or reverse compile the Program; or3. sublicense, rent, lease, or assign the Program.2. Limited WarrantyThe Programs are provided “AS IS.”THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THEPROGRAMS (OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED,INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OFMERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, sothe above exclusion may not apply to you.3. Limitation of RemediesIBM's entire liability under this license is the following;For any claim (including fundamental breach), in any form, related in anyway to this license, IBM's liability will be for actual damages only and willbe limited to the greater of:vi


1. the equivalent of U.S. $25,000 in your local currency; or2. IBM's then generally available license fee for the ProgramThis limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to realor tangible personal property for which IBM is legally liable.IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidentaldamages or other economic consequential damages, even if IBM, or itsauthorized supplier, has been advised of the possibility of suchdamages. IBM will not be liable for any damages claimed by you basedon any third party claim. This limitation of remedies also applies to anydeveloper of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer'slimitations of remedies are not cumulative. Such developer is anintended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allowthese limitations or exclusions, so they may not apply to you.4. GeneralYou may terminate your license at any time. IBM may terminate yourlicense if you fail to comply with the terms and conditions of this license.In either event, you must destroy all your copies of the Program. You areresponsible for payment of any taxes, including personal property taxes,resulting from this license. Neither party may bring an action, regardlessof form, more than two years after the cause of action arose. If youacquired the Program in the United States, this license is governed bythe laws of the State of New York. If you acquired the Program inCanada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario.Otherwise, this license is governed by the laws of the country in whichyou acquired the Program.Typeface Trademark AcknowledgementAll resident fonts in this printer are licensed from Monotype Imaging Inc.Helvetica, Palatino and Times are registered trademarks of Linotype-HellAG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery and ITCZapf Dingbats are registered trademarks of International TypefaceCorporation.Monotype Imaging License Agreement1. ”Software” shall mean the digitally encoded, machine readable,scalable outline data as encoded in a special format as well as theUFST Software.2. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software toreproduce and display weights, styles and versions of letters,numerals, characters and symbols (“Typefaces”) solely for your owncustomary business or personal purposes at the address stated onthe registration card you return to Monotype Imaging. Under theterms of this License Agreement, you have the right to use the Fontson up to three printers. If you need to have access to the fonts onmore than three printers, you need to acquire a multi-user licenseagreement which can be obtained from Monotype Imaging.Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Softwareand Typefaces and no rights are granted to you other than a Licenseto use the Software on the terms expressly set forth in thisAgreement.vii


3. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree tomaintain the Software and other proprietary information concerningthe Typefaces in strict confidence and to establish reasonableprocedures regulating access to and use of the Software andTypefaces.4. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, exceptthat you may make one backup copy. You agree that any such copyshall contain the same proprietary notices as those appearing on theoriginal.5. This License shall continue until the last use of the Software andTypefaces, unless sooner terminated. This License may beterminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the termsof this License and such failure is not remedied within thirty (30) daysafter notice from Monotype Imaging. When this License expires or isterminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy allcopies of the Software and Typefaces and documentation asrequested.6. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt,reverse engineer or decompile the Software.7. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery,the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublishedspecifications, and the diskette will be free from defects inmaterial and workmanship. Monotype Imaging does not warrant thatthe Software is free from all bugs, errors and omissions.8. THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES,EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OFFITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ANDMERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.9. Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging inconnection with the Software and Typefaces is repair or replacementof defective parts, upon their return to Monotype Imaging.10.IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOSTPROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL ORCONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BYABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE ANDTYPEFACES.11. Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.12.You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer theSoftware and/or Typefaces without the prior written consent ofMonotype Imaging.13.Use, duplication or disclosure by the Government is subject torestrictions as set forth in the Rights in Technical Data and ComputerSoftware clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) orsubparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication ordisclosure is subject to restrictions applicable to restricted rightssoftware as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).14.YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THISAGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BYITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BEBOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOTCONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THISAGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BYPROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY.BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TOACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.viii


Open SSLeay LicenseCopyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions are met:1 Redistributions of source code must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer.2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer in thedocumentation and/or other materials provided with the distribution.3 All advertising materials mentioning features or use of this softwaremust display the following acknowledgment:"This product includes software developed by the OpenSSL Projectfor use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not beused to endorse or promote products derived from this softwarewithout prior written permission.For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL"nor may "OpenSSL" appear in their names without prior writtenpermission of the OpenSSL Project.6 Redistributions of any form whatsoever must retain the followingacknowledgment: "This product includes software developed by theOpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS"AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUTNOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OFMERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSEARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT ORITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OFSUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, ORPROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED ANDON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICTLIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVENIF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.Original SSLeay LicenseCopyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rightsreserved.This package is an SSL implementation written by Eric Young(eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conformwith Netscapes SSL.This library is free for commercial and non-commercial use as long as thefollowing conditions are aheared to. The following conditions apply to allcode found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;not just the SSL code. The SSL documentation included with thisdistribution is covered by the same copyright terms except that the holderis Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).ix


Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in thecode are not to be removed.If this package is used in a product, Eric Young should be given attributionas the author of the parts of the library used.This can be in the form of a textual message at program startup or indocumentation (online or textual) provided with the package.Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions are met:1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, thislist of conditions and the following disclaimer.2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer in thedocumentation and/or other materials provided with the distribution.3 All advertising materials mentioning features or use of this softwaremust display the following acknowledgement:"This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com)"The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the librarybeing used are not cryptographic related :-).4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof)from the apps directory (application code) you must include anacknowledgement:"This product includes software written by Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com)"THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANYEXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITYAND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. INNO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLEFOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITEDTO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSSOF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDINGNEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THEUSE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITYOF SUCH DAMAGE.The licence and distribution terms for any publically available version orderivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply becopied and put under another distribution licence [including the GNUPublic Licence.]x


Compliance and ConformityThis equipment has been tested and found to comply with the limits for aClass B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Theselimits are designed to provide reasonable protection against harmfulinterference in a residential installation. This equipment generates, usesand can radiate radio frequency energy and, if not installed and used inaccordance with the instructions, may cause harmful interference toradio communications. However, there is no guarantee that interferencewill not occur in a particular installation. If this equipment does causeharmful interference to radio or television reception, which can bedetermined by turning the equipment off and on, the user is encouragedto try to correct the interference by one or more of the followingmeasures:• Reorient or relocate the receiving antenna.• Increase the separation between the equipment and the receiver.• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from thatto which the receiver is connected.• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.• The use of a non-shielded interface cable with the referenced deviceis prohibited.CAUTION — The changes or modifications not expressly approved bythe party responsible for compliance could void the userÅfs authority tooperate the equipment.This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of ICRules.Operation is subject to the following two conditions; (1) this device maynot cause interference, and (2) this device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.* The above warning is valid only in the United States of America.InterfacekabelsBELANGRIJK Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt voordat u eeninterfacekabel aansluit of ontkoppelt. Bescherm interfacekabels dieniet worden gebruikt met behulp van de meegeleverde dop tegenstatische elektrische ontlading via de interfacekabel(s) naar deinterne elektronica van de printer.Opmerking Gebruik beschermde interfacekabels.xi


VeiligheidsinformatieLaserveiligheidDeze printer wordt geclassificeerd als een Class 1 laserproduct volgensde Radiation Performance Standard van het Amerikaanse Department ofHealth and Human Services (DHHS), in overeenstemming met deRadiation Control for Health and Safety Act uit 1968. Dit betekent dat deprinter geen gevaarlijke laserstraling produceert. Omdat de uitgestotenstraling in de printer binnen beschermende behuizing en externebedekkingen blijft, kan de laserstraal op geen enkel moment van gebruikuit de printer ontsnappen.LaserkennisgevingDeze printer wordt in de V.S. geclassificeerd in overeenstemming met deeisen van DHHS 21 CFR Subchapter voor Klasse I (1) laserproducten,en is elders geclassificeerd als Klasse I laserproduct inovereenstemming met de eisen van IEC 825.GEVAAR KLASSE 3B LASERSTRALING BIJ OPENEN.VERMIJD RECHTSTREEKSE BLOOTSTELLING AANSTRAAL.VOORZICHTIG Het gebruik van andere instellingen ofaanpassingen of de uitvoering van andere procedures danhierin vermeld, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aanstraling.RadiofrequentiezenderDit apparaat bevat een zendermodule. De fabrikant (UTAX GmbH)verklaart dat deze apparatuur (paginaprinter), modelLP 3235/LP 3240/LP 3245 voldoet aan de van toepassingzijnde eisen en andere relevante bepalingen conform Directief1999/5/EC.Radio Tag TechnologieIn sommige landen kan de radiotagtechnologie die in deze apparatuurgebruikt wordt om de tonercontainer te identificeren, onderworpen zijnaan autorisatie, en kan het gebruik van deze apparatuur dientengevolgebeperkt zijn.xii


WaarschuwingsetikettenOp de printer bevindt zich een van de volgende etiketten.Laser in de printer(Laserstralingwaarschuwing)Voor Europa, Azië enandere landenVoor de V.S. enCanadaCDRH-voorschriftenHet Center for Devices and Radiological Health (CDRH) van de U.S.Food and Drug Administration heeft voorschriften opgesteld voorlaserproducten op 2 augustus 1976. Deze voorschriften zijn vantoepassing op laserproducten die zijn geproduceerd na 1 augustus1976. Producten die in de Verenigde Staten op de markt wordengebracht moeten voldoen aan deze voorschriften. Laserproducten die inde Verenigde Staten op de markt worden gebracht moeten een labeldragen ten teken van overeenstemming met de CDRH-voorschriften.OzonconcentratieDe printers genereren ozongas (O3), dat zich op de plaats van installatiekan concentreren en een onplezierige geur kan veroorzaken. Wij radenu aan de printer niet op een afgesloten plek te zetten waar de ventilatiewordt geblokkeerd, om zo de concentratie van ozongas te minimaliserentot minder dan 0,1 ppm.xiii


Veiligheidsinstructies met betrekking tot hetontkoppelen van de stroomWaarschuwing: De stekker is het belangrijkste isolatieapparaat! Andereschakelaars op het apparaat zijn slechts bedieningsschakelaars en zijnniet geschikt om het apparaat te isoleren van de voedingsbron.VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderenSchalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nichtverwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.VERKLARING VAN OVEREENSTEMMINGNAAR2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC en 1999/5/ECWe verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat hetproduct waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemmingis met de volgende specificaties.EN55024EN55022 Klasse BEN61000-3-2EN61000-3-3EN60950-1EN60825-1EN300 330-1EN300 330-2xiv


EN ISO 7779Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Derhöchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß ENISO 7779.Afwijzing van verantwoordelijkheidUTAX GmbH is niet aansprakelijk tegenover klanten of een anderepersoon of entiteit met betrekking tot verlies of schade direct of indirectveroorzaakt door of naar zeggen veroorzaakt door apparatuur die doorons is verkocht of geleverd, inclusief maar niet beperkt tot onderbrokenservice, omzetverlies of winstderving, of gevolgschade die het resultaatis van het gebruik of de bediening van de apparatuur of software.EnergiebesparingfunctieDe printer is uitgerust met een slaapstand waarbij de printer in eenwachtstand blijft, maar het stroomverbruik toch tot een minimum wordtbeperkt als er geen printeractiviteit is binnen een ingesteld tijdsbestek.SlaapstandDeze printer schakelt automatisch na ongeveer 30 minuten in deslaapstand, nadat de printer voor het laatst gebruikt is. De tijdsduur diezonder activiteit voorbij moet gaan voordat de slaapstand geactiveerdwordt, kan verlengd worden.Dubbelzijdig printenDeze printer heeft dubbelzijdig printen als standaardfunctie. Bijbijvoorbeeld het afdrukken van twee originelen op een vel papier alsdubbelzijdige afdruk, is het mogelijk om papierverbruik te verminderen.Hergebruikt papierDeze printer ondersteunt het gebruik van hergebruikt papier, wat debelasting op het milieu vermindert. Uw verkoop- ofservicevertegenwoordiger kan u informatie verschaffen over aanbevolenpapiersoorten.xv


Energy Star (ENERGY STAR ® ) ProgrammaAls deelnemend bedrijf aan het International Energy Star-programmahebben wij vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van hetInternational Energy Star-programma.xvi


SymbolenDe delen van deze handleiding en onderdelen van het apparaat die zijnaangeduid met symbolen, bevatten veiligheidswaarschuwingen terbescherming van de gebruiker, andere personen en voorwerpen in debuurt. Ze zijn ook bedoeld voor een correct en veilig gebruik van hetapparaat. De symbolen met hun betekenis worden hieronderbeschreven.GEVAAR: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoende aandachtbesteedt aan of u niet op de juiste wijze houdt aan debetreffende punten, dit zeer waarschijnlijk zal leiden tot ernstigletsel of zelfs de dood.WAARSCHUWING: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoendeaandacht besteedt aan of u niet op de juiste wijze houdt aande betreffende punten, dit zou kunnen leiden tot ernstig letselof zelfs de dood.VOORZICHTIG: Dit geeft aan dat wanneer u onvoldoendeaandacht besteedt aan of u niet op de juiste wijze houdt aande betreffende punten, dit kan leiden tot lichamelijk letsel ofmechanische beschadiging.De volgende symbolen geven aan dat het betreffende deelveiligheidswaarschuwingen bevat. Specifieke aandachtspunten wordenbinnen in het symbool aangegeven..... [Algemene waarschuwing].... [Waarschuwing voor gevaar van elektrische schokken].... [Waarschuwing voor hoge temperatuur]De volgende symbolen geven aan dat het betreffende deel informatiebevat over niet-toegestane handelingen. Specifieke informatie over deniet-toegestane handeling staat binnenin het symbool..... [Waarschuwing voor niet-toegestane handeling].... [Demontage verboden]De volgende symbolen geven aan dat het betreffende deel informatiebevat over handelingen die moeten worden uitgevoerd. Specifiekeinformatie over de vereiste handeling staat binnenin het symbool..... [Waarschuwing voor vereiste handeling].... [Haal de stekker uit het stopcontact].... [Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact]Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger om eenvervangingsonderdeel te bestellen als de veiligheidswaarschuwingen indeze gebruikershandleiding onleesbaar zijn of als de handleiding zelfontbreekt. (Tegen betaling)xvii


Voorzorgsmaatregelenbij de installatieOmgevingVoorzichtigPlaats het apparaat niet op of in plaatsen die niet stabiel of vlakzijn. Op dergelijke plaatsen kan het apparaat vallen. Dergelijkesituaties leveren gevaar van lichamelijk letsel of beschadiging vande apparatuur op.Plaats het apparaat niet op vochtige of stoffige/vuile locaties.Reinig de stekker om gevaar van brand en elektrische schokkente voorkomen, wanneer er stof en vuil op de stekker zijnterechtgekomen.Plaats het apparaat niet in de buurt van radiatoren, kachels ofandere warmtebronnen of in de buurt van ontvlambarevoorwerpen, om gevaar van brand te voorkomen.Laat ruimte vrij, zoals hieronder wordt aangegeven, om hetapparaat koel te houden en het vervangen van onderdelen enonderhoud te vergemakkelijken. Laat met name rond deachterklep voldoende ruimte vrij, zodat de lucht de printer makkelijk kanverlaten.300mm300mm300mm200mm *600mm400mm wanneer de optionele opvangbakbeeldzijde omhoog (PT-310) is vastgemaakt.Overige voorzorgsmaatregelenOngunstige omgevingsomstandigheden kunnen van invloed zijn op deveilige werking en de prestaties van het apparaat. Installeer de printer ineen ruimte met airconditioning (aanbevolen kamertemperatuur: circa23°C, luchtvochtigheid: circa 60% RH), en vermijd de volgende locatieswanneer u een plaats voor het apparaat kiest.• Plaats het apparaat niet in de buurt van een venster of direct in hetzonlicht.• Vermijd plaatsen met trillingen.• Vermijd plaatsen met sterke temperatuurschommelingen.• Vermijd plaatsen met directe blootstelling aan warme of koude lucht.• Vermijd slecht geventileerde locaties.xviii


Tijdens het afdrukken komt er een kleine hoeveelheid ozon vrij, maar ditheeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid. Als de printer echterlangere tijd in een slecht geventileerde ruimte wordt gebruikt of wanneerer een zeer groot aantal kopieën wordt gemaakt, kan de geuronaangenaam worden. Een juiste omgeving voor afdrukwerk moet goedgeventileerd zijn.Stroomtoevoer/aarden van het apparaatWaarschuwingGebruik geen stroomtoevoer met een ander voltage danaangegeven. Sluit niet meerdere apparaten op één stopcontactaan. Dergelijke situaties leveren gevaar van brand of elektrischeschokken op.Steek de stekker stevig in het stopcontact. Als metalenvoorwerpen in contact komen met de pinnen van de stekker, kandit brand of elektrische schokken veroorzaken.Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact, om hetgevaar van brand of elektrische schokken bij kortsluiting tevoorkomen. Neem contact op met uw onderhoudstechnicus alseen geaarde aansluiting niet mogelijk is.Overige voorzorgsmaatregelenSluit de stekker aan op het dichtstbijzijnde stopcontact.Het netsnoer is het belangrijkste middel om de stroomtoevoer af tesluiten. Zorg ervoor dat het stopcontact zich bevindt/is geïnstalleerd inde buurt van de apparatuur en goed toegankelijk is.Gebruik van plastic zakkenWaarschuwingHoud de plastic zakken die bij het apparaat worden gebruikt uit debuurt van kinderen. Het plastic kan aan neus en mond vast blijvenzitten en verstikking veroorzaken.Introduction-xix


Voorzorgsmaatregelenvoor gebruikWaarschuwingen bij het gebruik van hetapparaatWaarschuwingPlaats geen metalen voorwerpen of voorwerpen die waterbevatten (vazen, bloempotten, kopjes, enz.) op of in de buurt vanhet apparaat. Dit vormt een risico voor brand of elektrischeschokken, mocht het water in het apparaat terechtkomen.Verwijder geen van de panelen van het apparaat, omdat er dankans bestaat op elektrische schokken als gevolg van de hogespanning binnen in het apparaat.Zorg dat het netsnoer niet beschadigd raakt of breekt en probeerhet niet te repareren. Plaats geen zware voorwerpen op hetsnoer, trek er niet aan, buig het niet onnodig en veroorzaak geenandere schade. Dergelijke situaties leveren gevaar van brand ofelektrische schokken op.Probeer nooit het apparaat of onderdelen ervan te repareren of tedemonteren, omdat er dan gevaar van brand, elektrischeschokken of schade aan de laser bestaat. Als de laserstraalbuiten het apparaat komt, kan deze blindheid veroorzaken.Als het apparaat uitzonderlijk heet wordt, als er rook uit hetapparaat komt, als er een vreemde geur ontsnapt, of als er zicheen andere ongewone situatie voordoet, bestaat er gevaar vanbrand of een elektrische schok. Zet de hoofdstroomschakelaaronmiddellijk uit (◦), zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalten neem contact op met uw servicevertegenwoordiger.Als er schadelijke zaken (paperclips, water, andere vloeistoffen,enz.) in het apparaat terechtkomen, moet u onmiddellijk dehoofdstroomschakelaar uitzetten◦. Vervolgens moet u direct destekker uit het stopcontact halen, om gevaar van brand of elektrischeschokken te voorkomen. Neem hierna contact op met uwservicevertegenwoordiger.Zorg dat u een stekker niet met natte handen in het stopcontactsteekt of eruit haalt, omdat er dan gevaar van elektrischeschokken bestaat.Neem altijd contact op met uw onderhoudstechnicus vooronderhoud of reparatie van interne onderdelen.VoorzichtigTrek niet aan het netsnoer wanneer u dit uit het stopcontact haalt.Als u aan het netsnoer trekt, kunnen de draden breken en bestaater gevaar van brand of elektrische schokken. (Pak altijd destekker vast wanneer u het netsnoer wilt loskoppelen van hetstopcontact.)Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaatverplaatst. Als het netsnoer beschadigd raakt, bestaat er gevaarvan brand of elektrische schokken.Introduction-xx


Als het apparaat korte tijd (bijvoorbeeld 's nachts) niet wordtgebruikt, moet u de stroomschakelaar uitzetten (O). Als hetapparaat langere tijd niet wordt gebruikt (tijdens vakanties, enz.),haalt u voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact.Houd bij het optillen of verplaatsen het apparaat altijd alleen vastop de daarvoor bestemde plaatsen.Verwijder om veiligheidsredenen de stekker altijd uit hetstopcontact bij het reinigen van het apparaat.Als zich in het apparaat stof ophoopt, bestaat er gevaar van brandof andere problemen. Het wordt daarom aanbevolen uwonderhoudstechnicus te raadplegen met betrekking tot hetreinigen van interne onderdelen. Dit is met name effectief als u ditlaat doen voorafgaande aan een periode van hogeluchtvochtigheid. Raadpleeg uw servicevertegenwoordiger over dekosten voor het reinigen van de interne onderdelen in het apparaat.Overige voorzorgsmaatregelenPlaats geen zware voorwerpen op het apparaat en zorg dat het apparaatniet beschadigd raakt.Open tijdens het afdrukken de bovenste voorklep niet, schakel deAAN/UIT-schakelaar niet uit en trek de stekker niet uit het stopcontact.Neem contact op met de onderhoudstechnicus wanneer u het apparaatwilt optillen of verplaatsen.Raak geen elektrische onderdelen, zoals connectoren of printplaten aan.Deze kunnen beschadigd raken door statische elektriciteit.Probeer geen handelingen te verrichten die niet in deze handleiding zijnbeschreven.Gebruik beschermde interfacekabels.VoorzichtigHet gebruik van andere instellingen of aanpassingen of de uitvoeringvan andere procedures dan hierin vermeld, kan leiden tot gevaarlijkeblootstelling aan straling.Waarschuwingen voor de omgang met verbruiksartikelenVoorzichtigDe tonercontainer mag niet worden verbrand. De vonken kunnenbrandwonden veroorzaken.Houd de tonercontainer buiten het bereik van kinderen.Als er onverhoopt toner uit de tonercontainer wordt gemorst, moetu inademing of inname daarvan voorkomen, evenals contact metogen en de huid.• Als u onverhoeds toner inademt, gaat u naar een plaats met frisselucht en gorgelt u met veel water. Neem bij opkomende hoestcontact op met een arts.• Als u toner binnenkrijgt, spoelt u uw mond met water en drinkt u 1 of2 glazen water om de inhoud van uw maag te verdunnen. Neemindien nodig contact op met een arts.• Als u toner in uw ogen krijgt, spoelt u ze grondig met water. Als deogen gevoelig blijven, neemt u contact op met een arts.• Als u toner op de huid krijgt, wast u deze met water en zeep.Introduction-xxi


De tonercontainer mag niet open worden gebroken of wordenvernietigd.Overige voorzorgsmaatregelenGooi de tonercontainer na gebruik altijd overeenkomstig de plaatselijkemilieuwetgeving weg.Bewaar alle verbruiksartikelen in een koele, donkere ruimte.Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u het papieruit de cassette, legt u dit terug in de oorspronkelijke verpakking enverzegelt u deze weer.Introduction-xxii


Over de gebruikershandleidingDeze gebruikershandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:1 Onderdelen van de machineIn dit hoofdstuk worden de namen van de onderdelen toegelicht.2 Papier plaatsenIn dit hoofdstuk worden papierspecificaties voor deze printer uitgelegden hoe het papier in de cassette of multifunctionele cassette geplaatstmoet worden.3 Aansluiten en afdrukkenIn dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de printer moet opstarten, hoe umoet printen vanaf uw pc, en hoe u de software op de cd-rom moetgebruiken.4 OnderhoudIn dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de tonercontainer wordt vervangenen hoe u de printer onderhoudt.5 Problemen oplossenIn dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u eventueel optredendeprinterproblemen, zoals papierstoringen, oplost.6 AppendixDit hoofdstuk bevat de specificaties van deze printer en geeft uitleg overstandaard milieuvoorwaarden.Introduction-xxiii


Conventies in deze handleidingIn deze handleiding worden de volgende conventies gebruikt.Conventie Beschrijving VoorbeeldCursief lettertypeVetVet tussenhaakjesOpmerkingBelangrijkVoorzichtigWaarschuwingWordt gebruikt om eensleutelwoord, een woordgroepof verwijzing naar aanvullendeinformatie te benadrukken.Wordt gebruikt omsoftwareknoppen aan te duidenWordt gebruikt om toetsen ophet bedieningspaneel aan teduiden.Wordt gebruikt om aanvullende,nuttige informatie over eenfunctie of toepassing te geven.Wordt gebruikt om belangrijkeinformatie te verstrekken.Met deze waarschuwingenwordt aangegeven dat er alsgevolg van een actiemechanische beschadiging kanoptreden.Wordt gebruikt om gebruikers tewijzen op het gevaar vanlichamelijk letsel.Raadpleeg De tonercontainer vervangenop pagina 4-3.Selecteer de printer die u wilt installeren,en kies Volgende.Indien TCP/IP is ingesteld op Uit,gebruik of om Aan te selecteren endruk op [OK].Opmerking Haal detonercontainer pas uit de doos alsu klaar bent om de container in deprinter te plaatsen.BELANGRIJK Verwijder tijdens hetvervangen van de tonercontaineropslagmedia encomputerbenodigdheden (zoalsdiskettes) uit de buurt van detonercontainer. Zo wordt schade aan demedia door de magnetische lading vande toner vermeden.VOORZICHTIG Trek niet te hard aanhet papier, anders scheurt het.Gescheurde stukjes papier zijn lastig teverwijderen en kunnen gemakkelijkover het hoofd worden gezien,waardoor de storing niet kan wordenopgelost..WAARSCHUWING Als u de printerwilt verzenden, verwijdert u deontwikkelaar, verpakt u deze in eenplastic zak, en verzendt u deze apartvan de printer.Introduction-xxiv


1 Onderdelen van demachineIn dit gedeelte vindt u uitleg en afbeeldingen, zodat u de onderdelenen de functies van die onderdelen kunt vaststellen. Probeer voor hetjuiste gebruik en optimale prestaties thuis te raken in de namen enfuncties van deze onderdelen.Onderdelen aan de voorkant van de printer 1-2Onderdelen aan de achterkant van de printer 1-3Bedieningspaneel 1-4Onderdelen van de machine 1-1


Onderdelen aan de voorkant van de printer123854761 Bovenklep2 Papierstopper3 Bovenlade4 Rechterklep5 Bedieningspaneel6 USB-geheugenslot7 Papiercassette8 MP-lade (multifunctionele cassette)Onderdelen aan de linkerkant van de printeren interne onderdelen12431 Linkerklep2 Tonercontainer3 AAN/UIT-schakelaar4 Tonerafvalbak1-2 Onderdelen van de machine


Onderdelen aan de achterkant van de printer12347651 USB-aansluiting2 Netwerklampjes (alleen LP 3240/LP 3245])3 Netwerkaansluiting (alleen LP 3240/LP 3245)4 Parallelle aansluiting5 Netsnoeraansluiting6 Achtereenheid7 Optionele aansluitingsslotslot (netwerk/CF-kaart/harde schijf)Onderdelen van de machine 1-3


Bedieningspaneel12763541 Lampjes2 Berichtenscherm3 Cursortoetsen4 [GO] toets5 [Cancel] toets6 [OK] toets7 [MENU] toets1-4 Onderdelen van de machine


2 Papier plaatsenIn dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het papier in de cassette of de MPladegeplaatst moet worden.Papier in de cassette plaatsen 2-2Papier plaatsen in de MP-lade (multifunctionele cassette) 2-6Enveloppen in de MP-lade plaatsen. 2-8Papier plaatsen 2-1


Papier in de cassette plaatsenDe papiercassette is geschikt voor A6 (LP 3235: A5) tot A4/Letter enLegal formaat papier en kan ongeveer 500 vel bevatten.1 Trek de papiercassette helemaal uit de printer.BELANGRIJK De cassette ondersteunen wanneer u deze uit deprinter trekt, zodat deze niet uit de printer valt.Standaard papierformaten zijn weergegeven aan de binnenkant vande papiercassette.2 Draai aan de papierformaatknop zodat het formaat van het papierdat u gaat gebruiken verschijnt in het papierformaatvenster.Opmerking Als de papierformaatknop is ingesteld opOTHER moet het papierformaat op het bedieningspaneelworden ingevoerd in de printer. Raadpleeg het Aangepastpapierformaat gedeelte in de Advanced Operation Guide.2-2 Papier plaatsen


3 Trek aan de ontgrendelinghendel van de linkergeleider en schuifnaar het gewenste papierformaat.4 Als u papier instelt dat langer is dan A4, trekt u de verlengendepapiercassettes een voor een uit door op de vergrendelinghendel tedrukken en past u ze aan aan het gewenste papierformaat.5 Trek aan de ontgrendelinghendel en schuif de papierstopper naarhet gewenste papierformaat.Bij gebruik van niet-standaard papierformaat, trek de papiergeleidersen de papierstopper helemaal uit, plaats het papier en pas dan depapiergeleiders en de papierstoppers aan aan het formaat van hetpapier. Stel ze zo in dat ze het papier licht raken.6 Waaier het papier los en klop daarna met de stapel op een vlakkeondergrond om hem recht te maken om papierstoringen of scheefprinten te voorkomen.Papier plaatsen 2-3


7 Plaats het papier in de papiercassette. Zorg ervoor dat de zijde diemoet worden bedrukt, omlaag wijst en dat het papier niet gevouwen,gekruld of beschadigd is.Opmerking Plaats niet meer papier dan past onder demaximale laadhoogte op de papiergeleiders.8 Plaats de stapel papier zo dat hij onder de tabulators valt, zieafbeelding.9 Plaats de papiercassette in de sleuf van de printer. Duw de cassetterecht naar voren tot deze niet verder kan.2-4 Papier plaatsen


Er zit een papiermeter aan de rechtervoorkant van depapiercassette die de resterende papiervoorraad aangeeft. Als hetpapier op is, zal de wijzer naar beneden gaan naar niveau (leeg).Papier plaatsen 2-5


Papier plaatsen in de MP-lade(multifunctionele cassette)De MP-lade is geschikt voor de verschillende papierformaten en kanongeveer 100 vel papier bevatten.1 Waaier de media (papier/transparanten) los en klop ze daarna rechtop een vlakke ondergrond om papierstoringen of scheef printen tevoorkomen.2 Trek de multifunctionele cassette naar u toe totdat deze stopt.3 Trek de sublade uit.4 Stel de papiergeleiders in op de MP-lade. Standaard papierformatenzijn aangegeven op de MP-lade. Schuif de papiergeleiders voorstandaard papierformaten naar het overeenkomende teken.2-6 Papier plaatsen


5 Leg het papier strak tegen de papiergeleiders en schuif het zo vermogelijk naar binnen.Opmerking Als het papier duidelijk naar een richting gekruldis, als het bijvoorbeeld al aan een kant bedrukt is, probeer danom het papier in tegenovergestelde richting te rollen om dekrul tegen te gaan. Afgedrukte vellen zullen er dan platuitkomen.JuistNiet juistWanneer u een envelop plaatst, doe dit dan met de klep gesloten ende te bedrukken zijde omhoog. Leg de envelop tegen de geleidermet de klep aan de voorkant of linkerkant tot deze niet verder kan.6 Stel het papierformaat van de MP-lade in op het bedieningspaneelvan de printer. Raadpleeg hetInstellen van het papierformaat van demultifunctionele lade gedeelte in de Advanced Operation Guide.Papier plaatsen 2-7


Enveloppen in de MP-lade plaatsen.Volg de onderstaande instructies om op de enveloppen af te drukken.1 Open de achtereenheid.2 Druk op de groene knoppen om de papierdikte te veranderen.VOORZICHTIG De fusereenheid binnen in de printer isheet. Raak de eenheid niet met uw handen aan,aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.3 Sluit de achtereenheid.4 Volg de stappen van Papier plaatsen in de MP-lade (multifunctionelecassette) op pagina 2-6.JuistWanneer u een envelop plaatst, doe dit dan met de klep gesloten ende te bedrukken zijde omhoog. Leg de envelop tegen de geleidermet de klep aan de voorkant of linkerkant tot deze niet verder kan.JuistNiet juist2-8 Papier plaatsen


3 Aansluiten enafdrukkenIn dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de printer moet opstarten, hoe umoet printen vanaf uw pc, en hoe u de software op de cd-rom moetgebruiken.Aansluitingen 3-2Netwerkinterface parameters wijzigen 3-4Een Netwerkinterface-statuspagina afdrukken 3-12Printerdriver installeren 3-13Afdrukken vanuit applicaties 3-19Status Monitor 3-20Software verwijderen (Windows PC) 3-24Aansluiten en afdrukken 3-1


AansluitingenIn dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de printer opstart. De onderstaandeafbeelding is het overzicht van de verbindingen tussen de printer en decomputer.De USB-kabel aansluitenVolg onderstaande stappen om de USB-kabel aan te sluiten.1 Sluit de USB-kabel (niet meegeleverd) aan op de USB-aansluitingaan de achterkant van dit apparaat.Opmerking Gebruik een USB-kabel met een rechthoekigestekker (Type A) en een vierkante stekker (type B). De USBkabelmoet afgeschermd zijn en mag niet langer dan 5 meterlang zijn.2 Sluit het andere einde van de USB-kabel aan op de USB-aansluitingvan de computer.De netwerkkabel aansluitenVolg onderstaande stappen om de netwerkkabel aan te sluiten.1 Verwijder de dop en sluit de afgeschermde netwerkkabel (nietmeegeleverd) aan op de computer en de hub (concentrator).2 Sluit de andere kant van de netwerkkabel aan op denetwerkaansluiting aan de achterkant van dit apparaat en de hub.De parallelle kabel aansluitenVolg onderstaande stappen om de parallelle kabel aan te sluiten.1 Sluit de parallelle kabel aan op de parallelle aansluiting aan deachterkant van dit apparaat.Opmerking Gebruik een parallelle printerkabel die voldoetaan IEEE 1284 richtlijnen. Installeer de printer dicht bij de pcvoor een optimaal resultaat. De verbindingskabel moetafgeschermd zijn en mag niet langer dan 3 meter lang zijn. Dekabel wordt apart verkocht.2 Sluit de andere kant van de parallelle kabel aan op de aansluitingvan de computer aan de achterkant van dit apparaat.3-2 Aansluiten en afdrukken


Het netsnoer aansluitenInstalleer de printer dichtbij een AC stopcontact Als u een verlengsnoergebruikt, mag de totale lengte van het netsnoer plus het verlengsnoerniet meer dan 5 meter zijn.Opmerking Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld. Gebruikalleen het netsnoer dat bij de printer is geleverd.1 Sluit het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting aan de achterkantvan de printer.2 Sluit het andere einde van het netsnoer aan op een stopcontact.3 Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN ( | ). De printer begint op tewarmen.BELANGRIJK Indien u de starttonercontainer installeert en demachine inschakelt, wordt na een aantal seconden het berichtEen ogenblik (toner toev.) weergegeven. Wanneer deprinter na het plaatsen van de toner voor het eerst aangezetwordt, duurt het ongeveer 15 minuten voordat de printer kan gaanafdrukken. Pas als het [Ready] lampje brandt, is deprinterinstallatie voltooid.Aansluiten en afdrukken 3-3


Netwerkinterface parameters wijzigenDeze printer ondersteunt TCP/IP, TCP/IP (IPv6), NetWare, AppleTalk,IPP, SSL-server, IPSec-protocollen en Beveiligingsniveau. Raadpleegvoor meer informatie de Advanced Operation Guide.Opmerking Doe de machine UIT en weer AAN, nadat allenetwerkinstellingen zijn gedaan. Dit moet om de instellingen vankracht te maken.TCP/IP, TCP/IP (IPv6) instellingenNetwerk >1 Druk op [MENU].2 Druk meermaals op of totdat Netwerk> verschijnt.>TCP/IPUit3 Druk op . Telkens als u op of drukt, wijzigt de selectie.Raadpleeg de onderstaande uitleg bij het specificeren van deinstellingen.Stel dit onderdeel in op Aan wanneer u verbinding maakt met eennetwerk m.b.v. TCP/IP. Submenu bevat onderdelen zoals DHCP,IP-adres, Subnetmasker, Gateway en Bonjour.>TCP/IP (IPv6)UitStel dit onderdeel in op Aan wanneer u verbinding maakt met eennetwerk m.b.v. TCP/IP (IPv6). Submenu bevat onderdelen zoalsRA(Stateless) en DHCPv6.3-4 Aansluiten en afdrukken


TCP/IP>TCP/IP >AanIn dit gedeelte wordt uitgelegd hoe het TCP/IP-protocol in te schakelen.1 Indien TCP/IP is ingesteld op Uit, gebruik of om Aan teselecteren en druk op [OK].>>DHCPUit2 Druk op . Telkens als u op of drukt, wijzigt de selectie.>>IP-adres000.000.000.000>>Subnetmasker000.000.000.000>>Gateway000.000.000.000>>BonjourUit>>Subnetmasker000.000.000.0003 Geef het onderdeel weer dat u wilt instellen en druk op [OK]. Eenknipperend vraagteken (?) verschijnt terwijl u DHCP en Bonjourinstelt. Een knipperende cursor (_) verschijnt terwijl u IP-adres,Subnetmasker en Gateway instelt.4 Druk op of om Aan of Uit te selecteren als instelling voorDHCP en Bonjour.Druk voor de IP-adres, Subnetmasker en Gateway instellingenop of om de knipperende cursor te verplaatsen naar hetnummer dat u wilt wijzigen (000 tot 255). Gebruik en om decursor naar rechts en links te bewegen.Opmerking Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor denetwerkadres instellingen.5 Druk op [OK].6 Druk op [MENU]. Het scherm keert terug naar Klaar.Aansluiten en afdrukken 3-5


TCP/IP (IPv6)>TCP/IP (IPv6) >Aan>>RA(Stateless)UitIn dit gedeelte wordt uitgelegd hoe het TCP/IP (IPv6)-protocol in teschakelen.1 Indien TCP/IP (IPv6) is ingesteld op Uit, gebruik of omAan te selecteren en druk op [OK].2 Druk op . Telkens als u op of drukt, wijzigt de selectie.>>DHCPv6Uit>>RA(Stateless)?Uit3 Geef het onderdeel weer dat u wilt instellen en druk op [OK]. Eenknipperend vraagteken (?) verschijnt terwijl u RA(Stateless) enDHCPv6 instelt.>>DHCPv6?Uit4 Druk op of om Aan of Uit te selecteren als instelling voorRA(Stateless) en DHCPv6.Opmerking Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor denetwerkadres instellingen.5 Druk op [OK].6 Druk op [MENU]. Het scherm keert terug naar Klaar.NetWare, AppleTalk, IPP, SSL-server, IPSec enBeveiligingsniveau instellingenBeveiliging >1 Druk op [MENU].2 Druk meermaals op of totdat Beveiliging > verschijnt.3-6 Aansluiten en afdrukken


ID_3 Druk op . Telkens als u op of drukt, wijzigt de selectie.Raadpleeg de onderstaande uitleg bij het specificeren van deinstellingen.Als u NetWare, AppleTalk, IPP, SSL-server of IPSec gebruiktom verbinding te maken met een netwerk, moet u een beheerder-IDinvoeren en op [OK] drukken. De standaard instelling is hetnumerieke gedeelte van de modelnaam van uw printer. Als uLP 3235 gebruikt, voer dan "2020" in.Wachtwoord_Als u NetWare, AppleTalk, IPP, SSL-server of IPSec gebruiktom verbinding te maken met een netwerk, moet u eenbeheerderwachtwoord invoeren en op [OK] drukken. De standaardinstelling is het numerieke gedeelte van de modelnaam van uwprinter. Als u LP 3235 gebruikt, voer dan "2020" in.>NetWare >AanStel dit onderdeel in op Aan wanneer u verbinding maakt met eennetwerk m.b.v. Netware. In het submenu kan de framemodusworden geselecteerd uit Auto, 802,3, Ethernet-II, SNAP en802,2.>AppleTalkAanAppleTalk moet worden geactiveerd (Aan) om netwerkverbindingte maken met Macintosh computers.>IPPUitStel dit onderdeel in op Aan wanneer u verbinding maakt met eennetwerk m.b.v. IPP.>SSL-serverUitStel dit onderdeel in op Aan wanneer u verbinding maakt met eennetwerk m.b.v. SSL-server. Submenu bevat onderdelen zoalsDES, 3DES, AES, IPP over SSL en HTTPS.>IPSecUitStel dit onderdeel in op Aan wanneer u verbinding maakt met eennetwerk m.b.v. IPSec.Vervolg op de volgende pagina.Aansluiten en afdrukken 3-7


Beveilig.niveauHoogStel het Beveiligingsniveau in op Hoog.NetWare>NetWare >AanIn dit gedeelte wordt de procedure voor het inschakelen van NetWarebeschreven.1 Voer de beheerder-ID en wachtwoord in. Dan, indien NetWare isingesteld op Uit, gebruik of om Aan te selecteren en druk op[OK].>>FrametypeAuto2 Druk op .>>Frametype?Auto3 Druk op [OK]. Er verschijnt een knipperend vraagteken (?). Telkensals u op of drukt, wijzigt de selectie.>>Frametype?802.3>>Frametype?Ethernet-II>>Frametype?802.2>>Frametype?SNAP4 Geef het onderdeel weer dat u wilt instellen en druk op [OK].5 Druk op [MENU]. Het scherm keert terug naar Klaar.3-8 Aansluiten en afdrukken


AppleTalk>AppleTalkAanIn dit gedeelte wordt de procedure voor het inschakelen van AppleTalkbeschreven.1 Voer de beheerder-ID en wachtwoord in. Dan, indien AppleTalk isingesteld op Uit, gebruik of om Aan te selecteren.>AppleTalk?Aan2 Druk op [OK]. Er verschijnt een knipperend vraagteken (?).3 Druk opnieuw op [OK].4 Druk op [MENU]. Het scherm keert terug naar Klaar.IPP>IPPAanIn dit gedeelte wordt de procedure voor het inschakelen van IPPbeschreven.1 Voer de beheerder-ID en wachtwoord in. Dan, indien IPP isingesteld op Uit, gebruik of om Aan te selecteren.>IPP?Aan2 Druk op [OK]. Er verschijnt een knipperend vraagteken (?).3 Druk opnieuw op [OK].4 Druk op [MENU]. Het scherm keert terug naar Klaar.Aansluiten en afdrukken 3-9


SSL-server>SSL-serverAanIn dit gedeelte wordt de procedure voor het inschakelen van de SSLserverbeschreven.1 Voer de beheerder-ID en wachtwoord in. Dan, indien SSL-serveris ingesteld op Uit, gebruik of om Aan te selecteren en drukop [OK].>>DESUit2 Druk op . Telkens als u op of drukt, wijzigt de selectie.>>3DESUit>>AESUit>>IPP over SSLUit>>HTTPSUit>>DES?Uit3 Geef het onderdeel weer dat u wilt instellen en druk op [OK]. Erverschijnt een knipperend vraagteken (?).4 Selecteer Aan of Uit m.b.v. of .5 Druk op [OK].6 Druk op [MENU]. Het scherm keert terug naar Klaar.IPSec>IPSecAanIn dit gedeelte wordt de procedure voor het inschakelen van IPSecbeschreven.1 Voer de beheerder-ID en wachtwoord in. Dan, indien IPSec isingesteld op Uit, gebruik of om Aan te selecteren.>IPSec?Aan2 Druk op [OK]. Er verschijnt een knipperend vraagteken (?).3 Druk opnieuw op [OK].4 Druk op [MENU]. Het scherm keert terug naar Klaar.3-10 Aansluiten en afdrukken


Beveiligingsniveau>Beveilig.niveauHoogBeveilig.niveau is een menu dat voornamelijk wordt gebruikt doorservicepersoneel voor onderhoudswerk. Klanten hoeven dit menu niet tegebruiken.Aansluiten en afdrukken 3-11


Een Netwerkinterface-statuspagina afdrukkenAanpassen/ >OnderhoudU kunt een statuspagina voor de netwerkinterface afdrukken. Denetwerkstatus pagina toont de netwerkadressen, en andere informatieonder verschillende netwerkprotocollen over de netwerkinterface.Aanpassen/OnderhoudAanpassen/Onderhoud wordt gebruikt om de afdrukkwaliteit aan tepassen en printeronderhoud uit te voeren.De beschikbare opties in Aanpassen/Onderhoud zijn de volgende:• Printer opnieuw starten• ServiceBELANGRIJK Service is een menu dat voornamelijk wordt gebruiktdoor servicepersoneel voor onderhoudswerk. Klanten hoeven ditmenu niet te gebruiken.1 Druk op [MENU].2 Druk meermaals op of totdat Aanpassen/Onderhoud >verschijnt.>>Netwerk afdr.Statuspagina ?3 Druk op terwijl Aanpassen/Onderhoud > wordt weergegeven.4 Druk meermaals op of totdat >Service > verschijnt.5 Druk op .6 Druk meermaals op of totdat >>Netwerk afdr.Statuspagina verschijnt.7 Druk op [OK]. Er verschijnt een vraagteken (?).8 Druk op [OK]. Bezig m verwerkn verschijnt en er wordt eenstatuspagina afgedrukt.9 Wanneer het afdrukken is beëindigd, keert het scherm terug naarKlaar.3-12 Aansluiten en afdrukken


Printerdriver installerenSluit de pc volgens de instructies in de handleiding aan op de printer enschakel de printer in om de printerdriver te installeren. Raadpleeg voormeer informatie over de printerdriver de KX Driver User Guide op de cdrom.De printerdriver op een Windows pc installerenDit hoofdstuk legt uit hoe de printerdriver onder Windows Vistageïnstalleerd moet worden..Opmerking Om de printerdriver te installeren, moet u aanloggenmet rechten van de beheerder.1 Zorg ervoor dat de printer aan staat en aangesloten is op de USB ofnetwerkpoort van de computer voordat u de software vanaf de cdrominstalleert.Opmerking Als er een Plug-en-Play venster zoals linksafgebeeld verschijnt, selecteert u Annuleren.2 Plaats de cd-rom (Product Library) in het cd-romstation. Als hetvenster Automatisch afspelen verschijnt, selecteert u RunSetup.exe. Het venster Kennisgeving verschijnt.Opmerking Als het installatieprogramma niet automatischwordt gestart, gebruikt u Windows Verkenner om de cd-rom teopenen en selecteert u Setup.exe.3 U kiest Gebruiksrechtovereenkomst weergeven om de informatiete lezen en dan kiest u Accepteren om verder te gaan.4 U kiest Software installeren. Het venster Installatiemethodeverschijnt.Opmerking U kiest in Windows XP Software Installeren omde Installatie wizard te starten. KiesVolgende om hetInstallatiemethode venster weer te geven.5 Kies Snelle modus of Aangepaste modus als installatiemethode.Aansluiten en afdrukken 3-13


• Snelle modus: Als de printer via USB of het netwerk is aangeslotenen ingeschakeld staat, detecteert het installatieprogramma deprinter. Kies Snelle modus om een standaard installatie uit te voeren.• Aangepaste modus: Met deze optie kunt u items selecteren dieovereenkomstig geïnstalleerd worden en de poort specificeren.Volg onderstaand hoofdstuk volgens de installatiemethode.Snelle modusWanneer u kiest voor Snelle modus, worden de printerdriver enlettertypen geïnstalleerd. Nadat u met deze modus geïnstalleerdheeft, kunnen de andere functies toegevoegd worden door hetgebruik van de Aangepaste modus.1 Kies in het venster Installatiemethode Snelle modus. Hetinstallatieprogramma zoekt de aangesloten printers in hetAfdruksysteem detecteren venster. Als er geen printer isgedetecteerd, zorg er dan voor dat de printer aan staat enaangesloten is op de USB of Netwerkpoort van de computer, kiesdan Vernieuwen om opnieuw printers te zoeken.Opmerking Alshet dialoogvenster Nieuwe hardwaregevonden verschijnt, selecteert u Annuleren.2 Selecteer de printer die u wilt installeren, en kies Volgende.3 Bevestig de instellingen en kies Installeren. De installatie van deprinterdriver start.Opmerking Als tijdens het installatieproces het WindowsBeveiliging venster verschijnt, kiest u Deze driversoftwaretoch installeren.Als het venster Hardware Installatie verschijnt in Windows XP,kiest u Toch doorgaan.4 Installatie voltooid venster verschijnt. Kies Voltooien om terug tekeren naar het hoofdmenu.3-14 Aansluiten en afdrukken


Aangepaste modusWanneer u kiest voor de Aangepaste modus, worden deprinterpoort en de hulpprogramma's zo nodig veranderd.1 Kies in het venster Installatiemethode Aangepaste modus.2 Op het tabblad Driver en het tabblad Hulpprogramma in het vensterAangepaste installatie kiest u de printerdriver en dehulpprogramma's die u wilt installeren, en klik op Volgende.3 Selecteer de printer die u wilt installeren, en kies Volgende.Opmerking Als u de poort die verbonden is met de printer wilttoevoegen of wijzigen selecteert u de printer en Aangepasteselectie, en kies Volgende. De wizard Standaard TCP/IPprinterpoort toevoegen verschijnt. Volg de stappen in dewizard om de poort toe te voegen of te wijzigen.4 Bevestig de instellingen en kies Installeren. De installatie van deprinterdriver start.Opmerking Als tijdens het installatieproces het WindowsBeveiliging venster verschijnt, kiest u Deze driversoftwaretoch installeren.Als het venster Hardware Installatie verschijnt in Windows XP,kiest u Toch doorgaan.5 Installatie voltooid venster verschijnt. Kies Voltooien om terug tekeren naar het hoofdmenu.Aansluiten en afdrukken 3-15


De printerdriver op een Mac BesturingssysteeminstallerenDit hoofdstuk legt uit hoe de printerdriver op een MACBesturingssysteem geïnstalleerd moet worden.1 Schakel de printer en de Macintosh in.2 Plaats de bijgeleverde cd-rom (Product Library) in het cdromstation.3 Dubbelklik op het cd-rom pictogram.4 Dubbelklik op OS X 10.2 and 10.3 Only of OS X 10.4 or higherafhankelijk van uw MAC OS-versie.5 Dubbelklik op OS X x.x.6 Het installatieprogramma van de printerdriver start.7 Kies Bestemming selecteren, Installatietype en installeervervolgens de printerdriver zoals aangegeven door de instructies inde installatiesoftware.Opmerking Behalve Eenvoudige installatie, omvatten deInstallatietype opties Aangepaste installatie, waarmee u dete installeren onderdelen kunt specificeren.BELANGRIJK Voer in het scherm Verificatie de naam en hetwachtwoord in die worden gebruikt voor het besturingssysteem.Hiermee is de installatie van de printerdriver voltooid. Specificeervervolgens de afdrukinstellingen.3-16 Aansluiten en afdrukken


Indien er een IP- of AppleTalk verbinding wordt gebruik, zijn deonderstaande instellingen vereist. Indien een USB-verbinding wordtgebruikt, wordt de printer automatisch herkend en verbonden.8 Open Systeemvoorkeuren en kies Afdrukken en faxen.9 Klik op het plus-symbool (+) om de geïnstalleerde printerdriver toe tevoegen.10Kies het IP-icoon voor een IP-verbinding of het AppleTalk-icoon vooreen AppleTalk-verbinding en voer dan het IP-adres en deprinternaam in.11Selecteer de geïnstalleerde printerdriver en kies Voeg toe.12Selecteer de beschikbare opties voor de printer en kies Ga door.Aansluiten en afdrukken 3-17


13De geselecteerde printer wordt toegevoegd. Hiermee is deprocedure voor de printerinstelling voltooid.3-18 Aansluiten en afdrukken


Afdrukken vanuit applicatiesHieronder worden de stappen beschreven die nodig zijn voor hetafdrukken van een document dat met een applicatie gemaakt is. U kunthet papierformaat en de afleveringsbestemming voor de afdrukkenselecteren.Opmerking U kunt ook de verschillende instellingen selecterendoor te klikken op Eigenschappen om het dialoogvensterEigenschappen te openen.1 Plaats het gewenste papier in de papiercassette.2 Selecteer vanuit de applicatie in het menu Bestand de optieAfdrukken. Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.3 Klik op de vervolgkeuzelijst met printernamen. Alle printers die zijngeïnstalleerd, staan vermeld. Klik op de naam van de printer.4 Voer bij Aantal exemplaren het aantal afdrukken in dat u wilt maken.Er kunnen maximaal 999 exemplaren afgedrukt worden. VoorMicrosoft Word wordt aanbevolen dat u op Opties klikt enPrinterinstellingen gebruiken specificeert als standaardpapierlade.345 Klik op OK om te beginnen met afdrukken.Aansluiten en afdrukken 3-19


Status MonitorDe Status Monitor bewaakt de printerstatus en voorziet in eendoorlopend functioneringsrapport. Het stelt u ook in de gelegenheid ominstellingen voor printers te specificeren en te wijzigen die niet in de KXdriver voorkomen.De Status Monitor wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de KX driverinstallatie.Toegang tot de Status MonitorGebruik een van onderstaande methodes voor het starten van de StatusMonitor.• Start wanneer het afdrukken begint:Wanneer u een printer specificeert en een afdruktaak start, wordteen Status Monitor gestart voor iedere printernaam. Als een StatusMonitor start wordt vereist voor meerdere printers, wordt een StatusMonitor gestart voor iedere printer die dat verzoek uitvaardigt.• Start van de KX drivereigenschappen:Klik met de rechter muisknop op de knop Versie-info in het KX driverEigenschappen dialoogvenster. Klik dan op Status Monitor in hetdialoogvenster Versie-info om de Status Monitor op te starten.Verlaten van de Status MonitorGebruik een van onderstaande methodes voor het verlaten van deStatus Monitor.• Handmatig verlaten:Klik met de rechter muisknop op het pictogram van de StatusMonitor in de taakbalk en kies Verlaten in het menu, voor hetverlaten van de Status Monitor.• Automatisch verlaten:De Status Monitor sluit automatisch na 5 minuten als deze niet wordtgebruikt.SchermoverzichtHet schermoverzicht van de Status Monitor is als volgt.Pop-upvenster3D-BeeldPictogram Status MonitorPop-upvensterAls een gebeurtenismelding zich voordoet, verschijnt een popupvenster.Dit venster verschijnt alleen als het 3D-Beeld geopend is ophet bureaublad.3-20 Aansluiten en afdrukken


3D-BeeldDit laat de status van de bewaakte printer zien als een 3D-afbeelding. Ukunt kiezen om het 3D-beeld te laten zien of te verbergen in hetweergegeven menu wanneer u met de rechter muisknop op hetpictogram van de Status Monitor klikt.Als een gebeurtenismelding zich voordoet, worden het 3D-beeld en eengeluidsmelding gebruikt om u in kennis te stellen. Raadpleeg voor meerinformatie over de geluidsmelding Instellingen Status Monitor op pagina3-22.Pictogram Status MonitorHet Status Monitor pictogram wordt weergegeven in het meldingsgebiedvan de taakbalk wanneer de Status Monitor loopt. Wanneer u de cursorover het pictogram beweegt, verschijnt de printernaam.Aansluiten en afdrukken 3-21


Instellingen Status MonitorDe Status Monitor heeft twee tabbladen waar u instellingen kuntconfigureren. Gebruik de Voorkeur functie voor het instellen van deStatus Monitor.Tabblad geluidsmeldingHet tabblad Gebeurtenismelding bevat de volgende onderdelen.BELANGRIJK Uw computer vereist geluidsmogelijkheden zoals eengeluidskaart en luidsprekers om de instellingen op het tabbladGeluidsmelding te kunnen bevestigen.Gebeurtenismelding inschakelenKies in- of uitschakelen van gebeurtenissenbewaking in Gebeurtenissenbeschikbaar.GeluidsbestandEen geluidsbestand kan geselecteerd worden als u een kennisgevingmet geluid wilt ontvangen. Kies Bladeren om het geluidsbestand tezoeken.Gebruik tekst naar spraakKies dit selectievakje om uw tekst in te voeren die u wilt horen tijdensgebeurtenissen. Hoewel een geluidsbestand niet nodig is, is dezefunctie alleen toepasbaar voor Windows XP en Windows Vista.Neem de volgende stappen om deze functie te gebruiken.1 Kies Inschakelen gebeurtenismelding.2 Selecteer een gebeurtenis of geluidsbestand die gebruikt moetworden met de optie tekst naar spraak in Beschikbaregebeurtenissen.3 Kies Bladeren om de gebeurtenis te melden door eengeluidbestand.Opmerking De beschikbare bestandsopmaak is WAV.Kies Gebruik tekst naar spraak om tekst die ingegeven is in hetvakje Tekst naar spraak uit te spreken wanneer een gebeurtenisplaatsvond.4 Kies Afspelen om het juist afspelen van het geluid of de tekst tebevestigen.3-22 Aansluiten en afdrukken


Tabblad UiterlijkHet tabblad Uiterlijk bevat de volgende onderdelen.Venster vergrotenVerdubbelt het formaat van het Status Monitor venster.Altijd op voorgrondGeeft de Status Monitor bovenop andere geopende vensters.TransparantGeeft de Status Monitor als een transparant venster weer.Aansluiten en afdrukken 3-23


Software verwijderen (Windows PC)De software kan worden verwijderd m.b.v. de cd-rom (Product Library)die bij de printer is geleverd.BELANGRIJK Op Macintosh computers kan de software nietworden verwijderd m.b.v. de cd-rom (Product Library), omdat deprinterinstellingen worden gespecificeerd m.b.v. een PPD (PostScriptPrinter Description) -bestand.1 Sluit alle actieve softwareapplicaties af.2 Plaats de bijgeleverde cd-rom (Product Library) in het cd-romstation.3 Volg de procedure die u heeft gebruikt om de printerdriver teinstalleren en kies Software verwijderen. De Uninstallerwizard verschijnt.4 Selecteer de te verwijderen softwareprogramma's.5 Kies Verwijderen.Opmerking In Windows Vista, verschijnt het Verwijderstuurprogramma en Pakket venster. Kies Verwijderstuurprogramma en stuurprogrammapakket, en klik opOK.De uninstaller start.6 Als het venster Verwijderen voltooid verschijnt, selecteert uVolgende.7 Kies of u uw computer wilt herstarten of niet, en klik op Finish.3-24 Aansluiten en afdrukken


4 OnderhoudIn dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de tonercontainer vervangen moetworden en hoe de printer gereinigd moet worden.Algemene informatie 4-2Vervanging tonercontainer 4-2De printer reinigen 4-8Langdurig buiten gebruik en de printer verplaatsen 4-9Onderhoud 4-1


Algemene informatieIn dit hoofdstuk worden basis onderhoudstaken beschreven die u op deprinter kunt uitvoeren. U kunt de volgende onderdelen vervangen naaraanleiding van een bericht op het printerscherm:• Tonerpakketten• TonerafvalbakDe interne onderdelen dienen tevens regelmatig gereinigd te worden.Opmerking Verzamelen van informatie op geheugenchips - Degeheugenchip die aan de tonercontainer vast zit, is ontwikkeld omhet gemak voor de eindgebruiker te vergroten; om hergebruik vanlege tonercontainers te ondersteunen; en om informatie teverzamelen ter ondersteuning van nieuwe productplanning en -ontwikkeling. De verzamelde informatie is anoniem - het kan metniemand in verband gebracht worden en de gegevens wordenvertrouwelijk behandeld.Vervanging tonercontainerHoe vaak de tonercontainer vervangen moet wordenDe levensduur van de tonercontainers hangt af van de hoeveelheidtoner die nodig is om uw afdruktaken uit te voeren. Volgens ISO/IEC19798 en de EcoPrint uitgezet kan de toner container als volgt afdrukken(A4/Briefpapier wordt verondersteld): ongeveer om de 20.000 pagina's(LP 3245), 15.000 pagina's (LP 3240), 12.000 pagina's(LP 3235) te worden vervangen.U kunt een statuspagina afdrukken om te controleren hoeveel toner zichnog in de tonercontainer bevindt. Het gedeelte Toner niveau op destatuspagina voor verbruiksartikelen toont een voortgangsbalk, dieongeveer aangeeft hoeveel toner er nog in de tonercontainer zit.StarttonercontainerDe tonercontainer die bij de nieuwe printer is verpakt, is eenstarttonercontainer. De starttonercontainer gaat ongeveer 10.000pagina's (LP 3245), 7.500 pagina's (LP 3240) en 6.000 pagina's(LP 3235) mee.TonerpakkettenWij raden u aan om voor de beste resultaten alleen originele UTAXonderdelen en voorraad te gebruiken. Indien schade is onstaan doorgebruik van een andere toner dan een originele UTAX toner, danvalt deze schade buiten de garantie.Een nieuw tonerpakket bevat de volgende onderdelen:• Tonercontainer• Plastic afvalzak voor de oude tonercontainer en de tonerafvalbak• Tonerafvalbak• InstallatiehandleidingOpmerking Haal de tonercontainer pas uit de doos als u klaarbent om de container in de printer te plaatsen.4-2 Onderhoud


Uitleg over berichten waarin u wordt verzocht detonercontainer te vervangenDe printer geeft op twee verschillende momenten berichten weer tijdenshet gebruik van toner. Dit bericht wordt automatisch afgewisseld met hetandere printerbericht (zoals Klaar):• Wanneer de toner bijna op is in de printer, toont de printer het berichtToner laag als eerste waarschuwing. Merk op dat vervanging opdit moment niet altijd nodig is.• Als u het bovenstaande bericht negeert en doorgaat met afdrukken,toont de printer vlak voordat de toner op is, het bericht Vervangtoner. De tonercontainer dient onmiddellijk vervangen te worden.Nadat de tonercontainer is vervangen, verandert het bericht echterniet automatisch in Klaar. Als u weer met afdrukken wilt beginnen,drukt u op [GO], zodat de printer klaar is.Vervang in beide gevallen de tonercontainer. Raadpleeg Detonercontainer vervangen op pagina 4-3.De tonercontainer vervangenIn dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de tonercontainer vervangt.Wanneer u de tonercontainer vervangt, dient u altijd tegelijkertijd detonerafvalbak te vervangen. Als deze bak vol is, kan de printerbeschadigd raken of worden vervuild door tonerafval dat uit de bak kanlekken.VOORZICHTIG De tonercontainer mag niet wordenverbrand. De vonken kunnen brandwonden veroorzaken.BELANGRIJK Verwijder tijdens het vervangen van detonercontainer opslagmedia en computerbenodigdheden (zoalsdiskettes) uit de buurt van de tonercontainer. Zo wordt schade aan demedia door de magnetische lading van de toner vermeden.BELANGRIJK UTAX GmbH aanvaardt geenaansprakelijkheid voor schade of problemen die voortkomen uit hetgebruik van andere tonercontainers dan de originele UTAXtonercontainers. Het is ook aanbevolen om voor een optimale prestatiealleen UTAX tonercontainers te gebruiken die speciaal bedoeld zijnvoor gebruik in uw land of regio. Als een tonercontainer voor een anderland/regio wordt geïnstalleerd, zal de printer stoppen met afdrukken.Opmerking U hoeft de printer niet uit te zetten voordat u metvervanging begint. Gegevens die zich al in het proces van deprinter bevinden, worden verwijderd als u de printer uit zet.Onderhoud 4-3


1 Open de bovenklep.2 Duw de vergrendelinghendel naar rechts en trek de tonercontainernaar buiten.3 Plaats de oude tonercontainer in de plastic zak (bij het tonerpakketmeegeleverd) en gooi de zak later weg volgens de plaatselijkeregels of bepalingen voor het weggooien van afval.4 Haal de nieuwe tonercontainer uit het tonerpakket.5 Schud de nieuwe tonercontainer ten minste 10 keer (zie afbeelding)om de toner gelijkmatig in de container te verspreiden.6 Verwijder het etiket van de tonercontainer.4-4 Onderhoud


7 Plaats de nieuwe tonercontainer in de printer en duw op debovenkant van de tonercontainer om de container stevig vast tezetten (zie afbeelding links).8 Sluit de bovenklep.Ga verder naar het volgende gedeelte.Onderhoud 4-5


De tonerafvalbak vervangenWanneer u de tonercontainer vervangt, moet de gebruiktetonerafvalbak in de printer eveneens door een nieuwe afvalbak uithet nieuwe tonerpakket worden vervangen. Er zit een nieuwetonerafvalbak in het tonerpakket. De printer werkt pas weer wanneerde tonerafvalbak is vervangen.1 Open de linkerklep. Houd de tonerafvalbak vast en druk op devergrendelinghendel. Verwijder de tonerafvalbak nu voorzichtig.Opmerking Verwijder de tonerafvalbak zo voorzichtigmogelijk, zodat de toner niet wordt verspreid. Zorg ervoor datopening van de tonerafvalbak omhoog wijst.2 Sluit, nadat u de bak uit de printer heeft gehaald, de dop van deoude tonerafvalbak.3 Plaats, om te voorkomen dat er toner wordt gemorst, de oudetonerafvalbak in de plastic zak (bij het tonerpakket inbegrepen) engooi de zak later weg volgens de plaatselijke regels of bepalingenvoor het weggooien van afval.4-6 Onderhoud


4 Open de dop van de nieuwe tonerafvalbak.5 Plaats de nieuwe tonerafvalbak zoals links aangegeven. Als de bakgoed geplaatst wordt, klikt hij vast.6 Zorg ervoor dat de tonerafvalbak goed is geplaatst en sluit delinkerklep.Nadat de tonercontainers en de tonerafvalbak zijn vervangen, dientu de interne onderdelen te reinigen. Raadpleeg voor instructies Deprinter reinigen op pagina 4-8.Onderhoud 4-7


De printer reinigenOm problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen, moet telkenswanneer de tonercontainer wordt vervangen, de binnenkant van deprinter worden gereinigd.1 Open de bovenklep en de MP-lade.2 Til de ontwikkelaar samen met de tonercontainer uit de printer.3 Gebruik een pluisvrije doek om stof en vuil van de registratierol(metaal) te verwijderen.4 Plaats de ontwikkelaar samen met de tonercontainer terug in hetapparaat.5 Sluit de bovenklep en de MP-lade.4-8 Onderhoud


6 Open de linkerklep. Gebruik een pluisvrije doek om stof en vuil vande ventilatieopeningen te verwijderen.7 Sluit de linkerklep.8 Gebruik een pluisvrije doek om stof en vuil uit de ventilatieopeningaan de rechterkant van het apparaat te verwijderen.Langdurig buiten gebruik en de printerverplaatsenLangdurig buiten gebruikAls u de printer voor langere tijd niet gebruikt, verwijdert u het netsnoeruit het stopcontact.Wij raden u aan contact met uw dealer op te nemen over de aanvullendestappen die u moet ondernemen om mogelijke schade te voorkomen,die kan optreden wanneer de printer de volgende keer gebruikt wordt.De printer verplaatsenWanneer u de printer verplaatst:• Zorgvuldig verplaatsen.• De printer zo horizontaal mogelijk houden om te voorkomen dat ertoner in de printer terecht komt.• Zorg ervoor dat u een servicetechnicus om advies vraagt voordat ude printer over een lange afstand gaat vervoeren.WAARSCHUWING Als u de printer wilt verzenden,verwijdert u de ontwikkelaar, verpakt u deze in een plasticzak, en verzendt u deze apart van de printer.Onderhoud 4-9


4-10 Onderhoud


5 Problemen oplossenIn dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u printerproblemen kunt oplossen,berichten kunt begrijpen en papierstoringen kunt oplossen.Algemene richtlijnen 5-2Problemen met de afdrukkwaliteit 5-3Foutberichten 5-5Ready, Data en Attention lampjes 5-11Papierstoringen oplossen 5-12Als een probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op metuw servicetechnicus.Problemen oplossen 5-1


Algemene richtlijnenIn de onderstaande tabel staan basisoplossingen voor problemen die bijde printer kunnen optreden. Voordat u service voor reparatie belt, radenwij u aan eerst deze tabel te raadplegen om problemen op te lossen.Symptoom Controle-items CorrectieAfdrukkwaliteit is slecht. – Raadpleeg Problemen met de afdrukkwaliteit oppagina 5-3.Tekst mist op deWindows testpagina.– Dit is een specifiek probleem voor Windows OS. Hetis geen printerprobleem. Het heeft geen invloed opde printkwaliteit.Papier is vastgelopen. – Raadpleeg Papierstoringen oplossen op pagina 5-12.Er branden geen lampjesop het bedieningspaneel,zelfs niet wanneer deprinter aan staat, en deventilator maakt geengeluid.De printer drukt eenstatuspagina af maar degegevens van decomputer worden nietafgedrukt.Er komt damp uit deachterkant van de printer.Controleer of het netsnoer goed op hetstopcontact is aangesloten.Controleer of de aan/uit-schakelaar inde standAan ( | ) staat.Controleer de programmabestandenen de applicatiesoftware.Controleer de interfacekabel.Controleer of de temperatuur in deomgeving van de printer laag is of hetpapier dat is gebruikt vochtig isgeworden.TipsBeide uiteinden van het netsnoer goed vastmaken.Probeer het netsnoer te vervangen. Raadpleeg deInstallatiehandleiding voor meer informatie.Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meerinformatie.Probeer een ander bestand af te drukken of eenandere afdrukopdracht te gebruiken. Als hetprobleem zich bij een bepaald bestand of eenspecifieke applicatie voordoet, controleert u deprinterinstellingen van de applicatie.Maak beide uiteinden van de interfacekabel goedvast. Probeer de printerkabel te vervangen.Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meerinformatie.Afhankelijk van de bedrijfsomgeving van de printeren de conditie van het papier kan vocht in hetbedrukte papier verdampen door de hitte dieontstaat tijdens het printen, waardoor er damp uit deprinter komt. In dit geval kunt u zonder problemendoorgaan met afdrukken.Om dit te verhelpen verhoogt u de temperatuur in deruimte en gebruikt u papier dat is bewaard op eendroge plaats.Printerproblemen kunnen gemakkelijk worden opgelost met behulp vanonderstaande tips. Wanneer u een probleem tegenkomt dat met debovenstaande richtlijnen niet kan worden opgelost, probeert u hetvolgende:• Zet de printer uit en wacht enkele seconden. Zet de printer dan weeraan.• Start de computer, die u gebruikt om afdruktaken naar de printer testuren, opnieuw op.• Zorg ervoor dat u over de nieuwste versie van de printerdriverbeschikt en deze gebruikt. De nieuwste versies van printerdrivers enhulpprogramma's zijn beschikbaar op:http://www.utax.com/download/.• Zorg ervoor dat de afdrukprocedures in de applicatiesoftware correctworden opgevolgd. Raadpleeg de documentatie die met deapplicatiesoftware is meegeleverd.5-2 Problemen oplossen


Problemen met de afdrukkwaliteitIn de tabellen en diagrammen van de volgende gedeelten wordenproblemen met de afdrukkwaliteit gedefinieerd en vindt u de correctiesdie u kunt uitvoeren om de problemen op te lossen. Bij sommigeoplossingen dient u onderdelen van de printer te reinigen of tevervangen.Als het probleem niet wordt opgelost door de voorgestelde correctie, beltu service.Afgedrukte resultatenGeheel lege afdrukCorrectieControleer de tonercontainer.Open de bovenklep en controleer of de tonercontainer goed in deprinter is geplaatst. Voor meer informatie over het installeren van detonercontainer, zie Vervanging tonercontainer op pagina 4-2.Controleer of de applicatiesoftware goed werkt.Zwarte of witte verticale strepenControleer de toner op het bedieningspaneel.Als het bericht Toner laag wordt weergegeven, dient u een nieuwtonerpakket te installeren. Voor het vervangen van de tonercontainer,zie Vervanging tonercontainer op pagina 4-2.Vage of onduidelijke afdrukkenControleer de EcoPrint-instellingen.Als de instelling op Aan staat, schakelt u deze uit op hetbedieningspaneel.Zorg ervoor dat de instelling voor de papiersoort overeenkomt met hetgebruikte papier.Controleer de toner op het bedieningspaneel. Als het bericht Tonerlaag wordt weergegeven, dient u een nieuw tonerpakket teinstalleren. Voor het vervangen van de tonercontainer, zieVervanging tonercontainer op pagina 4-2.Problemen oplossen 5-3


Afgedrukte resultatenGrijze achtergrondCorrectieControleer het bedieningspaneel.Als het bericht Toner laag wordt weergegeven en het [Attention]-lampje knippert, dient u een nieuw tonerpakket te installeren.Raadpleeg Vervanging tonercontainer op pagina 4-2 voor hetvervangen van de toner.Controleer de printdichtheid.Open het menu voor de printdichtheid via het bedieningspaneel enkies een lagere dichtheid.Vuil op de bovenrand of achterkantvan het papierReinig de onderdelen in de papierpaden, zoals de papiercassette e.d.Afdrukken onvolledig of op verkeerdeplaatsControleer of de applicatiesoftware goed werkt.Raadpleeg Tips op pagina 5-2.5-4 Problemen oplossen


FoutberichtenIn de volgende tabel staan fouten en onderhoudsberichten die u zelfkunt corrigeren en uitvoeren.Indien Call service of Fout.Uit en aan wordt weergegeven, zet ude printer uit en weer aan om te kijken of de printer zich hersteld heeft.Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, schakelt u de printer uit,ontkoppelt u het netsnoer en neemt u contact op met uwservicevertegenwoordiger of erkend servicebedrijf.Bij sommige fouten hoort u het alarm. Druk op [Cancel] om het alarm uitte zetten.BerichtAccountfout ##Druk op GOPlts pap MP-ladeCall serviceF###:Bel service####:0123456Data wrdn gewistCorrectieDit bericht wordt weergegeven wanneer de taakaccounting-functie is ingeschakeld en eenpoging om taakaccount instellingen te specificeren of om een account te registreren ofverwijderen, mislukt. Druk op [GO] om de printer naar de status online te doen terugkeren.Het papier in de weergegeven papierbron is op. Plaats papier in de weergegeven bron(papiercassettes, MP-lade, of optionele papierinvoer). Dit bericht wordt om en omweergegeven met berichten die de printerstatus aangeven, zoals Klaar, Een ogenblik,en Bezig m verwerkn.F### staat voor een controller-fout (#=0, 1, 2, ...). Bel service. De printer werkt niet wanneerdit bericht wordt weergegeven.#### staat voor een mechanische fout (#=0, 1, 2, ...). Bel service. De printer werkt nietwanneer dit bericht wordt weergegeven. Het totale aantal afgedrukte pagina's wordt tevensaangegeven. Bijvoorbeeld 0123456.Wordt weergegeven wanneer gegevens worden geannuleerd.Papiercassetteis leegWijzig positieenvelopschakel.De overeenkomende papiercassette is niet geplaatst. Plaats de cassette. Hetcassettenummer kan 1 (bovenste) tot 4 (onderste) zijn.Wordt weergegeven wanneer de papiersoort niet overeenkomt met de instelling van deenvelopschakelaar.Controleercassette #Dit bericht wordt weergegeven wanneer er zich een papierhijsfout heeft voorgedaan in decassette van de papierbron. Trek de cassette voor de weergegeven papierbron naar buiten(de papiercassettes of optionele papierinvoeren) en controleer of het papier correct wordtgeladen.Het bericht Call service wordt weergegeven wanneer deze fout zich herhaaldelijkvoordoet.ControleertonerafvalbakReinig printerDruk op GODit bericht waarschuwt in de volgende twee gevallen. Installeer de nieuwe tonerafvalbak.De tonerafvalbak is niet geplaatst.De tonerafvalbak is vol.Reinig de binnenkant van de printer. Raadpleeg De printer reinigen op pagina 4-8.Dit bericht wordt weergegeven wanneer u de tonercontainer heeft vervangen nadat hetbericht Vervang toner Reinig printer is weergegeven. Druk nadat u de binnenkantvan de printer heeft gereinigd op [GO]. De printer is nu klaar om af te drukken.Problemen oplossen 5-5


BerichtSluitlinkerklepSluitachtereenheidSluitbovenklepUSB in gebruikDuplex uitDruk op GOVoer account inEnvelopmodusCorrectieDe linkerklep van de printer staat open. Sluit de linkerklep van de printer.De achtereenheid van de printer staat open. Sluit de achtereenheid van de printer.De bovenklep van de printer staat open. Sluit de bovenklep van de printer.Dit bericht wordt weergegeven wanneer Appar. verwijd. werd geselecteerd terwijl eenUSB-geheugen in gebruik was.Het vorige scherm wordt opnieuw 1 of 2 seconden weergegeven.U heeft geprobeerd af te drukken met een papierformaat en papiersoort dat niet kan wordengebruikt voor dubbelzijdig afdrukken. Druk op [GO] om alleen op één kant van het papier afte drukken.U kunt een ander papierformaat en soort kiezen door te drukken op of . U kunt ookdrukken op [MENU] en de lade-instelling in het menu veranderen, waardoor de foutautomatisch wordt geannuleerd en het afdrukken verder gaat. Tegelijkertijd gaat het[ATTENTION] lampje aan en het [READY] lampje begint te knipperen.Er dient een accountcode te worden ingevoerd. Dit bericht wordt weergegeven indien uprobeert af te drukken vanaf het bedieningspaneel (bv. een statuspagina afdrukken of deTaken bijhouden-functie gebruiken) wanneer de taakaccounting functie is ingeschakeld.Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Taakaccounting (Taakaccountingselectie/instelling) in de Advanced Operation Guide.Wordt weergegeven wanneer de envelopschakelaars zijn ingesteld op envelopmodus.Fout.Uit en aanF###Schakel het apparaat uit en weer in. Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, schakeltu het apparaat uit en neemt u contact op met uw servicevertegenwoordiger of erkendservicebedrijf.Error.Power off.F000Max. uitv.limietDruk op GOFormatteringfoutHarde schijfFormatteringfoutGeheugenkaartH. schijffout ##Druk op GODe printercontroller en het bedieningspaneel kunnen geen data uitwisselen. Schakel deprinter uit en ontkoppel hem van de netvoeding. Neem hierna contact op met uwservicevertegenwoordiger of erkend servicebedrijf. Zie de achterste pagina van dezehandleiding voor de relevante telefoonnummers.Dit bericht wordt weergegeven wanneer de taakaccounting-functie is ingeschakeld en er eenpoging is ondernomen om de afdruklimiet die voor elke account is ingesteld, te overschrijden.Druk op [GO] om de printer naar de status online te doen terugkeren.Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Taakaccounting (Taakaccountingselectie/instelling) in de Advanced Operation Guide.De in de printer geïnstalleerde harde schijf is niet geformatteerd en kan daarom niet wordengebruikt om te lezen of schrijven.De in de printer geplaatste CF-kaart is niet geformatteerd en kan daarom niet wordengebruikt om te lezen of schrijven. Volg om een CF-kaart te formatteren de procedure in hetgedeelte Geheugenkaart (Gebruik van de geheugenkaart) in de Advanced Operation Guide.Er is een fout op de harde schijf opgetreden. Bekijk de foutcode die op de plaats van ## staaten raadpleeg Foutcodes met betrekking tot opslag op pagina 5-10. Wilt u de fout op deharde schijf negeren, dan drukt u op [GO].5-6 Problemen oplossen


BerichtID-foutIllegaal accountDruk op GOInstalleer MKJob niet bewaardDruk op GOBeperkte rechtenDruk op GOKPDL-fout ##Druk op GOVul pap.cass. #(A4)/(NORMAAL)Vul MF Lade(A4)/(NORMAAL)Lage beveiligingCorrectieDe gebruikers-ID die voor een privé-taak is ingevoerd is niet correct. Controleer degebruikers-ID die u op de printerdriver heeft ingevoerd. Raadpleeg voor meer informatie hetgedeelte Taak box in de Advanced Operation Guide.Dit bericht wordt weergegeven wanneer de taakaccounting-functie is ingeschakeld en ergeen account is ingesteld voor een verzonden afdruktaak of de gespecificeerde account nietis geregistreerd (de verkeerde account is ingesteld). Druk op [GO] om de printer naar destatus online te doen terugkeren.Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Taakaccounting (Taakaccountingselectie/instelling) in de Advanced Operation Guide.Vervang het onderhoudspakket dat op het berichtenscherm wordt weergegeven. Hetonderhoudspakket dient om de 300.000 afgedrukte pagina's te worden vervangen. U heefthier een professionele servicetechnicus voor nodig. Neem contact op met uwservicetechnicus.Afdrukken m.b.v. de Taakbox-functie is mislukt omdat er onvoldoende ruimte was op deharde schijf of de RAM-schijf, of omdat de RAM-schijf uitgeschakeld was bij het demonterenvan de harde schijf. Druk op [GO] om een foutenoverzicht af te drukken en de printer naar destatus online te doen terugkeren.Dit bericht wordt weergegeven wanneer een poging tot afdrukken werd ondernomen,ondanks het feit dat de Taakaccount functie geactiveerd was met Beperking ingesteld als detaaklimiet voor elke taakaccount.Druk op [GO] om de printer naar de status online te doen terugkeren.Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Taakaccounting (Taakaccountingselectie/instelling) in de Advanced Operation Guide.Het huidige afdrukproces kan niet worden voortgezet, als gevolg van een KPDL-fout die in decategorie ## valt. Geef voor het afdrukken van een foutenoverzicht in het systeemmenu>>Foutenrapport weer en selecteer Aan. Druk op [GO] om verder te gaan met afdrukken.U kunt ophouden met afdrukken door op [Cancel] te drukken.Als Auto fout wissen Aan staat, wordt het afdrukken na een vooraf ingestelde periodeautomatisch hervat.De papiercassette met het papierformaat en de papiersoort van de afdruktaak is leeg. Laadpapier in de papiercassette die op de plaats van # wordt weergegeven. Druk op [GO] omverder te gaan met afdrukken.Als u vanuit een andere papierbron wilt afdrukken, drukt u op of om Gebrkalternat? weer te geven. U kunt dan de bron voor de papierinvoer wijzigen. Als u eenpapierbron heeft geselecteerd en op [MENU] heeft gedrukt, verschijnt Papierinst.>. Als uop drukt, verschijnt het menu met de instellingen voor de papiersoort. Druk na het instellenvan de juiste papiersoort op [OK]. Het afdrukken begint nu.Er is geen papiercassette in de printer geïnstalleerd die overeenkomt met het papierformaaten de papiersoort van de afdruktaak. Plaats papier in de MP-lade. Druk op [GO] om verder tegaan met afdrukken. (Let op: als u papier invoert met een papierformaat dat nietovereenkomt met het huidige papierformaat van de MP-lade, kan het papier vastlopen.)Als u vanuit een andere papierbron wilt afdrukken, drukt u op of om Gebrkalternat? weer te geven. U kunt dan de bron voor de papierinvoer wijzigen. Als u eenpapierbron heeft geselecteerd en op [MENU] heeft gedrukt, verschijnt Papierinst.>. Als uop drukt, verschijnt het menu met de instellingen voor de papiersoort. Druk na het instellenvan de juiste papiersoort op [OK]. Het afdrukken begint nu.Dit bericht wordt weergegeven wanneer Laag werd geselecteerd in Beveiligingsniveau.Pas enveloppe aanschakelaarsWordt weergegeven wanneer een van de envelopschakelaars niet is ingedrukt. Druk beideschakelaars in om op de envelop af te drukken.Problemen oplossen 5-7


BerichtGeheugen volDruk op GOGeh.kaart Fout##Druk op GOGeh.kaart Fout20CorrectieDe totale hoeveelheid door de printer ontvangen gegevens overschrijdt het interne geheugenvan de printer.Probeer geheugen toe te voegen. Druk op [GO] om verder te gaan met afdrukken. U kuntophouden met afdrukken door op [Cancel] te drukken.Als Auto fout wissen Aan staat, wordt het afdrukken na een vooraf ingestelde periodeautomatisch hervat.Er is een fout op de CompactFlash-kaart opgetreden. Bekijk de foutcode die op de plaats van## staat en raadpleeg CompactFlash-kaart (CF-kaart) en USB-flashgeheugen fouten oppagina 5-10. Wilt u de fout op de CompactFlash-kaart negeren, dan drukt u op [GO].De CompactFlash-kaart is per ongeluk in en uit de slot van de printer gedaan terwijl deprinter aanstond. Schakel het apparaat uit en weer in.OntwikkeleenheidontbreektSlechts 1 ex.Druk op GOOriginele tonergeïnstall.Papierstoring###############De ontwikkeleenheid is niet geïnstalleerd of niet correct geplaatst. Plaats deontwikkeleenheid goed in het apparaat.Er kan maar één exemplaar worden afgedrukt, omdat de RAM-schijf is uitgeschakeld ofomdat de harde schijf niet is geïnstalleerd. Er is geen ruimte op de RAM-schijf of harde schijfbeschikbaar. Verwijder onnodige bestanden. Druk op [GO] om een foutenoverzicht af tedrukken.Wordt weergegeven wanneer de geïnstalleerde toner een origineel UTAX product is.Er heeft zich een papierstoring voorgedaan. De locatie van de papierstoring wordtaangegeven op de plaats van de #’s. Raadpleeg Papierstoringen oplossen op pagina 5-12voor meer informatie.Papier wordtgeplaatstDe geselecteerde cassette wordt voorbereid.Fout papierpadData te complexDruk op GORAM-schijffout##Druk op GOAls een of meer optionele invoereenheden is geïnstalleerd verschijnt dit bericht als een vande papier invoereenheden of de printercassette boven de geselecteerde niet goed geslotenis.De afdruktaak die naar de printer is overgebracht, is te ingewikkeld om op een pagina tekunnen afdrukken. Druk op [GO] om verder te gaan met afdrukken. (Het kan zijn dat er opsommige plaatsen automatisch een pagina-einde wordt ingevoegd.).U kunt ophouden met afdrukken door op [Cancel] te drukken.Als Auto fout wissen Aan staat, wordt het afdrukken na een vooraf ingestelde periodeautomatisch hervat.Er is een fout op de RAM-schijf opgetreden. Bekijk de foutcode die op de plaats van ## staaten raadpleeg Foutcodes met betrekking tot opslag op pagina 5-10. Wilt u de fout op deRAM-schijf negeren, dan drukt u op [GO].Vervang tonerReinig printerToner is op in de tonercontainer. Vervang de tonercontainer met behulp van een nieuwetonerset. De printer werkt niet wanneer dit bericht wordt weergegeven.5-8 Problemen oplossen


BerichtVerkeerd formaat(Pap.cass.)/(A4)Toner laagCorrectieHet papierformaat van het papier waarop de printtaak is afgedrukt is korter dan het bedoeldepapierformaat (het papierformaat dat gespecificeerd is in de papierbron of door degebruiker). Deze foutmelding wordt gegeven om de papiertoevoer opnieuw te starten doorhet gevraagde papierformaat in de gevraagde papierbron te stoppen of door depapierformaatinstellingen voor de papiertoevoer overeen te laten komen aan hetpapierformaat waarop geprint is.U kunt ook tijdelijk de papiertoevoer opnieuw starten door op [GO] te drukken. Tegelijkertijdgaat het [ATTENTION] lampje aan en het [READY] lampje begint te knipperen.Vervang de tonercontainer met behulp van een nieuwe tonerset.Boven opvangbakvol met papierOnbekende tonergeïnstall.Fout USB-gehg.##Druk op GOGebrk alternat?Pap.cass. 1Verkeerde acc.ID-foutVerkeerde IDVerkeerdwachtwoordDe bovenste opvangbak zit vol. U moet alle afgedrukte pagina's uit de bovenste bakverwijderen. Wanneer de printer merkt dat de bovenste bak weer leeg is, gaat de printerverder met het afleveren van afdrukken in de bovenste opvangbak.Wordt weergegeven wanneer de geïnstalleerde toner geen origineel UTAX product is.Installeer een originele UTAX toner.Er is een fout opgetreden in het USB-geheugenapparaat. Bekijk de foutcode die op de plaatsvan ## staat en raadpleeg CompactFlash-kaart (CF-kaart) en USB-flashgeheugen fouten oppagina 5-10. Druk op [GO] om de printer naar de status online te doen terugkeren.Wanneer de cassette geen papier bevat dat overeenkomt met de afdrukgegevens(papierformaat en -soort), kunt u aan de hand van dit bericht een andere cassettespecificeren om te gebruiken. Een papierbron nummer wordt enkel weergegeven wanneereen optionele papier invoereenheid is geïnstalleerd. Raadpleeg om af te drukken van eenandere papierbron het gedeelte Papier invoermodus (Instelling van de papier invoerbron) inde Advanced Operation Guide.Wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd een account te registreren in hetTaakaccounting-menu door een accountcode in te voeren die al bestaat.Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Taakaccounting (Taakaccountingselectie/instelling) in de Advanced Operation Guide.De ID of het wachtwoord ingevoerd voor de Beveiliging, Beheerder of Taakaccounting-functieis niet correct. Controleer de ID of het wachtwoord.Raadpleeg voor meer informatie het Beveiliging hoofdstuk, Beheer (Beheerderinstellingen)hoofdstuk en Taakaccounting (Taakaccounting selectie/instelling) hoofdstuk in de AdvancedOperation Guide.De gebruikers-ID die voor een privé-taak is ingevoerd of een opgeslagen taak is niet correct.Controleer de gebruikers-ID die u op de printerdriver heeft ingevoerd.Het wachtwoord komt niet overeen met het ingestelde wachtwoord. Voer het correctewachtwoord in. Raadpleeg voor meer informatie het Beveiliging hoofdstuk, Beheer(Beheerderinstellingen) hoofdstuk en Taakaccounting (Taakaccounting selectie/instelling)hoofdstuk in de Advanced Operation Guide.Problemen oplossen 5-9


Foutcodes met betrekking tot opslagFouten met betrekking tot de harde schijfCodeBetekenis01 Formatteringfout harde schijf. Als deze fout zich blijft voordoen, ook als destroom uit- en weer aangezet is, dient u de harde schijf opnieuw teformatteren.02 Het schijfsysteem is niet geïnstalleerd. Controleer nogmaals de vereistenvoor het gebruik van het systeem en de apparaten.04 Er is geen harde schijf-ruimte beschikbaar. Verwijder onnodige bestandene.d. om ruimte vrij te maken.05 Het opgegeven bestand bestaat niet op de harde schijf.06 Er is geen geheugen op het harde schijf-systeem beschikbaar. Vergroot hetbeschikbare geheugen.10 Formatteren is niet mogelijk, omdat er hostgegevens op de harde schijfworden gespoold. Wacht met formatteren tot de harde schijf klaar is.97 Het aantal permanente codetaken dat kan worden opgeslagen, heeft delimietwaarde bereikt. Er kan niet meer worden opgeslagen. Verwijderonnodige taken e.d. of verhoog de limiet.98 Er is een onleesbare pagina in een taak gevonden (de taak is beschadigd).99 Er bestaat geen afdruktaak voor de opgegeven ID op de harde schijf.CompactFlash-kaart (CF-kaart) en USB-flashgeheugen foutenCodeBetekenis01 De printer ondersteunt de geplaatste CF-kaart niet, of de CF-kaart is defect.Plaats de correcte CF-kaart.Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Geheugenkaart (Gebruik vande geheugenkaart) in de Advanced Operation Guide.02 De CF-kaart is niet geïnstalleerd. Controleer nogmaals de vereisten voor hetgebruik van het systeem en de CF-kaart.03 De CF-kaart is beveiligd tegen schrijven. Controleer de status van de CFkaart.04 Er is onvoldoende ruimte op de CF-kaart. Verwijder onnodige bestanden ofgebruik een nieuwe CF-kaart.05 Het opgegeven bestand staat niet op de CF-kaart of het USBflashgeheugen.06 Er is onvoldoende printergeheugen om het CF-kaartsysteem teondersteunen. Breid het printergeheugen uit.50 Het USB-flashgeheugen is beveiligd tegen schrijven, of ongeldig. Controleerde status van het USB-flashgeheugen.5-10 Problemen oplossen


Fouten met betrekking tot de RAM-schijfCodeBetekenis01 Formatteringfout. Zet de stroom uit en weer aan.02 RAM DISK-modus staat Uit. Zet de RAM DISK-modusAan via hetbedieningspaneel.04 Geen schijfruimte. Verwijder onnodige bestanden.05 Opgegeven bestand staat niet op schijf.06 Onvoldoende printergeheugen om het RAM DISK-systeem te ondersteunen.Breid het printergeheugen uit.Ready, Data en Attention lampjesDe volgende lampjes gaan branden tijdens normaal gebruik en als deprinter aandacht nodig heeft. Afhankelijk van de status van de verlichtingheeft elk lampje de volgende betekenis:LampjeBeschrijvingKnipperend. Geeft een fout aan die u kunt oplossen.Aan. Geeft aan dat de printer klaar en online is. De printerdrukt de gegevens die hij ontvangt af.Uit. Geeft aan dat de printer offline is. Gegevens kunnenworden ontvangen maar worden niet afgedrukt. Geeft ookaan dat printen automatisch is gestopt vanwege eenfoutstatus.Knipperend. Geeft aan dat er gegevens wordenontvangen.Aan. Geeft aan dat ontvangen gegevens worden verwerktvoordat het afdrukken begint, of dat ontvangen gegevensworden geschreven naar of gelezen van eenCompactFlash-kaart, harde schijf, RAM-schijf of USBflashgeheugen.Knipperend. Geeft aan dat de printer onderhoud nodigheeft of aan het opwarmen is.Aan. Geeft aan dat er een probleem of fout is.Problemen oplossen 5-11


Papierstoringen oplossenAls papier in het papiertransportsysteem is vastgelopen, of als erhelemaal geen papier is doorgevoerd, verschijnt het berichtPapierstoring met de locatie van de papierstoring (het onderdeelwaarin de papierstoring zich heeft voorgedaan). Status Monitor ofCOMMAND CENTER kunnen de plek van de papierstoring lokaliseren(het onderdeel waar de storing is opgetreden). Verwijder hetvastgelopen papier. Wanneer u het vastgelopen papier heeft verwijderd,begint de printer weer met afdrukken.Mogelijke locaties van papierstoringenOnderstaande figuur laat de papierpaden van de printer zien, inclusiefde optionele papierinvoer. De locaties waar de papierstoringen zichkunnen voordoen, worden hier tevens weergegeven, waarbij elke locatiein de onderstaande tabel wordt uitgelegd. Papierstoringen kunnen zichin meer dan één onderdeel langs de papierpaden voordoen.OpvangbakBeeldzijdeomhoogPT-310PapierinvoerPF-310Papierstorings-berichtLocatiepapierstoringBeschrijvingPaginaPapierstoringMF-ladePapierstoringEFAPapier is vastgelopen in de MP-lade,in de optionele envelopinvoer of in debulktoevoer (indien geïnstalleerd[alleen LP 3240 en LP 3245]).pagina 5-14pagina 5-18PapierstoringBulkinvoerpagina 5-185-12 Problemen oplossen


Papierstorings-berichtLocatiepapierstoringBeschrijvingPaginaPapierstoringPap.cass. 1 (tot en met 4)BHet papier is in de papiercassettevastgelopen. Het cassettenummer kan1 (bovenste) tot en met 4 (onderste)zijn [LP 3235: 1 en 2].pagina 5-15PapierstoringDuplexeenheidCHet papier is in het duplexgedeeltevastgelopen.pagina 5-16PapierstoringPrinterD Papier is in de printer vastgelopen. pagina 5-17PapierstoringAchtereenheidEHet papier is in de achtereenheidvastgelopen.pagina 5-18Algemene aandachtspunten bij het oplossen vanstoringenHoud rekening met de volgende aandachtspunten wanneer u papierprobeert te verwijderen:VOORZICHTIG Trek niet te hard aan het papier, andersscheurt het. Gescheurde stukjes papier zijn lastig teverwijderen en kunnen gemakkelijk over het hoofd wordengezien, waardoor de papierstoring niet kan wordenopgelost.• Als er regelmatig een papierstoring optreedt, kunt u een anderepapiersoort proberen, het papier vervangen door nieuw papier of depapierstapel omdraaien. Het kan zijn dat de printer problemenondervindt als de papierstoringen blijven optreden nadat het papieris vervangen.• Of de vastgelopen pagina's gewoon worden gereproduceerdwanneer het afdrukken wordt hervat, hangt af van de locatie van depapierstoring.Gebruik maken van online help-berichtenOnline help-berichten zijn beschikbaar op het berichtenscherm van deprinter en bieden eenvoudige instructies voor het oplossen vanpapierstoringen. Druk op ( ) wanneer het bericht met de papierstoringverschijnt. Er verschijnt dan een help-bericht om het oplossen van destoring op de locatie mogelijk te maken.Problemen oplossen 5-13


Multifunctionele cassetteHet papier is in de MP-lade vastgelopen. Verwijder het vastgelopenpapier met behulp van onderstaande procedure.1 Verwijder het papier dat in de MP-lade is vastgelopen.2 Open en sluit de bovenklep om de storing te verhelpen.5-14 Problemen oplossen


Papiercassette/Papierinvoer1 Trek de cassette of optionele papierinvoer naar buiten.2 Verwijder het papier dat niet helemaal ingevoerd is.Opmerking Controleer of het papier goed is geplaatst. Als ditniet het geval is, plaatst u het papier opnieuw.3 Duw de cassette weer goed naar binnen. De printer warmt op engaat verder met afdrukken.Problemen oplossen 5-15


Duplex-eenheidHet papier is in het duplexgedeelte vastgelopen. Verwijder hetvastgelopen papier met behulp van onderstaande procedure.VOORZICHTIG Raak geen onderdelen in dit gebied aan,want dit kan leiden tot brandwonden.1 Trek de papiercassette helemaal uit de printer.2 Open de klep van de duplexeenheid en verwijder het vastgelopenpapier.3 Plaats de papiercassette in de sleuf van de printer. De printer warmtop en gaat verder met afdrukken.5-16 Problemen oplossen


Binnenin de printer1 Open de bovenklep en de MP-lade.2 Til de ontwikkelaar samen met de tonercontainer uit de printer.3 Open de invoerklep.4 Haal het papier uit de printer.Als het papier tussen de rollen is vastgelopen, trekt u het papier inde normale papierrichting.Opmerking Als u geen papierstoring kunt vinden, controleertu binnenin de achterkant van de printer. RaadpleegAchtereenheid op pagina 5-18.5 Plaats de ontwikkelaar samen met de tonercontainer terug in hetapparaat.6 Sluit de bovenklep en de MP-lade. De printer warmt op en gaatverder met afdrukken.Problemen oplossen 5-17


Achtereenheid1 Als het papier niet volledig in de uitvoerlade is uitgevoerd, opent ude achtereenheid.2 Open de fuserklep en verwijder het vastgelopen papier door hetnaar buiten te trekken.Opmerking Als u geen papierstoring kunt vinden, controleertu binnenin de achterkant van de printer.VOORZICHTIG De fusereenheid binnen in de printer isheet. Raak de eenheid niet met uw handen aan,aangezien dit brandwonden kan veroorzaken. Verwijdervoorzichtig het vastgelopen papier.3 Sluit de achtereenheid. De printer warmt op en gaat verder metafdrukken.Envelop-invoerHet papier is in de optionele envelopinvoer vastgelopen. Verwijder hetvastgelopen papier via dezelfde procedure als voor papier dat in de MPladeis vastgelopen. Open en sluit vervolgens de papiertransfer-eenheid.Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de envelopinvoer voor meerinformatie.BulktoevoerHet papier is in de optionele bulktoevoer vastgelopen. Haal debulktoevoer uit de printer door hem eruit te schuiven met de rail van deprinter af. Houd de bulktoevoer met beide handen vast. Als er papier niethelemaal uitgevoerd is, trekt u het er met de hand uit.5-18 Problemen oplossen


6 AppendixDit hoofdstuk bevat de volgende informatie over deze printer.Specificaties 6-2Standaard milieuvoorwaarden 6-4Appendix 6-1


SpecificatiesOpmerking Deze specificaties kunnen zonder voorafgaandekennisgeving worden gewijzigd.ItemBeschrijvingLP 3235 LP 3240 LP 3245TypeAfdrukmethodeBureaubladPapiergewicht Cassette 60 tot 120 g/m²MP-ladeHalfgeleiderlaser en elektrofotografie60 tot 220 g/m²Papiersoort Cassette Gewoon, voorgedrukt, bankpost, hergebruikt, ruw, briefhoofd, kleur,voorgeponst, hoge kwaliteit en aangepast (1 tot 8)Multifunctionelecassette/Handinvoer:Papierformaat Cassette A4, A5, JIS B5, Letter,Legal, Folio, Oficio II,Statement, ISO B5,Envelop C5, Executive,16 kai, Custom (140 ×210 tot 216 × 356mm)VergrotingsverhoudingGewoon, transparant, voorgedrukt, etiketten, bankpost, hergebruikt, ruw,velijnpapier, briefhoofd, kleur, voorgeponst, envelop, kartonkaart, dik, hogekwaliteit en aangepast (1 tot 8)A4, A5, JIS B5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio II,Statement, ISO B5, Envelop C5, Executive, 16 kai,Custom (105 × 148 tot 216 × 356mm)MP-lade A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, JIS B6,ISO B5, Envelop C5, Envelop #10, Envelop #9, Envelop #6, Envelop Monarch,Envelop DL, Hagaki, Ofuku-Hagaki, 16K, Yokei 2, Yokei 4, Custom (70 × 148 tot216 × 356mm)25 tot 400%, 1% vergrotingAfdruksnelheid Eenzijdig A6: 21 ppm * A6: 22 ppm A6: 23 ppmEerste afdruk (A4, invoer vanuitcassette)Opwarmtijd (22°C,60%RH)A5: 21 ppm A5: 22 ppm A5: 23 ppmA4: 35 ppm A4: 40 ppm A4: 45 ppmLetter: 37 ppm Letter: 42 ppm Letter: 47 ppmLegal: 28 ppm Legal: 33 ppm Legal: 38 ppmDubbelzijdig A4: 17,5 ppm A4: 24,5 ppm A4: 32,5 ppmLetter: 18,5 ppm Letter: 26 ppm Letter: 34 ppm9 seconden of minder 10,5 seconden of minder 10,5 seconden of minderIngeschakeld 17 seconden of minder 17 seconden of minder 17 seconden of minderSlaapstand 15,5 seconden of minder 15 seconden of minder 15 seconden of minderPapiercapaciteit Cassette 500 vellen (80 g/m²)CapaciteituitvoerladeDoorlopend afdrukkenMP-lade100 vellen (80 g/m²)Bovenlade 250 vellen (80 g/m²) 500 vellen (80 g/m²)OpvangbakBeeldzijdeomhoog- PT-310: 250 vellen (80 g/m²)1 tot 999 vellen6-2 Appendix


ItemBeschrijvingLP 3235 LP 3240 LP 3245ResolutieBedrijfsomgeving Temperatuur 10 tot 32,5°CVochtigheid 15 tot 80 %HoogteVerlichtingFijne 1200 modus, snelle 1200 modus, 600 dpi, 300 dpi2.500 m maximaalmaximaal 1.500 luxController PowerPC 440/533 MHz PowerPC 440/600 MHz PowerPC 440/667 MHzOndersteunde besturingssystemenInterface Standaard Parallel: 1 (IEEE1284)Hi-Speed USB: 1Full-speed USB: 1(USBflashgeheugenslot)KUIO/W slotPDLWindows 2000 Service Pack 2 of later, Windows Server 2003, Windows XP,Windows Vista, Mac OS X 10.xParallel: 1 (IEEE1284)Hi-Speed USB: 1Netwerk: 1(10BASE-T/100BASE-TX)Full-speed USB: 1 (USB-flashgeheugenslot)KUIO/W slotOptie 10/100BASE-TX - -PRESCRIBEEmulatie PCL 6, KPDL, KPDL (AUTO), Line Printer, IBM Proprinter, DIABLO 630,EPSON LQ-850Geheugen Standaard 128MBMaximaal1152MBAfmeting (B x D x H) 382 × 394 × 285 mm 382 × 394 × 320 mmGewicht (zonder tonercontainer) 16,2 kg 16,8 kgStroomvereisten220 tot 240 V AC,50/60 Hz, 4.1 A220 tot 240 V AC,50/60 Hz, 4.2 A220 tot 240 V AC,50/60 Hz, 4.3 AStroomverbruik Maximaal 1004 W (Europa) 1022 W (Europa) 1029 W (Europa)OptiesTijdens afdrukken 560 W (Europa) 641 W (Europa) 667 W (Europa)Tijdens stand-by9,2 W wanneer deEcoFuser aan staat68 W (Europa) wanneerde EcoFuser uit staat.9,5 W wanneer deEcoFuser aan staat76 W wanneer deEcoFuser uit staat9,9 W wanneer deEcoFuser aan staat79 W (Europa) wanneerde EcoFuser uit staat.Slaapstand 5,7 W (Europa) 5,9 W (Europa) 6,4 W (Europa)Stroom uit0 W*. alleen toepasbaar op invoer vanuit MP-lade.Geheugenuitbreiding,papierinvoer (250-vellenx 1), harde schijf (HD-5A)Geheugenuitbreiding, papierinvoer (250-vellen x 3),harde schijf (HD-5A)Appendix 6-3


Standaard milieuvoorwaardenDit apparaat voldoet aan de volgende standaard milieuvoorwaarden.• Tijd voor overschakelen naar de slaapstand (standaard): 30 minuten• Dubbelzijdig afdrukken: Standaard uitrusting• Duurzaam papier voor invoer: papier dat gemaakt is van 100%hergebruikt papier.Opmerking Neem contact op met uw verkoper ofvertegenwoordiger van de serviceafdeling voor aanbevolenpapiersoorten.6-4 Appendix


IndexSymbols[OK] toetsbedieningspaneel .....................................................1-4Numerics3D-beeldstatus monitor .........................................................3-21AAAN/UIT-schakelaaronderdelen ................................................................1-2Aangepaste modusinstallatiemethode ...................................................3-15Aansluitingnetsnoer ....................................................................3-3netwerkkabel ............................................................3-2parallelle kabel ..........................................................3-2USB-kabel ................................................................3-2Achtereenheidonderdelen ................................................................1-3papierstoringen oplossen .......................................5-18Afdrukken vanuit applicaties ..........................................3-19Algemene problemenproblemen oplossen .................................................5-2BBedieningspaneellampjes, toetsen .......................................................1-4onderdelen ................................................................1-2Berichtenschermbedieningspaneel .....................................................1-4Online help-berichten .............................................5-13Binnenin de printer.papierstoringen oplossen .......................................5-17Bovenkleponderdelen ................................................................1-2Bovenladeonderdelen ................................................................1-2Bulktoevoerpapierstoringen oplossen .......................................5-18CCancel toetsbedieningspaneel .....................................................1-4Cassettepapier plaatsen .........................................................2-2Cursortoetsenbedieningspaneel ......................................................1-4DDe stroom aandoen .........................................................3-3De tonerafvalbak vervangen ............................................4-6Dik papier en enveloppen plaatsen.MP-lade ....................................................................2-8Duplex-eenheidpapierstoringen oplossen ........................................5-16EEen netwerkinterface-statuspagina afdrukken ...............3-12Envelop-invoerpapierstoringen oplossen ........................................5-18FFoutberichtenin tabel, met correcties ..............................................5-5met betrekking tot de geheugenkaart .....................5-10met betrekking tot de harde schijf ...........................5-10met betrekking tot de RAM-schijf ............................5-11Foutcodes met betrekking tot opslagharde schijf, geheugenkaart, USB-flashgeheugen .5-10GGO-toetsbedieningspaneel ......................................................1-4IInstallatiemethodeaangepaste modus .................................................3-15snelle modus ...........................................................3-14Instellingen status monitortabblad geluidsmelding, tabblad uiterlijk .................3-22LLampjesbedieningspaneel ......................................................1-4Langdurig buiten gebruik .................................................4-9Linkerkleponderdelen ................................................................1-2Index-1


MMENU toetsbedieningspaneel ......................................................1-4Mogelijke locaties van papierstoringen ..........................5-12MP-ladedik papier plaatsen ....................................................2-8enveloppen plaatsen .................................................2-8onderdelen ................................................................1-2papier plaatsen .........................................................2-6papierstoringen oplossen ........................................5-14NNamenBedieningspaneel .....................................................1-4Netsnoeraansluiting .................................................................3-3Netsnoeraansluitingonderdelen ................................................................1-3NetWare, AppleTalk, IPP en SSL-server instellingenNetwerkinterface parameters ....................................3-6Netwerkaansluitingonderdelen ................................................................1-3Netwerkinterface parametersAppleTalk ............................................... 3-9, 3-10, 3-11IPP ............................................................................3-9NetWare ....................................................................3-8SSL-server ..............................................................3-10TCP/IP ......................................................................3-5TCP/IP (IPv6) ............................................................3-6Netwerkinterface parameters wijzigen .............................3-4Netwerkinterface-statuspaginaafdrukken ................................................................3-12Netwerkkabelaansluiting .................................................................3-2Netwerklampjesonderdelen ................................................................1-3OOnderdelenaan de achterkant van de printer ..............................1-3aan de linkerkant van de printer en intern .................1-2aan de voorkant van de printer .................................1-2Onderdelen van de machine ............................................1-1OnderhoudVervanging tonercontainer, reinigen .........................4-1Online help-berichtenvoor het oplossen van papierstoringen ...................5-13OptieDocument finisher .....................................................4-8Optionele aansluitingsslotonderdelen ................................................................1-3Originele platenReinigen ................................................................... 5-2PPapier plaatsencassette .................................................................... 2-2MP-lade .................................................................... 2-6Papiercassetteonderdelen ............................................................... 1-2papierstoringen oplossen ....................................... 5-15Papierinvoerpapierstoringen oplossen ....................................... 5-15Papierstopperonderdelen ............................................................... 1-2Papierstoringen oplossenachtereenheid ........................................................ 5-18binnenin de printer. ................................................. 5-17bulktoevoer ............................................................. 5-18duplex-eenheid ....................................................... 5-16envelop-invoer ........................................................ 5-18MP-lade .................................................................. 5-14papiercassette ........................................................ 5-15papierinvoer ........................................................... 5-15Parallelle aansluitingonderdelen ............................................................... 1-3Parallelle kabelaansluiting ................................................................ 3-2Pictogram status monitorstatus monitor ......................................................... 3-21Pop-upvensterstatus monitor ......................................................... 3-20Printer verplaatsen .......................................................... 4-9Printerdriver installeren ................................................. 3-13Mac Besturingssysteem ......................................... 3-16Windows pc ............................................................ 3-13Problemen met de afdrukkwaliteitproblemen oplossen ................................................. 5-3Problemen oplossen ........................................................ 5-1Algemene problemen ............................................... 5-2problemen met de afdrukkwaliteit ............................ 5-3RRechterkleponderdelen ............................................................... 1-2Reinigenprinter ....................................................................... 4-8Documentverwerker ................................................. 5-3SSchermoverzichtpop-upvenster, 3D-beeld, pictogram status monitor 3-20Snelle modusIndex-2


installatiemethode ...................................................3-14Software verwijderen .....................................................3-24Specificaties .....................................................................6-2Milieuspecificaties .....................................................6-4Standaard milieuvoorwaarden .........................................6-4Startcontainertonercontainer ...........................................................4-2Status monitor3D-beeld .................................................................3-21pictogram status monitor ........................................3-21pop-upvenster .........................................................3-20toegang ...................................................................3-20verlaat .....................................................................3-20TTabblad geluidsmeldingInstellingen status monitor ......................................3-22Tabblad uiterlijkInstellingen status monitor ......................................3-23TCP/IP, TCP/IP (IPv6) instellingennetwerkinterface parameters ....................................3-4Tips ..................................................................................5-2Toegang tot de Status Monitor ......................................3-20Tonerafvalbakonderdelen ................................................................1-2Tonercontainerhoe te vervangen ......................................................4-3onderdelen ................................................................1-2vervanging ................................................................4-2Tonercontainer vervangen ...............................................4-3Tonerpakkettonercontainer, plastic wegwerpzak, tonerafvalbak,handleiding .................................................4-2UUSB-aansluitingonderdelen ................................................................1-3USB-geheugenslotonderdelen ................................................................1-2USB-kabelaansluiting ................................................................3-2VVerlaten van de Status Monitor .....................................3-20Vervangingtonerafvalbak ............................................................4-6tonercontainer ....................................................4-2, 4-3Index-3


Index-4


We bevelen het gebruik van onze eigen merkonderdelen aan.We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van onderdelen vanandere merken in dit apparaat.E6


UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany

More magazines by this user
Similar magazines