Jaarverslag 2010 - Lokale Politie

lokalepolitie.be
  • No tags were found...

Jaarverslag 2010 - Lokale Politie

JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZINHOUDSOPGAVEVOORWOORDINLEIDINGDEEL 1: BELEIDS- EN BESTUURSELEMENTEN1. BELEID EN BESTUUR1. Politiecollege2. Politieraad3. Zonale veiligheidsraad4. Verkeersveiligheid2. FINANCIËN3. PERSONEEL1.A. Organogram gebiedsgerichte werking 01.01.20101.B. Organogram gebiedsgerichte werking na evaluatie 01.09.20102. Nieuw human resource plan3. Kencijfers3.1. Gemiddelde leeftijd3.2. Ziektedagen & baaldagen3.3. Overuren3.4. Vorming4. Evoluties & markante innovaties 20105. Sociale partners6. Bovenlokale samenwerking7. Kwaliteitsmanagement4. MATERIAALAANKOPEN 20101. Uitrusting2. Materialen3. Informaticamateriaal4. Voertuigen/fietsen5. Meubilair6. Uitrusting gebouwblz.123444556778910101011111314151617171717171717INHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZblz.DEEL 2: KENCIJFERS 2010 - BASISFUNCTIONALITEITENKENCIJFERS - duiding1. ALGEMEEN1.1 Snelheid van processen-verbaal naar ANG1.2. Aantal opgestelde processen-verbaal gemeen recht1.3. Autonome politionele opsporing/opvolging (APO)1.4. Vereenvoudigde pv-registratie (vpv)1.5. Administratieve stukken1.6. G.A.S.-pv’s1.7. Kantschriften1.8. Wapenregister1.9. Arrondissementeel Informatie Kruispunt (A.I.K.)1.10. Geweld tegen politie1.11. Openbare dronkenschap2. ONTHAAL EN INTERVENTIE2.1. Aantal meldingen2.2. Aantal interventies2.3. Communicatie en Informatiecentrum (C.I.C.)2.4. Police-on-web2.5. Afwezigheidstoezichten3. OPENBARE ORDE3.1. Voetbal3.2. Stakingen3.3. Toezicht fuiven (inclusief toezicht op bewakingsondernemingen)3.4. Acties bewakingsondernemingen3.5. Acties drugstoerisme (acties HAZELDONK)3.6. Grote evenementen3.7. Full Integrated Police Actions (FIPA)18192020202021212122222222222323242424242525252526262626INHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZblz.4. VERKEER4.1. Verkeersongevallen4.2. Processen-verbaal inzake verkeer4.3. Processen-verbaal inzake niet-verzekerde voertuigen4.4. Onbemande camera’s4.5. Acties verkeer4.6. Thema-acties verkeer5. WIJKWERKING5.1. Algemeen5.2. Algemene kencijfers5.2.1. Woonstcontrole uitgevoerd door de wijkpolitie5.2.2. Kantschriften uitgevoerd door de wijkpolitie5.3. Overlast5.3.1. Burenconflicten5.3.2. Rondhangende jongeren5.3.3. Nachtlawaai5.3.4. Project slingervuil5.4. Cel ruimtelijke ordening en leefmilieu6. CRIMINALITEIT6.1. Criminaliteitsgraad6.2. Criminele figuren6.2.1. Inleiding6.2.2. Diefstal van vervoermiddel6.2.3. Inbraak6.2.4. Diefstal andere6.3. Moord/doodslag6.4. Economisch financiële misdrijven6.5. Drugsdelicten6.6. Gerechtelijke aanhoudingen6.7. Huisarresten minderjarigen272728293031343535363636373737373838393940404042434444444545INHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZblz.7. SOCIALE POLITIE7.1. Sociale dossiers7.2. Slachtofferbejegening7.3. Therapeutisch consult7.4 Vermissingen7.5. Zelfmoord7.6. Naturalisaties7.7. Netwerk kinderverhoor7.8. Schoolverzuim - schoolproblematiek7.9. Aanspreekpunt voor scholen inzake jeugdcriminaliteit7.10. Prorela7.11. Intrafamiliaal geweld7.12. HulpverleningUITDAGINGENBIJLAGENCOÖRDINATEN46464646464747474848484949505154INHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZVOORWOORDGeachte lezer,2010 was wederom een belangrijk jaar voor onze Politiezone GAOZ. Dat zal u wel merken als u dit jaarverslag leest!Zo werken we sinds 1 januari 2010 in sectoren, met een nauwere samenwerking tussen de verschillende functionaliteiten tot gevolg.Vergeet ook niet de extra betrokkenheid van onze inspecteurs, die via deze sectorwerking een betere kans krijgen een vertrouwensrelatieop te bouwen met de bevolking en zo het veiligheidsgevoel in onze stad of gemeente verhogen.Ook 2 juli was een heuglijke dag met de officiële inhuldiging van het audiovisuele verhoorlokaal, dat in september ook effectief in gebruikgenomen werd door een speciaal daarvoor opgeleid team!Met het oog op de toekomst keurden we eind 2010 ook een nieuw personeelsformatieplan goed. We beogen daarmee een verjonging vanhet basiskader, een maximale inzet in operationele functies en zo ook de verdere professionalisering van ons korps.Onze politiezone is meer dan Genk alleen. Ik hou er dan ook aan mijn collega-burgemeesters van As, Opglabbeek en Zutendaal bijzonderte danken voor de goede samenwerking!Tot slot benadruk ik graag mijn trots op ons korps. Hoofdpolitiecommissaris Mulleners staat aan het hoofd van een fantastisch korps mettrouwe en geëngageerde mensen. Ik dank hen allen voor hun dagdagelijkse inzet.Wim DriesBurgemeester GenkVoorzitter politiecollegeINHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZINLEIDINGOp 1 januari 2010 werd de organisatievorm van het politiekorps grondig geherstructureerd. Vertrekkende vanuit een gebiedsgerichtepolitiezorg werd de sectorwerking geïnstalleerd en geoperationaliseerd. Het opzet en de doelstellingen zijn terug te vinden in de“visietekst” die in bijlage is bijgevoegd.De nieuwe inzichten in werkwijze hebben hun weerslag op de personeelssamenstelling en HR–plan. De klemtoon wordt verder gelegd ophet basis– en middenkader met een kwaliteitsinjectie in het CALog. Ondermeer een psycholoog en een communicatie–adviseur zullen datveruitwendigen.Markant in 2010 is zeker ook de ingebruikneming op 1 juli van een audio–visueel verhoorcenter. Hiermee wordt geanticipeerd en ingespeeldop de nieuwe tendensen inzake verhoren van verdachten, getuigen en slachtoffers. Meer details bevinden zich in dit jaarverslag.Politiezone GAOZ tracht op deze wijze professioneel in te spelen op de maatschappelijke en politionele ontwikkelingen.Het jaarverslag bevat verder de traditionele kencijfers die in het kort geduid worden.Afgerond wordt met de niet geringe uitdagingen die de onmiddellijke toekomst in petto heeft.Zoals steeds een hele boterham maar de lokale politie is dan ook een hoofdrolspeler in het veiligheidsbeleid.HCP Frank Mullenerskorpschef PZ GAOZINHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZDEEL 1BELEIDS- EN BESTUURSELEMENTENINHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ1. BELEID & BESTUUR1. PolitiecollegeBinnen de meergemeentezone worden de bevoegdheden van hetcollege van burgemeester en schepenen inzake de organisatieen het dagelijks beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefenddoor het politiecollege.Het politiecollege komt minstens eenmaal per maand samen.In 2010 heeft het college in totaal 214 beslissingen genomenbinnen 5 beleidsdomeinen.2008 2009 2010algemeen beleid 37 34 31financiën, verzekeringenen contracten83 61 84patrimonium 13 28 20personeel 74 73 77beslissingen m.b.t. tuchtdossiers* 6 5 2totaal 213 201 214* in één tuchtdossier kunnen door het college meerdere beslissingen zijngenomen doorheen de gehele procedure2. PolitieraadBinnen de meergemeentezone worden de bevoegdheden van degemeenteraden m.b.t. het beheer en organisatie van het lokalepolitiekorps waargenomen door de politieraad. De politieraadPZ GAOZ bestaat uit 21 leden, evenredig samengesteld uit ledenvan de 4 gemeenteraden op basis van hun respectievelijkebevolkingscijfers. De burgemeesters zijn van rechtswege lid vande politieraad (en worden niet meegerekend in het voornoemdeaantal).De politieraad vergadert minimaal 4 maal per jaar. In 2010werd de politieraad 6 maal samengeroepen en werden100 beslissingen genomen binnen 4 beleidsdomeinen.2008 2009 2010algemeen beleid 4 9 15financiën, verzekeringenen contracten18 25 36patrimonium 27 21 12personeel 7 16 37totaal 56 71 100INHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ3. PERSONEEL1.A. Organogram gebiedsgerichte werking 01.01.2010KORPSCHEFcomponentLogistiekcomponentKwaliteitsmanagementAFDELING BELEIDSONDERSTEUNINGcomponentBeleid & FinanciëncomponentPersoneelAFDELINGOPERATIONELEBIJSTANDSECTORNOORDSECTORCENTRUM-ZUIDSECTORWESTAFDELINGOPERATIONELECOÖRDINATIEcomponentOpsporingjeugd & socialecomponentcomponentROLMcomponentAPO/PVBeleidscelNoodhulpcel Opsporingcel Overlastcel Politiepost/Wijkwerkingcel Verkeerceljeugd & socialewerkingBeleidscelNoodhulpcel Opsporingcel Overlastcel Politiepost/Wijkwerkingcel Verkeerceljeugd & socialewerkingBeleidscelNoodhulpcel Opsporingcel Overlastcel Politiepost/Wijkwerkingcel Verkeerceljeugd & socialewerkingcomponent IT AFDELING ADMINISTRATIEVE BIJSTAND component SecretariaatcomponentCoördinatiecomponentNoodhulpcomponentOpenbare OrdecomponentOnthaalcomponentVerkeerINHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ1.B. Organogram gebiedsgerichte werking na evaluatie 01.09.2010KORPSCHEFcomponentLogistiekcomponentKwaliteitsmanagementAFDELING BELEIDSONDERSTEUNINGcomponentBeleid & FinanciëncomponentPersoneelAFDELINGOPERATIONELEBIJSTANDSECTORNOORDSECTORCENTRUM-ZUIDSECTORWESTAFDELINGOPERATIONELECOÖRDINATIEcomponentOpsporingcomponentwapenbeheer &bijzondereprojectencomponentROLMcomponentAPO/PVBeleidscelcel Noodhulp/klachtenpoolcel Opsporingcel Overlastcel Politiepost/Wijkwerkingcel VerkeercelSlachtofferzorgBeleidscelcel Noodhulp/klachtenpoolcel Opsporingcel Overlastcel Politiepost/Wijkwerkingcel VerkeercelSlachtofferzorgBeleidscelcel Noodhulp/klachtenpoolcel Opsporingcel Overlastcel Politiepost/Wijkwerkingcel VerkeercelSlachtofferzorgcomponent IT AFDELING ADMINISTRATIEVE BIJSTAND component SecretariaatcomponentCoördinatiecomponentOpenbare OrdecomponentOnthaalcomponentVerkeerINHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ2. Nieuw human resource planHet voorgestelde HR-plan werd goedgekeurd door de politieraad bij beslissing dd. 16.12.2010 en door het administratief toezicht op 10.03.2011.Bij de opmaak van het nieuwe HR-plan werd uitgegaan van volgende overwegingen:De verbreding/verjonging van het basiskader en de versmalling van het officierenkader zoals opgenomen in het vorige plan, blijft een aandachtspunt.Operationele personeelsleden dienen maximaal ingezet te worden voor operationele functies terwijl administratieve en ondersteunende takenmaximaal ingevuld worden door het burgerkader.Een efficiënte politiezone heeft nood aan medewerkers met de nodige competenties en kennis. Omwille van het maximaliseren van de organisatorischeefficiency en effectiviteit, dient in de komende jaren te worden geïnvesteerd in de verdere professionalisering in beide kaders.Bij de uitwerking van bovenstaande overwegingen moet echter steeds rekening worden gehouden met de vastgelegde KUL-norm en de wettelijkevastgelegde formatienormen.OPERATIONEEL KADERKaderNieuwe formatieofficierenkader (hoofdcommissaris en commissarissen) 7middenkader (hoofdinspecteurs) 33basiskader (inspecteurs) 134hulpkader (agenten van politie) 12totaal 186BURGERPERSONEELKaderNieuwe formatieadviseurs niveau A 7consulenten niveau B 12assistenten niveau C 31bedienden niveau D 0arbeiders niveau D 4totaal 54INHOUDSOPGAVE


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ3. Kencijfers3.1. gemiddelde leeftijd60504054,3246,4542,639,3640,693020100officieren middenkader basiskader agenten calogTotaal genomen ziektedagen3.2. ziektedagen en baaldagenHet absoluut aantal ziektedagen vertoont in 2010 een lichte stijging.Dit kan verklaard worden door de toename van het aantal langdurigezieken.2010 3.2592009 3.1382008 2.9652007 3.7692006 4.5622005 3.1972004 3.742Totaal effectief genomen baaldagen = 63Het aantal baaldagen is licht gestegen ten opzichte van 2009.Totaal effectief genomen baaldagen2010 632009 612008 442007 672006 1312005 1452004 141INHOUDSOPGAVE10


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ3.3. overuren8.000,007.000,006.771,07 7.034,336.000,005.397,805.000,004.000,003.000,002.6283.0293.460Totaal gepresteerde overurenTotaal uitbetaalde overuren2.000,001.000,000,002008 2009 20103.4. vormingTotaal aantal uren vorming:- vorming geweldbeheersing- functionele opleiding- baremische opleiding- voortgezette opleiding5.4163.19240 *996In kader van het nieuwe CALog-statuut heeft geenenkel personeelslid deelgenomen aan de gecertificeerdeopleiding.-Deelname studiedagen 2010- aantal studiedagen- aantal personeelsleden2953* De daling is te wijten aan het feit dat er minder personeelsleden van loonschaalveranderden in 2010.INHOUDSOPGAVE11


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZformatienormenVergelijking van de wettelijke formatienormen (KB 07.12.2001) met dewerkelijke verhoudingen op 31.12.2010.Kader Wettelijke formatienorm Werkelijke verhoudingOK 25 % - 33 % van het MK 68 % *MK 25 % - 33 % van het BK 20 %BK - -agentenvan politie15 % van het operationeelkader6,9 %evolutie personeelOPS:OKMKBKagenten van politiehuidig kader19281399personeelsplan73313412TOTAAL 195 186* uitdovend, ten gevolge van de ‘rode loper’CALOG:Aanwervingen en benoemingenvaste benoemingencontractuele aanwervingen2 hoofdinspecteurs10 inspecteurs1 adviseur niveau A3 consulenten niveau CNiv ANiv BNiv CNiv D2924671231*4TOTAAL 45 54personeel terwerkgesteld buiten het personeelsbehoefteplancontractuelen (vervangingscontracten) 8door de stad/gemeente ter beschikking gesteld 4tewerkgesteld binnen het verkeersveiligheidsfonds 5onderhoudspersoneel 5Legende:OPS: operationeel kaderCALOG: kader statutair burgerpersoneelContractuelen: personeelsleden in dienst d.m.v.vervangingsovereenkomsten van beperkte duur(ter ondervanging van diverse sociale verloven)OK: officierenkader - MK: middenkader - BK: basiskader -agenten van politieINHOUDSOPGAVE* Het nieuwe personeelsplan werd opgesteld voor de jaren 2011-2016 en voorzietondermeer in de stelselmatige vervanging van de functies niveau D in niveau Cgelet op de inhoud van de respectievelijke functieprofielen. Deze vervangingenzullen geleidelijk aan gebeuren bij mobiliteit of pensionering.12


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4. Evoluties en markante innovaties 2010Ingebruikname audiovisueel verhoorcenterHet audiovisueel verhoorcenter werd officeel ingehuldigd op 02.07.2010 door Procureur desKonings I. Delbrouck voorafgegaan door een studienamiddag met als sprekers burgemeester-voorzitterW. Dries, procureur-generaal Y. Liégeois, professor in de forensische psychologie R. Bull en buitengewoonhoogleraar K.U.Leuven prof. G. Vervaeke.Het audiovisueel verhoorcenter werd op 03.09.2010 effectief in gebruik genomen. Het project wordtuitgevoerd door 6 rechercheurs die ook tijdens het project worden begeleid vanuit wetenschappelijkehoek o.l.v. prof. G. Vervaeke.De bedoeling van het geheel is zowel verdachten als verhoorders de nodige rechtszekerheid te verschaffenwat betreft de aanpak en de kwaliteit van de verhoren.Het audioviseel verhoorcenter bestaat uit een ontvangstruimte, een verhoorlokaal en eenregiekamer. Bijzondere aandacht werd besteed aan de akoestiek.Het verhoorlokaal beschikt over 3 camera’s: 2 beweegbare en 1 vaste. De regiekamerbeschikt over de nodige informatica-apparatuur voor het volgen en opnemen van degesprekken in het verhoorlokaal. 2 LCD-schermen laten toe om te regisseren.Vanuit de regiekamer kunnen de verhoorders in het verhoorlokaal worden bijgestuurd vianetmeeting (pc), in ear headphones of een waarschuwingsknop.INHOUDSOPGAVE13


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ5. Sociale partnersBasis (syndicaal) overlegcomité voor politie (Bocpol 131)De syndicale afgevaardigden werden in 2010 éénmaal samengeroepen vooroverleg.Lokaal rekruteringscontactpuntIn 2010 werd aan 52 mensen informatie verschaft over een job bij degeïntegreerde politie. Er werd aan 2 jobbeurzen deelgenomen.Comité voor personeelsbegeleiding (CPB)In 2010 werd het comité éénmaal samengeroepen.Aanvullende testen voor het bepalen van de fysieke conditieDe mensurabus werd ook dit jaar gereserveerd voor enkele dagen inde maanden september, november en december voor het afnemenvan uitgebreide fitheidstesten. Deze testen werden opengesteldvoor alle personeelsleden (geen limiet in leeftijd, kader of graad).Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze testenvroegtijdig hart- en vaatziekten kunnen opsporen. 54 personeelsledenhebben deelgenomen aan dit onderzoek.Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)Er werd éénmaal een bijeenkomst van het CPBW georganiseerd in 2010.ZaakschadecommisieIn 2010 kwam de zaakschadecommissie tweemaal samen.ControlegeneeskundeIn 2010 werden 83 personeelsleden ambtshalvegeconvoceerd door de controlegeneesheer.VertrouwensdienstIn 2010 werden geen klachten geformuleerd.INHOUDSOPGAVE14


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ6. Bovenlokale samenwerking6.1. protocollenIn 2010 werden door de politiezone GAOZ volgende protocollen afgesloten:Datum Omschrijving Protocol afgesloten met:28.05.2010 Intentieverklaring stationsomgeving Genk Bokrijk- stad Genk- Procureur des Konings Tongeren- Dirco Gerechtelijk arrondissement Tongeren- NMBS-holding19.11.2010 Protocol begeleiding uitzonderlijk vervoer- Dirco Gerechtelijk arrondissement Tongeren- WPR Limburg- PZ NOL6.2. arrondissementele korpsordersIn 2010 werden door de politiezone GAOZ geen model korpsorders verspreid ten behoeve van de lokale korpsen van het arrondissement Tongeren.6.3. Referentieambtenaar/aanspreekpuntenMomenteel zijn ingevolge omzendbrieven m.b.t. de fenomenen/instanties 28 contactpersonen/referentieambtenaren/verantwoordelijkenaangeduid.INHOUDSOPGAVE15


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ7. kwaliteitsmanagementDe politiezone wil een correcte en kwalitatieve dienstverlening bieden. Naastde ontvangst en behandeling van dankbetuigingen, suggesties en opmerkingen,staat zij dan ook in voor de afhandeling van alle klachten die rechtstreeks(schriftelijk, mondeling, elektronisch) of via andere kanalen (Comité P,Algemene Inspectie, bestuurlijke overheden) toekomen over de werking vande organisatie of het optreden van het politiepersoneel.In 2010 werden er 78 klachten behandeld inzake het optreden van hetpersoneel, zijnde 4 klachten meer als in 2009. 53 % van de klachten werdenmondeling geuit.Benevens klachten ontving de politiezone ook 14 dankbetuigingen voor debegeleiding van fietstochten, voor een snelle en correcte interventie bijmoeilijkheden en overlast, voor de correcte afhandeling en menselijkeopvang, voor de geboden bijstand aan andere politiediensten, voor de goedesamenwerking met een andere dienst, voor de leerzame rondleiding in hetpolitiehuis, voor het uitvoeren van toezicht, voor het terbeschikking stellenvan materiaal tijdens een opendeurdag, voor de bijdrage aan het goede verloopvan diverse activiteiten, ...In 2010 werd t.a.v. de personeelsleden van de zone 1 zware tuchtmaatregelgenomen. Er werden geen ordemaatregelen genomen.In 2009: 3 tuchtmaatregelen waarvan 3 gewone tuchtmaatregelen,2 ordemaatregelenAantal klachten2010 78 klachten2009 74 klachten2008 74 klachten2007 71 klachten2006 63 klachten2005 62 klachten2004 66 klachtenIn 2010 werden 15 korpsorders opgesteld m.b.t. deorganisatie van de politie.Aantal korpsorders2010 15 korpsorders2009 18 korpsorders2008 19 korpsorders2007 23 korpsorders2006 35 korpsorders2005 33 korpsorders2004 44 korpsordersINHOUDSOPGAVE16


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4. MATERIAALAANKOPEN 2010In 2010 werd onder meer geïnvesteerd in:4. voertuigen/fietsen1. uitrusting20 bijkomende kogel- en meswerende vesten45 oproerschilden & beschermhoezenbijkomende radio’s motorola MTH 8001 anoniem voertuig1 verkeersvoertuig3 heren- en 2 damesfietsen2. materialenradiolockerkastbijkomende sleutelkasteen materiaalkasteen smartbordeen AED-toestel10 bijkomende snelheidsinfomatiebordeneen ANPR-camerasysteemuitbreiding rollend archief3. informaticamateriaal3 handcomputers5. meubilairbijkomend bureaumateriaal ten behoeve van de sectorenmaterialen m.b.t. de inrichting van het audiovisueelverhoorlokaal6. uitrusting gebouwinstallatie audio-visueel verhoorlokaalglasfolie op alle ramen voorgevel politiehuisglasfolie op ramen politiepost Opglabbeekscheidingswanden t.b.v. component recherchescheidingswanden m.h.o. op het installeren vanstockageruimte in de kelderINHOUDSOPGAVE17


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZDEEL 2KENCIJFERS 2010 - BASISFUNCTIONALITEITENINHOUDSOPGAVE18


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZKENCIJFERS - duidingPolitionele kencijfers, criminele en andere, vormen meestal een interpretatiegevoelige materie. Vergelijkingen in tijd, territoriaal of inhoudelijk worden bepaalddoor de bronnen van herkomst.Een wijziging van de registratiewijze maakt vergelijkingen soms moeilijk.In de tekst worden de bronnen zoveel mogelijk aangeduid.De werkwijze laat de geïnteresseerde lezer ook meteen toe te vergelijken met gelijkaardige zones en steden/gemeenten die dezelfde bronnen gebruiken en ineen jaarverslag publiceren.Inzake criminaliteit zitten de cijfers van de criminele figuur diefstallen in dalende lijn met uitzondering van de woninginbraken en winkeldiefstallen.De woninginbraken stijgen t.o.v. 2009 maar zitten nog onder het aantal van 2008. Constante waakzaamheid blijft geboden zeker t.a.v. rondtrekkendedadergroepen.Opmerkelijk is wel de constante en wezenlijke dalingen van het aantal inbraken in bedrijven of handelszaken en in openbare of overheidsinstellingen.Inzake openbare orde wordt zoals ieder jaar het hoofdaandeel van de middelen geïnvesteerd in ordehandhaving voetbal. Vermeldenswaardig in dat verband is ookdat de politie in 2010 niet hoefde tussen te komen in stakingen.In het verkeer vallen 6 verkeersdoden te betreuren. Niet meer of minder dan het gemiddelde van de voorgaande jaren maar nog altijd teveel, zeker voor wie metdit ontzaglijke leed telkens wordt geconfronteerd. Daartegenover staat dan wel weer de forse daling van de verkeersongevallen met gekwetsten.Verontrustend is ook de vaststelling dat verkeersongevallen met vluchtmisdrijf substantieel blijven toenemen. Naar de redenen blijft het gissen.Tot slot ook nog aanstippen dat het aantal zelfmoorden een stijgende trend blijft vertonen.INHOUDSOPGAVE19


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ1. ALGEMEEN1.1 Snelheid van processen-verbaal naar ang (bron: stuurbord ang federale politie)% PV in ANG binnen 21 dagen% PV in ANG na 21 dagen% PV (nog) niet in ANG1.2 Aantal opgestelde processen-verbaal gemeen recht Gemeen recht 2008 2009 2010aanvankelijke pv’s 8.753 10.185 10.689navolgende pv’s 3.817 3.687 4.506totaal 12.570 13.872 15.1951.3. Autonome politionele opsporing/opvolging (apo)Dit systeem houdt in dat een dossier door de politiedienstenpas naar het parket wordt verzonden op het ogenblik dat hetvolledig is (d.w.z. met inbegrip van navolgende pv’s inzakebijkomend onderzoek door andere politiezones).Unieke records: een uniek pv-nummer wordt éénmaal geteldNiet-Unieke records: een uniek pv-nummer wordt meermaalsgeteld.Unieke recordsAPO-dossiers 2008 2009 2010totaal aantal dossiers 1.069 1.134 1.322Niet-unieke recordsAPO-dossiers 2008 2009 2010dossiers extern gestuurd 1.385 1.231 1.221dossiers extern ontvangen 1.009 1.135 1.423interne dossiers 264 654 936INHOUDSOPGAVE20


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ1.4. Vereenvoudigde pv-registratie (vpv)Pv’s die aan welbepaalde criteria voldoen (welbepaalde feiten ten laste vande onbekende dader, ...) worden wel opgesteld maar niet verzonden naar hetparket. De feiten worden wel geregistreerd in de ANG en via lijsten ter kennisgebracht van het parket.VPV-dossiers 2008 * 2009 * 2010totaal aantal dossiers 3.479 4.824 4.791* Deze stijging wordt verklaard door het feit dat vanaf 11.07.2008 een pv moet opgesteld wordenbij verlies of vernietiging van identiteits- of vreemdelingenkaart.1.6. G.A.S.-pv’sIn 2010 werden in de politiezone GAOZ 423 G.A.S.-pv’s opgesteld, waarvan• 294 voor inbreuken op een gemeentelijk reglement in Genk;• 38 voor inbreuken op een gemeentelijk reglement in As;• 28 voor inbreuken op een gemeentelijk reglement in Opglabbeek;• 63 voor inbreuken op een gemeentelijk reglement in Zutendaal.Ten opzichte van het jaar 2009 is er een daling van het aantal G.A.S.-pv’s van23 %.Inbreuk – G.A.S. 2008 2009 2010geluidsoverlast 45 49 35boomcars 5 4 4opzettelijke beschadigingen 2 7 7loslopende dieren 251 255 298verblijfsterrein Genk 20 - -sluitingsuur 8 18 12openbare zedenschennis 8 12 291.5. Administratieve stukkenHet overzicht geeft enkel de meest voorkomende administratieve stukkenweer die door de lokale politie werden ontvangen en behandeld in 2010.2008 2009 2010aanvraag woningcontroles 5.448 5.565 5.471inkomende deurwaarder-exploten 2.087 2.530 1.094*inlichtingen deurwaarder 206 214 251aanvraag inlichtingen 1.208 631 632openbaar domein 30 20 6kamerwoningen en studentenkamers 1 - -waterplas Zutendaal 6 - -andere - 2 4bedriegelijke noodhulpoproep - - 1parkeren 222 179 27*totaal 598 546 423* Tijdens het 4de kwartaal van 2008 en geheel 2009 was er een parkeerprobleem in de blauwe zonevan Zutendaal. (gerichte controles werden uitgebreid)* vanaf 1 april 2010 is er een nieuwe regelgeving omtrent de betekening van de deurwaardersexploten.Voor de betekening van exploten kan de deurwaarder niet langer een beroep doen op de lokalepolitie.INHOUDSOPGAVE21


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ1.7. Kantschriften1.10. Geweld tegen politie2008 2009 2010aantal kantschriften 10.516 11.279 12.4591.8. Wapenregister2008 2009 2010ingeleverde wapens 272 - -aanvraag tot regularisatie jacht- en sportwapens26 - -advies provincie: jacht- en sportwapens 10 7 0advies provincie: verweerwapens 57 246 131belemmering van de uitoefening van de rechtsprekendefunctie2008 2009 20101 - -gewapende weerspannigheid 3 3 3geweld tegen dragers van het openbaar gezag 2 - 2ongewapende weerspannigheid 31 23 29opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent ofofficier van gerechtelijke politie9 10 9smaad 12 6 3totaal 58 42 461.11. Openbare dronkenschap1.9. Arrondissementeel informatie kruispunt (A.I.K.)2008 2009 2010aanvankelijke processen-verbaal 163 154 1732008 2009 2010aangemelde onderzoeken 9 6 2gerechtelijke informatierapporten 420 434 284aangemelde actie 2 3 1INHOUDSOPGAVE22


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ2. ONTHAAL & INTERVENTIEIn het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening, dat begint bij debereikbaarheid, kan de burger 24/24 uur in het hoofdcommissariaat terechtvoor klachten, aangiften, attesten en informatie. In de politieposten kan deburger terecht tijdens de kantooruren en 1 avond per week, naar analogie metde gemeentelijke diensten. Buiten deze openingsuren worden alle telefonischeoproepen automatisch doorgeschakeld naar het communicatiecentrum in hethoofdcommissariaat.2.1. Aantal meldingenMeldingen betreffen zowel interne (logistieke, administratieve)als externe meldingen met uitzondering vanmeldingen via het C.I.C., die terug te vinden zijn in punt2.3. pagina 24.2008 2009 2010Genk 18.924 18.855 19.402As 1.537 1.475 1.593Opglabbeek 1.422 1.456 1.463Zutendaal 1.735 1.682 1.407niet toewijsbaar 1.006 1.078 1.052De interventiefunctie wordt zo georganiseerd dat er 24 op 24 uur eenkwaliteitsvolle en snelle reactie op oproepen kan worden gegarandeerd.Het wachtgebeuren wordt geleid door een middenkaderlid uit één vande diensten van de organisatie, die de functie waarneemt volgens eenbeurtrolsysteem. Alle middenkaderleden zijn officier van gerechtelijke politie.Een officier van bestuurlijke politie (officierenkader) is tevens permanentbereikbaar en terugroepbaar.INHOUDSOPGAVE23


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ2.2. Aantal interventiesOnder interventie worden alle reacties begrepen waarbij onmiddellijk eenpatrouille wordt gestuurd (ongeacht het karakter van de oproep: administratief,verkeer, gerechtelijk).In 2010 werden in het totaal 11.649 interventies uitgevoerd.totaal interventies 2008: 11.360totaal interventies 2009: 11.53810.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0009.4849.673200920102.0001.000685 654 752 729 617 5930Genk As Opglabbeek Zutendaal2.3. C.I.C.Het Communicatie en Informatiecentrum (C.I.C.) is de overkoepelendemeldkamer van de politie in het A.S.T.R.I.D.-netwerk en verwerkt debinnenkomende 101-oproepen en schakelt deze vervolgens door naar dediverse zones.In 2010 werden in totaal 2.865 meldingen via het C.I.C. geregistreerd.In 2008 werden 3.412 meldingen geregistreerd.In 2009 werden 3.218 meldingen geregistreerd.2.5. AfwezigheidstoezichtenIn totaal werden 607 afwezigheidstoezichten aangevraagd (incl. de aanvragenvia het e-loket).2.4. Police-on-webBinnen het dienstjaar 2010 zijn er 60 meldingen binnengekomen via hete-loket, waarvan 6 meldingen betrekking hadden op vandalisme, 9 meldingenhadden betrekking op een fietsdiefstal en er werden 45 afwezigheidstoezichtenaangevraagd.In 2008 werden er 42 meldingen geregistreerd.In 2009 werden er 75 meldingen geregistreerd.2008 2009 2010Genk 434 512 434As 64 63 64Opglabbeek 78 91 63Zutendaal 49 48 46totaal 625 714 607INHOUDSOPGAVE24


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ3. OPENBARE ORDE3.1. Voetbal - krc genk2007-2008 2008-2009 2009-2010 *aantal wedstrijden 22 24 27aantal toeschouwers 452.338 436.230 450.019Inzet politie - voetbal 1 2007-2008 2008-2009 2009-2010aantal manschappen 1.330 1.309 1.482aantal manuren 6.676 6.717 7.534incidenten 20 13 18processen-verbaal 73 2 15 3 32 3vrijheidsberovingen 38 4 101cijfers afkomstig uit Pol Office module 014 - bestuurlijke politie (voorheen Argos)2cijfers afkomstig van FOD Binnenlandse Zaken - Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid- Voetbalcel3cijfers afkomstig van de Federale politie - Algemene directie van de Bestuurlijke Politie -Directie van de Operaties en de Informatie Integrale Voetbalveiligheid.* vriendschappelijke wedstrijden, Beker van België, Europa League en de nationale wedstrijden.3.2. StakingenIn 2010 diende geen politiepersoneel ingezet te worden in het kader vanstakingen op het grondgebied van de politiezone.3.3. Toezicht fuiven (inclusief toezicht op bewakingsondernemingen)In 2010 werden 193 fuiven aan dit toezicht onderworpen.190 fuiven in 2008168 fuiven in 2009INHOUDSOPGAVE25


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ3.4. Acties bewakingsondernemingenIn 2010 werden 10 pv’s opgesteld n.a.v. controles op bewakingsondernemingen.20 pv’s in 200841 pv’s in 20093.7. Full Integrated Police Actions (FIPA)Dit zijn arrondissementele (Obelix), interzonale (Asterix) of zonale(Idefix) acties. In totaal heeft de zone aan 6 FIPA-acties deelgenomen(676 manuren).6 FIPA-acties in 20086 FIPA-acties in 20093.5. Acties drugstoerisme (acties hazeldonk)In de zone werden 3 acties georganiseerd (313 manuren).4 acties in 20082 acties in 20093.6. Grote evenementenAantal manuren 2008 2009 2010internationale carnavalstoet Genk 198 236 2271 meiviering/feest v.d. arbeid 335 344 319Genk on stage 570 629 618St.-Martinusstoet Genk centrum 48 43 42VTM Kerstparade 172 - -bekerwinst KRC Genk - 300 -INHOUDSOPGAVE26


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4. VERKEER4.1. VerkeersongevallenVerkeersongevallen met dodelijke slachtoffersEr werden 6 verkeersongevallen geregistreerd met 6 dodelijke slachtoffers(5 in Genk en 1 in Opglabbeek)2004 2005 2006 2007 2008 2009 20107 12 3 17 6 7 6Verkeersongevallen met gekwetstenVerkeersongevallen met gekwetstenAantal verkeersongevallen met gekwetsten3503002502003302004 2005 2006 2007 2008 2009 2010548 475 492 528 538 501 411150100502127 330Genk As Opglabbeek ZutendaalVerkeersongevallen met vluchtmisdrijfVerkeersongevallen met vluchtmisdrijfAantal verkeersongevallen met vluchtmisdrijf2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010336 304 372 396 455 416 467** Bij 2 verkeersongevallen met vluchtmisdrijf kon de gemeente/stad niet achterhaald worden.450400350300250200150100500INHOUDSOPGAVE401183313Genk As Opglabbeek Zutendaal27


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4.2. Processen-verbaal inzake verkeerAantal onmiddellijke inningen 2008 2009 2010 *Genk 18.278 19.288 15.117As 2.196 2.470 1.394Opglabbeek 1.032 1.863 739Zutendaal 1.898 3.732 967andere 9 8 6totaal 23.413 27.361 18.223* Flitsauto gedurende lange periode niet beschikbaar omwille van het ombouwen van de flitsautovan analoge naar digitale camera.Aantal vpv/vi * 2008 2009 2010Genk 1.279 1.185 1.253As 87 78 61Opglabbeek 69 59 54Zutendaal 342 273 112andere 7 23 39totaal 1.784 1.618 1.519* vereenvoudigd proces-verbaal/verkeersinbreukAantal pv waarschuwing-extern 2008 2009 2010Genk 54 42 31As - 4 4Opglabbeek - - -Zutendaal 1 1 1andere 699 589 547totaal 754 636 583Aantal pv waarschuwing 2008 2009 2010Genk 1.605 1.449 1.641As 121 120 132Opglabbeek 134 140 123Zutendaal 138 182 146andere 3 2 4totaal 2.001 1.893 2.046INHOUDSOPGAVE28


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4.3. Processen-verbaal inzake niet-verzekerde voertuigenAanmeldingen niet-verzekerde voertuigen door motorwaarborgfonds2008 2009 201073 112 89Aantal processen-verbaal niet-verzekerde voertuigen2008 2009 2010258 206 2128 8 20 1175GenkAsOpglabbeekZutendaalAndereINHOUDSOPGAVE29


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4.4. Onbemande camera’sOnbemande snelheids- en roodlichtcamera’s aan kruispunten44 flitspalen6 camera’s*13 kruispunten: 9 in Genk, 2 in Zutendaal, 2 in As4.092 processen-verbaal waarvan:- 2.643 processen-verbaal inzake snelheid- 1.449 processen-verbaal inzake rijden door het rood licht7.886.574 passanten32.797 uren camerabewaking5,8 overtreders per 10.000 passanten* Er zijn 6 camera’s beschikbaar die zodanig worden ingepland dat er permanent 4 camera’sactief zijn.Genk9 kruispunten36 palenAs2 kruispunten4 palenZutendaal2 kruispunten4 palenaantal pv’s snelheid 1.281 912 450aantal pv’s rood licht 605 691 153bemande flitsautoaantal pv’sbemande flitsauto70.178 passerende voertuigen198 uren bewaking3.092 processen-verbaal505 overtreders per 10.000 passantenGenk As Opglabbeek Zutendaal1.991 269 267 565(On)bemande snelheidsradar buiten kruispunt12 flitspalen* met 1 radar/camera4.593 processen-verbaal inzake snelheid974.944 passanten8.331 uren camerabewaking50 overtreders per 10.000 passanten* Er zijn 8 van de 12 flitspalen operationeel.INHOUDSOPGAVE30


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4.5. Acties verkeerVerkeersacties - snelheid2010 *aantal pv’s snelheid 72aantal passerende voertuigen 1.506aantal uren bewaking 4aantal overtreders per 10.000 478Bij een verkeersactie inzake snelheid worden de overtreders onmiddellijkonderschept en geverbaliseerd.* Flitsauto gedurende lange periode niet beschikbaar omwille van het ombouwen van de flitsautovan analoge naar digitale camera.Acties alcoholTotaal aantal mensuren 1 : 1.023Genk As Opglabbeek Zutendaalaantal controle-uren 74 13 17 101Mensuren: effectief enkelvoudig gepresteerde uren op het terrein door een groeppolitiepersoneelsleden vermenigvuldigd met het aantal deelnemers aan de verkeersactie.De uren van verplaatsing, opstellen dispositief, (de)briefing en pauze zijn niet meegerekend.Totaal aantal vaststellingen:gecontroleerde personen 2.351personen ‘Alarm’ (0,5-0,8°/°°) 53personen ‘Positief’ (+0,8°/°°) 60personen A+P 113Acties drugs in verkeer *Totaal aantal mensuren 1 : 42Totaal aantal controle-uren: 573* De acties in het kader van drugstoerisme en woninginbraken worden hiervoor weerhouden(Idefix, Asterix, Obelix, Hazeldonk). De cijfers voor 2010 zijn inclusief uren opleidingspeekseltest.Totaal aantal vaststellingen:aantal acties 17aantal positieve bestuurders 51Mensuren: effectief enkelvoudig gepresteerde uren op het terrein door een groeppolitiepersoneelsleden vermenigvuldigd met het aantal deelnemers aan de verkeersactie.De uren van verplaatsing, opstellen dispositief, (de)briefing en pauze zijn niet meegerekend.INHOUDSOPGAVE31


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZActies MOA (Mobiele Observatie Auto) en MOM (Mobiele ObservatieMoto)Totaal aantal mensuren 1 : 884Totaal aantal controle-uren 2 : 5111Mensuren: effectief enkelvoudig gepresteerde uren op het terrein door een groeppolitiepersoneelsleden vermenigvuldigd met het aantal deelnemers aan de verkeersactie.De uren van verplaatsing, opstellen dispositief, (de)briefing en pauze zijn niet meegerekend.2Controle-uren: effectief enkelvoudig gepresteerde uren op het terrein door een groep politiepersoneelsleden.Totaal aantal vaststellingen:onmiddellijke inningen + buitenlanders 1.414processen-verbaal 38vereenvoudigde processen-verbaal 0processen-verbaal van waarschuwing 133jongeren pv (-18 jaar) 5Acties zwaar vervoerJaarlijks worden 3 acties georganiseerd samen met andere controledienstenter hoogte van de weegbrug te Diepenbeek, Boudewijnlaan. Daarnaast doende motorrijders tijdens hun regulier toezicht ook toezicht op zwaar vervoer.(Dit laatste is evenwel niet meegerekend bij het aantal controle-uren)Totaal aantal mensuren: 8Totaal aantal controle-uren: 3Totaal aantal vaststellingen:gecontroleerde voertuigen 14onmiddellijke inningen 3processen-verbaal 0processen-verbaal van waarschuwing 0Acties gordel, kinderzitjes en andere beveiligingsmiddelen *Totaal aantal mensuren: 917Totaal aantal controle-uren: 144Totaal aantal vaststellingen:gecontroleerde voertuigen 4.042onmiddellijke inningen (gordel en kinderzitjes) 578* Enkel de verkeersacties waar geen andere hoofdkrachtinspanning van toepassing was.ParkeerhandhavingHet aantal parkeerovertredingen dat werd vastgesteld door middel vanonmiddellijke inningen bedraagt voor 2010: 3.837 onmiddellijke inningen.INHOUDSOPGAVE32


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZCommunicatieaanhangwagenDe politiezone beschikt over een aanhangwagen met display waarop tekstenof de gereden snelheid kan geprojecteerd worden. De aanhangwagen werd in2010 328 uren effectief ingezet.Snelheidsinformatieborden TrafficheckDe politiezone beschikt over 10 snelheidsinformatieborden.Genk As Opglabbeek Zutendaalaantal uren controle 21.721 13.838 23.263 8.101aantal gecontroleerde voertuigen* 1.514.976 1.229.227 1.113.253 460.406* telling van eerste download in 2010 tot eerste download in 201178 % van de gecontroleerde voertuigen respecteerde de toegelaten snelheid.In zone 30: 48%In zone 50: 59%In zone 70: 86%Naast de verkeersacties vanaf blz. 31 die zowel preventief als repressief zijn, werden door de lokale politie in 2010 ook nog volgende preventieve actiesgeorganiseerd en ondersteund:12 opleidingssessies gemachtigde opzichters - 79 deelnemers;Verkeersles aan de vriendenkring gepensioneerden Genk dd. 26.02.2010 - 20 deelnemers;Verkeersles aan De Schom dd. 11 juni 2009 - 25 deelnemers;Verkeersbeleid OKRA dd. 18.02.2010 - 29 deelnemers - Verkeersbeleid Markant vzw dd. 03.06.2010 - 18 deelnemers;Projectnamiddag verkeer ALTEA dd. 09.03.2010 - 113 deelnemers;Verkeersles autoarme schooldag dd. 05.05.2010 - 200 deelnemers;Preventieve fietscontrole dd. 05.05.2010 - 60 deelnemers;Algemene infosessie kleuters dd. 18.05.2010 - 32 deelnemers;Opleiding praktijk in-theorie VESPA dd. 18.05.2010 - 26 deelnemers;Verkeerslessen voor senioren dd. november/december 2010 - 4 sessies - 15 deelnemers.INHOUDSOPGAVE33


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ4.6. Thema-acties verkeerActie tegen het rijden onder invloed:‘Drinken en rijden kan je zuur en duur opbreken’(december 2009 - januari 2010)Actie rond gsm’en achter het stuur‘gsm achter het stuur: 1 gesprek = 100 euro’(februari 2010 - maart 2010)Actie tegen hinderlijk parkeren(april 2010 - mei 2010)FIETSERVOORRANGActie rond het dragen van een helm‘Niks op de kop? Niks in de kop!Draag je helm correct’(juni 2010)Actie rond voorrang van rechts/gebruikers doorlopend fietspad(juli 2010 - augustus 2010)INHOUDSOPGAVEActie veilig woon-werk- & woon-schoolverkeer(september 2010 - januari 2011)34


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ5. WIJKWERKINGOmdat de wijkpolitie één van de hoofdpijlers is van de politiewerking binnen de politiezone GAOZ, investeert de zone heel wat vanhaar middelen in de wijkdiensten. De politiezone GAOZ beschikt gemiddeld over 1 wijkinspecteur per 3.500 inwoners.Naast allerhande administratief werk (vb. woonstcontroles) en gerechtelijk werk (vb. het verhoren van mensen omwille van nietbetaaldeboetes), zijn de wijkinspecteurs voornamelijk bezig met de behandeling van kleine samenlevingsongemakken in straten,wijken en buurten.5.1. algemeen10.1297.076Aantal inwoners pz gaozTotaal aantal inwoners: 90.128** bron: gemeenten en stad 31.12.20107.86565.058GenkAsOpglabbeekZutendaalAantal wijkinspecteursGemiddeld aantal inwoners per wijkinspecteurGenk As Opglabbeek Zutendaal1wijkinspecteur op3.614,3inwoners3932,5inwoners3.376,3inwoners3.538inwonersINHOUDSOPGAVE35


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ5.2. algemene kencijfers5.2.1. Woonstcontrole uitgevoerd door de wijkpolitie2008 2009 20105.274 5.308 5.4715.2.2. Kantschriften uitgevoerd door de wijkpolitie2008 2009 20105.600 6.452 6.231INHOUDSOPGAVE36


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ5.3. Overlast5.3.1. Burenconflicten6005005395352008 2009 2010714 686 67640030020092010200100064 5234 4549 44Genk As Opglabbeek Zutendaal5.3.2. Rondhangende jongeren5004504484684002008 2009 2010445 547* 548* waarvan 1 niet toe te wijzen tot 1 gemeente/stad350300250200150200920101005032 2739 3427 190Genk As Opglabbeek Zutendaal5.3.3. Nachtlawaai2008 2009 2010738 796 7617006005004003006066152009201020010006672 673952 40Genk As Opglabbeek ZutendaalINHOUDSOPGAVE37


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ5.3.4. Project slingervuilIn 2010 werden in het totaal 54 manuren toezicht gehouden in de omgevingvan de Weg naar As, de Lidl en de schoolomgeving Reinpadstraat - Mosselerlaan- Weg naar As - Collegelaan m.b.t. het project slingervuil.81 manuren in 20095.4. Cel ruimtelijke ordening en leefmilieuIn 2010 werden in het totaal 170 processen-verbaal opgesteld,27 bouwwerken in Genk werden stopgezet wegens ernstige inbreuken.2008 2009 2010aanvankelijke processen-verbaal 1 66 50 97navolgende processen-verbaal 51 42 73kantschriften 93 65 96briefwisseling 96 88 166meldingen ISLP 49 54 31aantal stilleggingen wederrechtelijke bouwwerken2 - 11 271Aanvankelijke pv’s worden geïnitieerd op basis van verslagen van de bouwtoezichters van stadGenk en ambtenaren van VLAREM.2De pv’s van de wederrechtelijke stilleggingen van bouwwerken (particulieren, handelaars) zittenreeds vervat in het aantal aanvankelijke pv’s.INHOUDSOPGAVE38


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ6. CRIMINALITEIT6.1. Criminaliteitsgraad(aantal misdrijven per 1.000 inwoners per maand)8765436,53,33,7473,54,66,8 6,9 6,86 6,13,84,33,63,95,34,54,97,36 64,74,5GenkAsOpglabbeekZutendaal2102004 2005 2006 2007 2008 2009INHOUDSOPGAVE39


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ6.2. Criminele figuren (bron: criminaliteitsbarometer) 1 - d.d. 22.04.20116.2.1. InleidingAangezien de criminele figuren (parametisch samengesteld) niet bevraagd kunnen worden via de lokale datawarehouse, wordt de criminaliteitsbarometer voortaangebruikt als bron voor onderstaande gegevens. Om vergelijkingen met voorgaande jaren mogelijk te maken wordt deze nieuwe bron eveneens gehanteerd voor dejaren 2008 en 2009. Voorheen werden de criminele figuren (samengesteld op basis van feitcode) gehanteerd als bron voor de criminaliteitsgegevens. Mogelijkeverschillen in de gegevens met voorgaande publicaties kunnen verklaard worden door deze wijziging. De barometer - door de federale politie opgesteld - maaktgebruik van uniforme definities aangaande de geregistreerde criminaliteitsgegevens zodat een coherent beeld opgebouwd kan worden.6.2.2. Diefstal van vervoermiddelAutodiefstal 2 2008 2009 2010Carjacking 3 2008 2009 2010Genk 79 55 41As 1 4 3Opglabbeek 7 5 8Zutendaal 3 4 4totaal 90 68 562Een diefstal of afpersing van een auto (personenauto,vrachtwagen, bus, ...) met of zonder geweld op eender welkeplaats.Genk 3 2 3As - - -Opglabbeek - 1 -Zutendaal - - -totaal 3 3 33Een diefstal of afpersing van een voertuig (auto of moto),met geweld, op eender welke plaats. (exclusief de feiten vanhomejacking).Motodiefstal 4 2008 2009 2010Homejacking 5 2008 2009 2010Genk 8 12 9As 2 - -Opglabbeek 1 1 1Zutendaal 1 1 1totaal 12 14 114Een diefstal of afpersing van een moto, met of zonder geweld,op eender welke plaats.Genk - - 1As - - -Opglabbeek - - -Zutendaal - - -totaal 0 0 15Een diefstal of afpersing van een voertuig (auto of moto), metgeweld, na diefstal van de sleutels ervan in de woning.1Criminele figuren zijn feiten waarmee in de politiepraktijk regelmatig wordt geconfronteerd maar die niet als dusdanig in het strafwetboek zijn opgenomen.INHOUDSOPGAVE40


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZGaragediefstal 6 2008 2009 2010Bromfietsdiefstal 7 2008 2009 2010Genk 4 - 1As - - -Opglabbeek 1 - 1Zutendaal - 1 -totaal 5 1 26Een diefstal van een voertuig (auto of moto), zonder geweld, nadiefstal van de sleutels ervan in de woning.Genk 43 34 33As 8 2 1Opglabbeek 4 2 2Zutendaal 2 1 1totaal 57 39 377Een diefstal of afpersing van een bromfiets, met of zondergeweld, op eender welke plaats.Fietsdiefstal 8 2008 2009 2010Genk 180 178 184As 10 12 10Opglabbeek 15 28 8Zutendaal 13 14 15totaal 218 232 2178Een diefstal of afpersing van een fiets, met of zonder geweld, opeender welke plaats.INHOUDSOPGAVE41


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ6.2.3. InbraakWoninginbraak strikt 9 2008 2009 2010Woninginbraak ruim 10 2008 2009 2010Genk 251 151 220As 27 35 25Opglabbeek 33 14 8Zutendaal 29 25 24totaal 340 225 2779Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met ofzonder geweld, in een woning (huis, appartement, garage, ...).Genk 265 173 240As 37 41 30Opglabbeek 40 17 12Zutendaal 32 28 40totaal 374 259 32210Dit omvat alle feiten van woninginbraken strikt, aangevuld metinbraken in een tent, tuinhuis, serre, ...).Inbraak in bedrijf of handelzaak 11Inbraak in openbare of overheidsinstelling 122008 2009 2010Genk 154 131 115As 4 7 3Opglabbeek 6 12 10Zutendaal 13 8 3totaal 177 158 13111Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met ofzonder geweld, in een bedrijf of handelzaak (horeca, bank, winkelgrootwarenhuis, ...).2008 2009 2010Genk 50 33 28As 2 - 1Opglabbeek 3 2 2Zutendaal - 2 -totaal 55 37 3112Een diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, met ofzonder geweld, in een openbare of overheidsinstelling (ziekenhuis,school, ...).INHOUDSOPGAVE42


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ6.2.4. Diefstal andereDiefstal uit of aan een auto 13Zakkenrollerij 14 2008 2009 20102008 2009 2010Genk 155 166 117As 8 5 8Opglabbeek 18 9 7Zutendaal 14 10 11totaal 195 190 14313Een diefstal of afpersing, met of zonder geweld, op eender welkeplaats, van voorwerpen die zich in of aan een auto (personenauto,vrachtwagen, bus, ...) bevinden.Genk 92 107 98As 1 1 2Opglabbeek 4 3 -Zutendaal 1 5 2totaal 98 116 10214Heimelijke diefstal zonder geweld of zonder verzwarendeomstandigheden, op een publieke of semi-publieke plaats, vaneen voorwerp dat het slachtofer bij of op zich draagt.Handtasroof 15 2008 2009 2010Winkeldiefstal 16 2008 2009 2010Genk 9 5 7As - - -Opglabbeek - - 1Zutendaal - - -totaal 9 5 815Het afrukken met geweld van een handtas met het oogmerk zete stelen in een openbare of half-openbare plaats.Genk 200 244 287As - 1 3Opglabbeek 2 10 6Zutendaal 6 8 2totaal 208 263 29816Een diefstal in of aan een winkel, tijdens de openingsuren, vangoederen die door die winkel te koop worden aangeboden, doorpersonen die aanzien worden als klanten.INHOUDSOPGAVE43


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ6.3. Moord - Doodslag (bron islp)moord - doodslag 2008 2009 2010aanvankelijke processen-verbaal 4 - 2navolgende processen-verbaal 91 28 18Poging tot moord - doodslag 2008 2009 2010aanvankelijke processen-verbaal 4 6 4navolgende processen-verbaal 24 51 346.4. Economisch financiële misdrijven (bron: islp)In 2010 werden 68 dossiers inzake economisch financiële misdrijven behandeld.2008 2009 201073 58 686.5. Drugsdelicten 17 (bron: criminaliteitsbarometer) - d.d. 22.04.20112008 2009 2010bezit 504 358 308gebruik 67 65 18handel 42 37 32in- en uitvoer 36 13 24fabricatie 11 18 23andere 10 9 5totaal 670 500 410Registratie van drugsdelicten is in eerste instantie eenweergave van de acties van de politie ter zake en nietzozeer een weergave van de omvang.17Verschillen met voorgaande publicaties inzake drugsdelicten wordenverklaard door een wijziging van bron en een wijziging in telregels.(Voorheen werden de aanvankelijke en navolgende pv’s weergegeven.)INHOUDSOPGAVEAantal cannabisplantages (bron: islp)2008 2009 20108 14 12In 2010 werden 12 cannabisplantages opgeroldwaarvan 9 in Genk, 1 in As, 1 in Opglabbeek en1 in Zutendaal.44


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ6.6. Gerechtelijke aanhoudingenSoort 2008 2009 2010voorleiding 40 28 31voorleiding + aanhouding 110 73 72voorleiding + plaatsing 25 27 216.7. Huisarresten minderjarigenEr is sprake van huisarrest wanneer een jongere door de jeugdrechter wordtbehouden in zijn thuismilieu en wanneer de jeugdrechter hieraan bepaaldevoorwaarden verbindt.In 2010 werd toezicht uitgeoefend op 18 personen onder huisarrest.2008 2009 201011 12 18INHOUDSOPGAVE45


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ7. SOCIALE POLITIE7.1. Sociale dossiersSociale dossiers zijn tussenkomsten die worden uitgevoerdbij onder meer echtscheidingsproblemen, relatieconflicten,informatieverstrekking, multiprobleemgezinnen, opvang,overbrengingen, moraliteitsonderzoeken,...Voor het jaar 2010 werden 1.120 sociale dossiers behandeld.1.540 dossiers in 20081.469 dossiers in 20097.2. SlachtofferbejegeningSlachtofferbejegening betreft tussenkomsten gericht op deopvang van slachtoffers bij diverse misdrijven.Dit kan zijn via huisbezoek, schrifelijke controle oftelefonisch onderhoud.7.4. VermissingenElke vermissing, ongeacht de duur, wordt opgenomen in de statistieken.In 2010 werden 220 vermissingen genoteerd. Sommige personen zijn meermaalsweggelopen, vandaar dat het totaal aantal vermissingen groter is dan het aantalvermiste personen.Aantal vermissingen 2008 2009 2010Aantal vermissingen 193 222 220Aantal vermiste personen 173 180 166*mannen 105 117 98*vrouwen 68 63 68*minderjarigen 101 162 105*meerderjarigen 72 81 61oudste persoon die vermist is geweest 86 82 90jongste persoon die vermist is geweest 4 3 3Aard van de vermissing 2008 2009 20107.3. Therapeutisch consultIn 2010 werd in 9* dossiers therapeutisch consult verstrektaan personen die in het bezit gevonden werden van meerdan 3 gram weed.* Omwille van een nieuwe registratie is een vergelijking met voorgaandejaren niet mogelijk.onrustwekkende verdwijning minderjarige 16 20 24verdwijning weggelopen minderjarige 104 120 135ontvluchting inrichting - - -onrustwekkende verdwijning meerderjarige 32 38 25verdwijning weggelopen meerderjarige 41 44 36INHOUDSOPGAVE46


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ7.5. ZelfmoordZelfmoord - effectief 2008 2009 2010aanvankelijke processen-verbaal 11 8 14Zelfmoord - poging 2008 2009 2010aanvankelijke processen-verbaal 10 12 147.6. NaturalisatiesIn het totaal werden 356 naturalisatiedossiers behandeld.2008 2009 2010207 330 3567.7. Netwerk kinderverhooraantal verhoren aantal dossiers aantal manuren2008 66 39 280,52009 44 25 211,52010 61 51 305INHOUDSOPGAVE47


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ7.8. Schoolverzuim - schoolproblematiekTijdens het schooljaar 2009-2010 werden er 52 schooltoezichten uitgevoerd en153 effectieve schoolverzuimers aangetroffen. In totaal werden 27 processenverbaalopgesteld inzake inbreuk op de Belgische leerplichtwetgeving.6 pv’s in 20084 pv’s in 20097.9. Aanspreekpunt voor scholen inzake jeugdcriminaliteitAantal aanmeldingen 52161 aanmeldingen in 200892 aanmeldingen in 20097.10. ProrelaProrela is een project van het parket van de Procureur des Konings te Tongerenin samenwerking met de onderscheiden vredegerechten en politiezones.Men beoogt de inschakeling van de verzoeningsfunctie van de vrederechter alsmiddel tot oplossing tussen meerderjarige personen in geschillen die aanleidinggaven of het gevolg zijn van misdrijven van relationele aard en misdrijven metbeperkte maatschappelijke impact waarvan het slachtoffer enkel herstel vande veroorzaakte schade nastreeft.2008 2009 2010Vredegerecht Genk 83 dossiers 95 dossiers 81 dossiersVredegerecht Bree 25 dossiers 20 dossiers 6 dossiersVredegerecht Bilzen 2 dossiers 8 dossiers 2 dossiersINHOUDSOPGAVE48


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZ7.11. Intrafamiliaal geweldIn 2010 werden in totaal 342 processen-verbaal opgesteld.(336 in 2008)(371 in 2009)opzettelijke slagen of verwondingen 170woonstschennis 1belaging 43niet naleven bezoekregeling -bedreigingen 72beledigingen 2overige* 54totaal aantal pv’s 342* diefstal, familiale twist, laster en eerroof en pv-inlichtingenaantal doorverwijzingen naar caw sonar2008 2009 2010aantal doorverwijzigingen 133 150 125aantal doorverwijzingen naar chs (centrum Hulp aan slachtoffers)enkel slachtoffer wenst in te gaan op het aanbod van vrijwilligehulpverlening2008 2009 2010106 104 104wensen geen doorverwijzing naar caw Sonar of chszowel slachtoffer als verdachte wensen niet in te gaan op het aanbodvan vrijwillige hulpverlening2008 2009 201097 118 1107.12. Hulpverlening *Drugshulpverlening 2010Aantal dossiers drugs 113Alcoholmisbruik 2010Aantal dossiers alcohol 45* Omwille van een nieuwe registratie is een vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.INHOUDSOPGAVE49


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZUITDAGINGENDe nabije toekomst biedt vele uitdagingen maar ook evoluties die de politiewerking ingrijpend kunnen en zullen veranderen.De gevolgen van het Salduz–arrest (Arrest Europees Hof) met name de aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor van een verdachte, waarvan de implementatiein de tweede helft van 2011 wordt verwacht, plaatst het politieverhoor in een totaal nieuwe omgeving.De uiteindelijke wettelijke context zal bepalen hoe groot de invloed zal zijn op de capaciteit van de lokale politie.Deze gewijzigde context voor waarheidsvinding zal de klemtoon leggen op een verdere professionalisering van het sporenonderzoek; wat andermaal capaciteit zalwegzuigen bij andere basisfunctionaliteiten van de lokale politie.In het bestrijden van de vermogens– en verkeerscriminaliteit zullen de aangeschafte mobiele surveillance–camera’s en vooral het ANPR – systeem (geautomatiseerdenummerplaatherkenning) een aanvullende rol spelen.Door de aanschaf van de dispatch S kan geïntegreerd worden samengewerkt met het provinciale communicatiecentrum (CIC). Met behoud van de lokale eigenheidkunnen de politieploegen professioneler worden aangestuurd. In dat kader moet ook de infrastructurele aanpassing van het lokale communicatiecentrum en onthaalgesitueerd worden.Tot slot moet worden afgewacht wat de financiële impact van de uitbetaling van de Copernicuspremie (verhoogd vakantiegeld) zal zijn op de financiële toestandvan de zone en bijgevolg op het personeelsbeleid.Uitdagingen en bezorgdheden die de komende jaren de lokale politiewerking in hun greep zullen houden.Frank Mullenerskorpschef PZ GAOZINHOUDSOPGAVE50


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZBIJLAGENINHOUDSOPGAVE51


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZBijlage 1Visietekst gebiedsgebonden werkingDe lokale politiehervorming gestart in 2002 heeft de van oudsher bestaande structuren van de politie met de kracht van een aardbeving door elkaar geschud.Op lokaal vlak werden de korpsen van de gemeentepolitie en de brigades van de rijkswacht samengevoegd. Op dat ogenblik leken voor alle betrokken actoren deveranderingen reeds dermate ingrijpend dat verder sleutelen aan de gekende interne structuren de onrust, die iedere verandering vergezelt, enkel zou hebbendoen toenemen. De hervorming is ondertussen verinnerlijkt. Die vaststelling biedt aan een korps nieuwe organisatiemogelijkheden.Een lokale politie kent sinds jaar en dag een traditioneel operationeel organisatieconcept. Een operationele functionaliteit vertaalt zich in een gelijknamige dienst.Klassieke disfuncties worden in dat concept vastgesteld in de informatiedoorstroming en de samenwerking tussen de verschillende functionaliteiten. Die eerderarchaïsche structuur is niet vrij van bureaucratisch immobilisme. Functionele eilandvorming is een vermijdbaar maar doorgaans ook onvermijdelijk gevolg.In concurrentie met dat traditionele concept van politieorganisatie kan de gebiedsgebonden werking worden geplaatst. In de gebiedsgebonden werking, zoals thansgeconcipieerd binnen PZ GAOZ, worden alle functionaliteiten met uitzondering van de functionaliteit onthaal/TRC in één gebied ondergebracht onder leiding vanéén chef–verantwoordelijke. De klassieke operationele diensten zijn niet langer voorhanden maar de functionaliteiten blijven wel geïntegreerd aanwezig in hetbedoelde gebied. Doorgedreven planning en coördinatie moeten voorkomen dat functionele eilandvorming wordt vervangen door territoriale eilandvorming. Dezeorganisatievorm heeft ook zijn weerslag op de uitbouw van de ondersteunende en beleidsdiensten waarvan analoog de werkingsmodaliteiten en dito structuren invraag worden gesteld en aangepast.Om een nieuwe dynamiek los te maken, die kan leiden tot het doorbreken van het klassieke bureaucratische immobilisme en eilandvorming enerzijds en het versterkenvan de samenwerking en betrokkenheid anderzijds, is het opportuun en noodzakelijk om binnen de politiezone een herstructurering door te voeren en overte schakelen naar gebiedsgerichte werking. Succesvol gebiedsgebonden werking kan daarenboven de habitat vormen om meer initiatieven te creëren op vlak vaneen meer geïntegreerde aanpak van de veiligheidsfenomenen, verbeterde dienstverlening, verlaging van subjectieve/objectieve onveiligheidsgevoelens …Gebiedsgebonden werking behelst politiewerk in een gebied van beperkte geografische omvang uitgevoerd door een vaste groep politiepersoneelsleden.Door de toebedeling van een vaste groep politiepersoneelsleden aan een gebied/sector, kent de politie de buurt, bewoners en wat er omgaat. Dankzij dieinformatiepositie (kennen en gekend worden) is gebiedsgebonden werking in staat problemen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken. Binnen de politieorganisatiegeschiedt de aanpak van het politiewerk bottum-up : de sectoren informeren de rest van de organisatie en vragen daar waar nodig ondersteuning.De sectoren hebben dan ook een grote mate van zelfstandigheid uiteraard binnen het kader van het korpsbeleid en de uitgeschreven missie, visie en waardenvan de organisatie. De sectoren of gebiedsgebonden werking wordt in de organisatie gefaciliteerd en ondersteund door de korpsleiding en de verschillende ondersteunendeafdelingen.Gebiedsgebonden werking creëert een betere spreiding van de politieaanwezigheid op het gehele grondgebied van de politiezone, gebaseerd op principes zoalszichtbaarheid, aanspreekbaarheid, kenbaarheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid. Met betrekking tot het principe van ‘deconcentratie’ is niet enkel het‘spreiden’ van belang maar tevens het ‘hechten’. Decentralisatie binnen de organisatie (naar de sectoren) houdt vooral verband met responsabilisering enerzijdsen met delegatie van bevoegdheden anderzijds. Op die manier wordt gestreefd naar een vermindering van de bureaucratie, een verhoging van de motivatie vanhet personeel en een grotere autonomie voor de sectoren.INHOUDSOPGAVE52


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZGebiedsgebonden werking heeft daarenboven zowel wat de interne als wat de externe werking betreft enkele belangrijke voordelen: flexibiliteit, betrokkenheid,responsabilisering, polyvalentie, rotatie, transparantie, informatiedoorstroming…Het blijft hoe dan ook een voortdurend zoeken naar de meest optimale organisatievorm om aan de gestelde verwachtingen te voldoen.De gebiedsgebonden werking gaat van start op 1 januari 2010.“Wanneer verandering goed wordt aangepakt, kun je enorme groei bewerkstelligen” 1HCP Frank MullenersKorpschef PZ GAOZ21.12.20091John Kotter & Holger Rathgeber, Onze ijsberg smelt!, Amsterdam, Business Contact, 2007, p.8INHOUDSOPGAVE53


JAARVERSLAG 2010 - PZ GAOZCOÖRDINATENHoofdcommissariaat lokale politie pz gaozEuropalaan 273600 GENKAlgemeen oproepnummer: 089 30 30 30Algemeen faxnummer: 089 65 34 63E-mailadres: beleid@politiezone-gaoz.bepolitiepostenPolitiepost AsDorpsstraat 1 bus 23665 ASTel. 089 65 12 75Fax. 089 65 12 76Politiepost OpglabbeekKapelstraat 193660 OPGLABBEEKTel. 089 85 40 89Fax. 089 85 33 28Politiepost ZutendaalOosterzonneplein 13690 ZUTENDAALTel. 089 62 94 40Fax. 089 61 37 32INHOUDSOPGAVE54


PZ GAOZEuropalaan 273600 GENKTel: 089 30 30 30E-mail: beleid@politiezone-gaoz.beWebsite: www.politiezone-gaoz.bev.u.: HCP F. Mulleners, korpschef,Europalaan 27 te 3600 Genk

More magazines by this user
Similar magazines