12.07.2015 Views

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E-<strong>zine</strong> <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> <strong><strong>West</strong>flandrica</strong>INTROAANWINSTENLIJSTEN Aanwinsten november 2012UIT HET NIEUWS Succesvolle tentoonstelling Langs deze weg zet gene voet...<strong>West</strong>-Vlaamse kapelletjes in devoties, legenden en verhalen blijft nog wat langer staan <strong>Provincie</strong> zoekt kandidaten voor Prijs Letterkunde 2013. Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen 2013. 'Literair aperitief', een vleugje literatuur op zondagmorgen. Collectiestuk in de kijker: Fotoalbum Hospitaal L'Océan De PanneFamilie Ghyssaert-De meulemeester schenkt exemplaar aan de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tentoonstelling: Het hospitaal voor de koningin. Dr. Depage, L'Océan en De Panne 1914-1918Cultuurhuis De Scharbiellie De Panne. Tentoonstelling: De bode van Ensor: August Van YperEnsorhuis Oostende.PUBLICATIE IN DE KIJKER Constant Permeke De melkerij van Moorslede.Hoe een kleine dorpsmelkerij tot het grootste zuivelbedrijf van België uitgroeide. 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog. Van Brugge naar La Palma. Luis Vandewalle El Viejo, handelaar in suiker (1505-1587). Izegemse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Vissen in de Leie ! 2 generaties over Kortrijk. Het Willemsfonds op straat. <strong>West</strong>-Vlaamse Willemsfondshelden. Gevloerd & Betegeld. De Belgische tegelindustrie van art nouveau tot seventies. In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee. Oude ambachten in woord en beeld. Willem Vermandere. De Liedjesteksten. Vloed.INTRODe personeelsleden van de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> wensen u via dezeweg van harte prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2013.Aandacht: De bibliotheek zal gesloten zijn op maandag 24, dinsdag 25,woensdag 26 en maandag 31 december 2012 en op dinsdag 1 en woensdag 2januari 2013. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is de bibliotheek wel open opdonderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december 2012 op de gewoneopeningsuren.AANWINSTENLIJSTENAanwinsten november 2012De boeken en tijdschriftartikels die in de afgelopen maand in de catalogus van de<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> werden opgenomen kunt u raadplegen via de website.UIT HET NIEUWS


Succesvolle tentoonstelling Langs deze weg zet gene voet…<strong>West</strong>-Vlaamse kapelletjes in devoties, legenden en verhalenblijft nog wat langer staan.Wil je de tentoonstelling ‘Langs deze weg zet gene voet… <strong>West</strong>-Vlaamsekapelletjes in devoties, legenden en verhalen’ nog bezoeken dan kan dat nog toten met zaterdag 19 januari 2013.Herinnert u zich nog de jaarlijkse ommegang in het dorp en de massale opkomsthiervoor? Weet u waarom dat kapelletje langs de steenweg waar u dagelijksvoorbij rijdt destijds gebouwd werd? Kijkt u vreemd op als iemand Sint-Antoniusaanroept wanneer hij zijn sleutels niet meer vindt?Sinds 20 oktober krijg je in de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> in Brugge een antwoord opdie vragen in de tentoonstelling ‘Langs deze weg zet gene voet… <strong>West</strong>-Vlaamsekapelletjes in devoties, legenden en verhalen’Bijna dagelijks komen we in contact met religieus erfgoed waarvan we deoorsprong vaak vergeten zijn. Steeds minder mensen begrijpen de betekenis vanreligieuze symbolen en tradities. Valentin Degrande (°1945) kent de <strong>West</strong>-Vlaamse kapellen en de devotie er rond als geen ander. Zijn opzoekwerkresulteerde in verschillende publicaties. In mei 2012 verscheen de zevendeligestudie ‘Langs deze weg zet gene voet…’. Dit uniek overzicht van alle kapellen in<strong>West</strong>-Vlaanderen geeft antwoord op vragen als: Waarom werden ze gebouwd?Wat is hun belang? Welke verhalen, legenden en devoties zijn aan deze vaakeeuwenoude bouwwerkjes verbonden?Voor de gelijknamige tentoonstelling in de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> werden talrijkestukken uit de collectie van de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> geselecteerd. Aan de handvan uitzonderlijk beeldmateriaal maakt u een boeiende tocht langs dit <strong>West</strong>-Vlaams religieus erfgoed.U kunt de tentoonstelling bezoeken in de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tolhuis, Jan vanEyckplein 1 in Brugge. De toegang is gratis.De tentoonstelling loopt nog tot en met 19/01/2013 en is open: maandag totvrijdag: 9-12.30u en 13.30 tot 17u, zaterdag : 9-12u. Tussen Kerstmis enNieuwjaar is de tentoonstelling open op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29december 2012 tijdens de openingsuren van de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong>.Voor meer informatie:<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> TolhuisJan van Eyckplein 1, 8000 BruggeT: 050 40 74 61E: bibadm@west-vlaanderen.bewww.west-vlaanderen.be/bibliotheek<strong>Provincie</strong> zoekt kandidaten voor Prijs Letterkunde 2013De <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen schrijft ieder jaar een <strong>Provinciale</strong> Prijs Letterkundeuit, telkens voor een apart genre. In 2013 is de prijs bestemd voor het genre‘jeugd- en kinderboek’.Iedereen die in <strong>West</strong>-Vlaanderen geboren is of op 1 januari 2013 ten minste vijfjaar wettig in <strong>West</strong>-Vlaanderen gedomicilieerd is, kan deelnemen aan dezewedstrijd.Iedere deelnemer mag één of meerdere werken indienen, zowel voor decategorie ‘niet gepubliceerd werk’ als voor de categorie ‘gepubliceerd werk’,uiterlijk tegen 15 januari 2013. Aan de <strong>Provinciale</strong> Prijs Letterkunde is eenbedrag van 2.500 euro verbonden. Het totale prijzengeld van de wedstrijdbedraagt 12.500 euro.Laureaten uit voorgaande jaren zijn Kristien Dieltiens en Jan Vantoortelboom(2012, proza) Delphine Lecompte en Erik Spinoy (2011, poëzie) Frank Adam(2010, dramatische Kunst), Klaas Verplancke, Hilde Vandermeeren en JanSimoen (2009, jeugd- en kinderboek), Luc Devoldere en Peter Terrin (2008,proza).De cyclus van literaire prijzen maakt deel uit van de inspanningen van de<strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen om letterkunde op haar grondgebied te promoten. Via


deze wedstrijd wil de <strong>Provincie</strong> de individuele creativiteit van de schrijversstimuleren.Alle informatie over hoe deelnemen en het wedstrijdreglement vindt u op dewebsite.[ www.west-vlaanderen.be/letterkunde ]Meer info:dienst Cultuur - <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderenfiorella.truwant@west-vlaanderen.be of 050 40 34 07Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachtenvan de <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen 2013In 2013 schrijft de provincie <strong>West</strong>-Vlaanderen voor de vierde maal deVierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten uit. De Prijs is bestemd voor allehedendaagse uitdrukkingsvormen binnen de kunstambachten: keramiek, glas,textiel, papier… Typerend voor kunstambachten is dat het gaat om eenmaligecreaties, niet gecreëerd om als serieproduct te worden vermenigvuldigd / voorindustriële productie.De wedstrijd staat open voor <strong>West</strong>-Vlamingen van geboorte of door domicilie (op1 januari 2013 moet men minstens 5 jaar wettig gedomicilieerd zijn in de<strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen).De wedstrijd is niet themagebonden maar specifiek bedoeld voor realisaties uitde jongste vier jaar. De Prijs zelf bedraagt 2.500,00 EUR, aanvullend kunnen nogpremies worden toegekend. Inschrijven kan uiterlijk tot 29 maart 2013.Beeld : Foto van eenbekroond werk van de handvan Lut Laleman, één vande winnaars van de vorigeeditie van de PrijsKunstambachten (2009).©Lut LalemanHet reglement en deelnemingsformulieren zijn te downloaden op de websitewww.west-vlaanderen.be/kunstambachten.Meer info:dienst Cultuur - <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-VlaanderenWendy Leplae wendy.leplae@west-vlaanderen.be of 050 40 35 49‘Literair aperitief’, een vleugje literatuur op zondagmorgenOp zondag 23 december vindt in de bibliotheek van Heuvelland opnieuw een‘literair aperitief’ plaats. Jooris Van Hulle interviewt er de <strong>West</strong>-Vlaamse auteursWilly Spillebeen en Frank Adam.Dit ‘literair aperitief’ is al het vierde in een reeks van negen. De formule istelkens dezelfde: Jooris Van Hulle, samensteller van het boek ‘Iedereen is vanergens – 25 auteurs uit <strong>West</strong>-Vlaanderen’ interviewt telkens twee auteurs, diedaarna uit eigen werk voorlezen. Na de lezing is er een aperitiefje en daarnakrijgen de aanwezigen een gratis exemplaar van ‘Iedereen is van ergens – 25auteurs uit <strong>West</strong>-Vlaanderen’. De toegang is telkens gratis, maar inschrijven isverplicht en kan tot de donderdag via de website www.westvlaanderen.be/cultuur.Een overzicht van alle ‘literair aperitief’-sessies iseveneens terug te vinden op de website.Volgend jaar komen ook nog Hedwig Speliers, Renaat Ramon, Jozef Deleu,Patrick Lateur, Luuk Gruwez, Herman Leenders, Sylvia Vanden Heede, PhilipHoorne, Peter Terrin en Sylvie Marie langs.Meer info:Dienst Cultuur – <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderenfiorella.truwant@west-vlaanderen.be of 050 40 34 07Collectiestuk in de kijker:Fotoalbum Hospitaal L’Océan De PanneFamilie Ghyssaert-De Meulemeesterschenkt exemplaar aan de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong>.Recent ontving de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tolhuis van de familie Ghyssaert-DeMeulemeester uit Brugge een goed bewaard fotoalbum van het RodeKruishospitaal L’Océan in De Panne.


In november 1914 sprak Koningin Elisabeth als erevoorzitster van het Rode Kruisde befaamde hoogleraar en chirurg dokter Antoine Depage aan met de vraag omin De Panne een hospitaal op te richten op amper twaalf kilometer van het front.Enkele weken later al ging het hospitaal open. Tijdens de Eerste Wereldoorlogzouden in het hospitaal L’Océan meer dan 20.000 gewonden worden verzorgd.Het album dat de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> mocht ontvangen bevat een mooiereeks foto’s van het hospitaal. Ze illustreren prachtig haar uitgebreide werking ende vele activiteiten die er plaats vonden. In het album zijn onder meerafbeeldingen opgenomen van de operatie- en ziekenzalen, de apotheek, dekeuken, diverse werkplaatsen zoals de wasplaats of een atelier waar houtenprothesen werden vervaardigd, barakken voor de voorraden, de kapel, hettheater, enz… Ook van buitenposten voor veldoperaties of van hetziekentransport met onder meer de brancardiers is er beeldmateriaal in hetalbum te vinden. Ten slotte komen ook diverse activiteiten die in en rond hethospitaal gebeurden in beeld: patiënten die zich ontspannen op het strand,parades of officiële bezoeken, vaak in het bijzijn van de koninklijke familie.De familie Axel Ghyssaert – Marie-Anne De Meulemeester schonk eerder al hetunieke archief van André De Meulemeester aan de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong>.Bruggeling André De Meulemeester (1894-1973), respectievelijk schoonvader envader van de schenkers, was met 11 officiële overwinningen één van detoppiloten van de Belgische luchtmacht tijdens WO I. Het is bekend dat André DeMeulemeester een tijdlang in het hospitaal L’Océan in De Panne verbleven heeft.Waarschijnlijk is dit de reden waarom de familie dit fotoalbum in haar bezit had.Wie meer wil weten over het hospitaal L’Océan in De Panne kan ondertussen ookterecht op de tentoonstelling Het hospitaal van de Koningin. Dr. Depage, L'Océanen De Panne 1914-1918 die nog tot half april 2013 te zien is in het CultuurhuisDe Scharbiellie in De Panne (zie verder).Tentoonstelling:Het hospitaal van de Koningin. Dr. Depage, L'Océan en De Panne 1914-1918Cultuurhuis De Scharbiellie De Panne10.11.2012 > 14.04.2013Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden in het Rode Kruishospitaal L’Océan in DePanne 20.000 gewonden verzorgd. Door het gebruik van nieuwe heelkundigemethoden slagen hoofdgeneesheer-directeur Antoine Depage en zijnmedewerkers erin om het sterftecijfer sterk te beperken. Koningin Elisabethspeelt een belangrijke rol bij de oprichting en financiering van dit hospitaal. Zij iser zeer vaak aanwezig en biedt troost aan de gekwetsten. Dankzij de financiëlesteun van het Amerikaanse Rode Kruis wordt in 1917 ook een tweede hospitaalin Vinkem opgericht. Hier worden nog eens 10.000 gewonden verpleegd.Het verhaal van L’Océan is nog nooit eerder in detail beschreven. Detentoonstelling en het gelijknamige boek brengen niet alleen het verhaal van dewerking ervan, maar situeren de beide hospitalen ook in de medischehulpverlening achter het front tijdens de Grote Oorlog. De Panne is hétknooppunt van het medisch netwerk van militairen en burgers in het vrije België.Tevens wordt aandacht besteed aan het dagelijks leven in De Panne, dat toen ‘dehoofdstad van België’ werd genoemd. Deze tentoonstelling loopt insamenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen en de provincie <strong>West</strong>-Vlaanderen.Meer info kun je vinden op deze webpagina.Tentoonstelling:De bode van Ensor: August Van YperEnsorhuis Oostende


1.12.2012 > 14.04.2013Vanaf 1 december is August van Yper te gast in het Ensorhuis en doet er zijnuitzonderlijk verhaal uit de doeken. August Van Yper, of kortweg Guustjegenoemd, was jarenlang de trouwe huisknecht van James Ensor. Hij kwam vanaf1915 in dienst van ‘menère’ samen met zijn levensgezellin Ernestine Mollet. Nade dood van Ensor in 1949 mochten ze in het huis in de Vlaanderenstraat blijvenwonen; ook toen de Vrienden van Ensor en later Stad Oostende het huis haddengekocht om er een museum van te maken. In al die jaren tot aan zijn dood in1963, verwelkomde Guustje in hoogsteigen persoon de bezoekers en leidde henrond.De Oostendse fotograaf Maurice Anthony maakte tientallen foto’s van Ensor metzijn kamerbediende: beroemd is de foto waarop de imposante James Ensor staatafgebeeld op een van zijn ochtendwandelingen in Oostende in gezelschap vanAugust van Yper.Het verhaal van de man die een bijna devote eerbied had voor zijn meester en alzijn geheimen kende, komt nu tot leven via verschillende interviews metfamilieleden en vrienden, afgenomen door de beroemde schrijfster CharlotteMutsaerts. Deze dossiertentoonstelling wordt rijkelijk geïllustreerd met foto- enarchiefmateriaal.Beeld : James Ensor enAugust Van Yper, 16 juli1948 Collectie Mu.ZEE© Foto: Maurice AntonyMeer info kun je vinden op deze webpagina.PUBLICATIE IN DE KIJKERConstant Permeke.door Willy Van den BusscheMercatorfonds, 2012Welke kunstliefhebber is niet vertrouwd met de beeldtaal van Constant Permeke,zijn monumentale vissers- en boerenfiguren en zijn kosmische landschappen enmarines? Deze Vlaamse expressionist behoort tot het modernecultuurpatrimonium van België. Vanuit zijn regionale verbondenheid ontwikkeldehij zich tot een universeel kunstenaar schilder, tekenaar en beeldhouwer.Permekes oeuvre resoneerde mee in de avant-gardebewegingen die net voor,tijdens en na de Eerste Wereldoorlog her en der in Europa ontstonden.Zestig jaar na het overlijden van de kunstenaar wordt zijn omvangrijke oeuvrevanuit een nieuw perspectief bekeken. Auteur Willy Van den Bussche, een grootPermekespecialist, situeert de kunstenaar in de uiterst boeiende context van zijntijd, namelijk de periode van net voor de Eerste Wereldoorlog tot enkele jaren nade Tweede Wereldoorlog. Die decennia kenmerkten zich in Europa door grotetegenstellingen, vernieuwing en verwarring, conflict en vooruitgang, zowel in demaatschappij als in de kunst. Dit boek biedt een overzicht van het leven en werkvan Constant Permeke tegen de achtergrond van zijn leefwereld en van eenbijzonder woelig tijdvak.Willy Van den Bussche is erehoofdconservator van het PMMK (Mu.ZEE) inOostende en van het Provinciaal Museum Constant Permeke in Jabbeke. Hij wasook de initiator van het Belgische kustevenement Beaufort.De publicatie begeleidt de tentoonstelling Constant Permeke. Retrospectieve inhet Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (11 oktober 2012 20 januari 2013)De melkerij van Moorslede.Hoe een kleine dorpsmelkerij tot hetgrootste zuivelbedrijf van België uitgroeide.door Isabelle De Keyser en Anneleen LybeerMoorslede, Heemkundige Kring Moorslede, 2012Naar aanleiding van de officiële inhuldiging van de nieuwe gebouwen van dekaasmakerij van Moorslede, stelde de Heemkundige Kring Moorslede beginoktober een nieuwe publicatie voor over de geschiedenis van de kaasmakerij.Voor de publicatie ‘De melkerij van Moorslede – Hoe een kleine dorpsmelkerij tothet grootse zuivelbedrijf van België uitgroeide’ doken de auteurs Isabelle DeKeyser en Anneleen Lybeer samen met verschillende andere leden van deheemkundige kring in het verleden van dit boeiende bedrijf en reconstrueerden


voor het eerst haar geschiedenis.De kaasmakerij werd in het midden van de jaren 1930 opgericht als een privémelkerij,onder leiding van Walter Hennion en Noé Van Speybroeck uit de Pinte.Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging het bedrijf failliet. In 1948 werd hetverkocht aan de Boerenbond, die er een coöperatieve melkerij van maakte, dienu nog steeds actief is. Onder de naam De Toekomst werd oorspronkelijk alleenconsumptiemelk, boter en melkpoeder geproduceerd. In 1959 werd beslist omook kaas te produceren.Na de overname van Arc Ainières en de fusie met de zuivelfabriek van Heestert,veranderde de naam van het bedrijf in 1966 in Eurolac. In 1985 gebeurde eennieuwe fusie met de afdeling in Sint-Maria-Horebeke, waarna het bedrijf werdherdoopt tot Arcodal. In 1991 fuseerden opnieuw een aantal zuivelbedrijven –waaronder Arcodal – tot Belgomilk, en in 2005 ontstond Milcobel door desamenwerking tussen Belgomilk en de Belgische Zuivelunie. Moorslede neemthierin een belangrijke plaats in door de productie van de speciaalkazen, met OudBrugge op kop.Verschillende jaren opzoekwerk, verzamelen van fotomateriaal, interviewsafnemen, verslagen doornemen, krantenartikels zoeken en lezen, resulteerden ineen bijzonder verzorgde, rijk geïllustreerde studie. Naast de boeiend geschrevengeschiedenis van het zuivelbedrijf is het boek echter ook het verhaal van demensen die in de melkerij werken. De interviews met oud-werknemers die elkhoofdstuk afsluiten en het uitgebreide, unieke illustratiemateriaal vormen zekereen meerwaarde.14-18 van dichtbij.Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog.door Giselle Nath en Maarten Van AlsteinLeuven – Hen Haag, Acco, 2012De honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018 zal ooklokaal niet onopgemerkt voorbijgaan. Tientallen steden en gemeenten makenzich klaar om hun oorlogsverleden uit te pluizen en te presenteren. Maar wat valter eigenlijk te herdenken? Wat weten we over dat vreemde conflict in onzeachtertuin? Hoe vertalen we een bezettingsgeschiedenis naar projecten voor eenbreed publiek?Dit boek is geen klassiek geschiedenisboek over bezet België, maar nodigt delezer uit om zelf creatief aan de slag te gaan met het lokale oorlogsverleden. Hetbrengt prikkelende vragen en methodes van de academische geschiedschrijvingnaar het brede publiek. Zo kunnen cultuurbeleidscoördinatoren, leerkrachten,erfgoedwerkers en al wie geïnteresseerd is in het vaak exotische lokale verleden,zelfstandig het traject afleggen van idee naar tentoonstelling, van archiefvondstnaar toeristische wandelroute.Over de auteursGiselle Nath is wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voorPublieksgeschiedenis en verbonden aan de Universiteit Gent, onderzoeksgroepsociale geschiedenis na 1750. Zij behaalde in 2011 een master in deGeschiedenis aan de Universiteit Gent met een scriptie over bezet België tijdensde Eerste Wereldoorlog.Maarten Van Alstein is onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Binnen hetonderzoeksprogramma ‘Vrede & samenleving’ van het Vredesinstituut werkt hijover de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het Vlaams Vredesinstituut iseen onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.Van Brugge naar La Palma.Luis Vandewalle El Viejo, handelaar in suiker (1505-1587).door Cas Goossens en Jozef Van MinselTielt, Lannoo, 2012Van Brugge naar La Palma verhaalt het leven van de zestiende-eeuwse Brugsekoopman 'Luis' Vandewalle 'el viejo'.Lodewijk Vandewalle was een Vlaamse handelaar in suiker, graan, wijn en kunstdie, toen Brugge als handelscentrum aan invloed verloor, rond 1530 naar hetCanarische eiland La Palma uitweek. In La Palma werd hij een van de meestrespectabele mensen van zijn tijd. Zijn naam prijkt er vandaag nog op straten enpleinen. Hij stichtte een familie waarvan de nakomelingen vijfhonderd jaar laternog een belangrijke rol zouden spelen. Zo werd markies Tomás Van de Walle in


Sabbe, Jules Van Merris, Prof. Jozef Vercoullie, een na een worden ze de lezervoorgesteld.Volgens Van Daele is een held een dappere krijgsman, iemand die niet bang is.Maar helden staan niet altijd op het slagveld! Deze ‘Willemsfondshelden’ hebbenmet andere wapens gestreden om hun idealen te verwezenlijken. Op een paaruitzonderingen na, werd naar alle beschreven figuren een straat, plein ofgedenkteken in de openbare ruimte genoemd, soms zelfs in meerderegemeenten. Dit is een eer waaruit erkenning door de hele gemeenschap blijkt.Gevloerd & Betegeld.De Belgische tegelindustrie van art nouveau tot seventies.door Mario BaeckOostkamp, Stichting Kunstboek, 2012Belgische tegelbedrijven kenden in de 20ste eeuw faam in binnen- en buitenland.Bedrijven als Boch Frères, Gilliot en Maison Helman waren toonaangevend.Het grote succes van de vloer- en wandtegel is te danken aan prachtigerealisaties in art nouveau, van ingenieuze geometrische patronen en sierlijkebloemen tot verfijnde, kleurrijke tegeltableaus. Ze werden op maat gemaakt enontworpen door decorateliers of vooraanstaande kunstenaars en sierden gevels,interieurs en handelszaken. Naast prachtige tegelpanelen wordt in dezepublicatie ook stilgestaan bij het productieproces en de werkomstandigheden inde tegelfabrieken.Deze publicatie is van de hand van Mario Baeck (°1958 Waasmunster). Baeck isspecialist in de Belgische keramische productie, de baksteennijverheid en decementtegelindustrie. Vanuit zijn specifieke kennis adviseert hij diverseoverheidsdiensten, architecten en eigenaars bij tegelrestauratieprojecten. Hij isbetrokken bij tentoonstellingen in binnen- en buitenland, waarbij de Belgischeindustriële vloer- en wandtegel in de kijker staat. Momenteel werkt hij aan eendoctoraatsstudie over ‘De ontwikkeling van de Belgische industriële tegel 1840-1940’.Nog tot 10 maart 2012 loopt in het MIAT (Minnemeers 9, 9000 Gent) degelijknamige tentoonstelling. Dit is het bijhorende boek.Meer informatie vind je op de website gevloerdenbetegeld.be.In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee.Oude ambachten in woord en beeld.door Julien van RemoortereLeuven, Van Halewyck, 2011Laat u meevoeren naar een Vlaanderen uit vervlogen tijden. Naar een land vanbezembinders en kantwerksters, klompenmakers en molenaars, bakkers enscharensliepen. Bezoek de ijverige kantklossters in de stille Brugse straten en debezemmarkt van Diksmuide. Bewonder de uitgestrekte weilanden in deLeiestreek met hun eindeloze rijen vlaskapellen. Proef de eerste kruidigebrouwsels van Brusselse geuzestekers en Hasseltse jeneverstokers. Ruik deindringende geur in de leerlooierijen en voel de verzengende hitte van de oudehoefsmederijen.Julien van Remoortere schetst 25 typische ambachten uit onze streken. Hijbrengt oude verhalen en folkloristische versjes weer tot leven en laat deambachtslieden zelf aan het woord. Veel ambachten hebben ook hun sporennagelaten in de literatuur en in de kunst. Al zijn veel ambachtslieden nu uit hetstraatbeeld verdwenen, toch zijn zij eeuwenlang de kleine kunstenaars van onsdagelijks leven geweest.In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee is een kijk- en leesboek,boordevol tips voor toeristische uitstapjes, zodat je dit fascinerende Vlaamseerfgoed zelf kan ontdekken.Willem Vermandere.De Liedjesteksten.door Willem Vermandere


Tielt, Lannoo, 2012Willem Vermandere is weer populairder dan ooit. Daarom bundelt hij opnieuwalle liedjesteksten uit zijn 45-jarige carrière als kleinkunstenaar.Tijdens zijn recent optreden op Nekka nacht 2012 liet Willem Vermandere in eenvol sportpaleis horen hoe je met een groot hart voor muziek en een vertellerszielde tijd kunt stilzetten.Met zijn authentieke stijl is en blijft Willem Vermandere een van onze bestetekstschrijvers. Van Blanche en zijn peird, Duizend soldaten en Laat mie maarlopen zijn echte klassiekers.Een prachtig verzamelwerk, geïllustreerd met enkele van zijn mooiste etsen.Willem Vermandere is zanger, beeldhouwer, schilder en schrijver. Vanaf de jaren'60 verwierf hij bekendheid dankzij zijn liedjes over de dingen des levens, de<strong>West</strong>hoek en de verschrikkingen van de Grote Oorlog, aanvankelijk gezongen inzijn <strong>West</strong>-Vlaamse dialect, later in een Nederlands met een zware <strong>West</strong>-Vlaamsetongval. Nummers als 'Lat mie mor lopen', 'Als ik zing', 'Blanche en zijn peird' en'Bange Blankeman' zijn ondertussen deel geworden van het Vlaamse cultureleerfgoed.Vloed.door Roderik SixUtrecht Amsterdam Antwerpen, De Arbeiderspers, 2012Een helse regen geselt al maanden de aarde. Vanaf het dak van een peda kijkenvier studenten toe hoe de stad langzaam onder water loopt. Ze zijn de laatstebewoners, de rest is allang gevlucht. Overleven is een dagtaak geworden. Terwijlde jongeren de verveling verdrijven met seks, alcohol en de nieuwe synthetischedrug Ultra, kruipt het water onverbiddelijk omhoog.Wanneer een van hen tijdens een storm dodelijk gewond raakt, komen deonderlinge verhoudingen onder druk te staan. Wanhopig klampen de overige driezich vast aan dat ene teken van leven: een vaag gat in de wolken waar watmiezerige zonnestralen doorheen vallen. Maar of dat het tij kan doen keren?Vloed is een ijzingwekkend portret van de tijdgeest, tegen de achtergrond vaneen ecologische ramp.Roderik Six (1979) afkomstig uit Woesten, is schrijver en onder meer literairrecensent bij Cutting Edge en Focus Knack. Zijn verhalen verschenen in DeBrakke Hond en Poëziekrant. Zijn debuutroman Vloed werd onderscheiden meteen premie van de Prijs Letterkunde van de <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen en werdbekroond met de Bronzen Uil, een prijs van het Willemsfonds voor de besteNederlandstalige debuutroman.CONTACT<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> TolhuisJan van Eyckplein 18000 BruggeT 050 40 74 61E bibadm@west-vlaanderen.beW www.west-vlaanderen.be/bibliotheekMeer cultuurnieuws krijgt u via Cultuur Cocktail, het e-<strong>zine</strong> van de <strong>Provinciale</strong> Dienst voor Cultuur.Surf naar www.west-vlaanderen.be/e<strong>zine</strong> en schrijf u daar in. Alle informatie over evenementen iste vinden via www.uitinwestvlaanderen.be.


Wil je je niet langer abonneren op dit e-<strong>zine</strong>, schrijf je hier uit.Wil je meer informatie over de e-<strong>zine</strong>s van de <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen, surf dan naar www.westvlaanderen.be/e<strong>zine</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!