FC 353 - Reesink Technische Handel B.V.

rth.nl
  • No tags were found...

FC 353 - Reesink Technische Handel B.V.

GF FCMaaiknikschudders met centrale -of zijdelingse trekboom FC 303 - FC 353VOEDERWINNING OP MAAT!


FC Maaiknikschudders FC 303 - FC 353De getrokkenmaaiknikschuddervan KUHNKUHN heeft baanbrekend werk verricht bijde ontwikkeling van de schijvenmaaiersen zal er ook in de toekomst alles aandoen om u in staat te stellen gemakkelijker,sneller en optimaal te produceren.Daarvoor biedt de maaiknikschudder vanKUHN u:• Een knikker met vrij-pendelende vingers eneen instelbare tegenkam voor een snelledroging van het gewas en beperking vande weersrisico’s.• Een uitstekende bodemaanpassing, waardoorhet gewas niet vervuild wordt, devoedingsstoffen behouden blijven en degraszode niet wordt beschadigd.• Innovatieve oplossingen, zoals de centralebalkdrukinstelling voor een moeiteloze,snelle en nauwkeurige aanpassing aande verschillende bodemomstandighedenzonder gebruik van gereedschap.• Speciale scharnierstukken met rubbertrillingdempers voor beperking van hetonderhoud.• Betrouwbaarheid en gebouwd vooreen jarenlange inzet en een hogeinruilwaarde.KUHN biedt u oplossingen voor het maaien, die aan uw wensen voldoen:KostenbesparingPraktijk Gerich


www.kuhn.comt Comfort -LevenskwaliteitAdvies DichtbijBetrouwbaarheid-Service


FCMaaiknikschudders FC 303 - FC 353Met zijdelingse of met centrale trekboom… Perfecte wendbaarheid!De nieuwe maaiknikschudder FC 303 en de FC 353 van KUHN zijn het resultaat van jarenlange ervaring en intensieveonderzoeken op het gebied van maaikniktechniek. KUHN heeft zich daarbij in het bijzonder op de volgende 4 puntengeconcentreerd:- Optimale aanpassing aan de bodemomstandigheden.- Gemakkelijke instelling van de machine zonder gereedschap.- Zo min mogelijk onderhoudswerkzaamheden.- Hoogste bedrijfszekerheid en lange levensduur ook bij intensief gebruik.3De GIRODYNE ® - draaikop:uitstekende wendbaarheidonder allegebruiksomstandigheden.GIRODYNE ® -zwenkkop:record levensduurGIRODYNE ® -zwenkkop:recordlevensduur- Door groot gedimensioneerde onderdelen is de betrouwbaarheid en duurzaamheidberhoogd- Praktisch gezien is de aandrijving zelfsmerend en daarvoor van een eigenpomp voorzien. U hoeft slechts het oliepijl te controleren.


www.kuhn.com4Een centrale trekboom verhoogt uw prestaties- Door de centrale trekboom kan naar behoefte rechts of links van de trekker worden gemaaid.- Het maaien in beide richtingen brengt bij relatief grote percelen een grote tijdsbesparing.- Hoge functioneringsflexibiliteit en buitengewoon aandrijvingvermogen door 4 V-snaren.


FCMaaiknikschudders FC 303 - FC 353Veel details, die het verschil makenWerkelijk alles is bij de maaiknikschudders FC 303 en FC 353 afgestemd op eenvoudige instelwerkzaamheden, De capaciteit,de kwaliteit van het geleverde werk en de betrouwbaarheid van de machine, we hebben niets aan het toeval overgelaten.De maaiknikschudders FC 303 en de FC 353 overtuigen door de fascinerende details.Constante balkdrukontlasting door een extreem grote pendelafstandconstant float®5Maaibalkinstelling constant float ®De instelling van de bodemdruk speelt een centrale rol bij het winnen van eerste klas ruwvoer en het tegelijkertijdvoorkomen van beschadigingen aan de graszode.Bij de FC 303 GC en de FC 353 GC geschiedt de balkdrukinstelling met behulp van een horizontaal in het draagframeingebouwde veren, wiens veerwerking op een hefsysteem werkt.Door de speciale kracht-overbrenging en van de veren wordt een gelijkmatige druk over een verticale slag van 40 cm bereikt.- Geringer onderhoud, + langere levensduurSpeciale scharnieren voor een langere levensduurDe frameconstructie en het maai- en knikgedeelte zijn middelsdrie scharnieren met elkaar verbonden. Bij het rijdenop een obstakel zorgen deze ervoor, dat het maai- enknikgedeelte naar boven uitwijkt en onbeschadigd blijft.Door het bijzondere concept (synthetische lagerringen, dieop verchroomde assen draaien) zijn deze onderhoudsvrij,bedrijfszeker en hebben een lange levensduurLagering op rubberen-dempersDoor de lagering op rubberen-dempers – exclusief bijKUHN- worden alle door de bewegende delen voortgebrachtevibraties tot een minimum gereduceerd.De dragende delen van de machine worden minder belast,de levensduur wordt daardoor verlengd.


www.kuhn.comHogestabiliteitEen zwaartepunt dicht bij de bodem,een grotere spoorbreedte en grotebanden zorgen voor :- een betere bodemaanpassing oponeffen percelen- een optimaal rijgedrag op hellingen eneenvoudiger bochten te maken.Hoofdaandrijving via V-snarenVoor een schokvrije aandrijving en voor het dempen van plotseling optredendekrachtpieken wordt de hoofdaandrijving van de maaiknikschudders FC 303/FC 353 met een centrale trekboom via V-snaren aangedreven. Een automatischespanregeling zorgt voor een constante V-snaarspanning. Bij de machines meteen zijdelingse trekboom wordt alléén de knikrotor met V-snaren aangedreven.6Profiteer er ook van...Centrale instelling van de balkdrukDe balkdruk wordt met een spindel ingesteld. Snel en zonder gereedschap is demachine voor de verschillende gebruiksomstandigheden in te stellen.Instelling van de maaihoogteDe maaihoogte wordt met een “topstang” ingesteld. Ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheidwordt de ingestelde maaihoogte in cm en inches aangegeven.


FCMaaiknikschudders FC 303 - FC 353De passende oplossing voor uw bedrijfVoor natuurweides en nieuw ingezaaid grasland,…Voor vlinderbloemige7Knikrotor met beweegbarestalen vingers en eenverstelbare tegenkamDoor de cilinder vorm van debeweegbare vingers van smeedstaalwordt het gemaaide gewaszelfs in een extra zwaar gewasbehoedzaam opgenomen, zonderplat geslagen te worden. Door dezuigwerking van de rotor vloeit hetgemaaide gewas naar de knikrotor,waar het ondereind als eerste wordtopgepakt. De zwaarste delen, diede langste droogtijd nodig hebben,worden door de rotorvingers intensiefbewerkt. De knikintensiteit hangtechter ook af van de stand waarinde verstelbare tegenkam, die zichin de doorstroomrichting van hetgewas bevindt, is afgesteld. Deinstelling gaat moeiteloos via eengemakkelijk toegankelijke hendel.Knikrotor met elastische,V-vormige vingers en eentegenkam (*)De V – vormige vingers tonen indiennodig een grote zijdelingse elasticiteit,maar zijn echter in werkrichtingzeer stabiel.1 - Bij het binnendringen van eenvreemd voorwerp wijken ze zijdelingsuit en keren daarna weer inhun oorspronkelijke positie terug.2 - Door de starheid in dewerkrichting worden zeer gelijkmatigeen luchtige zwaden gevormd:dat geeft een betere luchtcirculatiein het gewas en dus een korteredroogtijd.De knikintensiteit aan het gewasaan te passen: het toerental van deknikrotor - de positie van de knikplaat– de positie van de tegenkam,waarvan in één stand geen knikkingplaatsvindt. De V – vormige vingerstrekken de niet waterdoorlatendebuitenste laag (cuticula) open, zodathet water sneller verdampt en hetgewas sneller droogt.Onmiddelijke aanpassing van het toerental van de knikrotorVoor het aanpassen aan de verschillende omstandigheden zijn twee rotortoerentalleninstelbaar : 600 of 1000 min -1 .Het wijzigen van het toerental kan eenvoudig en snel middels het bedienenvan een hendel van de schakelaandrijving.- De aandrijving van de rotor gaat middels V-snaren, onderhoudsvrij enzonder enige aanpassingen. De V-snaren worden automatisch gespannenen worden constant op spanning gehouden.Kneusrollen- Het profiel verloopt vanuit de buitenzijdevan de rol tot in het midden:het gemaaide wordt in delengte – en in de dwarsrichtinggeknikt.- Dit geeft een dubbel knikeffect;de stengels worden geknikt en deomhullende waslaag wordt opengewreven.Resultaat: stengel en blad hebbeneen gelijk drogingsverloop, door hetschroefvormig en gelijkmatig ribbenprofielvan de rollen is een optimaleoogstkwaliteit gegarandeerd.Veilige en betrouwbareaandrijvingDe beide rollen grijpen in elkaar enworden synchroon aangedreven. Ditgarandeert een betrouwbare invullingen een geringe slijtage vande rollen. De hoofdaandrijving viaV-snaren geeft de rollen flexibiliteitbij piekbelastingen.De eindaandrijving gaat via eentandwielset in een onderhouds-vrijeaandrijving.


www.kuhn.comKUHN-technologie – zodat u probleemloos kunt werken…8Meer dan40 jaarervaring752613412345678Maaibeeld van de KUHN maaikmikschudders FC 303 / FC 353Enorme belastbaarheid: hoogwaardige dubbelrijige kogellagers met vormvaste, perfect afgedichtelagerhuizen.Betrouwbare bescherming bij een botsing op een hindernis: de PROTECTADRIVE ® -overbelastingsbeveiliging beschermt de aandrijving en vermindert zo de kans op stilstaan van de machine in het maaiseizoen.Grootste bedrijfszekerheid: de tandwielen met een grote diameter van smeedstaal garanderen dehoogste bedrijfszekerheid.Perfecte afdichting van de maaibalk; door solide O-ring afdichtingen.Lange levensduur: Optimale plaatsing van de lagers naar de krachtlijn van de maaischijven – uitstekendecompensatie van de krachten en een langere levensduur.Slijtvast en duurzaam: de bevestigingsbouten voor de assen van de tussentandwielen liggen goedbeschermd in ingelaste inzetstukken van gehard staal.Stabiliteit en veiligheid: bescherming van de mesbevestiging door bouten, die in inzetstukken van gehardstaal liggen.Kwaliteit maaiwerk: vlakke maaischijven voor betere gewasgeleiding tijdens het maaien.8Eenvoudig vervangen van hogemaaischijvenDe verhoogde maaischijven aan debuitenzijde van de maaibalk zorgenvoor een duidelijke scheiding van hetgemaaide in zware gewassen. Tevenszijn ze net als de andere maaischijvenmakkelijk te wisselen.


FCMaaiknikschudders FC 303 - FC 353Onze concepten voor de breedaflegging…De machines FC 303 en FC 353 kunnen in bijna elke denkbaar te maaien gewas ingezet worden.• Asymmetrische zwadbord, die de maaizwaden tot één dubbelzwad samenbrengt.• Door breedverdling wordt werkgang met cirkelschudder bespaard.9BreedverdeelsetEen volledige opening van de zwadborden vergroot de breedte van de zwaden.Als het gewas breed verdeeld moet worden, kan er een extra breedverdeelset gemonteerd worden.Als extra uitvoering voor de FC 303 GL / GC en de FC 353 GC machines. Standaard bij de machines FC 303 YGL/YGC.Snelle omschakeling naar breedverdelingKwaliteitsvoer dankzijbreedafleg- Het drogingsverloop wordt dankzijde geringe dichtheid van het zwaden een daardoor verhoogde luchtcirculatieverkort.- Het gewas hoeft minder vaakgekeerd te worden, dit is positiefvoor de voerkwaliteit .k.


www.kuhn.com...of samen afleggen van de zwadenDoor een asymmetrischzwadbord bij de machinesFC 303 GC en FC 353 GCFC 303 GLV:Voor zwadsamenleggen op maatDoor hydraulische verstelbare zwadborden bij de FC 303 GLVDe maaiknikschudder FC 303 GLV is meer als een gebruikelijke machine, waaraaneenvoudig hydraulisch verstelbare zwadborden gemonteerd worden. KUHN biedt Ueen machinecombinatie, die ook onder de moeilijkste omstandigheden betrouwbaarmaaizwaden samen aflegt en de op de verschillendste gebruiksomstandighedengoed neergelegd is.Naar links verzettezwadafleggingHet zwad wordt links van het middenvan de machine afgelegd. Dank zij detrekboom in het midden wordt bij eenheen- en teruggang een dubbelzwadverkregen, die eenvoudig met de pickupvan een veldhakselaar opgenomenkan worden. De breedte van het dubbelzwadbedraagt bij de FC 303 GCca, 3,20 m en bij de FC 353 GC ca.3,70 m.10Standaard: geleideplaat voor de breedafleggingDe geleideplaat wordt eenvoudig via een hendel in positie gezwenkt en dan is de machine gereed voor een zwadafleggingvan 2,20 m breedte. De hydraulisch verzwenkbare zwadborden kunnen in iedere gewenste positie vastgezet worden.Een uitzonderlijk snelle gewasstroomdoor de knikrotor metbeweegbare vingersDeze zorgt voor een snelle stroom vanhet gewas zelfs bij een kleine zwadbreedtebij 2 zwaden : 2,80 m onderoptimale omstandigheden tot 3,20 monder zware omstandigheden.Hydraulisch verstelbarezwadbordenDe zwadborden zijn in de breedteinstelbaar, daarmee kunt U ook voor depick-ups van grotere oogstmachine eenoptimaal zwad vormen. Het drogingsverloopkan door een brede zwadafleggingverkort worden.TrekboomverstellingOm het overrijden van de zwaden tevoorkomen, zwenkt de trekboom bijiedere passeergang tussen twee voorafaangegeven punten. De trekboom verstellingis instelbaar om een goede aanpassingaan verschillende trekker breedtes tegaranderen.


TECHNISCHE GEGEVENSFC 303GLFC 303GLVFC 303YGLFC 303RGLFC 303GCFC 303YGCFC 303RGCFC 353GCWerkbreedte (m) 3,00 3,50AanbouwGIRODYNE ® - zwenkkop- 2 punts pendelframe aan de trekstangenTrekboom zijdelings middenAantal maaischijven 6 7Aftakastoerental (min -1 ) 1000BodemaanpassingMaaibalkontlastingType knikkerToerental van de vingerrotor (min -1 )Bewegendestalenvingersentegenkam600 resp1000via keuzehendelZwadbreedte (m) 1,00-1,80Geleiding met grote pendelwegDoor horizontaal liggende veren die zorgen voor een constante trekkrachtBewegendestalenvingersentegenkam660 resp1100via keuzehendelEen enkelzwad:1,00 -2,20 tweebij elkaargevoegdezwaden2,80 -3,20ElastischeV-vormigevingersentegenkam600 resp1000via keuzehendelKneusrollenBewegendestalenvingersentegenkamElastischeV-vormigevingersentegenkam850 600 resp1000via keuzehendel1,00 - 2,20 1,00-1,80KneusrollenBewegendestalenvingersentegenkam850 600 resp1000 viakeuzehendel1,00 - 2,20 1,20-2,30FC 353RGCKneusrollen8501,20-2,70BreedverdeelsetVrijloopVerstelling van de maaihoogteInstelling van de maaibalkbelastingextrauitvoering- standaard -extrauitvoeringstandaard - extrauitvoeringIn het aandrijfgedeelte geintergreerdtCentraal - d.m.v. een draaispindel; afstelwaarde kan direct worden afgelezenCentraal - via een draaislingerTransportbreedte (m) 3,00 3,50Bandenmaat 11.5/80 - 15.3Verlichting - en waarschuwings- bordenstandaardGewicht (kg) 2120 2200 2100 2200 2350 2250 2450 2500 2600Vereist vermogen tractor (kW/pk) 66/90 74/100Noodzakelijke hydrauliekaansluitingen1 x enkelwerkend + 1 x dubbelwerkendOriginele KUHN onderdelen maken het onderscheid!De originele messen van KUHN voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen (ISO 5718) en zijn duurzaam.Gedraaide MessenIn de landen van de Europese Unie voldoen onze machines aan de EU-machinerichtlijn. Om specifieke machineonderdelen beter te kunnen laten zien, zijn in de afbeeldingen op onze folders, bepaaldebeschermingsdelen weggelaten. Deze delen moeten volgens de voorschriften in de montage- en gebruiksaanwijzing gemonteerd worden. Alle machines worden volgens de in het desbetreffende land geldendevoorschriften van de vereiste veiligheidsvoorzieningen voorzien. Wij behouden ons het recht voor om veranderingen ter verbetering van de machines door te voeren. De in deze folder afgebeelde machinesen toebehoren kunnen door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model beschermd zijn. Geregistreerd(e) merk(en).KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedexwww.kuhn.com- Geharde messen- Tweezijdig bruikbaar- Gedraaide vorm voor een schone snede- Zelfslijpend- Mesdikte: 4,3 mm8210 Zedelgem Tel.: (050) 25 00 105590 Ciney Tel.: (083) 61 14 74www.packo.beBELGIEGebogen messen- Geharde messen- Tweezijdig bruikbaar- Door de gebogen vorm grotere weerstand- Voor extreme bedrijfsomstandigheden- Mesdikte 4,3 mmReesink Technische Handel B.V.Loskade 6Postbus 20, NL 7200 AA ZUTPHENTelefoon : 0575 - 599469Telefax : 0575 - 599451E-mail : info@rth.reesink.nl - www.kuhn.rth.nl-Om het milieu te sparen, gebruiken wij uitsluitend chloorvrij papier / Printed in France - 920 092 NL - 04.11 - Copyright KUHN 2011

More magazines by this user
Similar magazines