Het Dolez-project: beton in functie van hedendaagse ... - Febelcem

febelcem.be
  • No tags were found...

Het Dolez-project: beton in functie van hedendaagse ... - Febelcem

BESTUDEERDE INTEGRATIEDe architecten over het Dolez-project leggen meteen denadruk op de geslaagde integratie van natuur, stad enplatteland. Het terrein bevindt zich in een vallei tussende beboste zones : het Avijl-plateau en de Kauwberg, tweebelangrijke natuurgebieden van de gemeente Ukkel. Hetarchitectenbureau heeft ook, na een grondige studie vande onmiddellijke omgeving van het project, een bijzondereruimtelijk potentieel in kaart gebracht, met drie verschillendesites (natuurgebied, stedelijk en landelijk gebied) dieop eenzelfde plaats nauw met elkaar verweven worden.Deze elementen lagen aan de basis van het concept, waarbijde algemene methodologie van de architecten geïnspireerdis op een lectuur van de bestaande architecturale, stedelijkeen landschappelijke elementen. Zo was de aanwezigheidvan visuele doorsteken naar de naburige natuurgebieden,van gebouwen die terugwijken ten opzichte van de rooilijn,en van siertuinen en moestuinen doorslaggevend bij hetontwerp van het project.AAN0 1 5 10m


Doorsnede AAHet project ligt in het centrum van een complex netwerk van natuurlijk landschap, landelijkemorfologie en stedelijke organisatie. De vorm van de twee gebouwen, hun volumetrie en huninplanting werden gedicteerd door de ambitie om een schakel tussen stad en landschap te creëren.Foto Serge BrisonEEN SCHAKEL TUSSEN STAD EN LANDSCHAPDe intentie van het Dolez-project is ondubbelzinnig dezeverstrengeling tussen het landschap en het stedelijkeweefsel te versterken. Dankzij de bewuste keuzes metbetrekking tot de inplanting, de volumetrie en de gevelcompositievormt het project een echte schakel tussenbeide. De inplanting van de twee gebouwen en hun vormvervolledigen op doordachte wijze de bestaande stedelijkebebouwing. Ze groeperen zich rond een gemeenschappelijkeen centrale tuin die vanaf de straat uitzicht biedt op deKauwberg, achter het perceel. De volumetrie helt vervolgenszachtjes af naar dat plateau, tot de gebouwen overvloeienin het natuurlijke reliëf van de site. De groendaken vormenzo letterlijk een verlengstuk van het landschap tot in debebouwde zone.


EEN ABSTRACTE, NATUURLIJKEEN KARAKTERISTIEKE GEVELDe ontwerpuitgangspunten werden consequent doorgetrokkenin de gevel: compositie en materiaalgebruikmaken van de gevel een essentieel element in de perceptievan het architecturaal concept. Aan het ontwerp gingeneen zorgvuldig grafisch onderzoek en grondige materiaalstudievooraf om de gevel zijn loutere functionele rolte laten overstijgen en hem een geheel eigen karakterte geven. Het resultaat is een spel van schuivenderechthoeken, ondersteund door het doordachte stramienvan grote verticale muuropeningen. Alleen een wat dieperterugspringende voeg geeft de verdiepingen en dus defunctionele structuur van de gebouwen aan. Voor de restdrukt de gevel zijn persoonlijkheid uit dankzij de bekledingmet lichtgrijze gekliefde betonblokken. De architectenzochten een uitgesproken textuur en hebben gekozenvoor een opvallende en expressieve gevel. Zo dragen hetgekliefde beton maar ook het motief van de balustrade,het lijnenspel en de groendaken bij tot de ‘natuurlijke’en levendige uitstraling van de gebouwen, een echo vande omgeving.Deze gevel is het product vanheel wat werk. Hij heeft zijnkarakter te danken aan eenverzorgde grafische compositieen het gebruik van gekliefdegevelblokken in beton.Het resultaat is een gevel dieactief bijdraagt tot de perceptievan het geheel naast zijnfunctie als louter omhulsel.Foto Serge Brison


VU: André Jasienski, Vorstlaan 68, 1170 BrusselFoto Serge BrisonAuteur: Sylvie Reversez, architectVoor meer informatie:Atelier d’architecture B612 AssociatesWaterloosesteenweg 1253 te 1180 Brusselhttp://architecte.b612associates.netT: 02 732 96 93 - E: secretariat@b612.beBedrijf:HERPAINStabiliteitsstudie:Dhr. Nguyen voor JZH & PartnersFoto Bruno Bosilo

More magazines by this user
Similar magazines