12.07.2015 Views

WI MOFINA TAMPE Beukelsweg 101 – 141 Rotterdam ... - Laurens

WI MOFINA TAMPE Beukelsweg 101 – 141 Rotterdam ... - Laurens

WI MOFINA TAMPE Beukelsweg 101 – 141 Rotterdam ... - Laurens

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WI MOFINA TAMPEBeukelsweg 101141Rotterdam – Het Nieuwe Westen


Aantal en type woningen• 13 tweekamerwoningen• 8 driekamerwoningenBouwjaarOngeveer 1920,gerenoveerd in 1995.De appartementenIn Wi Mofina Tampe, dat‘ons bescheidenonderkomen’ betekent, isgeen enkele woninghetzelfde. Grootte,indeling en ook hoogte zijnverschillend. De woningenhebben gemeen dat zeruim zijn en eenongebruikelijkemaatvoering hanteren. Dewoningen hebben in hetalgemeen een royalewoonkamer met een openkeuken in de hoek, een flinkeslaapkamer en een prettigedoucheruimte. Niet alleelementen in het gebouw ende woningen zijn optimaalgebruiksvriendelijk voorouderen. Het gebouw isdaarom vooral geschikt voorvitale senioren.VoorzieningenDe voorzieningen bestaan uiteen gemeenschappelijkeruimte op elke verdieping eneen groot dakterras.


Laurens WonenSinclair Lewisplaats 20,3068 EC RotterdamT 010 407 07 04F 010 407 07 00E info.vastgoed@laurens.nlI www.laurens

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!