Infomagazine september 2012 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be
  • No tags were found...

Infomagazine september 2012 - Stad Oudenaarde

VerkiezingenV# Verkiezingen 14 oGemeenteraads- en pOp 14 oktober kiezen we wie dekomende zes jaar onze stad zalbesturen. Iedereen ouder dan18 kan zijn of haar stem uitbrengen.Diezelfde dag vindenook de provincieraadsverkiezingen plaats.De stembureaus zijn open van 8 uur tot 13uur. Kiezers die hun oproepingskaart niethebben ontvangen, kunnen een duplicaatafhalen bij de dienst bevolking. Op zondag14 oktober is de dienst bevolking open van9.30 uur tot 11.30 uur.Hoeveel gemeenteraadsledentelt mijn gemeente?Het aantal gemeenteraadsleden datverkozen wordt in elke gemeente is eenbelangrijk uitgangspunt bij de gemeenteraadsverkiezingen.Het aantal is afhankelijk van het aantalinwoners in de gemeente. Het inwonersaantaldat in aanmerking genomen wordtis het aantal personen ingeschreven in hetrijksregister op 1 januari 2012.Oudenaarde telde op die datum 30.238inwoners en zal hierdoor voortaan 31raadsleden tellen in de plaats van dehuidige 29.Hoeveel schepenen telt mijngemeente?De gemeenteraadsleden verkiezen uithun midden een aantal schepenen. Ookdit aantal staat in verhouding tot hetbevolkingscijfer. Oudenaarde krijgt in detoekomst 7 schepenen.De gemeenteraadsleden kunnen ereventueel minder verkiezen, maar iedercollege moet, naast de burgemeester ende OCMW-voorzitter, minstens tweeschepenen hebben.Is de OCMW-voorzittervolwaardig schepen?De OCMW-voorzitter wordt vanrechtswege schepen vanaf zijn of haarverkiezing tot OCMW-voorzitter.Ook hij heeft volwaardig stemrecht in hetcollege.De OCMW-voorzitter komt bovenop hetmaximale aantal toegelaten schepenendat het college kan tellen.In Oudenaarde wordt niet viacomputer gestemd.Hoe stem je geldig op papier?Je kan geldig stemmen door hetuitbrengen van:• Een lijststem, als je akkoord gaat metde volgorde waarin de kandidaten opde lijst voorkomen• Een naamstem, meerdere naamstemmenop eenzelfde lijst of eenlijststem in combinatie met een ofmeer naamstemmen binnen dezelfdelijstWat gebeurt er met blancostemmen of ongeldigestemmen?Blanco stemmen en ongeldige stemmentellen niet mee bij de verdeling van dezetels.Wat als je wegens lichamelijkebeperkingen niet kan kiezen?Een kiezer die wegens lichamelijkebeperkingen niet in staat is om alleennaar het stemhokje te gaan om er zelfzijn stem uit te brengen, mag zich mettoestemming van de voorzitter van hetstembureau door iemand laten begeleidenof bijstaan. De naam van de begeleiderwordt genoteerd.2 - infomagazine - September - 2012


ProvincieraadsverkiezingenOp 14 oktober kiezen we de 72 mannen en vrouwen die onzebelangen verdedigen in de provincieraad. De provincieraadkiest uit zijn leden de bestendige deputatie. In elke Vlaamseprovincie zijn er 6 gedeputeerden. Zij worden zo gekozen datelk arrondissement door ten minste 1 gedeputeerde isvertegenwoordigd.Die arrondissementen zijn onderverdeeld in provinciedistricten,die op hun beurt nog eens uit meerdere kantons bestaan.Hoeveel provincieraadszetels per arrondissement te begevenzijn, wordt bepaald op basis van het aantal inwoners. Hetprovinciedistrict Oudenaarde omvat de gemeentenOudenaarde, Zingem, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem,Lierde, Brakel, Zwalm, Horebeke, Ronse enKluisbergen. Het district Oudenaarde krijgt 6vertegenwoordigers in de provincieraad.De kiesverrichtingen voor de provincieraadsverkiezingen –uitbrengen van geldige stemmen, stemmen bij volmacht,… -zijn gelijklopend met deze van de gemeenteraadsverkiezingen.De zeteltoewijzing is echter minder eenvoudig dan bij degemeenteraadsverkiezingen, vooral door de toepassing vande zogenaamde apparentering. Dit is een vrij ingewikkeldeberekening die er, eenvoudig gezegd, op neerkomt dat kandidatenvan een bepaalde lijst verklaren dat zij – met het oog opde zetelverdeling – zich verbinden met de lijsten die in anderekiesdistricten uit hetzelfde arrondissement zijn voorgedragen.2012 - September - infomagazine - 5


de auteur met deze laatste thema’s sympathiseert ofwel dathij hier als moralist deze lieden met de vinger wijst.Het zou een traditionele donderpreek van de pastoor vanopde kansel kunnen zijn…Parallel met de muziek, vinden we in de schilderkunst van omstreeks1500 deze dubbele visie op ‘het zotte’ net zo: schilderijenlijken vanuit een strenge moraal op deze burgerbevolkingslaagneer te kijken, terwijl ze hen in al hun armoede en nederigheidook als model willen schilderen van hun tijd.Zo staat de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch bol van deze dubbelzinnigheiden kan dit werk door het gebruik van een bijzonderrijke beeldtaal, zowel het ‘hels paradijs’ in combinatie met dehel, het laatste oordeel, als het ‘hemels paradijs’ voorstellen.Het is een beeldtaal die diep geworteld zit in het grote Europesedenken over de lotsbestemming van de mens …PraktischCapilla Flamenca in de Tuin der LustenVrijdag 28 september 2012 om 20 uOnze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Pamele, OudenaardeReservaties:SAMW / Jeugd & MuziekSecretariaat, Woeker 3, Oudenaarde055/39.03.60an.de.leenheer@oudenaarde.beAVM / BibliotheekMarkt, Oudenaarde055/30.13.66Vlaanderenin Oudenaarde …Muziek van o.a. Orlandus Lassus, Clemensno Papa, Jannequin, Josquin Desprez,Obrecht.Met:Marnix De Cat, altusTore Denys, tenorLieven Termont, baritonansDirk Snellings, bassusJan Van Outryve, luitOp vrijdag 28 september 2012 om 20 u in deO.-L.-Vrouw Geboortekerk van Pamele (Oudenaarde)…en de Vlaamse ArdennenNet zoals vorig jaar slaan de organisatoren van het Festivalvan Vlaanderen in Oudenaarde de handen in elkaar metcollega’s uit de buurt. Voor deze editie wordt zelfs eenabonnementsformule aangeboden: wie wil genieten vanalle drie de concerten, geniet ook van een interessantekorting!Organisatoren Ename (PAM), Wortegem-Petegem(Cultuurraad) en Oudenaarde programmeerden hunconcerten bovendien netjes op één weekend,het laatste van september.ApsaraZaterdag 29 september 2012 om 20uSint-Laurentiuskerk, EnameReservaties:Pam Ename055/30.90.40museum@ename974.orgI Solisti del VentoZondag 30 september 2012 om 17 uSint-Pietersstoelkerk, Moregem ( Wortegem-Petegem)Reservaties:Gemeentelijke Bibliotheek, Rozenhof 128,Wortegem-Petegem055/30.99.84ruth.debels@wortegem-petegem.beTarieven:OK-pas:Jongeren tot 16j:Voorverkoop en 55+:Aan de kassa:1,00 EUR8,00 EUR10,00 EUR12,00 EURAbonnement : 24,00 EUR voor de 3 concerten samen (of 8,00EUR per concert)Op elk reservatieadres kan u kaarten krijgen voor elkconcert!2012 - September - infomagazine - 7


R# Requiem van MRequiemvan MozartMechels Kamerorkest met solistenWie A zegt,moet B zeggen…De stad zet in op klassiekemuziek?De volgende actie staat klaar!Op zondag 11 november 2012 organiseertde dienst cultuur een fantastischconcert: met het Requiem van Mozartpresenteren we een absoluut topwerk uitde muziekgeschiedenis!Plaats van gebeuren is de Sint-Jozefskerk.Ook daar stond er met De Schepping vanHaydn een memorabele uitvoeringgeprogrammeerd ter gelegenheid van‘Klara in de Stad’ in 2009.En er is nog een link met de muziekfestiviteitenvan toen. Ann de Renais,de internationaal vermaarde sopraan,afkomstig uit de Vlaamse Ardennen,die destijds het slotconcert van hetKlara-weekend zong, staat ook innovember weer als grote vedette op hetconcertpodium.Zij staat daar uiteraard niet alleen; zij isomringd door het Mechels Kamerorkest,het koor Vivente Voce en meerdere anderesolisten.Afspraak :Op 11 november 2012 om 16 u in deSint-Jozefskerk, op het Sint-Jozefspleinin Oudenaarde.Het volledige programma ziet er alsvolgt uit:Brahms Choralvorspiele für StreicherRheinberger 3 Geistliche Gesänge voora capella koorMozart Requiem in d-moll KV 626(edition Franz Beyer) voor 4 solisten,koor en orkestHet Mechels Kamerorkest.Dit jonge en dynamische orkest, bestaandeuit een 35-tal musici, kwam medio 2004tot stand onder impuls van huidig chefdirigentTom Van den Eynde.In zijn korte bestaan heeft het orkest zichzeer snel een plaats weten te veroveren inhet Vlaamse muzikale landschap.De talrijke concerten in diverse culturelecentra getuigen hiervan. Vermaarde (inter)nationale solisten werken graag samenmet dit jonge orkest en prijzen telkensopnieuw het enthousiasme, dynamismeen verfijnde samenspel.Kaarten kosten 15 EUR .Korting voor senioren,jongeren en ok-pasReservaties:Avm, bibSecretariaat SAMWEn bij de Oudenaardse zangkoren8 - infomagazine - September - 2012


Mou# MOU erkend museumMOU, het Museum van Oudenaarde en de VlaamseArdennen heeft een kwaliteitslabel gekregen.Met dat label erkent de Vlaamse overheid sinds1996 de kwaliteitsvolle werking van erfgoedinstellingen.Door het toekennen van dergelijke labels draagt de Vlaamseoverheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureelerfgoedwerking.De organisaties tonen met dit label aan datze hun verantwoordelijkheid als beheerder van cultureelerfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties(verzamelen, behouden en beheren, onderzoeken enbeschikbaar stellen aan het publiek) op een evenwichtige wijzeuit en geven garanties op het vlak van het management.Het label creëert ook mogelijkheden voor (internationale)bruiklenen, collectiemobiliteit en informatieuitwisseling.Het MOU nog niet bezocht?Het loont de moeite en nu zijn het niet alleen wij die ditzeggen, maar ook de Vlaamse overheid zegt het door aanMOU een kwaliteitslabel toe te kennen!Nieuw in MOU: kinderparcoursZin in een spannende duik in de duizendjarige geschiedenis vanOudenaarde? Dat kan in het MOU. Speciaal voor kinderen is ereen parcours met allerlei leuke opdrachten en een verrassing…Terwijl de ouders rustig kunnen genieten van hun bezoek aanMOU kunnen de kinderen de zalen op een actieve manierontdekken.Vraag de gratis bundel aan de balie en vertrek voor een reisterug in de tijd.Leuke commentaren op onze stad,MOU en de stadswandelingOp de website reisroute.be ontdekten we aangename reactiesvan mensen die onze stad bezochten.We citeren er twee:Frank Van Dessel (5 juli 2012)Een bijzonder mooie wandeling in een bijzonder mooie stad! Jewandeling starten met een bezoek aan het nieuw museum MOUis bijzonder aanbevolen. Zaterdag en zondag (gedurende juli enaugustus) van 14.30 uur tot 17 uur is de Onze-Lieve-Vrouw vanPamelekerk te bezichtigen.Dit vroeg gotische kerkje (13de eeuw) is meer dan een bezoekwaard!Esmeralda Boone (17 mei 2012)We hadden het geluk een dagje mooi weer te hebben tussenalle regendagen door. We hebben de stadswandeling een culinairvleugje gegeven met als starter een aperitief in café Carillon, eenvan de oudste cafés in de stad, en geëindigd in de bekendesuikerbakkerij Jan van Gent voor een overheerlijk dessert.Kortom, we hebben een heel mooie dag beleefd en zijn bekoorddoor de mooie gebouwen die we aanschouwd hebben.Bij deze wil ik ook een dikke pluim geven aan dedames van de toeristische dienst, die ons metveel enthousiasme geholpen hebben door veelinfo te geven. Een echte aanrader!MOU, stadhuis, 055 31 72 51,mou@oudenaarde.be10 - infomagazine - September - 2012


#Activiteitenvan de bibBibliotheek100% ijs – AntarcticaHet verhaal van de Belgen op de PoolReisjournalist Johan Lambrechts vertelt over zijn Zuidpoolexpeditiein de voetsporen van Adrien de GerlacheDonderdag 8 november om 20 uur in De Woeker.Al meer dan 110 jaar spelen wij een prominente rol inde verkenning van de Zuidpool, de grootste wildernis terwereld, de laatste echt ongerepte reisbestemming opaarde. Het begon allemaal in 1897 toen Adrien de Gerlachemet de Belgica naar Antarctica voer en voor het eerstin de geschiedenis in het poolijs moest overwinteren. Hetheroïsche verhaal van de avontuurlijke pionier is onlosmakelijkverbonden met de lotgevallen van andere beroemdepoolreizigers, zoals Amundsen, Scott of Shackleton. Hetfascinerende verhaal van de Zuidpoolexploraties in eenlandschap van ijs, pinguïns en barre kou brengt een vooreen stuk vergeten Belgisch verleden weer tot leven.Een organisatie van de bibliotheek in samenwerking met Davidsfonds enMarkant.Taalmix workshopWoensdag 17 oktobervan 18.30 uur tot 20 uurHuis van het NederlandsTaalmix is een project van het Huis vanhet Nederlands Oost-Vlaanderen.Voor anderstaligen is het dikwijls nietgemakkelijk om het Nederlands tegebruiken in het dagelijkse leven.Het doel van dit project is dan ook omanderstaligen en Nederlandstaligen samente brengen om hun talen te oefenen.Tijdens de workshop op 17 oktoberin de bibliotheek krijg je meerinformatie over het project en kan jenaar hartenlust oefenen.Bibquiz24 oktober om 20.00 uurin De BrandWoekerNiet voor beroepsquizzers!De vragenreeksen zijn overgotenmet een Oudenaards sausje.Teams van 4 personen.Per team betaal je 8 euro.Vooraf inschrijven bij de bib:055 30 19 33,bibliotheek@oudenaarde.beVia de website www.taalmix.bekunnen mensen een taalvriend vinden.Een taalvriend is iemand uit jouw streekdie jouw interesses deelt.Als anderstalige met minstens eenbasiskennigs Nederlands kan je metjouw taalvriend Nederlands oefenen ineen reële situatie. Als Nederlandstaligekan je het Nederlands van anderstaligenhelpen verbeteren en je eigen talenkennisbijspijkeren.Bibliotheekweek-VerwendagZaterdag 20 oktobervan 10 uur tot 16 uurVerkoop van afgevoerde bibliotheekboekenen cd’s.Iedereen krijgt een hapje en eendrankje én een attentie.Om 14 uur optreden vancoverband The HillPraatpaal2012 - September - infomagazine - 11


SubsidiesS# SubsidiesImpulssubsidie van Toerisme Vlaanderenvoor de herinrichting van het Ronde vanVlaanderenpleinMet de impulsprogramma’s geeft Toerisme Vlaanderenfinanciële ondersteuning aan het toeristischaanbod in Vlaanderen. Eén van de thematischeimpulsprogramma’s waarvoor subsidies kondenaangevraagd worden is de viering van 100 jaarRonde van Vlaanderen in 2013.Het stadsbestuur van Oudenaarde diende een dossier in voorfinanciële ondersteuning van de herinrichting van het Rondevan Vlaanderenplein tot uniek belevingsplein. Het dossier werdgoedgekeurd en het stadsbestuur krijgt van Toerisme Vlaanderen63.194 euro, wat neerkomt op 60% van de geraamdekostprijs.Inhoudelijk:Op het huidige Ronde van Vlaanderenplein verwijst niets naarde wielersport in het algemeen of de Ronde van Vlaanderen inhet bijzonder. Via dit project moet het plein een unieke, gezelligeontmoetingsruimte worden waar ook heel wat te beleven valt.Mogelijke acties:• Plaatsing van een Ronde 100-monument dat op 25 mei2013, als de Ronde dag op dag 100 jaar bestaat, wordtingehuldigd• Ronde-spel, geïntegreerd in de betegeling van het plein• Walk of Fame: alle Ronde winnaars krijgen op het Rondevan Vlaanderenplein hun eretegel, met uniek logo• Rondezadels: her en der op het plein komen fietszadels tenbehoeve van wandelaars, fietsers, broodjeseters,..• Rondetafels waarbij op het tafelblad historische weetjes entoeristische info staat• Speciale wanden met heroïsche Ronde foto’s12 - infomagazine - September - 2012


Subsidiessfeerbeelden: RetroRondefoto’s: Marc DemoorKoen DegrooteImpulssubsidies voorhet Centrum Rondevan VlaanderenHet Centrum Ronde vanVlaanderen diende drieaanvragen in bij ToerismeVlaanderen voor impulssubsidies,die alle driegoedgekeurd werden.1 Infrastructuurproject (91.470 euro)Het infrastructuurproject omvat hetaanbrengen van interne en externesignalisatie, de aankoop en installatievan buitenverlichting, de toeristischeaankleding van de balie, een platformter ontsluiting van de VRT-cameramotoren de inrichting en aankledingvan de trappen die naar het museumleiden.Op vlak van techniek voorziet mennieuwe projecten voor de filmzaal, eenmeetsysteem toegang belevingsmuseum,het aanleggen van databekabeling,een update en uitbreiding van camerabewaking,uitbreiding van de pc’s enaankoop en installatie van bijkomendeverlichting voor het belevingsmuseum.2 Uitbreiding en vernieuwing museaalaanbod (128.642 euro)Het belevingscentrum is een ruimtewaar via zintuiglijke prikkels de sfeervan de Ronde van Vlaanderen wordtopgeroepen. Om deze invulling nogaantrekkelijker te maken wil men eenaantal ingrepen en aanvullingen in hetmultimediale aanbod doen. Zo komener audiogidsen.Aan de hand daarvan kan de bezoekeralles rond de streek en de Ronde voorgeschoteldkrijgen. Verder komt er eeninteractieve fietselektro-attractie.Het centrum voorziet ook in een virtuelebeklimming met Ronde-held.Drie fietsen bieden de bezoekers demogelijkheid zich te meten met driebekende wielrenners op drieverschillende heuvels naar keuze.Tot slot is er de topografische reliëfkaartVlaamse Ardennen, een driedimensionalekaart van 3m x 2m, waaropniet alleen het parcours van de Ronde,maar ook allerlei toeristische informatiekan worden weergegeven.3 RetroRonde Deluxe(68.622 euro)Reeds een aantal jaren organiseert hetCentrum Ronde van Vlaanderen deRetroRonde. Deze fietstoertocht wordtgereden op antieke fietsen van minstens30 jaar oud. Voor de luxe editievan 2013 ziet men het echter grootser.De klemtoon zal liggen op 1913, het jaarwaarin Karel Van Wijnendaele de Rondevan Vlaanderen in het leven riep.Dit scharnierjaar zal de rode draadvormen doorheen de activiteiten.Centrum Ronde van VlaanderenMarkt 43tel 055 33 99 33info@crvv.be2012 - September - infomagazine - 13


Pamelevernieuwt# Pamele vernieuwt!Pamele is een stadsdeel met een rijke en bewogengeschiedenis, een wijk van mensen met een hart,van ridders, hertogen en rebellen, van soldaten enambachtslieden, een wijk die heel erg de geschiedenisvan onze stad bepaald heeft.Sinds 2 mei is gestart met weg- en rioleringswerken in Pamele.Deze werken vormen de aanloop naar het stadsvernieuwingsprojectScheldeboorden/Scheldekop, dat de volgende jarengefaseerd vorm zal krijgen. Dit is het ideale moment om viaarcheologisch onderzoek een stukje van het rijke verleden vanPamele bloot te leggen en te onderzoeken. Solva doet dezeopgravingen in opdracht van het stadsbestuur.Louise-MariekaaiHet onderzoek op de Louise-Mariekaai is inmiddels afgerond.We staan even stil bij de voornaamste resultaten.Op verschillende historische kaarten is ter hoogte van hetgeplande rioleringstracé in de Louise-Mariekaai een huizenblokte zien met aan de oostzijde een kapel. De kapel zou eenbidplaats specifiek voor schippers zijn geweest. Deze huizen enkapel paalden vlak aan de Schelde, ter hoogte van het voormaligeSpei. Dit is één van de oudste stuwsluizen met balken enkoorden, die minstens teruggaat tot 1155. Op het tracé van degeplande riolering werd een beperkt onderzoek uitgevoerd omde geschiedenis van de kaai en de bewoning beter te documenteren.Zoals verwacht konden de archeologen op de Louise-Mariekaaieen deel van een post middeleeuws huizenblok aansnijden.Zoals ook op de historische kaarten te zien is, bevonden dezegebouwen zich met hun achterzijde in de Schelde.De achtergevels fungeerden dus ook als kademuur, die bovendiengefundeerd was op ingeheide houten palen. Zowel binnenals buiten de muren bevinden zich pakketten puin en grondwaarmee een deel van de Schelde is gedempt. De dempingbinnen de muren is te dateren in de 17de – 18de eeuw en hangtsamen met de bouw van de kademuur.De demping van een deel van de Schelde buiten de muurgebeurde in de eerste helft van de 20ste eeuw en staat inverband met de aanleg van een nieuwe kade. Deze kadebevindt zich echter buiten de opgegraven zone. Een aantalhouten balken en muurfragmenten getuigen wel vanconstructies die te maken hebben met versteviging van de kaaien de aanwezigheid van een sluizencomplex, waarvan ook eenmuurfragment is aangetroffen.Het onderzoek langs de Louise-Mariekaai heeft aangetoond datde Schelde op deze plaats minstens reeds sinds de 17de – 18deeeuw, in verschillende fasen is gedempt.14 - infomagazine - September - 2012


Boek# Oudenaarde,een stad van alle tijden.Onder redactie van Rik Castelain, Paul Trio enGeertrui Van KerkhovenBrugge, Die Keure, 2012,harde kaft, rijk geïllustreerd.Oudenaarde heeft een zeer rijke geschiedenis.Denk aan de wijze waarop Oudenaarde betrokkenwas in de strijd van de Vlaamse graaf tegen de Duitsekeizer, die Ename als versterking uitbouwde.De stad wist internationale faam te verwerven doorde tapijtnijverheid. Prachtige monumenten als het stadhuis,de kerk van Pamele of het vleeshuis zijn enkele van de parelsaan de Oudenaardse kroon. Maar ook minder opvallendegebeurtenissen, verwezenlijkingen en ontwikkelingen verdienenhun geschiedschrijving, omdat ze helpen om het meestopvallende in een juiste context te plaatsen. Toch is er al langgeen algemeen overzicht meer verschenen over de geschiedenisvan Oudenaarde, vanaf de prehistorie tot nu. Op die manierblijft veel recent wetenschappelijk onderzoek verborgen, vooral wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de stad aan deSchelde.De redactie heeft voor de teksten een beroep kunnen doen opeen keur aan specialisten, waaronder verschillende academicivan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.Het boek kan ook dienen als verdieping voor wie het MOU wilbezoeken, of achteraf thuis zaken opnieuw wil lezen of bekijken.Een niet te missen boek dus, dat tijdens de koude winteravondenuw honger naar de geschiedenis van de stad kan stillen en waarmeeu ook familie, vrienden en kennissen tijdens de kerst- ennieuwjaarsdagen kunt verwennen.Voor bedrijven in hun contacten met het buitenland is het ookeen interessant zakengeschenk want het boek omvat ooksamenvattingen in het Engels en het Frans.Het boek met harde kaft en talrijke unieke illustratieskost 18 euro bij voorintekening tot 31 oktober.Daarna betaal je 28 euro.Voorintekenen kan via mail: mou@oudenaarde.beof via de strook op de laatste pagina van dit Infomagazine.Dit boek wil niet alleen een wetenschappelijk verantwoordegeschiedenis van Oudenaarde brengen, maar ook een vlotleesbare en voor iedereen toegankelijke tekst zijn over dat rijkeverleden, in al zijn aspecten: politiek, economisch, religieus encultureel. Rode draad door het boek is de ruimtelijke ontwikkelingvan de stad door de eeuwen heen.Daarnaast zal het ook een mooi kijkboek zijn, met prachtige enverantwoorde illustraties. Veel van dit beeldmateriaal wordt nupas voor het eerst gepubliceerd.Wie voorintekent betaalt uiteraard ook voor 31 oktober18 euro op het rekeningnummer BE16 0910 1290 5574van het stadbestuur Oudenaarde.Wil je het boek toegestuurd krijgen, stort 5 europortkosten meer.De publicatie kan afgehaald worden vanaf 30 november2012 in het MOU-stadhuis Oudenaarde2012 - September - infomagazine - 17


DossiersD# Dossiers gemeeHerstel ravelijn fase IIIRekening 2011Reeds van bij zijn stichting wasOudenaarde een strategischestad. Die strategische liggingzorgde ervoor dat talrijkemilitaire conflicten om de stadwerden uitgevochten. Opeenvolgendestadsvestingen dienden de stad te beschermenen een stadsomwalling had ineerste instantie een functie als militaireverdediging.Het ravelijn in het Liedtspark is één vande zeldzame overblijfselen van die belangrijkegeschiedenis van onze stad alsstrategische vestingstad. De ravelijn gaatin oorsprong terug tot het midden vande 17de eeuw. Mogelijk werd de ravelijnaangepast ten tijde van de Vaubanvesting(vanaf 1673). In ieder geval was de ravelijnoorspronkelijk aan alle zijden omgevendoor water.Het ravelijn in het achterpark van hetLiedtspark wordt gefaseerd in erehersteld. In een eerste fase gebeurdenomgevings- en stabiliteitswerken, werkenaan de waterloop en groenaanleg.De tweede fase startte half maart, waarbijzieke of beschadigde bomen gerooidzijn, de ondergroeiing verwijderd en degedempte gracht uitgegraven werd.De gemeenteraad zette het licht op groenvoor de derde fase.Deze fase omvat afboordingen ter hoogtevan het talud en de voetgangersbrug, hetaanbrengen van gradintrappen ter hoogtevan het uitkijkpunt en groenaanleg van hetbinnenplein.De gemeenteraad stelde op2 juli de rekening 2011 vast.De inkomsten bedroegen eengoede 36 miljoen euro en deuitgaven 31 miljoen euro. Wanneerwe rekening houden met de positieveresultaten van de voorbije jaren, sloot hetboekjaar 2011 af met een positief resultaatvan meer dan 11,5 miljoen euro.In 2011 werden voor 13,7 miljoen euroaan investeringen uitgevoerd of opgestart.Daarvoor werden zowel eigen middelenals leningen gebruikt en bepaalde projectenkomen in aanmerking voor subsidiesvan hogere overheden.Neutrale afscheidsruimteDe gemeenteraad keurde deplannen en de raming goedvoor de bouw van een neutraleafscheidsruimte op destedelijke begraafplaats in dePontstraat. Het plan voorziet in een houtskeletbouwmet laag energieverbruik. Deruimte biedt basisaccommodatie voor eenafscheidsdienst. Het gebouw is geschiktvoor een 100-tal mensen en beschikt oversanitair en een voorportaal.De raming bedraagt 328.266 euro.18 - infomagazine - September - 2012


Politie# Een veilig schooljaar =veilige fietsNu het nieuwe schooljaar vanstart is gegaan gebruiken heelwat leerlingen terug de fietsals vervoermiddel.Voor jouw eigen veiligheid endie van anderen heb je er alle belang bijdat jouw fiets wettelijk in orde is.Hieronder vind je een kort overzichtwaaraan jouw tweewieler moet voldoen.Wettelijk verplicht• Twee doeltreffende remmen• Een witte reflector vooraan en eenrode achteraan• Een goed functionerende bel(hoorbaar op minstens 20 meter)• Een witte reflecterende strook aanweerszijden van elke band en/ofminstens twee gele of oranjedubbelzijdige reflectoren per wiel(symmetrisch geplaatst)• Gele of oranje reflectoren aanweerszijden van elke pedaalFietsers moeten ’s nachts of wanneer dezichtbaarheid minder dan ongeveer 200m bedraagt, een vast licht of knipperlichtgebruiken. Een wit of geel vooraan en eenrood licht achteraan. Dit rode licht dient ’snachts, bij helder weer zichtbaar te zijn opeen afstand van min. 100 m. Beide lichtenmogen zowel op de fiets als op de fietserbevestigd worden.Hier let je best op:• Zadel: stevig vastgezet, op de juistehoogte(als je stilstaat, moet je met je voetenbij de grond kunnen)• Stuur: stevig vastgezet, iets hoger danhet zadel• Wielen: stevig vastgezet, zonderspeling• Spaken: strak aangespannen• Velgen: zonder vervorming• Banden: zonder scheuren,uitstulpingen of versleten loopvlak• Ketting: goed gesmeerd,met ongeveer 1 cm speling• Pedalen en trapas: zonder speling• Frame: zonder roest ofbeschadigingenDe politie controleertOp regelmatige tijdstippen zal de PolitiezoneVlaamse Ardennen hierop controlesuitoefenen en onaangekondigde acties“Kort en krachtig“ organiseren. Wat zijnde gevolgen bij een eventuele inbreuk:Van 12 tot 16 jaar: een jongeren procesverbaalmet daaraan gekoppeld het verplichtvolgen van een verkeersklas op eenwoensdagnamiddagVan 16 tot 18 jaar: een minnelijke schikkingvan het politieparket (geldboeteafhankelijk van de soort inbreuk). Vanaf 16jaar is men immers strafrechtelijk aansprakelijkvoor zijn daden in het verkeer enzijn de ouders burgerlijk aansprakelijkMeer dan 18 jaar: een onmiddellijke inningof proces-verbaal (geldboete afhankelijkvan de soort inbreuk)Het is echter helemaal niet de bedoelingdat het zover komt, maar dat ouders enjongeren voldoende verantwoordelijkheidsbesefaan de dag leggen om samen met depolitie te streven naar een veilig fietsverkeeren verkeersongevallen te voorkomen.Alvast bedankt voor je medewerking.2012 - September - infomagazine - 21


#PolitiezoneVlaamseArdennenop facebooken twitterGoede doel# Sportvoor hetgoede doel24 Uren van Oudenaarde6 & 7 oktober 2012Sedert iets meer dan een jaar is de politiezone Vlaam-Ose Ardennen gestart met communicatie via facebook24UrenvanOudenaarde voor de tweede keerzaterdag 6 oktober organiseert de vzwen nu ook al een paar maanden via twitter.een 24 urenloop ten voordele van het Kinderkankerfonds,een project van AZ Oudenaarde en deDeze stap werd gezet in het kader van de gemeenschapsgerichtepolitiezorg en omdat sociale mediaRVT-afdelingen van WLZ De Meerspoort ensteeds populairder worden. Twitter en facebook worden immers WLZ H. Hart.gezien als een extra communicatiekanaal dat onze diensten degelegenheid biedt om kort op de bal te spelen en de bevolking Dit groots evenement vindt plaats op en rond de Markt ensnel, adequaat en transparant te informeren over allerhande zijstraten. Deelname aan de loop kan per ploeg – 15 euro pernuttige politionele onderwerpen, zoals onder meer verkeerscontroles,verkeersmaatregelen naar aanleiding van gebeurtenissen De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.persoon – of men kan zich laten sponsoren.en evenementen, enz….Anderzijds kunnen er door de burgers ook vragen gesteld wordenvia deze media. Zowel facebook als twitter staan dicht bijNet als vorig jaar is er 24 uur lang randanimatie.de mensen en kunnen de drempel om naar de politie te stappenverlagen. Ze moeten immers de moeite niet meer doen om 40.000 euro werd ingezameld.In 2011 namen 987 sportievelingen deel aan de manifestatie;effectief naar het politiekantoor te komen of om de telefoon tenemen.Belangrijk is wel om goed voor ogen te houden dat deze kanalenniet dienen om noodoproepen te plaatsen of dringende meldingente doen. Daarvoor moet men nog steeds bellen naar Kom mee sporten voor het goede doel!het noodnummer 101 of 112 of het algemene nummer van dewww.24urenvanoudenaarde.bepolitiezone (055/33 88 88).Voor facebook is het onze wijkagent van het centrum, PeterBekaert, die de taak op zich genomen heeft om de nodigeinformatie door te geven en de vragen die er gesteld worden zospoedig mogelijk te beantwoorden.PolitieHet profiel van Peter staat momenteel open voor iedereendie zelf op facebook zit, maar wil je de informatie die hijgeeft op jouw eigen startpagina zien verschijnen, dan dienje Peter een vriendschapsverzoek te sturen:http://www.facebook.com/wijkagentcentrum.Onze twitteracount is @PzVlaArdennenWij roepen hierbij zoveel mogelijk burgers en instantiesop om ons te volgen.22 - infomagazine - September - 2012


Pisad# Energiedrankjes≠limonade!PISAD pleit voor meer voorlichting over de gevarenvan energiedranken, zoals Red Bull, Monster,Burn, Golden Power, miXXed up, Power Booster,…bij kinderen en jongeren.Op advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt hetgebruik van energiedranken op school verboden omdat energiedrankenmengsels bevatten van verschillende stimulerendebestanddelen zoals cafeïne, taurine, D- glucuronolactone …die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van jongeren.De Hoge Gezondheidsraad wijst er verder op dat energiedrankenhet risico verhogen op overmatig, potentieel schadelijk cafeïnegebruiken de gevolgen ervan zoals slapeloosheid, zenuwachtigheid,angst, hoofdpijn, bevingen en tachycardie …Als energiedranken gedronken worden in combinatie met alcoholzal het stimulerende effect ervoor zorgen dat de persoonniet merkt van zichzelf dat hij of zij dronken is. Hierdoor wordter meer alcohol gedronken, meer onder invloed gereden en is ergevaar voor uitdroging van het lichaam.Net zoals andere frisdranken zijn energiedranken heel zoetwaardoor de hersenen meer en meer op zoek zullen gaan naarzoetigheden en een suikerverslaving kan ontstaan.Nu al komt er meer diabetes voor op jonge leeftijd.Daarom raadt de Hoge Gezondheidsraad aan:“In de praktijk zien we dat kinderen enjongeren energiedranken als ontbijt gebruiken.Dan kunnen ze met zichzelf geen weg en lukt hethen helemaal niet om stil te zitten en de lessen te volgen. “• Niet te vaak en niet te veel energiedranken te consumeren.• Dagelijks zeker niet meer dan 400 mg cafeïne te verbruiken• Geen energiedranken te combineren met alcohol• Geen energiedranken te consumeren bij intense lichamelijkeactiviteit• Geen energiedranken voor zwangere vrouwen,• Geen energiedranken voor jongeren -16 jaar• Geen energiedranken voor cafeïnegevoelige mensen2012 - September - infomagazine - 23


BruinVaten in ‘t SmisjeB# ‘Bruin’ – AmbasVlaanderen LekAmbassadeur vanVlaanderen Lekker LandIn oktober zietOudenaardeBruin van het bierKom in oktober samen met onsklinken want Oudenaarde islaureaat ‘Ambassadeur vanVlaanderen Lekker Land’Samen met de brouwerijen ende horeca trakteren we de hele maandlang op heel wat lekkere activiteitenOud Bruin in nieuwe flessenAl in de 12de eeuw stookten de brouwersde ketels warm om van Oudenaarde deVlaamse bierstad bij uitstek te maken.Dankzij de unieke kwaliteiten van hetbronwater in de Vlaamse Ardennenslaagden ze er in de 19de eeuw in om hetOud Bruin op de kaart te zetten.De brouwmeesters van Roman, Liefmans,Cnudde en Smisje hebben de voorbijedecennia hun kennis en ervaring gebruiktom ons authentieke streekproduct verderte ontwikkelen en onder meer het verfrissendekriekbier aan hun assortiment toete voegen.Als Brouwer het zegtDe 17de eeuwse schilder Adriaan Brouwerwas een van de beroemdste inwoners vande stad. Niet alleen vanwege zijn naam zalhij altijd verbonden blijven met de biergeschiedenisvan Oudenaarde.De man sleept een reputatie van Bourgondiëren kroegridder achter zich aan.Schrijver Felix Timmermans legde hem in1948 volgende woorden in de mond:“Audenaerdsch bier!Daar gewonnen, daar gebrouwen,daar gedronken!Donker en stralend, gesmolten brons.Eten en drinken.Oudenaarde is een van de laureaten van‘Ambassadeur van Vlaanderen LekkerLand’.De campagne wil het Vlaamseculinaire erfgoed in de kijker zetten enfoodies het water in de mond doenkrijgen. Ook al komen lekkerbekken inonze bierstad het hele jaar door aan huntrekken, de maand oktober kruisen zetoch best aan in hun agenda.We slaan dan immers een vat volacties en activiteiten aan.Vandaag vullen nog steeds vierambachtelijke brouwerijen de flessenmet de fluweelzachte drank.Ge wordt ervan als een klok vol diepeklanken, ge voelt u Paschen tot in uwenkleinen teen!”24 - infomagazine - September - 2012


Geniet lang naOm na te genieten biedenbierhandel Clarysse enToerisme Oudenaarde,in samenwerking met de vierbrouwerijen, een bierpakket aan.BruinVoor inschrijvingen en meer informatie overde activiteiten kan je terecht bij:Toerisme Oudenaarde, Stadhuis,9700 Oudenaarde,055 31 72 51toerisme@oudenaarde.be, www.oudenaarde.beEen gedetailleerde folder met alle bieractiviteiten valtbinnenkort in de bus. Hij is ook beschikbaar bij toerismeOudenaarde en op www.oudenaarde.bessadeur vankker LandZet een schuimende kraag op je bierkennis Oefen je smaakpapillen• In het stadhuis van Oudenaarde, waar ook het MOUgevestigd is, kan je een tentoonstelling bezoeken over degeschiedenis en de geheimen van het Oud Bruin.Elke dag van oktober, behalve op maandag,van 10 tot 17.30 uur.• Elke namiddag, behalve op maandag, organiseertde dienst toerisme een brouwerijbezoek met gids.Per rondleiding kunnen maximum 20 personen deelnemen.Reserveren kan via de dienst toerisme Oudenaarde.• Bierlerares Carine Réversé geeft op vrijdag 5 oktoberom 19 uur in het stadhuis een lezing over alle facettenvan bier.• Zodra je bierkennis bijgespijkerd is, kan je evengoedmeedoen aan de bierquiz in samenwerking met deOudenaardse Bierclub OBP.Nuchter blijven is de boodschap op 28 septemberom 19.30 uur in de BrandWoeker.• OBP organiseert ook een bierproefavond op vrijdag 26oktober. Er staan die avond 6 bruine bieren koud en er zijndegustaties van afgeleide producten zoals bijvoorbeeldLiefmans kaas, Sloeberworst …Inschrijven via de dienst toerisme.Actie horecaIn samenwerking met de federatie Horeca Vlaamse Ardennenen de lokale horeca werden enkele lekkere arrangementenopgesteld met bier in een glansrol. De ganse maand oktobergeldig.• Hotels en B&B’s bieden een Bruin Bierarrangement aan.Behalve 1 of 2 overnachtingen staat een uitgebreidontbijtbuffet, een driegangendiner op basis van bruin bier,een brouwerijbezoek en de Adriaan Brouwer fietsroute ofBierbrouwer wandelroute op het menu.• Restaurants zetten een lunch op basis van bruin bier op dekaart. De chefs serveren creatieve, hedendaagse gerechtenmet bier of gerechten waarbij een oud bier ideaal combineert.Het meest originele recept wordt genomineerd alsstreekgerecht.• De cafés bieden een ‘bierbite’ aan: een bruin biertje meteen bordje Ename hesp, Sloeber worst, Cnudde paté,Liefmans kaas … of een hapje op basis van bruin bier.2012 - September - infomagazine - 25


BeeldendeKunstKoninklijke Academie voorBeeldende KunstMaagdendaleHet schone Maagdendale is onmiskenbaareen troef van de academie: het historischemonument ademt traditie. Het komt eropaan met een frisse kijk de academie, haarwerking, haar ruimtes te ontdekken.Het atelier is de biotoop van de leerling:de omgeving beïnvloedt onvermijdelijk deleerling en dus zijn/haar ontwikkeling.’t CaféDe cafetaria is een centrale plaats waarleraren en leerlingen met elkaar in dialooggaan. We werken atelieroverschrijdend,wij ontvangen gastdocenten.Deze uitwisseling van ideeën zorgt vooreen hefboom om het naar ons gevoelbelangrijkste doel van een academie teverwezenlijken: vooroordelen bannen,de blik verruimen.Het atelierDe leraar helpt naar buiten brengen wat inde student zit, eigen oplossingen bedenkenis een belangrijke doelstelling.De leraar confronteert de student meteen andere, nieuwe kijk.Deze dialoog helpt de student in zijn/haarontwikkeling en stelt ook de lespraktijkvoortdurend in vraag. De leraar/kunstenaar‘herkent’, ‘kijkt mee’. De rode draaddoorheen onze school is en blijft kunst,een terrein waar voortdurend ‘heiligehuisjes’ sneuvelen.Op zolderOnze kinderen zitten ‘onderdak’ metvoldoende ruimte, materiaal en materieel.Maar het is vooral een sprookjesachtigterrein, de zolder waar je ontdekkingendoet en avonturen beleeft. De grootsteruimte is opgedeeld in drie compartimenten,drie klassen met tafels/werkhoeken.Om individuele begeleiding te realiserenwerken we onder meer met het ‘artiestenboek’,een ideeën- en schetsboek.De jongeren nemen op vrijdagavond enzaterdag een deel van de zolder in. Elkeklas krijgt twee leraars, die elk vanuit hunopleiding/specialisme, maar vooral doorde kruisbestuiving van beide disciplines,de leerlingen begeleiden.Ivoren toren?Sinds het schooljaar 2007 lopen ertwee projecten in samenwerking met debasisscholen van Oudenaarde.Het project Passe-Partout ontvangt jaarlijksvele kinderen uit het BuitengewoonBasisonderwijs.Het project BeeldBad-KlankStroom(samen met de SAMW) wil via muzischevorming alle kinderen een nieuwe,verruimende, aangename en spannendeervaring laten beleven.ContactgegevensMaagdendale 13, tel 055 31 34 01,kabk@oudenaarde.beOpeningsuren secretariaat:Maandag:13.30 uur tot 20.30 uurDinsdag:13.30 uur tot 16.30 uurWoensdag:13 uur tot 20.30 uurVrijdag:16.30 uur tot 20.30 uurZaterdag:9 uur tot 17 uur2012 - September - infomagazine - 27


College# CollegeDruk en publiciteit:Drukkerij VandeveldeArend de keyserestraat 69700 OudenaardeT. 055 30 30 15Een uitgave van het Stadsbestuur OudenaardeTussenmuren 17,T. 055 33 51 31 - stad@oudenaarde.beBurgemeester:Marnic De Meulemeesterzitdag: maandag van 10 uur tot 12 uurtelefoon: 055 31 46 01 - mail: burgemeester@oudenaarde.bePolitie, brandweer, veiligheid, communicatie, informatica,toerisme, toezicht OCMW, administratieve vereenvoudigingSchepenen:Richard Eeckhautzitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uurtelefoon: 055 31 46 01 -mail: richard.eeckhaut@oudenaarde.beRuimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, landbouw,kerkfabrieken, huisvestingPeter Simoenszitdag: elke woensdag van 15 uur tot 16 uurin de sportdienst, of na afspraaktelefoon: 055 31 95 32 - mail: peter.simoens@oudenaarde.beSport, recreatie, regie grondbeleid, lokale economie,tewerkstellingGuy Hovezitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uurtelefoon: 055 31 46 01 - mail: guy.hove@oudenaarde.beOpenbare werken, cultuurPeter Dosschezitdag: donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uurtelefoon: 055 31 46 01 - mail: peter.dossche@oudenaarde.beFinanciën, personeelszaken, KMO-beleidPieter Orbiezitdag: vrijdag van 13.30 uur tot 15.30 uurtelefoon: 055 31 46 01 - mail: pieter.orbie@oudenaarde.beJeugd-, senioren-, andersvaliden-, onderwijs-,ontwikkelingssamenwerkings- en sociaal beleid enaankoopdienstCarine Portoiszitdag: na afspraak -telefoon: 0479 07 49 11 of 055 31 81 02mail: carine.portois@oudenaarde.beBurgerzaken, feestelijkheden, Europese zaken, zusterstedenAlle zitdagen behalve die van schepen Simoens vinden plaats in het Administratief Centrum Maagdendale,Tussenmuren 17, 9700 OudenaardeIk teken in voor het boek:“Oudenaarde, stad van alle tijden”en stort 18 euro op rekeningnummerBE16 0910 1290 5574 van het stadsbestuur OudenaardeNaam: ...................................................................................................................................................................................Adres: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Terug te sturen naar MOU,stadhuis,9700 Oudenaardevoor 31 oktober28 - infomagazine - September - 2012

More magazines by this user
Similar magazines