Praktijkgerichte Statistiek - Instituut voor Permanente Vorming

ivpv.ugent.be

Praktijkgerichte Statistiek - Instituut voor Permanente Vorming

Dit programma geeft rechtop een getuigschrift vande Universiteit GentModule 120 en 27 januari 19983, 10 en 17 februari 19983 en 10 maart 1998Module 212, 19 en 26 mei 19982, 9, 16 en 23 juni 1998Coördinatie:Prof. dr. J.P. OttoyVakgroep Toegepaste Wiskunde,Biometrie en Procesregeling RUGInstituut voor Permanente Vorming - FTWPostacademische opleidingINSTITUUT VOORPERMANENTEVORMINGAlle oefeningen hands-onop PC in de leszaalPraktijkgerichteStatistiekEen postacademische opleiding voor gebruikers van statistische methodes in de bedrijfswereldFaculteitToegepaste Wetenschappen


Het Instituut voor Permanente VormingHet Instituut voor Permanente Vorming van de FaculteitToegepaste Wetenschappen (IVPV-FTW) van de UniversiteitGent werd opgericht om te voldoen aan de behoeften van debedrijven inzake kennisgerichte en technologische vorming. Dehoeksteen van de vorming is de overdracht van de basiskennisaangevuld met de nodige bedrijfspraktische vaardigheden. Hetdoel van de vorming is de deelnemers het nodige inzicht bij tebrengen om blijvend technologische vernieuwingen toe tepassen.Het IVPV-FTW berust op een samenwerkingsverband tussen deFaculteit Toegepaste Wetenschappen van de Universiteit Gent ende bedrijfswereld. De opleidingen van het instituut behoren totde postacademische opleidingen van de Universiteit Gent. Naafloop van de cursussen reikt het Instituut voor PermanenteVorming aan de deelnemers die geslaagd zijn voor een evaluatieproefeen Getuigschrift van de Universiteit Gent uit. Voor decursisten geldt dit als een blijvend bewijs van de hoogstaandekwaliteit van de gevolgde opleiding en voor de bedrijven is hetde garantie dat de opleiding voldoet aan de door hen gesteldeeisen.Prof. dr. ir. Luc BoullartDirecteurDr. ir. Erik DejongheVoorzitter StuurgroepInleiding en doelstelling van de opleidingDe doelstelling van deze cursussenreeks is een praktisch inzichtte geven in veelgebruikte en nuttige statistische methodes voorde bedrijfswereld. Een groot probleem bij het analyseren vandata is de keuze die men dient te maken tussen het ruimeaanbod aan statistische methodes. Deze keuze berust immersop een grondige kennis van de voorwaarden waarop de statistischemethode ontwikkeld is. Eens een verantwoorde methodegeselecteerd is, kan de uitvoering van de analyse aangevatworden. Dit stadium is de jongste jaren sterk vereenvoudigdwegens de ruime verspreiding van statistische softwarepakketten(SAS, SPSS, Statistica, ...). Tenslotte dienen de resultatenvan de analyse geïnterpreteerd te worden. Ook hierbij is eengrondige kennis van de kracht en de tekortkomingen van degebruikte statistische techniek aangewezen. In deze lessenreekszal op deze drie fasen ingegaan worden en tijdens een aantalbegeleide oefeningenlessen zullen de cursisten zelf data kunnenanalyseren en interpreteren. Er zal ook nadruk gelegd wordenop een fase waar maar al te vaak te weinig aandacht aangeschonken wordt: de opzet van een studie. Deze is meestalonontbeerlijk om tot een geldige statistische analyse en besluitte komen.De cursussenreeks bestaat uit twee modules: een basiscursusstatistiek en een cursus over multivariate methodes. De techniekenuit de eerste module zijn geschikt voor experimenteledata en deze uit de tweede module voor observationele data. Demodules zijn zodanig opgebouwd dat cursisten zich voor elkemodule ook afzonderlijk kunnen inschrijven.Vormende waardeNa het beëindigen van de lessenreeks zal de cursist over het nodigeinzicht beschikken om op basis van de voorliggende probleemstellingen dataset te beslissen welke statistische methode verantwoordtoegepast kan worden. Hij zal ervaring hebben met eenstatistisch softwarepakket (SPSS) en hij zal statistische outputnaar waarde kunnen inschatten en de gepaste conclusies kunnentrekken m.b.t. de initiële probleemstelling. Door het volgen van delessenreeks zal de cursist zich tevens een beeld kunnen vormenover de algemene gedachtengang bij statistiek en hij zal zodoendein de toekomst snel nieuwe statistische technieken kunnen aanlerenmet voldoende inzicht voor de vele valkuilen tijdens hetvolledige proces. Met de verkregen kennis zal de cursist in staatzijn experimenten of studies beter te plannen, zodat de resultatencorrect statistisch analyseerbaar zijn.Prof. dr. J.P. OttoyVakgroep Toegepaste Wiskunde, Biometrie & Procesregeling, RUGDoelpubliekDe cursus richt zich tot alle personen in de bedrijfswereld, dedienstensector, de overheid, de sector gezondheidszorg en hetonderwijs die, in ondersteunende disciplines, gebruik maken vanstatistische methodes en modellen.De cursus is toegankelijk voor alle werknemers die door hunbasisvorming of door hun ervaring met het onderwerp voldoendevertrouwd zijn om met interesse en motivatie de opleiding tevolgen. Door het modulaire karakter van de opleiding kan elkecursist de modulekeuze aanpassen aan zijn of haar interesseprofielen specifieke voorkennis.De LesgeversProf. dr. J.P. Ottoy is hoogleraar aan de vakgroep ToegepasteWiskunde, Biometrie en Procesregeling van de RUG en verantwoordelijkvoor het onderwijs in de wiskunde, informatica, statistiek enbiometrie aan de bio-ingenieurs. Het wetenschappelijk onderzoekis gesitueerd in het domein van de biomathematica, meer in hetbijzonder de biometrie en statistiek, waarbij de modelvorming ende kwantitatieve analyse een vooraanstaande rol spelen.Ir. O. Thas en Ir. L. Van Vooren zijn assistent aan de vakgroepToegepaste Wiskunde, Biometrie en Procesregeling, waar zijbetrokken zijn bij de ondersteuning van de vakken biometrie engegevensverwerking, alsook ondersteuning verlenen aan studentenen onderzoekers voor de statistische verwerking van experimentenin het domein van de toegepaste biologische wetenschappen.Beiden zijn tevens betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek,geleid door Prof. Ottoy. Het onderzoek vanO. Thas kadert in de milieugerichte statistiek (spatio-temporaalmodelleren) en het onderzoek van L. Van Vooren handelt overnet-effect sensoren voor het meten van waterkwaliteit.


Module 1: Basiscursus StatistiekIn deze module worden vooreerst de basisbegrippen, de conceptenen de algemene gedachtengang aangebracht. Dit vormt eenbelangrijke basis om tot een zinvolle en eenduidige interpretatievan een statistische analyse te kunnen komen. Dit houdt in dater gestart wordt met een herhaling van de meest voorkomendedistributies (normale, t, F, ...), de principes van een statistischetoets, de constructie van hypothesen, steekproeven, enz.Eens deze begrippen gekend zijn, komen de klassieke statistischetechnieken aan bod. Voor het vergelijken van gemiddeldenzijn de t- en de F-toets de meest gekende. De variantieanalysemet 1 of met meerdere factoren vormt een directeuitbreiding hierop. Deze zijn gebaseerd op een statistischmodel, wat een belangrijke bouwsteen is in de toegepastestatistiek. Deze modellen zijn eveneens onontbeerlijk in deontwerpsfase van een experiment of studie: door het doordachtopzetten van een experiment kan met een minimale kostmaximale informatie bekomen worden.De modellen worden vervolgens uitgebreid tot modellen voorenkelvoudige en meervoudige regressie-analyse.In de lessen zal de nadruk gelegd worden op het probleemoplossendvermogen van de statistische technieken, de voorwaardenvoor toepassing, de interpretatie en de opzet vanexperimenten. Reële voorbeelden zullen uitgewerkt worden.Module 2 : Multivariate MethodesIn deze lessenreeks worden meer exploratieve statistischetechnieken uiteengezet. Veelal is men niet in staat een studiestatistisch optimaal op te zetten en wordt men geconfronteerdmet observationele studies. Men dient hierin vervolgens eenstructuur te herkennen om tot een interpretatie en een besluit tekomen.Een eerste techniek waarmee de dimensionaliteit van een datasetgereduceerd kan worden, is de principale componentenanalyse.Er wordt gezocht naar de belangrijkste (combinatie van) variabelen.Een stap verder is de factoranalyse. Dit soort analyseskomt voor in zowel industriële afdelingen als in marktgerichtediensten.Op dezelfde principes gebaseerd, is de canonische correlatieanalyse, wat een multivariate methode is die gebruikt kanworden om verbanden op te sporen tussen twee multivariatesubsets.Vervolgens wordt de cluster analyse besproken. Deze heeft totdoel groepen te onderscheiden in een multivariate gegevensseten kan eventueel een tweede stap vormen in de analyse, na eersteen principale componenten analyse of factor analyse uitgevoerdte hebben om de dimensionaliteit te reduceren.Indien er reeds meer a priori kennis is omtrent de groepen, kaneen discriminant analyse toegepast worden om een criterium tebepalen dat gebruikt kan worden om nieuwe observaties in éénder groepen onder te verdelen.Geen van deze tools zijn rechtstreeks gebaseerd op de techniekendie in de eerste module besproken werden, maar een basiskenniservan is aangeraden om een duidelijk onderscheid tekunnen maken tussen de doelstellingen van de methodes. Ditonderscheid zit voornamelijk in het verschil tussen analyse vanexperimentele of observationele studies. De eerste soort leentzich tot het toepassen van bevestigende statistische methodes:hypothese toetsen. Op de tweede soort daarentegen, wordeneerder exploratieve en hypothese genererende technieken toegepast.Doelpubliek:Duur:Lesgevers:Lesmateriaal:R&D, marketing en productie: allen die geregeldin aanraking komen met data en die inzicht instatistische dataverwerking en proefopzet willenverkrijgen.7 lesdagen: 50% theorie en 50% oefeningenJean-Pierre Ottoy, Olivier Thas enLieven Van Vooren• Een persoonlijk exemplaar van het handboek“Design and Analysis of Experiments”van Montgommery.• Kopies van de transparanten van de lesgevers.Data module 1: dinsdag 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februarien 3 en 10 maart 1998Doelpubliek:Duur:Lesgevers:Lesmateriaal:R&D, marketing en productie: allen die geconfronteerdworden met grote multivariate datasetswaarin een structuur dient gezocht te worden omtot het vormen van conclusies te komen.7 lesdagen: 50% theorie en 50% oefeningenJean-Pierre Ottoy, Olivier Thas en Lieven VanVooren• Een persoonlijk exemplaar van het handboek“Applied Multivariate Statistical Analysis'” vanJohnson en Wichern.• Kopies van de transparanten van de lesgevers.Data module 2: dinsdag 12, 19 en 26 mei, 2, 9, 16 en23 juni 1998


Praktische inlichtingenSessies:Alle sessies worden ‘s avonds gegeven, naar rato van 2sessies/avond, telkens van 18.00 uur tot 22.00 uur in:Universiteit GentFaculteit Toegepaste WetenschappenSpeciale ScholenJozef Plateaustraat 22, 9000 GentTel. (09) 264 37 19, Fax (09) 264 41 90Een avond omvat twee sessies gescheiden door een sandwichlunchen een koffiepauze. De totale cursus bevat 28 sessies of14 avonden. Men kan afzonderlijk inschrijven voor demodules 1 en 2.Getuigschrift van de Universiteit Gent:Tijdens de cursus wordt de vordering van de cursist geëvalueerdvia verschillende oefeningen. De aanwezigheid, deuitwerking van de oefeningen en de evaluatie aan het eindevan de cursus bepalen de facto of de deelnemer slaagt. Devormingsopleiding is een onderdeel van de postacademischeopleidingen van de Universiteit Gent. Na afloop zal aan degeslaagde deelnemers van de volledige opleiding eenGetuigschrift van de Universiteit Gent uitgereikt worden.Deelnemingsprijs:De deelnemingsprijs voor de cursus omvat het lesgeld, deleerboeken, kopies van de transparanten, gebruik van deleslokalen, koffie en broodjes, evenals lokaal gebruik van deSPSS software in het IVPV. Betaling geschiedt na ontvangstvan de factuur.Annulatie is mogelijk tot tien werkdagen voor aanvang; indat geval blijft 25% van de deelnemingsprijs verschuldigd.Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening.Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste:vervanging door een collega is daarom niet mogelijk.Module 1 14 sessies (7 avonden) 40 000 BEFModule 2 14 sessies (7 avonden) 40 000 BEFModules 1+2 28 sessies (14 avonden) 75 000 BEFCursisten kunnen, voor de duur van de opleiding, over een persoonlijkelicentie van SPSS Base software beschikken, mits betaling vaneen eenmalige som van 5.000 BF (excl. BTW). Bedrijven kunnen eenprijsgunstige SPSS bedrijfslicentie bekomen. Gelieve hiervoor hetIVPV te contacteren.Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor devolledige cursus (module 1 + 2), wordt voor alle bijkomende gelijktijdigeinschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20 %gegeven. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.Inschrijving gebeurt door terugzenden van het ingesloten deelnemingsformulier.CursuscoördinatorCursuscoördinator is Prof. dr.J. P. Ottoy, hoogleraar aan devakgroep Toegapste Wiskunde,Biometrie en Procesregelingvan de RUG.InlichtingenProf. J.P. OttoyBijkomende inlichtingen krijgt u op het permanent secretariaat:Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming - FTWBellevue 6, 9050 Ledeberg,Tel. +32 (0) 9 210 97 50, fax +32 (0) 9 210 97 00of via E-mail: ivpv.ftw@rug.ac.beWeb-pagina's: http://www.ivpv.ftw.rug.ac.be/Speciale voorwaarden voor personeelsledenen doctorandi van universiteitenModule 1 14 sessies (7 avonden) 12 000 BEFModule 2 14 sessies (7 avonden) 12 000 BEFModules 1+2 28 sessies (14 avonden) 24 000 BEF


Deelnemings- en inlichtingsformulier.Terug te sturen bij voorkeur vóór 13 januari 1998.Naam:Voornaam:Functie:Onderneming:Adres:Telefoon:Fax:E-mail:Bedrijvigheid:Aantal personeelsleden:Privé-adres:Ik schrijf in voor het vormingsprogramma:‘PRAKTIJKGERICHTE STATISTIEK’Module 1Module 2Module 1+2Persoonlijke licentie van SPSS Base software(Bedrijven die meerdere personen inschrijven dienenhun inschrijvingen gezamenlijk in te sturen, ten eindevan de voorziene korting te kunnen genieten)Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over devormingsprogramma's van het IVPV - FTWFacturatie-adresNaam:Adres:Datum:Handtekening:✁

More magazines by this user
Similar magazines