klik hier - StudieArena

studiearena.nl

klik hier - StudieArena

WerkvormenU kunt uw eigen eigen congresprogramma samenstellen door een keuzete maken uit maar liefst 70 verschillende en inspirerende sessies. Desessies worden in verschillende werkvormen aangeboden, te weten:WWorkshop - Na een toelichting over eenpraktijk voorbeeld of onderzoek wordt uuitgedaagd tot actieve deelname.PPleinsessie - Op een thematisch deel van deinformatiemarkt bezoekt u onder leiding vaneen gids diverse stand- en posterpresentaties.IInspiratiesessie - Ga samen met u mededeelnemersde onbewandelde paden op.Brainstorm, zoek naar mogelijkheden,uitdagingen en oplossingen.Dementie in beeld - Aan de hand van filmmateriaalworden diverse thema’s belicht.Laat u verrassen en discusieer mee.DDebat - U gaat met elkaar in discussie oversoms controversiele thema’s, onder leidingvan een ervaren en deskundige gespreksleider.Let op: voor de debatten geldt eengelimiteerd aantal deelnemers. Vol=vol.BBelgische sessie - In deze sessies is bijzondereaandacht voor inspirerende dementieprojectenuit België, waarbij taboe en beeldvorming ronddementie centrale thema’s zijn.Social MediaVoorafgaand en tijdens het congres kunt u ook via de sociale mediakennis maken met vernieuwende onderwerpen, projecten en actueelwetenschappelijk onderzoek. Deel uw mening, kennis of start zelf eendiscussie.Twitter: @studiearena - #mdcongresTwitter over en tijdens het congres ModerneDementiezorg #mdcongres. Deel uw persoonlijkemening, tips en ervaringen als het gaatom innovaties in dementiezorg.Linkedin-groep: Moderne DementiezorgIn onze LinkedIn groep ‘Moderne Dementiezorg’kunt u voorafgaand aan het congresreeds kennismaken en kennisdelen.Discussieer mee en laat u inspireren doorvernieuwende praktijkvoorbeelden enactueel wetenschappelijk onderzoek.Voor uw aanmelding of meer informatie over de bijeenkomsten vanStudieArena verwijzen wij u graag naar onze website: www.studiearena.nl4


Themalijnen Ronde 1 - 10.35 uurRonde 2 -11.45 uurMantelzorg1.1 Social fitness van mantelzorgersW2.1 Volhoudtijd van mantelzorgerWInformele zorg1.2 Inzet van vrijwilligersW2.2 Buddy’sIZelfredzaamheiden zelfregie1.3 Cliënt in regieW2.3 Zelfregie in een grootschalige settingWDagvoorzieningen1.4 Vernieuwing dagbehandelingW2.4 OdensehuisWCasemanagers1.5 Vroeg interventies door casemanagersW2.5 Overdracht bij intramurale opnameIDementievriendelijkegemeenschap1.6 Vergeet dementie, onthou mensBW2.6 Samenwerken in de gemeenteWGedrag1.7 StemmingsmanagementW2.7 Interventieplan bij moeilijk hanteerbaargedragWOnderzoek enmedicatie1.8 Inzet van psychofarmacaW2.8 Medicatieveiligheid thuisWSpecialecliëntgroepen1.9 Dementie met Lewy BodiesW2.9 Frontotemporale dementieWJongdementie1.10 JongdementieW2.10 Kwaliteit van zorgaanbodICommunicatieen verleiding1.11 Motiverende gespreksvoeringW2.11 Kunst van het verleidenWZintuigen enemotieleven1.12 Visuele problemenW2.12 Invloed van geurenWKunst, muzieken theater1.13 Contactbevorderende benaderingW2.13 Stem van ons geheugenBWApps, E-learningen scholing1.14 Apps en dementieI2.14 E-learning voor dummiesIBewegen1.15 Toegevoede waarde van bewegenW2.15 Looppatronen en valanalyseIArchitectuur eninrichtingDementie in beeld1.17 Beeldvorming en bejegeningD2.17 Dementie en euthanasieDDiverslijn1.18 Geen gesloten afdelingen meerD2.18 Onvrijwillige zorgDPleinsessies1.19 BewegenP2.19 HulpmiddelenP6W Workshop I Inspiratiesessie DDebat


Zelfredzaamheid en zelfregieSessieOmschrijvingSpreker10.35 uur1.3Cliëntin regieWBij Archipel in Eindhoven stelt de cliënt met dementie zelf zijn eigen dagbestedingsarrangementsamen. Er is een groot aanbod van activiteiten, ook buitenshuis, dat steeds weer wordt aangepastop basis van vragen van cliënten. De cliënt betaalt, eventueel verrekend met de rechtenuit een indicatiestelling, voor de gewenste dagbesteding. Regie bij de cliënt; wat vraagt dezenieuwe, toekomstbestendige opzet van dagbesteding van de organisatie, medewerkers en debetrokken familie en mantelzorgers? Een kijkje in de keuken.Hans Hendriks, programmamanagerCliënt in Regie enLisette van Druenen, managerdagbesteding en woonondersteuningArchipel Zorggroep10.35 uur 11.45 uur11.45 uur 14.45 uur14.45 uur 16.00 uur2.3 WZelfregiein eengrootschaligesetting3.3 WVersterkeneigennetwerk4.3 DGrenzenaan (vraaggestuurde)zorgDagvoorzieningenSessie1.4 WVernieuwingdagbehandeling2.4 WOdensehuis3.4 WDemenTalentMensen met dementie hebben recht op een goede kwaliteit van leven. Eigen regie van bewonersmaakt het verschil. Het is daarom belangrijk mensen hiertoe uit te rusten en te motiveren. Hoezorgen we ervoor dat ook kwetsbare ouderen voldoende regie over hun eigen leven ervaren?Hoe kunnen zij hun leven naar eigen wens vormgeven, ook in een grootschalige setting? Eensessie over het behouden en bevorderen van zelfregie.Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maken mensen samen met familie, vrienden en kennisseneen plan voor ondersteuning of begeleiding. Deze plannen zijn leidend voor de hulpverlening.Op verschillende plaatsen in Nederland is ervaring opgedaan met Eigen Kracht-conferentiesvoor mensen met dementie. Een Eigen Kracht-coördinator licht de ervaringen toe aan de handvan praktijkvoorbeelden.Het verzorgen van mensen met dementie vraagt veel van uitvoerenden. Onder andere doorde grote werkdruk komt het vraaggerichte werken in de knel. Dit zorgt voor extra spanning.Maar moet er wel op elke vraag van de cliënt worden in gegaan? Wat is het verschil tussen dezorgvraag van de moderne senior in vergelijking met de ‘vertrouwde bejaarde’? Een boeiendediscussie over zorg, recht, voorrecht, pech en geluk.OmschrijvingIn de regio’s Amsterdam, Haarlem en Kennemerland worden enkele traditionele psychogeriatrischedagbehandelingen verplaatst naar laagdrempelige locaties in de wijk. Wat komt er kijkenbij de transitie van traditionele dagbehandeling naar dagbehandeling ‘nieuwe stijl’? Wat zijn deknelpunten en waar liggen kansen voor zo’n transitie bij u in de buurt? Tijdens deze workshopbespreken we diverse onderzoeksresultaten en bieden we concrete handvatten in de vorm vaneen stappenplan en een draaiboek.Het Odensehuis is een inloop-, advies en ontmoetingscentrum voor mensen met dementieen hun familie en vrienden. Het Odensehuis wordt zoveel mogelijk gerund door mensen met(beginnende) dementie, mantelzorgers en vrijwilligers. De deelnemers bepalen zelf welkeactiviteiten er zijn en waar ze aan meedoen. Dit initiatief is gestoeld op Deens voorbeeld.In deze workshop lichten we de praktijk en de achterliggende filosofie toe.Mensen met dementie hebben nog vele talenten. DementTalent kijkt hoe deze talenten ingezetkunnen worden in de maatschappij, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Één van de voorbeelden is eensamenwerking met Staatsbosbeheer bij Radio Kootwijk. Daar zijn mensen met dementie alsvrijwilligers aan het werk, bij o.a. het onderhoud van de gebouwen en de natuur in de omgeving.Bij een andere voorbeeld werkt een vrijwilliger met dementie bij een kinderdagverblijf. Bijelk project staat het talent van de mensen met dementie centraal.Angèle Jonker, directeur woonzorgboerderijSt. Jonkerszorg enprojectleider Omring enWilma Spijkers, adviseurOpleiden en Ontwikkelen OmringHilleke Crum, regiomanagerNoord-Holland Eigen KrachtCentrale en een mantelzorgerDebatleider: Gerke de BoerSprekerProf.dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraarPsychosociale hulpverleningvoor mensen met dementie VUmcAmsterdamMargo Langendijk, coördinatorOdensehuis Amsterdam i.s.meen bezoeker OdensehuisDaphne Mensink, projectleidsterDemenTalent namens ZorggroepApeldoorn i.s.m. Leen Sneeuw enJoop Papare vrijwilligers RadioKootwijk16.00 uur4.4 ICultuurspecifiekedagvoorzieningenIn een moderne samenleving horen leefstijlgerichte cultuurspecifieke voorzieningen er gewoonbij. In deze sessie kijken we achter de schermen bij voorzieningen specifiek voor allochtonen.In hoeverre zijn cultuurspecifieke voorzieningen anders en hoe dragen zij bij aan het welzijnvan een misschien wel vergeten cliëntgroep? En hoe zet je een dergelijke voorziening op? Viastellingen bespreken we in hoeverre cultuurspecifieke dagvoorzieningen wenselijk zijn en watde uitdagingen zijn. De sessie eindigt met een persoonlijk praktijkverhaal.Deniz Özkanli, initiator AlzheimerTheehuis en o.a. coördinatorZorghuis Sefkat i.s.m. een cliëntvan de dagopvang9


CasemanagersSessieOmschrijvingSpreker10.35 uur1.5 WVroeginterventiesdoor casemanagersDe Amerikaanse interventie de ‘Early Diagnosis Dyadic Intervention’ (EDDI) is bedoeld voorhet moment vlak na de diagnose en is door het Trimbos-instituut aangepast voor Nederland.Doel is de communicatie te verbeteren tussen mensen met dementie en hun mantelzorger enhen samen te laten nadenken over hun wensen voor zorg in de toekomst. Deze methodiek kanook casemanagers ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Een sessie over vroegeinterventies bij het eerste besef van dementie.Jacomine de Lange, senior wetenschappelijkmedewerker Trimbosinstituuten lector HogeschoolRotterdam en Iris van Asch, wetenschappelijkmedewerker Trimbosinstituuti.s.m. een casemanager10.35 uur 11.45 uur11.45 uur 14.45 uur14.45 uur 16.00 uur2.5 IOverdracht bijintramuraleopname3.5SharedDecisionMaking4.5 DHoudtcasemanagementstand?Dementievriendelijke gemeenschapSessieW1.6 WVergeetdementie,onthou mensB2.6 WSamenwerkenin degemeente3.6 WDementievriendelijkegemeenteBBij de overgang van extramurale naar intramurale zorg speelt de casemanager een belangrijkerol. Hij moet ervoor zorgen dat de zorg wordt gecontinueerd en dat kennis en ervaring goedworden overgedragen. In deze sessie staan we stil bij de kenmerken van een goede overdracht.Daarbij besteden we ook aandacht aan het onderzoeksproject CAVIA (Continuïteit van Ambulantenaar Verpleeghuiszorg, een Interventie Analyse).Bij de zorg voor mensen met dementie spelen zowel professionele zorgverleners als familieledeneen belangrijke rol. De onderlinge afstemming is niet altijd even makkelijk. Er zijn diversemethodieken die hierin kunnen ondersteunen. In deze workshop is er aandacht voor SharedDecision Making en de rol van de casemanager. Daarnaast hoort u meer over een pilotprojectbetreffende een digitaal keuzehulpinstrument dat helpt bij de gezamelijke besluitvorming.Hoewel het casemanagement de afgelopen jaren een grote vlucht nam, staat de functie terdiscussie. Enkele grote thuiszorgorganisaties gaan werken met in dementie gespecialiseerdewijkverpleegkundigen. De Praktijkondersteuner Ouderen wordt steeds belangrijker. De financieringvan casemanagement staat onder druk. Welke modellen van casemanagement zullenoverleven? Een debat over de toekomst van casemanagement.OmschrijvingVergeet dementie, onthou mens’. Met deze campagne wil de Vlaamse overheid de dominante,vaak negatieve, beeldvorming rond dementie doorbreken. Het doel: mensen met dementieen hun mantelzorgers de plaats geven die ze verdienen in een warme samenleving en niet inde marge. Hoe integreer je deze campagneboodschap in praktisch beleid en daadwerkelijkeuitvoering? In deze workshop speciale aandacht voor twee inspirerende voorbeelden: hetDementie Ondersteuningslan (DemoP) en dementievriendelijk Aarschot.De gemeente Peel en Maas staat landelijk bekend als koploper rond de kanteling in het kader vande Wmo. Zo werken burgers, maatschappelijk middenveld en regievoerende partijen samen gerichtop kwaliteit van leven, behoud eigen regie en zo lang mogelijk thuis wonen. Inmiddels is men ookactief met het thema dementie, in samenwerking met de dementieketen. Ook in de gemeente Bladelis men actief om de gemeente meer dementievriendelijk te maken. Hoe organiseert men dat en watdoet men inhoudelijk? Met een doorkijkje naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.Het streven is om mensen met dementie en hun mantelzorgers in hun eigen wijk te latenwonen. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. In Nederland krijgen gemeenten adviesaan de hand van quickscans. In België zijn dementievriendelijke steden en gemeenten ontstaanmet als doel: een maatschappelijk draagvlak creëren voor een betere, menswaardige omgangmet mensen met dementie en het doorbreken van het taboe. In deze workshop komen zowel deNederlandse als Belgische ervaringen aan bod.Annetje Bootsma-Van der Wiel,specialist ouderengeneeskundeGGZ inGeest enKelly Thijssen, trajectbegeleiderHulp bij Dementie LimburgCarolien Smits, lector Innoverenin de Ouderenzorg en senioronderzoeker Trimbos-instituut enHildi Kroes, casemanager IcareDebatleider: Ruud Dirkse, directeurzorginnovatiebureau DAZInleiders: VUmc onderzoek casemanagement,V&VN netwerk casemanagementDementie en BuurtzorgNederlandSprekerOlivier Constant, communicatiemedewerkerExpertisecentrum DementieVlaanderen i.s.m. Eric Du Meunieren Hugo Goedemé SEL Amberes /Thuiszorgcentrum Antwerpen en MarcDierick, directeur WZC Sint-RochusColine van Everdingen, beleidsondersteunerLeven in het Dorp WWZ Peelen Maas, Joan Veldhuizen, wethoudergemeente Bladel enLisette Dickhoff-Evers, ketenregisseurHulp bij Dementie Noord-LimburgClaire Meire, projectleider DementievriendelijkeGemeenschap ExpertisecentrumDementie Vlaanderen enRuud Dirkse, directeur en projectleiderQuickscans DementiebeleidGemeenten zorginnovatiebureau DAZ16.00 uur4.6 WDementievriendelijkondernemenDe Rabobank heeft ervoor gekozen extra aandacht aan de ziekte dementie te geven en wil bijdragenaan het bespreekbaar maken van de grote sociale en maatschappelijke impact van deze ziekte enwat nog wél kan. Ook voor haar klanten en diens omgeving om de drempel de financiële zaken tebespreken te verlagen. Samen met o.a. Alzheimer Nederland is een bewustwordingsprogrammaontwikkeld dat lokale Rabobanken kunnen inzetten voor haar klanten en het maatschappelijkmiddenveld. Tijdens deze workshop hoort u hier meer over en is er interactie rondom casuïstiek.Wilfred Smit, directeur CommercieRabobank Hart van Brabant, NienkeBoomsma, senior jurist JuridischeZaken Retail en Jolanda Janssen,formulemanager ParticulierenRabobank Nederland10WWorkshop I Inspiratiesessie DDebat


Speciale cliëntgroepenSessieOmschrijvingSpreker10.35 uur1.9 WDementie metLewy BodiesDementie met Lewy Bodies (DLB) is een veel voorkomende vorm van dementie bij ouderen.Kenmerken zijn onder andere aandachtsstoornissen, problemen in de ruimtelijke oriëntatie,hallucinaties en parkinsonisme. Een inleiding over de grillige kenmerken en de zorg voormensen met Lewy Body Dementie.Evelien Lemstra, neuroloogAlzheimercentrum VUmc10.35 uur 11.45 uur11.45 uur 14.45 uur14.45 uur 16.00 uur2.9Frontotemporaledementie3.9 WVasculairecognitievestoornissen4.9 WDementieen psychiatrieJongdementieSessieWW2.10 IKwaliteit vanzorgaanbod1.10Jongdementie3.10 WDagbehandelingvoormensen metjongdementieFrontotemporale dementie (FTD) is één van de minder voorkomende vormen van dementie, dieechter wel vaak op jonge leeftijd voorkomt. FTD is bij veel mensen bekend onder naam ziekte vanPick. Gedragsverandering kan een belangrijk kenmerk zijn van deze vorm van dementie. In dezeworkshop bespreken we wat FTD is en wordt stilgestaan bij recent onderzoek, waaruit de rol vanbepaalde genen bij het ontstaan van FTD naar voren is gekomen. Belangrijk is de aandacht voorde omgang en bejegening van deze doelgroepen ondersteuning van mantelzorgsysteem.Vasculaire schade in de hersenen komt vaak voor; geïsoleerd of in combinatie met de ziekte vanAlzheimer. Aan de hand van actueel onderzoek behandelen we vragen als: wat is vasculaire dementieen hoe stel je de juiste diagnose? Wanneer is sprake van een combinatie met Alzheimeren wat is dan de behandeling?Veel bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen hebben naast dementie ook psychiatrischeproblemen. Hoe herkennen wij deze dubbele problematiek en hoe is daar goed mee om tegaan? In deze workshop besteden we zowel aandacht aan bewoners op ‘gewone’ PG-afdelingen,als aan bewoners op speciale afdelingen voor deze cliëntgroep.OmschrijvingOok bij mensen onder de 65 komt dementie voor. Vaak werken ze nog en hebben ze een gezin.Wat kenmerkt dementie op jonge leeftijd? Zowel bij het alzheimercentrum van het VUmc alshet Alzheimercentrum Limburg is veel ervaring met de begeleiding en zorg voor mensen metdementie op jonge leeftijd. Deze ervaringen worden gedeeld met de deelnemers aan dezeworkshop.Mensen met jongdementie vormen een aparte doelgroep met specifieke ondersteuningswensen.Wat vinden zij en hun mantelzorgers van het huidige aanbod van zorg- en welzijnsorganisaties?Wat kan anders? Hoe kunnen professionals en organisaties hierop inspelen?Een gezamenlijke creatieve zoektocht, waarbij u een spiegel krijgt voorgehouden.In Wageningen en Enschede is een speciale dagbehandeling voor jong dementerenden. Wat ishet voordeel van aparte dagbehandeling voor deze doelgroep? Wat zijn de activiteiten en watis het verschil met ‘gewone’ dagbehandeling?Prof.dr. Van Swieten, neuroloogErasmus Universiteit Rotterdam enhoofd Alzheimercentrum ZuidWestNederland en Freek Gillissen,verpleegkundig consulent dementieAlzheimercentrum VUmcNiels Prins, neuroloog AlzheimercentrumVUmc en Gert JanBiessels, neuroloog UMC UtrechtIrene de Jong, specialist ouderengeneeskundeGGZ inGeest enJosé Kuipers, oud-leidinggevendebewonersgroepen Bruggerboschen adviseur ViVaZorggroepSprekerFreek Gillissen, verpleegkundigconsulent dementie AlzheimercentrumVUmc en Marjolein de Vugt, neuropsycholoogen coördinator mantelzorgersen jongedementerenden AlzheimerCentrum LimburgHendrik-Jan van der Waal, voorzitterFTD-lotgenoten en RolinkaRomkes, lid FTD expertgroep encoördinator Ouderenzorg coöperatiehuisartsenzorg Amsterdam GrootZuid (CHAGZ)Patricia Vermeulen, locatiemanagerVilente Pieter Pauw en een medewerkervan de dagbehandeling voorjong dementerenden bij Bruggerbosch16.00 uur4.10 WIntramuralezorg voorjong dementerendenIn verpleeghuizen wonen ook mensen die jong dementerend zijn. Landelijk hebben zo’n 20verpleeghuizen zelfs een gespecialiseerde afdeling voor deze cliëntgroep. Hoe zijn die afdelingenontstaan en wat maakt ze bijzonder? Wat is hiervan te leren voor intramuraal wonende jongdementerenden die niet op zo’n speciale afdeling maar ‘gewone’ PG-afdeling of in een kleinschaligewoonvorm wonen?Marian Salari, adviseur KenniscentrumDementie op jonge leeftijd enToos Smulders, manager Wonen enZorg de Waalboog Nijmegen12W Workshop IInspiratiesessie


Communicatie en verleidingSessie Omschrijving Spreker10.35 uur1.11 WMotiverendegespreksvoeringWat wil je? Kan je dat? En is dit het juiste moment? De meeste veranderingsprocessen beginnenmet ambivalentie. Motiverende gespreksvoering is gericht op het oplossen van die ambivalentie.In deze workshop krijgt u uitleg over de toepassing van deze methode met cliënten metdementie en oefent u enkele basistechnieken. Tevens zal er aandacht zijn voor de grenzen vande toepassing in het kader van het cognitief functioneren en de wilsbekwaamheid.Marion Klaver, GZ-psycholoog encognitief gedragstherapeut Amsta10.35 uur 11.45 uur11.45 uur 14.45 uur14.45 uur 16.00 uur2.11 WKunst vanhet verleiden3.11 WCommunicatiemet diep dementerenden4.11 WIn gesprekover dementieZintuigen en emotieleven1.12 WVisueleproblemen2.12 WInvloedvan geuren3.12TastzinDe juiste communicatie, het aanspreken van het lerend vermogen en de kunst van het verleiden.Daar draait het om bij het activeren van mensen met dementie. Hoe doorbreek je het gevoel vanonveiligheid, faalangst en verveling? Hoe krijg je mensen zover dat ze huishoudelijke klusjes uitvoeren,zichzelf wassen of contact leggen? Een creatieve en soms onorthodoxe aanpak kan heelverfrissend werken. In deze workshop gaat u aan de slag met casuïstiek en krijgt u feedback vantwee zeer ervaren begeleiders.Met behulp van een onderzoek op basis van systematische video-analyse wordt aangetoond datook diep demente mensen gevoelig zijn voor hoe zij worden benaderd en hoe zij dit ook in hungedrag tot uitdrukking brengen. Hierbij is het van belang om, zowel verbaal als non-verbaal, ‘detaal’ van dementerende mensen te spreken; het ‘dementees’. Deze taal is soms brokkelig maar ookbeeldend, spiritueel en vol betekenis. In deze workshop delen we eigen ervaringen. Hoe stel je jeopen voor de taal van mensen met dementie en kan je hierdoor de zorgverlening verbeteren?Als jij of je partner net de diagnose dementie hebt gehad klinkt het praten over het verdereziekteproces of zelfs de dood nog wel erg ver weg. Door emotie of wellicht een taboe blijft ditveelal onbespreekbaar. Maar als de ziekte voortschrijdt is er meestal geen gelegenheid meer tepraten en te beslissen over belangrijke en gevoelige kwesties. Wat ontneem je mensen als je ditals professional niet ter sprake brengt? Het lectoraat palliatieve zorg en dementie onderzoektdit. In deze sessie krijgt u praktische tips voor het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s.Sessie Omschrijving SprekerIBij mensen met dementie is er naast eventueel bekende oogheelkundige problematiek vaaksprake van visuele verwerkingsproblemen, zoals problemen met ruimtelijke cognitie, dieptezien encrowding (visuele problemen bij een te drukke omgeving). Bartimeus doet hier bij verpleeghuisbewonersonderzoek naar en geeft n.a.v. de uitkomsten adviezen hoe de zorg rondom de cliëntverbeterd kan worden. Deze sessie leert u meer over visuele problemen bij verschillende soortenvan dementie en geeft u praktische suggesties voor een aangepaste benadering en inrichting.Geuren hebben veel impact op mensen met dementie. Vooral wanneer sprake is van cognitieveof emotionele kwetsbaarheid. Een geur die aan vroeger doet denken kan gerust stellen, eenzetje geven of helpen je omgeving beter te herkennen. Zo bevordert een goed gekozen geur hetgevoel van welbevinden. Nare of niet goed gekozen geuren geven onrust of zelfs een gevoelvan bedreiging. In deze workshop krijgt u inzicht in de do’s en don’ts van het werken metaromazorg.De tastzin is wellicht het meest onderschatte zintuig in de architectuur, zeker voor ouderen enmensen met dementie. Hoe kunnen we hier beter op inspelen? Welk materiaal helpt om iemandte activeren of om iemand gerust te stellen? Een actieve inspiratiesessie, waarin deelnemersook zelf met materialen aan de slag gaan.Lenie Vermeer, GZ-psycholoogLelie Zorggroep en TrimbosinstituutHilde de Vocht, lector AlgemeneGezondheidszorg Saxion Hogeschoolen Paula Irik, geestelijkverzorger CordaanCarolien van Leussen, docent verpleegkundeen lid kenniskring PalliatieveZorg, Ethiek en CommunicatieHogeschool Windesheim en Margotvan Acker, teammanager ontmoetingscentraPieter van ForeestGreetje Koevoets, ambulantbegeleidster Bartiméus en eenvertegenwoordiger Beweging 3.0locatie LisidunahofMadeleine Knapp Hayes-Wellhüner,complementair zorgspecialistDe Levensboom en Lizet Brans,zorgassistente Stichting GroenhuysenWouter Bergman Tiest, onderzoekerTastzin VU Amsterdam en HenriSnel, architect en onderzoeker‘Alzheimer en Architectuur’ enafdelingshoofd ArchitectonischOntwerp Gerrit Rietveld Academie16.00 uur4.12Dementieen humorWVerandert de beleving van humor als iemand dement wordt? Wat is humor eigenlijk en wat isde functie van humor? Het (noodzakelijke) gebruik van humor in het contact met mensen metdementie is voor mantelzorgers en voor professionals vaak moeilijk. Hoe kun je mantelzorgersen professionals ondersteunen om humor te gebruiken in het contact met mensen met dementie.Tijdens deze sessie leert u hier meer over.Corrie Aarts, projectmanagerDementie Ondersteunings- enTrainingcentrum (DOT) De Wever13


Kunst, muziek en theaterSessie Omschrijving Spreker10.35 uur1.13 WContactbevorderendebenaderingTheater Veder heeft een effectieve methode ontwikkeld om contact te maken met ouderen metgeheugenproblemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zang, theatrale prikkels, poëzie enreminiscentie. Sinds twee jaar worden elementen uit de Veder-methode succesvol toegepast inde 24-uurs zorg. Verzorgenden leren om contactmomenten optimaal te benutten zonder dat hetextra tijd kost. Tijdens deze workshop maakt u kennis met de Veder-methode en het begrip theatralecommunicatie. Daarin spelen timing, intonatie en acte de présence een belangrijke rol.Marieke Westra, artistiek leiderTheater Veder enElaine Jordan, teamleiderDe Buitenhof Cordaan10.35 uur 11.45 uur11.45 uur 14.45 uur14.45 uur 16.00 uur2.13 WStem vanons geheugen3.13 WRadioRememberen Muziekop Maat4.13 WMeerwaardevan kunst1.14Apps endementieBB2.14 IE-learningvoor dummies3.14 IInnovatiein dementieonderwijsHet project De Stem van ons Geheugen brengt mensen met dementie, hun mantelzorgers enomgeving samen via muziek. Zingen activeert bepaalde hersendelen, waardoor je makkelijkertoegang krijgt tot mensen met dementie. Maar hoe leg je weer contact tussen iemand met dementieen zijn begeleiders, verplegers, mantelzorgers en familie? Hoe kan muziek een bijdrageleveren aan contact maken, welbevinden en de empowerment van mensen met dementie?Muziek is een drager van herinneringen en emoties. Diverse lecoraten ontwikkelden gezamenlijkRadio Remember: internetradio voor mensen met dementie. Een speellijstgenerator selecteert,rekeninghoudend met het dagritme, een keuze uit meer dan 3000 muziekstukken uit de jaren ‘50.Aanvullend kan met de methode Muziek op Maat een individueel muziekadvies worden opgesteld.Welke muziek en op welk moment? Wat zijn de effecten en toepassingsmogelijkheden? En kanpreferente muziek worden ingezet bij associatieleren of bijdragen aan stemmingsmanagement?Inzet van kunst kan een grote impact hebben op de levenskwaliteit van de persoon met dementieen zijn/haar omgeving. Het activeert het (visuele) geheugen en kan bepaalde gedragskenmerkenpositief beïnvloeden. Door te praten over kunst of zelf kunst te beoefenen wordtde interactie gestimuleerd en kan men beter persoonlijke emoties en ervaringen delen. Naastwetenschappelijke uitleg is er tijdens deze workshop aandacht voor inspirerende praktijkvoorbeeldenuit België en Nederland.Apps, E-learning en scholingSessie Omschrijving SprekerIMensen met dementie en mantelzorgers maken steeds meer gebruik van tabletcomputers.Wereldwijd verschijnen interessante programma’s (apps) voor gebruik op tablets. Een overzichtsworkshopover diverse ontwikkelingen. Hierin ook aandacht voor een onderzoekprojectIdays van de Saxion Hogeschool naar apps voor mensen met dementie.E-learning gericht op dementie is een sterk opkomende leervorm. Er zijn inmiddels verschillendeaanbieders en programma’s te vinden. Welke werkvormen zijn mogelijk en voor welkedoelgroepen? Kan e-learning face-to-face onderwijs vervangen? In deze inspiratiesessie staanwe stil bij ontwikkeling en inzet van enkele e-learningprogramma’s, waaronder de e-learningmodule Dementie van het Trimbos-instituut.Omgaan met patiënten met dementie vraagt specifieke vaardigheden en kennis. In welke matezijn beginnende verzorgenden op hun taken toegerust? Worden in het zorgonderwijs de juisteaccenten gelegd? Wat kan anders? Een debat over de opleidingen tot verzorgenden.Hanne Deneire, coördinatorDe Stem van ons GeheugenFrans Hoogeveen, lector PsychogeriatrieDe Haagse Hogeschool enMonique de Langen, muziektherapeuteMuziek op MaatProf.dr. Sebastiaan Engelborghs,neuroloog en onderzoeksprofessorNeurowetenschappen en NeurochemieUniversiteit Antwerpen en Joke Bos,programmacoördinator Ontmoetingscentrumde Pijp AmsterdamWendela Sanders, projectleiderIdays Saxion Hogeschool enBert Mulder, lector Informatie,Technologie en Samenleving aande Haagse HogeschoolJulie Meerveld, hoofd Belangenbehartigingen ZorgvernieuwingAlzheimer Nederland enBernadette Willemse, wetenschappelijkmedewerker TrimbosinstituutDebatleider: Gerke de BoerInleider: Mieke Hollander,directeur zorg ROC-MiddenNederland16.00 uur4.14 WLeren van decliëntDementiezorg leer je het beste van de cliënt. Dat is het uitgangspunt van het Zweedse zorgconcept‘Silviahemmet’. Door je eigen reacties te observeren en reflecteren, ontwikkel je bij iederecliënt een persoonsgerichte en passende wijze van omgaan en verzorgen. Leren van de cliëntis een van de pijlers van het project ‘Iedere dag de moeite waard’, met daarin aandacht voorgeïntergreerde aanpak van de zorgpraktijk, scholing en onderzoek. In deze sessie staat scholingcentraal.Maritza Allewijn, GZ-psycholoogVivium Zorggroep en directeurPgD en Jan van der Hammen,Theater en Spel en Dorinde vanBekkum, hoofd dagbehandelingLarikshof/Leilinde in Laren14W Workshop I Inspiratiesessie


BewegenLet op: sessies alleen in ronde 1 en 2!SessieOmschrijvingSpreker10.35 uur1.15 WToegevoedewaarde vanbewegenDe Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2012 zeven bouwstenen voor beweegstimuleringvan ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen gepresenteerd. Deze bouwstenen zijn de kapstokom zelf aan de slag te gaan: waar sta ik, waar kan het beter? In deze workshop staan weactief met de deelnemers stil bij de implementatiemogelijkheden van de zeven bouwstenen.Liesbeth Preller, adviseur NederlandsInstituut voor Sport enBewegen (NISB) enMarion Feenstra - van der Zedde,fysiotherapeut/onderzoeker VUAmsterdam14.45 uur 11.45 uur2.15 ILooppatronenen valanalyseArchitectuur en inrichtingSessie3.16 WOmgevingen dementieValongevallen hebben ingrijpende gevolgen voor zowel de gezondheid als de zelfredzaamheidvan mensen met dementie. Naast functionele beperkingen, zijn mensen vaak bang opnieuwte vallen. De kans op depressie neemt toe, activiteiten en het aantal sociale contacten neemtaf. Onderzoek naar vallen is daarom van groot belang. In deze inspiratiesessie gaan we in opnieuwe inzichten op basis van recent internationaal onderzoek met focus op looppatronen,valanalyse en risicofactoren. Een gezamenlijke verkenning van de uitdagingen voor valpreventieen mogelijke toepassing in de praktijk.OmschrijvingLet op: sessies alleen in ronde 3 en 4!De komende jaren vinden grootschalige verbouwingen plaats in de zorg. Verzorgingshuizenworden bijvoorbeeld omgebouwd tot verpleeghuis. Waar moet je op letten bij het ontwerpenvan de leefomgeving voor mensen met dementie? Hoe kan je inspelen op het intuïtieve gebruikvan ruimtes? Hoe kan een goed ontwerp van de woonomgeving bijdragen aan de activiteit enbeleving van deze doelgroep?Yvonne Schikhof, hoofddocentInstituut voor Gezondheidszorg enKenniscentrum Zorginnovatie HogeschoolRotterdam enShanty Sterke, onderzoeker Vallen inhet verpleeghuis en fysiotherapeut/bewegingswetenschapper AafjeSprekerCaro van Dijk, architect en docentaan de TU-Delft en onderzoekervan ‘Het intuitieve huis’ enFiona de Vos, omgevingspsycholooggespecialiseerd in ‘Healingenvironments’ Studio dVO16.00 uur4.16Ik wil naarbuitenIIeder mens beslist graag zelf of hij naar buiten gaat. Dat geldt ook voor mensen met dementiein een zorginstelling. Helemaal fijn als het buiten ook goed toeven is. De inrichting van (binnen)tuinen speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe zorg je ervoor dat mensen veilig zelf naar buitenkunnen en genieten van het buiten zijn? In hoeverre kan je de bewoners in contact laten zijnmet de omgeving? Een creatieve inspiratiesessie, waarin de deelnemers samen op zoek gaannaar mogelijkheden en uitdagingen.Anke Wijnja, ontwerper belevingsgerichtenatuurlijke buitenruimtenBureau FonkelBBelgische sessie15


Dementie in beeldSessieOmschrijvingSpreker10.35 uur1.17 DBeeldvormingen bejegeningDe manier waarop dementie in films en op TV wordt afgebeeld kan invloed hebben op debeeldvorming en beleving van mensen met dementie en hun omgeving. Aan de hand van kortefragmenten van bioscoopfilms volgt een discussie over de persoonlijke beeldvorming, bejegeningen communicatie rond mensen met dementie.Debby Gerritsen, psychogerontoloogUniversitair Kennisnetwerk OuderenzorgNijmegen Radboud AlzheimerCentrum en Yolande Kuin, psychogerontoloogBehavioral Science InstituteRadboud Universiteit Nijmegen10.35 uur 11.45 uur11.45 uur 14.45 uur14.45 uur 16.00 uur2.17 DDementie eneuthanasie3.17MusicFor Life4.17 DModernetechnischedementieoplossingenSessie1.18Geengeslotenafdelingenmeer2.18 DOnvrijwilligezorg3.18CrisishulpIBDiverslijnDDEen ethische discussie over euthanasie bij dementie. Wie neemt de beslissing tot euthanasie?Op welk moment? Specifieke aandacht hierbij voor de rol van de huisarts. Rationeel wordt vaakaangegeven dat het goed is om aan euthanasie mee te werken, maar emotioneel gezien blijkthet belastend. Aan de hand van de documentaire ‘Voor ik het vergeet’ van Paul van Eerdengaat u met elkaar in debat over euthananasie bij dementie.Het taboe rond dementie doorbreken en zorgen voor meer bewustwording. Dat was het doelvan Music For Life 2012. Het evenement had enorme impact en liet de grote actiebereidheid inVlaanderen zien. De uitdaging is om dit ook over de grenzen heen te realiseren met behulp vande media. Hoe zet je als hulpverlener een grootschalig mediapartnership op en welke rol kan jijvanuit de zorg hierin spelen? Een verdiepingssessie op de plenaire vertoning van de documentaireMusic for Life - Follow Me.De Hogeschool Rotterdam heeft korte films verzameld over moderne technische dementieoplossingen.Zij laten deze zien, waarna de kijkers kort reageren. In een uur worden ruim tienfilmpjes bekeken en besproken.OmschrijvingDe meeste mensen met dementie wonen op ‘gesloten afdelingen’. Enerzijds geeft dit veiligheiden zekerheid, anderzijds is het een vorm van beperking. Is een gesloten afdeling wel nodig? Zijnwe niet overvoorzichtig? Sommige zorginstellingen hebben helemaal geen gesloten afdelingenmeer. Wie bepaalt of een bewoner op een gesloten afdeling komt of niet? Een fundamenteeldebat.In de politiek is het wetvoorstel Zorg en Dwang volop in discussie, terwijl intussen de mediaregelmatig bericht over excessen in de zorg waar het gaat om vrijheidsbeperking. Binnenkortzal meer duidelijk zijn over deze nieuwe wet. Moeten we blij zijn met dit nieuwe kader of juistniet? Wat is eigenlijk ‘onvrijwilligheid’ in de zorg? Waarom wil maar niet lukken dit grondig terugte dringen? Duidt dit op gebrekkige professionaliteit? Is de inzet van externe deskundigheidgerechtvaardigd? Een debat over de ethische kanten en de dagelijkse praktijk op de werkvloer.De crisishulp bij dementie blijkt niet goed geregeld: 61% van de mantelzorgers die het afgelopenjaar behoefte had aan hulp kreeg deze niet. Hoe is crisisopvang te verbeteren? Hoevoorkomen we dat crisisopvang meteen leidt tot permanente opname? Welke rol kunnen deverschillende partners in de keten spelen? Veel zorgverleners zijn huiverig voor een rol vanziekenhuizen, omdat zij weinig ervaring hebben met dementie. Is dat terecht? Een debat overketensamenwerking en de rol van de verwijzende hulpverlener bij een acute extra hulpvraag.Debatleider: Gerke de BoerKorte inleiding: Constance de Vries,huisarts en SCEN-arts HuisartsenpraktijkMunstergeleenJurn Verschraegen, directeurExpertisecentrum DementieVlaanderen vzwYvonne Schikhof, hoofddocentInstituut voor Gezondheidszorgen Kenniscentrum ZorginnovatieHogeschool RotterdamSprekerDebatleider:Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureauDAZDebatleider:Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde& ethiek van de zorgVUmc en specialist ouderengeneeskundeVivium ZorggroepDebatleider:Lisette Dickhoff-Evers, ketenregisseurKetenzorg Hulp bijDementie Noord Limburg16.00 uur4.18 IHondenen dementieeen goedematch!Een hond is voor veel mensen een belangrijk maatje. Honden spelen bij steeds meer ziektebeeldeneen belangrijke rol. De bekendste toepassing is voor blinden, maar ook mensen met bijvoorbeeldeen Post Traumatisch Stress Syndroom, maken dankbaar gebruik van honden, omdatdie stemmingswisselingen perfect aan voelen komen. Inmiddels maken ook de eerste mensenmet dementie gebruik van speciale honden. Waar liggen de mogelijkheden en kansen?Freek Gillissen, verpleegkundigconsulent dementie AlzheimercentrumVUmc enPeter van der Heijden hoofdopleidingen Vereniging voorBlinden geleidenhonden (KNGF)16I Inspiratiesessie D Debat


Informatie afzendersStudieArenaStudieArena ontwikkelt en organiseert in eigenbeheer vernieuwende en inspirerende congresprogramma’sop het terrein van Zorg, Welzijn enWonen. Ons motto is: kennismaken is kennisdelen.Meer informatie: www.studiearena.nleen patientenbelangenorganisatie. Dit betekentdat wij opkomen voor de belangen van mensen metdementie en als fondsenwerver geld inzamelen.Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, bestedenwe aan het subsidiëren van wetenschappelijkonderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging.Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nlZorginnovatiebureau DAZDAZ is een zorginnovatiebureau dat zich helemaalheeft gespecialiseerd in vernieuwingen in deouderenzorg. DAZ richt zich met name op watmensen met een zorgvraag nog wel kunnen. DAZ isbetrokken bij vele vernieuwende (dementie)projecten,gericht op plezier, ontmoeting en eigen kracht.Meer informatie: www.anderszorgen.nl enwww.moderne-dementiezorg.nlVUmc AlzheimercentrumHet Alzheimercentrum binnen het VU medischcentrum is opgericht ten dienste van de patiëntenzorgen het patiëntgebonden wetenschappelijkonderzoek. Het Alzheimercentrum VUmc isontstaan uit een samenwerkingsverband tussende afdeling Neurologie VUmc en de StichtingAlzheimer Nederland. Binnen het VUmc Alzheimercentrumwordt onderzoek, onderwijs enpatiëntenzorg verricht op het gebied van dementie,in de breedste zin van het woord.Meer informatie: www.alzheimercentrum.nlAlzheimer NederlandAlzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar invoor mensen met dementie. Wij willen met onswerk bijdragen aan een betere kwaliteit van levenvoor mensen met dementie en hun naaste omgeving.Alzheimer Nederland is zowel een fonds alsTrimbos-instituutHet Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeterenvan de geestelijke gezondheid door het delenvan kennis. Daartoe ontwikkelen en gebruiken demedewerkers kennis van hoge wetenschappelijkekwaliteit en bundelen ze ervaringen van patiëntenen goede praktijkvoorbeelden. Voorts zetten zijzich in om deze kennis toe te passen. ProgrammaOuderen Het programma Ouderen richt zich ophet verbeteren van de geestelijke gezondheid vanouderen. Binnen dit programma is o.a. aandachtvoor het thema dementie. Het Trimbos-instituutbesteedt aandacht aan de manier waarop mensenmet dementie omgaan met de gevolgen van hunziekte en de manier waarop het zorgaanbod daaropaansluit. Ook ondersteuning van mantelzorgersvalt onder dit thema.Meer informatie: www.trimbos.nl enwww.kennispuntdementie.nl.Expertisecentrum Dementie VlaanderenHet Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wildementie in de samenleving op de agenda plaatsenom de kwaliteit van het leven van mensenmet dementie en hun omgeving te behouden ente verbeteren. Zij doen dit door het samenbrengenen uitbouwen van expertise, in samenwerkingmet andere actoren in het werkveld.Meer informatie: www.dementie.be18


Algemene informatieInformatieDatum: maandag 25 november ‘13Locatie:NBC in NieuwegeinDeelnamekosten: € 330,- p.p.Elke extra deelnemer(s): € 280,- p.p. (bij gelijktijdigeaanmelding)De genoemde bedragen zijn inclusief reader, lunch,koffie/thee, netwerkborrel en exclusief 21% BTW.ProgrammapartnerDit programma is ontwikkeld door StudieArenaen zorginnovatiebureau DAZ i.s.m. het Alzheimercentrumvan het VUmc Amsterdam, AlzheimerNederland, het Trimbos-instituut en het ExpertisecentrumDementie Vlaanderen.InschrijvenU kunt zich eenvoudig online aanmelden op:www.studiearena.nl. Na inschrijving ontvangtu per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.Bij deze bevestiging sturen wij u tevens hetprogramma, de factuur en de routebeschrijving.En kopie van de factuur ontvangt u per post.AnnuleringsvoorwaardenU kunt uw deelname tot 4 weken voor het congresschriftelijk annuleren bij StudieArena.Wij berekenen dan € 45,- (excl. BTW) administratiekosten.Na deze datum bent u het volledige bedragverschuldigd. Uw collega kan u uiteraard zonderbijkomende kosten vervangen.DoelgroepenHet programma is bedoeld voor:specialisten ouderengeneeskunde,(psycho)gerontologen,psychologen en psychotherapeuten,praktijkondersteuners huisartsen,verpleegkundigen en verzorgenden,zorgcoördinatoren,casemanagers en ketenregisseurs,thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen,(activiteiten-)begeleiders,medewerkers dagbehandeling,ergotherapeuten en fysiotherapeuten,muziektherapeuten,geestelijk verzorgers,diëtisten en voedingsdeskundigen,maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs,(locatie-)managers en afdelingshoofden V&V,medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties,vertegenwoordigers van cliëntenraden,beleidsmakers overheden Wonen, Zorg enWelzijn.AccreditatieDit jaar vragen wij accreditatie aan bij de volgendeverenigingen:ABAN (o.a. Verenso, vereniging van specialistenouderengeneeskunde en sociaal geriaters(Accreditatie Bureau Cluster 1)V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigenen verzorgenden)Accreditatiebureau VerpleegkundigSpecialisten Register- Acute zorg bij somatische aandoeningen- Chronische zorg bij somatische aandoeningen- Geestelijke gezondheidszorg- Intensieve zorg bij somatische aandoeningen- Preventieve zorg bij somatische aandoeningenADAP (Vereniging voor Ergotherapeuten)KNGF / vakgroep NVFG (De NederlandseVereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie.Accreditatie is aangevraagd voor zowel hetalgemene register als het register geriatriefysiotherapeut)Punten voor de vrije ruimte - BAMw(Beroepsregister van agogische en maatschappelijkwerkers)SKGV (Stichting Kwaliteitsregister GeestelijkVerzorgers)SRVB (Stichting Register VaktherapeutischeBeroepen)ContactgegevensOostergracht 13-153763 LX SoestPostbus 32893760 DG SoestT 035 - 5394005F 035 - 8875024info@studiearena.nlwww.studiearena.nl19


Twitter mee: #mdcongresInschrijven: www.studiearena.nlContactgegevensOostergracht 13-153763 LX SoestPostbus 32893760 DG SoestT 035 - 5394005F 035 - 8875024info@studiearena.nlwww.studiearena.nlOntwerp: Van Lint in vorm, Zierikzee / 7865

More magazines by this user
Similar magazines