ONDERWIJS IN BRUSSEL - BECI

beci.be
  • No tags were found...

ONDERWIJS IN BRUSSEL - BECI

Juni 2010 • nr 6Maandblad van BeciBrussels Enterprises, Commerce & IndustryONDERWIJSIN BRUSSELMoeder,waarom leren wij?DOSSIER HRElektronischemaaltijdcheques,een hapklare brok?Onze patronale prioriteitenVoice of Brussels Business


inhoud JUNI 10BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE& INDUSTRY1 Edito4 Opinie:Onderwijs in Brussel: Moeder, waarom lerenwij?10 Opinie:Federale verkiezingen: Voice of BrusselsBusiness12 Opinie:BECI en Bruxelles Export, de grote enquête14 Change:Kantoorgebouwen kiezen voor groen!16 Change :Hoe minder energie verbruiken met aange18 BECI Executive Interviews20 Opinie:Interview met Peter de Caluwe, directeur vanDe Munt22 Opinie:Afvalbeleid: Brussels Waste Network24 Leden Trefpunt59 Agenda60 Toetredingsaanvragen - Index publiciteitDE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT32 BECI van A tot Z35 Bizzbox NewsDOSSIER HR37 Elektronische maaltijdcheques, een hapklarebrok?40 Outsourcing en HR, nog steeds een moeilijkerelatie?42 Hebben vijftigplussers echt geen zin om tewerken?44 Ontslaan is nooit makkelijk46 Arbeidsduur: je kan maar beter nietoverdrijven48 Mooie dagen voor Outplacement50 Bedrijfsvoertuigen: nog altijd populairsteincentive52 Absenteïsme, het topje van de ijsbergDynamiek is het maandblad van Beci(Kamer van Koophandel & Verbond vanOndernemingen te Brussel)Verantwoordelijke uitgeverOlivier Willocx ow@beci.beLouizalaan 500 – 1050 Brusselt +32 2 648 50 02 • f +32 2 640 93 28www.beci.beRedactieVerantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.beMedewerkers: Luc Rivet • Vincent Delannoy• Hélène Legrand • Michael Grosjean• Sylvie Cousin • Carline Taymans • Jean Blavier• Olivier Duquesne • Geert Degrande• Jacqueline Remits • Guy Bernard • Johan DillenProductie & AbonnementenAdministratie: Roel Veyt rv@beci.beDesign-Layout: MegalunatriumviraatDruk: DB PrintVertaling: Pascale Swaelens, Wouter Devriese etData Translations InternationalCover foto: Fred Guerdin/ReportersAlle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemmingis verbodenAbonnementenPrijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who BeciInfos : rv@beci.be • t 02 643 78 34PUBLICITEITDynamiek/Entreprendre wordt maandelijksdoor meer dan 21.000 decision makers gelezen.Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex(Momenteel : 13.600 ex.)Inlichtingen en reservaties:Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.beVéronique Legein • T 02 763 18 19F 02 772 54 22 • vl@beci.beONZE VOLGENDE DOSSIERSDynamiek – EntreprendreSeptember 2010• Outsourcing & Facility management• EnergieUiterste datum: 15 augustus 2010October 2010• Transport & Mobiliteit• VeiligheidUiterste datum: 15 september 2010Structurele partners van Beci


Passie voor perfectie.Een economische oplossingmet nultolerantie ook voor u ?Archiving SolutionsYour information is nowhere saferwww.merak.be


opinie : onderwijs in brusselONDERWIJS IN BRUSSELMoeder, waarom leren wij?Wat met de toekomst van het Brusselse onderwijs? De grootstedelijke problemen zijn bekend: veelzittenblijvers, hoge schooluitval, te weinig tweetaligen, veel anderstaligen met een taalachterstand,de concurrentie tussen de scholen en de onderwijsnetten, de achteruitstelling van het technischonderwijs, de hoge (jongeren)werkloosheid, de demografische explosie… Het lijstje uitdagingen wordtalmaar langer, maar waar valt een sense of urgency te bespeuren? BECI trok met vijf pertinente vragennaar de vier excellenties die bevoegd zijn voor onderwijs in Brussel.4© Imagesource/Reporters, PhotoAlto/Reporters, BSIP/ReportersNR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEK


opinie : onderwijs in brusselDe toekomst van de Brusselseeconomie wordt steeds dieperondergraven door hettoenemend scholingsdeficit van eengroot deel van de jonge Brusselaarsdie nog steeds slecht opgeleid de arbeidsmarktbetreden. Ondanks hetgoede en harde werk van leerkrachtenen directies leveren te veel scholennog steeds studenten af die nietover de basisvereisten beschikken omvooruit te komen. Zo heeft 1/3 van dejonge mannen in Brussel tussen de 18en de 24 jaar het onderwijs verlatenzonder diploma.De gemeenschappen dragen een zwareverantwoordelijkheid dragen in devorming van de Brusselse jongereen het is hun taak om de demografischeexplosie van een kwalitatief enkwantitatief educatief antwoord tevoorzien.Het onderwijs moet jongeren voorbereidenom te evolueren in eeninternationale, multiculturele enmeertalige samenleving. Onderwijsen economie zijn sterk verbonden.Scholen moeten ook ondernemerschapstimuleren, geloof in eigenkunnen en kritische analyse, zonderbasisvaardigheden als schrijven, zelfstandigdenken, talen en rekenen teverwaarlozen.Investeren in de jeugd is investeren inde toekomst. Een bruisende economische,creatieve en politieke metropoolkan niet zonder goed opgeleide jongeren.Investeren in onderwijs moetlangs twee kanten komen: vanwegede overheid, die haar middelen betermoet inzetten, maar ook vanwege dejongeren, die het haast onmogelijkgemaakt moet worden om de schoolte verlaten zonder diploma.Beci wenst:• Bijkomende inspanningen voortaalverwerving. Het ontbreekt inde eerste plaats aan Nederlandskundigenin deze meertalige stadwaar het Frans de lingua franca is.Dit zal een extra inspanning vergenvan alle netten.• Het verhogen van de capaciteit vande scholen. Er zal hoe dan ook beteren meer geïnvesteerd moetenworden in onderwijs, in de eersteplaats om alle Brusselse kinderende kans te geven naar een goedeschool te gaan.• Samenwerkingsbassins: Scholenin elkaars buurt dienen samen tewerken over de grenzen van denetten heen rond thema’s als dewerving van native speakers voorbeter taalonderricht, het opsporenvan spijbelaars, het delen van onderwijsinfrastructuur,uitwisselingsprojectenvoor leerkrachten,enz…• Institutionele reorganisatie: Dienetten die met tekorten kampenmoeten zich institutioneel herorganiseren.De extreme dubbelgraadin het Franstalig onderwijskost jaarlijks 350 miljoen euro. Elkeinvestering moet gepaard gaanmet het verbeteren van de organisatieen moet een meerwaardebetekenen.• Een observatorium voor het onderwijsin Brussel is nodig, om metvalide en vergelijkbare cijfers deontwikkelingen in het onderwijsvan dichtbij te volgen, zodat ookingegrepen kan worden daar waarhet misloopt, problemen snelleraan de oppervlakte komen en wetenschappelijkgefundeerd beleidmogelijk wordt in beide gemeenschappen.Vandaag is de efficiëntiegraadvan de netten nauwelijksvergelijkbaar.• Discriminatie wegwerken. Eenduale samenleving fnuikt elkeeconomische ontwikkeling en hypothekeertde toekomst van dewelvaartstaat. Sommige scholenzijn echte getto’s geworden, zowelaan de bovenkant als aan de onderkantvan het sociaal spectrum.Scholen moeten gestimuleerd wordenom minstens 15% van hun leerlingenuit gezinnen met een nietgestudeerdemoeder te hebben.• Herwaardering kwalificerend onderwijsHervormingen dringenzich op met het oog op meer onderwijskansen,prestige en waarderingvoor het kwalificerendonderwijs. De lijst met knelpuntberoepenis nog steeds even langen bevat meer metselaars, schrijnwerkers,koks, verpleegkundigendan universitaire jobs.Tom Smeets5NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKVijf vragenHet onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat nauw verbonden is met het probleem van de werkgelegenheid,roept heel wat vragen op. BECI legt vijf fundamentele vragen voor aan onze ministers en laat ookeen privé-initiatief aan het woord.1. Moeten er nieuwe scholen komen in Brussel? Zo ja, waarom?2. Hoe moet het onderwijs omgaan met de veeltalige realiteit in Brussel?3. Hoe kan men het beroeps- en technisch onderwijs verbeteren?4. Iedereen is het erover eens dat de Nederlandstalige en Franstalige onderwijsinstellingen in Brusselbeter moeten samenwerken. Maar hoe?5. Wat is volgens u de ideale band tussen de scholen en de bedrijven?


opinie : onderwijs in brussel6NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEK© Eric Herchaft/Reporters1. Brussel kenteen sterke bevolkingsaangroei.Inhet noorden van dehoofdstad is er eenstijgende vraag ophet gebied van onderwijs.We moetendus overlegplegen met de actoren op het terrein –gemeentelijke overheden, inrichtendemachten, schooldirecties – en samenwerkenmet het Brussels HoofdstedelijkGewest om een antwoord te bieden.De opening van nieuwe scholen, waarovermomenteel wordt nagedacht, ishiervan een aspect.2. De lessen NL in de Brusselse scholenzijn verplicht door de taalwetgeving.Dat is de nationale tweetaligheid.Door de meertaligheid in gezinskringbekleedt het Frans de 2de, of zelfs de 3deplaats. In dit geval wordt het aanlerenvan het FR als 2de taal vergemakkelijkt:onderricht voor aanpassing aan de taalMarie-Dominique Simonet (CDH)Minister van leerplichtonderwijs en sociale promotie in de FranseGemeenschapsregering.van het onderwijs, brugklassen gerichtop het aanleren van het FR, specifiekeopleidingen, onderwijs eigen taal encultuur (OETC) als aanvullend onderrichtvoor kinderen uit vreemde landen,na de schooluren, enz.3. Door de kwaliteit en de aantrekkelijkheidvan deze opleidingen tevergroten. Het is noodzakelijk dezeberoepen en richtingen te promoten:een goede oriëntatie van de leerlingen(bijv. in “leefkernen”), de uitrusting vande scholen (7 Centra voor Spitstechnologiegeopend in Brussel), mislukkingen schoolverlating beperken, de kwalificatiesvan de jongeren vergroten (bijv.via de “certificatie van eenheden”), hunsocio-professionele integratie (stages,alternerend leren, talenkennis) en huntoegang tot hogere studies vergemakkelijken.4. De uitwisselingen tussen de taalgemeenschappenbevorderen het aanlerenvan talen, de ontmoeting metJean-Luc Vanraes (Open Vld)anderen en de openheid voor iedersculturele rijkdom. Sinds 2007-2008geven Nederlandstalige leerkrachtenlager en middelbaar onderwijs les inscholen aan Franstalige leerlingen envice versa. Zonder dat afbreuk wordtgedaan aan het leerprogramma van descholen komt dit ten goede aan de leerlingendankzij de lessen van een nativespeaker. Ook de leerkrachten hebben erechter baat bij want zij worden ondergedompeldin een taal- en cultuurbadbinnen een naburige school van de anderegemeenschap.5. Het partnerschap: ieder brengt zijnbekwaamheden en zijn kennis in, omsamen projecten te ontwikkelen. Viasectorale akkoorden worden bijvoorbeeldieders verantwoordelijkhedenen taken vastgelegd. Een partnerschaptussen de pedagogische wereld en hetlokale bedrijfsweefsel zien we ook ontstaanin de “leefkernen”, gericht op eenoptimalisatie van het onderwijsaanbod.Minister-president van het bestuur van de VGC, bevoegd voor Onderwijs, Vorming,Begroting en Communicatie1. De snelle demografischeontwikkelingvan deBrusselse bevolkingzet de aanwezigeonderwijscapaciteitzwaaronder druk. Tegen2015 zijn zeker 79scholen en 15.000extra plaatsen nodig zijn in het basisonderwijsopdat elk kind het onderwijszou krijgen waarop het recht heeft.We vragen aan Vlaanderen om dittekort zo snel mogelijk op te lossen,bijvoorbeeld via containerklasjes. Oplange termijn is het de plicht van beidegemeenschappen om een voldoendeaanbod te voorzien voor de ouders diekiezen voor het Brussels onderwijs. Indat licht pleit ik voor een gezamenlijkeaanpak en samenwerking.2. Het is een feit dat er in het Nederlandstaligonderwijs een grote groepkinderen aanwezig is die een anderethuistaal dan het Nederlands hebben.De complexiteit van de leerlingenpopulatievereist een uitzonderlijke aanpak.Ons uitgangspunt is het project ‘Bredeschool’: scholen die deel uitmaken vande buurt en de samenleving. Die scholenvormen een belangrijke katalysatorin de integrale ontwikkeling van kinderen.We moeten daarbij een bijzondereaandacht opbrengen voor kansarmekinderen.3. We moeten leerlingen uit het lageronderwijs al in contact brengen met demogelijkheden van het technisch enberoepsonderwijs zodat ze een goedekeuze kunnen maken die hen een perspectiefbiedt op het vinden van eengeschikte job.4. Gezien de urgente problematiekvan het tekort aan plaatsen moet eengemeenschappelijke visie worden ontwikkelden de inspanningen op elkaarworden afgestemd. Daarom is een globaalplan in de maak voor het Brusselsgewest, in overleg met alle betrokkeninstanties, over het capaciteitsprobleem,maar ook hoe er aan uitwisselingkan gedaan worden van leerkrachtenof ‘good practices’, het delen vanonderwijsinfrastructuur, enzovoort.5. We moeten een brug slaan tussenhet technisch onderwijs en de bedrijfswereld,in het kader van de Studiekeuzebeurs,het aanbieden van stageplaatsenof het delen van kennis en kunde.Onze prioriteit gaat dan ook uit naarhet TSO en het BSO, en in het bijzondernaar de knelpuntberoepen. De opleidingenmoeten op de arbeidsmarktworden afgestemd.De Vlaamse Gemeenschapscommissievoert al enkele jaren intens promotievoor de herwaardering van hetTSO en BSO in Brussel. Zo is de studiekeuzebeurseen onderdeel van decampagne die gedragen wordt doorde stripfiguren Suske en Wiske. Centraalin de campagne staat de websitewww.wordeenheld.be.


HET ICOON HERUITGEVONDENJA G U AR.BEGemiddeld verbruik Jaguar XJ:7,0-12,1 L/100KM. CO 2: 184-289 G/KM. Milieuinformatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. Afgebeeld model met optionele uitrusting. Geef voorrang aan veiligheid.


8NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEK© Reportersopinie : onderwijs in brussel1. Oui. Et aussi,des écoles NL.Dans des communescomme lapetite ceinture deBruxelles, Mlolenbeek,Schaarbeek.Mais en évitantd’abaisser encorele taux d’élèves néerlandophones(parlant NL à la maison), aujourd’huid’un enfant sur 3. Tegelijkertijd moetenwe bijkomende Nederlandstaligekinderopvang en buitenschoolse opvangorganiseren, omdat de linguafranca hier nu eenmaal Frans is.2. Faut-il briguer le multilinguisme? We moeten in het onderwijsvooral uitgaan van het belang en dedraagkracht van de kinderen zelf. Detaal en taalcultuur thuis, en de dominanteomgevingstaal, het Frans,spelen daarbij een belangrijke rol.Pascal Smet (sp.a)Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansenbeleid en BrusselseaangelegenhedenHet belangrijkste is dat ze gekwalificeerdzijn. In het Nederlandstalig onderwijsverwachten ook anderstaligeouders, net als Nederlandstalige, dathun kinderen in contact komen metNederlandstalige kinderen. Enkele experimentenmet tweetalige onderwijsgaan we evalueren en uitbreiden alsdie evaluatie goed is.3. En introduisant un pilier professionnelau programme du secondaire.On réduira ainsi le nombre d’étudiantsnon qualifiés. La Vlaamse Kwalificatiestructuurest une des grandesnouveautés dans le renforcement desliens entre école et marché du travail.Les qualifications professionnellessont émises par les partenaires sociauxet forment la ligne directrice duprogramme technique.Christos Doulkeridis (Ecolo)4. We moeten samen oplossingenvinden voor de demografische explosievan de komende jaren, en dus voorvoldoende scholen voor alle kinderenin Brussel. We maken goede afsprakenover de leerplichtcontrole en spijbelpreventie.Ik overleg regelmatig metcollega Simonet. En ik probeer mijncollega’s in de Vlaamse Regering teovertuigen om mee te investeren inde kwaliteit van het taalonderwijs Nederlandsin het Franstalig onderwijs.5. Onderwijs moet luisteren naarhet bedrijfsleven, niet alleen om in tespelen op de noden van de arbeidsmarkt,maar ook vanuit de overtuigingdat kinderen en jongeren evenveelleren buiten als binnen de school. Bedrijvenhebben nood aan werknemersmet een goede attitude en voldoendetechnische bagage. Scholen hebbennood aan bedrijven om hun leerlingente sterken bij hun latere beroepskeuzeen hen te begeleiden bij hun eerstestappen op de arbeidsmarkt.Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF),belast met onderwijs, toerisme en begroting.1. De schoolpopulatiezal in10 jaar tijd naarschatting met 40à 45.000 leerlingenaangroeien.De scholen voldoenechter nietaan de behoeften. We moeten hun opvangcapaciteituitbreiden en nieuwescholen bouwen. We hebben onlangsbeslist er twee nieuwe te bouwen inhet noorden van Brussel. Dat is al eeneerste stap. Dit vergt echter een samenwerkingop nationaal vlak want elkbeslissingsniveau, van het gemeentelijketot het federale, is hierbij betrokken.Het gaat niet alleen om bakstenen,het gaat ook om de omkadering van deleerlingen zodat overbevolkte klassenof klassen zonder leerkracht wordenvermeden? En om de herwaarderingvan het beroep van leerkracht.2. Brussel, hoofdstad van België envan Europa, is een multiculturele stadwaar veel talen gesproken worden.Bijna 1 kind op 2 heeft een ouder vanbuitenlandse afkomst. Dat is een grotetroef, als we erin slagen deze diversiteitten nutte te maken. De eisen inzake talenkenniszijn goed geïntegreerd doorhet onderwijs en bieden kansen op dearbeidsmarkt voor onze jongeren, inBrussel en elders. Het komt er dus opaan de talen de onderwijzen en de talenkenniste stimuleren, in de scholen(ook de beroepsscholen) zowel als daarbuiten.En dit met aandacht voor dekinderen die de taal van het onderrichtniet kennen.3. Dit onderwijs is voortdurend inbeweging om zich aan te passen aande sectoren van de toekomst: nieuweberoepen, nieuwe onderwijsmethodesen technieken, nieuwe hulpmiddelen...Vroeger was dit een instrument voorsociale ontplooiing en emancipatie,nu wordt het helaas vaak gezien alseen oord van verbanning. Ik ben belastmet dergelijke instellingen en ik werkaan de opwaardering van de betrokkenonderwijskanalen. Bijvoorbeeld:de campus van CERIA zal binnenkort 6nieuwe kookateliers tellen en ook eengeavanceerd centrum voor culinairetechnologie.4. De jonge Brusselaars, FR of NL,staan aan het einde van hun studievoor dezelfde moeilijkheden. Ik werkmomenteel aan een plan voor samenwerkingtussen de 2 gemeenschappen.Het doel? De demografische uitdagingaanpakken en komen tot een synergietussen de Brusselse onderwijsinstellingenmet het oog op een verbetering vande kennis van de andere landstaal.5. Het meerderheidsakkoord onderstreeptde versterking van de dialoogtussen het onderwijs en de bedrijfswereld(Cf. het platform “bedrijvenscholen”).Dit is essentieel: het helptjongeren om een baan te vinden, enhet helpt de bedrijven bij het vindenvan gekwalificeerde werkkrachten.Het gaat onder meer om de ontwikkelingvan stages en projecten zoals deoprichting van “virtuele bedrijven”, eenbetere afstemming op de professionelerealiteit en een concretisering van deopleidingsstage bij de leerlingen.


" Megawatts bepalen in onze wereld het zakencijfer.Juist daarom zijn we in de wolken met de energiekeinzet van onze relatiebeheerder."Frédéric DawansOprichter enmanaging directorvan Air EnergyMarc MairesseRelatiebeheerderV.U. : Elodie Dufrane, Fortis Bank n.v, Warandeberg 3, 1000 Brussel.Luc RegoutOprichter enmanaging directorvan Air EnergyAir Energy, pionier in het bouwen van windmolenparken,kan altijd op ons rekenen om hun risico’s op interestvoetenen energieprijzen te beperken. Zo begeleidenwe hun groei stap voor stap.Wilt u voor uw bedrijf bepaalde risico’s beperken ?Of het nu gaat over grondstofprijzen, wissel- of interestkoersen,we helpen u bij de realisatie van uw projecten inBelgië en in het buitenland. We stellen u risicodekkingenvoor, aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.Neem contact met uw relatiebeheerder of surf naarwww.cpb.bnpparibasfortis.be.


opinie10NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKFrederic ConventEen ouder afkomstig uit de beroepswerelddie het initiatief nam bij de Vlerick Schooleen studie te bestellen over de haalbaarheidvan een nieuwe vrije lagere school van 180leerlingen in Brussel (Nederlandstalig net).1. Ja. De ondercapaciteit van het NL basisonderwijswordt bewezen door de studie van ProfessorRudi Janssens (VUB 2009). De computer kan dewachtlijsten voor de scholen niet oplossen. Mijndochter is een van de 162 leerlingen die geen plaatsvonden in het onderwijsnet van haar keuze. Destudie die ik samen met andere ouders bestelde bijVlerick toont aan dat het NL onderwijs vertragingoploopt. Voorbeeld: er zijn 5 basisscholen (voor allenetten samen) in Ukkel tegenover 2 in Elsene, voorhetzelfde aantal inwoners. En er zijn ook gemeentenzonder NL gemeenteschool.2. Vlaamse parlementsleden, zoals de heer Gatzen mevr. Brusseel, hebben mooie voorstellen voortaalbaden op tafel gelegd. Is dit realistisch? Ja,mits men open van geest is. De cijfers van Actirisspreken boekdelen: de meeste werkzoekenden zijneentalig. Het lijkt mij van essentieel belang datmen de jongeren een extra taal aanbiedt om hunberoepsmogelijkheden te vergroten en tegelijkde toegevoegde waarde van Brussel te behouden.De politici zijn verkozen om de problemen van de21ste eeuw op te lossen.3. Het beroepsonderwijs lijkt mij goed beheerd,in het bijzonder door de Commissie van de VlaamseGemeenschap. Hoe kan men zijn imago verbeteren?Door allereerst te zorgen voor een meertaligaanbod, vanaf de lagere school, om de studentenvoor te bereiden op de arbeidsmarkt.4. Opdat elke minister zijn impact zou kunnenhebben, zou men een zekere regionaliseringvan de bevoegdheden inzake onderwijs kunnenoverwegen. De verkozenen van Dinant of Izegembegrijpen niet ten volle wat de situatie in Brusselinhoudt. Laten we eerst en vooral uitgaan van “debelangen van het kind”. Taalbaden zijn een complexematerie, want ondanks vergelijkbare kwaliteitenzijn er grote loonverschillen tussen FR en NLleerkrachten.FEDERALE VERKIEZINGENBECI lanceert‘Voice of Brussels Business’Enkele dagen voor de federale verkiezingen van 13 juni jl.heeft BECI een vernieuwende en in het oog springendecampagne de wereld ingestuurd: Voice of Brussels Business.Het uitdelen van de kaarthouders, Voice ofBrussels Business.De Brusselse werkgevers hebben hun politieke prioriteiten bekend gemaakttijdens een opvallende civil campaign in de straten van de hoofdstad.De Brusselse bedrijven vragen in hun politieke boodschap dat alleOverheden samenwerken om de troeven van de belangrijkste economischeregio van het land te vrijwaren, en om een snelle en adequate oplossingte vinden voor de uitdagingen die ons vandaag wachten.BECI is ervan overtuigd dat ook de leden een belangrijke schakel zijn in deverspreiding van de Brusselse boodschap. Daarom heeft BECI de kaarthoudersen enkele kaartjes met de politieke eisen gestuurd aan alle leden.Een civil campaignin de straten van dehoofdstad.© Fred Guerdin/ReportersRond de tafel tijdens de persconferentie: Jean-Claude Daoust (vicevoorzitter BECI) en OlivierWillocx (gedelegeerd bestuurder BECI), samenmet de journalisten van o.a. Trends en VRT.5. Hier gaat het vooral over de secundaire en dehogere niveaus. Maar we moeten van bij het beginde kinderen “vaccineren” tegen de taal- en cultuurverschillenvan de wereld waarin ze 20 jaar laterzullen terechtkomen. In de Europese hoofdstad, diesteeds meer een internationaal karakter krijgt, zouhet een grote vergissing zijn dat niet te doen.Opgetekend door Sylvie CousinBECI voorzitter geeft eeninterview voor de cameravan TV Brussel.


www.citroen.beEEN GEDEELDE PASSIE, AL GENERATIES LANGEr is al een CITROËN Berlingo 1.6i 16v 90 kort voor9.135€ zbtw (1) Recyclagepremie van 800€ zbtw inbegrepen. (2)CITROËN NEMOEr is al een CITROËN Nemobestelwagen 1.4i voorCITROËN BERLINGO FIRSTEr is al een CITROËNBerlingo First 1.4i 600 kg voor“De aanbiedingen (1) en (2) zijn onder voorwaarden en geldig in juni 2010. Meer informatie op www.citroen.be”CITROËN JUMPYEr is al een CITROËN Jumpy geslotenbestelwagen L1H1 1.6 HDi 16v 90 1000 kg voorCITROËN JUMPEREr is al een CITROËN Jumper Easy One30 L1H1 2.2 HDi 100 voor7.315€ zbtw (1) 7.175€ zbtw (1) 13.575€ zbtw (1) 15.010€ zbtw (1)Recyclagepremie vanRecyclagepremie vanRecyclagepremie vanRecyclagepremie van700€ zbtw inbegrepen. (2) 700€ zbtw inbegrepen. (2) 900€ zbtw inbegrepen. (2) 900€ zbtw inbegrepen. (2)


opinieDe respondenten van de studiewensen ondersteuning in hunzoektocht naar nieuwe klanten,met name in het buitenland.12BECI INTERNATIONALBrussels export enhaar klanten:de grote enquêteNR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKOm haar klanten beter te leren kennen en optimaal te kunnen voldoen aan hun verwachtingen,lanceerde BECI een uitgebreide enquête onder haar leden. Die enquête is zowel kwalitatief alskwantitatief. De resultaten worden in twee fasen bekendgemaakt. Het eerste luik verschijntvandaag en geeft de grote basistrends die uit de resultaten naar voor komen. Het tweede luikverschijnt in het volgende nummer en bevat de oplossingen die BECI haar klanten aanreikt. Niette missen dus!De verwachtingen en behoeftenvan hun klanten op hetvlak van de export beterdoorgronden om hen beter te kunnenondersteunen. Dat was het doel vanBeci en Brussels export. Daartoe organiseerdenze een studie bij meer dan150 bedrijven. Vanaf vandaag kunt uhet eerste luik van de resultaten vandie uitgebreide enquête raadplegen.Bovenal verlangen de klanten meerspecialisatie en expertise van deprofessionals met wie ze in contacttreden in de verschillende professionelesectoren. Die specialisatie omvattwee elementen. Ten eerste hebbende klanten hoge verwachtingen vande economische en handelsattachés.Daarnaast wensen ze dat de antwoordendie hen worden aangereikt,aangepast zijn aan hun behoeften enaan hun type van activiteiten (sector,bedrijfsgrootte ...).EvenementenAndere wensen: de aanwezigheid opevenementen versterken, maar gerichterdan dat nu gebeurt.Nog steeds op commercieel vlakwensen de respondenten van de studieondersteuning bij hun zoektochtnaar nieuwe klanten, met name inhet buitenland. Prioriteit voor hen isdaarbij het versterken van de ondersteuningter plaatse.In een ander register verlangen deklanten meer subsidies om hun zichtbaarheidte kunnen verhogen. En zewillen vooral dat de toekenning vandie subsidies wordt gemoderniseerd.De respondenten verlangen een reëleinformatisering op alle niveaus.Alle geleverde ondersteuning zougemoderniseerd en gepersonaliseerdkunnen worden met als uiteindelijkestreefdoel de creatie van een echtesociale en professionele gemeenschap.Doelstelling: verbeteren vande communicatie met de klanten(meer precieze en volledige informatie)en tussen de klanten (uitwisselenvan informatie tussen bedrijven uitdezelfde sector, ook al exporteren ze


opinieniet naar dezelfde landen). Tot slotvragen de klanten om de begeleidingvan de bedrijven langer te laten duren.Frankrijk, paradijs voor onzeexport!Uit de studie blijkt dat Frankrijk overduidelijkhet land is en blijft waarde meeste klanten naar exporteren.Maar liefst 73 % van de respondentenverklaart dat ze voornamelijk naaronze zuiderbuur exporteren. Anderenuttige informatie: Frankrijk is ookhet land waarvoor de meeste klanteneen economisch en handelsattachézouden kunnen gebruiken (25 %).Na Frankrijk zijn de andere buurlandende belangrijkste landen waar deklanten van Beci en Brussels exportnaar exporteren.Waarom? Eenvoudigweg omdat deklanten beginnen met landen waarvanze de taal beheersen of die eengelijkaardige cultuur hebben. Daardoorkunnen ze hun kosten beperken.“Ons bedrijf zet nog maar zijneerste exportstappen met een testprojectdat zopas van start is gegaanin Marokko. We kozen dat land voorzijn ligging (dichtbij Europa) en taal”,legt een van de respondenten van deenquête uit.Subsidies, subsidies, subsidies!Subsidies van het gewest en betalingsgarantieszijn de twee belangrijkstebehoeften die de klanten ophet vlak van financiering naar voorschuiven. Op de vraag “Wat zijn uwprioritaire behoeften op het vlak vanfinanciering voor uw exportactiviteiten?”krijgen de subsidies van hetgewest 48 % van de stemmen en debetalingsgarantie 41 %.Het hoeft niet te verwonderen datde subsidies van het gewest vooralbij eenmansbedrijven een prioritairebehoefte zijn. De subsidies zijnin hoofdzaak afgestemd op de deelnameaan evenementen, zoals beurzen,salons ... in België en in het buitenland.Dat aanbod kan rekenen op48 % van de stemmen. De helft vande respondenten is met andere woordenvragende partij voor dergelijkesteunmaatregelen.Na Frankrijk zijn onze andere burende belangrijkste landen waar de klanten van Becien Brussels export naar exporteren.HandelsbeurzenDe klanten van BECI en Brussels exportzijn bijzonder geïnteresseerd inde deelname aan evenementen zoalshandelsbeurzen. Ze beschouwendeelname aan dergelijke activiteitenals een echt voordeel. Eén kritischenoot uit de enquête: de respondentenzien dergelijke evenementen graaggerichter. Zo hoeven ze enkel deel tenemen aan de activiteiten voor hunsector en voorkomen ze onnodig tijdverliesen kosten.“Men zou van bepaalde activiteitende ‘return’ beter moeten analyseren.Loont het bijvoorbeeld de moeite omdeel te nemen aan 2 of 3 beurzen, alséén enkele zou volstaan?”, vraagt éénrespondent zich bijvoorbeeld af.De klanten vragen ook om de samenwerkingmet Beci en Brussels exportte versterken. Ze pleiten meer in hetbijzonder voor een meer gestructureerdesamenwerking met logistiekesteun, een financiële stimulans, deanalyse van de resultaten volgens detijd enz.“Een goed gestructureerde samenwerkingwaar financiële steun wordtgecombineerd met een substantiëlelogistieke ondersteuning kan leidentot zeer concrete en positieve resultaten(bijvoorbeeld beurs in NewYork).”Hélène LegrandHet hoe en waaromvan de studieBECI bestelde bij het bedrijf Ipsos een uitgebreidestudie met de volgende hoofddoelstellingen:- Inzicht verwerven in de behoeften en verwachtingenvan de klanten van Brusselsexport- Nagaan wat de klanten vinden van de bestaandediensten van Beci en Brussels exporten van eventuele nieuwe diensten- De ontwikkelingsstrategie van Beci enBrussels export op lange termijn ondersteunen- Cijfermateriaal verzamelen als rechtvaardigingvan de strategie van Beci en Brusselsexport ten opzichte van de stakeholdersDe studie werd opgedeeld in twee fasen:§ De kwantitatieve fase, die gebaseerd isop online-interviews met 132 klanten vanBrussels export§ De kwalitatieve fase, die gebaseerd is opeen onlineforum en op telefooninterviewsmet 20 klanten van Brussels export.13NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKDe resultaten worden in twee stappen bekendgemaakt.De eerste vanaf vandaag, de tweede inde loop van de maand september.


Het Solarisgebouw bekroond met MIPIM Award 2010 in decategorie “Green Building”.CHANGEKantoorgebouwenkiezen voor groen!Minder energie verbruiken. We zijn er allemaal meebezig. Ook ondernemingen denken steeds groener.Daarom kiezen ze steeds vaker voor gebouwen die metrespect voor het milieu en op basis van ecologischeprincipes worden ontworpen. Een goed voorbeeldvan hoe het moet, is het Brusselse Solarisgebouw vanarchitectenbureau Assar. Dat ‘ecogebouw’ sleepte altwee prestigieuze prijzen in de wacht.14NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKEen passiefhuis – een energiezuiniggebouw dus – vergteen aangepast isolatiesysteemen kost daardoor meer dan een traditioneelgebouw. Volgens sommigeexperts stijgt de totaalfactuur doordie extra kosten met zo’n 35 %. Datwordt echter ruimschoots gecompenseerddoor de significante daling vande energiefactuur. Moeten we dienieuwe trend volgen? Voor veel architectenis het antwoord duidelijk.Ook de architecten van het bureauAssar kozen bewust voor duurzaambouwen. En al surfen ze vandaag meeop de groene golf, ze zijn duidelijkal vele jaren overtuigde aanhangersvan de groene gedachte. Hun motto:“het milieu respecteren en zoekennaar een evenwicht tussen de eiseninzake stedenbouw, architectuur enenergie.”Een van hun meest recente verwezenlijkingenis Solaris, een schoolvoorbeeldvan een milieuvriendelijkgebouw. En hun inspanningen omrekening te houden met milieueisenzijn niet onopgemerkt gebleven: hetgebouw sleepte immers twee prijzenin de wacht. In juni 2009 werd Solarisbekroond met de Belgische Energie-en Milieuprijs in de categorieEco-building en dit jaar ontving hetgebouw in maart een MIPIM Award2010 in de categorie “Green Building”.MIPIM is de grootste vastgoedbeurster wereld, die elk jaar in Cannesplaatsheeft.Enkele cijfers: Solaris is goed voor13 706 m 2 kantoorruimte, 399 m 2 polyvalenteruimten en 728 m 2 ondergrondsearchiefruimten, 198 parkeerplaatsen,waarvan 2 in openlucht, 46stalplaatsen voor fietsen en 5 voormotorfietsen.Vanwaar de voorliefde voor dit soortgebouw?Zonder twijfel omdat Solaris belangrijkeecologische troeven heeft.Niet alleen voor wat de constructiebetreft, maar ook op het vlak vangebruikte materialen, energie-, water-en afvalbeheer en onderhoud. Aldie verschillende elementen samenzorgen voor een primaire energiebesparingvan bijna 50 % ten opzichtevan een gelijkwaardig conventioneelgebouw.Voor een minimaal energieverbruikbenut het gebouw op grote schaaltoepassingen zoals hoogrenderendeverlichting, optimale isolatie, condensatieketels,ventilatiesystemen metenergieterugwinning, regenwaterrecuperatie.De architecten hebben ookal hun creativiteit gebruikt om nogverder te gaan! Zo dekken fotovoltaïschezonnepanelen op de gevel enhet dak 100 % van het elektriciteitsverbruik.In de tuin, die zich rond hethele gebouw uitstrekt, benutten 50geothermische putten de aardwarmte.Een warmtewisselingssysteemop basis van een warmtepomp zorgtvoor verwarming in de winter enkoeling in de zomer, afhankelijk vande vraag.Het Solarisproject is volledig op detoekomst gericht en is op een aantalvlakken baanbrekend te noemen.Zo ontving het als eerste Belgischegebouw het VALIDEO-certificaat,een Belgisch label voor duurzaambouwen. Een voorbeeld dat zekermag worden gevolgd!Murielle LonaWith the support ofDisclaimerThe sole responsibility for the content of thispresentation lies with the authors. It does notnecessarily reflect the opinion of the EuropeanCommunities. The European Commission isnot responsible for any use that may be madeof the information contained therein.


de waarborgendie u echt nodig hebtniet meer, niet mindertalensiaverzekeringspackageBij AXA weten we dat het leven van een zelfstandig ondernemer niet gemakkelijk is. Dathet haast onmogelijk is om alles te voorzien. Risico’s zijn eigen aan elk beroep, of u nubijvoorbeeld een handelaar of garagist bent, maar sommige zijn er meer aan onderhevig danandere. Wenst u uw personeel, goederen, voertuigen, verworvenheden en uzelf beter tebeschermen? Met talensia verzekert u zich van een compleet verzekeringspakket dat metuw activiteiten mee evolueert. Zonder de fi nanciële voordelen uit het oog te verliezen die aandit pakket verbonden zijn. Met de hulp van uw verzekeringsmakelaar hergroepeert u zo dedekkingen die u het meest nodig hebt. Niet meer en niet minder.Meer weten over talensia? Neem dan gauw contact op metuw verzekeringsmakelaar of kijk op www.axa.beAXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 B-1170 Brussel (België) - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel


CHANGEHoe verbruik jeminder energiemet een aangepasteverlichting?Vandaag vertegenwoordigenledlampen maar een miniem percentagevan de verlichtingsmarkt, zowelin professionele toepassingenals in gezinswoningen.© AP/ReportersMinder energie verbruiken staat bij ieder van ons hoog op de agenda. Het is immers niet alleengoed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Geen lichten laten branden in ruimtendie je niet gebruikt, doet het energieverbruik voor verlichting uiteraard significant dalen. Maarer zijn nog andere paden te bewandelen en wij zijn er enkele ingeslagen. Een overzicht van denieuwste trends.16NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKGloeilampen zijn een uitstervendverlichtingsras. De techniekverbruikt enorm veelenergie en slechts 20 % daarvan wordtomgezet in licht. De rest gaat verlorenals warmte. Terwijl spaarlampen stilaanonze huizen overnamen, bestudeerdenverlichtingsspecialisten endesigners van nabij de mogelijkhedenvan lichtemitterende diodes (dezogeheten leds). Dat soort verlichtingis helemaal niet zo nieuw. Leds dedenhun intrede als kerstverlichting enworden ook al geruime tijd gebruiktals signalisatieverlichting. Vandaaghebben de talloze toepassingen vande technologie ook andere domeinenveroverd.Spaarlampen winnen steedsmeer terreinOm dezelfde lichtsterkte als een normalegloeilamp te produceren heefteen spaarlamp veel minder energienodig. Hoewel ze flink duurder zijn– een spaarlamp kost zo’n € 7, eengewone gloeilamp ongeveer € 1 –blijven ze voordeliger omdat ze tienmaallanger meegaan.Als een gemiddeld gezin alle gloeilampenin huis zou vervangen doorspaarlampen, levert dat volgens berekeningenvan Luminus een theoretischebesparing van 800 kWh perjaar op. Dat vertegenwoordigt eenbesparing van zo’n € 180 op de jaarlijkseenergiefactuur, zonder dat deconsument aan comfort inboet.De ledlamp het licht van detoekomst?Bij elektroluminescentie – de bronvan elektrochemisch licht – zendenkristallen halfgeleiders licht uitwanneer er laagspanningsstroomdoorheen gaat. Momenteel vertegenwoordigenledlampen slechtseen miniem percentage van de markt,zowel bij professionele toepassingenals in gezinswoningen, maar in detoekomst zullen ze een veel belangrijkereplaats gaan bekleden.Door de extreem snelle evolutie vande ledtechnologie is het moeilijk tevoorspellen hoe het gebruik de komendejaren zal evolueren. Recenteontwikkelingen met elektroluminescentiediodesbieden heel wat nieuweverlichtingsmogelijkheden en openenheel wat nieuwe markten. Zowordt de ledlamp gebruikt om architectuurte doen uitkomen en als accentverlichting.De technologie trektook de straat op met een toepassingvoor openbare verlichting. Een voorbeeld?Electrabel gebruikte die futuristischetechnologie om zijn koeltorensin Drogenbos te verlichten.Het grote voordeel van de ledlamp iszonder twijfel dat de lichtstraal zeerprecies naar de te verlichten plaatskan worden gestuurd. Dat resulteertin een beter lichtrendement, iets watde professionals omschrijven als “gepasteverlichting”.Afknapper is voorlopig de relatiefhoge prijs in vergelijking met eenklassieke gloeilamp. Volgens GiovanniVan Cauwenberghe, oprichtervan de Belgische kmo Ledlab: “Eenledlamp is 20 % duurder bij aankoop,maar die meerprijs wordt ruimschootsgecompenseerd door de veellangere levensduur – tien keer langerdan een gewone lamp... en dan zijn erde minimale onderhoudseisen, zodatde techniek toch rendabel is.”Murielle LonaWith the support ofDisclaimerThe sole responsibility for the content of thispresentation lies with the authors. It does notnecessarily reflect the opinion of the EuropeanCommunities. The European Commission isnot responsible for any use that may be madeof the information contained therein.


Working Tomorrow - Moving TodayHeeft u ook het gevoel dat allesnel- en sluipwegen verzadigd zijn?workingtomorrow1movingtodayBrussel, Vlaanderen en bij uitstek Halle-Vilvoorde kreunen onder congestieproblemen dieeen zware economische, sociale en ecologische tol eisen. Dit legt een hypotheek opiedere verdere economische ontwikkeling.Op 24 juni brengt het congres Working Tomorrow – Moving Today bedrijfsleiders, beleidsverantwoordelijken,academici en allen die belang hechten aan het creëren van jobs,economische vooruitgang en duurzame vlotte mobiliteit, meer inzicht in deze complexematerie. Dit is een initiatief van Voka Halle-Vilvoorde, De Vlaamse Stichting Verkeerskunde,Beci en De Lijn.Uw afspraak met duurzame mobiliteitsoplossingen op donderdag 24 juniKBC Auditorium - Havenlaan 2 - 1080 BrusselSchrijf nu in op www.workingtomorrowmovingtoday.eu. Plaatsen beperkt!Working Tomorrow9.00u Ontvangst met koffie9.30u Verwelkoming door de voorzitters van Working TomorrowKarel Lowette en Emmanuel Van Innis (Voorzitters Brussels Metropolitan)9.35u Het mobiliteitsinfarct van Brussel Halle VilvoordePaul Hegge (Algemeen Directeur Voka Halle-Vilvoorde)en Olivier Willocx (Gedelegeerd Bestuurder BECI)10.05u De Ring - levensader voor de toekomst?Tim Lonneux (Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant)10.30u Het GEN: een beter spoornet in en rond BrusselGuy Hendrix (Afdelingsleider Strategie Infrabel)10.55u Koffiepauze11.25u De toekomst van het openbaar vervoer in en rond BrusselFrancy Peeters (Directeur De Lijn Vlaams-Brabant) enKris Lauwers (Adjunct Directeur Generaal MIVB)12.10u Conclusies Working TomorrowKarel Lowette en Emmanuel Van Innis (Voorzitters Brussels Metropolitan)12.30u Brussels staatssecretaris voor mobiliteit,de heer Bruno De Lille12.45u Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken,mevrouw Hilde Crevits13.00u Lunchpauze met standenmarktMet dank aan volgende partnerseventpartners:sponsors:Moving Today14.00u Start twee parallel lopende sessiesrond duurzame mobiliteit in het bedrijfslevenSessie 1• Het fiscale kader van de groene bedrijfswagen(Michel Willems, Zaakvoerder Mobilitas)• Don’t talk, act!(Lieven Beyl, Sales & MarCom Manager Athlon Car Lease)• Casus: de KBC aanpak m.b.t. vergroening van debedrijfvloot en de bedrijfsmobiliteit(Helga Vanderveken, Directeur ARGUS - het milieupuntvan KBC en Cera)• Van autologica naar multimodaliteit:een slim gebruik van de (bedrijfs)wagen(Bart Desmedt, Directeur Traject)• Duurzaam parkeren vandaag en morgen(Koen Tackx, Marketingdirecteur, Interparking)Sessie 2• Van wagenbudget naar mobiliteitsbudget - een case-study(Etienne Verhelst, Business Services & Fleet Director Belgacom)• Digitale Mobiliteit(Steven Stockmans, Director Small & Medium Solutions& Partners Group Microsoft)• Duurzame mobiliteit, een verantwoordelijkheidvan Nike of van elke Nike medewerker?(Lien Baron, Mobiliteitscoördinator Nike European Logistic Center enHeidi Gillemot, Sustainable Business & Innovation ManagerNike European Logistic Center)15.25u Koffiepauze15.45u Meer mobiliteit met minder middelenEddy Klynen (Coördinator Vlaamse Stichting Verkeerskundeen voorzitter Moving Today)15.55u De knowhow van het Westen versus de dynamiekvan het OostenChris Poulissen (Architect, Personal Air and Land Vehicle (PAL-V))logistieke partners:met medewerking van:16.30u Brussels minister van openbare werken en vervoer,mevrouw Brigitte Grouwels16.45u Netwerkreceptie met standenmarktvoor de laatste details kan je vanaf 14 juni terecht op www.workingtomorrowmovingtoday.eu


eventBECI Executive Interviews18NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKWat hebben CEO’s van bedrijven metmeer dan 100 werknemers tegenelkaar te zeggen als je ze samenzet?Volg deze interessante gesprekkentijdens de BECI Executive Interviewsop www.becitv.be.Het concept bestaat eruit dat BECI twee maalper maand verschillende bedrijfsleiders ineen mooi Brussels uitnodigt om daar samente ontbijten. Alle deelnemers worden gedurendeeen half uur geïnterviewd en gefilmd door eenjournalist. Het eindresultaat kan u dan bekijken opBECI TV (www.becitv.be) en lezen in Dynamiek.BarbaraStadsbader,general manager vanSECRETARY PLUSUitzendarbeid is vandaag de dag meerdan ooit nodig. Getuige hiervanBarbara Stadsbader, General Managervan Secretary Plus: “De crisis maakt datbedrijven flexibeler willen zijn. Ze willensneller kunnen inspelen op hogere of lagerevolumes. Dus is het ook logisch dat de uitzendarbeidin de lift zit.”De cijfers van Secretary Plus spreken boekdelen:“We hebben dagelijks 700 mensen aanhet werk waaronder 520 uitzendkrachten,100 mensen vast in diensten 130 gedetacheerdemensen.” En de General Managerdoet er nog een schep bovenop: “we hebbenin België een uitzonderlijk goed jaar achterde rug, wat blijkt uit de cijfers van Federgon.Daar waar de white-collar markt aftelde opeen daling van 20%, kende Secretary Plusslechts een daling van 8% in 2009.”Met haar twintig vestigingen over heel België,voorziet ze de meeste bedrijven van haaruitzendkrachten en gedetacheerde mensen.Anne Latour, adjunct-directeurgeneraalvan HEYTENSDe geschiedenis van hetbedrijf Heytens wordtgekenmerkt door tallozeovernames, maar vandaag kanAnne Latour, adjunct-directeurgeneraalvoor België, bogen opeen rendabel bedrijf: “We haddeneen recordjaar in 2007, 2008was vrij stabiel en in 2009 kendenwe een lichte achteruitgang.”Heytens biedt alle vormen van raambekleding aan, zowelvoor privéwoningen als bedrijfspanden. Met 160 winkels inBelgië en vestigingen in Luxemburg, Zwitserland en Frankrijkgaat het Heytens voor de wind: “Wij werken nu aan franchisingen we hebben projecten lopen in Roemenië en Spanje.”Op de vraag naar het waarom van die delokalisatie verduidelijktmevrouw Latour: “In België zijn al onze operationeleafdelingen gevestigd en we hebben een tweede hoofdzetel inLyon, waar alle marketing en herbevoorrading gebeurt.”Geoffroy Onclin,commercieel directeur van TDSTDS is een toonaangevendefabrikant vankantoormeubilair entelt gerenommeerde Belgischeorganisaties onderzijn klanten. Onder meer deNMBS, de Post en de MIVBlaten al hun meubelen opmaat maken in de ateliers inSclessin.Maar TDS gaat nog veel verder.Geoffroy Onclin, commercieel directeur: “Wij hebbendrie strategische ontwikkelingsassen. Ten eerste is ergonomieeen must om de prestaties en doeltreffendheid van eenorganisatie te kunnen verbeteren. Ten tweede is het SmartOffice waarschijnlijk de toekomst voor het energiebeheer inde professionele werkruimten van nieuwe gebouwen. Tot slotcontroleren wij in ons industrieel proces systematisch alle onderdelenom hun milieu-impact te optimaliseren.”“Deze onderneming blijft zich heruitvinden. Dat is ook de redenwaarom de crisis niet gemakkelijk is geweest. Wij hebbenons in vraag moeten stellen. Daarom heeft TDS vandaag eenomzet van zo’n 25 miljoen euro.”Meer informatie : www.becitv.be


Zij gaat voor een eigen zaak.Wij gaan met haar mee.Dat kunnen wij – als grote bank-verzekeraar van hier – u garanderen.U kent uw product, uw klanten en uw vak als geen ander. En u gaat ervoor. Dag en nacht, met hart en ziel. Ondernemersbloedkruipt waar het niet gaan kan. Dat hebben zelfstandigen, vrije beroepers en kmo’ers met elkaar gemeen. En wij met hen.Als grote onderneming van hier, kunnen wij bogen op een historische band met het zakenleven van hier. In alle sectoren, op alleniveaus. Dat maakt onze ervaring uniek en onze service onvergelijkbaar.Als u ons laat weten waar u voor gaat – van het starten van een eigen zaak of praktijk tot het verkopen ervan – dan overleggenwe samen hoe u dat het best kunt aanpakken. Al onze relatiebeheerders en verzekeringsagenten staan voor u klaar. Maak eenafspraak, en u zult zien dat praten nog altijd het beste werkt. Ook als het over zaken gaat. www.kbc.beWij gaan met u meeEen onderneming van de KBC-groep


opinie© Bernd Uhlig“Operaproductiessnijden vaak heel actuelethema’s aan. Ik ben ervanovertuigd dat ondernemersdaar heel veel uit kunnenleren.”INTERVIEW PETER DE CALUWE, DE MUNT“Brusselse bedrijven hebben te weinig oogvoor cultuur”Peter de Caluwe, sinds juli 2007 aan de slag als algemeendirecteur van de Muntschouwburg, windt er geen doekjes om:“Ondernemingen, en de Brusselse in het bijzonder, laten zich teweinig inspireren door wat er in de culturele sector gebeurt. Wijdoen nochtans flinke inspanningen om met beperkte budgetteneen kwaliteitsvol programma neer te zetten, dat voor ondernemerseen inspiratiebron kan zijn. We mogen niet over een gebrek aanbelangstelling klagen, maar veel ondernemers leven nog met deperceptie dat opera oubollig zou zijn. Dat is compleet achterhaald.Ook als we traditionele opera’s opvoeren, steken we die vaak in eenhedendaags kleedje.”20NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKDe Muntschouwburg is metzijn 438 vaste contracten endaarnaast nog een zestigtalfreelancers een niet onbelangrijkewerkgever. Toch is het aantal medewerkersvia natuurlijke afvloeiing delaatste jaren met 10% gedaald. De crisisdiscrimineert immers niemand,ook de culturele sector niet.Drie bronnen van financieringHet financiële plaatje rond krijgen isvoor de algemene directeur dan ookeen opdracht waar hij even veel tijd inmoet steken als in de bewaking vande artistieke programmering. “Vooronze financiering zijn we afhankelijkvan drie bronnen”, legt Peter deCaluwe uit. In de eerste plaats krijgenwe een jaarlijkse enveloppe vande federale overheid van een kleine33 miljoen euro. Daarnaast hebbenwe natuurlijk onze eigen inkomstenwaaronder box office en coproductiesdie goed samen goed zijn voor zowat10 miljoen euro. Dat bedrag zoudenwe eventueel kunnen optrekkenvia een capaciteitsuitbreiding - wespelen bijna altijd voor een vol huisvan 1.100 bezoekers, terwijl Parijs enMunchen, waar vaak gelijkaardigeproducties spelen als bij ons driekeer meer toeschouwers ontvangen –maar dat zou een enorme investeringvergen, die hoe dan ook een moeilijkefinanciële oefening blijft. Duurderetickets zijn ook geen optie, omdatdit indruist tegen onze missie om deopera te vulgariseren. Aangezien we25 miljoen euro nodig hebben om demedewerkers te betalen en ongeveer6,5 miljoen euro voor de werkingskosten,blijft er heel weinig over voorde artistieke programmering. Dat isinderdaad een permanente kopzorg.Toch willen we geen duimbreed toegevenop het niveau van de kwaliteit.Daarom proberen we ook nog inkomstente halen uit sponsoring. Ensinds kort zijn we ook gestart meteen mecenaatprogramma. Sinds delancering heeft dat toch ook 250.000euro opgeleverd. Voordien kondenwe op dat paard niet wedden omdatgiften van vermogende particulierenaan een culturele instelling zoals deonze niet fiscaal aftrekbaar waren.”Sponsors proberen de directeur enzijn team dan weer te overtuigendoor een zeer professionele studie telaten uitvoeren van de economischewaarde van de Munt. “Ook de handelszakenin de buurt onze toeleveranciersen de honderden persartikelsnemen we daarin mee.”Creatief met de centenPeter de Caluwe benadrukt anderzijdsook dat de budgettaire beperkingenvoor een stuk helpen om creatief tezijn. “Ook dat kan voor ondernemerseen les zijn”, lacht hij, “maar ik vindtoch vooral dat we in onze communicatiemoeten blijven benadrukkendat opera door de aard van de productiesaltijd verbonden is met veleactuele thema’s waar het vandaagin de maatschappij om gaat: diversiteit,innovatie, communicatie. Stukvoor stuk onderwerpen waar ook deondernemingen mee bezig zijn. Wezijn door ons statuut als federale parastataleook een soort vitrine van hetfederale niveau. Eigenlijk bewijzenwe dat de vaak op de spits gedrevendiscussie tussen Vlaanderen en Walloniëniet aan de orde is. En dat geldtook voor Brusselse ondernemingen:met samenwerking en creativiteitkom je veel verder dan met bekrompenheiden starheid.”Geert DegrandePeter de Caluwe, directeur van DeMunt“De Munt/La Monnaie bewijst dat devaak op de spits gedreven discussietussen Vlaanderen en Wallonië nietaan de orde is. En dat geldt ookvoor Brusselse ondernemingen: metsamenwerking en creativiteit kom jeveel verder dan met bekrompenheid enstarheid.”


Print 16 facturen per minuutmet de supersnelle Brother HL-3040CN.Als u 16 pagina’s per minuut kunt printen, gaan de zaken vooruit. Daar draait het tenslotte om in uwonderneming. Of het nu in kleur of zwart-wit is, u bespaart niet alleen tijd, maar u print ook zuinig en met respectvoor het milieu. En dat alles vanaf € 299. Meer info op www.brother.be of bel 02/467 42 11.


opinieAFVALBEHEER“Bedrijven moeten het voorbeeld geven”22NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKFrançoise Bonnet,van LeefmilieuBrussel, voor eengoed gevulde zaalMeer dan zeventig vertegenwoordigers van ondernemingen namen deel aan hetinformatieontbijt (05/05) dat BECI organiseerde over de evolutie van de wetgeving en hetnieuwe afvalbeheersplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.© ReportersNa een inleiding door PierreThonon, Directeur-GeneraalBECI, gaf Françoise Bonnetvan Leefmilieu Brussel een toelichtingbij de omzetting en de inzet vande Europese kaderrichtlijn in de Brusselsewetgeving. Francis Radermaker,van het Kabinet van de Minister vanLeefmilieu, gaf commentaar bij hetnieuwe afvalbeheersplan en de implicatiesvoor het bedrijfsafval. MarcFoccroulle, Directeur van het Kabinetvan de Staatssecretaris voor OpenbareNetheid, besloot dit overzichtvan de wetgeving met een uiteenzettingover de invoering van de sorteerplichten de rechtvaardiging van deafvalverwijdering voor de bedrijven.De deelnemers aanhoorden de getuigenissenvan twee bedrijven en eenKamer van Koophandel met ruimeaandacht voor een meer dynamischbeheer van afvalstoffen. Peter DeBeir, Senior Specialist Facility bijToyota Motor Europe, beet de spitsaf met een zeer concrete uiteenzettingover het afvalstoffenbeheer inhet Europese hoofdkantoor van deGroep in Evere. Vervolgens sprakNicolas Meylan, Directeur-Generaalvan Radisson Blu Royal Hotel, over devoordelen van een beleid inzake afvalbeheerbinnen zijn hotel. Els Heyvaert,Milieuadviseur bij de Kamervan Koophandel van Halle-Vilvoorde,presenteerde enkele projecten voorde verbetering van het afvalbeheerin de kmo’s van de provincie Vlaams-Brabant, meer bepaald het projectKMO-KGA waarbij aan de bedrijveneen oplossing wordt voorgesteld voorkleine hoeveelheden gevaarlijk afval.Catherine Vanderstichelen, AdviseurCoördinator afvalbeheer, sprak tenslotte over de modaliteiten en de inzetvan de projectoproep “BrusselsBrussels Waste NetworkAlle informatie over de projectoproep “Brussels WasteNetwork”, en ook de schriftelijke hulpmiddelen van dediverse presentaties, zijn beschikbaar opwww.beci.be/brusselswastenetworkMeer info: cv@beci.be


opinieWaste Network”, gelanceerd doorBECI in samenwerking met LeefmilieuBrussel.Peter De Beir, Senior SpecialistFacility bij Toyota Motor Europe.Nicolas Meylan, Directeur-Generaal, Radisson Blu RoyalHotel.Jean-Pierre Hannequart besloot dereeks uiteenzettingen van het informatieontbijtdoor te wijzen op hetbelang van het afvalbeheersbeleidvoor het gewest en de voorbeeldrolvan de bedrijfswereld op dit vlak.Deze bijeenkomst werd afgeslotenmet de traditionele vragen en antwoorden.Er waren allerlei interessantevragen, onder meer over depraktische modaliteiten van de sorteerplicht,de selectiecriteria voor deprojectoproep “Brussels Waste Network”en de verschillende lopendeprojecten in het Brussels HoofdstedelijkGewest. Deze vragen, net als degrote opkomst uit de bedrijfswereld,wijzen op de groeiende betrokkenheiden de belangstelling van de ondernemingenvoor het thema van hetafvalbeheer.Catherine VanderstichelenEls Heyvaert,Milieuadviseurbij deKamer vanKoophandelvan Halle-Vilvoorde.Pierre Thonon, Directeur-Generaal BECI.CatherineVanderstichelen, BECIAdviseur Coördinatorafvalbeheer.Francis Radermaker,Kabinet van deMinister vanLeefmilieu.23NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKMarc Foccroulle, Directeur van het Kabinetvan de Staatssecretaris voor OpenbareNetheid.Jean-Pierre Hannequart,Directeur LeefmilieuBrussel.


moving!Leden trefpuntU wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis vanuw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s vanDynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiderswordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.beOpgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.Carcoke was de meest vervuilde site van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest.Haven van Brussel:Grondsanering van Carcoke Site is voltooid24NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKCharles Jonet, voorzitter van de raadvan bestuur van de Haven van Brussel,heeft aangekondigd dat de saneringvan de grond van de Carcoke sitevoltooid is. Deze site van 12 ha aan denoordelijke toegang van de Brusselsehaven, vlakbij de Budabrug, was demeest vervuilde site van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest. Zowat 200.000ton (dat is het equivalent van 19.000vrachtwagens) vervuilde grond werder uitgegraven en via de waterweg afgevoerdnaar een centrum voor thermischeverwerking. De aanpak van hetgrondwater zit in de pilootfase en zalgedurende meerdere jaren voortgezetworden, parallel met de bouw en de exploitatievan de site.Deze werken worden uitgevoerd doorde tijdelijke vereniging Katoen Natie-De Nul-Envisan die door de Haven vanBrussel geselecteerd is in het kader vaneen publiek-privaat-partnerschap, bedoeldom op deze site een multimodaallogistiek centrum opte trekken met 65.000 m 2 opslagplaatsen.De globale kostprijs van dit projectwordt op 66 miljoen euro geraamd. Desanering van de bodem heeft 22,5 miljoeneuro gekost. Dekostprijs om het grondwater te saneren,en dat gebeurt van 2010 tot in 20125,wordt geraamd op iets meer dan 8 miljoeneuro. De bouw en de aanleg van desite wordt door de privé concessionarisgedaan voor een globale kostprijs van25 miljoen euro. In dit nieuwe logistiekecentrum zullen 400 mensen tewerkgesteldworden zodra de activiteiten eropgestart zullen zijn. De gewaarborgdeminimum trafiek via de waterweg is250.000 ton per jaar, hetzij het equivalentvan 24.000 vrachtwagens en datbetekent een besparing van 3.600 tonCO2.Haven van BrusselRedersplein 61000 BrusselT +32 2 420 67 00 – F +32 421 66 82portdebruxelles@port.irisnet.bewww.havenvanbrussel.bePCgenius opent zesde winkel op Louizalaan!De zesde PCgenius bevindt zich opde Louizalaan 87a te Elsene.PCgenius zet haar expansievoort door de openingvan een zesde winkel opde Louizalaan te Elsene!De nieuwe winkel bevindtzich op een steenworpafstand van de Stefaniaplaatsen is geopendsinds januari 2010. “Hetongeëvenaarde succes van PCgenius is te danken aande onberispelijke en totale dienstverlening aan haarklanten. PCgenius helpt bij het oplossen van computerproblemenmaar herstelt tevens laptops en computers.Om haar klanten nog beter te kunnen dienen beschiktPCgenius over mobiele teams die bij de klanten thuisof op kantoor komen. Bij PCgenius worden de problemenzelfs via het internet opgelost door een directeverbinding met de speciaal opgeleide techniekers. PCgeniusbeseft als geen ander de noodzakelijkheid vaneen snelle dienstverlening voor zelfstandigen en KMO’sen heeft daarvoor een speciale hotline opgericht op hetnummer 02/888.89.65. De talrijke advocatenkantoren,zelfstandigen en winkels van de Louizalaan hebbendoor de opening van deze winkel eindelijk een betrouwbareen locale IT-partner gevonden. PCgenius maakt Uhet IT-leven gemakkelijker waardoor U kan focussen opuw prioriteiten.PC geniusLouizalaan 871050 ElseneT +32 2 888 89 65pros@pcgenius.bewww.pcgenius.be


leden trefpuntXavier Droinbenoemd totAlgemeen DirecteurAccor HospitalityXavier Droin (49) is benoemd tot AlgemeenDirecteur Accor Hospitality België& Luxemburg. Christophe Vanswieten (51),de huidige Chief Operating Officer van AccorHospitality in Benelux, Zwitserland enScandinavië, vertrouwt vanaf 17 mei deoperationele leiding in België en Luxemburgtoe aan Xavier Droin, die aan hem zalrapporteren.Xavier Droin werkt bij Accor sinds 1983.Hij was directeur van verschillende hotelsin Frankrijk en daarbuiten vooraleer hijOperations Director werd voor Maleisië,Indonesië en Singapore. In 1998 werd hijHuman Resources Director voor Azië ennadien voor Frankrijk. De laatste vier jaarwas hij Operations Director voor de Mercure-hotelsin Parijs.Accor HospitalityHermann Debrouxlaan 541160 BrusselT +32 2 481 69 65 – F +32 2 481 69 48www.accorhotels.comM.V.P. Belgium, fabrikant enverdeler van industriële afsluitersPierre Herinckx, manager van M.V.P.Belgium : “Onze maatschappij behoorttot de groep TERM CAILHOUX(1957) en MVP is aanwezig op demarkt sinds 1998. Talrijke referentiesin de sectoren van de gas,chemie en petrochemie, zijn wijook actief in het gebied van waterbehandeling, HVAC , thermischeenkerncentrales. Ons uitgebreidegamma wendt zich tot alle toepassingenen typen van industriële afsluitersen toebehoren, alle normen(DIN, ANSI, BS,….). Alle doorlaten,hoge en lage druk en verkrijgbaarin verschillende materialen, zowelkunststof als verschillende stalen.Onze kwaliteitsproducten zijn doorCE en ISO 9001 gekeurd en leverbaarmet internationale certificaten.Grote hoeveelheden zijn opstock verkrijgbaar, of we werkenmet heel korte levertermijnen. Alleaandrijvingen of transmitters aanpassingen.Een doeltreffende technischeondersteuning, aantrekkelijkeprijzen en gewaardeerd advies.Aarzel niet meer en word een vanonze talrijke tevreden klanten.”Het gamma gaat van alle types van industriëleafsluiters en toebehoren.M.V.P. Belgium (Masson ValveProcessing)Van Becelaerelaan 24a1170 BrusselT +32 2 767 00 45 – F +32 2 767 00 41Mvp.herinckx@skynet.be25NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKCoach Consult launches self-coaching and advancedcommunication training programOlivier Spaens,Coach Consult.During an economiccrisis, it is vital toget the best returnon investment foreach euro spent. It isthe reason why OlivierSpaens, founderof Coach Consult,has decided toadd to the existingcoaching services, atraining program toteach coaching toolsand strategies thatare easy to implement. With thosetraining courses, you will be able toimprove or even transform your personalresults and those of your companywithout necessarily having topay the services of a personal coach.With the self-coaching trainingcourses, you will learn tools and strategiesto clarify your goals, find outwhat prevented you so far from gettingthe results you want, be creativein finding possible solutions and createa rewarding action plan that youwill follow through. With the advancedcommunication skills trainingcourses, you will learn how to adaptyour communication to the profile ofyour interlocutor. That way, you willbe able to really motivate your teams,avoid conflicts and strengthen therelationships with your clients. Tomark the launch of that program,you can participate in a contest towin a coaching package that includes3 months of individual coachingand the right to attend the trainingcourses organized during that period!(see MtoM offer or the link below).Louise avenue 5001050 BrusselsT +32 2 643 78 11info@coachconsult.bewww.coachconsult.be


moving!Valérie Claessens, stichter vanHeads&Hands Marketing.26NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKIn België zijn er steeds meer vrouwen die door een vurigeondernemingsgeest bezeten zijn en Valerie Claessensbehoort tot die groep. Ruim twee jaar geleden heeft zeeen bedrijf gespecialiseerd in outsourcing in marketingen communicatie gesticht. Deze jong dynamisch ondernemingsvrouw,met meer dan 12jaar ervaring in marketingen communicatie, begon eerst als freelance om zichdaarna een nieuwe uitdaging te lanceren: Head&HandsMarketing oprichten. Het bedrijf staat nu in volle bloeien positioneert zich vandaag als een buiten departementgespecialiseerd in marketing en communicatie met alenorm veel troeven. Valérie Claessens: “Van jongs af wasik al bezield door het diep verlangen om mijn eigen bedrijfuit de grond te stampen. Dit is nu werkelijkheid gewordenen ik zal me alvast honderd percent inzetten ommijn onderneming verder te ontwikkelen.” Head&HandsMarketing biedt meerdere diensten die feitelijk in tweeHoud het hoofd koel:laat Head&HandsMarketing de zakenin handen nemenafdelingen ingedeeld kunnen worden: enerzijds hebbenwe “Head” die instaat voor de strategische begeleiding,het nadenken, het ontleden en, anderzijds krijgen we“Hands” die instaat voor de operationele hulpverlening,het verwezenlijken, de redactie/vertaling, de dagelijksebegeleiding van de projecten (folders, mailing, internetsite).Deze jonge onderneming biedt haar diensten zowelaan heel kleine ondernemingen, KMO’s, evenals aan groteondernemingen en zeker ook aan buitenlandse bedrijvendie hun activiteiten in België willen ontwikkelen.Head&Hands Marketing sprlVervloesemstraat 711200 BrusselM +32 479 45 05 28valerie.claessens@hhmarketing.bewww.hhmarketing.beWASLET IT helpt u bij het verminderenvan uw printkosten tot 33%In de huidige economische crisis ishet meten en het beperken van printkostenvan levensbelang geworden.Het gaat niet enkel over de directekosten die gelinkt zijn aan het materiaal,verbruiksgoederen, services enhet papier. Belangrijk zijn ook de indirectekosten die te maken hebbenmet gesprekken met het call center,de installatie van randapparatuur enprint servers, opleidingen en beheervan afval. De firma Waslet IT Services& Solutions kan u helpen met hetbeperken en verminderen van dezekosten dankzij tools die een beterestandaardisering, budgettering enalternatieve financiering (leasing)bieden. De consultants van Waslet ITvoeren een audit uit die o.a. volgendeelementen behandelt: afschrijvingen,verbruiksgoederen, contracten,de vereisten van de gebruikers ende gebruikte toepassingen. Deze auditgeeft een gedetailleerd zicht opjullie park, de printeromgeving enkopies, een overzicht van het geheelaan toestellen en hun gebruik alsookeen duidelijk zicht op de directe enindirecte kosten. Bovendien biedt hetrapport vrijblijvende aanbevelingenover de manier waarop u kosten kanverminderen door consolidatie/standaardisatievan het geheel van jullietoestellen.Indien u vanaf vandaag terug controlewil hebben over uw kosten, neemdan snel contact op. De voordelen zijntastbaar voor de IT Manager, de Aankoopverantwoordelijkeen de FinanciëleDirecteur.UEen bedrijf besteedt gemiddeld 1 à 5%van het zakencijfer aan de productievan de documenten.Business Unit PrintingMolièrelaan 293-29510500 BrusselT +32 2 348 61 00F +32 2 347 15 01contact@waslet.beaslet.bewww.waslet.be


moving!Harry Mariette, salesdirector van ToledoTelecom.Caïus wedstrijd2010: Oproep totbedrijven28NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKToledoTelecomstelt HarryMariette aanals nieuwe salesdirectorToledo Telecom kondigt de aanstelling aan van Harry Marietteals nieuwe Sales Director. Hij zal de verantwoordelijkheiddragen van het sales team en zich richten op de directe enindirecte verkoop van de diensten van Toledo Telecom. HarryMariette rapporteert rechtstreeks aan Marc Toledo, CEO vanToledo Telecom, en maakt tevens deel uit van het directiecomitévan Toledo Telecom. Met de aanstelling van Harry Marietteversterkt de telecom operator haar team in functie vanhaar verhoogde focus op de sales organisatie.Alvorens aan de slag te gaan bij Toledo Telecom, werkte HarryMariette meer dan dertien jaar in het verkoopsteam van Belgacom.Hij groeide bij de historische provider door van SalesExecutive tot Sales Director van verschillende afdelingen.“Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging die Toledo Telecom mijbiedt. Ik ben erg opgetogen dat ik in een nieuwe omgeving terechtkom die perfect bij mijn filosofie past. Ik tref namelijkeen zeer enthousiast en ambitieus team aan en ik beschik overvoldoende autonomie om de volledige verkoopsstructuur zelfte beheren. Zelf zal ik mijn ervaring uitbuiten om de directeen indirecte verkoop bij Toledo Telecom te stimuleren,” aldusHarry Mariette, Sales Director van Toledo Telecom.Vandaag telt Toledo Telecom meer dan 30.000 klanten en deonderneming richt zich zowel tot particulieren als tot ondernemingen.In 2009 realiseerde Toledo Telecom een zakencijfervan 17,5 miljoen Euro, een gemiddelde jaarlijkse stijging van 35% ten opzichte van de voorbije 4 jaar.De wedstrijd Caïus wordt sinds 1989 georganiseerddoor Prométhéa vzw. De wedstrijd Caïusviert het culturele mecenaat en bedrijven diezich onderscheiden door hun creativiteit, hundynamisme, hun volharding en hun bijdrageaan de culturele ontwikkeling en het erfgoedin België. De voorbije 21jaar werden 81 bedrijvenbekroond. Door de jarenheen werden bijna 400projecten ingediend doorde sponsorende bedrijven.Caïus is zo uitgegroeid totde vitrine van het culturelemecenaat in België.In 2010 zullen vier Caïusawards worden toegekenddoor de jury, samengestelduit mensen uit de Chantal Pirlot, gedelegeerdeconomische en culturele bestuurder van Prométhéa.wereld. De jury wordt ditjaar voorgezeten door Peter Wilhelm, CEO vanWilhelm & Co. Tijdens de 22e prijsuitreiking,die plaats zal vinden op 24 november 2010 inhet Palais des Beaux-Arts van Charleroi, zulleneen kmo en een grote onderneming een Caïusontvangen voor hun voorbeeldrol in het mecenaat/culturelesponsoring.Twee andere bedrijven zullen een Caïus prijsvoor hun inspanningen ter ondersteuning vanhet erfgoed in Wallonië en Brussel. De aanbiedingenen volledige aanvragen moeten Prométhéabereiken vóór 30.9.2010. Prométhéa is opgerichtin 1985. De vereniging heeft als missie het bedrijfsmecenaatte ontwikkelen op het gebied vande Kunsten en het Erfgoed in België. Regels en inschrijvingsformulier:www.promethea.beLouizalaan 3751050 BrusselT +32 2 648 08 48 – F +32 2 646 44 24info@toledo.be – www.toledo.beMolièrelaan 2251050 BrusselT +32 2 513 78 27info@promethea.bewww.promethea.be


leden trefpuntAdecco wordt officiële leverancier van het Belgian Olympic Team –Londen 2012Adecco, wereldleider in HR-oplossingen, is officiële leveranciervan het Belgian Olympic Team – Londen 2012 geworden.Het bedrijf heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomstgesloten met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité(BOIC), die loopt tot en met 2012. Als officiële leverancier vanhet Belgian Olympic Team – Londen 2012 is Adecco de exclusieveHR-dienstverlener van het BOIC in de periode van deovereenkomst. Het partnership bevestigt nogmaals het engagementvan Adecco naar mensen en bedrijven die actief zijnin de sportwereld. “Sport betekent ook professionele kansen,tewerkstelling en persoonlijke ontwikkeling, waarbij het telkensmensen zijn die écht het verschil maken. Ik ben dan ookuitermate opgetogen dat we het BOIC kunnen ondersteunenbij de Olympische missie.” zegt Mark De Smedt, Country ManagerAdecco België & Luxemburg.Met 600 werknemers en meer dan 120 kantoren biedt AdeccoBelgië een gevarieerd dienstenaanbod. In België biedt Adeccooplossingen voor uitzendwerk, rekrutering & selectie en HRdiensten.Noordkustlaan 71702 Groot-BijgaardenT +32 2 583 91 11 – F +32 2 583 91 12info@adecco.be – www.adecco.beMétaphore, meer dan een woordspelletjeWie informatie zegt, zegt communicatie… Dat is de core business van het agentschapMétaphore. Het agentschap werd gecreëerd in december 1994, en kan vandaagbuigen op een ruime ervaring en klantenkring in de Public Relations en PressRelations, zowel in de Belux als andere Europese landen. Voor Métaphore betekentkwaliteit, voor alles, dialoog, persoonlijke opvolging, originaliteit, creativiteit, eenpragmatische aanpak, vertrouwen, professionalisme et souplesse of een strakkehouding, al naar gelang de omstandigheden. Streefdoel is altijd een optimale communicatiete verzorgen om een optimale visibiliteit te verwerven.Denkt u eraan met de pers te communiceren: Métaphore neemt alle persrelaties inhanden, net als het dagelijks contact met de journalisten en met de verschillendemedia.Een Public Relations beleid op maat moet altijd een kapitaal aan goodwill creëren…Onze missie is bedrijven en organisaties te helpen in hun public image – en hente ondersteunen in hun communicatie met hun doelpubliek. De reputatie van uwbedrijf of organisatie is een van uw meest waardevolle activa. De equipe van Métaphorekan u, dankzij de managers Muriel GILBERT en Boubaker ALMI, helpen om denaam en faam van uw bedrijf te versterken en te beschermen – met het oog op hethalen van uw zakencijfer.Wij helpen u het vertrouwen en het begrip van het grote publiek te winnen dankzijeen doorgedreven analyse van de perceptie die leeft rond uw bedrijf. Wij helpen ubij uw positionering, in de crisiscommunicatie, of in communicatie rond corporatestrategy. Acties rond het grote publiek kunnen ook ter ondersteuning van persactiesgebeuren, of omgekeerd, persaandacht opwekken.Een laatste woord: velen onder u vragen zich af waar het woord Métaphore vandaankomt.Het woord komt van het Griekse metaphora, en betekent “transport”. En dat is precieswat wij u voorstellen, uw communicatie verder dragen naar nieuwe horizonten.Boubaker Almi & Muriel Gilbert, managers van Métaphore.Microsoft lanceertnieuwe Office 2010 enSharepoint 2010Microsoft lanceert vandaag Microsoft Office2010, Microsoft SharePoint 2010, MicrosoftSQL Server 2008 R2, Microsoft Visio 2010en Microsoft Project 2010 voor bedrijven in deganse wereld. Meer dan 90 miljoen bedrijvenkunnen nu deze nieuwe suite van produktengaan gebruiken en meteen ook hun softwareinvesteringen vertaald zien in betere productiviteiten kostenbesparing. “Office 2010 enSharePoint 2010 zetten een nieuwe standaardvoor de manier waarop bedrijven over de gansewereld technologie inzetten om te besparen,te innoveren en te groeien” zegt PhillipVandervoort, General Manager van MicrosoftBeLux. “Wij lanceren de nieuwe generatie vanproductiviteitsoplossingen die gebruikers helpenom sneller en slimmer te werken vanuitelke locatie en vanop verschillende toestellen.”Forrester Research baseerde zich op kostenvoor de organisatie, voordelen, flexibiliteiten risico, en kwam op die basis tot een Returnon Investment van 301% en een terugbetaaleffectvan 7,4 maanden. Gebruikers zouden tot50% efficienter werken omdat zij Office 2010kunnen gebruiken zowel vanop hun PC alsvan hun smartphone of via het internet.29NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKSchildknaapstraat 631640 Sint-Genesius RodeT +32 2 347 74 52F +32 2 347 74 53info@metaphore.bewww.metaphore.euCorporate VillageDa Vincilaan 31935 ZaventemT +32 2 503 31 13 – F +32 2 704 35 35www.microsoft.be


moving!“1001 LICHTPUNTJES”:Nieuwe tentoonstelling 2010-201430NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKVanaf oktober 2010 tot mei 2014, verwelkomt het Kindermuseum, gelegen in hartje Brussel, de allernieuwste tentoonstelling“1001 Lichtpuntjes”. Doorheen een tweetalig parcours, onderverdeeld in 6 hoofdstukken, ontdekken de kinderen,families en scholen signalen van herkenningspunten die ons ter oriëntatie op weg helpen om onze levensweg goed tebewandelen. Doorheen de tentoonstelling zullen de kinderen ontdekken dat de mens zijn oriëntatiepunten kan terugvindenin de natuur, maar ook nog 1001 andere grenzen en rituelen heeft sinds zijn bestaan!De tentoonstelling “1001 Lichtpuntjes” blijft de filosofische lijn van het Kindermuseum volgen, dit wil zeggen: al spelenderwijsleren, gericht leren, ontdekken en interactief deelnemen.Onze animators verlevendigen de tentoonstellingen, scheppen een vertrouwelijke sfeer,geven het woord aan de kinderen en luisteren aandachtig naar hen, op een vriendelijke manier om hen toe te laten hunemoties uit te drukken.Deze tentoonstelling is origineel en uitsluitend een creatie en realisatie van het volledige Kindermuseumteam.Het team is bijgestaan en begeleid door externe specialisten:sinologen, kinderpsychiaters, psychologen, filosofen, artsen,biologen, artiesten … Een tiental buitenlandse ambassades,gevestigd in Brussel, hebben hun medewerking verleendd.m.v. documentatie, alsook het Afrikaans Museum in Tervurenen het Nationaal Kindermuseum in Korea.“1001 Lichtpuntjes” die iedereen zó nodig heeft, opent zijndeuren voor het publiek op 27 oktober 2010. Pers, sponsors,overheidspersonen worden uitgenodigd op onze vernissageop Donderdag 21 oktober 2010. Deze tentoonstelling duurt 4jaar en zal van een brede communicatiecampagne genieten.Door het Kindermuseum te ondersteunen bieden wij u bovenopnaambekendheid en zichtbaarheid naar onze bezoekers demogelijkheid tot stimuleren van de interne communicatievan het bedrijf dmv bedrijfsfeestjes, personeelsfeesten, métspeciale korting.Het Kindermuseum stelt één hoofdstuk perfinanciële partner voor met de mogelijkheid om het bedragover 3 jaar te betalen.“1001 redenen” en 6 hoofdstukken om zich met het Kindermuseum verbonden te voelen:1 Het labyrint: Vertrek van de reis door de tentoonstelling2 De vissershaven: Oriëntatie in ruimte en tijd3 Reis rond de wereld: Culturele en traditionele herkenningspunten4 De levenscyclus: Van de moederschoot tot de dood5 De Familiesupermarkt: Familiale en opvoedkundige herkenningspunten6 Artiestenatelier: Herkenningspunten in « woord en beeld »Projecten reeds gesponsord en ondersteund door:en u ? ? ?Interesse? Contacteer het KindermuseumHet Kindermuseum vzwBurgemeesterstraat 151050 ElseneT 02/ 640 01 07 – F 02/646 80 07Childrenmuseum.brussels@skynet.be – www.kindermuseum.be


Votre entreprise contribue au développementde la culture et du patrimoine ?Werkt uw onderneming mee aan de ontwikkelingvan cultuur en erfgoed?Faites le savoir !Maak het bekend !Inscrivez-vous au / Schrijf U in voorCaïus 2010Le Concours du Mécénat CulturelDe wedstrijd voor cultuursponsorsPROMÉTHÉA asbl - Tel: 02/513 78 27 - Fax: 02/502 26 57 - e-mail: info@promethea.be! Dossier de participation téléchargeable via www.promethea.beU kan het deelnemingsdossier downloaden via www.promethea.be


eci van a tot zMAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJK ONDERNEMENLeren en netwerkenLeren en netwerken, datkomt neer op vijftien collegabedrijfsleidersdie gedurendeeen jaar tussen 6 en 10 maalsamenkomen. Tijdens elke bijeenkomstleert iedereen heelveel van de anderen.Verantwoord Ondernemen.32NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKElke bijeenkomst wordt omkaderddoor ervaren animatoren of specialisten.Het is de groep die de onderwerpenvastlegt. Tijdens elkebijeenkomst komen een aantal onderwerpenaan bod: de visie van eenexterne specialist, een praktijkgetuigenisen een workshop die toelaatom te leren en te netwerken.Leren en netwerkenivm Maatschappelijkverantwoordelijk ondernemen(MVO):Dit netwerk helpt om visies, kennisen ervaring op de volgende vlakkente delen:• Duurzaamheidsanalyse van deactiviteiten van je onderneming• Proactief personeelsbeleid• Innovatie op het vlak van productenof dienstverlening• Systeemmanagement• Aankooppolitiek• Duurzaamheidsrapporten• CO2-neutraliteit• Communicatie over MVOWaarom deelnemen?Stel je je als KMO-leider vaak vragenover je maatschappelijke verantwoordelijkheid?Voel je je betrokken,of ben je zelfs al geëngageerd, maartwijfel je nog om het MVO ook in jeeigen bedrijf toe te passen?Welk nieuw potentieel biedt MVOaan mijn bedrijf? Hoe moet ik omgaanmet vragen van mijn klantenen leveranciers in verband met deduurzaamheid en maatschappelijkemeerwaarde van mijn productenen diensten? Hoe kan ik mijn personeelen klanten hierbij betrekken?Hoe kan ik het MVO zowel in mijnbedrijfsstrategie als in de dagelijksewerking integreren? Hoe kan ik aande slag gaan en wie kan mij helpen?• Tijdens dit traject kan je deopgedane kennis toepassen. Ditresulteert in de onmiddellijkeinvoering van een actieplan.• Je kan voorbeelden, ervaring enpraktische raad met je collega’sdelen.• Je krijgt de kans om gedurendeeen dag beroep te doen op individuelebegeleiding.• Je wordt begeleid door Susteno.Dat is onze partner voor dit Lerenen Netwerken-project. Zijhebben meerdere jaren ervaringop het vlak van MaatschappelijkDoelpubliek:• Bedrijven en organisaties uit allesectoren, ongeacht hun omvang;zowel uit de gewone als uit desociale economie• Bedrijfsleider die vooruit denken,die competitief willen blijvenen een bijdrage willen leverenvoor een gezondere, betereen solidaire wereld.Waar en wanneer?• 7 sessies: 14/9 – 5/10 – 9/11 –7/12 – 11/01/2011 – 15/2/2011 en29/3/2011• Elke sessie duurt van 9 tot 12uur.• Bij BECIInteresse?Neem dan snel contact op metBrigitte van der MensbruggheT 02 643 78 30 bvdm@beci.beGeorganiseerd door:Financiële steun binnen het kader vanhet Belgische Federaal Actieplan MVOvan 25 oktober 2006


eci van a tot zKom sterker uit de crisis:Het juiste ogenblik om de heropleving voor te bereidenLessen trekken uit de verandering – op 26, 27 en 28 augustus 2010De wereld is nog maar net aan het herstellen van de economische en financiëlecrisis. Het kader is veranderd en er duiken nieuwe gebruiken op. Ernst& Young heeft wereldwijd bij enkele duizenden kaderleden en bedrijfsleiderseen enquête uitgevoerd om na te gaan hoe de avant-garde op dezenieuwe wereld reageert.Wij bieden u de kans om binnen het kader van een origineel en interactiefseminarie op een praktische manier deze nieuwe onderwerpen aan tesnijden. Alle functies binnen uw bedrijf zullen trouwens met deze thema’sgeconfronteerd worden. De mogelijkheden om daar een antwoord op te biedenen zo uw bedrijf te behoeden voor achteruitgang en zelfs concurrentielerte maken zullen uiteraard aan bod komen.Bedrijfleiders, leer uit de ervaring van uw collega’s.Meer informatie? Contacteer Brigitte van der Mensbrugghe – 02 643 78 30– bvdm@beci.beOverdragenvan een KMOof van eendeel van hetkapitaalU bent:Eigenaar of gerant van een KMO ofmicro-onderneming die in het Brusselsgewest of in Brabant gevestigdis en van 1 tot 10 werknemers telt. Uoverweegt om:• de overdracht van uw bedrijf voorte bereiden om zo de continuïteitte verzekeren• een actieve partner te zoeken dieook in het kapitaal van uw bedrijfwil stappen33ALTER EGOTwaalf jaar beroepservaringin één jaar!Uw bedrijf is in een van de volgendeof in andere sectoren actief: handel,B2B, afwerking van gebouwen, industriëleproductie of bewerking,...Opgelet, kleinhandel en horeca wordenuitgesloten.NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKDat is wat wij u beloven als u deelneemt aande Alter Ego-cyclus voor directie-assistenten.Sophie Feltrin,Bent u alleen, of bijna alleen, in uw functie?coach van Alter Ego.Heeft niemand anders in het bedrijf dezelfdeverantwoordelijkheden? Kent u collega’sin andere bedrijven met dezelfde problemenals u? De enige manier om gemakkelijk oplossingenvinden is door dat ‘samen’ te doen.Daarom stellen wij u voor om uw ALTER EGOte ontmoeten.Deze cyclus bestaat uit 10 sessies die overeen jaar gespreid worden. Zij bieden u dekans om uw ervaring te delen binnen eenduurzame netwerkingsdynamiek. U kan uwprofessionele kennis verfijnen door deze metuw ALTER EGO te delen! Elke sessie wordtdoor een professionele coach omkaderd diedoor een externe expert wordt bijgestaan. Debijeenkomsten gaan door op woensdagochtendtussen 9 en 13 uur in de lokalen van BECI. Aan het begin van elke sessiekrijgt u een ontbijt aangeboden waarna het onderwerp van die dag door eenspecialist aangesneden wordt. En daarna kan u natuurlijk uw ervaring met uwALTER EGO’S delen.Meer inlichtingen: Contacteer Brigitte van der Mensbrugghebvdm@beci.be – 02 643 78 30Wij bieden:Een 54-jarige kandidaatinvesteerderof overnemer, licentiaat in de economischewetenschappen. Hij heeftveel commerciële ervaring in deconsumptiegoederenindustrie in deBenelux. Deze drietalige (fr, nl, en) iscompetent op het vlak van verkoop,marketing, de coördinatie van multidisciplinaireteams en het beheervan een profit center. Zonder financiëlehefboom kan hij tussen 50.000 en200.000 euro investeren.Interesse?Contacteer dan ow@beci.be en vermelddan de referentie van dit aanbod.Als u daarmee akkoord gaat zal BECIop discrete wijze uw gegevens aan dekandidaatinvesteerder / -overnemerbezorgen die daarna met u contactzal opnemen. Hij verbindt zich ertoeom uitermate vertrouwelijk te werkte gaan.


eci van a tot zINTERVIEW EURO TASC CONSULTINGGoed voorbereid inschrijvenop Europese aanbestedingenEuro TASC Consulting helpt bedrijven om in te schrijven op Europese openbare aanbestedingenen om samen de beste strategie uit te werken om deze begerenswaardige contractenbinnen te rijven.34NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKIs het Europese manna een mythe?De ene krijgt er koude rillingenvan, de andere raakt erde kluts van kwijt en nog anderengeraken er helemaal door in verrukking.Maar over het algemeen lijkthet een onbereikbare droom. Maaralleen al door hun nabijheid bevindende Belgische bedrijven zich inpole position om mee te doen aan deEuropese openbare aanbestedingen.Vooral omdat er in ons land heel veelervaring aanwezig is. Maar hoe moetmen dan zijn bedrijf voorstellen omeen kans te maken?Benoît Conti is de oprichter van EuroTASC Consulting dat bedrijven strategischebijstand verleent op hetvlak van Europese aanbestedingen.Volgens hem “moet je twee dingenonderscheiden. Enerzijds zijn er deEuropese fondsen. Dat zijn enkelehonderden enveloppes die in hetbudget van de Europese instellingenzijn ingeschreven om bedrijven ofverenigingen te helpen om zich teontwikkelen (leefmilieu, innovatie,netwerken van ondernemingen,enz.). Anderzijdszijn er ook deuitgaven diede Europeseinstellingenvoorhuneigen werking moeten doen. Tenslottezijn er ook nog de projectendie door de Europese instellingenworden gefinancierd. Voor de eerstecategorie wordt er opgeroepen omvoorstellen of projecten in te dienen.Voor de tweede groep wordt er eenaanbesteding uitgeschreven voorwelomschreven contracten. In beidegevallen moet je zowel strikt als handigzijn om een dossier in te dienen.Dit vergt, op zijn minst de eerste keren,veel tijd.Het is op dat ogenblik dat Euro TASCConsulting tussenkomt. Benoît heeftals “Mister Europe” veel ervaringopgedaan binnen een groot communicatiebedrijf.Daardoor is hij nietalleen de geknipte persoon om aanbestedingenop te sporen voor zijnklanten, maar hij kent ook de wensenen verlangens van de Europese instellingenop het vlak van documentatieen informatie. Bovendien is hij eengeboren communicatiespecialist. Hijis dus in staat om partnerships tussenbedrijven uit te werken op exactde manier die Europa verlangt. Toenhij in 2004 Euro TASC Consulting oprichttewist hij heel goed waaraan hijbegon.“Behalve het niet te verwaarlozenniveau van de toegekende budgetten,is het vooral de stabiliteit vande contracten die zo aangenaam isvoor de bedrijven,” legt hij uit. Dezecontracten genereren vaak businessop lange termijn. De tendens is immersom kadercontracten van vierjaar af te sluiten die dan jaarlijks herzienworden. En in tegenstelling totde privé-sector stellen de EuropeseCommissie, het Europese Parlement,de Raad van Europa en het vijftigtalgespecialiseerde agentschappen deafgesproken prijs nooit in vraag.Euro TASC Consulting ondersteunt bedrijven dieop het Europese manna azen op verschillendemanieren. Dit hangt afvan de ervaring die de klanten hebbenmet openbare aanbestedingen.Deze hulp bestaat uit het opvolgenen selecteren van de aanbestedingenin functie van de competentiesvan de bedrijven, het nagaan of eenbedrijf geschikt is om op aanbestedingente kunnen inschrijven, hulpbij het opstellen van het dossier, hetomzetten van het juridische jargonin begrijpbare taal en omgekeerd. Entenslotte biedt hij ook een ondersteunendschouderklopje, ongeacht hetsucces van de onderneming. Ook datis waardevol.Carline TaymansMis geen businesskansenvoor uw bedrijf!Informatiesessies over EUfondsen en aanbestedingenvoor• Computersoftware (16/09/2010)• Bouw (28/09/2010)• Water- en afvalbeheer (12/10/2010)• Veiligheid (27/10/2010)Meer inlichtingen:J.-Ph. MergenT 02 210 01 77jpm@beci.be


Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?Communiceren via het Bizzbox netwerk?02 345 74 55 - info@bizzbox.beINFORMEREN. COMMUNICEREN.De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerkactualiteit over de Brusselse economie bizzbox newsDankzij 200 verdeelpunten verspreid in 390 Brusselse ondernemingen, de Bizzbox folderrekkenverspreiden de economische en institutionele informatie van de Brusselse spelers. Opgericht insamenwerking met Beci, dit netwerk beoogt een dubbele gezamenlijke doelstelling: de betrekkingenverstevigen tussen de instellingen in de hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten.De rubriek Bizzbox News is bedoeld om dit doel nog verder te versterken.BIZZBOXVincent Gilleman, voor Bizzbox sprlFOCUSATRIUM – OpenSoon opent de deuren van uw handelszaakVele mensen willen een andere richtinguit met hun leven. Bij een recentepeiling op References.be gaven 85,77%van de respondenten aan dat ze er weliets voor voelen om als zelfstandigeaan de slag te gaan. Daarenboven reveleerdeeen enquete in 2007 afgenomenin Brussel dat men voor meer uitdagende,verrassende commerciële projectenverwacht die overeenstemmenmet het kosmopolitische karakter vande hoofdstad.Om op die trend in te spelen, heeftAtrium OpenSoon gelanceerd, een vernieuwendeprojectoproep waarmeevoor 2013 60 originele handelszakengeopend kunnen worden.In de praktijk selecteert een professionelejury projecten voor hun inventiviteiten de kwaliteit van hun concept.Atrium helpt gratis de projectleiderom een ideale inplanting voor hunverkooppunt te vinden in Brussel enze kennen ook een premie van enkeleduizenden euro toe voor de inrichtingvan hun winkel.Atrium onderhandelt ook met de eigenaarsover een vermindering van dehuurprijs in ruil voor een tegemoetkomingin de renovatie van de handelszaak.De handelszaken worden geopend inde wijken langs het kanaal (van deDansaertwijk via Molenbeek tot deMarollen) waar mogelijkheden bestaanom nieuwe polen te creëren diein verbinding staan met heel dynamischewijken.In het kader van dit project dat in december2009 gelanceerd werd, zijn 6handelszaken al open of gaan binnenkortopen:• Het Atelier Marchal, atelier/boetiek/showroommet juwelen enhandtassen van de Spaanse ontwerperJosep Garcia, die al ateliersin Barcelona en Palma de Mallorcaheeft;• Het tweede verkooppunt vanAPDM, dat bagels en andere lekkernijenaanbiedt;• Master Press, een boekenwinkelop mensenmaat, in een wijk meteen tekort aan buurtwinkels;• De styliste Malouka die in haaratelier en boetiek op maat gemaaktekledij verkoopt;• DB Création, een zaak waar eenNuttige tipsVoir et Dire Bruxelles,150 ontdekkingen te Brussel!styliste voor trouwjurken en eenbloemist samen huwelijken organiserenen mensen bijstaan;• Harmonie Ladies Coaching, eenfitnesszaal enkel voor vrouwendie in de wijk Weststation open zalgaan.Ook U kan een handelszaak openen methulp van Atrium en Open Soon. Ga naarwww.opensoon.be De kandidaten kunnenhun dossier indienen tot juni 2013.Een professionele jury zal driemaandelijkssamenkomen om de kandidaturente analyseren. De volgende jury vindtplaats op 17 september 2010.Dit initiatief van Atriumwerd mogelijkgemaakt door de subsidiesvan het OperationeleProgrammaEFRO ‘Doelstelling2013: Samen investerenin stedelijke ontwikkeling’,medegefinancierddoor hetBrussels HoofdstedelijkGewest en deEuropese Unie.35NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKVoir et DireBruxelles, eenplatform vande toeristischeorganisatiesARAU, Arkadia.be, de Babbelbus,Itinérairesen Pro Velo,biedt een programma van geleidebezoeken aan om de hoofdstad teontdekken. De verenigingen organiserente voet, per bus of met de fietsrondleidingen om het historisch, architecturaal,economisch, sociale, folkloristischen natuurlijk erfgoed vanBrussel te ontdekken. Wilt u meerweten over Art Nouveau, tuinwijken,kunstenaarsateliers, stripverhalen,bieren en brouwerij en andere geheimeplekjes van onze prachtigestad te ontdekken, vraag gerust onsprogramma en volg de gids!www.voiretdirebruxelles.be02 563 61 51BIZZBOX IS ER OOK AANWEZIG!Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?Communiceren via het Bizzbox netwerk?02.345.74.55 - info@bizzbox.beInformeren. Communiceren.De ondernemingen hebbeneindelijk hun eigen netwerk.


Dossier HRElektronische maaltijdcheques, een hapklare brok? 37Outsourcing en HR, nog steeds een moeilijke relatie? 40Hebben vijftigplussers echt geen zin om te werken? 42Ontslaan is nooit makkelijk 44Arbeidsduur: je kan maar beter niet overdrijvenn 46Mooie dagen voor Outplacement 48Bedrijfsvoertuigen: nog altijd populairste incentive 50Absenteïsme, het topje van de ijsberg 52DOSSIERELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUESElektronische maaltijdcheques,een hapklare brok?Iedereen weet wat maaltijdcheques zijn. Wat minder bekend is, is dat er bij de verschillende spelersop dit domein een revolutie aan de gang is. Tot nu bestonden deze enkel in papieren vorm, maarde kans bestaat dat dit door een chipkaart vervangen gaat worden waardoor dit geld in zekere zinnog virtueler wordt.37NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKje je maaltijdchequesgekregen?”“HebDeze vraag hoor jevaak aan de kassa van de supermarkt.Maaltijdcheques vormen immers hetmeest gewaarde extralegaal voordeelvoor bedienden, arbeiders en de restvan de beroepsbevolking. Alleen al inBelgië worden er jaarlijks 250 miljoenmaaltijdcheques aan meer dan 1,3miljoen werknemers gegeven. Tot opheden is het systeem vrij eenvoudig:op basis van een cao of van de verloningkrijgt de werknemer voor elkegewerkte dag een maaltijdchequevan een bepaalde waarde. De oorspronkelijkebedoeling van dit extralegalevoordeel was om iedereen dekans te bieden om iets te eten tijdensde middagpauze.De maaltijdcheque zegt nu biepDe digitale maaltijdcheque zou er tegende herfst moeten aankomen. Hetis minister Vincent Van Quickenbornedie deze zwaar verdedigd heeft.Het systeem ziet er heel eenvoudiguit. In plaats van een envelopje meteen twintigtal maaltijdcheques teAlleen al in België wordener jaarlijks 250 miljoenmaaltijdcheques aan meerdan 1,3 miljoen werknemersgegeven.overhandigen, gaat de werkgever nude kaart van zijn werknemers opladen.Daarna kunnen zij dit geld naareigen goeddunken uitgeven, net zo-© Image Source/Reporters


dossierhr38NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKMaaltijdcheques vormen immers het meest gewaardeextralegaal voordeel voor bedienden, arbeiders en de rest van deberoepsbevolking. Alleen al in België worden er jaarlijks 250 miljoenmaaltijdcheques aan meer dan 1,3 miljoen werknemers gegeven.als nu het geval is met de papierenmaaltijdcheques.De kaartlezers zullen dus nog vakerbiepen. Niet alleen in de supermarkten,maar ook bij bepaalde handelaars,zoals snackbars, die verplichtzullen zijn om kaartlezers te installeren.De belangrijkste begunstigdenvan dit nieuwe systeem zijn de werknemersdie zich dit nieuwe systeemin een handomdraai eigen zullen maken.Het is immers niet moeilijker tegebruiken dan een protonkaart.Het grootste voordeel van het digitalesysteem is dat het risico op diefstal ofverlies sterk afneemt. Deze chipkaartzal hetzelfde formaat als een bankkaarthebben waardoor de kans vermindertdat dit betaalmiddel thuis ofop kantoor vergeten wordt. Voor dewerknemers kost deze overgang nietsen daardoor zal er dus ook helemaalniets veranderen aan het voordeeldat ze van hun werkgever krijgen.Tegen wanneer?Iedereen is het er over eens dat de digitalemaaltijdcheques niet eenzijdigvan de ene op de andere dag kunnenopgedrongen worden. Minister vooradministratieve vereenvoudigingVincent Van Quickenborne gaat ervanuit dat “de markt zal beslissen hoesnel dit systeem ingevoerd wordt.” BijSodexo (een van de belangrijkste spelersbinnen deze sector) zegt Jos Trippaersvan het directiecomité dat “zein Mexico 18 maanden nodig haddenom volledig over te schakelen.”Maar vooraleer de digitale maaltijdchequeshun weg naar de portefeuillesvan de werknemers gaan vinden,moeten er eerst nog een aantal dingenop punt gesteld worden. Eerst envooral moeten de cao’s daar rekeningmee houden. Als dit niet het geval is,moet er nog gewacht worden. Ookmoet er nog bepaald worden, welkebetalingsmiddelen gebruikt zullenworden om het geld van de maaltijdchequeste storten. Want als dewerkgever de toegekende som stortop een rekening van het bedrijf datde maaltijdcheques uitgeeft, moetde werknemer er ook nog aan kunnen.Er zijn veel verschillende oplossingenmogelijk: van de identiteitskaarttot de bankkaart. Maar ook eenspeciale maaltijdchequekaart of eenSMS behoren tot de mogelijkheden.De loontrekkenden zullen dus geenproblemen ondervinden om hun extralegaalvoordeel te spenderen. Dezedigitale maaltijdcheques zullen trouwens,net zoals de papieren versie,drie maanden geldig blijven. In aprilwerd er vooral nagedacht over eenspecifieke kaart die met een rekeningbij het uitgiftebedrijf verbonden is.beneden te halen. En aangezien bijnaiedereen een gsm heeft, kunnen zede werknemers ook verwittigen datsommige bedragen bijna de vervaldagnaderen. Een eenvoudige oplossingom te vermijden dat kolossalebedragen definitief verloren gaan.Aangezien bijna iedereeneen gsm heeft, kunnen dewerknemers verwittigd wordendat sommige bedragen bijna devervaldag naderen.Iedereen gelukkig?Deze hervorming wordt als een administratievevereenvoudiging voorgesteld,maar niet iedereen is daareven enthousiast over. Fedis, Unizoen UCM wijzen op de meerkost diede invoering van de digitale maaltijdchequesgaat creëren. Sommigenhebben het zelfs over een verzesvoudigingin vergelijking met de papierenmaaltijdcheques. Uiteraard zaldeze meerkost aan de klant doorverrekendworden.Aangezien de papieren en digitalecheques gedurende een overgangsperiodenaast elkaar zullen moetenbestaan, zal het beheer van deze verschillendesystemen een dure zaakworden voor de werkgevers. Ook dehandelaars zullen geduld aan de dagmoeten leg-Het grootste voordeel vanhet digitale systeem is dathet risico op diefstal ofverlies sterk afneemt.De twee belangrijkste spelers op demaaltijdchequemarkt, Sodexo enAccor, verbergen hun vreugde nietnu dit dossier na bijna vier jaarintense onderhandelingenbijna afgehandeld is.Door de digitale maaltijdchequesgaan ze instaat zijn om zowel hunproductie- als beheerskostenflink naar© Image Source/Reporters


Elk jaar wordt er maar liefst20 ton papier gebruikt ommaaltijdcheques te drukken.dossier hrMaaltijdcheques in enkelecijfers:© Image Source/Reportersgen en aanvaarden dat hun kostenzullen stijgen. Op dit ogenblik heeft50% van de kleine handelaars of horecaledennog geen digitale kaartlezer.Het gaat dus om een aanzienlijkeinvestering.Zelfs de begunstigden van de maaltijdchequesdoen er beter aan om zichenkele vragen te stellen. Zal de grootdistributieze altijd aanvaarden? HoeEen onruststokerIn het licht van deze talrijke (en legitieme)vragen is er een nieuwe spelerdie zijn opwachting op de markt begintte maken. Tot op heden hebbenAccor en Sodexo de heel grote taartonder elkaar verdeeld, maar het Belgischebedrijf E-VE (Electronic VouchersEmitters) is van plan om dezetwee reuzen het vuur aan de schenente leggen met zijn E-Kena kaart.• In België krijgen 1.300.000 personenmaaltijdcheques.• Elk jaar worden er voor 250 miljoeneuro maaltijdcheques uitgegeven.• De papieren maaltijdcheques bestaan30 jaar.• In deze markt gaat er maar liefst 1,5miljard euro om.• Elk jaar worden er maaltijdchequester waarde van 12 miljoen euro nietgebruikt.• Jaarlijkst wordt er 20 ton papier gebruiktom maaltijdcheques te vervaardigen.extralegale voordeel dalen, maar dehandelaars zullen het ook appreciërendat de geïnde commissie niet gebaseerdis op de betalingen die metde terminal gedaan worden, maarwel op basis van een vaste som diecontractueel is vastgelegd.39Fedis, Unizo en UCM wijzen op de meerkost die deinvoering van de digitale maaltijdcheques gaat creëren.Sommigen hebben het zelfs over een verzesvoudiging invergelijking met de papieren maaltijdcheques.kunnen ze worden uitgegeven? Watals de betaling via de identiteitskaartof een gsm-nummer gebeurt? Hoekan je dan een gezinslid de boodschappenmet maaltijdcheques latenbetalen? Al deze vragen tonen aandat er nog praktische beslommeringendeze nieuwe betalingswijze in deweg staan.Deze digitale maaltijdchequekaart isgoedkoper en gemakkelijker te beherenen zou dus al gauw flink populairmoeten worden. De bedrijfsleidersvinden het natuurlijk fijn dat de administratievebeheerskosten van ditHet is vanzelfsprekend dat er nogveel over de digitale maaltijdchequeszal gesproken worden. Sommigenzoals Unizo vinden dat die moetenafgeschaft worden en dat de overeenkomstigesom onbelast op de bankrekeningvan de werknemers moet gestortworden. Er is duidelijk nog werkaan de winkel voor diegenen die metde administratieve vereenvoudigingbezig zijn.Christophe Vanden BroeckNR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKUiteraard heeft de digitale maaltijdchequeniet alleen nadelen voor deconsument. Nu is het niet mogelijkom maaltijdcheques op te splitsen.Als je met een maaltijdcheque betaaltkrijg je wisselgeld terug, maarmet de digitale cheques ben je nietlanger gebonden aan de waarde dieop de cheque vermeld staat. De handelaarszullen dan weer tevreden zijndat ze niet langer voor bank moetenspelen door grote hoeveelheden wisselgeldachter de hand te houden.L A N G U A G E S


dossierhrNIEUWE TREND?HR en outsourcing: nog steedseen moeilijke relatieIeder zijn beroep. Het is een oude wijsheid maar daarom niet minder waar. Waarom zou HRdan daarop een uitzondering vormen? Randstad gaf ons meer uitleg over een fenomeen datmaar moeilijk op gang komt. Waarom is het een goed idee om HR uit te besteden? Welkevooroordelen bestaan er en waarop moet je letten?40NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKOm de bokkensprongen van deeconomie te kunnen volgen,moeten sommige bedrijvenvaak snel bepaalde competenties vindenof op korte tijd massaal aanwerven.De aanwervingen uitbesteden iseen oplossing voor dit probleem. Devoordelen daarvan (flexibiliteit, expertiseen inzet) stralen meteen af opde bedrijfsresultaten.Meer dan 200 aanwervingen in12 maandenIn 2006 moest Siemens op een heelkorte periode veel volk aanwerven.“Ze hadden ter plaatse een team nodigom ingenieursprofielen te vinden.Wij werden weerhouden omwille vanonze reputatie, onze innovatieve capaciteitenen onze goede prijs,” zegtWalter Reynaert, Directeur Recrutement& Selection en HR Outsourcingbij Randstad. “Siemens bevond zich opdat ogenblik in een moeilijke situatie:hun operationele activiteiten werdenafgeremd omdat ze over te weinig capaciteitbeschikten en dus moesten zeheel snel een reeks posten invullen.Heel vaak is het een gelijkaardig probleemdat bedrijven ertoe aanzet omuit te besteden.”Bepaalde taken, zoals het loonbeheerof het onderhoud van de gebouwen,willen veel bedrijven zonder problemenoutsourcen. Maar het aanwervenvan personeel valt daar niet onder.“Bij ons is dit een jonge markt enhet concept is niet echt gekend. Aande andere kant van de Atlantischeoceaan heeft men daar veel minderproblemen mee,” zegt Luc Van Dessel,Senior Project Manager bij RandstadHR Outsourcing.De voordelen van outsourcing“Outsourcing omvat meer dan hetdetacheren van een medewerkernaar de HR-directie. Wij nemen hetvolledige project in handen: van hetopstellen van het budget voor eenbepaalde missie tot de invoering vanhet dossier in het payroll-systeem,”legt Luc Van Dessel uit. Onze ServiceLevel Agreements worden samen metde klant gedurende elke bijeenkomstvan het steering committee weer onderloep gehouden,” voegt Walter Reynaerter nog aan toe. Op lange termijnis dat goedkoper omdat het bedrijf opdie manier de omvang van haar teamop de noden kan afstemmen. Luc VanDessel: “Voor hele grote bedrijvengebeurt het vaak dat er op korte tijdvan 20 naar 200 jobs moet gegaanworden.” Door op bedrijven zoalsRandstad beroep te doen, die gespecialiseerdzijn in de selectie en aanwervingvan personeel, is het mogelijk omte genieten van hun schaalvoordelen,technische middelen en expertise inalle domeinen. “Vooral als er weinigtalenten beschikbaar zijn, wordt ditzeer gewaardeerd. Want goede werkkrachtenvinden, wordt dan voortdurendduurder. Een KMO die vijf specifiekeprofielen wil aantrekken, zalveel meer uitgeven als ze met vijf verschillendegespecialiseerde aanwervingsagentschappenwerken. Bovendienvergt het meer tijd en ervaring,”verduidelijkt Luc Van Dessel.Een team met twee taken“Het is een werk van lange adem: dewerkwijze en de noden van de klantmoeten bestudeerd worden. Op hetzelfdeogenblik moeten wij ook zijnvertrouwen winnen en daarom werkenwij met quick wins,” vertrouwtWalter Reynaert ons toe. De aankoopdienstvraagt vaak onze studie op envergelijkt die in een spreadsheet. “Aangezienwij maatwerk leveren zijn er inen out scopes die het moeilijker makenom te vergelijken,” horen we van LucVan Dessel. Een raad? “Ons team heefttwee functies: ze moeten zich integrerenbij de klant en wij moeten hen opde hoogte houden van nieuwighedenen veranderingen, ze moeten in contactstaan met onze experts. Voor eengoede werking is het nuttig om eenadhoc structuur op te richten,” concludeertWalter Reynaert.Sylvie CousinLuc Van Dessel, Senior Project Managervan Randstad HR Outsourcing.


Een kwaliteitsvol aanvullend pensioen,iedereen droomt ervanDe Ethias oplossingen voor openbare instellingen en ondernemingenHet waarborgen van een toereikend pensioen voor iedereen is één van degrootste uitdagingen voor de volgende jaren. Daarom biedt Ethias u - als partnervan de collectiviteiten en voornaamste verzekeraar in wettelijke pensioenen -oplossingen op maat van uw onderneming, ongeacht deze openbaar of privé is.Contacteer ons voor een persoonlijk gesprek viawww.ethias.be/aanvullendpensioen of op het nummer 011 / 28 23 89Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik BTW BE 0404.484.654


dossierhrNATIONALE STUDIEHebben vijftigplussers echt geen zinom te werken?We weten dat ze ervaring hebben, maar volgens de recentste Talent-O-Meter van Acerta, zijnze ook meer betrokken bij het bedrijf en willen ze hun enthousiasme delen met de jongeren. Jekan maar beter niet te veel vooroordelen hebben over deze senioren want wil je echt dat ze hetbedrijf verlaten?42NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKPaul De Schepper, Manager HR Consulting van Acerta.Ze voelen zich betrokken bijhun job, zijn trots op hun bedrijf,trouw en heel enthousiast.Bovendien willen ze ook noghun ervaring delen met anderen. Datlijkt sterk op het portret van de idealewerknemer die iedereen wil aantrekkenen in zijn team houden. Maartoch worden vijftigplussers gemakkelijkontslagen omwille van hunleeftijd. Zijn ze daarom echt al uitgeputen op het einde van hun carrièreaanbeland?In maart heeft Acerta, dat geïntegreerdeHR-oplossingen levert, bijmeer dan 2000 werknemers eenonline enquête afgenomen. Daaruitblijkt dat bijna 70% van de seniorengoedgemutst naar hun werk trekkenen 60% vindt hun werk inspirerend.71,1% wil verder werken in de ondernemingwaar ze nu werken. Voor dewerknemers tussen 16 en 49 jaar isdat maar 53,1%.Vooroordelen ontkrachtSenioren zijn dynamischer en flexibelerdan we denken. Voor werkgeversdie op het punt staan ompersoneel te ontslaan is dat nuttigeinformatie. Want de verleiding ommensen op brugpensioen te sturenblijft natuurlijk groot. “Moet het managementbehalve de kostprijs nietook rekening houden met de waardedie senioren voor het bedrijf kunnenhebben op het vlak van rendement?”vraagt Paul De Schepper, ManagerHR Consulting bij Acerta, zich af.“Waarom zou je je ambassadeursaan de deur zetten? Vijftigplusserszijn trouwer en vinden hun bedrijfaantrekkelijker dan de groep tussen16 en 49. Meer dan een vijfde vandeze laatste groep staat klaar omvan werkgever te veranderen vanzodra de kans zich voordoet.” Eenander verrassend gegeven is dat hetonderzoek aantoont dat een jaarlijksevaluatiegesprek in verband met decarrière van de werknemer zich onmiddellijklaat voelen. Werknemerszijn dan minder geneigd om te vertrekken.Waarom antwoordt dan dehelft dat hun bedrijf deze techniekniet toepast?Genoeg verspilling!“Wij zijn er ons van bewust dat er doorde vergrijzing een ware talentenoorloggaat uitbreken om toch maar dejuiste profielen te kunnen aantrekken.Op hetzelfde ogenblik stellen wevast dat de helft van de werknemersvinden dat hun talenten onderbenutworden. Het ergste is dat de jongerenook dat gevoel hebben,” zegt Paulde Schepper verbaasd. Dat haalt hijuit het nationale TalentOnderzoekdat Acerta in de lente van 2009 samenmet de KUL heeft uitgevoerd bijwerknemers uit de openbare, socialeen privé-sector.Talenten intern opsporen enbenuttenOm de toegevoegde waarde van seniorente kunnen gebruiken, moetje een flexibele organisatie hebben.“De functiebeschrijvingen dienenom standaarden vast te leggen enzijn vaak veel te rigide. Het talentmanagement moet rekening houdenmet de persoonlijkheid, desterke punten en de interesses vande betrokkene. Ook talenten buitende eigenlijke functie moeten benutworden. Maar om de tegenstellingte overbruggen die er bestaat tussende neiging naar uniformiteit van hetbedrijf en de veelheid aan talentendie haar rijkdom uitmaken, moet hetbedrijf creativiteit aan de dag leggen.”Zo vat Paul De Schepper de HRuitdagingvoor de volgende twintigjaar samen.Sylvie Cousin


Kopzorgen?... Neen!« Mijn HR-partner?Deskundigheid, betrouwbaarheid en persoonlijke oplossingen »Jean-Pierre Jaucot, directeur Quick-restaurants Nijvel en WaterlooTwee Quick-restaurants runnen, dat betekent een zeventigtal medewerkers, variabele uren, talvan studenten, diverse statuten, werken op zondag,… Er komt heel wat werk bij kijken op hetvlak van beheer en administratie.Jean-Pierre Jaucot gebruikt de loonverwerkingssoftware Link van HDP Sociaal Secretariaat.“We werken met een tijdsregistratiesysteem dat gekoppeld is aan een prikklok en de loonverwerkingssoftwareLink. Dankzij dat systeem win ik minstens één dag per maand. Ik heb dusmeer tijd om mensen aan te werven, op te leiden, te evalueren en te begeleiden!”Bent ook u op zoek naar een eenvoudig en doeltreffend systeem voor uw personeelsadministratie?Surf dan snel naar www.hdp-arista.be&personeel


dossierhrINTERNATIONALE BENCHMARKINGOntslaan is nooit gemakkelijkOp het vlak van ontslagrecht heeft België een slechte reputatie. Laten we in het licht van de Europeseconvergentie even dieper ingaan op de Belgische situatie.44NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKMet uitzondering van onsland zien we overal in Europadat het recht op hetvlak van arbeidsbescherming naarelkaar toegroeit. Dat blijkt uit eeninternationale vergelijkende studiedie het zakenadvocatenkantoor Lagain maart heeft gepubliceerd. “Dezeeenstemmigheid heeft ons verbaasd.Aangezien sociale zaken onder de bevoegdhedenvan de nationale statenvallen, hadden we meer verschillenverwacht,” zegt advocaat Lieven Monserezdie bij Laga met sociale zakenbezig is. De wetgeving is zo gelijklopendomdat de nationale overhedende Europese normen overgenomenhebben en in in hun wetgeving hebbenopgenomen.Behalve bij ons wordt eenontslag bijna overal alsonrechtmatig beschouwdHet verbreken van een contract is eenultieme maatregel. Vooraleer tot eenontslag over te gaan, moet de werkgevereen strikte juridische procedurevolgen. In Frankrijk moet de werkgeverhet ontslag per aangetekende briefaan de werknemer meedelen en ookde reden daarvan vermelden. Daarnaheeft deze laatste het recht om gehoordte worden. In Nederland moethet ontslag door een bevoegde overheidgoedgekeurd worden. In bijna allelanden wordt het ontslag als onrechtmatigbeschouwd en moet de werkgeverhet tegendeel bewijzen. Als dezedaar niet in slaagt, is hij verplicht omeen schadeloosstelling (en interesten)te betalen.Maximaal vier maanden vooreen arbeider, minimaal 3maanden voor een bediendeAangezien België de Europese normenniet naleeft, kan een ontslag eenzijdigen met onmiddellijke ingang gebeuren.Voor het ontslag is er geen enkelevoorafgaande procedure voorzien ende reden ervan moet niet vermeldworden. De enige regel is dat de opzegvergoedingmeteen moet uitbetaaldworden als de opzegperiode niet wordtgepresteerd.Wij zijn ook het enige land waarin erin het arbeidsrecht een groot onderscheidwordt gemaakt tussen arbeidersen bedienden. Net zoals de Europesewerknemers hebben de Belgischearbeiders maar recht op een beperkteschadeloosstelling. De wettelijke vooropzegperiodebedraagt maar 56 dagen.De cao 75 breidt dit uit tot maximaalvier maanden. De arbeiders zijn welbeschermd tegen een onrechtmatigontslag. De werkgever moet aantonendat de reden van het ontslag ligt aande bekwaamheid of het gedrag van dearbeider of aan de economische situatie.Bedienden vallen niet onder dezebeschermende maatregel. De normalevooropzegtermijnen voor bediendenzijn op zich ontmoedigend genoeg.Voor een contract van onbepaaldeduur bedraagt de vooropzegtermijnminstens drie maanden en per 5 jaarbijkomende ancienniteit komen daarnog eens drie maanden bij. Voor brutojaarlonenvan meer dan 30.327 € wordtde formule Claes toegepast waardoorde opzegtermijn nog langer wordt.Een toenadering?Sinds 01/12/2009 is het Verdrag van Lissabonvan toepassing en daarin is eenEen contract verbreken moet altijdde laatste uitweg zijn.Charter met de basisrechten (art. 30)van de EU opgenomen. Alle lidstatenmoeten deze basisrechten overnemenen daardoor hebben ook de Belgischewerknemers het recht om tegen eenonrechtmatig ontslag beschermd teworden. België zal dus verplicht wordenom zich bij de andere Europeselanden aan te sluiten. Werknemersmoeten dus voor het ontslag gehoordworden en alle ontslagen worden verondersteldom onrechtmatig te zijn.Komt daarmee de toenadering tussenhet arbeiders- en bediendenstatuutop de agenda te staan? “Inderdaad, allange tijd. De studie van Laga toontaan dat ons land een uitzondering is.Maar dit onderwerp vormt de kernvan ons arbeidsrecht en dat verklaartmeteen ook waarom het debat tussende sociale partners zo lang aansleept,”antwoordt Lieven Monserez van hetzakenkantoor Laga. Waarop moetenwe letten? “We hebben nood aan eenwetgeving met bescherming in deaanloopperiode van het ontslag, zonderlange formaliteiten. Er is al controlevia de rechtbanken, maar deze laten dewerkgever nog veel speelruimte. Dat isde richting die wij uitmoeten,” geeft deadvocaat als raad.Sylvie Cousin© PhotoAlto/Reporters


WOMAN’S ACADEMYTools om je loopbaan te ontwikkelen!De « Womans Academy » organiseert workshops met als doel de competentiesen talenten van vrouwen te versterken. Tevens kunnen ze een « boost » gevenaan hun carrière of persoonlijk project!Enkele onderwerpen voor onze volgende ateliers :Presentation TechniquesAssert yourselfEmotional Freedom TechniquesEmpower your lifeHoe zich voorbereiden op sollicitatiegesprekken en selectieproceduresZijn salaris negociëren op assertieve manierOntdek het volledig programma en schrijf je in op :www.womansacademy.beContact : academy@blogjump.eu of 02/346.32.00Women-Friendly CompaniesPartnersHET FORUM VOOR HR-MANAGERSJob CenterBrussel LouiseLouizapoortgalerij 2151050 Brussel02/513.87.55louise@daoust.bewww.daoust.beinfo@daoust.beContact Center: 070/22.11.40Job CenterBrussel CentrumA. Maxlaan 1101000 Brussel02/218.18.00centre@daoust.beEr is steeds een Daoust Job Center in uw buurt !Erkenningsnummers : Brussel : B-AA05.034 - Vlaanderen : VG.163.BUOP - Wallonië : W.INT/SO/RS/RE.22Aalst, Antwerpen, Blankenberge, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Eupen, Gent, Gembloux, Hasselt,Huy, Knokke, La Louvière, Liège, Mechelen, Mons, Namur, Nieuwpoort, Nivelles,Oostende, Sint-Niklaas, Verviers, Wavre


dossierhrARBEIDSDUUR KADERPERSONEELJe kan maarbeter nietoverdrijvenDe sociale inspectiecontroleert de arbeidstijdvan deze werknemers zelden,maar dat betekent niet datde werkgever zich alles kanveroorloven.46NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKFlexibiliteit is goed, maar dan zonder onbeperkte toewijding en onwettelijke uurroosters teeisen... Wij bespraken met het advocatenkabinet Lydian de schaduwzones en de wetgeving ronddeze problematiek.Lydian is een van grote Belgische zakenadvocatenkantoren.Zij worden regelmatig geraadpleegd inverband met directiepersoneel in het geval vanconflicten, ontslagen of contractonderhandelingen. “Desociale inspectie controleert de arbeidstijd van deze werknemerszelden, maar dat betekent niet dat de werkgeverzich alles kan veroorloven. De materie over de arbeidsduuris complex en valt onder verschillende federale wetten enparitaire commissies. Maar als er problemen zijn wordt erook naar de gebruiken binnen het bedrijf gekeken om eenoplossing te vinden,” legt advocaat Thijs De Wagter vanhet Departement Employment, Pension & Benefits vanLydian uit.Verouderde lijstenDe vertrouwens- en directiefuncties die niet onder dewetgeving op de arbeidsduur vallen, worden opgesomdin een Koninklijk Besluit uit 1965. Deze lijst is niet alleenheel beperkt en verouderd, ze werd door de rechtspraakook voortdurend gewijzigd. Soms wordt ze heel strikt enlos van de economische realiteit toegepast en soms zijnsoepele interpretaties ook mogelijk. Daardoor ontstaat eronzekerheid en een nieuwe wet zou dan ook welkom zijn.de werknemer – onterecht – als directiepersoneel werd beschouwd.Bovendien lopen werkgevers die hun personeelzonder wettelijke basis overuren laten doen het risico omadministratieve boetes of een proces aan hun broek gesmeerdte krijgen. “Tien jaar geleden is een CEO daarvoorveroordeeld geweest,” geeft Thijs De Wagter als voorbeeld.Bestaande gevallenVolgens de wet kan ‘echt’ directiepersoneel geen compensatierustof -loon eisen. Dat wil echter niet zeggen ze geenvergoeding kunnen krijgen voor deze overuren. Als bewijsdaarvoor kunnen we drie gevallen geven waarbij de werkgeververplicht is om een bijkomende vergoeding uit te betalen.1. Het aantal werkuren wordt in het contract of arbeidsreglementvermeld. Daaruit vloeit logischerwijsvoort dat overuren vergoed moeten worden.2. De werkgever heeft in het verleden het directiepersoneelmeermaals overuren uitbetaald. In dit gevalis het moeilijk te verantwoorden om dat ook nietlanger in de toekomst te doen.© PhotoAlto/ReportersReële risico’sWat te doen als een functie niet op de lijst van het KB staat?In dat geval is de werkgever verplicht om overuren uit tebetalen. Dit gebeurt dan retroactief vanaf het ogenblik dat3. Een laag loon dat redelijkerwijs niet volstaat vooralle gewerkte uren. De overuren moeten dan vergoedworden omwille van het redelijkheidsbeginsel.


dossier hrHoe kan je voorkomen om bijkomende vergoedingen temoeten betalen?1. Wees voorzichtig. Let op als je vertrouwens- en directiefunctiestoewijst. Een werknemer kan immers altijd zijn contract invraag stellen: “Officieel ziet mijn functie er zo uit, maar in depraktijk is dat anders.”2. Neem het aantal te werken uren niet op in het arbeidscontractof –reglement. Dat is de meest voorkomende fout. Vermeld eerderdat het loon ook de overuren behelst.3. Het directiepersoneel moet niet prikken. Om overuren te latenuitbetalen, moet hij het aantal gewerkte uren kunnen aantonen.Als deze niet bijgehouden worden, is dat natuurlijk veelmoeilijker.4. Voorkom precedenten. Zorg ervoor dat er geen gebruiken ontstaanwaarbij overuren in het verleden of aan andere verantwoordelijkenwel worden uitbetaald.Sylvie CousinThijs De Wagter, advocatenkabinet Lydian:“De materie over de arbeidsduur valt onderverschillende federale wetten.”47Flexibiliteit in HR. Een wendbare organisatievoor duurzaam resultaat.NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKDe wereld is veranderd. Een hoge mate van flexibiliteit is vandaagonmisbaar. Flexibiliteit van uw beleid, uw processen, uw mensenen dus ook van uw HR-aanpak. Alleen zo kan uw organisatiede globalisering, de huidige economische situatie, de stijgendeconcurrentie en de druk van de markt de baas. SD Worxbiedt u inspiratie én HR-oplossingen om de wendbaarheidvan uw organisatie te verhogen en het engagement van uwmedewerkers aan te scherpen. Oplossingen die de wettelijkemogelijkheden ten volle benutten. Op zoek naar inspiratie?Kijk dan op www.realiseeruwambities.be voor ideeëndie werken.Realiseer uw ambitiesEn hoe flexibel bent u zelf? Surf naarwww.realiseeruwambities.be en doe de test.28939_Entrepr-Dynamiek_180x130.indd 1 19/05/10 15:57


dossierhrWERKGELEGENHEID EN DE CRISISMooie dagen voor outplacementOutplacement is aanvaard. Het is een efficiënte manier om iemand anders aanwerk te helpen. Door de crisis op de arbeidsmarkt dringt outplacement tot allelagen van de werknemers en alle soorten bedrijven door. Verrassend is dat demeeste kaderleden erin slagen om hetzelfde loon te behouden, dat werknemersprojecten opstarten om zich van werk te verzekeren en dat er nieuwe spelerszijn. Twee professionelen geven ons hun visie.De senior kost meer, dat klopt,maar hij brengt het bedrijf veel bij.© Imago/Reporters48NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKDe crisis: voor- en nadelenDoor de vele herstructureringen en collectieve ontslagen is hetaantal kandidaten toegenomen. “De cao 82bis (2002) verplichtbedrijven om aan alle werknemers die ouder dan 45 zijn minstenseen jaar inidividuele of collectieve outplacementbegeleidingte geven. Daar ligt de oorzaak van de stijging,” legt AndréThioux, pionier en oprichter van Ath Outplacement, uit. Nu hebbenzelfs arbeiders recht op dit kanaal om werk te zoeken! Andergoed nieuws is dat ook de individuele outplacement voor kadersen bedienden (cao 51 van 1992) het goed doet. Dit blijkt uit de cijfersvoor 2009 van Right Management (Manpower) dat gespecialiseerdis in het begeleiden van talenten en carrières.De paradox van de 45-plussersWat moet je denken van de omscholingscellen die hen zo langmogelijk aan de slag willen houden en het prepensioen dat henvoortdurend opgedrongen wordt? “Senioren zijn over het algemeenduur. Dat is zo, maar ze brengen ook meer op,” verdedigt deverantwoordelijke van Ath Outplacement. “Ze vrezen meer voorhun toekomst: ze komen toe en denken dat niemand hen nog nodigheeft. Het is aan ons om hen ervan te overtuigen dat dit nietklopt.”Een nieuw landschapDoor de opkomst van de omscholingscellen van de VDAB, Actirisen Forem verandert het outplacementberoep. “Het wordt uitgevoerddoor mensen van wie het niet echt hun beroep is. Bovendiengaat het om collectieve outplacement en dat geeft niet dezelfderesultaten.”Ondersteunen van de werkgelegenheid“Wat als men het vanaf 40 jaar verplicht maakte?” antwoordtAndré Thioux als we naar de toekomstperspectieven vragen. “Deinzetbaarheid op de arbeidsmarkt kan verbeterd worden dooropleidingen en outplacement te combineren vooraleer de werknemerofficieel vertrekt.” De combinatie privé/publiek kan eenverstandshuwelijk vormen: de ene helpt om na te denken over deberoepsloopbaan, terwijl de andere opleidingen aanbiedt.Zelf instaan voor werk8 tot 10% (vroeger 4 à 5%) besluiten om zelf hun toekomst in handente nemen en starten een activiteit voor eigen rekening op. Bijoutplacement wordt de toekomstige ondernemer ook geholpen.“Wij geven een volledige begeleiding: reflectie, raad, juridische,fiscale en commerciële ondersteuning,” verduidelijkt AndréThioux. “Wij gaan met hem na wat de slaagkansen zijn, hoe deconcurrentie eruit ziet, wat zijn gezinssituatie is,” voegt Lynn Coutigny,General Manager van Right Management Benelux daaraantoe. Deze nieuwe oriëntering vergt meer tijd dan voor loontrekkenden.Een financiële aderlating?Hierover zijn de meningen verdeeld. Lynn Coutigny: “Slechts eenderde van onze kandidaten zien hun inkomen dalen. De werkgeversnemen het laatste loon als referentie. Het gebrek aan talentenspeelt hier natuurlijk ook.” Volgens André Thioux brengensommigen financiële offers: “Vaak is het gemakkelijker om in eenKMO een job te vinden omdat deze talrijker zijn.”SuccesvolAfhankelijk van de bronnen vindt tussen 80 en 97% werk voordathet contract afloopt. “Het belangrijkste aspect van onze taakbestaat eruit om de mensen te helpen om zich goed op de arbeidsmarktte positioneren,” zegt Lynn Coutigny. Wat is daar dan hetgeheim van? “Doorzetting. Misschien is het maar na drie grotepogingen om contacten te leggen dat men werk vindt,” besluitAndré Thioux.Sylvie Cousin


Een initiatief van:INTERVIEWS EN REKRUTERING TER PLAATSE !Neem deel aan de belangrijkste meeting tussen werkgevers en kandidaten !PROGRAMMA VAN DE BRUSSELS JOB DAYS 2010Zaterdag02 10Vrijdag19 11Vrijdag17 12Brussels Job Day « Europa »bij het Berlaymont ( rond punt Schuman ) georganiseerd door de Europese CommissieBrussels Job Day« Sales, Financiën en Management »in samenwerking met GDF SUEZ, Troonplein 1, 1000 BrusselBrussels Job Day« IT, ingenieurs, technici en green jobs »in samenwerking met AGORIAContacteer ons voor verdere inlichtingen : 02 346 38 00 of info@jobdays.euOf surf naar www.jobdays.eu30 EDITIES VAN DE JOB DAYS: OVERZICHT ( OKT 2005 - MEI 2010 )Kandidaten enerzijds65 000 kandidaten namen deel aan de Job Days :1 kandidaat op 4 kreeg de kans om de selectieprocedureverder te doorlopen dankzij één van de Job Days. Meer dan 5000 kandidaten vonden werk dankzijde Job Days !Werkgevers anderzijds750 bedrijven woonden de Job Days bij :95 % van de bedrijven contacteerde één ofmeerdere kandidaten opnieuw na een eersteontmoeting op één van de Job Days.90 % van de bedrijven vindt dat de Job Days eenuitstekend initiatief zijn !PROFIEL VAN DE KANDIDATEN 30% is tussen 18 en 25 jaar40 %is tussen 26 en 35 jaar65 %68 %heeft een universitair diplomais franstalig 13 % is nederlandstalig 19 % is engelstaligMet de actieve medewerking van:En de steun van:


dossierhrBEDRIJFSVOERTUIGENNog altijd de populairste incentiveOmwille van historische en fiscale redenen kent België, in vergelijking met de andere EU-landen(maar met uitzondering van het VK), een echte bedrijfswagencultuur. Elk jaar komen er ongeveer500.000 nieuwe wagens in het verkeer terecht en de helft daarvan wordt door eenrechtspersoon aangekocht. Bedrijfswagens zijn een van de belangrijkste voordelen die aan dewerknemers gegund worden: zonder deze zou hij zijn eigen wagen moeten gebruiken voor zijnprofessionele verplaatsingen.50NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKOmwille van historische en fiscaleredenen kent België, invergelijking met de andereEU-landen (maar met uitzonderingvan het VK), een echte bedrijfswagencultuur.Elk jaar komen er ongeveer500.000 nieuwe wagens in het verkeerterecht en de helft daarvan wordtdoor een rechtspersoon aangekocht.Bedrijfswagens zijn een van de belangrijkstevoordelen die aan de werknemersgegund worden: zonder deze zouhij zijn eigen wagen moeten gebruikenvoor zijn professionele verplaatsingen.Tussen het bedrijf dat een wagenparkvoor zijn personeel wil kopen en deproducent bevindt zich een tussenpersoon:de leaser die een contractueelvastgelegd gamma aan diensten aanbiedt.Deze manier om het wagenparkte beheren is goed voor de efficiëntie:de leasers stemmen hun strategie opde belastingswetgeving af om zo formulesop maat aan te bieden.Deze bedrijfsvoertuigen kunnen opverschillende manieren gefinancieerdworden: met eigen kapitaal, eenfinanciële of operationele leasing. Deoperationele leasing is nog altijd populair:het is een eenvoudige formuledie gelijkt op huren waarbij er maandelijkseen vast bedrag voor alle kostenmoet betaald worden. In het gevalvan een financiële leasing kan degebruiker als hij dat wilt het voertuigop het einde van het contract kopen.Hangt dit beleid af van degrootte van de onderneming?Bij grote bedrijven hangt het vaakvan de positie af welk voertuig gehuurdwordt. In functie van deze positiewordt er een budget of een modelter beschikking gesteld. Daarna moethet wagenpark beheerd worden: hetonderhoud, het herstellen en vervangenvan de wagen in het geval vaneen ongeval en het ter beschikkingstellen van tijdelijke wagens voornieuwe werknemers. In kleine bedrijvengaat het er vaak anders aan toe.Enerzijds moeten de financiële gevolgenin overweging genomen worden:de middelen die in het wagenparkgeïnvesteerd worden, kunnen nietgebruikt worden voor andere doelstellingendie misschien dichter bijde core business aanleunen. De kostenvoor het beheer van het wagenparkkunnen vaak hoog oplopen.Wat zijn de gevolgen van dewetswijziging?Het systeem om wagens fiscaal af tetrekken is grondig gewijzigd: gaandevan een belasting op de fiscale pk’s ofde kracht van de wagen tot een progressievebelasting op de CO2-uitstoot.De aftrekbare bedragen zijn op 1 januari2010 veranderd. Voor wagens zonderCO2-uitstoot schommelen deze tussen60% en 120%. Aangezien deze belastingzwaar in de budgetten snijdt, zijnde bedrijven hun wagenpark aan hetvergroenen. Door deze fiscale contextkrijgen de constructeurs met nieuweuitdagingen te maken. Ze moeten bedrijfszekere,comfortabele en energiezuinigewagens aanbieden. Ze investerendus in nieuwe technologiën enalternatieve energie. Jean-Marc Ponteville,PR manager van VW Importbenadrukt dat “de strategie van VWeruit bestaat om milieuvriendelijkereen goedkopere modellen te ontwikkelen.Ecologischer en economischer.Deze nieuwe Volkswagens kennen weonder de naam BlueMotion.”Het is niet alleen VW die met deze uitdagingte maken krijgt. Alle constructeursworden met hetzelfde dilemmageconfronteerd. Maar dit is in het belangvan de consumment en van onzeplaneet.© AP/ReportersBelgië wordt gekenmerkt door eenbedrijfswagencultuur.Murielle Lona


ER IS MEER IN HET LEVEN DAN JALOERSE COLLEGA’S.ER IS DE NIEUWSGIERIGE BUURMAN, DE VERWONDERDESCHOONVADER, DE TROTSE SCHOONMOEDER EN DE BAKKERDIE ZICH AFVRAAGT HOE GROOT JE LOONSOPSLAG ZOU ZIJN.NET DAAROM IS DE VOLVO V70 DE SLIMSTE KEUZE.VOLVO V70.ROYAAL MET RUIMTE EN RIJPLEZIER.Volvo. o for lifeVOLVO V70 DRIVe110 pk4,5 L/100 km119 g CO 2/km75% fi scaal aftrekbaar€ 551/maandVOLVO V70 MET NIEUWE 2.0 D163 pk5,5 L/100 km144 g CO 2/km75% fi scaal aftrekbaar€ 700/maand4,5 - 10,2 L/100 KM • 119 - 237 g CO 2/KMVolvo Business Partner, excl. BTW. Operationele (VBP Standaard) Leasing voor 48 maanden, 120.000 km, met domiciliëring. Dit is een aanbod van Volvo BusinessPartner voorbehouden voor professionelen. Aanbod onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier door Volvo Business Partner en wijzigingen vanprijs, tarief, taksen en btw. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie.WWW.VOLVOCARS.BE


dossierhrWELZIJN OP HET WERK“Absenteïsme is dikwijls het topje van een ijsberg”Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van het inzetbaarheidsmodel dat Securex sinds 2008gebruikt. “Door dit model te hanteren, kunnen we de dieper liggende oorzaken ontdekken die de inzetbaarheidvan medewerkers beperken”, zegt Jan Vandemoortele, business unit director health and safetyvan Securex. “Aan de hand van het model helpen we bedrijven een visie ontwikkelen op inzetbaarheid endokteren we samen met hen de geschikte maatregelen uit om problemen te verhelpen.”52NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKSecurex gaat als belangrijke spelerin het domein van de socialeadministratie en de HR-dienstverleningeen stap verder dan de wettelijkeverplichtingen. “We proberen voormeerwaarde te zorgen”, geeft Jan Vandemoorteleaan. Het inzetbaarheidsmodel,dat we deels zelf hebben ontwikkeld,maar waarvoor we inspiratiehebben gevonden in Nederland, is daareen mooi voorbeeld van.Jan Vandemoortele,director health & safetySecurex“Psychosociale elementen zoalsstress en pesten op het werk zijnin toenemende mate, en met name in dedienstensector, belangrijke oorzaken diede inzetbaarheid van mensen beperken.”Vijf clustersHet inzetbaarheidsmodel bekijkt welkeelementen in de domeinen gezondheiden welzijn de inzetbaarheid van medewerkersbeïnvloeden. Jan Vandemoortele:“Die elementen hebben we onderverdeeldin vijf clusters: ziekte, gezondheid,veiligheid, arbeidsomstandigheden enpsychosociale problemen.” De bewustbedoelde opdeling tussen ziekte en gezondheidis illustratief voor de hele aanpak,die erin bestaat verder te kijken danwat aan de oppervlakte verschijnt. “Natuurlijkzijn mensen niet inzetbaar alsze ziek zijn, maar inzetbaarheid hangtook af van de gezondheidstoestand vande mensen”, legt Jan Vandemoorteleuit. “ Bedrijven staan er veel te weinigbij stil dat ze via een proactieve aanpakom de gezondheid en het welzijn vande medewerkers te verbeteren heel watproblemen zouden kunnen vermijden.Een proactieve aanpak is ook nodig rondveiligheid - om de kans op arbeidsongevallenzoveel mogelijkte beperken - en rond de arbeidsomstandigheden.Heel wat bedrijven zijner zich bijvoorbeeld nog altijd niet vanbewust hoe belangrijk ergonomischewerkomstandigheden zijn. En daarbijgaat het niet alleen om de juiste positievan een stoel of tafel om rugproblemente vermijden, maar ook om problemenmet geluid en temperatuur. Ook psychosocialeelementen zoals stress en pestenop het werk zijn in toenemende mate,en met name in de dienstensector, belangrijkeoorzaken die de inzetbaarheidvan mensen beperken.”Alles begint met visieBedrijven die de hulp van Securex inroepenbij de vaststelling dat ze deinzetbaarheid van hun medewerkersniet maximaal kunnen benutten, gaanvervolgens door een heel proces om teachterhalen waar de oorzaken preciesliggen.“Het zit vaak veel dieper dan men ophet eerste gezicht zou denken”, zegtJan Vandemoortele. “Als bedrijven vragenhebben rond de inzetbaarheid,maken we een diepgaande analyse omde kern van het probleem bloot te leggen.Om daar vervolgens iets aan tedoen, moeten we ook de visie van deonderneming in kwestie kennen. Voorsommige ondernemingen is er slechtssprake van een inzetbaarheidsprobleemals medewerkers 3 keer afwezig zijn ineen tijdspanne van 12 maanden , anderebedrijven worstelen dan weer met eenhoge graad van absenteïsmeop maandag. Om de problemente verhelpen is het ineerste instantie belangrijk datondernemingen zelf een visiehebben op inzetbaarheid.Vanaf wanneer ervaren ze afwezigheidals een probleem?Hoe zouden ze het specifiekwillen aanpakken? Wat zijnhun doelstellingen? Wij helpen heneen visie te ontwikkelen, metingen tedoen en naar oorzaken van problemente peilen en vervolgens ook om de juistemaatregelen te nemen. We houden altijddrie invalshoeken voor ogen: de medischeaspecten, de technische aspectenen het gedrag van de medewerkers.”Oorzaken liggen dieperEen medeweker kan bijvoorbeeld perfectgezond zijn en een machine bedienendie technisch volledig in orde is entoch kunnen er problemen ontstaan enongevallen gebeuren omdat hij of zij deveiligheidsvoorschriften niet volgt endus onveilig gedrag vertoont. Kortom,de oorzaken van de niet-inzetbaarheidvan medewerkers liggen vaak dieperdan men op het eerste gezicht zou denken.“Precies daarom zijn ook aangepastemaatregelen nodig. Aansturen opgedrag via onze methodes leveren alvasteen duurzame gedragsverandering.Een voorbeeld: systematische medischecontroles als mensen te vaak wegensziekte afwezig zijn kunnen bijvoorbeeldwel een instrument zijn om het probleemte verhelpen, maar ze zijn nietnoodzakelijk alleenzaligmakend. Bedrijvenkunnen vaak meer bereiken door,eventueel in combinatie met controles,ook verzuimgesprekken in te plannenof opleidingen te voorzien die methodeshanteren om het verzuimgedragte veranderen. Belangrijk is wel dat deaanpak afgestemd is op de visie die deonderneming heeft uitgewerkt. Met onsinzetbaarheidsmodel proberen we hener alvast van bewust te maken dat hetheel belangrijk is om vanuit een breedperspectief te kijken naar problemendie voortvloeien uit een niet maximaalbenutte inzetbaarheid.”Geert Degrande


JWT GroupHEALTH & SAFETYGezonde werknemers houden ookde onderneming gezond.Dat sommige werknemers niet optimaal functioneren of lange tijd afwezig zijn,kan uiteenlopende redenen hebben. Een probleem waar u als HR Manager misschienniet altijd een oplossing voor heeft. Met een globale aanpak wil Securex het welzijn vanuw werknemers verbeteren of herstellen, en hun inzetbaarheid verhogen. Resultaat:gemotiveerde werknemers in een groeiende onderneming.Meer info op www.securex.beHR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH


Job alertPowered bySenior Account Manager (m/v) ref:6191Oostkamp / Descheemaecker & Partners bvbaSecretaris(esse) ref:3759Elsene / Eubelius cvbaCopywriter - management assistent (m/v) ref:6190Oostkamp / In Balance VOFSales Manager (m/v) ref:6184Bierges / DDC saInternational Consultant/Project Manager (m/v) ref:6024Isnes / OCE SOFTWARE LABORATORIES NAMURFreelance Secretary (m/v) ref:5598Brussel / MDW ArchitectureZellik / 720°RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER (m/v) ref:6165Tessenderlo / ELECTRONIC APPARATUS N.V.VERHUIZER (m/v) ref:6179Aalter / VERVAET LOGISITCSPOWERBUILDER PROGRAMMEUR (m/v) ref:5532Poperinge / TOPPOWERAnalyst programmeurs (m/v) ref:5531Poperinge / TOPPOWERCommerciële medewerker binnendienst (m/v) ref:5558Wommelgem / Babylonia bvbaJunior boekhouder (A1) (m/v) ref:6141Evere / FEDERAUTO VZWField Sales Manager (m/v) ref:5615Etterbeek / CPMCOM. MEDEWERKER BANK EN VERZEKERINGEN (m/v) ref:6050Menen / bvba herman versyckFreelance Secretary (m/v) ref:5598Brussel / MDW ArchitectureInternal Sales Executive (m/v) ref:6124Louvain-la-Neuve / Hanssens Alusteel sprlOperator Tabletteerafdeling (m/v) ref:6026Turnhout / SANICO1VERKOPER OP FREELANCE BASIS (m/v) ref:5665Heist-op-den-Berg / DVV VerzekeringenReceptionist Vrachtwagengarage (m/v) ref:6120Houthalen / Truck Trading Limburg NVTECHNICAL SALES MANAGER (m/v) ref:6112Sint-Niklaas / CHP nvJunior Silverlight/ASP.NET/MS-SQL program. (m/v) ref:6018Berchem / DixysAccount Manager regio Brussel/Wallonië (m/v) ref:6014Berchem / DixysArchitect / binnenhuisarchitect (m/v) ref:5993Uccle / idéhouse sprlN° 3 - MARS 2010 - ENTREPRENDREKinderverzorgster (m/v) ref:6105Grimbergen / ILONKA bvbaTECHNIEKER (m/v) ref:6103Sint-Niklaas / CHP nvSystem engineer (m/v) ref:5990Zaventem / Brain²Service technicus (m/v) ref:5520Groot-Bijgaarden / BIZERBATECHNISCH ASSISTENT PROJECTLEIDER (m/v) ref:6096Sint-Niklaas / CHP nvVerkoper (m/v) ref:5989België / SedimapAdmin. beheerder van verzekeringsdossiers (m/v) ref:6090Scherpenheuvel / BVBA LAEVERSMeetings & Events Business Unit Director (m/v) ref:6091Woluwe-Saint-Pierre / MCI BeneluxKantoorbeheerder met ICT kennis (m/v) ref:5977Antwerpen / THALASSA SEAFOODSTECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER (m/v) ref:5462Deinze / Nestor Company N.V.ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v) ref:6064Vorst / iDklicDéveloppeur Om deze vacatures 3D temps te réel kunnen C++ (h/f) raadplegen, ref:4420 surf opSchaerbeek / de pinxi S.A.www.alterjob.comTECHNICUS BEVEILIGINGSSYSTEMEN (m/v) ref:5414Overmere / BVBA DE LATHOUWER - RADARALARMCommercieel vertegenwoordiger Vlaanderen (m/v) ref:5483Vlaanderen / Vtrade Int sa


Wednesday,20 th October 2010Do not miss theBecieventThe voice of BrusselsBeci, the most influential and professionalnetwork in Metropolitan BrusselsThe Event LoungeBoulevard Général Wahislaan, 16F1030 Brussels19:00www.beci.be/events


algemene vergaderingAlgemene VergaderingBECI - Kamer van Koophandel Brussel vzwOnze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van BECI - Kamervan Koophandel Brussel die zal plaatsvinden in de vergaderzalen van de Louizalaan 500 opAgenda6 oktober 2010 om 16.00 uur56• Goedkeuring van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 15 oktober 2009• Verslag van de Raad van Bestuur• Verslag van de Commissarisrevisor• Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2009-2010• Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststelling van het bedrag van het lidmaatschapsgeld voorhet boekjaar 2010-2011• Kwijting aan de Bestuurders en Commissarisrevisor• Benoeming van de Raad van Bestuur• Toespraak van de Voorzitter• Uitreiking van de Medaille van BECINR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKEmmanuel van InnisVoorzitterAlgemene VergaderingBECI - Verbond van Ondernemingen te Brussel vzwOnze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van BECI – Verbondvan Ondernemingen te Brussel die zal plaatsvinden in de vergaderzalen van de Louizalaan 500 opAgenda6 oktober 2010 om 16.30 uur• Goedkeuring van de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 15 oktober 2009• Verslag van de Raad van Bestuur• Verslag van de Commissarisrevisor• Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2009-2010• Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststelling van het bedrag van het lidmaatschapsgeld voorhet boekjaar 2010-2011• Kwijting aan de Bestuurders en Commissarisrevisor• Statutaire benoemingen• Toespraak van de VoorzitterEmmanuel van InnisVoorzitter


Vous voulez offrir un avantage à un autre membre de Beci ? L’espace Member to Memberest maintenant à votre disposition dans la revue Entreprendre !MEMBER TO MEMBERContactez Catherine Mertens au 02 643 78 16PRIVILEGES GENIONE BRUSSEL BUSINESS CENTERTHE MUST “IN” & “TOP” FOR YOURBUSINESS SUCCESS !GENIONE BUSINESS CENTERBIEDT U, TOT 31 AUGUSTUS2010,20 GRATIS UUR* ‘CO-WORKING’ EN ‘OPENSPACE’ AAN,In het hart van Brussel, Marnixlaan 17(Metro Naamsepoort),Of 176,66 € (BTW inbegrepen) om nogefficiënter te presteren.*Uitzonderlijk aanbod voor BECI leden,te gebruiken op verschillende momenten,tijdens de openingsuren & vooreind augustus.GeniOne S.A.Marnixlaan 171000 BrusselT +32 2 893 98 00laurent.oversteyns@genione.bewww.genione.be« Communiceren, onderhandelen enschrijven in het Frans en/of in het Engels»“TOT 135€ KORTING OPONZE ZOMERSESSIES ENEEN GRATIS OPVOLGING VANTWEE TELEFONISCHE LESSENVOOR DE LEDEN VAN BECI”(Dit aanbod is geldig van 1 juli tot 31augustus 2010)F9, uw partner om talen te verbeterenen actief te gebruiken.We helpen u graag verder:tel 02/627.52.52F9 Languages in Brussels asbl/vzwavenue Louise 485 Louizalaan1050 Bruxelles/Brusselwww.f9languages.euU hebt nood aan een momentvan ontspanning & beauty!Het beauty center Kad’in Centeropent de deuren voor u.WIJ BIEDEN U GRAAGTOT 31 JULI 2010,EEN “ONTDEKKINGS-BON” VOOR EENGEZICHTSVERZOR-GING (2U) OF EENPEDICURE (1U30).Contact:Kad’in CenterLouizalaan 2501050 BrusselT +32 2 649 32 14www.kadincenter.beService description:In addition to individual coachingservices, Coach Consult proposesself-coaching and advanced communicationtraining courses. The latterwill enable you to really motivate yourteams, avoid conicts and strengthenthe relationships with your clients.MtoM advantage:You want to learn coaching strategiesthat are simple and easy to implement?Participate in the contest onwww.coachconsult.be\beci-contest.htmlAND WIN A COACHINGPACKAGE WORTH 3.100€that includes 3 months of individualcoaching and the right to attend thetraining courses organized during thatperiod!57NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKGOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTEGolf Château de la Tournette biedtalle BECI leden golessen aan: 20lesuren in 10 sessies. U geniet gedurendezes maanden van onze gol-nfrastructuur: het Orival parcours(beginners), het oefenterrein, gratisgolfballen (tijdens de week), putting& pitching greens. Het materiaal staatgedurende de lessen ter uwer beschikking.Na elke sessie bieden wiju een verfrissende consumptie aanin het Club House of op het schitterendeterras.Dit exclusieve programma voor BECIleden wordt u aangeboden voor 450euro p.p., in plaats van 550 euro (uwBECI voordeel: 100 euro!). De BECIGolf Academy gaat van start vanaf(minstens) zes inschrijvingen.Contact: Marielle Deskeuvre,Sales ManagerGolf Château de la TournetteChemin de Baudemont 211400 NijvelT +32 67 894 294marielle.deskeuvre@tournette.comwww.beci.be/mtom - mtom@beci.be


eventFOD Financiën anno 2010, een analysevan binnenuit...Op initiatief van twee Beci-leden, ORBIUS ADVOCATEN en DATA TRANSLATIONS INTERNATIONAL, werden de talrijkeaanwezigen op 2 maart in het Gosset Hotel in Groot-Bijgaarden niet alleen vergast op een culinaire maaltijd enreceptie met netwerking. Ze konden zich na een introductie van beide organisatoren rond hun activiteiten verdiepenin de scherpzinnige analyse van Carlos Six, administrateur-generaal van de FOD Financiën, over de werking van zijnadministratie en de vele uitdagingen van de overheidsdienst.De toespraak van dhr. Six werd afgesloten met een wervelend, niet-alledaags spektakel, waarna de genodigdenverder konden napraten bij een rijkelijk dessertenbuffet.58NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKJorden Wouters, partner Orbius Advocaten:hoe dure procedures kunnen wordenvermeden via bemiddelingDhr. Carlos Six, administrateur-generaalFOD FinanciënJo Hofmans, CEO Data TranslationsInternationalNa zijn gesmaakte analyse mocht dhr. Six een gepast geschenk in ontvangstnemen uit handen van de initiatiefnemers (vlnr: Carlos Six - Jo Hofmans -Jean Van den Bergh)Tijdens de voorstelling door de initiatiefnemersvan hun activiteiten, konden de genodigdenniet alleen de geest voedenEen alternatieve afsluiter van eenalternatieve toespraak


AGENDAOpleidingenManagement& Resources Humaines• Office 2010: workshop exceptionnel*Docent: Alex HUART17 juni 2010 van 12.30 tot 17u• Faire Faire ou Comment réussir la délégation*Docent: Michel SEIFERT18 juni 2010 van 9 tot 17u• Démystifions la franchise*Docenten: Gilbert Lardinois, Benoît Simpelaere,Dominique ServaisWoensdag 23 juni 2010 van 14 tot 17.30u• Nouveau Réseau Apprenant en RSE (ResponsabilitéSociétale des Entreprises)*7 sessions du 14 septembre 2010 au 29mars 2011 – mardi van 9 tot 12u30• Mieux écouter pour mieux manager*Docent: Alexia SubertDinsdagen 5 en 12 oktober van 9 tot 12u• Gérez vos relations syndicales au quotidien*Docent: Pierre GallouxWoensdagen 6 en 13 oktober 2010 van 9tot 17u30• Conduire les entretiens avec ses collaborateurs*Docent: Pierre GallouxDinsdag 19 oktober 2010• Gérez les tensions syndicales*Docent: Pierre GallouxWoensdag 17 november 2010 van 9 tot17u30• Gérez les profils difficiles*Docent: Pierre GallouxDinsdag 23 november 2010 van 9 tot17.30uOrganisatie• Gagnez 12 ans d’expérience professionnelleen 1 an : Alter Ego – Assistante dedirection*Coach : Sophie FELTRINVanaf 8 september 2010, van 9 tot 13u• Plus de 90 trucs pratiques pour mieuxgérer votre temps*Docent: Luc TOUBEAU8 juli 2010 van 9 tot 17uAndere data: 23 september 2010 – 16november 2010• Les clés d’une gestion de projet réussie*Docent: Luc ToubeauDonderdag 14 oktober 2010 van 9 tot 17u• Techniques de réunion*Docent: Luc ToubeauVrijdag 19 november 2010 van 9 tot 12u30Sales & marketing• Boostez vos ventes par le networking*Docent: Jasmine VlietinckDonderdag 30 september van 9 tot 17u• Augmentez votre efficacité au téléphone*Docent: Bernadette ChardotVrijdagen 1 en 8 oktober 2010 van 9 tot12u30• Techniques de vente*Docent: Fabian DelahautMaandagen 11 en 25 october van 9 tot 17u• Mieux écouter pour mieux vendre*Docent: Alexia SubertDinsdagen 23 en 30 november 2010 van9 tot 12u• Réussissez vos présentations en public*Docent: Fabian DelahautDonderdagen 27 januari en 3 februari 2011Brigitte van der Mensbrugghe02 643 78 30 – bvdm@beci.beSeminariesSociale wetgeving• La concurrence déloyale et le contrat detravail*Docenten: Fabienne RAEPSAET, GaëlleWILLEMS & Jean-Yves VERSLYPE (Claeys &Engels)Dinsdag 15 juni 2010 van 14 tot 17u• Sécurité sociale internationale : denouvelles règles du jeu en 2010 (pouravocats)*Docent: Bruno DE PAUWVrijdag 18 juni 2010 van 13.30 tot 16.30u• Le règlement de travail*Docenten: Damien DELATOUR en OlivierRIJCKAERTDinsdag 28 september 2010 van 14 tot 17u• Indemnités forfaitaires de frais et autresremboursements de frais*Docenten: Didier BERCKMANS et FrédéricqJACQUETDinsdag 5 oktober 2010 van 14 tot 17uInfos: Frédéric SimonT +32 2 643 78 17 – fs@beci.beHandelswetgeving• La nouvelle loi sur les pratiques dumarché*Docent: Zoe Platinckx1 juni 2010 van 18 tot 20u• Les recours de l’acheteur insatisfait*Spreker: François GLANSDORFF (JansonBaugniet)8 juni 2010 van 17 tot 18.30u• Le creancier face à l’insolvabilité de sondébiteur*Docent: Cedric ALTER15 juni 2010 van 18 tot 20uFiscale wetgeving• Actualités fiscales*Docent: Renaud HENDRICE, Tax DirectorDeloitte25 juni 2010 – van 13.30 tot 16.30uJuridische woensdagen :Wij beantwoorden al uw juridischevragen, elke eerste woensdag van demaand, na de kantooruren, vanaf 17.30uInfo: Eric BrabantT 02 643 78 18 eb@beci.beInfosessies Beci StartersNeem gratis deel aan de volgende sessies• van 10 tot 11.30uWoensdag 23/06/2010• van 14 tot 15.30uWoensdag 30/06/2010Info : Annick Van De SandeT 02 210 01 71 - avds@beci.beInternationale departement• Cycle de formations “Douanes” *: 22 en25 juni 2010Les Incoterms – 15 juni 2010Les valeurs douanières – 22 juni 2010L’opérateur économiques agrée – 25 juni2010• Export Day:Comment améliorer la gestion de votrefond de roulement ? *14 september 2010• Les mesures de lutte contre les infractionsaux droits de propriété intellectuelle*14 juin 2010• Seminar Business process outsourcing inthe PhilippinesWoensdag 30 juni – 10h00 – 12h00• France - Comment gérer et sécuriser lesrelations commerciales avec vos clients enFrance.*Vrijdag 17 september – 11h00 – 12h30• Présentation des activités de DLA Piperen Afrique*Woensdag 29 september – 12h00 – 14h00Meeting Brussels Infrastructure BusinessClub• Enterprise Europe Brussels:Brokerage event – afval & milieu – SalonIFAT – Munchen – 15 septemberBrokerage event - voedingssector – SalonSIAL – Parijs – 18-21 oktoberInfo: fxf@beci.beInfo : J.-Ph. MergenT 02 210 01 77 - jpm@beci.be*In het FransEvents16/06/2010 BECI Speed BusinessLunch16/06/2010 BECI after work24/06/2010 BECI Garden PartyInfos :www.beci.be/eventsevents@beci.be59NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEK


TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECIDOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR*60NR 6 - JUNI 2010 - DYNAMIEKASD - AeroSpace and Defence IndustriesAssociation of Europe VOF Tervuerenlaan270 B - 1150 Brussel Nace : 94110 -Bedrijfs- en werkgeversorganisaties afg :Gayet FrançoisBretholz Simon NP Vosholenweg 5/C -1600 Sint-Pieters-Leeuw Nace : 46190- Handelsbemiddeling in goederen, algemeenassortiment 77110 - Verhuuren lease van personenauto’s en lichtebestelwagens (< 3,5 ton) afg : BretholzSimonDeknop Pascal NP Fazantenlaan 39 - 3090Overijse Nace : 7022001 - Verlenen vanadviezen en hulp aan het bedrijfslevenen de overheid op het gebied van planning,organisatie, efficiëntie en toezicht,het verschaffen van informatie aan debedrijfsleiding, enz. afg : Deknop PascalDemay Isabelle NP Jean-François Leemanslaan49 - 1160 Brussel afg : DemayIsabelleDry Butt Media BVBA de Frélaan 249 -1180 Brussel Nace : 73120 - Mediarepresentatieafg : Bellec GaëlleFidinter BVBA Meieursplein 2 - 1150Brussel Nace : 69202 - Boekhouders enboekhouders-fiscalisten afg : LeonardFrançoisFinmaservices GCV Sint-Bernardusstraat19 - 1060 Brussel Nace : 64200 - Holdings7022001 - Verlenen van adviezen en hulpaan het bedrijfsleven en de overheid ophet gebied van planning, organisatie, efficiëntieen toezicht, het verschaffen vaninformatie aan de bedrijfsleiding, enz.82990 - Overige zakelijke dienstverlening,n.e.g. afg : Tuck - Sherman DonaldGoût et Vie BVBA Juliette Wytsmansstraat57 - 1050 Brussel Nace : 56210- Catering 5621001 - Klaarmaken,thuisbezorgen en eventueel serverenvan maaltijden en bereide schotels afg :Beldars NicolasGrossi Laurent NP Lambermontlaan 119- 1030 Brussel Nace : 3212301 - Verv. vanbijouterieën en juwelen van edele of onedelemetalen geplateerd met edele metalen;van edel- of halfedelstenen of vancombinaties van edele metalen en edelofhalfedelstenen 74101 - Ontwerpen vantextielpatronen, kleding, juwelen, meubelsen decoratieartikelen 4777002 - dekleinhandel in sieraden en edelsmeedwerkafg : Grossi LaurentIdra Bio Benelux BVBA Vandenboogaerdestraat14 - 1080 Brussel afg : DehonDavidIdrabel BVBA Jacques Pasturlaan 108 -1180 Brussel Nace : 2011002 - Vervaardigingvan mengsels van industriële gassen3700001 - het beheer en onderhoudvan riolen en afvoerkanalen 4312003- de verlaging van het grondwaterpeilen de drainage van bouwterreinen afg :Deswattines Ursmar PhilippeLasinvest Real Estate NV Schermersstraat42 - 2000 Antwerpen Nace : 64200 - Holdings- Activités des sociétés holding64300 - Beleggingstrusts en -fondsenen vergelijkbare financiële instellingen -Fonds de placement et entités financièressimilaires 68100 - Handel in eigen onroerendgoed - Activités des marchandsde biens immobiliers afg : Van GeyteMichelLeibovitch Jacques NP Waterloosesteenweg690 - 1180 Brussel Nace : 69109 -Overige rechtskundige dienstverlening7022001 - Verlenen van adviezen en hulpaan het bedrijfsleven en de overheid ophet gebied van planning, organisatie, efficiëntieen toezicht, het verschaffen vaninformatie aan de bedrijfsleiding, enz.afg : Leibovitch JacquesLeysen Frères NV Grote Zavelplein 14 -1000 Brussel Nace : 2441001 - Productievan legeringen van edele metalen 32121- Bewerken van diamant 95250 - Reparatievan uurwerken en sieraden afg : LeysenMaximeKing Belgium NV Rue du Cerf 190 - 1332Genval Nace : 46493 - Groothandel in papier-en kartonwaren 46769 - Groothandelin andere intermediaire producten,n.e.g. 46769 - Groothandel in andere intermediaireproducten, n.e.g. afg : MeulemanWernerMil-tek BWL NV Kleine-Wijngaardstraat179 - 1160 Brussel Nace : 33200 - Installatievan industriële machines, toestellenen werktuigen 46699 - Groothandel inandere machines en werktuigen, n.e.g.4677201 - Groothandel in afval, al danniet van metaal, en in recuperatiematerialenafg : Van Wynsberghe PierreNgoye Lyra NP Koning Albertlaan 71 -1082 Brussel Nace : 46769 - Groothandelin andere intermediaire producten, n.e.g.- Commerce de gros d’autres produits intermédiairesn.c.a. afg : Ngoie LyraSarcom BVBA Rue Gontran Bachy 36 -7032 Spiennes afg : Mabusa FabienSavviva Lifestyle Management sprl BVBALouizalaan 475 - 1050 Brussel Nace :82990 - Overige zakelijke dienstverlening,n.e.g. afg : Stegmann DavidStepforward BVBA Puccinistraat 71B- 1070 Brussel Nace : 69109 - Overigerechtskundige dienstverlening 7021001- Verlenen van advies en praktische hulpaan de bedrijven i.v.m. public relations encommunicatie 82990 - Overige zakelijkedienstverlening, n.e.g. - afg : ZondermanBenoîtTernest Christophe NP Jaargetijdenlaan82 82 - 1050 Brussel Nace : 3101011 - de vervaardigingvan speciale winkelmeubels,toonbanken, vitrines, rekken, enz. 71111 -Bouwarchitecten afg : Ternest ChristopheWanted Agency BVBA Paleizenstraat 44 -1030 Brussel Nace : 6391001 - Persbureausen persagentschappen, die nieuwsberichten,nieuwsfoto’s en speciale artikelenleveren aan de media 70210 - Adviesbureausop het gebied van public relationsen communicatie afg : Kanyonga MauriceWhyte Corporate Affairs NV Lucien OutersGaarde 11-21 - 1160 Brussel Nace :70100 - Activiteiten van hoofdkantoren73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus82110 - Diverse administratieve activiteitenten behoeve van kantoren afg :Agie SandrineZöller Winfried NP Tervuerenlaan 116 -1150 Brussel Nace : 74300 - Vertalers entolken afg : Zöller WinfriedIndexHierna vind u de lijst van de adverteerdersdie wij danken voor de steun die zij BECIverlenen:• ACCENT LANGUAGES• ACCOR SERVICES BELUX• ACTIRIS• ATH OUTPLACEMENTAXA• BNP PARIBAS FORTIS• BROTHER• CITROËN• DAOUST INTERIM• ELSINGOR• ETHIAS• EUROLOGOS• HDP & ARISTA• ICHEC• JOB DAY EUROPE• KBC• MENSURA• MERAK• MINISTERIE VAN HET BRUSSELSHOOFDSTEDELIJK GEWEST – ECONOMIE• PROMETHEA• SD WORX• SECUREX• VOLVO


FREEPHOTOEXHIBITION10.06/12.09FACINGBRUSSELSMomenten in een metropoolInstants capitauxphotos I foto’sERIC DE MILDT, TIM DIRVEN, NICK HANNESJAN LOCUS, DIETER TELEMANS, LOIC DELVAULXMARINE DRICOT, PHILIPPE HERBET, JIMMY KETSWIM KNAPEN, ALAIN SCHROEDERtexts I teksten I textesCATHERINE VUYLSTEKEAn initiative ofphoto ©Jan Locus / design: Bllt, BrusselsMet steun vande Vlaamse overheidPaleizenplein I Place des Palais 7, 1000 Brussel I Bruxelles, t +32(0)70-22 04 92, www.belvue.beCommissionCommunautaireFrançaise.comPHOTOGRAPHERSGa er naar toe met de MIVBLa STIB vous y conduit


Preventie en gezondheidbrengen heel wat met zich mee.Gemotiveerde werknemers, bijvoorbeeld.De externe dienst van Mensura. De oplossing voor meer interne veiligheid, welzijn en preventie.De Wet over Welzijn op het Werk verplicht u om te investerenin preventie en gezondheid. Natuurlijk kan u datals een last beschouwen. Maar u kan het ook bekijkenals een kans om de bedrijfsresultaten te verbeteren.Want gezonde mensen in een gezonde, veilige werkomgevingpresteren beter. Mensura helpt u daarbij metdokters en risico-experts. De oplossingen motiverenuw medewerkers en hebben zo een positief effect opuw resultaten. Dat motiveert u toch om een kijkje oponze website te nemen? www.mensura.be.

More magazines by this user
Similar magazines