12.07.2015 Views

VoetbalKrant - Rondom Voetbal

VoetbalKrant - Rondom Voetbal

VoetbalKrant - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

editie utrechtRUBRIEK De aftrap NAAM oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 3trotsfranstaligHercules na de promotie van vorig siezoen uitkomend in de hoofdklasse C ZondagGeinoord en Benschop, beide clubskwamen kwaliteit tekort om zich tehandhaven. Ook VVIJ uit IJsselsteinredde het vege lijf niet in de 1e klasse(zondag). Door het kampioenschap vande zaterdagtak van vv de Meern werd erslechts 1 plek naar de 1e klasse opgevuld.Met onder andere FC Breukelenen SVL als tegenstanders mogen de Merenezendit seizoen laten zien dat ze niethet voorbeeld volgen van Benschop enGeinoord. Uit de 2e klasse zondag waser niemand vorig seizoen die de stapomhoog maakte naar de 1e klasse.op Het einD?Natuurlijk zijn bovenstaande ontwikkelingennog geen garantie voor uiteindelijksucces. Het seizoen is eigenlijkpas begonnen. Een goede start betekentnog niet dat de platte kar alvast van stalkan worden gehaald. Kijk maar naarFC Breukelen het vorig seizoen. Pasop het einde lieten zij verstek gaan omuiteindelijk met lege handen te staan.Maar zoals een bekend gezegde zegt:..een goed begin is het halve werk …komtwel vaak uit. Winst en punten gevennamelijk vertrouwen en moraal. Tegenstandersgaan zich anders opstellenen durven vaak minder aanvallend tedenken. Scheidsrechters willen nog weleens de “voorkeur” aan de koplopersgeven, etc. Geholpen door wat geluk inwedstrijden, het uitblijven van blessuresvan cruciale spelers en het voorkomenvan onnodige direct opgelopen rodekaarten zal op het eind in de meeste gevallentoch altijd weer de terechte ploegkampioen worden.Het voetbalseizoen is alweer aardigop gang. Vroeger als speler keekik uit naar de eerste trainingen in devoorbereiding. later als supporter/voorzitter van VV de meern moest devakantie voor mij ook weer niet te langduren. Voetbal zit namelijk gewoon inmijn aderen.De seizoensstart bij mijn amateurclub vv deMeern is voortvarend. De zondagtak is goedbegonnen en staat na 5 wedstrijden op eentweede plaats in de 1e klasse. Ik hoop datze het dit seizoen gaan redden om de stap temaken naar de hoofdklasse. Zaterdag 1 blijftiedereen verrassen, na twee kampioenschappenop rij handhaven zij zich moeiteloos in de1e klasse van het zaterdagvoetbal.Afgelopen zaterdag speelde de manschappenvan trainer Rob Zomer tegen SVL uitLangbroek een zeer goede wedstrijd. Uiteindelijkwerd er met 3-2 gewonnen na eenongemeen spannend einde. Ik ben trots alsik hoor dat van de basiself van afgelopen zaterdager 9 spelers inliepen die al vanaf de Fpupillen bij vv de Meern spelen. Uitkomendmet twee eerste elftallen op 1e klasse niveauzijn we, op AFC uit Amsterdam na (Topklasseen 2e klasse), de hoogst uitkomende amateurclubvan Nederland qua niveau. Dezeontwikkeling had ik nooit verwacht, ookhierdoor is het weer goed vertoeven bij vvde Meern. Afgelopen zaterdag werd op allevelden gespeeld en als voorzitter ben je trotsom te zien dat iedereen zich vermaakt en datje daar een bijdrage aan mag leveren. Als jedan ook nog eens de Rinus Michels Award inontvangst mag nemen voor de beste jeugdopleidingvan Nederland kun je je voorstellendat ik erg trots was bij de ontvangst van deprijs uit handen van Louis van Gaal.Trots ben ik ook op FC Utrecht, al kost de clubmij nog steeds de nodige kopzorgen. Ik misfrans Van seUmerenop bepaalde momenten de solidariteit onderelkaar die nodig is om van de FC een mooieclub te maken. Eigenbelang zal en moet uitgebannenworden, gelukkig zijn er ook lichtpunten.De directie krijgt meer greep op de kostenen de forse investeringen in de jeugdopleidinglijkt zijn vruchten af te werpen. Yassin Ayoub isdaar een duidelijk voorbeeld van.Afgelopen seizoen zal nog afgesloten wordenmet een fors verlies maar we gaan langzamerhandde goede weg op. Zo’n gevechtom een bedrijf gezond te maken heb ik inmijn leven nog niet eerder meegemaakt ,maar het komt voor elkaar.Sportief gaat het redelijk, het begin was matigmaar na wat sterke aankopen begon hetmeer te lopen. Helaas dat het aantal geblesseerdespelers op dit moment ons niet verderkunnen brengen. We hopen dat ze weer opkorte termijn inzetbaar zijn. Zeer vervelend isnatuurlijk de lange uitschakeling van middenvelderWillem Jansen die het uitstekend deed.Al met al heb ik er vertrouwen in dat we ditseizoen nog voor enkele verrassingen kunnenzorgen. Steun van de supporters is hierbij vaneminent belang.Frans van SeumerenAlles, maar dan ook alles in eigen hand!• Bouw- en woonrijp maken• Bermen- en wegenonderhoud• Sport- en cultuurtechniek• Plein- en straatreiniging• Onderhoud waterwegen• Natuur- en landschapsbouw• Groenvoorziening• Grondslag voor paardensport• Gladheidsbestrijding• Verhuur machines en personeelwww.josscholman.nlJos_Scholman_Advertentie_210x148mm.indd 1 1-10-2013 16:10:40Het beste uit eigen bewegingHet beste uit eigen bewegingMedicort S&OC is een centrum voor sportmedische zorg enMedicort orthopedische S&OC revalidatie. is een centrum Je kunt voor bij sportmedische ons terecht voor zorg o.a.: enorthopedische revalidatie. Je kunt bij ons terecht voor o.a.:• Sportfysiotherapie • Sport medische onderzoeken• Sportfysiotherapie Sportarts • Orthopedische • Sport revalidatiemedische onderzoeken• Sportarts • Orthopedische revalidatieOok s’ avondsen op zaterdagOok s’ avondsgeopend!en zaterdaggeopend!Daarnaast verzorgen wij de sportfysiotherapeutische en medischeDaarnaast begeleiding verzorgen van diverse wij sportbonden sportfysiotherapeutische en -verenigingen. en medischebegeleiding Meer informatie: van diverse 088-70 sportbonden 80 800 of en www.medicort.nl-verenigingen.Meer informatie: 088-70 80 800 of www.medicort.nlALDO ELFRINKZURINGHOF 3HOUTEN06-41791994ALDO@LIVE.NLVOOR CREATIE EN REALISATIE VAN:KRANTEN MAGAZINES CLUBBLADENFOLDERS FLYERS ADVERTENTIESBANNERS VOOR OP DE WEBSITE ENZ.Dit keer geen duur reclameburo! Want of u nu een compleet magazinewilt hebben of een opgemaakte advertentie voor in een krant, magazineof op het web, bij mij kunt u gewoon voor zzp-tarieven terecht voor aluw opdrachten. Ook ben ik beschikbaar voor langdurige opdrachten.


4 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 rUbrieK ClUb in beelD naamronDom VoetbalIKEA Utrecht wenst SV Faja Lobi KDSIKEA Utrecht 7 dagen per week open!veel succes op grote hoogte!250x50mm_advertentie_rondom_voetbal_selectie.indd 3 19-9-2013 14:56:07SV Faja Lobi KDS op grote hoogteOud spelers van Faja Lobi en KDS samen met het RTL-Sterrenteam gebroederlijk bij elkaar voor aanvang wedstrijdHet hoogtepunt van de dag was dat hetRTL-sterrenteam een wedstrijd speeldetegen de All-Stars cq. DreamTeam vanFaja Lobi KDS. De aftrap gebeurde dooreen mooie combinatie tussen voorziteindelijkwas het dan zover. na jarenlang getouwtrek, politieke discussiesen bezwaren van omwonenden werden de voetbalvelden ophet dak van de parkeergarage van iKea op 31 augustus 2013 officieelgeopend. Wat eerst leek op een grap was nu werkelijkheid geworden.faja lobi KDs mag zich vanaf heden de trotse bezitter noemen vande meest unieke en bijzondere accommodatie van nederland. sterkernog, in heel europa is er nergens zoiets verwezenlijkt.Door Richard DijksterhuisMet veel toeters en bellen, een echte Surinaamsebrassband (Faya Rhythm) enveel Surinaams eten werd het een echtefeestelijke en multiculturele openingvan een geweldig voetbalcomplex. Hetproject is tot stand gekomen door eenprima samenwerking van de gemeenteUtrecht, IKEA en natuurlijk Faja LobiKDS. Het was ook daarom dat er eenbelangrijk deel van de opening ingeruimdwas voor officiële speeches. JohnHarvey Thijm van het bestuur van FajaLobi KDS had de schone taak om alles ingoede banen te leiden en dat ging hemzeer gemakkelijk af.Allereerst mocht John Williams, bekendvan TV en tevens aanvoerder van hetRTL-Sterrenteam, een korte intro doen.Daarna mocht de man die het meestestraalde deze dag, voorzitter Tom Bainathsah,zijn verhaal doen en hij verteldein geuren en kleuren hoe allesallemaal verlopen was. Toen IKEA naarde club toekwam en vertelde dat zij deruimte van de twee velden wilde gebruikenvoor een parkeergarage schrok devoorzitter in eerste instantie. De clubwas net uit Lunetten verhuisd en zat nietop een nieuwe verplaatsing te wachten.IKEA meldde in datzelfde gesprek dater een plan was om de twee voetbalveldenopnieuw aan te leggen maar danop het dak van de garage. Bainathsah:,,Ik keek de man aan, dacht direct aaneen rare 1 aprilgrap maar het was tochecht ergens in november dat wij dat gesprekhadden. Inmiddels is duidelijk dathet realiteit geworden is en daar ben iksupertrots op.”De sprekers volgden elkaar in rap tempoop en alle cliché’s en woordspelingenwerden uit de hoge hoed getoverd.‘De club kon het dak op’, ‘de club speeltdan toch eindelijk op hoog nivo’, ‘de skyis the limit’ en meer van dat soort opmerkingenwaren niet van de lucht.De mooiste slogan was toch wel die FajaLobi KDS en IKEA zelf hadden bedachten uitgewerkt: ‘Samen op HOOG nivo’Nadat ook de KNVB middels voorzitterJaap Verkroost het nodige had vertelden ook de wens uitsprak dat er snelweer jeugd moet komen spelen bij declub mocht wethouder Gilbert Isabellahet complex officieel openen. Samenmet Rinaldo Terlaan, de bouwtechnischeman van de voetbalclub, hesen ze samende vlag van de gemeente Utrechtdie fraai tussen de Faja Lobi KDS-vlagen de IKEA-vlag wapperde.IKEAIKEAUtrechtUtrecht7 dagen per week7 dagenopen!250x50mm_advertentie_rondom_voetbal_selectie.indd 1 19-9-2013 14:54:33


© Inter IKEA Systems B.V. 2013eDitie UtreCHtrUbrieK faJa lobi naam KDsOKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 5Met 1300 IKEAparkeerplekkenonder devoetbalvelden.© Inter IKEA Systems B.V. 2013250x50mm_advertentie_rondom_voetbal_selectie.indd 4 19-9-2013 14:56:43Voorzitter Tom Bainathsah met zijn openingsspeechv.l.n.r.: John Williams, Humphrey Mijnals en Humberto Tanter Bainathsah, wethouder Isabella ende storemanager Nanda de Bruin vanIKEA. Na een mooi driehoekje schootBainathsah de bal hard door een doekheen waarop de slogan ‘samen op hoognivo’ stond.RTL werd gecoached door oer-HageneesHenk Bres en de namen die in het veldverschenen waren o.a. Brain Kubatz, RegilioVrede, Oswald Snip, John Williams,Humberto Tan, Jody Bernal, Tim Akkerman,Baas B, Maarten Admorikoro,Andwele Slory, Regi Blinker en Pieter Collen.Bij Faja Lobi KDS verschenen de volgendevedettes: Coach Regillio Simons,Barthelemy Sarr, Osman Karadag, JermaineBelfor, Salvador de Miranda, Ernestode Miranda, Donovan Lie A Ling,Osman Isik, Reinier Yard, Gerben Grep,Glen Helder, Wiering Ramsoedh, GordonPerloy, Geoffrey van der Pijl, GuyHeilborn, Barry van Horsen, Cleo Parami,Marco Brazil, Dave Sophie, HermanPol, Angelo Grep en John Thijm.De wedstrijd was het aanschouwen meerdan waard en er werd zeer gezellig envriendschappelijk met elkaar omgegaan.Er lag dan ook niemand wakkervan het feit dat de RTL-sterren er stiekemtoch met een 3-4 overwinning vandoorgingen.Ook na de wedstrijd ging het feest vrolijkverder en duurde tot in de late uurtjes.faJa lobi KDsFaja Lobi KDS is een fusieclub sinds2009. Faja Lobi (‘Vurige Liefde’) bestondal sinds 1963 en was van oorsprong eenSurinaamse club. KDS (Krachtig DoorSamenwerking ) was nog ietsjes oudernamelijk van 1934. De club heeft 15 seniorenteamsen 5 zaalvoetbalteams. Heteerste elftal speelt op zondag in de vijfdeklasse. Op dit moment heeft de clubgeen jeugdteams maar door de komstvan het nieuwe complex en de wens vanzowel gemeente Utrecht als de KNVBgaat de club er alles aan doen om weerjeugdspelers naar de club te krijgen. Zoalshet spreekwoord zegt: de jeugd heeftde toekomst!v.l.n.r. : Nanda de Bruin en Dick Kool van (IKEA), Jaap Verkroost (KNVB)Tom Bainathsah (voorzitter)en Gilbert Isabella (Wethouder Ruimtelijke Ordening).Natuurlijk was er van alles te etenper week open!IKEA.nl/utrecht250x50mm_advertentie_rondom_voetbal_selectie.indd 2 19-9-2013 14:55:24


editie utrechtVrienDen RUBRIEK NAAM Van rV oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 7Het leukste netwerkevent van UtrechtDe Rondom Voetbal Business RallyGekozen tot de mooiste autoEind mei 2013 werd de tweede Rondom Voetbal Business Rallyverreden. Het weer zat mee, de sfeer was goed en na afloop wasiedereen het erover eens : ‘het waren twee hele mooie dagen.De rallyBijna vijftig equipes vertrokkenop 31 mei vanaf het mooierestaurant Belle in Oud-Zuilenvoor de tweede editie van deRondom Voetbal BusinessRally. Na een tussenstop opde kartbaan de Fabrique, waareen behendigheidstest werdafgelegd, vertrok men richtingeindstreep IJmuiden. Een mixvan oldtimers, musclecars,bijzondere auto’s en peperdureexemplaren, werd via eenprachtige route naar het westengeleid. Onderweg waren erdiverse stops, onder andere bijeen prachtige lunchlocatie inOudekerk a/d Amstel. Uiteindelijkeindigde de rit directaan zee bij hotel Holiday Inn inIJmuiden. Een geweldig feestop het bekende Fort eiland meteen heerlijk uitgebreid buffeten diverse artiesten zorgde dieavond voor veel plezier.De prijs voor de mooiste autoging naar Jan van Seumeren, debroer van Frans. Frans van Seumerenreed de rally, samen metzijn vrouw, ook mee. De klassiekerAustin Martin lagondavan Jan van Seumeren uit hetjaar 1937 had bovendien veelbekijks onderweg. De volgendedag hadden we een specialestop op het programma. Dedeelnemers mochten namelijkop het circuit van Zandvoorteen aantal rondjes rijden. Dewinnaars van de rally werdenMarion en Gabriel van Seumerenvan Pro Metaal. We hebbenals organisatie veel complimentengekregen en iedereen heefthet naar zijn/haar zin gehad.Dat geeft ons de motivatie omvolgend jaar de verwachtingente gaan overtreffen!Tijdens de feestavond op hetFort eiland is er ook een veilinggehouden. Eén van de stukkenwas de mogelijkheid om met deFC Utrecht selectie op de foto tegaan.Jan van SeumerenRally deelnemer Jan Oosterlingvan Arti ‘70 bood het hoogsteen mocht op de foto.Elvis is still alive!De winnaars van de rally (midden) Gabriel van Seumeren en Marion RuarusBram van de Meer van FoodNestlé Professional tekende als70e Business lid een overeenkomstmet de Vrienden van RondomVoetbal.Wordt ook lid van Rondom Voetbalrondom Voetbal heeft ook een business Club, ‘De Vriendenvan rondom Voetbal’, om ondernemers in de regio bij elkaarte brengen. rondom Voetbal organiseert activiteiten waarbiju als Vriend en ondernemer uw zakelijke relaties kan uitbouwen,gewoon met elkaar van gedachten kan wisselen in eeninformele sfeer. momenteel zijn er 70 business leden.Rondom Voetbal is een community waar voetballiefhebbers en sportverenigingenin de regio Utrecht, Amersfoort en omstreken elkaar makkelijkkunnen vinden. Velen gingen u al voor en profiteren van de voordelen dieRondom Voetbal biedt aan haar Vrienden!Rondom Voetbal organiseert activiteiten waarbij u als Vriend en ondernemeruw zakelijke relaties kan uitbouwen, gewoon met elkaar van gedachtenkan wisselen in een informele sfeer. Vrienden van Rondom Voetbalgroeit en de inspiratie is er om nog verder te groeien.Ook u kan lid worden van Vriend van Rondom Voetbal. De kosten voor hetlidmaatschap bedragen 500,- euro per jaar en hiervoor krijgt u:- Minimaal zeven (sportieve) netwerkbijeenkomsten- Diverse entreekaarten voor een thuiswedstrijd van FC Utrecht- Rondom Voetbal krant thuis bezorgd- Korting op onze advertentie tarievenAls u nog vragen heeft of u wilt meer weten over Vrienden van RondomVoetbal, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.Rob Zomer, Rondom Voetbal06-14281531, robzomer@rondomvoetbal.nl


programma8 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalHoofDKlasse a12-okt Volendam- Montfoort26-okt Montfoort - Sportlust ‘462-nov SDC Putten - MontfoortZaterDagZonDagHoofDKlasse C13-okt Hercules - LONGA ‘3020-okt MSC- Hercules27-okt ROHDA Raalte - Hercules3-nov Hercules - NEC1e Klasse a12-okt SVL- Nivo Sparta12-okt FC Breukelen - CSW12-okt Almkerk- Meern De26-okt Eemdijk- FC Breukelen26-okt CSW- SVL26-okt Nivo Sparta - vv de Meern2-nov vv de Meern - CSW2-nov SVL - Eemdijk2-nov FC Breukelen - Leerdam Sport2e Klasse b12-okt Geinoord - Delta Sports ‘9512-okt Argon- Valleivogels De12-okt Renswoude - Benschop12-okt Woudenberg - UVV12-okt Odysseus ‘91 - JSV Nieuwegein26-okt Benschop- AH ‘78 sc26-okt Merino’s- Argon26-okt Valleivogels - Geinoord26-okt Delta Sports ‘95 - RKAVIC26-okt Odysseus ‘91 - Vliegdorp26-okt JSV Nieuwegein - Woudenberg26-okt UVV- Renswoude2-nov Geinoord - Merino’s2-nov Argon - Benschop2-nov AH ‘78 - UVV2-nov Renswoude - JSV Nieuwegein2-nov Woudenberg - Odysseus ‘912-nov Vliegdorp - Delta Sports ‘953e Klasse D12-okt Jonathan- VRC12-okt IJFC- FC De Bilt12-okt DEV Doorn - SVM12-okt Bunnik ‘73 - DHSC12-okt Hercules- Nita12-okt FC Driebergen - DESTO12-okt Kockengen - Elinkwijk26-okt DHSC- DEV Doorn26-okt SVM- IJFC26-okt FC De Bilt- Jonathan26-okt VRC- Elinkwijk26-okt FC Driebergen - Kockengen26-okt DESTO- Hercules26-okt Nita - Bunnik ‘732-nov Elinkwijk - FC De Bilt2-nov Jonathan - SVM2-nov IJFC - DHSC2-nov DEV Doorn - Nita2-nov Bunnik ‘73 - DESTO2-nov Hercules - FC Driebergen2-nov Kockengen - VRC4e Klasse g12-okt DWSM- Maarssen12-okt Vianen - OSM ‘7512-okt Voorwaarts - VIOD12-okt VVJ- Brederodes12-okt HMS- VSC12-okt Lopik- EDO26-okt VIOD Tienhoven - Vianen26-okt OSM ‘75- DWSM26-okt Maarssen- EDO26-okt HMS- Lopik26-okt VSC- VVJ26-okt Brederodes - Voorwaarts2-nov EDO - OSM ‘752-nov DWSM - VIOD2-nov Vianen - Brederodes2-nov Voorwaarts - VSC2-nov VVJ - HMS2-nov Lopik - MaarssenKijk voor de actuelestanden en programma opwww.rondomvoetbal.nl4e Klasse H12-okt Candia ‘66 - FZO12-okt DVSU- Veenendaal12-okt Oranje Wit - CDW12-okt Focus ‘07- Musketiers26-okt FZO- Musketiers26-okt Oranje Wit - Focus ‘0726-okt CDW- DVSA26-okt SVP- DVSU2-nov DVSU - CDW2-nov Focus ‘07 - FZODebutant in de zaterdag 1e klasse A, vv de Meern (momenteel 8e plaats)VV Montfoort is matig begonnen in de hoofdklasse zaterdag, met slechts 1 punt bezetten zijde laatste plaats.Hercules promoveerde vorig seizoen naar de hoofdklasse C in het zondagvoetbal en staan na5 wedstrijden op een mooie 3e plek.Met je club op Trainingskamp?www.trainingskampen.nl1e Klasse b West 213-okt Magreb ‘90 - Nieuwerkerk27-okt Magreb ‘90 - UVS3-nov HMSH - Magreb ‘901e Klasse a13-okt Elinkwijk- Foresters13-okt Pancratius- vv de Meern27-okt Kennemers - vv de Meern27-okt Elinkwijk- Pancratius3-nov Meern De - AFC ‘343-nov NVC - Elinkwijk2e Klasse b13-okt FC Weesp- SV Nieuw Utrecht13-okt Quick 1890 AFC - VVIJ27-okt SV Nieuw Utrecht - Blauw Wit27-okt VVIJ- Weesp FC3-nov SO Soest - SV Nieuw Utrecht3-nov Blauw Wit - VVIJ3e Klasse D13-okt Brederodes - Wasmeer13-okt SV Baarn- Aurora13-okt Kampong- Houten13-okt Victoria - SCH ‘4413-okt Waterwijk- Vriendenschaar27-okt Aurora - Roda ‘4627-okt Forza Almere - Brederodes27-okt Wasmeer- Vriendenschaar27-okt SCH ‘44- Kampong27-okt Houten- Baarn SV3-nov Vriendenschaar - Forza Almere3-nov Brederodes - HDS3-nov BFC - Aurora3-nov Roda ‘46 - Houten3-nov SV Baarn - SCH ‘443-nov Kampong - Victoria4e Klasse g13-okt Nederhorst - De Dreef13-okt Zeist - AS ‘8013-okt Graveland - Saestum13-okt Gooi ‘t - Laren ‘9913-okt Sporting ‘70 - Hooglanderveen27-okt ASV ‘65- Zeist27-okt AS ‘80- Nederhorst27-okt De Dreef- Hooglanderveen27-okt Gooi ‘t - Sporting ‘703-nov Zeist - Achterveld3-nov Amsvorde - Saestum3-nov Sporting ‘70 - De Dreef4e Klasse H13-okt PVCV- UVV13-okt DWSV- Odijk13-okt VSC - Focus ‘0713-okt Vreeswijk - Z U 191113-okt SVF - Goy ‘t13-okt MSV ‘19- PVC13-okt Schalkwijk- SMVC Fair Play27-okt Focus ‘07- DWSV27-okt Odijk- PVCV27-okt UVV- PVC27-okt SVF - MSV ‘1927-okt Goy ‘t- Vreeswijk27-okt ZU 1911- Schalkwijk27-okt SMVC Fair Play - VSC3-nov PVC - Odijk3-nov PVCV - Focus ‘073-nov VSC - ZU 19113-nov Schalkwijk - Goy ‘t3-nov Vreeswijk - SVF3-nov MSV ‘19 - UVV3-nov DWSV - SMVC Fair Play5e Klasse D13-okt Hoograven - DSO/Ultrajectum13-okt HVC- Majella13-okt Faja Lobi KDS - Ardahanspor13-okt KVVA - Batavia ‘9013-okt JSV Nieuwegein - Maarssen13-okt Olympia ‘25 - Patria27-okt Batavia ‘90 - Faja Lobi KDS27-okt Ardahanspor - HVC27-okt Majella- Hoograven27-okt Patria- JSV Nieuwegein27-okt Maarssen- KVVA3-nov Hoograven - Ardahanspor3-nov Faja Lobi KDS - Maarssen3-nov KVVA - Patria3-nov JSV Nieuwegein - Olympia ‘253-nov Buitenboys - DSO/Ultrajectum


aDVertentie10 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalTimmer en OnderhoudsbedrijfVersteegIndustrieterrein OudenrijnNaamrijk 6a3454 PX De Meern(030) 666 32 66info@autobedrijfbudel.nlWat doen wij?Reparatie/onderhoud alle merken, inkoop/verkoop nieuw en gebruikt,reparatie/onderhoud bedrijfswagens, A.P.K. benzine/diesel en gratis leenauto’s.Meer informatie? Ga naar onze websitewww.autobedrijfbudel.nlGessel 523454 MZ de MeernTel: 06-20051654Sponsor van Zwaluwen Utrecht 1911MUıBouwbedrijf Urichwww.bouwbedrijfurich.nlinfo@bouwbedrijfurich.nl06-22679400nieuwbouw-verbouw-onderhoud-renovatieNaamloos-1 1 1-5-2012 0:43:57Openingstijden: Ma.Di-ZaZo en feestdagenGesloten11:30 - 22:00 uur14:00 - 21:00 uurThuisbezorg Service:Wij bezorgen alleen bestellingen v.a. €10,00.Bezorgkosten bedragen €2,00.Mereveldplein 29, 3454 CK, De Meern, 030 - 6663383www.hetpleintjedemeern.nlRavenswaaysesteeg 4,4119 LS, Ravenswaay,06-21831143ArnodeRijk@hotmail.comvakkundig voor bedrijf en particulier!binnen en buitenschilderwerkreparatie houtrotwandafwerkingkleuradviezenbel voor onze:winterkorting!!!teenschillerlaan 4,3401 gk ijsselsteintel.: 030 - 251 81 92Mob.:06 - 51 80 56 20www.kokschilders.nlMet ruime ervaring in de timmerindustrie is Brandhof De Meerneen gelouterde speler in de timmer- en interieurbranche. U kuntbij ons terecht van kozijnen tot een compleet ontworpen interieur.Alles wordt in huis gemaakt door onze ervaren professionalsdie allen beschikken over de kwaliteiten om al uw plannente realiseren. Meer info? www.brandhofdemeern.nlDamzigt 38 3454 PS De Meern T 030 666 40 41E info@brandhofdemeern.nl I www.brandhofdemeern.nlvan Apeldoorn SchilderwerkenVoor al uw schilderwerkDorpsweg 128a | 3738 CJ MaartensdijkT 06 - 290 545 64info@vanapeldoornschilderwerken.nlBel voormeer infoof gratisoffertewww.vanapeldoornschilderwerken.nlUw probleemonze zorgLoodgieterstechniekenLoodgieterstechnieken.nlTweede Oosterparklaan 2613544 AS UtrechtTel. 06 46 154 280info@loodgieterstechnieken.nlBenNick GlasvezeltechniekLeedijkerhout 13,3991 AJ HoutenBennickmontage@planet.nlReorganisatieOutplacementReintegratieWij adviseren en begeleidenop het gebied van:OrganisatieMediationVerzuimArboHrmTrainingwww.inextens.nl – Utrecht – info@inextens.nlOnze arbeidsspecialisten komen graag bij u langs | Stuur ons een mail !Constructiebedrijf Gebr. van GeestMaatwerk van: TrappenHekwerkenBalkonhekkenBeveiligingshekkenConstructiewerkenZowel staal, roestvrijstaal en aluminiumIndustrieweg 7, 4131 NK Vianen | Tel: 0347-328179 | Fax: 0347-328269www.constructie-bedrijf.com


editie utrechtTrain de VoetbaltrainerRUBRIEK goeDe Doel NAAM oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 13ZINNIG TOP VOETBAL (TRAINING/ONTWIKKELING/PLEZIER)Project is voor én bij Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijste Zeist. Deze biedt zorg, behandeling en onderwijsaan kinderen en jongeren met een complexe hulpvraagen meervoudige problematiek. Onze gezamenlijkemissie is om samen met kinderen, jongeren, hun oudersen collega-organisaties te werken aan de ontwikkeling vaneen betekenisvol bestaan.Met als referentie kader hetgewone leven en een positievebenadering en begeleiding meteen duurzaam effect. Dit projectZinnig Voetbal is erop gerichtom kind en jeugd die verblijvenop Zonnehuizen elke woensdagmiddageen voetbal trainingte kunnen aanbieden zoals datbij vele kinderen in Nederlandmogelijk is op de woensdagmiddagen.Waarbij plezier inhet voetbal met én voor elkaarvoorop staat.train De Voetbal trainerAlex Levering 21 jaar, heeft eenaantal jaar op Zonnehuizen gewoonden heeft nu een begeleidwonen plek buiten Zonnehuizen. Alex wordt opgeleid om zijnpassie en talent voor het voetbalover te brengen op de kinderenen jongeren van Zonnehuizendoor middel van het assisterenbij de woensdagmiddagtrainingen. Rondom Voetbal isMaatschappelijk Betrokken Partneren ondersteund dit projecten begeleidt Alex Levering omvoetbal trainer te worden!oVer stiCHting ZinnigNederland heeft een van demeest welvarende en gelukkigsteinwoners van de wereld.Toch leven er ruim 60.000 kinderenonder de armoedegrenswaardoor zij minder bedeeldzijn en dreigen sociaal te wordenuitgesloten in Nederlandbuiten hun schuld om.Wij geloven dat ieder kind,kind moet kunnen zijn!Wilt u ons steunen? Of meerweten over dit project ga dannaar /www.rondomvoetbal.nl/over-ons/goede-doelen/De activiteiten die wij organiserenzijn primair gericht opontspanning en plezier, die hetleven van een kind niet allenveraangenamen, maar die hetook kindwaardig maken.Onze activiteiten dragen bijaan:1. Plezier, zelfvertrouwen enpersoonlijke ontwikkeling.2. Een duurzame veranderingin de toekomstmogelijkhedenvan deze kinderen.Deze tweede bijdrage is ons secundairedoel. Tijdens de activiteitendie we uitvoeren komentalenten van kinderen ‘bovendrijven’en wij ondersteunen enbegeleiden deze kinderen (onze“ambassadeurs”) in het zelforganiseren van vervolgactiviteitenvoor de eigen doelgroep.Groep 1: Jeugd spelers(sters)van 14-18 jaar, deze groep zalgetraind worden onder leidingvan de kennis en expertise vande maatschappelijk betrokkenpartner RONDOM VOETBAL.De trainer voor de overbrengvan de voetbal inhoud is o.aRob Zomer. Hierbij zal AlexLevering worden begeleid omde voetbal trainingen zelf uit tevoeren en te leren. Elementenop zowel conditie, technischals tactisch vlak komen hierbijaan de orde.Groep 2: Jeugd spelers(sters)van 8-13 jaar, deze groep zalgetraind worden onder leidingvan de opgedane kennis en ervaringsleervanuit groep 1 doorAlex Levering. Hierin wordt hijbegeleid en gecoacht door PeterVerbeek en Tiny van Dulmenvan Stichting Zinnig.VERBINDEN DOOR VOETBALStagiaires Verbinden door Voetbal nu echt aan het werkDe start van het nieuwe voetbalseizoen betekent tevens de kickoffvoor de nieuwe stagiaires van Verbinden door Voetbal. Eenteam van twaalf 2e, 3e en 4e-jaars studenten Culturele en MaatschappelijkeVorming (CMV), Pedagogiek en MaatschappelijkWerk en Dienstverlening (MWD) pakt onder leiding van EelcoKoot en Bas van Nierop het werk op dat hun voorgangers hebbenopgebouwd.Door: Bas van NieropVerbinden door Voetbal gaatverder met het ondersteunenvan tien Utrechtse voetbalverenigingenen de focus ligt ookdit jaar op het vitaliseringsprocesvan de clubs, dus op welkemanier houdt je de club levenden maak je het nog levendiger.Elke club heeft met haar uniekekarakter een andere vraag enrol voor de stagiair in gedachten.De rol die de stagiair gaatbekleden wordt ingevuld doorhet afstemmen van de vraagvan de club, met informatiedie het afgelopen seizoen isverzameld door middel van onderzoek.Naast club-specifiekebevindingen toonde het onderzoekook dat alle clubs spelenmet hetzelfde thema, namelijkbetrokkenheid en het wij-zijgevoel onder de leden.Inmiddels zijn de stagiairesen clubs aan elkaar gekoppelden zijn de eerste projecten vanstart gegaan. De diversiteitin takenpakket is groot. Hetstimuleren van meisjesvoetbalbij VVUA en VV Hoograven,het ondersteunen van decommunicatiecommissie bijSporting ’70, het helpen opzettenvan een jeugdbestuurbij VSC en het coördinerenvan de Fair Play Cup en demaatschappelijke stages bijZwaluwen Utrecht 1911 isnog maar een kleine greep uithet uitgebreide takenpakketwaar Verbinden door Voetbalzich komend seizoen op gaatfocussen.De eerste test was het ondersteunenvan USV Elinkwijk bijhet All-Star evenement waarbijde focus lag op de introductievan gehandicaptenvoetbal. Hetenthousiasme over het werkvan de Verbinden door Voetbalstagiaires was van het gezichtvan de verenigingsmanager(Roland Holdinga) af te lezen.De harmonieuze samenwerkingwas een toonbeeld van goedteamwerk. Vol vertrouwengaan de stagiaires het projectVerbinden door Voetbal de restvan het seizoen in.


14 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalVliet serviceOnderhoud en reparatieKoelingAirconditioningVerwarmingVentilatieGas apparatuurHoreca apparatuur24 uur serviceTel. 0346 – 286 502 | Mob. 06 – 444 64 380aDVertentieMaerssens Vloerenhuys...uw partner in parket!Maerssens Vloerenhuys is een traditioneel ingesteld familiebedrijfmet eigen opgeleid en geschoold personeel.Wij leggen het parket op traditioneel ambachtelijke wijze.Maar ook voor gelaagd parket, planken, laminaat enschuren en renoveren kunt u bij ons terecht. U kunt contactmet ons opnemen voor alle soorten patronen en motievenecht alles is mogelijk.Naast schilderwerk kunt u ook bij ons terecht voor timmerwerk, stucwerk en gevelreiniging.Waarom M.L.TotaalOnderhoud?* Goede prijs/kwaliteit verhouding* Betrouwbaar/opgeleid en net personeel* Vast/gemotiveerd personeel* Vast contactpersoon* Ingewerkt vervangend personeel* FlexibiliteitM.L Totaal Onderhoud | Nassaustraat 42, 3601BH Maarssen | Tel: 06-24774029Fax: 034-6216648 | Email: mltot@kpnmail.nl | Website: www.mltotaalonderhoud.nlDoor het gebruiken van uitsluitend top producten creërenwe een vloer of trap die aan alle kwaliteitseisen van dezetijd voldoet. Dit kenmerkt ook de uitstraling van de winkel...wat voorop staat is de kwaliteit en niet de kwantiteit, ubent van harte welkom in onze toonzaal.Maerssens Vloerenhuys | Raadhuisstraat 17 | 3603 AV Maarssen | T 0346 590900M. 0651 841134 | E-mail: info@maerssensvloerenhuys.nlOpeningstijden van de winkel: Vrijdag 10.00 tot 19.00 uur | Zaterdag 10.00 tot 17.00 uurSportspeciaalzaakSpecialist in Voetbal , Hockey , Tennis, Dansen , Fitness en Hardlopen.Bij inlevering van deze advertentie 15% korting* op de gehele collectie.Kaatsbaan 11, Maarssen-Dorp*niet geldig in combinatie met andere aanbiedingenAnjaLeibbrandutorijschooReigerskamp 743607 hd Maarssen☎ 0346-574442 www.aleibbrand.nlOok voor bij- en herscholing (angstige) rijbewijsbezitter“De coach voor iedere ondernemer”Neem vrijblijvend contact met ons op:Steven de Jong AA, 0346-551292Buitenweg 26F, 3602 PS Maarssenwww.accountantskantoormaarssen.nlKarin van der Willigenmakelaardij | onroerende zakenuw makelaar | taxateurKarin van der WilligenDETOSchilderwerkenwww.detoschilderwerken.nlMaarssen 06-14413509aankoopverkooptaxatie(ver)huuradviesM.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH MaarssenT 0346-281444 | 06-36142989 | E info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nlKUNSTGEBITPROBLEMEN?Een kunstgebit verdient de zorgvan de tandprotheticusSeasons Project ParketSeasons ParketTandprothetischePraktijkJ.C.Th. IpenburgDe tandprotheticusSpecialist vooruw kunstgebitPraktischverantwoord!Pieter de Hooghstraat 13601 EE MAARSSEN(06) 12 30 98 53Parkweg 13 | 3603 AA | Maarssen | Tel. 06-10719987www.tppipenburg.nl


eDitie UtreCHtVroUWenVoetbalOKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 15Voetbalvrouwen Maarssendebuteren in eerste klasseKampioen! Met liggend op de voorgrond trainer PijnenburgHet is woensdagavond en de herfst is duidelijk in aantocht.De wind is stevig, de temperatuur flink gekelderd.Op het trainingsveld hebben de vrouwen van voetbalverenigingMaarssen er op het oog geen last van. Van flinkeafstand kun je de zweetdruppels op de voorhoofden zien.Na afloop in de warme kantine blikken trainer HarryPijnenburg en aanvoerder Nico Salome Schat terug ophet zo succesvolle vorige seizoen. Ongeslagen, na liefst 19overwinningen, slechts twee gelijke spelen en meer dan100 doelpunten, behaalden ze de titel in de tweede klasse.Pijnenburg is trots op zijn vrouwen en verwacht eenniveau hoger het nodige vuurwerk: “Als iedereen fit blijft,hebben we een geweldig team.”Door Martin VeldhuizenPijnenburg (51) begint aan zijnderde seizoen bij Maarssen.De inwoner van Amstelveen,werkzaam als postbode in diegemeente, heeft het uitstekendnaar zijn zin. “Ik ben jarenlangals jeugdtrainer actief geweest.Een overstap naar de seniorenwerd geen succes, waarna ikbij de vrouwen van Zuidvogelsin Huizen aan de slag ging.”Pijnenburg voelt zich direct alseen vis in het water. “Natuurlijk,het tempo bij de vrouwenligt wat lager en de basistechniekis minder. Maar de manierwaarop vrouwelijke voetballersmet elkaar omgaan en hunmotivatie bevalt mij prima.” Nadrie jaar vindt Pijnenburg hettijd voor een nieuwe uitdaging,hij gaat naar Maarssen. In zijneerste seizoen loodst Pijnenburghet team naar een verdienstelijkederde plaats, het jaarerna valt alles op zijn plek. “Ikwas niet tevreden over de laatstelinie en haalde Nico SalomeSchat van het middenveld naarachteren. Dat bleek een goudengreep. Daarnaast maakte Lindavan der Meijden haar rentreena een jaar blessureleed enkwam Sarina Pua, een geweldigtalent, ons vanuit de A-jeugdversterken. Met zoveel kwaliteitmoesten we wel kampioenworden.”Salome Schat, 23 jaar jong enstudent Sportmarketing, kwamvia de jeugd van Hercules enSaestum bij Maarssen terecht.Zij roemt de inbreng vanPijnenburg. “Harry heeft er eenhecht team van gemaakt. Detrainingsopkomst is geweldig,“Dit is een van de leukste groependie ik ooit begeleid heb”geblesseerde speelsters gaanmee naar de wedstrijden en wegaan regelmatig met z’n allenop stap. Daarnaast maakt hijecht betere spelers van ons,zowel technisch als tactischleren we veel van hem.” Pijnenburgis zichtbaar blij met dezelofzang van zijn aanvoerder.Hij is trots op zijn meiden. “Ditis een van de leukste groependie ik ooit begeleid heb. Neemonze uitwedstrijden, die zijnniet naast de deur. Veel vanonze tegenstanders komenuit Noord-Holland, maar wemoeten ook naar Arnhem enVarsseveld. Ik hoor de meidenechter nooit klagen over deafstand, ze stappen met z’nallen in de auto en gaan ervoor.Dat, in combinatie met hunleergierigheid, zorgt ervoor dat“Als iedereen fit blijft,hebben we een geweldig team”ik het prima naar mijn zin heb.”Het succesvolle vorige seizoenkende voor Pijnenburg ook eenschaduwzijde. Glimlachendvertelt hij: ”Wij werken met een“boetepot”. Als we gelijkspelenbetalen de speelsters € 0,50 bijverlies € 1,00. Een overwinningkost mij € 15,00. Ik heb vorigjaar dus niet veel verdiend bijMaarssen ….”Genoeg over vorig jaar, hetseizoen 2013-2014 is inmiddelsenkele weken oud. Watverwacht Pijnenburg vanzijn team? “De doelstelling ishandhaven. Hoewel we enkeleversterkingen hebben gehaaldis de selectie wat smal. Maar alsiedereen fit is, hebben we eenNico aan de balgeweldig team, dus wellicht ziter meer in.” De eerste wedstrijdenbieden wat dat betrefthoop. Maarssen plaatste zichna drie bekerduels eenvoudigvoor de volgende ronde en inde competitie is al weer vierkeer gewonnen. Salome Schat isduidelijk: “Van alle teams vanMaarssen spelen we het hoogst.Sommige mensen noemen onshet paradepaardje van de club.We gaan er alles aan doen omdie status waar te maken. Alwas het maar om Harry weerde boetpot te laten vullen!”Wil je het vrouwenteam vanMaarssen volgen? Alle uitslagen,wedstrijdverslagen, statistieken,foto’s en filmpjes vind je op http://vvmaarssendames1.ditismijnteam.nl.Stand 1e klasse zaterdagTeam G W GL V Pnt1 Eldenia 5 4 1 0 132 maarssen 5 4 0 1 123 RKDEO 5 3 1 1 104 Westlandia 5 3 0 2 95 Kolping Boys 1 5 2 1 2 76 SDO 5 2 0 3 67 Varsseveld 4 1 2 1 58 Zaandijk 5 1 2 2 59 Fortuna W. 2 4 1 1 2 410 FC Purmerend 5 0 3 2 311 Kadoelen 4 0 2 2 212 Winkel 4 0 1 3 1


Kampioen Van toen16 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalDankzij enthousiasme van de veel te jongHet kampioenschapKampioen Van toenin deze serie wordt een kampioenselftal vanweleer teruggehaald. rondom Voetbal kijkt terugin de tijd met betrokkenen en aan de hand vanartikelen uit het kampioensjaar. Wat is er van aldie kampioenen geworden? spelen ze nog of zijnze uit beeld geraakt? Wie zijn trainer geworden?Vereniging:CsV Vitesseopgericht:24 augustus 1960; sinds1 juli 2007 verder als FC Breukelen“Bij CSV Vitesse speelden we ieder seizoen om de prijzen.Het ene jaar gingen we voor het kampioenschap, het jaarerop streden we tegen degradatie.” Herman Jansen wasde goalgetter van het team dat in het seizoen 1990-1991 detitel in de eerste klasse A van de afdeling KNVB voor zichopeiste. Samen met oud-ploeggenoten Marco van der Meeren Hans de Bie blikt hij terug op dat succesvolle seizoen.Al snel vliegen de prachtigste anekdotes over tafel. Maarals het over trainer Piet Hensbergen gaat zijn ze bloedserieus.“Piet was een geweldige vent, die helaas veel te jonggestorven is.”Door: Martin VeldhuizenJarenlang speelden ze gebroederlijknaast elkaar, CSV Vitesseen VV Nijenrodes, de dorpsclubsvan Breukelen. De seniorenvan Vitesse op zaterdag, dievan Nijenrodes op zondag. BijVitesse stond gezelligheid hoogin het vaandel, voor de burenlag de focus wat meer op goedeprestaties. Voordat de clubs op 1juli 2007 fuseerden tot FC Breukelenmaakten verschillendespelers de overstap naar de concurrent.Volgens Van der Meer,nu trainer van het tweede vanFC Breukelen, leidde dat nooittot vervelende reacties. “Spelers“Veel dorpsgenoten kwamenzaterdagsmiddags naar ons sportpark, maarzagen nooit een wedstrijd.”die bij Nijenrodes net buiten deboot vielen, wilden het nog weleens bij ons proberen. Andersomgingen spelers van Vitessedie hogerop wilden vaak naarWat is er van de spelers geworden?Nijenrodes. Daar werd nooit eenprobleem van gemaakt. We kwamenallemaal uit hetzelfde dorp,iedereen kende elkaar.”Piet Hensbergen was één van demensen die bij beide clubs actiefwas. Hij voetbalde jarenlang bijNijenrodes, bij die club deed hijook zijn eerste ervaringen op alstrainer. In het seizoen 1987-1988stond Vitesse er enkele wedstrijdenvoor het eind dramatischvoor. “Onze toenmalige trainerkreeg ontslag en Hensbergenwerd gevraagd om het seizoenaf te maken”, herinnert De Bie,die als rechtsachter bij Vitessespeelde, zich. “Het pakte geweldiguit want op de laatstecompetitiedag speelden weons veilig. Hensbergen mochtnatuurlijk blijven en onder hembeleefden we enkele bijzonderejaren. We promoveerden via denacompetitie naar de hoofdklasse,degradeerden het seizoenerop direct weer en vervolgenspakten we de titel.” Ook op Vander Meer en Jansen maakte deperiode onder Hensbergen diepeindruk. “Wat had die man eenbezieling”, zegt Jansen. “Uit alzijn poriën ademde hij voetbal,hij leek er dag en nacht meeantoinne Vermeulen was eentechnisch begaafde en flegmatiekebuitenspeler die vanwege zijn krullenbos‘schaap’ werd genoemd.richard Vis was middenvelder enéén van de spelers die door Hensbergennaar Vitesse werd gehaald.Wietze middelkoop was linksbacken kon ook uitstekend keepen. Omdathij liever geen linksback meer speeldeverhuisde hij na het kampioensjaarnaar NITA om daar jarenlang … alslinksback in het eerste te spelen. Devader van Middelkoop was één vande oprichters van Vitesse.Jon ravestein was een van de jongerenen speelde meestal voorin. Hijstond vooral bekend om zijn onvoorspelbaregedrag.ton Doremalen kwam uit Maarssenen was een technisch goede keeper.Doordat hij voor defensie werktewas hij vaak lange periodes afwezig.De spelers (op de foto van linksnaar rechts, eerst boven, danonder):gijs Veenstra was de elftalleiderna een jarenlange carrière als keeperen keeperstrainer bij Vitesse.martin Kamstra is vooral bekendomdat hij als enige speler van dehele selectie cola als favoriete drankhad. Of het door de cola kwam valtnooit te bewijzen, maar hij was opvallendvaak geblesseerd.michel menke vond het als voorstopperleuker om zijn tegenstanderhet leven zuur te maken dan een goedeactie met de bal te maken. Voor hetteam was hij daarmee goud waard.


eDitie UtreCHt CsV Vitesse in 1991OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 17overleden trainer Piet Hensbergenvan de gezelligheidHerman Jansen (links) samen met Hans de Bie (midden) en Marco van der Meer bij het oude CSV Vitesse shirt.bezig te zijn. Je werd vanzelf enthousiastvan hem. Ongelofelijkdat hij zo jong is overleden.”Na de degradatie in 1990 haaldeHensbergen enkele spelers vanNijenrodes naar Vitesse, spelersdie hij vanwege zijn verledenbij die club goed kende. Samenmet het al aanwezige materiaalbouwde Hensbergen aan eenteam dat opnieuw om de prijzenspeelde, dit keer streed Vitessevoor de titel. Van der Meer: “Hetwas bij ons altijd gezellig. Hoewe er in de competitie ook voorstonden, elke zaterdag was hetfeest in de kantine. Veel dorpsgenotenkwamen zaterdagsmiddagsnaar ons sportpark, maarzagen nooit een wedstrijd. Alswij na de wedstrijd de kantinein kwamen vroegen ze naar deuitslag en bestelden snel eenvolgend biertje, ongeacht onsantwoord. Zo voorspelbaar hungedrag was, zo voorspelbaarwaren dat seizoen mijn antwoorden:gewonnen.”Op de vraag wat de kracht vanhet elftal was pakt Jansen, dienu teammanager is van heteerste van FC Breukelen, dekampioensfoto erbij. Hij aarzelteven en zegt dan resoluut: “Wehadden niet alleen een geweldigetrainer, als iedereen fit washadden we echt een goed team.Verdedigers die maar één doelhadden: hun tegenstanders nietlaten scoren. Een technisch vaardigmiddenveld en spitsen diegemakkelijk scoorden. Daarnaastwaren we altijd op de club, haddenniets anders dan voetbal.Het was het een prachtige tijd,ik zou het zo over willen doen.“Als het team er in de winterstopgoed voor staat dirigeert trainerHensbergen zijn spelers voorafgaandaan een training naar dekleedkamer. “Hensbergen vroegons wat we wilden”, verteltDe Bie. “Stond de rest van hetseizoen als vanouds de gezelligheidvoorop, of gingen we voorhet kampioenschap? Hij liet onsbeseffen dat veel voetballersnooit kampioen worden, dat wedeze unieke kans niet mochtenlaten lopen.”De spelersgroep pakt deboodschap van Hensbergenuitstekend op. De voorlaatstewedstrijd van het seizoen speeltVitesse thuis tegen Loosdrecht,de nummer twee en enigeconcurrent. Bij winst is Vitessekampioen, bij een gelijkspel ofverlies valt de beslissing op delaatste speeldag. Het is druk inBreukelen. Van der Meer: “Hethele dorp leek uitgelopen te zijn,zelfs de mensen die normaalin de kantine bleven stondenlangs het veld.” Jansen herinnertzich vooral de dames van hetinderhaast opgerichte sfeerteam:“Ja, daar zaten een paar aantrekkelijkeexemplaren bij. Ik wasgemotiveerder dan ooit, haha.”Meer dan 500 toeschouwers zienVitesse nerveus starten, maargaandeweg de eerste helft hetheft in handen nemen. MiddenvelderRichard Vis maaktuit een corner 1-0, even laterschiet Herman Jansen (”ik hebveel doelpunten gemaakt, maardeze zie ik nog steeds voor me”)prachtig raak in de linkerbovenhoek.Breukelen gaat uit zijndak, maar vlak voor rust scoortLoosdrecht en lijkt de spanningterug. Niets is minder waar. Demannen van Hensbergen heersenin de tweede helft en na eenkwartier maakt Jon Ravestein debevrijdende treffer: 3-1! Vitessespeelt de wedstrijd professioneeluit en als de scheidrechter voorhet laatst fluit wordt het veldoverspoeld door cheerleaders ensupporters.Van der Meer is nog altijd trotsop dat kampioenschap. “Natuurlijk,we hadden een goedteam en een geweldige trainer.Wat ik vooral zo bijzonder vind,is dat werkelijk iedereen, jong enoud, zo goed met elkaar omging.We doken na elke training enwedstrijd met z’n allen de“Het was bij ons altijd gezellig”kantine in om nog watdrinken. Vaak bleef het daar nietbij. Als de kantine dichtging verhuisdenwe naar Het Regthuys,een café hier in Breukelen, ofwe gingen naar Hilversum ofAmsterdam. Ik zie dat nu nauwelijksmeer gebeuren. Voor mijis dit dan ook echt het kampioenschapvan de gezelligheid.Geïnitieerd door Piet Hensbergen,dat is zeker.”max van eijck was een linksbenige technischbegaafde middenvelder en volgensVan der Meer de eerste voetballer die zichbezig hield met trucjes met de bal.Jacco Vermeulen was meestal linkshalf oflinksbuiten en had een keihard schot. Zo afen toe trof één van zijn schoten zelfs het doel.gerard van ewijk vervulde allerlei functiesbij de club, in het kampioensjaar was hij deverzorger van het team.Herman Jansen was fysiek sterk en speeldein de spits of linksbuiten. Hij was een echtegoaltjesdief die zowel met zijn voeten alszijn hoofd makkelijk scoorde.Joost van Dijk was een jonge nuttige krachtdie vooral rechtsmidden speelde.Hans de bie was de eerste rechtsback vanVitesse die dankzij een uitstekende conditieveelvuldig mee naar voren ging.Hans Doeland was een uit Maarssen afkomstigetechnisch vaardige middenvelder.Helaas was hij dat seizoen vaak geblesseerd.bert lagerweij was één van de ouderen enals laatste man het slot op de deur.Willem van geffen was een technisch begaafdecentrale middenvelder. Ook Van Geffenkwam via Hensbergen bij Vitesse terecht.marco van der meer speelde als linksback.Later vertrok hij naar Maarssen en Nijenrodeswaar hij in de as van het veld terechtkwam en daar opvallend goed uit de voetenkon.Hans Doorn was een lange en goede keeperdie de regelmatig afwezige Doremalenverdienstelijk verving. Later werd Doorn verzorgerbij de club.peter de bie, de broer van Hans, speeldevoorin. Hij was supersnel maar miste vaakhet overzicht. Op dringend advies van zijnmedespelers moest hij vooral hard naar deachterlijn rennen en de bal voor geven. Datbleek een goed advies te zijn, want er werdopvallend vaak gescoord uit zijn voorzetten.piet Hensbergen was de trainer. In 2001bezocht hij de wedstrijd Ajax-N.E.C. in deAmsterdam Arena. Voordat Hensbergen hetstadion in ging kreeg hij een hartaanval. Eentweede hartaanval in de ziekenauto werdhem fataal. Hensbergen werd slechts 47 jaar.Zijn zoon Sven, die op de kampioensfoto bijzijn vader op schoot zit, maakte onlangs bijHercules zijn debuut in de Hoofdklasse. Alscentrale verdediger schoot hij uit een vrijetrap direct twee keer raak.VOETBALHUMORiedere voetballer zal het herkennen,praten over vroeger levertde prachtigste verhalen op. metDe bie, Van der meer en Jansenis dat niet anders, vooral Jansenschudt de ene na de andereanekdote uit zijn mouw.• “We hebben de handschoenen vanonze keeper vlak voor de wedstrijd eensingesmeerd met secondelijm. Toen hijvlak na de aftrap in zijn handen wreef,kreeg hij zijn handen niet meer van elkaar.Hij liep kwaad het veld af.”• “Jon Ravestein was de grootste gekvan het elftal. Toen we weer eens wat tevieren hadden begon hij na een paarbiertjes de bos bloemen die we gekregenhadden op te eten. Jon had een logischeverklaring: de keuken was dichten hij had honger!”• “We speelden uit bij Argon en hieldenna afloop een weddenschap wiehet eerst terug was bij Vitesse. MichelMenke reed als een formule 1 coureurmaar zag bij ons sportpark de slootover het hoofd. Toen wij aankwamenzat hij op het dak van zijn auto, metzijn voetbaltas op schoot.”• “Ik ging trouwen en had de hele selectieeen persoonlijke uitnodiging gestuurd.Iedereen kwam behalve Gerardvan Ewijk, onze verzorger. Ik vond datvreemd, want ik kende Gerard al jarenen had een prima band met hem.Jaren later kochten mijn vrouw en ikeen nieuw bed. Toen we ons oude bedweghaalden kwam er een envelop ondervandaan. De envelop was geadresseerdaan Gerard en nooit aan hemverstuurd …”


18 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalTel.: 0343-563616aDVertentieDe Langkamp 103961 MS Wijk bij DuurstedeStukadoorsbedrijf W. van de SchaftVoor al uw pleisterwerken en sierpleistersWesley van der SchaftstukadoorCuracaostraat 11 | 3531 XJ Utrecht | Tel: 030 - 879 38 11 Mobiel: 06 - 48 46 05 28zijdonkReserveer in oktober uw Sint- enpietkleding en profiteer van onzekortingsactie.Verkoop van:- feestartikelen- grimas produktenVerhuur van:- kleding- attracties- partybenodigdhedenDudok de Witstraat 50a 3621 CS Breukelen (0346) 262474 www.zijdonk.nl info@zijdonk.nlWITGOEDCOACHWitgoeddefect?Bel: WGC, techniek en dienstverlening, uw witgoedcoach0651080504 of stuur een e-mail naar info@witgoedcoach.nlwww.witgoedcoach.nl Beoordelingen zie: marktplaats.nlGriftGroen.nlGrift GroenDé makers en verzorgersvan de Groene leefomgevingAnno 1930Kanaalstraat 105Tel & Fax 030 - 2935453www.vip-post.nlDe Jong Schilderwerken is sinds 1999 uw betrouwbare partnerals het gaat om schilderwerk en wandafwerking.MONTAGEBEDRIJFHa Ho’DOET HET ZOLoodgieterAidaplein 160 • 2402 T K Alphen a/d Rijn • Tel: 06-51174278Service met een glimlachSt. Laurensdreef 253565 AJ UtrechtTel: 06 - 10570841info@tegelstunter.comwww. tegelstunter.com• Exclusieve afwerking wanden en plafondsTotaal onderhoudNieuwegein - 0615665628 - info@latexspuiters.nlwww.latexspuiters.nlSlagerMarmer en TegelwerkenHendrik Werkmanhof 9, 3544 MB Utrecht | 030 688 6079ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuinUtrechtseweg 8, 3451 GG Vleuten, Tel. 030-6773986


editie utrechttrainerstaaloktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 19Cor ten Bosch is weer thuis in BreukelenCor begon zijn voetbalcarrière als negenjarig jochie bij de bekendeAmsterdamse voetbalclub Blauw Wit. Op zijn 17de werdhij ontdekt door Ajax waar hij vervolgens twee jaar speelde. Cormocht niet blijven waarna hij terugging naar de amateurs. Na tweeseizoenen voor Aalsmeer en Volewijckers gespeeld te hebbenbood FC Amsterdam, dat voortkwam uit de fusie tussen Volewijckers,DWS en Blauw Wit, Cor een mooi A-contract aan voor tweeseizoenen.Door: Gert van EsZijn mooiste wedstrijd was op5 maart 1975 voor de UEFAcup.Na in de vorige ronde hetbekende Internationale uit Italieuitgeschakeld te hebben werdFC Koln in de achtste finale devolgende tegenstander. Bij FcKoln, getraind door de oud-DOS trainer Tschik Cjakovski,speelden onder andere de internationaalsWolgang Overath,Heinz Flohe, Toni Schumacher,Dieter Muller , HerbertNeumann en Bernd Cullman.In een tumultueuze wedstrijdwerd in Keulen, met rood voorAbe van der Ban, met 5-1 verloren.Cor veroorzaakte bij destand 1-1 een strafschop.Na de afbouwperiode bijZeeburgia koos Cor, mede dooreen kruisbandblessure, vooreen trainerscarrière. Cor konsnel op de trainerscursus enbehaalde op het “betaaldvoetbalpapiertje”na alle diploma’s.Diverse Amsterdamse voetbalverenigingenhebben jarenlangvan de wijze lessen van Corgeprofiteerd. Cor behaaldetalrijke kampioenschappen enwordt gezien als een heusekampioenmaker. Cor traindezowel jeugd als de senioren bijdiverse voetbalverenigingen.Cor: ,, Dat is het leukste wat eris, trainen met de jeugd. Ziendat ze vorderingen maken engraag van alles nog willenaannemen.” Ook bij zijn laatsteclub, AFC Amsterdam, traindehij zowel de senioren als dejeugd. Cor is een trainer diegraag daar waar mogelijk aanvallendvoetbal wil spelen metzijn selectie. Cor: ,,In de top vanhet amateurvoetbal telt ook hetresultaat, dus als de wedstrijder om vraagt neem ik ook genoegenmet een kleine overwinningof zelfs met een gelijkspel.Beter een punt dan helemaalniets, aldus de inwoner uit hetmooie Kudelstaart.”Cor is nieuwsgierig naar debeleving bij Fc Breukelen. ,,Een dorpsclub trainen is zekerwat anders dan een club uiteen grote stad. De beleving isnog puur en de vrijwilligerszijn eerder bereid wat te doenvoor hun cluppie. Ik heb metmijn staf veel zin in deze mooieuitdaging. Met technisch jeugdcoordinatorJeffrey Pfoster zalik periodiek overleggen over destand van zaken bij de talentvollejeugdspelers.”Over de voorbereiding en dedoelstelling bij FC Breukelen isCor helder: ,,Iedereen krijgt inde voorbereiding alle kansen opeen plek in de basis. Oude rechtenbestaan niet. Zolang mogelijkmeedoen om de prijzenen zo mogelijk een echte prijshalen. Vorig seizoen werden erveel te veel rode en gele kaartenuitgedeeld. Dat moet echt afgelopenzijn, je dupeert niet alleenjezelf maar ook het hele team.Ik ga daar echt bovenop zitten.”Er zijn voor mij relatief veelonbekende ploegen dit seizoen.Mijn assistent Richard Beekinkgaat zonodig een aantal onbekendetegenstanders analiserenom meer te weten te komen.“Je gaat nU op een lagerniVeaU WerKen, Hoe KiJKJe Daar tegenaan?Cor: ,,Laat ik heel eerlijk zijn,als ik eerder had kunnen rondkijkennaar een nieuwe uitdaging,dan had ik waarschijnlijkook het komend seizoen in deTopklasse gewerkt. Anderzijdsvoel ik me natuurlijk allerminstte groot voor de hoofd- ofeerste klasse, laat dat volstrekstduidelijk zijn.”Ten Bosch kijkt verder dan alleenhet speltechnische aspectvan zijn functie. ,,Het is vangroot belang, dat de relatie‘Het is van groot belang, dat de relatiemet de collega amateurverenigingen in denaaste omgeving van Breukelen goed is’met de collega amateurverenigingenin de naaste omgevingvan Breukelen goed is. Hetmoet bespreekbaar zijn, dat FCBreukelen , als hoogst spelendevereniging in Stichtse Vecht,profiteert van de talenten vanclubs uit onder andere Maarsen,Kockengen en Loenen.Maar alleen in en na goedoverleg met de betrokkenverenigingen benadrukt TenBosch, die zijn terugkeer als een“thuiskomen”ziet.Redactie: De start van FC Breukelen is tot op heden niet wat met verwacht had. De titelkandidaat in deeerste klasse A van het zaterdagvoetbal staat met 7 punten uit 5 wedstrijden op een zevende plaats.Cor voor aanvang van de voetbaltraining die avondstanDClub wed gew. gel. verl. Pnt1 Zuidvogels 5 4 1 0 132 LRC 5 4 1 0 133 Eemdijk 5 3 2 0 114 ARC 5 3 1 1 105 VVZ ‘49 5 3 1 1 106 Meern De 5 2 2 1 87 Breukelen FC 5 2 1 2 78 SVL 5 2 1 2 79 Roda ‘46 5 2 0 3 610 Nieuwland ASC 5 1 1 3 411 CSW 5 1 1 3 412 Nivo Sparta 5 1 0 4 313 Almkerk 5 1 0 4 314 Leerdam Sport 55 5 0 0 5 0TrainerscarousselClub za/zo trainer 2012/’13 trainer 2013/’14Argon za Jack Honsbeek Patrick LoenenArgon zo Alijn Hijman opgehevenAurora zo Gerard Pouw Gerard PouwAuzterlitz za Hans Kroon Hans KroonBenschop za Ed de Jong Michael van den BergBrederodes za Rene de Blok Rene de BlokBrederodes zo David Toxopeus David ToxopeusFc Breukelen za Willem Leushuis Cor ten BoschBunnik ‘73 za Ton Gruters Ton GrutersCDW zo Frits van den Berk Frits van den BerkFc De Bilt za Gerrit Plomp Gerrit PlompDe Meern za Rob Zomer Rob ZomerClub za/zo trainer 2012/’13 trainer 2013/’14 Club za/zo trainer 2012/’13 trainer 2013/’14De Meern zo Marinus Dijkhuizen Marinus Dijkhuizende Vecht zo Klaas Laansma Klaas LaansmaDelta Sports’95 za Rens van Dinter Rens van DinterDESTO za Ronald van Vark Ronald van VarkDEV za Michel van Aken Michel van AkenDHSC za John Doeser John DoeserDomstad/Majella zo Walter Walenburg Walter WalenburgDOSC za Cock Vis Cock VisFC Driebergen za Bert van den Brom Bert van den BromDSO/Ultrajectum zo Hicham Zouzou Hicham ZouzouDVSU za Hans Ultee Hans UlteeDWSM za Wim Dijs Wim DijsDWSV zo Kees van de Berg Kees van de BergEDO za Richard Eversen Wim van ArnhemElinkwijk za Glenn Somer Rob HilbertsElinkwijk zo John van Heezik John van HeezikEminent Boy’s za Erwin Sparendam Erwin SparendamFairplay SMVC zo Hakim Chatouani Hakim ChatouaniFaja Lobi zo Maikel Kranenburg Regillio SimonsFocus ‘07 za Joost Kooijman Marco VerbeekFocus ‘07 zo Herman Hofmann Ton van WiggenFZO za Jan Verburght Remco ClaessensGeinoord za Ruud van de Geest Rudy JansenGoy ‘t zo Arie de Jongh Nico KnoopHercules za Harrie SuveeHercules zo Jan Veldhuizen Jan VeldhuizenHertha zo Ton van Burik Ton van BurikHMS za Altay demirci Altay demirciHouten zo Pascal Hoogland Herman WallenburgIJFC za Frans Grondman Frans VermeulenJonathan za Jan Gaasbeek Jan GaasbeekJSV Nieuwegein za Peter van Herpen Frank van der KleijJSV Nieuwegein zo Arie de Koning Gerard van RooijenKampong zo Ingmar de Jong Ingmar de JongKockengen za Herman Verrips Patrick HilhorstLopik za Michel de Ridder Bertus van SchaikMaarssen za John Dunsbergen John DunsbergenMaarssen zo Ronald van der Sluis Ronald van der SluisMagreb zo Youssef Mark VerkuylMontfoort za Emanuel Sluis Emanuel SluisMSV’69 zo Paul de Jong Gerard Broek manNita za Herman Schreurs Herman Schreurs/Cor StoofNieuw Utrecht zo Joeri Folkers nog onbekendOdijk zo Wouter Jansen Wouter JansenOdysseus za Pieter van de Grift Pieter van de GriftOSM za Ron van Arnhem Ron van ArnhemOSM zo Martin van Egmond Harrie SuveePatria zo Coco Fares Remco ClaessensPVC za Hans Cozijn Hans CozijnPVCV zo Omer Umut Ruud BijnenRUC zo Wesley Noordhof opgehevenSaestum zo Wilco Nap Wilco NapSCH’44 zo Erwin Luijten Erwin LuitenSchalkwijk zo Patrick de Ruyter Patrick de RuyterSporting’70 zo Michel Blokker Michel BlokkerSVF zo Ton Delfgou Olaf van RijkdomSVL za Jan Gaasbeek Jan GaasbeekSVM Maartensdijk za Wout van Donkelaar Wout van DonkelaarUVV za Ramon Graanoogst Ramon GraanoogstUVV zo Mustapha Talha Mustapha TalhaVianen za Marvin Loos Marvin LoosVIOD za Sander Huls Sander HulsVoorwaarts za Erik van der Wal Erik van der WalVreeswijk zo Henri Berghoef Henri BerghoefVriendenschaar zo Cor Prein & René Benschop Harrie BuurVSC zo Salvador Segura Peralta Salvador Segura PeraltaVSC za Jack de Hoogt Jack de HoogtVVIJ zo Herman Wallenburg David VechtVVJ za Wim van Arnhem P. van ArnhemZ U 1911 za Wim Pot OpgehevenZ U 1911 zo Henne Florie Arie de KoningZeist zo Milton Vaarnold Rob Snijders


advertentie20 oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 rondom voetbalGeen eigen Risicoen VolledigeTandheelkunde€ 20,- p. mnd!Meer info aan de balie,Tel: 030-2684882 ofwww.pluralistandartsen.nlVLOEREN-VLOEREVLOEREN-VLOEREN-VLOEREN!!Een CV-ketel bestel jeop warmteservice.nlGerookt eiken houten vloer laminaat aanbiedinG uw bestaande vloerVLOEREN-VLOEREN-VLOEREN!!wat gaat Uw kamerlaminaat kosten?white washals nieuwwGratis GeleGd, inclUsiefUw kamer bijvGratis GeleGd, inclUsiefbestaande wordGerookt ondervloer eiken en plinten7.50 x 360m houten (27m2) vloerondervloer en plintenGeschuurd en Geoliedcompleet GeleGdDe CV-ketel vervangen, Gerookt radiatoren plaatsen eiken of de badkamer verbouwen? houten Dat doet vloer u nietheeft laminaat net als aanbiedinGieder ander een uw drUk bestaande bezette vloerelke dag. Daarom wilt u goed advies en kiest u voor kwaliteit. Bij Warmteservice krijgt uagenda, wat gaat Uw dUs kamerlaminaat wanneer kosten? en waar moet U noU naarwhite washals nieuwwdeskundig advies over aankoop en installatie. Gratis GeleGd, inclUsiefUw kamer bijvtoe om die vloer Uit te kiezen?Gratis GeleGd, inclUsiefbestaande vloer wordondervloer en plinten7.50 x 360m (27m2)ondervloer en plintenGeschuurd en GeoliedWarmteservice verkoopt alle bekende merken CV-ketels, radiatoren, vloerverwarming,compleet GeleGdGerookt eiken houten vloer laminaat aanbiedinG uw bestaande vloerwat gaat Uw kamerlaminaat kosten?convectorputten, sanitair, dakbedekking en installatiemateriaal 2 tegen vaste lage prijzen! 2 white washals nieuwwGratis GeleGd,2inclUsiefUw kamer bijv2neem contact met ons op en U kUnt thUis vrijblijvend alle sooBestel online op warmteservice.nl of bezoek één van de 37 vestigingen in Nederland.2 2 2 2vanaf € 65,00 m vanaf € 39,00 m vanaf € 675,00 mvanaf € 19,00 mvraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkhedenwhite washGratis GeleGd, inclUsiefGratis GeleGd, inclUsiefondervloer en plintenU bent op ondervloer zoek naar een nieUwe en plintenvloer maarheeft net als ieder ander een drUk bezetteagenda, dUs wanneer en waar moet U noU naarNeem coNtact op met oNze adviseur:0641650054toe om die vloer Uit te kiezen?2 2vanaf € 65,00 mwww.vloerofferteaanhUis.nlvanaf € 39,00 mvraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkheden vrneem contact met ons op en U kUnt thUis vrijblijvend alle soorten vloeren bekijken, vergelijken en beoordelen!en U bent ook nog eens voordeliG Uit ook!!VLOEREN-VLOEREN-VLOEREN!!U bent op zoek naar een nieUwe vloer maarvanaf € 65,00 m vanaf € 39,00 m vanaf € 675,00 mvanaf € 19,00 mGratis GeleGd, inclUsiefbestaande vloer wordondervloer en plinten7.50 x 360m (27m2)vraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkheden ondervloer en plintenvraag naar de mogelijkheden Geschuurd en Geoliedcompleet vraag GeleGd naar de mogelijkheden2 2 2 2vanaf € 65,00 m vanaf € 39,00 m vanaf € 675,00 mvanaf € 19,00 men U bent ook nog eens vvraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkheden vraag naar de mogelijkhedenlamwat ga7.vanNee06wwWarmteservice WarmteserviceU bent op zoek naar Maarssen een nieUwe vloer Nieuwegein maarheeft net als iederIndustriewegander een30-06drUkRavenswadebezette1J✆ (0346) 57 13 31 ✆ (030) 280 61 51agenda, dUs wanneer en waar moet U noU naartoe om die vloer Uit te kiezen?U bent op zoek naar een nieUwe vloer maarheeft net als ieder ander een drUk bezetteagenda, dUs wanneer en waar moet U noU naartoe om die vloer Uit te kiezen?Neem coNtact op met oNze adviseur:0641650054www.vloerofferteaanhUis.nlNeem coNtact op met oNze adviseur:0641650054neem contact met ons op en U kUnt thUis vrijblijvend alle soorten vloeren bekijken, vergelijken en beoordelen!www.vloerofferteaanhUis.nlen U bent ook nog eens voordeliG Uit ook!!


eDitie UtreCHtronDom De fCOKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 21Het grote talent van FC Utrecht:Yassin AyoubGeboren: 6 maart 1994 te AmsterdamOpleiding: Jeugd AjaxContract: sinds 2012Debuut: Thuiswedstrijd tegen Willem IIHoogtepunt: Europees kampioen in 2011met Oranje onder 17Prijs: In 2011 Talent van het jaar(C) FCUPHOTO/FRANK ZILVER


22 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom De fCronDom VoetbalFC Utrecht zet traditie voort:wederom uniek bekertenueFoto’s:FCUPhoto/Frank ZilverJaarlijkse herdenkingDi Tommaso op 24 novemberrondom het duel fC Utrecht – aDo Den Haag staat fCUtrecht stil bij het overlijden van David di tommaso, inmiddelsacht jaar geleden. op 24 november 2005 overleed dealom geliefde en gewaardeerde centrale verdediger aaneen acute hartstilstand.Uit waardering en respect voor de overleden voetballer werd in meivan dit jaar op initiatief van SupportersVereniging FC Utrecht eenborstbeeld van David di Tommaso geplaatst op de Bunnikside. Audreydi Tommaso onthulde het borstbeeld in bijzijn van een aantal oudteamgenotenvan David.Houders U-pas voor10 euro naar FC UtrechtfC Utrecht is met gemeente Utrecht overeengekomen dathouders van de U-pas ook dit seizoen tegen gereduceerdtarief naar het voetballen kunnen. Voor slechts 10 europer wedstrijd bezoeken mensen met een laag inkomen,die wonen in Utrecht, Houten, De bilt, nieuwegein, iJsselsteinen stichtse Vecht, de wedstrijden van fC Utrecht instadion galgenwaard.Met de verlenging van deze samenwerking wil FC Utrecht zichtbaarmidden in de samenleving staan. De wedstrijden van FCUtrecht zijn op deze manier ook voor de circa 70.000 mensenmet een U-pas – en dus met een laag inkomen – tegen een eerlijkeprijs te bezoeken.Op vertoon van een U-pas kan één kaart worden gekocht vooreen plaats op één van de korte zijdes van het stadion. Toegangskaartenzijn verkrijgbaar in de FC Utrecht Fanshop. LET OP: Viade overige verkoopkanalen kunnen met de U-pas geen kaartená 10 euro gekocht worden.Dichtbij Stadion Galgenwaard parkerenDoor een nieuwe ontwikkeling bij fC Utrecht zijn voor dewedstrijd tegen naC breda, van zaterdagavond 19 oktober,voor het eerst losse e-parkeertickets verkrijgbaar.Voor 15 euro sta je vlakbij stadion galgenwaard in p3.Het ticket geeft toegang tot Parkeergarage Galgenwaard, gevestigdaan het Westplein achter de Cityside. Via afrit Stadion aande Waterlinieweg vind je de parkeergarage aan de rechterkant.Klik hier om je losse e-parkeerticket aan te schaffen.De losse e-parkeertickets zijn minimaal te verkrijgen tot heteinde van het seizoen. Zo is het mogelijk om per wedstrijd je teverzekeren van een parkeerplaats vlakbij het stadion.Voor seizoenkaarthouders van FC Utrecht is ook mogelijk omtegen een betaling van 125 euro een seizoenparkeerkaart tekopen voor P3. Deze kaart geeft voor de resterende competitiewedstrijdenvan het seizoen 2013/2014 toegang tot P3.Net als vorig seizoen speelt FC Utrecht zijn wedstrijdenin de KNVB beker niet in het thuis- of in het uittenue.Speciaal voor de bekerduels is een derde tenue ontwikkeld.FC Utrecht speelt in een afgeleide van het geelzwartetricot waarmee DOS in het seizoen 1957/1958 kampioenvan Nederland werd.DOS is één van de fusieclubs,naast Elinkwijk en Velox, waaruitFC Utrecht in 1970 ontstaanis. Tevens is het logo van DOS,evenals dat van de andere tweevoorlopers van FC Utrecht,sinds vorig seizoen terug tevinden in de kraag van de FCUtrecht-shirts.Vorig seizoen kwam FC Utrechtuit in het overwegend wittetenue, wat refereerde aan hetshirt waarin FC Utrecht inhet seizoen 2003/2004 debeker won. Nu volgt dus eengeelzwart tenue. FC Utrechtborduurt hierdoor voort op detraditie die vorig jaar is ingezet;ieder seizoen een nieuw, speciaalbekertenue.Het ‘DOS-tricot’ waarmee despelers van Jan Wouters in detweede ronde van de KNVBbeker al aantraden tegen FCDen Bosch, is te verkrijgen inde FC Utrecht Fanshop. Hetwedstrijdshirt kost 49,95 euro.De bijpassende wedstrijdbroeken sokken zijn verkrijgbaarvoor respectievelijk 24,95 euroen 12,95 euro.Het eerstvolgende duel waarinde selectie van Jan Wouters gaataantreden in het bekertricot ishet uitduel tegen TopklasserKozakken Boys uit het BrabantseWerkendam. Het duel in dederde ronde wordt gespeeld opdinsdag 29 oktober.


editie utrechtronDom RUBRIEK NAAM De fCoktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 23Coryfeeën kerenterug op Legend Dayeen groot aantal iconen uithet roemruchte verledenvan fC Utrecht keert op 3november terug bij de clubwaar zij glorieuze momentenbeleefden als spelersof als trainer. rondom hetduel fC Utrecht – sc Heerenveenwordt de jaarlijksterugkerende legend Daygeorganiseerd. een dagwaarop oud-spelers en–trainers van fC Utrechtterugkeren en herenigdworden met de supportersvan de club.De dag begint voor de legendsvan FC Utrecht met een samenzijnin één van de ruimtesin het hoofdgebouw van StadionGalgenwaard. Vervolgensmengen zij zich tussen de supportersop Fan Village en in deFC Utrecht Fanshop. Kort voorde aftrap lopen de helden vanweleer een ereronde, die wordtondersteund door een clip metmemorabele momenten op deschermen in het stadion.Stefaan Tanghe en RaymondGraanoogst hebben zich inmiddelsaangemeld, evenalsonder anderen Gerard van derLem, Ton de Kruijk en de doelmannenHans van Breukelenen Jan Willem van Ede.FC Utrecht on Tour trekt door de provinciehet dribbelen, passeren, aannemenvan de bal en de traptechniekkomen hierbij aan bod.Tevens worden diverse partijvormengespeeld.sCHolenbeZoeKOm kinderen te stimulerengezond te leven, brengt FCUtrecht Maatschappelijk tijdensFC Utrecht on Tour een bezoekaan één of meerdere scholen.Tijdens een interactieve middagstaan kinderen en (jeugd)spelersvan FC Utrecht gezamenlijk stilbij het belang van een gezondelevensstijl. Ter afsluiting hiervanlaten de kinderen in de zogehetenRen-je–rot quiz zien hoeveelzij weten over gezondheid envoeding.WeDstriJDbeZoeKDeelnemers aan de diverse activiteitenworden door FC Utrechtuitgenodigd om tegen een sterkgereduceerd tarief dé thuiswedstrijdvan FC Utrecht in hetdaaropvolgende weekend bij tewonen. De wedstrijd geldt als afsluitingvan FC Utrecht on Tour inbijvoorbeeld Soest of Woerden.aanKomenDe eDitiesIn de weken voorafgaand aanFC Utrecht – sc Heerenveen(03/11) doet FC Utrecht on TourDe Bilt en Den Dolder aan. Voordeze editie staan activiteiten geplandmet onder andere FC DeBilt, D.O.S.C., Rotaryclub De Bilt- Bilthoven en Zakelijk Heuvelrug.Vorig seizoen is fC Utrecht gestart met fC Utrecht ontour. Voorafgaand aan iedere thuiswedstrijd bezoektfC Utrecht, gedurende twee weken, een stad, dorp ofstadsdeel in de provincie. Hier vinden, onder andere bijscholen en amateurverenigingen, verschillende voetbalgerelateerde en maatschappelijke activiteiten plaats.ook wordt interactie gezocht met het lokale bedrijfsleven.VoetbalCliniCsOnder leiding van diverse FCUtrecht-trainers krijgt de jeugdvan de plaatselijke voetbalverenigingeneen voetbalclinic.Honderden kinderen krijgentraining in verschillende techniekonderdelen.Onder anderebeDriJfsleVenDe commerciële afdeling vanFC Utrecht is ook actief in FCUtrecht on Tour. Zij zoekt hetcontact met middenstands- enwinkeliersverenigingen en businessclubsin de stad, het dorp ofhet stadsdeel dat centraal staat.Bij de activiteiten die vervolgenstot stand komen, staan kennisdelingen informatie-uitwisselingcentraal.In december is FC Utrecht onTour op doorreis. In aanloopnaar de thuiswedstrijd tegenN.E.C. Op 6 december zijn deUtrechtse wijken Noord en Oostde plaatsen van bestemming.Met Utrecht Netwerk, de SintMaartenschool, USV Hercules enSporting ’70 zijn ook hier diversepartners gevonden. Direct nadatdeze editie is afgesloten, wordenDriebergen en Doorn bezocht.


advertentie24 oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 rondom voetbalVOETGOLFIN HET HARTJE VAN HET LANDSportief, hilarisch, gezelligen iedereen kan meedoen....Dat is voetgolf!Normaal tarief: volwassenen 12,50 per persoonen kinderen tot 15 jaar € 10,50Ga naar www.rondomvoetbal.nl en klik op voetgolfvoor de kortingsbon van € 1,50 per persoon.U betaald dan €11,- voor volwassenenen € 9,- voor kinderen tot 15 jaar.Voor reserveren en meer info,bel 030 2877777 of kijk op:www.downunderrecreatie.nlLocatie:Ravensewetering 1 Nieuwegein(Laagraven)


eDitie UtreCHtoUD rUbrieK fC trainer naam OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 25Erwin Koeman al binnen enkele maanden vertrokken‘Omstandigheden hier ondermaats’FOTO’S: FRANK ZILVER/FCU PHOTOSGrote verbazing maaktezich meester van de volgersvan FC Utrecht toen ErwinKoeman in november 2011plotseling zijn vertrekaankondigde. Hij was pasenkele maanden actief inGalgenwaard en niets leekop een snelle breuk. Maarineens was er die persconferentiewaarop Koeman demotieven voor zijn besluitbekend maakte.Door: Hans van EchteltZijn uitleg: ,,Wat ik mezelfkwalijk neem is dat ik me nietop de hoogte heb gesteld vande omstandigheden op hettrainingscomplex Zoudenbalch.Eenmaal aan het werk kwam iker achter dat ik de faciliteitenmiste om optimaal te werken.Daarbij ging het vooral omdingen als rust, prettige sfeer enprivacy.’’Hoe anders was het enkelemaanden eerder toen ErwinKoeman zijn contract tekende inde bestuurskamer van Galgenwaard.,,FC Utrecht heefteen mooie doelstelling, eenduidelijke visie en een fanatiekeaanhang. Allemaal elementendie me enorm aanspreken endie deze club tot een uitdagingvoor me maken,, ik denk goedbij deze club te passen’’ aldusKoeman eind mei 2011.En Frans van Seumeren sprakook nadrukkelijk zijn vertrouwenin Koeman uit. ,,Erwinheeft een open karakter en wilhier zijn ambities waarmaken,’’aldus de eigenaar van FCUtrecht. En technisch directeurFoeke Booy: ,,Erwin heeft veelervaring als topspeler en alstrainer. Deze groep heeft eenduidelijke leiding nodig.’’In mei 2011 oogde het dus allemaalveelbelovend rond hetaantrekken van Koeman die alstrainer eerder actief was bij RKCWaalwijk (2004-2005), Feyenoord(2005-2007), in HongarijeErwin Koeman links op de foto, toen nog samen met assistent-trainer Jan Wouters.(als bondscoach 2008-2010) endaarna dus FC Utrecht. Alsvoetballer was Koeman actiefbij FC Groningen (1978-1979),PSV (1979-1982), FC Groningen(1982-1985), KV Mechelen(1985-1990), PSV (1990-1994) enFC Groningen (1994-1998). Eenmooie loopbaan voor de op 20september 1961 in Zaandamgeboren Koeman die met Oranjeals absoluut hoogtepunt de Europesetitel behaalde. In totaalspeelde Erwin 34 interlands.Het besluit van Erwin Koemanom tussentijds bij FC Utrechtop te stappen,verraste destijdsook zijn twee jaar jongere broerRonald. ,,Ik wist al wel eenbeetje wat er bij hem leefdemaar deze beslissing heeft metoch nog verrast. Ik kreeg weleen telefoontje van hem dat ereen persconferentie op komstwas bij FC Utrecht waarin hijzou aangeven meteen te willenstoppen bij deze club. Daar konik niets meer aan veranderen,ik heb hem dan ook niet vanadviezen voorzien. Het is puurzijn zaak en het zegt ook ietshoe Erwin als mens in elkaarzit.’’Volgens Ronald voelde zijnbroer zich al een poosje niet zoprettig bij FC Utrecht. ,,Dan kanje twee dingen doen: blijvenzitten en niet langer functionerenzoals je wilt en moet. Ofje gevoelens uitspreken en datlaatste heeft Erwin nu gedaan.Een bestuur heeft er recht opdat een trainer zich uitspreektover bepaalde zaken. Zelf heb iknooit in een soortgelijke situatiegezeten zoals mijn broer, al hebik ook wel eens een contract nietafgemaakt. Maar na amper driemaanden al vertrekken, dat isnatuurlijk wel erg snel.’’Achteraf lijkt het huren vanRodney Sneijder het enige,echte breekpunt geweest te zijntussen FC Utrecht en Koeman.En dus niet de trainingsfaciliteitenof het zogenaamde tekortaan privacy op Zoudenbalch.Erwin toonde zich ‘not amused’toen hij via Eredivisie Live hetnieuws hoorde dat de twintigjarigeAjacied voor de rest van hetseizoen was aangetrokken. ,,Ikben niet in dit besluit gekend.Hier is het laatste woord ooknog niet over gezegd, maar datzal ik binnenskamers en niet inde media doen. Ik wacht welop een belletje van de directie,’’aldus een verontwaardigdeoefenmeester.Technisch directeur Foeke Booyvond destijds dat Koeman juistblij moest zijn met de komst vaniedere versterking. ,,Zijn selectieis toch al totaal anders dan hijzich in mei had voorgesteld toenhij bij ons tekende. Niet alleendoor het vertrek van Mertens,Strootman, Van Wolfswinkel,Silberbauer, Cornelisse en Vormmaar ook door de langdurigeblessures van Duplan, Demougeen Wuytens. Met Sneijderhalen we een speler die vanmeerwaarde kan zijn voor FCUtrecht,’’ aldus Booy, toen nogin dienst.Erwin Koeman had zijn zinnengezet op het aantrekken vanmeedere spelers met ervaring.Op de avond dat hij van hetnieuws over Sneijder hoorde,zat hij toch al vol frustratie.Voor de derde keer op rij voeldeVan Bert Jacobs tot Jan WoutersKoeman zich benadeeld doorarbitrale beslissingen. Vitessekreeg een strafschop vanscheidsrechter Danny Makkeliehoewel de overtreding vanSarota op Buttner duidelijk buitenhet strafschopgebied werdgemaakt. Toen meteen na dewedstrijd ook nog bekend werddat FC Utrecht buiten hem omeen nieuwe speler had gehuurd,was de maat vol. En werd eigenlijkal de aanzet gegeven voorde tussentijds breuk die kortdaarna bekend zou worden.Assistent Jan Wouters, met wieErwin nog in het succesteamvan Oranje tijdens de EK van1988 speelde, zou het stokje vanhem overnemen.Dit is voorlopig de laatste aflevering uit de serie ‘trainers van FC Utrecht’. We begonnen destijds hetoverzicht met Bert Jacobs die zich als eerste trainer van FC Utrecht manifesteerde, met Fritz Korbach alsassistent. Daarna was Jan Rab aan de beurt die tussentijds moest vertrekken. Het stokje werd toen overgenomendoor een piepjonge Han Berger die op zijn beurt plaats maakte voor Barry Hughes die de ritniet volmaakte en na een 1-7-thuisnederlaag tegen AZ bijna letterlijk uit Galgenwaard werd verjaagd.Na Hughes kwam Nol de Ruiter die mede dank zij topscorer Erik Willaarts via de nacompetitie Europeesvoetbal haalde terwijl hij eerder ook al de bekerfinale had gewonnen tegen Helmond Sport. Metdank aan een late treffer van John van Loen, ver in blessuretijd. Daarna kwam Cees Loffeld die de ritniet zo volmaken. Het nieuws van zijn voortijdig vertrek lekte uit in een spraakmakende tv-uitzendingvan Barend en Van Dorp. Fafie volgde hem op en Koning Ab smeedde FC Utrecht tot een homogeengezelschap hetgeen opnieuw in Europees voetbal resulteerde.Leo van Veen en Simon Kistemaker waren vervolgens beduidend minder succesvol waana Nol de Ruiteropnieuw tijdelijk in beeld kwam. Het duo Ronald Spelbos en Jan Wouters vormde daarna de technischeleiding van FC Utrecht. Ze werden op hun beurt opgevolgd door Frans Adelaar en Foeke Booy. Wimvan Hanegem werd daarna binnengehaald maar De Kromme zou evenmin de contractperiode volmaken.De nieuwe clubeigenaar Frans van Seumeren verweet hem een tekort aan discipline.Ton du Chatinier was destijds zijn assistent en werd ‘in het diepe’ gegooid, niet zonder succes. Dat kanniet gezegd worden van diens opvolger Erwin Koeman die het slechts drie maanden in Galgenwaardvolhield. Jan Wouters, samen met Rob Alflen, sluit deze toch wel indrukwekkende rij van oefenmeesters.Hij staat voorlopig nog onder contract en zal misschien op termijn als bewaker van de Utrechtsevoetbalcultuur gaan fungeren. Maar uit bovenstaand overzicht blijkt: een trainer bleek ook vaak eenpassant in de historie van de Utrechtse fusieclub. Dus afwachten maar...


26 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalHoveniersbedrijfM. van DamAanleg • Onderhoud • OntwerpSuper knap op de foto.Voor jezelf, voor een anderSuper aDVertentie knap op de foto.Voor jezelf, voor een anderof Super knap op de foto.ofvoorvooreeneengoedgoed doel.doel.Voor jezelf, voor een anderof voor een goed doel.Tel: 06 - 526 345 25, 0348 - 44 89 63,www.hoveniersbedrijfvandam.nl, info@hoveniersbedrijfvandam.nl06 06461 755 88contact@irisspaink.nlirisspaink.nlPrijssestraat 68 684101 4101 CS CS Culemborg030 - 2800 743info@reinkebedrijfskleding.nlshowroomutrechtma t/m vrijdag9.00 - 17.00 uur06 461 755 88contact@irisspaink.nlirisspaink.nlPrijssestraat 684101 CS CulemborgSCOREN DOE JE BIJ PELS SCOOTERS!VELDZIGT 55 DE MEERN TEL. 030 - 66 22 646 WWW.PELSSCOOTERS.NLTel. 030 - 7434477AutorijschooL KOKL beter lessen - sneller slagen L0111906.pdf 1 20-9-2013 9:12:35www.zarioh.nlKwaliteit, Betrouwbaar en ErvaringTel : 0346-555724 / 030-2880194Tel. 030 - 74344770111906.pdf 1 20-9-2013 9:12:35LoodgietersbedrijfMarcel van NoortGrote Wade 28 | 3439 NS Nieuwegein | T 030-2660588 | F 030-2626121Han Abelsma &Han SteketeeCitadeldrift 23436 CN NieuwegeinTel.: 030 - 6033810Algemene fysiotherapie, sportbegeleiding,reactivatie van ouderen en bedrijfsfysiotherapie.Directe toegankelijkheid (verwijzing niet nodig!)www.fysiotherapieabelsmasteketee.nl | info@fysiotherapieabelsmasteketee.nlHardlopen is méér dan alleen maar achter een bal aan lopen.Een goede houding is de basis voor beweeglijkheid en souplesse.Met de juiste looptechniek ben je sneller dan je tegenstander, enmet een betere conditie hou je het langer vol. Kies voor looptraining!MookieRunning verzorgt:• Hardlooptraining• Trainingsschema’s op maat• Video-analyse looptechniek • Personal Fitness TrainingFred van Mook | 06-53339501 | info@mookierunning.nlGrip op waterGelderlandhaven 2x3433 PG NieuwegeinT: (0)30 - 760 10 30M: (0)6 - 52 72 78 99E: info@gripopwater.nlW: www.gripopwater.nlLoodgietersbedrijfMarcel van NoortJerry Bockstraat 533543 CA UtrechtE-mail: Noort125@wxs.nlTel. 030 - 670 18 47Fax 030 - 670 18 46Mob. 06 - 53 33 77 38R&E SCHILDERWERKEN BV- Schilderwerk binnen/buiten- Wandbekleding- Beglazing- Spuitwerk interieur/exterieurDe Hooge Hoek 30, 3927 GG RENSWOUDE, Edwin 06-55562116 / Remon 06-22919287Contact : info@re-schilderwerken.nl / Fax 0318-570230WWW.RE-SCHILDERWERKEN.NLJerry Bockstraat 533543 CA UtrechtE-mail: Noort125@wxs.nlTel. 030 - 670 18 47Amsterdamsestraatweg 303 BIS | 3551 CG UtrechtTel.: 030 75 23 977 Fax | Mob.: 03006 - 670 24698730 18 46| Fax.: 030 75 23 984Mob. 06 - 53 33 77 38Email: info@elffa.nl |Website: www.elffa.nlADMINISTRATIE EN FISCALITEIT√√√√√√√AccountantsverklaringenFinanciële RapportagesLoonadministratieBelastingaangiftesAdministratieBoekhoudingConsultancyWilt u meer weten over onze werkwijze en overige diensten, kijk oponze site of neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesTimmer & OnderhoudsbedrijfCoen van DamKeerkring 16, 3454 KX De MeernT: 030-6667774M: 06-53192499E: onderhoud@kpnmail.nlcarrosseriebedrijvenwww.schevers-schalkwijk.nl030-6011332www.mulder-houten.nl030-6371725


eDitie UtreCHtteamsponsorsrUbrieK naam OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 27Industrieterrein OudenrijnNaamrijk 6a3454 PX De Meern(030) 666 32 66info@autobedrijfbudel.nlWat doen wij?Reparatie/onderhoud alle merken, inkoop/verkoop nieuw en gebruikt,reparatie/onderhoud bedrijfswagens, A.P.K. benzine/diesel en gratis leenauto’s.Meer informatie? Ga naar onze websitewww.autobedrijfbudel.nlNIET VIES VAN HET ECHTE SCHOONMAAKWERKLIMBURGHAVEN 2E | 3433 PK NIEUWEGEIN | WWW.RTLCLEANING.NLE-MAIL INFO@RTLCLEANING.NL | TELEFOON 030-2875170 | TELEFAX 030-2671551Technische dienstverleningin onder andere:• Lichtinstallaties • Centrale antenne• Krachtinstallaties • Intercominstallaties• Telefoonnetwerken • Brandmeld- en• Data-netwerken ontruimingsinstallatiesHoofdsponsor vanRondom Voetbal:ELEKTROWERKENVAN DEN BRINK BVverrassend veelzijdigFranciscusdreef 40D3565 AC Utrecht030 266 1101www.elektrowerken.nlEWB_advRV_245x175mm.indd 1 26-11-12 19:45Service is onze kracht!www.jorditransport.nlJORDI TRANSPORTAMBACHTSWEG 233542 DE UTRECHTTELEFOON 030-2384030MOB. 06-51089940INFO@JORDITRANSPORT.NLADVERTEREN OP DE RUBRIEK TEAM SPONSORSWilt u ook met uw bedrijf en voetbalteam in deze rubriek staan?Neem dan contact op met 06-14281531


editie utrechtRUBRIEK fUtsal NAAM oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 29JCK-Aiso voor het tweede seizoen in de EredivisieHet team van Khalid Elbaz staat voor het tweede seizoenin de landelijke Eredivisie competitie zaalvoetbal. Dethuiswedstrijden worden op vrijdag- of zaterdagavondgespeeld in Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein. Opde website van JCK-Aiso kan je het programma vindenvan de thuiswedstrijden van JCK-Aiso 1.Door: Charles JongeriusZoals elk seizoen, heeft detechnische staf van JCK-Aiso1, bestaande uit Khalid Elbaz,Houcin Mahdad en MoBen Haddou weer een aantalnieuwe spelers aan het teamtoegevoegd. Nieuw dit seizoenis dat spelers zowel op het veldals in de zaal mogen uitkomen.Volgens de licentievoorwaardenvan de Eredivisie van vorigseizoen moest een speler kiezenvoor het veld of de zaal. Bijnaalle spelers die momenteel spelenbij JCK-Aiso 1 spelen ookop het veld. Het voordeel is datspelers vaak in topconditie zijn.Het nadeel is wel dat het risicoop blessures hoog is.JCK-Aiso 1 heeft een brede selectievoor dit seizoen. De spelersvan vorig seizoen die ook ditseizoen bij JCK-Aiso spelen zijn,Zeb den Uyl, Hafid Charadi, TevfikCeyar, Faiz Labyad, RenatoDroefs, Sercan Kurdal, VincentGriet en Ismail Ouaddouh.De volgende spelers zijnaangetrokken om het team teHet eerste team van JCK-Aisoversterken, Manuel Hoogewoning(ZSW), Amir Alisic (BAX),Burak Dudukcu (FC Husky),Sjaak Termaaten (Sparta Nijkerk),Marco Miltenburg (FCDe Reigers), Anes Beslija (Spartaan20) en Wendl Droefs.De doelstelling voor JCK-Aiso1 is met de huidige spelers ende komst van de nieuwe spelershoopvol, men verwacht dit seizoente eindigen op plaats 5 tot8 in de landelijke eredivisie.De seizoensstart van JCK-Aisohad men beter verwacht, deeerste competitiewedstrijdwerd verloren met 7-4 vanLZV/Kuypers in Lichtenvoorde.De tweede competitiewedstrijdstaat gepland op 27september 2013 tegen FCK/DeHommel (tijdens het schrijven,is deze wedstrijd nog nietgespeeld).de volgende bekerronde is JCK-Aiso 1 uitgeloot en zal daarnaweer instromen.Het bestuur (Ahmed El Jerari,Charles Jongerius, HoucinMahdad, Mo Ben Haddou enKhalid Elbaz) van JCK-Aiso wildit seizoen de vereniging verdergaan professionaliseren.Zo is het bestuur uitgebreidmet Brahim Boulachyani, hij zalzich merendeel bezig houdenmet sponsoring.Het aantal leden van de “Vriendenvan JCK-Aiso” is enormgegroeid, bij een lidmaatschapontvangt men een gratis seizoenkaartvoor alle thuiswedstrijdenvan JCK-Aiso 1.Verder is combinatiefunctionarisGeoffrey van der Boomaangetrokken, hij gaat voorJCK-Aiso zich richten op descholencompetitie in Nieuwegeinen gaat op termijn eenzaalvoetbalschool opzetten,waar alle talentjes zich kunnenvoorbereiden op de jeugdcompetitievan JCK-Aiso. De jeugdvan JCK-Aiso speelt dit seizoenop het hoogste niveau zaalvoetbalin West 1, zowel de C als deD komen uit in de Topklasse.Verder heeft JCK-Aiso voor ditseizoen een ambassadeur aangetrokken,zijn naam is ZakariaLabyad , zijn naam zal gekoppeldworden aan JCK-Aiso.Je kan JCK-Aiso volgen viawww.jck-aiso.nl, twitter jck_aiso of facebook, de jeugd heeftsinds kort een eigen websitewww.jck-aiso.nl/jeugd en twitterjck_aiso_D1Khalid Elbaz, Zakaria Labyad en Houcin Mahdad.In de bekerwedstrijd heeftJCK-Aiso 1 meer succes, deeerste ronde heeft JCK-Aiso1 in Schagen het op moetennemen tegen Scagha’66 (eerstedivisionist), deze wedstrijdwerd gewonnen met 2-1. Voorstand eredivisiestand topklasse astand Hoofdklasse astand Hoofdklasse bTeamwedst. punten1 Groene Ster 3 92 HV Veerhuys 4 93 CFE Ciba/VDL Groep 3 74 FCM Dichtbij 3 75 Hovocubo 3 66 JCK-Aiso 3 37 LZV Kuypers 3 38 FCK Hommel 3 39 AORC Lebovastgoed 3 310 TPP 3 311 Leekster Eagles 4 112 TZR Fermonia Boys 3 1Teamwedst. punten1 FC De Ruif 5 102 AORC/Lebo Vastgoed 2 5 103 DVO'98 4 94 HZV/Het Vennewater 4 95 Kawin 5 86 Architectenburo Nieuweboer 5 77 Jos Geerling 5 78 Vrone 4 69 Plein'83 5 610 AC Kingdom 5 411 Annour 4 312 The Counters 5 1Teamwedst. punten1 Zwaag 5 132 Texel'94 4 123 Wognum Nicols 5 104 Andijk 3 95 Hovocubo 2 5 96 Zvv Volendam 2 4 67 Sparta'67 5 68 Genclik United 2 39 Hercules 3 310 Bliksem 5 Alkmaar 5 011 HV/Veerhuys 2 3 012 Vrone 2 4 0Teamwedst. punten1 ASC Nieuwland 4 122 FC de Reigers 5 123 GS'76 5 94 Allen Weerbaar 5 85 Legmeervogels 3 76 ZVVN'77 4 77 JCK-AISO 2 5 48 Hercules 2 2 39 FC Golden Stars 2 4 310 SV Parkstad 4 111 Firtina'93 2 012 De Bilt 3 0In de Eerste Divisie is er geen team uit de regio Utrecht aanwezigHercules heeft de KNVB verzocht het team uit competitie te verwijderen naar aanleiding van een incident in de hoofdklasse B tussen het 2e team en Firtina '93.


aDVertentie30 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalUw handbewerktetegels kunt u halenbij de MakkummerTegelcentrale!0515 - 870033makkummertegelcentrale.nlWelkom bij Anton:Slagerij & Partyservice GelderblomBij Slagerij & Partyservice Gelderblom; Anton, kunt u terecht voor heerlijke vleesspecialiteiten.Deze komen van vaste afnemers waardoor ze garant kunnen staanvoor goede kwaliteit. Tevens kunnen wij uw gehele buffet of barbecue verzorgen.Klantvriendelijkheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Heeft u vragenover onze producten, vraag het dan gerust aan onze medewerkers in de winkel.Anton vd Pijl • Muntplein 33 • 3437AP Nieuwegein • telefoon: 030-6000594e-mail: nieuwegein@slagerijgelderblom.nl web: www.nieuwegein.slagerijgelderblom.nlwww.Ho lland Deu r en Ser vice.nlVoor supersnelle serviceaan bedrijfsdeurenHolland Deuren Service; een merk onafhankelijkebedrijfsdeuren service die gewoonkomt als u belt. Holland Deuren Service isgespecialiceerd op het gebied van onderhouden reparatie aan bedrijfsdeuren en met namede overheaddeur. Wij hebben alle onderdelenop voorraad en direct leverbaar.-U UR S2 4D E U R E N S E R VIC EVia ons GRATIS telefoonnummer0800 - 0 222 45624 uur per dag bereikbaarParts Express, altijd op tijdParts Express is uw flexibele, logistieke partner die inspeelt op uiteenlopendewensen van haar opdrachtgevers. Gespecialiseerd in debehandeling van kwetsbare goederen. En gemotiveerd om op tijd ennaar wens van de klant distributie en opslag te verzorgen. Om die redenkan Parts Express uiteenlopende bedrijven, waaronder een fors aantalimporteurs van gerenommeerde automerken, tot haar klanten rekenen.HoofdkantoorVestigingsmanagerNorbert van DuurenStuartweg 104131 NJ VianenDagdistributie &WarehousingDijkleger 44131 MA VianenT 0347 - 750600 F 0347 - 750610 info@partsexpress.nlNachtdistributie &Same Day ExpressStuartweg 104131 NJ VianenDag- en Nachtdistributie Same Day Express WarehousingOmdat ieder kind de beste kinderopvang verdientwww.kdvjansenenjansen.nl 0302995100Kapsalon Van Doorn is gespecialiseerd in knippen, zowel dames als heren.Loop zonder afspraak bij ons binnen, u hoeft bij ons nooit lang te wachten en wordtnatuurlijk altijd vakkundig geholpen.Vroege vogels knippen wij ook, want wij zijn 's ochtends al open vanaf 07.30 uur.Graag tot ziens bij Kapsalon van Doorn!030 - 6045958Winkelcentrum Nedereind 29 | 3431 ER Nieuwegein


eDitie UtreCHtonDer De DomOKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 31onDer De DomWat is dat met die man? Oké, de karakteristieke snor is aleven weg, net als de eens zo fraaie slag in zijn haar; doorkaalheid bruut verdreven. Toch straalt Leo van Veen (67),kekke rode sneakers aan zijn voeten, de energie uit van eenjonge hond. Zijn geheim: iedere week tennissen, voetballenen nu en dan een kopje muntthee. “Blij dat ik het fysieknog allemaal kan, ik heb er nog zoveel plezier in.”Door: Peter te Lintel Hekkert, foto Rob ZomerJeUgD“Ik ben geboren op de Abstederdijk,zo’n 500 meter van hetstadion. Een fijne jeugd, bol vanvoetbal. Mijn vader speelde bijDOS, in de naoorlogse jaren,met mannen als Henk Temmingen Evert Veltmeijer, die ze ‘demuis’ noemden omdat hij zoklein was. Helaas is hij jongoverleden, op zijn 36e, aan eensimpele infectie, iets waar jenu zo van zou opknappen. Alsapotheker werkte hij veel metpenicilline. Daar was hij immuunvoor geworden, dus debehandeling sloeg niet aan. Hijhad net de drogisterij van mijnopa overgenomen, in de Zonstraat.Zo bleef mijn moederachter met die zaak en vier kinderen;mijn broer Jan, mijn zusIneke, mijn jongste broer Co enik. Maar zij heeft het fantastischgedaan. Wij kwamen niets tekort en zij heeft de winkel tothaar 65e heel succesvol draaiendegehouden.”grootste VrienD“De bal is eigenlijk mijngrootste vriend. Altijd geweest.Een keer heeft mijn vader metDOS in Engeland gespeeld.Ik was een jaar of zeven. Toenhij terugkwam, had hij eenrubberen bal mee voor mijnbroer Jan en ik. Dat was wathoor, zulke had je hier nog niet.De Engelse bal noemden wehem. Heb ik tot mijn twaalfdemee gespeeld. Ik heb altijdeen groot talent gehad voorde bal. Naast het voetballenheb ik van mijn veertiende totmijn achttiende gevolleybalden ben zelfs geselecteerd voorhet Utrechtse jeugdteam. Tot ikhet niet meer kon combineren.Met dat volleybal heb ik wel debasis gelegd voor het koppen.Ik leerde omhoog gaan, evenhangen op het hoogste punt endan in de lucht uithalen. Daarheb ik in mijn voetbalcarrièreecht profijt van gehad. Ik verloorvrijwel nooit een kopduel.Verder kon ik aardig biljartenen tennissen.”Voetbal“Ik heb geluk gehad dat ikvan voetbal mijn beroep konmaken. Gewoon fantastisch.Al duurde het wel even voorhet op stoom kwam. Op mijnnegentiende, in 1965, maakteik mijn debuut in de Eredivisie.Op een gegeven momentmoest ik in militaire dienst, bijde marechaussee. Daar warenze erg streng, ik kreeg geenvrij om te trainen en te voetballen.Ik kreeg wel toestemmingom voor het Nederlandspolitie-elftal te spelen. Netvoor ik afzwaaide sprak ik JanZwartkruis, oud-bondscoachen jarenlang trainer coach vanhet Nederlands militair elftal,die zei: ‘Potverdorie, waaromheb je dat niet eerder gezegd?.je had bij mij in het Nederlandsmilitair elftal kunnen spelen!’Tja… het heeft me gewoontwee jaar gekost.”goaltJesDief“Ja, ik heb er aardig watgemaakt voor DOS en laterFC Utrecht. Er zal niet zo snelmeer iemand komen die datevenaart. Als je er nu twintigin een seizoen inschiet, word jemeteen weggekocht. In die tijdlieten ze je niet makkelijk gaan.Zo probeerde Ajax me al 2 keereerder te halen, maar Utrechtwilde me houden. Het ging nietdoor. Je had toen andere transferregels,nog geen Bosmanarrest.Op mijn 36e ben ik alsnoggegaan. Ik wilde ook wel eenkeer kampioen worden [lacht].Jammer dat het niet eerder kon.Maar ben uiteindelijk toch noglandskampioen geworden enheb ook nog de beker gewonnenmet Ajax.”UtreCHt“Een mooie en gezellige stad,niet te groot en, zeker omdater veel studenten wonen, erglevendig. Ik woon al jaren inWijk bij Duurstede en hoef echtniet iedere maand de Dom tezien, maar ik heb nog veel metUtrecht. Vroeger kende ik eralle leuke tentjes, de discotheken,de mensen aan de deur.Alle voetballers kwam je opzondagavond in de stad tegen.Ik kwam vaak in de River Barvan Frans de Bruin, zo’n pijpenlaatjein Rivierenwijk waar jebovenop elkaar stond. Vreselijkgezellig.”VroUW“Marja en ik zijn al sindsnovember 1968 getrouwd. Zijis ook een Utrechtse, maar wehebben elkaar ontmoet tijdenseen vakantie in Noordwijk. Zeis overal bij geweest, zeker inMister FC Utrecht Leo van Veen is onvermoeibaar‘De bal is nog steedsmijn grootste vriend’mister fC Utrecht, die titel krijg je niet zomaar. leo van Veen (Utrecht, 6 juni1946) speelde dan ook dertien jaar bij de club uit de Domstad, waar hij in367 wedstrijden het geweldige aantal van 146 doelpunten maakte. Zijn langecarrière (21 jaar, 555 wedstrijden, 174 goals) ving aan bij Dos en leidde deapothekerszoon uit de wijk abstede verder nog langs los angeles aztecs, ajax(1982-1983: kampioen en bekerwinnaar) en rKC. als trainer werkte hij voorVVV Venlo, rKC (1987-1988: kampioen eerste divisie), fC Utrecht (1993-1995),go ahead eagles, ajax Cape town, al nasr (Dubai) en al sad (Qatar). Hij is nutechnisch manager bij het slowaakse as trencin van tscheu la ling.mijn beginjaren bij DOS. Zelfkomt ze uit het onderwijs. Sportgeeft wat, maar het vraagt ookwat, zeker van je partner. Jebent heel veel van huis, gaat optrainingskampen, wedstrijdvoorbereidingen,werkzaamhedenin het buitenland of eldersin Nederland. Verjaardagenworden verschoven, bezoekjesafgezegd. Daar moet jepartner wel mee om kunnengaan. Daarom vind Marja datik minstens 15 jaar korter bengetrouwd dan zij, omdat ik dietijd toch niet thuis ben geweest.Ik mag wat dat aangaat nietklagen. Marja volgt het voetbalheel goed en slaat alles op, datis ongelooflijk. Als ik een uitslagof zoiets niet weet, vraagik het haar. Zij weet het altijd, ismijn levende encyclopedie. ”KinDeren“Wij hebben twee dochters, Lisette(44) en Masja (43), en eenzoon, Remco (37). De oudstewoont in Leidsche Rijn en heefttwee kinderen, Sam (11) en Tess(9). Mijn andere dochter zit inBelgië, Overpelt. Zij heeft eenhoge functie bij Center Parcs,waar ze het entertainment voorregelt. Die gaat al die parkenin Europa langs. Remco issportleraar op Schoonoord, eenmiddelbare school in Doorn enwoont in het hartje van de stad.Nee, hij had niet de ambitie ombetaald voetbal te spelen. Maarhij kon en kan nog steeds heelaardig voetballen, is technischen tactisch een goede speler. Hijspeelt bij Hercules in een heelgezellig team met jongens dieelkaar al jaren kennen.”Hobby’s“Pfff…vooral sport toch. Iktennis zeker een keer per weeken als het even kan train ik nogtwee keer in de week met hetgroepje van Sjaak Swart. Diedoet dat al dertig jaar. Dat iswat hè? Die man is inmiddels75! Maar nog net zo fanatiek alsvroeger Een heel gemengd gezelschap,van merendeel oudvoetballers.Simon Tahamataen Guus Hiddink komen, als zein het land zijn, Glenn Helderaf en toe, Olaf Lindenbergh,Jack de Gier, maar ook Freekde Jonge die zich zo fit houd .Doen we rondootje, een partijtje,voetvolley. Zo leuk! En jeblijft er fit bij. Blij dat ik fysieknog zulke dingen kan.”goDsDienst“Katholiek van huis uit. HetRoomse is er wel af, wij kunnende Paus niet zo goed volgen,maar in gedachten heb ik tocheen bepaald geloof; dat zit ergewoon in. Iedere kerst gaanwe naar de kerk. En in het buitenlandbezoeken we ook vaakkerken. Niet voor het geloof,maar als je daar binnen bent iser een stilte die een bepaalderust uitstraalt.teleVisie“Wisselt van documentairestot The Voice en 1 tegen 100.De samenvattingen van StudioSport pak ik altijd mee en bijbelangrijke wedstrijden opzaterdag zonder ik me even af.Wat ik erg goed vind: Toren C,met die maffe dames. Je hebtnu interactieve tv hè? Dan kunje eens wat overslaan en het devolgende dag kijken. En doorspoelen.Hup, pfffrrrt, weg diereclame! Ideaal.”tHee“Of ik koffie wil? Nee dank je,dat drink ik nooit. Doe maareen kopje thee. Lekker met eenwat citroen erin. Of munt thee.Wat ze zeggen over theedrinkers?O, maar daar trek ik meniks van aan [lacht].”


32 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 toppersronDom VoetbalAMSTERDAM & UTRECHTTopTeamRanglijstaan het eind van dit seizoen is er een goudenDom voor het best presterende team uit deregio Utrecht en amersfoort. behalve de goudenDom heeft grill-restaurant steakZ, op defoodspot in Utrecht, 500 euro beschikbaar gesteldvoor het winnende team met het hoogstegemiddelde cijfer.Winnaar van de Gouden Dom 2012/2013 FC De Bilt, ook nu weer hoog in de ranglijst van dit seizoen.Topteam ranglijstTEAM WEDSTR PT GEM. PT NIVEAU TOT TEAM WEDSTR PT GEM. PT NIVEAU TOTDe berekening om tot het beste TopTeam gekozen teworden is simpel. Het aantal behaalde punten wordtgedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Ditcijfer wordt met een wegingsfactor vermenigvuldigdwaardoor het niveau verschil tot uitdrukking komt. Een6 in de hoofdklasse levert dan een hogere plaats opdan een 6 in bijvoorbeeld de vijfde klasse.FC De Bilt werd de winnaar van het afgelopen seizoen.1 magreb '90 5 15 3,000 0,8 2,402 Hercules 4 8 2,000 1 2,003 vv de meern 5 11 2,200 0,8 1,764 Hoogland 5 10 2,000 0,8 1,605 VVZ '49 5 10 2,000 0,8 1,606 fC de bilt 5 15 3,000 0,5 1,507 Houten 5 15 3,000 0,5 1,508 ZU 1911 4 12 3,000 0,5 1,509 JsV nieuwegein (za) 5 12 2,400 0,6 1,4410 benschop 5 12 2,400 0,6 1,4411 de Vecht 5 13 2,600 0,5 1,3012 Kockengen 5 13 2,600 0,5 1,3013 sVm 5 13 2,600 0,5 1,3014 vv de meern (za) 5 8 1,600 0,8 1,2815 Vop 5 12 2,400 0,5 1,2016 Kampong 5 12 2,400 0,5 1,2017 fC breukelen 5 7 1,400 0,8 1,1218 elinkwijk 5 7 1,400 0,8 1,1219 odijk 5 11 2,200 0,5 1,1020 UVV 5 11 2,200 0,5 1,1021 so soest 5 9 1,800 0,6 1,0822 Woudenberg 5 9 1,800 0,6 1,0823 argon 5 9 1,800 0,6 1,0824 seC 5 13 2,600 0,4 1,0425 sCH '44 5 10 2,000 0,5 1,0026 toV 3 6 2,000 0,5 1,0027 Hooglanderveen 4 10 2,500 0,4 1,0028 sVl 5 6 1,200 0,8 0,9629 roda '46 5 6 1,200 0,8 0,9630 geinoord 5 8 1,600 0,6 0,9631 apWC 5 12 2,400 0,4 0,9632 rivierwijkers 3 7 2,333 0,4 0,9333 DHsC 5 9 1,800 0,5 0,9034 saestum 5 9 1,800 0,5 0,9035 focus '07 5 9 1,800 0,5 0,9036 Hoograven 4 9 2,250 0,4 0,9037 brederodes(za) 5 11 2,200 0,4 0,8838 maarssen (za) 5 11 2,200 0,4 0,8839 msV '19 4 7 1,750 0,5 0,8840 Delta sports '95 5 7 1,400 0,6 0,8441 Quick amersfoort 5 8 1,600 0,5 0,8042 brederodes 5 8 1,600 0,5 0,8043 DWsV 5 8 1,600 0,5 0,8044 VViJ 5 8 1,600 0,5 0,8045 ardahanspor 5 10 2,000 0,4 0,8046 focus '07 5 10 2,000 0,4 0,8047 lopik 5 9 1,800 0,4 0,7248 DosC 4 7 1,750 0,4 0,7049 Jonathan 5 7 1,400 0,5 0,70Nieuwe trouw & feestlocatie aan het water in Bunnik. Gezellig, bijzonder & gastvrij!Bel nu voor een vrijblijvende afspraak: 030 204 05 42De Landgoederij B.V. • Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik (Utrecht) • Tel.: 030 204 05 42 • www.delandgoederij.nl


eDitie UtreCHttoppersOKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 33Let us entertain you!Avond stappen, uit eten, vrijgezellendag of familiefeest?Bij Brothers Horeca Groep vind je altijd een leuke invulling van je avond uit!Bezoek www.bhg.nl voor de locaties en houd onze facebookpagina inde gaten voor het laatste nieuws en de leukste acties!www.bhg.nl - brothersHG - brothershorecagroepMeeste puntenClub Weds. gew. gel. verl. punten1 Magreb '90 5 5 0 0 152 JSV Nieuwegein 5 5 0 0 153 Bilt FC De 5 5 0 0 154 Scherpenzeel 5 5 0 0 155 Houten 5 5 0 0 156 SVM Maartensdijk 5 4 1 0 137 Kockengen 5 4 1 0 138 Benschop 5 4 0 1 129 VOP 5 4 0 1 1210 SVMM 5 4 0 1 1211 Kampong 5 4 0 1 1212 Zwaluwen Utrecht 1911 4 4 0 0 1213 APWC 5 4 0 1 1214 Eemdijk 5 3 2 0 1115 Brederodes 5 3 2 0 1116 Maarssen 5 3 2 0 1117 Meern De 5 3 2 0 1118 Odijk 5 3 2 0 1119 Hoogland 5 3 1 1 1020 VVZ '49 5 3 1 1 10WegingcoëfficiëntenHoofdklasse – 11e klasse – 0,82e klasse – 0,63e klasse – 0,54e klasse en lager – 0,4Trainer van FC De Bilt Gerrit Plomp (links),ontvangt de Dinercheque van 500 euro vanMarco vd Meer van SteakZ.Minste goals tegenClub Weds. gew. gel. verl. punten tegen1 Houten 5 5 0 0 15 12 Bilt FC De 5 5 0 0 15 23 Scherpenzeel 5 5 0 0 15 24 Hooglanderveen 4 3 1 0 10 25 SVM Maartensdijk 5 4 1 0 13 36 SVMM 5 4 0 1 12 37 Meern De 5 3 2 0 11 38 Kampong 5 4 0 1 12 39 Rivierwijkers 3 2 1 0 7 310 Lopik SV 5 2 3 0 9 311 Elinkwijk 5 2 2 1 8 312 ZU 1911 4 4 0 0 12 413 Magreb '90 5 5 0 0 15 414 Eemdijk 5 3 2 0 11 415 Maarssen 5 3 2 0 11 416 JSV Nieuwegein 5 5 0 0 15 517 MSV '19 4 3 0 1 9 518 Hoogland 5 3 1 1 10 519 Delta Sports '95 FC 5 2 2 1 8 520 TOV 3 2 0 1 6 5meest gescoorde goalsmeeste goals tegenClub Weds. gew. gel. verl. punten voor1 Bilt FC De 5 5 0 0 15 322 APWC 5 4 0 1 12 253 Scherpenzeel 5 5 0 0 15 234 JSV Nieuwegein 5 5 0 0 15 215 Focus '07 5 3 1 1 10 216 Faja Lobi KDS 4 2 0 2 6 217 SVM Maartensdijk 5 4 1 0 13 188 SVMM 5 4 0 1 12 179 Argon 5 3 1 1 10 1710 Hoograven 4 3 0 1 9 1711 SO Soest 5 2 2 1 8 1712 Kockengen 5 4 1 0 13 1613 Brederodes 5 3 2 0 11 1614 Saestum 5 3 0 2 9 1615 Houten 5 5 0 0 15 1516 VOP 5 4 0 1 12 1517 Ardahanspor VVU 5 3 1 1 10 1518 HVC 4 2 0 2 6 1519 ZU 1911 4 4 0 0 12 1420 Odijk 5 3 2 0 11 14Kampioensfoto 2012 van Magreb ’90, de huidigeranglijst aanvoerder in het topteam overzicht.Dit overkwam DSO/Ultratrajectum dit seizoen al35 keer. Foto: Dirk Jan KraanClub Weds. gew. gel. verl. punten voor1 DSO/Ultrajectum 5 0 0 5 0 352 Majella 5 1 0 4 3 283 Kismet 5 2 0 3 6 214 Bunnik '73 5 0 1 4 1 215 Patria 5 1 0 4 3 186 Baarn SV 5 1 1 3 4 187 Hercules 5 1 0 4 3 188 Cobu Boys 5 0 0 5 0 189 Vriendenschaar 5 0 3 2 3 1710 DWSM 5 1 0 4 3 1711 VVZA 5 1 2 2 5 1612 DESTO 5 1 1 3 4 1613 Driebergen FC 5 0 1 4 1 1614 Focus '07 5 3 1 1 10 1515 Vliegdorp 5 1 1 3 4 1516 VSC 5 0 2 3 2 1517 HDS 5 0 0 5 0 1518 Odysseus '91 5 0 0 5 0 1519 KVVA 4 2 1 1 7 1420 Eemboys 5 1 1 3 4 14RESERVEER NU: 030 287 7777!Inclusief: Ontvangstdrankje & driegangendinerin Down Under - Voetgolf - Versnelde entréevoor Brothers Festival DomeDown Under - Ravensewetering 1 (Laagravense plas t.o. Makro) - Nieuwegein - 030 28 77777 - www.downunder.nl


aDVertentie34 OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 ronDom VoetbalAdministratie & BelastingconsulentenAdministratie & BelastingconsulentenAdministratie BelastingconsulentenAdministratie & BelastingconsulentenPostbus 496 Bergweg 1713700 al Zeist 3707 ac ZeistPostbus 496 Bergweg 171Administratie & Belastingconsulenten3700 PostbusPostbusal Zeist 4964963707 BergwegBergwegac Zeist 1713700 al Zeist 3707 ac Zeist171Postbus 496info@vrn-advies.nlBergweg3700171al Zeist – 3707 t. 030 ac 699 Zeist 44 543700 al Zeist www.vrn-advies.nl info@vrn-advies.nl3707 ac Zeistinfo@vrn-advies.nl – t. 44 54t.f.03003069969944115434info@vrn-advies.nl –www.vrn-advies.nlwww.vrn-advies.nlt. 030 699 44 54– f. 030 699 11 34f. 030 699 11 34www.vrn-advies.nl – f. 030 699 11 34info@vrn-advies.nl – t. 030 699 44 54www.vrn-advies.nl – f. 030 699 11 340062535.pdf 1 30-5-2011 10:11:300062535.pdf 1 30-5-2011 10:11:300062535.pdf 1 0062535.pdf 1 30-5-2011 10:11:3030-5-2011 10:11:300062535.pdf 1 30-5-2011 10:11:30Al 10 jaar biedt annatommie een kwalitatief goede diagnose en snellebehandeling van alle bewegingsklachten en blessures binnen de verzekerdezorg. Gunstig gelegen in het Galgenwaard stadion te Utrecht met (gratis)parkeergelegenheid voor de deur. Wij hebben alles onder één dak:• Afspraak met orthopedisch chirurg + MRI, echografie en röntgen binnen 5 dagen• Diagnose & behandelplan binnen 10 dagen en als het nodig is binnen één werkdag• Operatie binnen 5 dagen• Gratis inloopspreekuur bij onze fysiotherapeuten en grote oefenzaal voor revalidatie• Sportmedisch Adviescentrum voor sportconsult en keuringen in AmsterdamHerculesplein 379, Utrecht | Bel: 030-7115900of ga naar www.annatommie.nl voor een afspraak.P&A Productiesinfo@djpeterhak.nl0343 - 56 16 7106 - 15 94 37 63Alles onder 1 dak voor een geslaagd feest!DJPETERHAK.NLgratis netvliescheck!Met deze voucher kunt u bij Specsavers gratis een compleetoogonderzoek inclusief NetvliesCheck laten uitvoeren.NetvliesCheckvoucherNetvliesCheck1in de winkelmaken we een fOtOvan Uw netvlies2deze wOrdt dOOr eenOnafhankelijkeOOgarts beOOrdeeld3binnen eenweek OntvangtU de UitslagNetvliesCheckUw vestiging!specsavers Utrecht Overvecht Roelantdreef 259 (naast Hunkemöller) 030 261 37721 voucher per persoon. De netvliesfoto’s worden beoordeeld door oogartsen en optometristen van oogheelkundigcentrum Best Eye Care en zijn een moment opname van de gezondheid van uw ogen waaraangeen garanties kunnen worden gekoppeld. © 2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.


eDitie UtreCHtClUbnieUWsOKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 35JONG MONTFOORTNEEMT DEEL AAN REGIOCUPIn samenwerking met Geinoord,Benschop, IJFC, Houten en JSVstrijdt Jong Montfoort om de eersteeditie van de Regio Cup. Dewedstrijden vinden plaats op dedinsdagavonden en is een mooiegelegenheid om jonge talentenvast voor te bereiden op hetgrote werk of om weer wedstrijdritmeop te doen. Dinsdagavond24 september stonden de eerstewedstrijden op het programma:Benschop-Geinoord 4-2, Houten-IJFC1-2 en Montfoort – JSV4-0 met een onvervalste hattrickvan Stanley Mailoa (zie foto).95ste vergadering v.v. M.S.V. ’19begin september werd bijv.v. m.s.V. ’19 voor de vijfennegentigstemaal sinds deoprichting van deze verenigingde algemene jaarvergaderinggehouden. Het werdeen bijzondere bijeenkomst,niet alleen vanwege de massaaltoegestroomde leden(wat in de huidige tijd bestuitzonderlijk genoemd magworden….), maar vooral omdatdeze vergadering in hetteken stond van het afscheidvan twee bijzondere functionarissen.Zowel penningmeesterCees spruit, alsooksecretaris gerard broekmanmochten na vele jaren hunwerkzaamheden in vol vertrouwenaan een opvolgeroverdragen.Voor de vele activiteiten die zij beiden,buiten de bestuurstaken om,ook voor de vereniging hebbenondernomen, waren zij al enigejaren geleden benoemd tot erelidvan de Montfoortse voetbalvereniging.Deze titel zat er dus nietmeer in. Het is ook de KNVB echterniet ontgaan welk een bijzondereheerschappen er bij M.S.V.’19rondlopen en uit handen van districtsvoorzitterJaap Verkroost ontvingenbeide mannen de goudenKNVB bondsspeld. Het spreektvoor zich dat de vereniging v.v.M.S.V.’19 enorm trots is op het inhun geledingen hebben van dezemensen en er daarbij natuurlijkvanuit gaat dat beide mannennog jaren aan de vereniging verbondenzijn en wellicht gaan voorde platina-variant van de KNVBwaardering (of moet die beloningnog worden ontworpen?).SVL op de 7e plaatsIn ontvangst nemen van de prijssVl uit langbroek, na eerstwinnaar te zijn gewordenvan de gemeente Wijk bijDuurstede en de provincieUtrecht, is op een verdienstelijke7e plaats geëindigdtijdens de landelijke verkiezingtot leukste verenigingvan nederland.Met elf andere provincies winnaarsmocht SVL de strijd aangaan.De deelname aan deverkiezing levert omniverenigingSVL onder meer positievepubliciteit en erkenning van devrijwilligers op. Deze positievepr. zorgt weer voor aantrekkingskrachtrichting nieuwe ledenen sponsors. Bij deze verkiezingdraait het niet om desportieve prestaties, maar omde maatschappelijke rol diede vereniging speelt op lokaalnivo. Bij het stemmen geeftmen cijfers voor zaken als bijvoorbeeldde onderlinge sfeeren de bijdrage van vrijwilligers.De bekendmaking vanDe trotse SVL-ersde leukste vereniging was op 1juli op Kasteel de Hooge Vuurschein Baarn. SVL was ruimvertegenwoordigd door ledenvan alle afdelingen. Eerst werdenalle provinciewinnaars bekendgemaakten naar vorengeroepen om de Award ende bijbehorende getuigschriftenin ontvangst te nemen. Deleukste sportvereniging werdHaag Atletiek uit den Haag.SVL kwam als 7e uit de koker,voorwaar een prestatie vanformaat. We hebben ons cluppieSVL zelfs landelijk goed opde kaart gezet. De waarderingdie SVL kreeg was een 8,88voor respect en sportiviteit. Debetrokkenheid van onze vrijwilligerswerd met 9,45 puntengewaardeerd.. De deskundigheidvan het bestuur werd met9,16 beloond.United Jeugd Cup 2013 wederom groot succesHet toernooiHet United Jeugdcup toernooi (UJC) is eenhoogwaardig voetbaltoernooi voor D1 elftallenvan betaald voetbalorganisaties. Hettoernooi heeft naamsbekendheid in heel Nederlanden het buitenland en wordt al jarengehouden op het mooie sportcomplex van JSVNieuwegein. De UJC onderscheidt zich ten opzichtevan andere voetbaltoernooien door dekwaliteit die geboden wordt.Manchester City, winnaar United Jeugd Cup 2013VrijwilligersDe United Jeugd Cup draait op vrijwilligers,‘crew members’ worden ze genoemd. Er is eenopbouwploeg, scheidsrechters, ballenjongensen –meisjes, teambegeleiders, gastgezinnen,mediateam, wedstrijdleiding, catering, sponsorspeurders,team trackers, een afbouwploegen nog veel meer.Rob Zomer van Rondom Voetbal reikt de eersteprijs uit aan de winnaars van de United Jeugdcup.MYMEDICALCENTRE.NLMYMEDICALCENTRE.NL Tel. 085-489 69 90Uw sport, onze zorg:GeneeskundeFysiotherapieDiëtetiekPodotherapieDe finaleIn een zenuwslopende finale, met Roelof Luingeals scheidsrechter, versloeg Manchester Cityhet uit Alkmaar afgereisde AZ met 1-2. Na eenflitsende start van Manchester City lag de balbinnen 1 minuut al in het net van AZ. Dat de finalevoor de Citizens geen walkover zou gaanworden bleek uit vechtlust van AZ Alkmaar watbinnen 5 minuten de rug rechtte en de standop 1-1 bracht. Dit was ook de ruststand. Detweede helft was net als de eerste helft eenspannende. Uiteindelijkschoot Manchester City de1-2 binnen. Met die uitslagmocht de beker de luchtin en werden zij gekroondtot winnaar van de UnitedJeugd Cup 2013!Manchester City won naast de eerste plaats ooknog de bokaal voor de topscorer 9 (links op defoto) en de beste speler.


10 x 12advertentie36 oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 rondom voetbalTechnische dienstverleningin onder andere:• Lichtinstallaties• Krachtinstallaties• Telefoonnetwerken• Data-netwerken• Centrale antenne• Intercominstallaties• Brandmeld- enontruimingsinstallatiesHoofdsponsor vanRondom Voetbal:ELEKTROWERKENVAN DEN BRINK BVverrassend veelzijdigFranciscusdreef 40D3565 AC Utrecht030 266 1101www.elektrowerken.nlEWB_advRV_245x175mm.indd 1 26-11-12 19:45Profiteer nu van extra veel voordeelop de ŠKODA Citigo Sprint.De Citigo is compact van buiten en ruim van binnen en voorzien van eencomplete standaarduitrusting, zoals dagrijverlichting, ESC, ISOFIX-voorbereidingen zij- en hoofdairbags. De Citigo Sprint is extra voor zien van airconditioning,Cruise control, Radio 'Funky' met MP3-functionaliteit en 14" Lichtmetalen velgen.Completer kunnen we het niet maken. Bovendien zit er op de Citigo Sprint ookeen aantrekkelijke financieringsactie van 5,99%. Of verzeker u, aansluitend opde standaard garantie, van één jaar langer zorgeloos rijplezier met de ŠKODAZekerheidspolis voor slechts € 99,-. Sprint dus snel naar onze showroom.ŠKODAZekerheidspolisvanaf € 99,-36 mndfinanciering5,99%*Brandstofverbruik gemiddeld 4,15 L - 4,4 M 3 /100km (1 op 22,7 - 24,1) CO 2 -emissie 79 - 98 gr/km.Rekenvoorbeeld rente-actie 36 maanden financieringContanteprijsAanbetalingTotaalkredietbedragSlottermijn Termijnbedrag Totale door de consumentte betalen bedragŠKODA Citigo Sprint vanaf € 9.990,-Uw voordeel is € 525,-DebetrentevoetJaarlijkskostenpercentageFinanciering wordt verstrekt door ŠKODA Bank te Amersfoort. Ingeschreven in het handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH Zweigniederlassung Niederlande onder nummer 32099980 en is gevestigd teAmersfoort. Ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12000996. Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Aanbieding i.c.m. een ŠKODA Verzekering. Debetrentevoet zonder deze all riskverzekering 7,99%. Actieaanbod geldig t/m 30 november 2013. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Advieswijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.skodabank.nl.Looptijd€ 9.990,00 € 2.533,00 € 7.457,00 € 4.995,00 € 99,00 € 8.558,28 5,99% 5,99% 36 maandenGeen BPM14% bijtellingGeen wegenbelasting tot 1 januari 2014www.skoda.nlmuntstadGenoemde vanafprijs is incl. BTW en inruilvoordeel, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europesetestmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden,zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. De actieprijs is geldig t/m 31 december 2013 of zolang de voorraad strekt. De financieringsacties op dit model zijn geldig t/m 30 november 2013.ŠKODA CENTER UTRECHTLandzigt 18, 3454 PE De Meern, (030) 242 60 90info@skodacenterutrecht.nl, www.skodacenterutrecht.nlŠKODA BankŠKODA Leasing


eDitie UtreCHtVoetbal appOKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 37Het amateurvoetbal live delen en volgenrondomvoetbal.nl maakt het mogelijk! Door een samenwerkingmet smooVZ.com kunnen via de gratis smooVZapp bij alle wedstrijden live scores, wedstrijdcommentaaren leuke videofragmenten direct worden gedeeld op rondomvoetbal.nl.Voor een ieder langs het veld een kleinemoeite, maar zeer waardevolle toevoeging voor het amateurvoetbalin Utrecht en amersfoort.Deel de mooie momenten van het amateurvoetbalWekelijks worden de mooiste goals gemaakt op onze velden. Maar anders dan bij hetprofessionele voetbal, zijn er slechts bij enkele 1e elftal wedstrijden camera’s aanwezig.Met de SMOOVZ app kun je nu bij alle wedstrijden van jong tot oud gemakkelijk voorspellingen,live scores, wedstrijdcommentaar en videobeelden delen en doorplaatsenop Twitter, Facebook en Youtube.Wat is smooVZ?Met de app breng je als speler, trainer en toeschouwerde wedstrijden in beeld. Met SMOOVZ:• Een overzicht van alle officiële wedstrijden enuitslagen van jouw teamcompetitie en club• Voorspel elke week alle wedstrijden en speelmee in de voetbalpoule• Deel langs de lijn live scores enwedstrijdcommentaar• Schiet de mooiste goals op video in eenautomatische wedstrijdtijdlijnSpelers zien mooie goals en momenten in het voetbal graag terug. Trainers gebruikenvideobeelden graag als leermiddel om een spelsituatie uit te leggen. Ook de clubbestuurders,vrijwilligers en betrokken ouders die niet bij de wedstrijd aanwezig kunnenzijn, kunnen zo live via Rondomvoetbal.nl en SMOOVZ.com op de hoogte wordengehouden.live scores en wedstrijdverslagenDe app van SMOOVZ voor iPhone en Android is voor alle elftallen; van pupillen totsenioren. In samenwerking met Voetbal.nl toont SMOOVZ alle wedstrijdprogramma’sen officiële einduitslagen. Alle gedeelde live scores, wedstrijdcommentaar en videobeeldenworden door SMOOVZ in een automatische wedstrijdtijdlijn weergegeven. Zoworden de mooie wedstrijdmomenten bewaard. Bovendien zijn zo alle wedstrijdinformatieen videobeelden gemakkelijk terug te vinden voor iedereen.Direct op de clubwebsite of kantineschermenNiet alleen ‘live’ de Eredivisie volgen op de schermen in de kantine, maar alle livewedstrijdinformatie van de club direct op de eigen clubwebsite en kantineschermen.Ga voor meer informatie naar www.smoovz.com en neem contact met ons op voor demogelijkheden.Hoe werkt smooVZ?1. Ga naar de site (www.smoovz.com) of downloadhier de app voor Android of iPhone;Scan de QR code metje smartphone om direct deSMOOVZ app gratiste downloaden2. Check in op wedstrijdlocatie (sta in de applocatiebepaling toe);3. Deel live wedstrijdinformatie via je mobiel oprondomvoetbal.nl en op de clubwebsite.4. Film de mooie wedstrijdmomenten en upload zevanuit de app5. Automatisch jouw eigen wedstrijdsamenvattingmet scoreverloop, beeld en geluid.


advertentie38 oktober • JAArGANG 8, seizoeN ‘13-’14 • NUMMer 1 rondom voetbalVoor het vervangen van enkel naar HR++ isolatieglas.Loon- en grondverzetbedrijfVoor het vervangen van enkel naar HR++ isolatieglas.Voor al uw glasschadeVoor het vervangen en het leveren en/ofplaatsen van allerleivan enkel naarsoorten glas.Voor al uw glasschadeen het leveren en/ofplaatsen van allerleisoorten glas.HR++isolatieglas.db dobegroBenschop 06 - 51604391VOOR EEN PERSOONLIJKADVIES OP MAATVerzekeringen & Financieringen & HypothekenOnroerend goed & BelastingzakenAmstel 162 | 3961 HM | Wijk bij Duurstede | Tel. 0343 430352 | info@hfdverzekeringen.nl | www.hfdverzekeringen.nlAanlegOnderhoudVijversVlondersJuliana van Stolberglaan 22 | 3411 XD Lopik | 06 - 21 49 19 19 | 0348 - 42 33 19info@antondegildetuinen.nl | www.antondegildetuinen.nl* wandafwerking * binnen- en buitenschilderwerken * kleuradvisering * onderhoudswerkRESERVEER NU DEWINTERSCHILDERMET 10%KORTING!www.peekschilderwerken.nl06 - 271 728 50 / 030 - 666 45 74MTB School Nieuwegein - Clinics en Events - MTB verhuur en reparatieRob van Rheenen | Elandweide 27, 3437CL Nieuwegein M: 06 21625841 | info@mtbs-ng.nl | www.mtbs-ng.nlVerkoop Van gebruikte fietsen Vanaf 80 euroincl. twee maanden garantiewww.fietsverhuurutrecht.nlvoor fietsverhuur van 1 dag t/m 1 week en van 1 t/m 125 fietsen,bezorging is geen probleemreparaties klaar binnen 24 uur!! leenfiets in overlegnobelstraat 293 - tel. 030-23 008 49Koningin wilhelminalaan 2A - tel. 030-28 034 00Reparatie en verkoopvan gebruikte fietsenwww.fietspunt.netTel. +31 (0) 6-538 66 261 • E -mail: info@trikyra.nlwww.trikyra.nlbouwkosten envastgoedmanagementTotaal leverancier van:Licht • Geluid • Beeld • Podia• Beurzen en congressen• Productpresentaties• EvenementenSnijdersgildeplaats 1, 4105 TW CulemborgTelefoonnummer: (0345)-687090 | Faxnummer: (0345) 687099info@programkostensupport.nl | www. programkostensupport.nlMassagepraktijk RelaxareFutenweide 39, 3993 DP Houtenwww.massagepraktijkrelaxare.nl | info@massagepraktijkrelaxare.nlTel: 0307530479SchildersbedrijfBerrens06-51332041Wij bieden de volgende massages aan;Holistische massageSportmassageStoelmassageMedicaltapingSport tapingHotstone massageKruidenstempel massageOntspanningsmassage


eDitie UtreCHtFrank De Bleeckere: een wereldburger uit BelgiëTraditioneel organiseert de Scheidsrechtersvereniging DistrictUtrecht (kortweg: S.V.D.U.) in september haar openingsavondmet een gastspreker van formaat. Deze keer werd de zoektochtnaar een spreker verlegd naar België en kwamen we uit bij deinternationaal vermaarde scheidsrechter Frank De Bleeckere.ColUmnpatriCK De rUiJterrUbrieK Crosspass naam OKTOBER • JAARGANG 8, SEIZOEN ‘13-’14 • NUMMER 1 39Hij gaf deze avond een uiteenzettingvan zijn imposantecarrière die hem bijna op allecontinenten van de wereldheeft gebracht. Hij floot maarliefst 47 Champions Leaguewedstrijdenen mocht op deWK’s van 2006 en 2010 actiefzijn. Maar hij gaf de aandachtigetoeschouwers ook mee datje er veel voor moet doen enlaten om bij de absolute top tehoren en te blijven. Vier keerper week trainde hij met zijnvaste assistenten op het trainingscomplexin Leuven.Hoogtepunt, naast de zeven geflotenwedstrijden op het WK,Gekke LowietjeKommer en kwel in Nederland,want Oranje raaktachterop. Mijn buurman steldedat ze Louis van Gaal beter eenrondvlucht boven Alaska kunnenaanbieden….. met JulioPoch aan de stuurknuppel. Alsje niet weet wat hij bedoelt,Google maar even op de Argentijn.Louis, die het Nederlandsevoetbal midden jaren90 weer op de kaart had gezet,werd beschimpt, vervloekt enafgeserveerd. Ja natuurlijk,het is een rare snuiter met rareuitspraken en aan zijn neus tezien heeft hij misschien welwas voor hem de altijd beladenwedstrijd tussen FC Barcelonaen Real Madrid in de ½-finalevan de Champions League in2011. Dieptepunten heeft hijnooit gehad. Of het moet de beslissingwedstrijdvoor het WKAustralië – Uruguay geweestzijn waar hij uiteindelijk vanafgehaald werd omdat GuusHiddink toentertijd coach wasbij de Aussies. In plaats daarvankreeg hij de return van debeslissingswedstrijd Turkije -Zwitserland voor zijn rekening.Na 27 seconden moest hij aleen strafschop toekennen aande Zwitsers…eens de verkeerde geschoffeerd.Kritiek? …prima…nieteens met zijn keuzes? ….accepteren,maar waarom eigenlijk?Louis gaf aan dat Andorra uitheel lastig zou gaan worden.Iedereen lachte hem uit. Eenbondscoach van Nederlandonwaardige opmerking. MaarOranje had alle moeite metAndorra. De spanning was omte Sneijder. En had robijn vanPersie geen briljante trap inhet linkerbeen, dan weet ik hetnog zo net niet. Dus Louis hadgelijk, zoals Louis altijd gelijkheeft.Nadat hij zijn loopbaan tweejaar geleden had beëindigd,houdt Frank zich tegenwoordigbezig met het Opleidingstrajectvan (jonge) scheidsrechtersbinnen de KBVB,waarbij hij zich daarnaast ooknog toelegt op de begeleidingen coaching van deze groepscheidsrechters.Al met al was het een boeiendeavond waarbij de afwezigenwederom ongelijk kregen.S.V.D.U.Jacco Baas.Maar voetbal is wél leuk inNederland. Iedereen wint vaniedereen. PEC Zwolle was zelfskoploper en Feyenoord stondonder de streep. Natuurlijk,aan het eind van het liedje zalhet anders zijn. Wij hebbenniet de beste, maar dus wel deleukste competitie van Europa.Het is alleen jammer dat je met“leuk” geen prijzen wint endat we volgend jaar in Braziliëslechts figureren, zoals op hetafgelopen EK. Een patatje eneen vaantje, meer niet. Eenkort WK is niet alleen sportiefvervelend. Denk aan al diebedorven oranje tompoezen endie kilometers aan rood-witblauweslingers die liggen teverstoffen. Wolter raakt aan destraatstenen zijn single “SambaHollandia” niet kwijt en de bobo’shebben slechts een kortegratis zonvakantie met al hunbuitenechtelijke vriendinnen.Tenzij Louis…Louis is immersde beste van Amsterdam, vanAlkmaar, van München, vanBarcelona, van Europa.Jaaaaaah, Louis gaat ons wereldkampioenmaken!! Echter,Louis heeft ook tikkies teverwerken gekregen. Hij werdniet koning Louis van Nederlanden ook niet Paus Louisde Eerste en iedereen denktte weten waar de uitdrukking“gekke Lowietje” vandaankomt.CompleX testfaJa lobi KDsin elke editie beoordeelt rondom Voetbal hetcomplex van een amateurvoetbalvereniging inde regio aan de hand van een aantal vaste criteria.rob Zomer bezocht het terrein van fajalobi KDs in Utrecht.Door: Richard DijksterhuisnaamHet complex is spiksplinternieuw maar heeft nog geeneigen naam. Toch mag dat niet lang op zich laten wachten.Bij zo’n mooi complex hoort een mooie naam.liggingHeel Utrecht en omstreken moet haast wel het verhaalover de ligging van dit complex hebben gehoord. Voorde mensen die de laatste jaren onder een rots geslapenhebben hier de toelichting. Het complex ligt op tien meterhoogte op het dak van de parkeergarage van IKEAin de wijk Kanaleneiland. Het is goed bereikbaar en logischerwijsis er parkeergelegenheid genoeg.VeldenFaja Lobi KDS heeft twee kunstgrasvelden naast elkaar.Beide velden hebben dug-outs staan. Er is (nog) geentribune maar wel een megagroot dakterras wat heelveel mogelijkheden biedt. Tijdens de opening bijvoorbeeldstond er een zeer grote feesttent en nog een aantalkleinere kramen met allerlei Surinaamse artikelen eneten natuurlijk. Rond de velden is er een twee meterhoog doek gespannen om de wind zoveel mogelijk tegente houden. Nadeel is wel dat het uitzicht daardoorverdwenen is. De tien meter hoge hekken zullen demeeste ballen wel op het sportpark houden, de eerstemaand is er slechts één bal zoekgeraakt.KleedkamersDe kleedkamers bevinden zich onder de kantine op deeerste verdieping. Uiteraard hier ook weer het nieuwstevan het nieuwste. De verlichting gaat automatisch aanals er beweging is. De douches idem dito. Elke kleedkamer,acht totaal, heeft zijn eigen kleur tegeltjes waarbijde gele kleedkamer is opgeëist door de oud eerste elftalspelersvan het voormalige KDS. De ruimte is meerdan voldoende om een complete selectie te herbergenen met vier douches naast elkaar zullen de wachttijdenook minimaal zijn. De nummering en benaming moetennog aan de buitenkant geschroefd worden.KantineDe kantine is op de tweede en tevens bovenste etage.Gelukkig is er naast een goede en brede trap ook eenlift aanwezig. De kantine is erg groot en er moet nogveel gebeuren om het echt gezellig te maken. Je kuntecht zien dat het complex net (te vroeg?) geopend is. Bijnavraag blijkt er buiten nog een grote container te staanmet alle trofeeën, accessoires en andere zaken die ophet oude complex de gezelligheid maakten. Gaandewegdit seizoen zal alles verder ingericht gaan wordenzodat iedereen zich er zal thuis voelen. Het interieur is,hoe verrassend, volledig verzorgd door IKEA maar ookdaar kunnen nog stappen gemaakt worden.broodje bal? nee, broodje KipIn heel district West 1weet iedereen dat erbij Faja Lobi KDS eengeweldige keuken ismet een grote diversiteitaan lekkere hapjes,broodjes en completemaaltijden. Surinaamseten voert er al sindsmensenheugenis deboventoon en er isgeen mens die daarover klaagt. Het Hollandsebroodje bal iser niet te koop en duswerd het beroemdebroodje kip getest. Ondanksdat het om 11uur in de ochtend was,werd het broodje kip snel en vriendelijk geserveerd. Opeen grote baguette lag een grote hoeveelheid kip metwat zuur erbij. De kip was ongelooflijk heerlijk, mals enheet, zowel qua smaak als qua temperatuur. Met zulkegerechten zullen tegenstanders altijd tevreden weer hetcomplex verlaten, ongeacht de uitslag. Wat wel een misseris, is dat de keuken wegvalt in de grote ruimte. Er iseen grote witte wand waarin slechts een kleine openingvan 1,5 vierkante meter is opengehouden om het etente bestellen en door te geven. Het lijkt een beetje op hetkleine luikje bij de Chinees. De keuken is het paradepaardjevan de club, dat mag dan ook best duidelijkeren mooier naar voren komen.toilettenEr zijn voldoende toiletten aanwezig. Voor de spelerszijn er toiletten beneden, voor de andere bezoekers zijner boven toiletten. Voor de heren 3 urinoirs en twee afte sluiten potten. Voor de dames drie gesloten toilettennaast elkaar. De ruimte is eenvoudig ingericht met tweewasbakken per ruimte. Het invalidentoilet ontbreekt nieten is ook schoon en ruim van opzet. Op de deuren zittennu nog A-4 papieren met de aanduidingen erop,ook dat moet nog allemaal geregeld worden.totaaloordeelDe vier ballen voor het complex is een mooie scoremaar veel mensen zullen toch de vijf ballen verwachthebben. Er kunnen nog een aantal verbeteringen uitgevoerdworden en dat zal ook wel gebeuren dit seizoen.Als je eenmaal op het dak bent dan kun je aan bijnaniks zien dat je op een dak speelt. De doeken halen deaparte sfeer weg. De kantine kan huiselijker en knussermaar dat is altijd als je net ergens woont. Gedurendehet seizoen zal alles klaar zijn en dan mogen we er vanuitgaan dat het een vijf-ballen complex is.


OM OOK!FC UTRECHT THUISZATERDAG19 OKTOBERZONDAG3 NOVEMBERZONDAG24 NOVEMBERVRIJDAG6 DECEMBERZONDAG19.45 uur16.30 uur12.30 uur20.00 uur16.30 uur15 DECEMBERAlle wedstrijden worden gespeeld in Stadion GalgenwaardVOLG FC UTRECHT ONLINEKOOP NU JEKAARTEN OPFCUTRECHT.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!