Implantaten - Mca

mca.nl
  • No tags were found...

Implantaten - Mca

ImplantatenAfdeling mondziekten, kaak- enaangezichtschirurgiemca.nl


InhoudsopgaveWat is een implantaat? 3Wanneer komt u in aanmerking voor implantaten? 4Eén of twee behandelingen? 4Boorsjabloon 5De ingreep 5Mogelijke bijwerkingen en complicaties 6Implantaten en botopbouw bij verlies van één of meer voortanden 7Wat mag u van het eindresultaat verwachten? 10Nazorg en controle 11Kosten 11Algemene instructies en leefregels voor goed herstel 11Uw vragen 13Notities 14ColofonRedactie: afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgieafdeling communicatieVormgeving: beeldgroep MCAOplage: 300 / 1e drukDruk:RicohArtikelnummer: 156101 / 2013.02Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing,zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.2


ImplantatenWanneer komt u in aanmerking voorimplantaten?In principe komt iedereen met eenvolgroeide kaak - vanaf ongeveer achttienjaar - in aanmerking voor implantaten.Maar er moet dan wel aan een aantalvoorwaarden worden voldaan.• Er moet voldoende kaakbot aanwezigzijn waar implantaten in kunnenvastgroeien. Dit kan in de meestegevallen worden beoordeeld metröntgenfoto’s. Als de kaak te smal of telaag is, is eerst een operatie nodig omde kaak met bottransplantatie geschiktte maken voor implantaten. Dit wordtpre-implantologie genoemd. Meerinformatie vindt u in de brochure ‘Preimplantologie,botopbouw van de kaakvóór of tijdens implantatie’.• Het tandvlees van uw eigen tanden enkiezen moet gezond zijn. Als dat nietzo is, moet het tandvlees eerst wordenbehandeld door een mondhygiënisten eventueel een parodontoloog. Deschadelijke bacteriën worden met eenkweek aangetoond en behandeld.• Een absolute voorwaarde voor een succesvollebehandeling met implantatenis een goede motivatie van de patiënt.Verder zijn goed onderhoud en goedemondhygiëne essentieel voor succes.• Nicotine heeft een negatieve invloedop de gezondheid van de mond en degenezing van wonden. Roken is danook een van de oorzaken waardoor hetplaatsen van implantaten kan mislukken.Wij adviseren u daarom dringend om testoppen met roken.Eén of twee behandelingen?Afhankelijk van de situatie is een één-faseofeen twee-fasen-implantaat mogelijk.Een één-fase-implantaat is na de eerstebehandeling zichtbaar in de mond.Een twee-fasen-implantaat ligt tijdelijkonder het tandvlees. Bij een twee-fasenimplantaatis een tweede behandelingnodig waarbij het tandvlees nog een keeropen wordt gemaakt. Een twee-fasenimplantaatkan nodig zijn als er tijdenshet plaatsen van het implantaat ook botmoet worden aangebracht. Of als er eengrotere kans is op een infectie.Meer informatie vindt u ook in de brochure‘Pre-implantologie, botopbouw van dekaak vóór of tijdens implantatie’.4


BoorsjabloonHet is belangrijk dat het implantaatop de juiste positie in de kaak komt testaan, zodat de toekomstige kroon ophet implantaat de juiste vorm heeft.Dit geeft het mooiste resultaat. Dezeideale positie van het implantaat kanvan tevoren worden vastgelegd meteen boorsjabloon. Zo’n boorsjabloonwordt gemaakt op gebitsmodellen, opbasis van afdrukken van uw eigen gebit.Deze afdrukken worden soms dooruw eigen tandarts of soms door onzemondhygiënist gemaakt.De ingreepU wordt poliklinisch behandeld. Uneemt één uur voor de behandelingde antibiotica in die u voorgeschrevenkrijgt. (In sommige gevallen start u ééndag voor de behandeling met eenantibioticakuur.) Na plaatselijke verdovingmaakt de kaakchirurg een opening in hettandvlees. Zo nodig wordt een spitse kaakvlakker gemaakt om het implantaat goedte kunnen plaatsen. De kaakchirurg boortvervolgens een gaatje in de kaak op deplaats waar het implantaat moet komen.Met steeds dikkere boortjes wordt hetgaatje steeds breder gemaakt. Als hetgroot genoeg is, wordt het implantaatgeplaatst. Het implantaat wordt meteen schroefje afgedekt. Dit schroefjesteekt door het tandvlees heen en blijftook na de behandeling zichtbaar. Krijgtu een twee-fasen-implantaat? Danwordt het plaatsen van het implantaatgecombineerd met het aanbrengenvan (kunst)bot. Het implantaat blijft indit geval tijdelijk onder het tandvleesen is niet zichtbaar. Als laatste wordt hettandvlees gehecht. De behandeling duurteen half uur tot een uur. Na de ingreepwordt een röntgenfoto gemaakt om na tegaan waar en hoe het implantaat preciesin de kaak zit.Rustperiode en controleNa het plaatsen van het implantaat volgteen rustperiode. Voor de onderkaak zesweken, voor de bovenkaak twaalf weken.In de tussentijd komt u voor controle bijuw mondhygiënist of kaakchirurg.Tijdens deze controle:• worden de implantaten gecontroleerd;• worden de hechtingen verwijderd;• krijgt u poetsinstructie: voor goedherstel en een gezonde mond is hetbelangrijk dat u deze instructies goedopvolgt.5


ImplantatenKrijgt u een twee-fasen-implantaat?Bij een twee-fasen-implantaat volgt nogeen tweede ingreep: het implantaat wordtvrijgelegd. Dit gebeurt meestal na zo’n zesmaanden. Het bot rondom het implantaatis dan goed aangegroeid. Uw kaakchirurgmaakt het tandvlees onder plaatselijkeverdoving open en plaatst afdekschroefjesop de implantaten. Deze steken bovenhet tandvlees uit en blijven zichtbaar in demond. Na ongeveer twee weken kan uwtandarts beginnen met het maken van eenkroon of brug.Mogelijke bijwerkingen en complicatiesGeen enkele ingreep, dus ook eenbehandeling met implantaten, is helemaalzonder risico. De kans bestaat dat:slechte mondhygiëne verkleinen dekans op succes;• bij het plaatsen van implantaten inde onderkaak een gevoelszenuwgekneusd raakt waardoor het gevoelin de lip verandert: de zenuw heeftenige tijd, soms weken, nodig om teherstellen;• de wond gaat nabloeden: als heteen echte bloeding is die niet vanzelfstopt, doe dan een opgevouwenverbandgaasje op de wond en bijt hiereen half uur op;• u meer dan 39 graden koorts krijgt(neem dan meteen contact op met uwkaakchirurg);• de wond steeds dikker wordt waardooru niet meer goed kunt slikken (neemdan meteen contact op met uwkaakchirurg).• het operatiegebied dik en pijnlijkwordt: (soms met een bloeduitstorting):dit wordt na twee tot drie dagen vanzelfminder;• er een infectie optreedt: om ditte voorkomen krijgt u antibioticavoorgeschreven waar u vóór debehandeling mee start;• een implantaat niet goed vastgroeit ofna verloop van tijd loskomt (dit gebeurtgelukkig bijna nooit): roken en eenZo houdt u de implantaten goed schoonGoede mondhygiëne is belangrijk voorhet behoud van uw implantaten. Alsvoedselresten of plak rond de implantatenniet worden weggehaald, ontstaat ertandvleesontsteking. De implantatenverliezen daardoor op den duur houvast.Ze gaan losstaan en kunnen pijnveroorzaken.6


Implantaten en botopbouw bij verlies vanéén of meer voortandenFiguur 4Volg daarom de onderstaandepoetsinstructies goed op:• maak de implantaten schoon meteen zachte tandenborstel, ragers, eenbrugnaald en/of superflosdraad;• poets tweemaal per dag het deel vanhet implantaat dat boven het tandvleesuitsteekt;• besteed extra aandacht aan deovergang van het implantaat naar hettandvlees;• spoel na het poetsen gedurende eenweek met een mondspoelmiddel,bijvoorbeeld Chloorhexidine 0,2%of 0,12%: dit is goed voor gezondtandvlees.In het algemeen geldt dat voldoendekaakbot een belangrijke voorwaarde isvoor stevig houvast van een implantaat.Voldoende kaakbot betekent ook dat hettandvlees de juiste vorm heeft. Dit geldtin het bijzonder voor implantaten vooréén of meer voortanden. Bij onvoldoendekaakbot bestaat de kans dat de kroon telang is en/of het implantaat na verloopvan tijd zichtbaar wordt. Beide doenafbreuk aan het cosmetisch eindresultaat.Hoe ontstaat een tekort aan kaakbot?Een tekort aan kaakbot kan ontstaan door:• een ongeval waarbij behalve één ofmeer voortanden ook kaakbot verlorengaat (figuur 5);• ontstekingen aan de wortelpunt;• het weghalen van een ontstokenwortelpunt (door een kaakchirurg).Figuur 5: na verwijdering van twee voortanden7


het kunstbot aangebracht. Als laatstewordt het tandvlees gehecht. Dezehechtingen worden later verwijderd.De kaakchirurg plaatst een vervangingvoor de tand(en) (figuur 8). Dit kan eentijdelijke uitneembare of een tijdelijkevaste vervanging zijn. In totaal duurt debehandeling ongeveer een uur.Het vervolg: plaatsen afdekschroefAls het bot en implantaat na zes maandengoed zijn ingegroeid - dit wordt met eenröntgenfoto gecontroleerd - wordt hettandvlees nog een keer opengemaakt.Het implantaat wordt vrijgelegd. Ophet implantaat wordt een afdekschroefgeplaatst (figuur 9). Deze is in de mondte zien. De tijdelijke uitneembarevoorziening wordt aangepast en kunt uweer dragen. Kort hierna kan uw tandartseen kroon of brug maken en plaatsen.Figuur 7: implantaten en botschraapselFiguur 8: Uitneembare tijdelijke voorziening2 Botopbouw met bot vanuit dekaakhoekAls botopbouw tijdens het plaatsen vaneen implantaat niet mogelijk is, wordt dittijdens een aparte behandeling gedaan.Het implantaat wordt dan later geplaatst.De ingreepU wordt poliklinisch behandeld. U neemtéén dag van tevoren de antibiotica in die uFiguur 9: Afdekschroeven na vrijleggen9


Implantatenvoorgeschreven krijgt. U wordt plaatselijkverdoofd. Met een kleine operatie in demond wordt met een boor een stukje botuit de onderkaak (naast de verstandskies)gehaald. Soms wordt alleen botschraapselweggenomen. Deze wond wordt meteengehecht met oplosbare hechtingen.Het stukje bot wordt op het deel van dekaak geplaatst waar het implantaat in detoekomst moet komen. Het wordt vastgezetmet een schroefje en afgedekt met kunstboten een membraan. Het tandvlees wordtvervolgens gehecht. Deze hechtingenworden later verwijderd. De kaakchirurgof tandarts plaatst een vervanging voor detand. Dit kan een tijdelijke uitneembareof tijdelijke vaste vervanging zijn. In totaalduurt de behandeling ongeveer een uur.Mogelijke bijwerkingen en complicatiesDe kans is niet groot, maar het kan zijn dat:• er een infectie optreedt: om dit tevoorkomen, start u een dag voor debehandeling met een antibioticakuur;• het operatiegebied dik wordt; dit wordtna twee tot drie dagen vanzelf minder;• er een (heftige) bloeduitstortingoptreedt: dit is niet ernstig en wordt natwee tot drie dagen minder;• een doof gevoel in een stukje wangoptreedt: dit gaat meestal vanzelf weerover.Lees ook de algemene instructies enleefregels voor goed herstel achterin dezebrochure.Het komt niet vaak voor, maar het kan zijndat algehele verdoving (narcose) nodigis. Uw kaakchirurg bespreekt dit dan vantevoren met u.Het vervolgAls de wond goed en vlot geneest, kan uwkaakchirurg na zes maanden implantatenplaatsen. Vooraf wordt een röntgenfotogemaakt om na te gaan of het bot goed isaangegroeid. Het schroefje waarmee hetstukje bot is vastgezet, wordt tijdens dezeoperatie verwijderd.Wat mag u van het eindresultaatverwachten?Houdt u er rekening mee dat eenimplantaat met een kroon niet altijdhelemaal te vergelijken is met uwnatuurlijke tanden en kiezen, hoezeerwe ook ons best doen. Dat komt vooralomdat het niet altijd te voorspellen ishoe het tandvlees rond het implantaateruitziet.10


Nazorg en controleDe implantaten worden regelmatigdoor uw tandarts gecontroleerd. U krijgtbovendien na één, drie en vijf jaar eenoproep voor controle bij uw kaakchirurg.KostenWat kunt u doen tegen zwelling?De wond in uw mond kan dik wordenen pijn doen en uw wang kan dikworden. Houd daarom bij thuiskomsthet eerste half uur enkele blokjes ijs ineen plastic zakje in een washandje tegende buitenkant van uw wang of lip. Dezwelling gaat na twee tot drie dagenvanzelf over.Afhankelijk van uw aanvullendetandheelkundige verzekering, krijgt ude kosten voor één of meer implantatengedeeltelijk vergoed. Uw kaakchirurg zetde behandelkosten vooraf voor u op eenrij, inclusief de kosten voor een kroon ofbrug.Algemene instructies en leefregels voorgoed herstelBijwerkingenDe bijwerkingen van de behandelingenzijn meestal niet ernstig en gaan naeen paar dagen tot maximaal een weekvanzelf over. Denkt u aan een beetjebloedverlies, blauwe plekken op de huiden u kunt uw mond wat minder ver opendoen.Wat kunt u doen tegen pijn?U krijgt een recept mee voor de pijnstillersparacetamol/codeïne, ibuprofen ofnaproxen. Het is voor goed herstel engenezing belangrijk dat u de pijnstillersvolgens voorschrift gebruikt.AntibioticakuurHet kan zijn dat u een recept meekrijgtvoor antibiotica. Het is belangrijk dat ude kuur afmaakt, ook als u geen klachtenheeft.Complicaties: bij welke klachtenwaarschuwt u het ziekenhuis?Neem contact op met uw kaakchirurg als:• een echte bloeding niet vanzelf stopt(probeer de bloeding eerst zelf testoppen door een opgevouwenverbandgaasje op de wond te doenwaar u een half uur op bijt);11


Implantaten• u meer dan 39 graden koorts krijgt;• de wond steeds dikker wordt waardooru niet meer goed kunt slikken;• u uw mond na twee tot drie dagenniet verder dan een centimeter kuntopendoen (beperkte mondopening);• het afdekschroefje losraakt: om tevoorkomen dat het tandvlees over hetimplantaat groeit, is het belangrijk dathet schroefje zo snel mogelijk herplaatstwordt.Samenvatting van de gang van zaken1 Afspraak met uw kaakchirurg:• onderzoek, röntgenfoto’s enbespreking van mogelijkheden enbehandelplan;• documentatie met kleurenfoto’s(bij vervanging van voortanden);• u krijgt een overzicht van debehandelkosten;• u krijgt recepten mee voorpijnstilling, mondspoeling enantibiotica.2 Zo nodig parodontale kweek enmaken van gebitsafdrukken doormondhygiënist.3 Plaatsen van één of meerimplantaten.4 Na twee weken controle bij uwkaakchirurg of mondhygiënist.5 Na twee tot vier maanden controleop ingroei van het implantaat.6 Als een implantaat als twee-fasenis geplaatst: vrijleggen na zesmaanden.7 Kort daarna kan uw tandarts eenbrug of kroon maken en plaatsen.12


Leefregels• U mag op de dag van de behandelingalleen zacht voedsel gebruiken.• Poets het wondgebied en eventueleafdekschroefjes pas vijf dagen na debehandeling voorzichtig mee. De restvan uw gebit mag u vanaf de eerstedag na de behandeling wel gewoonpoetsen.• Voor goede genezing van de wondis het belangrijk dat u uw mond ende wond goed schoonhoudt. U startdaarom op de dag vóór de behandelingmet het spoelmiddel waarvoor u eenrecept heeft meegekregen. Op de dagvan de ingreep hoeft u niet te spoelen:u slaat dus één dag over.• Het is voor goede genezing van hettandvlees en de implantaten belangrijkdat er geen druk op komt. U magdaarom een uitneembare tijdelijkevervanging ‘s nachts niet dragen.Uw vragenHeeft u nog vragen, maakt u zichzorgen of ontstaan er problemen?Neem dan gerust contact op metde afdeling mondziekten, kaak- enaangezichtschirurgie (huisnummer 022).Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 16.30uur via telefoonnummer (072) 548 31 60.Buiten kantooruren en bij spoed kunt ucontact opnemen met de dienstdoendekaakchirurg via het algemene nummervan MCA (072) 548 44 44.Meer informatie vindt u ook opwww.mca.nl/kaakchirurgie.13


ImplantatenNotities..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15


Medisch Centrum AlkmaarWilhelminalaan 121815 JD AlkmaarT (072) 548 44 44mca.nl/kaakchirurgiemca.nl

More magazines by this user
Similar magazines