Implantaten - Mca

mca.nl
  • No tags were found...

Implantaten - Mca

ImplantatenWanneer komt u in aanmerking voorimplantaten?In principe komt iedereen met eenvolgroeide kaak - vanaf ongeveer achttienjaar - in aanmerking voor implantaten.Maar er moet dan wel aan een aantalvoorwaarden worden voldaan.• Er moet voldoende kaakbot aanwezigzijn waar implantaten in kunnenvastgroeien. Dit kan in de meestegevallen worden beoordeeld metröntgenfoto’s. Als de kaak te smal of telaag is, is eerst een operatie nodig omde kaak met bottransplantatie geschiktte maken voor implantaten. Dit wordtpre-implantologie genoemd. Meerinformatie vindt u in de brochure ‘Preimplantologie,botopbouw van de kaakvóór of tijdens implantatie’.• Het tandvlees van uw eigen tanden enkiezen moet gezond zijn. Als dat nietzo is, moet het tandvlees eerst wordenbehandeld door een mondhygiënisten eventueel een parodontoloog. Deschadelijke bacteriën worden met eenkweek aangetoond en behandeld.• Een absolute voorwaarde voor een succesvollebehandeling met implantatenis een goede motivatie van de patiënt.Verder zijn goed onderhoud en goedemondhygiëne essentieel voor succes.• Nicotine heeft een negatieve invloedop de gezondheid van de mond en degenezing van wonden. Roken is danook een van de oorzaken waardoor hetplaatsen van implantaten kan mislukken.Wij adviseren u daarom dringend om testoppen met roken.Eén of twee behandelingen?Afhankelijk van de situatie is een één-faseofeen twee-fasen-implantaat mogelijk.Een één-fase-implantaat is na de eerstebehandeling zichtbaar in de mond.Een twee-fasen-implantaat ligt tijdelijkonder het tandvlees. Bij een twee-fasenimplantaatis een tweede behandelingnodig waarbij het tandvlees nog een keeropen wordt gemaakt. Een twee-fasenimplantaatkan nodig zijn als er tijdenshet plaatsen van het implantaat ook botmoet worden aangebracht. Of als er eengrotere kans is op een infectie.Meer informatie vindt u ook in de brochure‘Pre-implantologie, botopbouw van dekaak vóór of tijdens implantatie’.4