Implantaten - Mca

mca.nl
  • No tags were found...

Implantaten - Mca

BoorsjabloonHet is belangrijk dat het implantaatop de juiste positie in de kaak komt testaan, zodat de toekomstige kroon ophet implantaat de juiste vorm heeft.Dit geeft het mooiste resultaat. Dezeideale positie van het implantaat kanvan tevoren worden vastgelegd meteen boorsjabloon. Zo’n boorsjabloonwordt gemaakt op gebitsmodellen, opbasis van afdrukken van uw eigen gebit.Deze afdrukken worden soms dooruw eigen tandarts of soms door onzemondhygiënist gemaakt.De ingreepU wordt poliklinisch behandeld. Uneemt één uur voor de behandelingde antibiotica in die u voorgeschrevenkrijgt. (In sommige gevallen start u ééndag voor de behandeling met eenantibioticakuur.) Na plaatselijke verdovingmaakt de kaakchirurg een opening in hettandvlees. Zo nodig wordt een spitse kaakvlakker gemaakt om het implantaat goedte kunnen plaatsen. De kaakchirurg boortvervolgens een gaatje in de kaak op deplaats waar het implantaat moet komen.Met steeds dikkere boortjes wordt hetgaatje steeds breder gemaakt. Als hetgroot genoeg is, wordt het implantaatgeplaatst. Het implantaat wordt meteen schroefje afgedekt. Dit schroefjesteekt door het tandvlees heen en blijftook na de behandeling zichtbaar. Krijgtu een twee-fasen-implantaat? Danwordt het plaatsen van het implantaatgecombineerd met het aanbrengenvan (kunst)bot. Het implantaat blijft indit geval tijdelijk onder het tandvleesen is niet zichtbaar. Als laatste wordt hettandvlees gehecht. De behandeling duurteen half uur tot een uur. Na de ingreepwordt een röntgenfoto gemaakt om na tegaan waar en hoe het implantaat preciesin de kaak zit.Rustperiode en controleNa het plaatsen van het implantaat volgteen rustperiode. Voor de onderkaak zesweken, voor de bovenkaak twaalf weken.In de tussentijd komt u voor controle bijuw mondhygiënist of kaakchirurg.Tijdens deze controle:• worden de implantaten gecontroleerd;• worden de hechtingen verwijderd;• krijgt u poetsinstructie: voor goedherstel en een gezonde mond is hetbelangrijk dat u deze instructies goedopvolgt.5