51 - Denkraam Digitaal

denkraam.info
  • No tags were found...

51 - Denkraam Digitaal

DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 3[van de redactie]Integriteit kent geen tijdEnige tijd geleden ging ik op zoek naar een jobcoach. Via via kwam ik terecht bij Gisela van deKerkhof. De gesprekken met haar verliepen redelijk prettig. Wat mij betreft dan. Want na eenstuk of tien consulten bleek het van haar kant gezien geheel anders te liggen. “Je komt niet totde kern van het probleem,” zei ze opeens. Perplex liep ik naar huis. Wat kon ik nu meer doen danopen en eerlijk vertellen waar ik tegenaan was gelopen?Precies die vraag stelde ik dan ook in het volgende gesprek. Vervolgens begon Van de Kerkhofalles te doen om me de deur uit te werken. En dat terwijl we hadden afgesproken er een derdebij te halen, mocht er ooit een kink in de kabel komen. “Jammer genoeg is zij er vandaag niet”,zei ze quasi teleurgesteld. Alsof het allemaal diezelfde dag opgelost moest zijn. Tja... “Als jij ergeen meer in hebt, heb ik er ook geen zin meer in,” dacht ik en nam beleefd afscheid.[nummer 51]Wel besloot ik een klacht in te dienen bij de directeur, die me helaas vertelde dat ik de uitsprakenvan Gisela allemaal verkeerd had uitgelegd. En dat terwijl ze niet eens bij het gesprek aanwezigwas geweest… Ik had het toch allemaal verkeerd geïnterpreteerd? Waarom kwam er dangeen uitnodiging voor een vervolggesprek? En wat had het alles nog te maken met het feit datik niet tot de kern van mijn problemen gekomen zou zijn? Niets dus.Enfin, op zoek naar een opvolger dus. Het werd ene Charles Tan. Het eerste gesprek vertelde hijdat aan zijn tarief voor pgb-houders een maximum was gesteld van 62 euro per uur. Daaromvroeg hij of ik ermee akkoord ging dat hij een kwartier voor het schrijven rekende. Flexibel als ikben ging ik natuurlijk akkoord.Maanden later had ik tot mijn verbazing nog geen factuur ontvangen. Toen ik erom vroeg, kreegik ze eindelijk. Tan bleek echter een half uur schrijven voor een gesprek van een uur te hebbengerekend in plaats van een kwartier! Tan beweerde bij hoog en bij laag dat we dit ook haddenafgesproken.Pas na dreigen met een klachtencommissie en de pers bleek hij bereid conform afspraak te factureren.Ook moest ik diverse keren vragen om de verslagen van de gesprekken. Wat bleek? Drie,vier regels per gesprek. En daar had hij een half uur over gedaan?! Dyslexie in de derde graadvrees ik. Charles Tan … mm, misschien had ik toch beter moeten nadenken.Eerlijkheid is gewoon een randvoorwaarde in de hulpverlening. Want als je je behandelaar nieteens kunt vertrouwen, wie dan wel?Namens Denkraam,Jesse Buddingj.budding@denkraam.infoP.S. Namen in dit artikel zijn gefingeerd.[3]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 4zin enMichiel gaat op boottocht:[zin en onzin]“Zet hem in de galei! Alleen als hij uitgeroeid is, maghij terugkomen.”op school.” In de volgende lessen komen aan de orde:zomertijd en wintertijd, hoe lang duurt een seizoen,het schrikkeljaar, en hoeveel dagen zitten er in een“Waarom? Doet Michiels ov-chipkaart het niet?” week.“Kielhalen? Dat kan je de vissen niet aandoen.”Redenen om niet in de Zin en Onzin te komen:Michiel: “Ik heb een borrel van de volleybalclub.” Je hebt toch lekker gegeten, Bas?Jennifer: “Oh, ik wist niet dat je voetbalde.”Standaard agendapunt: ‘ingekomen post’. Maar watwordt er bedoeld met ‘uitgekomen post’?Ochtend, middag, avond en nacht: les 1 in tijden doorMarrig.“Wanneer begint eigenlijk de ochtend? 4 uur toch?Oh, is het toch 6 uur. En wanneer begint dan de middag?Is dat 12 uur? En de avond, begint die nou om17.00 of 18.00 uur? Dan begint de nacht zeker om0.00 uur? Aha, ik begin het te begrijpen: het zijn allemaalblokken van zes uur. Die les heb ik zeker gemistTNT verhoogt detarievenGGzplaza, u kent ons toch?Laten we ons toch maar even voorstellen: GGzplazais een computerproject en heeft tot doel de computerkennisbij gebruikers van de geestelijke gezondheidszorgte vergroten.GGzplaza organiseert sinds 2003 computercursussenvoor cliënten die gebruik maken van de zorg. De cursussenvan GGzplaza hebben een lage drempel, beginnerspakken het snel op.Je kunt zonder schaamte de eerste stappen achter decomputer in eigen tempo volgen.We beginnen met een muistrainer, keyboardtraineren typecursus waarmee je blind kan leren typen. Alsje eraan toe bent, stappen we over naar kopiëren,knippen, plakken en opslaan, de basis van Windows,zoeken op internet en Word. De lessen bij GGzplazazijn klassikaal. Met een beamer (projector) geven wevoorbeelden en gaan we aan de slag. In de cursuswerken we soms ook individueel of vraaggestuurd.Om vertrouwd te raken met de computer is hetnoodzakelijk dat je er tijd in stopt. Je leert het nietdoor alleen aandachtig te luisteren, je moet het doenen problemen tegenkomen. Juist in het zoeken naaroplossingen leer je het meest. Als je er niet uitkomt,dan zijn wij er om te helpen. Bij GGzplaza komenmensen voor de cursus ,maar vinden ook de gratiskoffie en thee lekker, ontmoeten andere cursisten enkunnen hun verhaal kwijt. GGzplaza heeft dus ookeen sociale functie. De cursus tijd is ongeveer tweeuur en we houden tussendoor pauze van een kwartier.Ook heeft GGzplaza een website; www.ggzplaza.nl.Op de website is, naast actueel ggz-nieuws en -informatie,ook een agenda en forum te vinden. Het isook mogelijk om zelf een bericht te plaatsen opGGzplaza, dan moet je even lid worden, het is makkelijken gratis. De redactie kijkt het artikel na en nagoedkeuring wordt het op de site geplaatst. De siteis in rubrieken ingedeeld, zo bevat het tabblad artikelenactueel nieuws. Als je lid bent geworden, dan kanje ook op het forum een reactie achterlaten. Bekijkook eens weblog.ggzplaza.nl. GGzplaza is ook te vindenop Facebook en Hyves.[4]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 5Bouman en Delta willen fuserenBouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum willen in 2012 gaan fuseren. Denieuwe samenwerking moet onder meer leiden tot een betere zorg voor mensenmet een psychiatrisch of verslavingsprobleem.Miriam Zeevenhooven, hoofd communicatie bij BoumanGGZ, meldt dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit(NMA) haar goedkeuring aan de fusie nogmoet geven. De voorlichtster zegt wel dat de ondernemingsradenvan Bouman GGZ en Delta PsychiatrischCentrum al om advies is gevraagd. “Beideinstanties hebben hun oordeel nog niet bekendgemaakt.Daar wachten we nog op.”Zeevenhooven vertelt dat na de toestemming van deNMA een fusiedocument wordt opgesteld. ,,Hierinstaat beschreven welke stappen we moeten ondernemenom de fusie te doen slagen.” De woordvoersterkan nog geen uitlatingen doen over de nieuwe naamvan de zorginstelling. “We moeten nog een aansprekendenaam bedenken.”Het hoofd communicatie benadrukt dat de fusie geengedwongen ontslagen met zich mee zal brengen. BijDelta staan op dit moment 1800 personeelsleden opde loonlijst. Bouman heeft 1100 personeelsleden indienst.Het is nog niet duidelijk hoe de Raad van Bestuur vande nieuwe instelling eruit gaat zien. “Onze Raden vanToezicht zullen dat te zijner tijd moeten beslissen.”OpmerkelijkDe fusie tussen Bouman GGZ en Delta PsychiatrischCentrum mag gerust opmerkelijk worden genoemd.In 2003 zijn de twee instellingen onder de naamDelta-Bouman al eerder samengegaan. Die samenwerkingduurde slechts twee jaar. In 2005 gingenbeide partijen uit elkaar. Bouman en Delta waren nogniet rijp genoeg om de krachten doelmatig samen tevoegen.De zorgverleners verwachten dat de nieuwe fusie welresultaat zal opleveren. Bouman-bestuurder Sjef Czyzewskiverklaart in een persbericht dat Bouman GGZen Delta veel van de mislukte eerste fusie hebben geleerd.“Beide organisaties hebben zich goed ontwikkelden zijn qua visie naar elkaar toegegroeid.Daardoor kunnen we nog meer voor onze cliënten betekenen.”Verslavingsinstantie Delta liet op Radio Rijnmondweten dat het jaloers is op de straatmentaliteit vanBouman. Deltadirecteur Paul van Heugten verwoordthet als volgt: “Zij zitten wat meer in de haarvaten vande samenleving. Wij zijn veel klinischer en kunnendaar veel aan hebben.” De directeur voorspelt datBouman veel van Delta kan opsteken op het gebiedvan psychiatrische stoornissen. Czyzeski: “Veel verslaafdenlijden ook aan een psychiatrische aandoe-Negentig werknemers wegbij Bouman GGZVerslavingszorginstelling Bouman GGZ moet afslankendoor bezuinigingen van het Rijk en de gemeenten.Enkele locaties van de instelling wordengesloten. Bouman GGZ ziet zich genoodzaaktdoor de bezuiniging om negentig mensen te ontslaan,aldus hun eigen persbericht.Bouman GGZ-directeur Sjef Czyzewski heeft inmiddelsvia een brief de gemeenten Rotterdam,Dordrecht, Vlaardingen en Spijkenisse al ingelicht.De directeur waarschuwt voor de gevolgen van debezuinigingen. Czyzewski: ”Er komen zeker duizendencliënten, daklozen en drugsverslaafden opstraat die onbehandeld rondlopen met psychischeproblemen.”Als de plannen van Volksgezondheid om een eigenbijdrage voor de ggz-hulp doorgaan, zullen nogmeer mensen de zorgverlening mijden, verwachtde directeur. Volgens Czyzewski heeft BoumanGGZ door de bezuinigingen volgend jaar ruimzeven miljoen minder te besteden.[5]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 6ning. Nog los van het feit dat je een verslaving zelf alseen stoornis kan zien.”AanvullenDe diensten van Delta en Bouman vullen elkaar nuook aan. De twee organisaties hebben gemeen dat zebetrokken zijn bij hun patiënten en zich inzettenvoor mensen met ingewikkelde ziektebeelden. Boumanbegleidt psychiatrische patiënten met een verslavingsprobleem,Delta houdt zich bezig met dealgemene psychiatrie.Met de fusie tussen Bouman GGZ en Delta wordt eenaantal belangrijke doelstellingen beoogd. Medewerkershoeven nu geen dubbel werk meer te doen. Deltaen Bouman verwachten overigens niet dat bepaaldefuncties overbodig zullen worden. De fusie levertvoor de medewerkers ‘meer uitdagingen en opleidingsmogelijkhedenop’. Daarnaast verwacht mendat een nieuwe organisatie ook doelmatiger, flexibeleren bedrijfsmatiger aan de slag kan. Bouman enDelta voorspellen dat men effectiever en kostenbesparenderte werk kan gaan. De fusie legt ook nog debasis voor een brede en krachtige innovatie-impuls.De eerste stappen naar een nieuwe fusie zijn inmiddelsgezet. De verwachting is dat het proces in 2012 isafgerond.De cliëntenraad van Delta ziet een fusie tussen beideinstellingen wel zitten. Delta-secretaris De Wit laatweten dat hun cliëntenraad een positief advies overde fusie heeft gegeven. De Wit verwacht dat de fusietussen Bouman en Delta tot betere zorg voor de patiëntzal leiden. De Wit: “Samen zijn we sterker. Metname mensen met een dubbele diagnose kunnenbeter behandeld worden.”“Delta is sterk in het behandelen van mensen meteen psychische aandoening, Bouman is gespecialiseerdin het begeleiden van cliënten met een verslavingsprobleem.”De cliëntenraad van Bouman wil nog geen commentaargeven op de naderende fusie.‘Bezuiniging pgb levertminder op’Het kabinet bespaart minder dan gedacht op hetpersoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensenzelf zorg kunnen inkopen, aldus de nieuwssitenu.nl. De misrekening staat in een notitie van hetCentraal Planbureau (CPB).Het plan van staatssecretaris Marlies Veldhuijzenvan Zanten (Volksgezondheid) levert niet 900 miljoen,maar 600 miljoen euro op en kost 20.000banen in de zorg.Het CPB rekende op verzoek van de oppositiepartijenin de Tweede Kamer de effecten door van deherziening waarmee het kabinet in 2015 een kostenoverschrijdingvan 900 miljoen euro wil voorkomen.Wisselgeldschaduw bij de parkeerautomaatjij in mijn ruimte - je hulp ongevraagdmet mijn gestuntel in rollende muntenmijn schuld die ik achter het klepje laatJan Folkert (GGz Dichters 2011)Stephan van Halredactie@denkraam.infoEen woord is soms al voldoende om het geluk vaneen mens te maken en te breken.( Sofokles)[6]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 7Stapelgek!De bezuinigingen voor ons soort mensen op een rijtje:Persoonsgebonden budget (pgb) afgeschaft voor mensen die geen indicatievoor verblijf in een instelling hebben.De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zijkomen, als ze geen werk vinden, in de bijstand, inclusief huishoudensenvermogenstoets.De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van het minimumloon. Ditgeldt voor mensen die kunnen werken, maar geen werk hebben.Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening (WSW) gaat drastischomlaag van 90.000 naar 30.000 arbeidsplekken.(Hogere) eigen bijdragen voor AWBZ-zorg, de ggz en de ondersteuningdie gemeenten leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO).Mensen in een intramurale instelling zullen zelf de huur moeten gaanbetalen. Ook hulpmiddelen en andere voorzieningen waarvan gebruikgemaakt wordt in de instelling komen voor eigen rekening.Begeleiding vanuit de AWBZ gaat over naar gemeenten. Begeleiding isbedoeld voor mensen met een matige tot zware beperking, veroorzaaktdoor ziekte, handicap of leeftijd. Het gaat daarbij om mensendie nog zelfstandig wonen. Te denken valt aan begeleiding bij het oporde houden van de administratie of begeleiding bij dagelijkse activiteitendie nodig zijn om mee te kunnen doen. Ook dagbesteding, enhet vervoer van en naar die dagbesteding, valt onder[gedicht]begeleiding.De verlaging van de zorgtoeslag en de verhoging vanhet eigen risico voor wat betreft dezorgverzekering.De verdere verschraling van het basispakket;maagzuurremmers, fysiotherapie,dieetadvies enpsychische hulp verdwijnen uit hetpakket. Deze zorg is vanaf volgendjaar waarschijnlijk alleen nog verzekerbaarvia de - duurdere - aanvullendeverzekering.Er wordt bezuinigd op passend onderwijs.De bezuinigingen zorgenvoor een afbraak van het onderwijsaan kinderen met een beperking.Het rugzakje voor zorgleerlingenverdwijnt.Verlaging huurtoeslag.Verlaging bijzondere bijstand.Hogere kosten vervoersregelingen.Mijn geld duurt een weekIk vergeet je. Verstopt in de drukte van mijn hoofd.- Bel mij dan toch - zeg je. Of - Kom even langs -Maar dat gaat niet en zwart word ik steeds gepakt.Want mijn geld duurt een week, hooguit twee.De bus betaal ik met beltegoed. Als ik reis kan ik niet bellen.Het roken gaat maar door. En blowen waardoor ik vergeet.Het geld voor de gemiste afspraken heb ik niet.Voor boetes, herinneringen en aanmaningen evenmin.En jij klaagt over de voortgang van m’n behandelplan.- Bel mij dan toch - zeg je. Of - Kom even langs -Ik wil zijn als de anderen die achteloos bellen en reizenen die gestopt zijn met roken. Nu ik gestopt ben met al hetandere.Bron: www.platformggz.nl.Jan Folkert (GGz Dichters 2011)[7]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 8Opblaaskerk maaktruimdenkend, maarniet ieder bezoekt hemVerzet tegen sluiting NASDe nachtopvang van de Nico AdriaanStichting (NAS) en de Pauluskerk moestper 1 september definitief zijn deurensluiten. De gemeente Rotterdam heefthet oude truckersverblijf bij de Waalhaven,dat jaren als nachtopvang heeft gediendvoor dakloze klanten van de NAS,wegbezuinigd. Het zwaarst getroffenzijn zo’n veertig vaste bezoekers zondergeldige verblijfspapieren. Protest mochtniet baten.De regering Rutte heeft Rotterdam verboden dezemensen nog verder te helpen. Maar dominee DickCouvée is daarmee niet tevree. Couvée is de opvolgervan dominee Hans Visser, die daklozen van PerronNul begon op te vangen en wel in de oude Pauluskerk.Als protest tegen de sluiting van de nachtopvangkwam Couvée met een ludieke actie die ook landelijkde aandacht trok. Eerst gingen de gedupeerde bezoekersmet een door Jan Ebeltjes inderhaast getimmerdedoodskist naar de gemeenteraad om hun noodin het stadhuis te klagen. Daarna verrees er op hetKruisplein bij de tijdelijke locatie van de Pauluskerkeen doorzichtige opblaaskerk van plastic die door eenluchtpomp overeind werd gehouden. Ernaast eengrote tent zodat er genoeg mensen in de beide locatieskonden overnachten.De Transparante KerkDie opblaasbare kerk was een project van de stichtingTransparante Kerk(www.detransparantekerk.nl), een organisatie die hetgeloof in ruim denken propageert en daarbij nietbang is om tegen heilige huisjes aan te schoppen.Deze kerk, beschikbaar voor evenementen, zou de inzittendenvanzelf ruim laten denken. Want de wereldom je heen blijft door de doorzichtige kerkmurenheen duidelijk in beeld. Jezelf isoleren in bekrompengezichtspunten wordt dan moeilijk.Niet zo aan de Coolsingel bij B en W van Rotterdam.De bekrompen angst voor eigen portemonnee leidtdaar tot draconische bezuinigingen die vooral de allerarmstentreffen. Voor die mensen stapelt de enebezuiniging op de andere en alleen armoede blijftover. Die bezuinigingen van de Coolsingel leiden opden duur alleen maar tot meer sociale kosten voor armoedebeleid,gezondheidszorg en bestrijding van criminaliteit.Een baksteen is gauw gevonden als er eenauto met een mooie radio geparkeerd staat.Lang heeft die opblaasbare kerk er overigens niet gestaan.Met een groot spandoek ‘GEEN MENS OPSTRAAT’, een striptekenaar die de ellende van dakloosheiduitbeeldde, een muziekgroep en koffie enthee voor de voorbijgangers probeerden de gedupeerdedaklozen de aandacht te trekken. Jan Ebeltjesen Christina Vaudi van de Pauluskerk schilderden dekale doodkist op tot een barok kunstwerk. Maar in dederde nacht blies een regenstorm de hele tent deWestersingel in. Uit veiligheidsoverwegingen werdtoen de transparante kerk afgebroken.Nu lees je in de krant dat door de sluiting daklozennu bij andere logementen zoals Pension Havenzicht ’savonds moeten loten voor de beperkte slaapplaatsen.Resultaat: vijftien tot twintig mensen mogen elkenacht weer op straat slapen. Tel uit je winst. Coolsingelbedankt!Jan W. Bijlbijljanw@hotmail.comEen mens heeft een doel nodig om werkelijk goedte functioneren. (S.Anderson)[8]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 9Straatadvocaten:eerste hulp bij uithuisplaatsing!Het bijstandsleven is geen vetpot, maar gelukkig hebben de meeste uitkeringsgerechtigden een dak bovenhun hoofd. Toch moeten zij zich niet geheel veilig wanen. De kleinste kink in de kabel kan al voor de grootstmogelijke problemen zorgen. Zo weten ook de ‘Straatadvocaten Rotterdam’, een project van Zorgbelang Zuid-Holland, afdeling Basisberaad. Zij zijn de belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest ofdreigen te worden. Helaas zijn deze raadslieden steeds harder nodig. Het aantal mensen met schulden groeit.Omdat woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen strenger zijn geworden, kun je bij een betaalachterstandmakkelijker worden afgesloten van gas en licht, of erger, op straat komen te staan.Opschorting bijstandDe meeste schulden ontstaan als iemand zijn baan verliest. De straatadvocaten maken zich in dit kader zorgenover een aantal nieuwe veranderingen die de gemeente 1 juli heeft doorgevoerd. Zo is er de ‘inspanningsverplichting’:iemand die zijn baan verliest, moet eerst vier weken werk moet zoeken voor hij een uitkering kanaanvragen. Juridisch zit hier nog een aantal haken en ogen aan. De gemeente moet namelijk altijd een aanvraagin behandeling nemen. In de praktijk komen mensen hierdoor regelmatig van de regen in de drup.Nadat een aanvraag tot bijstand na vier weken in behandeling wordt genomen, duurt het namelijk nog eenaantal weken voordat de sociale diensteen voorschot overmaakt. Je begint hierdoor met een betalingsachterstandvan minimaal vier weken, en die is met bijstand niet makkelijk weg te werken.Je kunt in dit soort situaties tegen de gemeente in beroep gaan. De combinatie kleine beurs en advocaatkostenklinkt misschien wat vreemd in de oren. Toch was het vroeger ook voor armlastigen relatief eenvoudig om teprocederen. Dankzij de Wet op rechtsbijstand kon iedereen een rechtszaak beginnen. Afhankelijk van je inkomenbetaal je een eigen bijdrage. Voor bijstanders was het altijd mogelijk om deze eigen bijdrage terug te krijgenvia de bijzondere bijstand.VleugellamSinds 1 juli zijn de spelregels echter veranderd. De eigen bijdrage voor advocaat-, griffie- en kantoorkostenwordt niet langer meer vergoed via de bijzondere bijstand. Niet zonder reden. Veruit de meeste rechtszaken diebijstanders begonnen, spanden zij aan tegen de gemeente. De ironie dat de gemeente meebetaalt aan rechtszakendie tegen haar worden gevoerd, is hiermee ten einde. Enerzijds lijkt dit een logische beslissing vanuit degemeente. Waarom zou je immers een rechtszaak tegen jezelf subsidiëren? Anderzijds worden met deze maatregelde minderbedeelden vleugellam gemaakt, omdat bijna niemand de eigen bijdrage kan bekostigen, vaaknodig voor toekenning van een uitkering.Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook plannen om de griffierechten aanzienlijk te verhogen. Iedereen die eenrechtszaak begint (behalve strafzaken), moet griffierecht betalen. Voor armlastigen wordt het dus moeilijkereen zaak te beginnen. De Nederlandse Orde van Advocaten vindt het ongezond dat de ‘toegangsprijs’ tot hetrecht wordt verhoogd en is een petitie begonnen tegen de plannen. Al met al lijkt het een spannende tijd teworden. Mocht u in de problemen komen, Straatadvocaten Rotterdam bieden hun diensten gratis aan.Ramon de Groot, redacteur Werkcafé RotterdamMet zoete taal en vriendelijkheid trek je een olifantaan een haar mee.[9]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 10Denkraam 50 uitgereiktaan wethouder Marco FlorijnOp donderdag 15 september is het vijftigste nummer van Denkraamverschenen. Dit jubileumnummer is op feestelijke wijze uitgereiktaan wethouder sociale zaken Marco Florijn, in aanwezigheid van(ex-)cliënten uit de ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg,vertegenwoordigers van cliëntenraden en direct betrokken organisatiesuit de regio Rijnmond.Er was een hoge opkomst van belangstellenden, zeker tachtig tothonderd mensen waren gedurende de middag aanwezig. DirecteurRobert Boersma verzorgde de presentatie van Zorgbelang Zuid-Hollanden de afdeling Basisberaad, eindredacteur Bas van Bellen reiktehet jubileumnummer van Denkraam uit aan Marco Florijn. In zijn reactiegaf Florijn aan onder de indruk te zijn van de kracht en energievan de afdeling Basisberaad, en bedankt de redactie voor de uitreikingvan het vijftigste nummer. De NAS-band (de band van de NicoAdriaan Stichting) zorgde voor de muzikale omlijsting.[middelpunt][10]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 11[reacties]‘Zonder jullie had ik het nooit gered’Een bloemlezing van reacties op het vijftigste nummer van Denkraamen de receptie ter ere daarvan.Beste redactie (hoofd-, eind- en gewone redactie, correspondenten en fotografen),Van harte gefeliciteerd met de uitgave van de 50ste Denkraam. Helaas kunnen wijmorgenmiddag niet aanwezig zijn, als jullie dit heuglijk feit vieren, maar we hopendat het een gezellige middag wordt. We wensen jullie nog veel succes met de komendenummers. Wij lezen Denkraam altijd met veel interesse.Hoi mensen van de Denkraam, ik kon helaas niet bij jullie Lustrum zijn, maar wil jullielangs deze weg alsnog van harte feliciteren!!!! Op naar de volgende jaren, en hopendedat het er nog vele mogen worden! Ik lees altijd met plezier! :)Beste redactie van Denkraam. Van harte gefeliciteerd met jullie 50e editie van julliemagazine. Helaas kunnen wij hier niet bij aanwezig zijn maar wij wensen jullie eenheel groot feest toe en op de volgende 50 jaar ;-)Onder de indruk van de kracht en energie van Basisberaad! Dank voor de uitreikingvan het 50ste nummer. Samen sterk.Marco Florijn, WethouderVan harte gefeliciteerd met de 50e editie van Denkraam, op naar de 100eGefeliciteerd met de 50e editie van het blad Denkraam. Ik wens er zeker nog meer.Topblad!Gefeliciteerd! Bedankt dat jullie er waren. Zonder jullie had ik het nooit gered.Hartstikke gefeliciteerd!Gefeliciteerd 50e Denkraam. Grandioos, heel gezellig, band NAS top, en met elkaargaan voor het voortbestaan.Bij deze iets leuks!Hoi, ik vind dit een fantastisch feest met prima band! Ook lekker gedanst.Supergezellig om velen van jullie weer eens te zien! Groeten en succes!En ten slotte willen we als redactie van Denkraam alle mensen bedanken die hebbenmeegewerkt aan de vijftig edities van Denkraam: alle schrijvers, fotografen, vrijwilligers,redactieleden, medewerkers, alle lezers en belangstellenden, iedereen die de afgelopennegen jaar heeft bijgedragen aan Denkraam! Zonder de inzet van julliehadden we nooit vijftig Denkramen kunnen uitbrengen! Ook de hoge opkomst op dereceptie bij de uitreiking van het jubileum nummer was goed! Ook hiervoor dank!Vol goede moed gaan we door naar de honderd![11]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 12Stichting JIJ:Zelfhulp voormensen meteetproblemenAl eerder dit jaar werd erop de Plenaire Vergaderingvan de afdeling Basisberaadeen presentatie gegevenover de Stichting JIJ,een zelfhulporganisatievoor mensenmet eetproblemenen hun direct betrokkenen.De organisatiedraait opvrijwilligers, mensendie zelf ook eeneetprobleem hebbengehad. Hoogtijd dus voor Denkraam om kennis temaken met Saskia Lagerwaard, medeoprichtstervan deze stichting.“Alle vrijwilligers zijn ervaringsdeskundig, onze ervaringenzetten we in om anderen te helpen,” aldusSaskia, “we werken met laagdrempelige activiteiten,en proberen dat ook op maat te doen. We richten onsin eerste instantie op mensen die geen professionelehulp voor hun eetproblemen kunnen of willen zoeken,dikwijlsuit angst of schaamte, maar daarnaastbieden we ook ondersteuning naast of na professionelebehandeling.” Aanmelding hoeft niet via dehuisarts, het kan ook anoniem. Stichting JIJ heeftcirca 25 vrijwilligers in dienst. Tot de activiteitenhoren onder andere zelfhulpgroepen (geleid door ervaringsdeskundigen),individuele ondersteuning, envoorlichting en workshops. Voor veel mensen is heteen eerste stap in de keten.In november 2009 is de eerste groep gestart. Nu zijner 8 á 9 groepen, voornamelijk in Rotterdam en omgeving.Maar sinds kort, september dit jaar, is deStichting JIJ ook gestart in DenHaag. In oktober is, in samenwerkingmet PsyQ, een nazorgtrajectgestart: eensupportgroep. Mensen kunnenhieraan deelnemen om terugvalte voorkomen. Deze groep isvoor iedereen toegankelijk. Indeze groep wordt er ook gewerktaan een’ terugval preventieplan’.Hierbij proberenmensen inzicht te krijgen inwat je beweegt om bepaald gedragte tonen (de eetproblemen),hoe ben je tot dit gedraggekomen. Wat zijn designalen, en hoe kan jedit voorkomen. “Sommigemensen vertonenbijvoorbeeld verstoordeetgedrag als ze spanningvoelen, bijvoorbeeldals gevolg van eenruzie,” zo ligt Saskia toe,“we proberen mensendan te leren om op eenandere manier metspanning om te gaan.”“Hoe herken je eetproblemen?Er zijn verschillende vormen, bijvoorbeeldlast hebben van oncontroleerbare eetbuien of juist zoweinig mogelijk eten. Bij veel mensen zie je aan hunlichaam niet dat zij een eetprobleem hebben, zij hebbeneen gezond gewicht. Toch kunnen zij 24 uur perdag met hun eetprobleem bezig zijn.” Kenmerkend isdan ook dat iemand heel regelmatig bezig is meteten, of juist niet eten. Vaak hebben mensen ook eenlaag zelfbeeld. Ook zie je soms vormen van compensatie,bijvoorbeeld zelf opgewekt braken, laxeren ofextreem sporten om calorieën te verbranden. “In eeneetprobleem of eetstoornis zie ik ook een deel verslavingsgedrag”aldus Saskia, “Net zoals bij alcohol- ofdrugsmisbruik is er altijd een reden waarom mensenzich op deze manier uiten (bijvoorbeeld spanningen,onverwerkte emoties, trauma).Een verband met psychische of psychiatrische klachtenis er lang niet altijd, althans niet volgens Saskia:“dit is moeilijk te zeggen. In de tijd dat ik boulimiahad, had ik periodes dat ik depressief was, maar dat isnaar mijn idee een gevolg geweest van de eetstoornisen niet andersom. Soms hoor je van mensen dat zebijvoorbeeld borderline hebben. Het is goed om in[12]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 13het achterhoofd te houden, maar het staat zeker nietop de voorgrond. Als je er mee weet om te gaan, hoefthet je slechts heel weinig te beperken. Ik houd danook niet van het plakken van labels op mensen.” Welis het zo dat eetproblemen psychische en sociale gevolgenkan hebben: het neemt iemands denken endoen in beslag, vaak is er ook afzondering van de omgeving,er is sprake van een negatief zelfbeeld, enkunnen er gevoelens zijn van spanning, onzekerheid,eenzaamheid etc. “Vandaar dat ik het ook meer vergelijkmet een verslaving, je ziet dezelfde patronen.Het is dan ook belangrijk om naar het achterliggendegevoel te kijken. Soms zie je wel eens dat iemand eenmaagbandje plaatst en denkt dat het daarmee klaaris. Dit kan gevaarlijk zijn. Dit is eigenlijk hetzelfde alsbij iemand met een verslaving de drank of dope plotselingweg te halen, het lost daarmee de achterliggendeproblematiek niet op.”[profiel]Het laagland zinktHet laagland zinkt, de golven slaanEen schip vaart noodgedwongen uitDe schipper, een vrouw zonder zichtvoert het gezag, beschonken als zij isUitgevaren bij zuigende stroommet onderhavige tuigageeen troebel glas in haar rechterhandIn haar andere hand houdt zijhet hart vast van de zieke aan boordmet het schijnwit gezichtverwent hem met koffie in de kombuisEetproblemen komen bij iedereen voor: jong en oud,man en vrouw. “In de praktijk krijgen we echter meervrouwen dan mannen binnen bij de Stichting JIJ. Hetlijkt er zo op dat er meer vrouwen dan mannen zijnmet eetproblemen, maar wellicht is er bij mannenmeer een taboe hierop.”Nu werkt de stichting JIJ nog in Rotterdam en DenHaag, op termijn wil de stichting uitbreiden naar derest Zuid Holland. “Maar eerst zorgen dat de boelgoed op de rit staat. We richten ons eerst op onzeeigen methodiek, en goede kwaliteit van ondersteuning.We doen ook aan voor- en nametingen en eenschriftelijke evaluatie onder de deelnemers. Belangrijkis de kwaliteit, om die reden krijgen al onze begeleidersdan ook een basistraining, die wordt verzorgddoor de afdeling Basisberaad van Zorgbelang ZuidHolland. Het geeft heel veel voldoening wanneermensen ons terugkoppelen dat ze veel aan onze ondersteuninghebben gehad. Daar doen we het perslot van rekening voor!Meer informatie over de Stichting JIJ:www.stichting-jij.nlinfo@stichting-jij.nl06 11955680 / 06 21141906Door Bas van Bellen[gedicht]Zij is blind voor de nood van deroependen in de ruim van het schipZij is doof voor het schot in de wanddat klinkt uit het ruim van het schipHet schip maakt waterDe schipper zaait angstZij verwent de ziekemet het kwijnende harten het schijnwit gezichtmet koffie in de kombuisterwijl de stemmen uithet ruim worden gesmoordDe nacht op het dek zal donker zijnEsther Mirjam(GGz Dichters 2011)[13]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 14[Transitiestad, wiedoet je wat?Op 17 september was het weer zover:het derde Rotterdamse Oogstfestival ophet Heemraadsplein. Een drukbezochtemarkt waar je kon zien, proeven enkopen van wat er allemaal in en rondRotterdam aan verantwoorde biologischeproducten gemaakt wordt. Dit jaarhad de organisatie zelfs twee marktengeorganiseerd. Op 14 mei was er al een‘Rotterdam zaait’-markt op het Noordpleinmet de nadruk op zaai- en pootgoedvoor je stadslandbouwtuin. Envolgend jaar worden het er vier. We zittenin de lift!Voor de derde keer deed ook Transition Town (veranderingsstad,red.) Rotterdam mee met een stand opde markt. Voor het tweede jaar heeft dit project ookeen groeiend aantal tuinen in ontwikkeling in verschillendewijken in de stad, van het Wollenfoppenparkin Zevenkamp tot aan de Enk op Zuid. Webegonnen twee jaar terug met een drietal projectenwaarvan de transitietuin in het Bergwegplantsoenachter Humanitas het paradepaardje was. Nu zijn eral tien projecten met het transitieproces bezig. Hierbijook de tuin van de Nico Adriaans Stichting (NAS)aan de Couwenburg, die door de bezuinigingen vande gemeente Rotterdam mogelijk zal verdwijnen.Deze organisatie die van de basis af stad en land opeen ecologisch en sociaal verantwoorde manier wilopbouwen, is in Zuidwest-Engeland ontstaan. In hetstadje Totnes vond Rob Hopkins dat de politiek blijkbaarniet in staat was verantwoord met milieu enmaatschappij om te gaan. De mislukte internationaleklimaatconferentie in Kopenhagen was voor hem deaanleiding om het zelf te gaan doen. Hij vond in Totnesgemotiveerde medestanders. In Kopenhagenspeelden de wereldleiders hun gebruikelijke politiekemachtsspelletjes maar slaagden er niet in om maatregelente nemen die de wereld voor een dreigendeklimaatcrisis kan behoeden. Dus deden de burgersvan Totnes dat zelf. Allereerst door de voedselproductieweer terug in de stad te brengen. Geen sperzieboontjesin laten vliegen uit West-Afrika, maar zelf inje achtertuin opkweken. Dat scheelt heel wat brandstofen CO2-uitstoot die als broeikasgas in de atmosfeerblijft hangen. En het is nog leuk ook om jezelfgekweekte boontjes vers te plukken en smakelijkop tafel te zetten.ZelfvoorzieningDe ervaring uit Totnes vond wereldwijd navolging.Vooral in de landen van het Britse Gemenebest zijntientallen transition towns ontstaan. Vooral nadatRob Hopkins, een jongeman met een heldere blik eneigenwijze flaporen zijn handboek voor transitie publiceerde,is het een veelheid van projecten gewordenwaar overal systematisch wordt gewerkt aan de opbouwvan een maatschappij die beter gebruik maaktvan wat Moeder Aarde de mens aan natuurlijke hulpbronnente bieden heeft. “Van olieafhankelijkheidnaar lokale veerkracht” is de ondertitel van zijn boek.Zelfvoorziening is een kerntaak in die lokale veerkracht.In Totnes hebben ze zelfs hun eigen geld in[14]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 15[impressiel]gevoerd. Je kan er met het ‘Totnes Pound’ betalen. Zoblijft het geld in de stad rondgaan en houdt het dewelvaart in stand. Dit liever dan dat het naar eldersverdwijnt en zo de lokale economie leegzuigen. Dangaan de bovenbazen van de multinationals van jegeld profiteren of wordt het weggegeven aan faillietelanden als Griekenland om hun investeringen daarveilig te stellen. Dit idee van een lokale economie meteen eigen munt komt in Zuid-Amerika ook voor. Veelsteden en soms stadswijken hebben hun eigen lokalemunt. In Groningen zijn ze ook begonnen met de Groningseflorijn.Deventer als eersteIn Nederland is Deventer als eerste transitiestad begonnen.Daar is dit jaar ook de landelijke transitieconferentiein de oude synagoge. Rob Hopkins die in2005 met de eerste Transitiestad ter wereld in Totnesbegon zal daar ook zijn visie op het transitieprocesvan de lokale gemeenschap geven. Die veerkrachtvan de lokale bevolking is hun vermogen om overeindte blijven, ook als er negatieve invloeden zijn opde lokale gemeenschap en hun welvaart. Instroomvan goedkope arbeidskrachten uit het buitenland bijvoorbeeld.Of de groeiende afhankelijkheid van olieen grondstoffen uit het buitenland die dan plotselingopraken of veel duurder worden. Zo is over een jaar oftwintig de aardolie in de wereld op. We moeten danop plantaardige olie van zonnebloem, koolzaad ofoliepalm gaan rijden of meer gaan fietsen. Elektrischeauto’s met zonne-energie is ook een alternatief.Wat je ver haalt is lekker, maar wat je dichtbij haalt isbeter. Dus zonnecellen op je dak, groente in je tuin enkeukenkruiden op de vensterbank. En dan vervolgensjuist met de mensen uit je buurt goed gaan samenwerkenen spullen gaan delen in plaats van weg tegooien.In Rotterdam hebben we al twaalf jaar lang de LETSruilwinkelsdie van dit principe uitgaan. Het systeemis in Canada ontstaan en heette daar Local EconomyTrade System. Net als het Totnes Pound zorgt dat systeemervoor dat het geld in de gemeenschap blijft. Inde LETS-winkels kun je spullen verkopen voor LETSpunten.Door mensen te helpen, bijvoorbeeld door inde tuin te werken, kan je dan weer 15 punten per uurverdienen. En met die punten kan je in de winkelsweer spullen kopen. Of iemand kan jou ergens meehelpen door voor je te klussen. Ook kan je handelaanbieden via de website www.lets-rotterdam.nl.Antwoord op de crisis?Zelfhulp, zelfvoorziening; in de geestelijke gezondheidszorgweten we met een crisis om te gaan. Dit kabinetdoet zijn best om juist de mensen met psychischeproblemen hard te raken met de bezuinigingen.Maar misschien zijn wij en onze lotgenoten wel beterbewust van wat het betekent om je eigen problemenop te moeten lossen dan de gemiddelde Nederlander.Die heeft jarenlang in de roze wereld van materiëlewelvaart geleefd. Er zijn maar vier landen in de wereldwaar het beter gaat dan in Nederland. Nu moetenwe bezuinigen, want er is zwaar weer op komstin de economie. Dit kan ook tot een transitie in de ggzleiden. Andere hulp voor psychische klachten, andereopvang voor dak- en thuislozen, anders omgaan metverslaafden. En heel Nederland zal van zijn verslavingaan aardolie en aan rijkdom en verspilling afmoeten en de zaken weer zuinig aan gaan doen. Meercreativiteit is nodig. En meer geestelijke kracht voorieder. Empowerment noemen we dat in de ggz. En alsiedereen dan ook nog mindfulness gaat beoefenen,kunnen we ons land in een goede geest brengen omin de toekomst in harmonie met het milieu en MoederAarde te leven. En in vrede met elkaar natuurlijk.Transitie volbracht.Jan W. Bijlbijljanw@hotmail.comwww.rotterdamseoogst.nlwww.transitiontowns.nlGangen van geldZilveren gangen,echo’s van koper.Een labyrint waarinwe onszelf horen lopen.Tikkend klinkentranen van staal,voor vrijheid, nabijheid,desnoods digitaal.Linde Overbrug(GGz Dichters 2011)[15]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 16Wat is waar?Regeer de leugen!Het lijkt allemaal zo simpel: wegkijken,zenuwachtige bewegingen, gefriemelaan het gezicht. Wie aan een van dezecriteria voldoet, liegt dat hij barst.Denkt iedereen. Maar klopt dat ook?Liegen – we doen het allemaal. En veel vaker dan wedenken. De Amerikaanse psychologe Bella DePauloliet in 1996 proefpersonen dagboeken bijhouden vangesprekken die minstens tien minuten hadden geduurd.Na afloop van elk gesprek moesten ze aantekenenof ze de ander opzettelijk hadden voorgelogen.Daarbij telden ook kleine leugens mee. Wat bleek?Door de bank genomen logen de deelnemers anderhalfkeer per dag. Nog afgezien van gesprekjes diekorter dan tien minuten duren. Overigens: studentenbleken in ongeveer een van hun drie sociale interactieste liegen, niet-studenten in een op de vijf.En juist omdat we zoveel liegen, denken we ook teweten wanneer een ander liegt. Mis poes, meldt deinternetsite lichaamstaal.nl. Paul Ekman, hoogleraarpsychologie aan de Universiteit van Californië in SanFrancisco, heeft veel vooronderstellingen een vooreen onderuitgehaald.Ekman hecht in zijn boek ‘De leugen ontmaskerd’waarde aan heel andere signalen. Veelvuldig slikken,zweten, knipperen, fronsen, tieren, verwijde pupillenen versprekingen – dàt zijn volgens hem goede indicatorenvoor bedrog.De psycholoog noemt ook timing als goede indicator.Hoelang duurt een uitdrukking? In hoeveel tijd ontstaathij en verdwijnt hij weer? Iemand heeft toch tenminste een fractie van een seconde nodig om de informatiete verwerken en te beslissen wat hij ermeemoet doen om een emotie te ‘faken’. Met anderewoorden: als hij een gevoel speelt, komt dat later totuiting dan wanneer het echt is. Bovendien verdwijntbijvoorbeeld een valse glimlach later dan een echte,aldus Peter Collet, als psycholoog verbonden aan deUniversiteit van Oxford.Weer andere ‘verklikkers’ zijn volgens Ekman: asymmetrischeexpressies, minuscule gelaatsuitdrukkingenen ‘ongewild embleemvertoon’. U zei?Embleemvertoon is zoiets als aangeleerde lichaamstaal.Het is ongewild als iemand het embleem gedeeltelijken niet in de gebruikelijke positie vertoont.Voorbeeld: iemand die ‘fuck you’ non-verbaal en bewustwil uitdrukken, steekt vaak diverse malen zijnmiddelvinger omhoog. Tijdens Ekmans test zat eenvrouw juist met neergestoken middelvinger op haarknie tegenover een slecht gezinde gesprekspartner.Zij maakte het gebaar dus heel ergens anders en bovendienontbrak de herhaling.Een asymmetrische expressie doet zich voor als deene helft van het gezicht een emotie veel sterker vertoontdan de andere helft. Links zie je een glimlach,rechts een brede grijns. Micro-expressies: een fractievan een seconde kan de leugenaar zijn masker nietophouden en breekt zijn angst of woede door. Ze zijnrijk aan informatie, maar komen niet vaak voor. Bovendienis niet elke micro-expressie echt compleet: jeziet niet altijd alles wat je zou zien als de persoongeen masker ophield.Saillant detail: ervaren klinisch psychologen zagen deemotie meteen, leken zagen die pas als de film vertraagdwerd afgespeeld. Maar na een uur oefenenkonden ook zij micro-expressies onmiddellijk herkennen.Alleen is een correctie op zijn plaats voor de notoireleugenaars onder ons: die voelen namelijk geenspanning meer als ze liegen. En dus zullen zij zelfsgeen micro-expressies vertonen.Aldert Vrij, hoogleraar in toegepaste sociale psycholo-Wees kalm bij een discussie, want opvliegendheid maakt vergissing tot fouten waarheid tot onbeleefdheid. (G.Herbert)[16]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 17gie aan de Universiteit van Portsmouth, trekt het eenen ander in twijfel: “Naar die micro-expressies is eigenlijkgeen systematisch onderzoek gedaan.” De Nederlandsepsycholoog is überhaupt kritisch over zijnvakbroeder: “Ekman registreert alleen emoties. Naderonderzoek of die emoties ook duiden op liegen is hardnodig.” Ekman zelf waarschuwt voor wat hij noemthet Othello-effect: iemand treft geen blaam, maar isdoodsbang dat de goegemeente hem niet zal geloven.En dus gaat hij door zijn angst veelvuldig slikken ofknipperen. Voorzichtigheid geboden dus. In iedergeval zijn de meeste deskundigen het erover eens datje niet naar één signaal op zich moet kijken, maar hetaltijd moet combineren met andere voor je je conclusietrekt. En dat is heel andere taal dan veel psychologieboekjesuitslaan: armen over elkaar betekent daarper definitie iets verbergen, wegkijken altijd liegen.Vrij concentreert zich vooral op criminelen. “In politiesituatieszegt spraak vaak meer over liegen”,meent hij. “Dat komt omdat een verdachte tijdens hetverhoor hoe dan ook onder druk staat. Of hij nu liegtof niet, het is een stresssituatie.” Toch meent ook hijdat lichaamstaal veelzeggend kan zijn. In zijn boek‘De psychologie van de leugenaar’ schrijft hij namelijkdat lichaamstaal minder makkelijk te beheersenis dan de woorden die iemand uitspreekt. Omdat metname misdadigers bekend zijn met de stereotypenover liegen, zullen ze die juist willen verbergen. Nietwegkijken dus. Geen zenuwachtig gefriemel aan deneus. Kortom: het lichaam kan, in tegenstelling, totwat velen zeggen, wel degelijk ‘liegen’. Maar juist dieverstarring van de lichaamshouding kan een aanwijzingopleveren voor een vals getuigenis.Jesse Buddingj.budding@denkraam.infoOnder alle vormen van vergissen is voorspellende meest ongegronde. (G.Eliot)‘Geen cursus alleen overlichaamstaal’Een verdachte, hangt ter zitting helemaal onderuitin zijn stoel. Na afloop van de zitting besprekende rechters in de raadkamer niet alleen destukken en verklaringen, maar ook de lichaamshoudingvan de verdachte. “Merkwaardig.” “Zouhij moe zijn?” “Is het soms verlegenheid?”“Zwaarlijvigheid?” Vrouwe Justitia mag dan eenblinddoek om haar hoofd dragen, dat is tochvooral een symbool van objectiviteit. Het wil natuurlijkniet zeggen dat het de rechterlijke machtverboden is om naar non-verbale communicatiete kijken.Al ziet Angela Kaptein, raadsheer bij het HaagseGerechtshof, daar ook een kleine link liggen naarwaarheidsvinding. “Je probeert je een goed beeldte vormen van de verdachte. In de eerste plaatsop basis van zijn uitspraken, maar je kijkt ook bewusten onbewust naar zijn verdere uitstraling.Al ben ik heel voorzichtig met snelle conclusies,lichaamstaal is nu eenmaal moeilijk te duiden.Bedenk dat de verdachte zich vaak in een ongebruikelijkesituatie bevindt. Dat roept spanningop. Wellicht weet hij zich ‘geen houding’ tegeven. Een verdachte heeft het recht om te zwijgenof te liegen. Rechters zijn de meest voorgelogenmensen, wordt wel gezegd. Maar ik weet het:ze zeggen dat je in lichaamstaal niet zo makkelijkkunt liegen.”Als ze de indruk krijgt dat de verdachte zich afsluit,zegt ze vaak iets als: “Ik heb de indruk dat uhier liever niet over wilt praten?” Specifieke cursussenop dit terrein zou ze overbodig vinden. “Inde cursussen die we nu volgen, wordt lichaamstaaluitgelegd, bijvoorbeeld bij oefeningen in hethoren van getuigen, waarbij dan toneelspelers degetuigen zijn. Ik zou lichaamstaal ook geen zelfstandigerol willen toedichten in de rechtszaal.We moeten proberen de waarheid te vinden aande hand van feiten en uitspraken. Lichaamstaalvind ik in dat opzicht glad ijs. Je kunt bewegingenimmers op verschillende manieren interpreteren.”[17]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 18Mannenopvang in vier grote steden voortgezetBijna tweehonderd mannen hebben de afgelopen 2,5 jaar gebruikt gemaakt van demannenopvangvoorzieningen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Veertigprocent van de slachtoffers zocht hulp omdat zij bedreigd of mishandeld werdendoor een (ex-)partner, aldus Psy.nl.Dat blijkt uit de evaluatiestudie Pionieren in de mannenopvang.Het onderzoek is uitgevoerd in opdrachtvan de vier grote steden en het Ministerie van VWSom een duidelijker beeld te krijgen van de opvang. Inmiddelsheeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllnerbesloten dat de pilot mannenopvangwordt verlengd tot eind 2012.De vier grote steden hebben sinds 1 juli 2008 veertigopvangplekken voor mannen. Vanaf de start tot eind2010 meldden zich 677 mannen bij de opvang. Naeen beoordeling zijn 182 van hen opgevangen. Meerdan de helft van de slachtoffers is Nederlands, maarook veel mannen met een Marokkaanse, Turkse ofChinese nationaliteit zochten hulp. Een ruime meerderheidis tussen de 19 en 55 jaar, hun achtergrondenen problemen zijn divers. Geweld door een (ex-)partneris voor 104 mannen de reden waarom zij zichmelden bij de opvangvoorzieningen. Maar ook mensenhandel(35 mannen) en eergerelateerd geweld (38mannen) komen regelmatig voor.Alleen onderdak zoekenZestien procent van de aanmeldingen wordt afgewezenomdat er sprake is van andere problemen danhuiselijk geweld of mensenhandel. De meeste voorkomendeafwijzingsgrond is dakloosheid of dreigingvan dakloosheid. Hieronder bevinden zich ook mannendie te maken hebben met huiselijk geweld en diede situatie willen ontvluchten, maar daarbij alleenonderdak zoeken. Zij worden doorverwezen naar demaatschappelijke opvang.Toch worden ook veel mannen die wel te maken hebbenmet huiselijk geweld of mensenhandel afgewezenvoor opvang. De redenen variëren van mogelijkproblematisch gedrag en illegaliteit, tot psychischeproblemen waar de opvang niet op toegerust is. Ookis er regelmatig een gebrek aan opvangplaatsen ofkomen de mannen zelf niet opdagen omdat zij nietdurven of er nog niet aan toe zijn.De tijd tussen aanmelding en opvang varieert vanenkele uren tot twee weken. Uit de evaluatiestudieblijkt dat mannen soms zoveel schaamte en angst ervarendat zij zelf om tijd vragen voordat zij naar deopvang durven te komen. De verblijfsduur van demannen varieert van enkele dagen tot anderhalf jaar.In 22 procent van de gevallen is een korte time-outvoldoende. De man gaat daarna weer naar huis enambulante hulp is dan voldoende.RouwverwerkingDe hulpbehoeften van de opgevangen mannen bestaanuit praktische vragen op het gebied van huisvesting,financiën, verblijfsstatus, taalverwerving endagbesteding. De psychische hulpvragen zijn vooralgericht op rouw- en verliesverwerking, leren zelfstandigte functioneren en vertrouwen scheppen in demedemens.Een gedeelte van de slachtoffers komt bij de mannenopvangterecht via de huisarts, het maatschappelijkwerk of de politie. Maar er zijn ook veel mannen diede voorzieningen via internet vinden. Zij weten vanhet bestaan van een vrouwenopvang en zoeken opgoed geluk met een zoekmachine naar een mannenopvang.Gezien het taboe op het slachtofferschap ende schaamte die veel mannen ervaren, is zoeken viainternet een veilige route.Hanneke EttekovenEen slak op de goede weg wint het van de haas op de verkeerde weg.[18]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 19[column]over slordig taalgebruikIk irriteer me aan...We leerden het al in de wiskundeles: min maal min isplus. Anders gezegd, twee maal negatief wordt positief.Een dubbele ontkenning levert een bevestigingop, en niet de ontkenning die vaak wordt bedoeld.Wie zegt: Wij hebben nooit geen ruzie, geeft aan dathet nooit voorkomt dat er geen ruzie is. Er is dussteeds bonje, terwijl wordt bedoeld dat alles altijdpais en vree is. Met de dubbele ontkenning (nooitgeen) wil je je woorden kracht bijzetten. Dat geldt ookvoor de populaire uitdrukking never nooit. Soms hoorje dat iemand zijn steun niet wil onthouden aan eenbepaald voorstel. Hier wordt een dubbele ontkenningbewust gebruikt. Om de uitslag van de stemming nogeven spannend te maken? Om gewichtig over tekomen? Om te zien of het publiek nog bij de les is?Een enkele keer raakt een spreker verward in zijneigen dubbele ontkenning. “Ik kan hier geen rijpaardkrijgen en geen goede stalknecht ook al niet.” Met ditcitaat wil de spreker zeggen dat hij geen paard kankrijgen en ook geen stalknecht. Met de overbodigetoevoeging ‘ook al niet’ klaagt de spreker over zijn lastigesituatie.Overbodig is ook het gebruik van een bekend begripmet daarbij de uitleg van dat begrip. Een voorbeeld.Het beste wat ik tot nu toe ooit heb geschreven. Ooitbetekent op een moment in de toekomst (eens zal…)of in het verleden (tot nu toe). Het beste wat ik tot nutoe heb geschreven… of het beste wat ik ooit heb geschreven.Wat de toekomst betreft wordt het dan: hetbeste wat ik ooit zal schrijven.Hetzelfde geldt voor het woord subjectief. Ik kan mijnsubjectieve mening geven, zegt iemand als hij wilaangeven niet objectief te zijn. Zijn mening (is altijdsubjectief) komt voort uit zijn gevoel of opvatting.Beter is om te zeggen: naar mijn mening …of ik vind…,of volgens mij …maar dat is subjectief, en dat wist deluisteraar al.Heeft u ook zo uw taalergernissen?Mail ze naar j.budding@denkraam.info.Mariëtte StormTe zot voor woordenDe Groningse hoogleraar Trudy Dehue, auteur van‘De depressie-epidemie’ (2008), vertelde onlangs inde Volkskrant dat de titel van deze bestseller vaakverkeerd wordt begrepen. Zij bedoelt er niet meedat het aantal aanstellers zich als een olievlek overhet land uitbreidt. Dehue vindt de sterke toenamevan depressieve klachten juist volstrekt begrijpelijk.Zij wijt die aan de huidige maatschappij, die mensenopzadelt met ‘de plicht het lot in eigen hand tenemen.’Deze overtrokken ‘eigen verantwoordelijkheid’, waarook het kabinet-Rutte zo mee schermt, maakt mensendepressief, aldus Dehue. Succes wordt voorgespiegeldals een eigen keuze. Geen glanzendecarrière? Geen topsalaris? Had je maar beter je bestmoeten doen. Van het idee dat het je eigen stommeschuld is als je maatschappelijk niet geslaagd bentraken mensen in de put.Ongunstige omstandigheden of gewoon dommepech bestaan in deze visie niet. Het kabinet vindthet daarom ook niet nodig om al die slappelingenmet een psychiatrische aandoening in de watten teblijven leggen. Hup, het mes in de geestelijke gezondheidszorg.En die flauwekul met die uitkeringenmoet ook eens afgelopen zijn: allemaal aan deslag!Hoe al die mensen ‘met een vlekje’ in deze tijdenvan werkloosheid in godsnaam aan een baan moetenkomen? In een sociale werkplaats? Of onderprofessionele begeleiding in een re-integratietraject?Ja hallo, weet je wat dat kost?! Terwijl op dezezaken juist zo fijn bezuinigd kan worden. Nee hoor,dat kunnen die mensen toch best zelf? Gewoonschouders eronder en gaan! Succes is een keuze!Sofie Blok[19]


DR51:Opmaak 1 14-10-2011 10:06 Pagina 20Het gezicht van de psychiatrie?

More magazines by this user
Similar magazines