12.07.2015 Views

Arbeidsomstandigheden in de Houtindustrie ... - Inspectie SZW

Arbeidsomstandigheden in de Houtindustrie ... - Inspectie SZW

Arbeidsomstandigheden in de Houtindustrie ... - Inspectie SZW

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

InhoudsopgaveVoorwoord 31. Opzet en uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>in</strong>spectie 51.1 Aanleid<strong>in</strong>g 51.2 Opzet 51.3 Communicatie 62. <strong>Inspectie</strong>resultaten 92.1 Per subsector 92.2 Mach<strong>in</strong>eveiligheid 102.3 Blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof 112.4 Houtstofexplosiegevaar (ATEX) 112.5 Dieselmotoremissie (DME) 112.6 Overige risico’s 112.7 Bekendheid branchebrochure 123. Conclusies 154. Acties en aanbevel<strong>in</strong>gen 174.1 Gedragsveran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> werkvloer 174.2 Acties sociale partners 174.3 Acties Arbeids<strong>in</strong>spectie 17Colofon 202 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


Je bent pas een echte vakman als je ook aandacht schenkt aan je veiligheid en gezondheid4 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


1. Opzet en uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><strong>in</strong>spectie1.1 Aanleid<strong>in</strong>gOp basis van branchecijfers over ongevallen en aandoen<strong>in</strong>gen,<strong>in</strong>stroomcijfers van WAO en WIA, en <strong>in</strong>schatt<strong>in</strong>gscijfersvan <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie zelf zijn <strong>de</strong> belangrijkste risico’sbepaald <strong>in</strong> <strong>de</strong> hout-, timmer-, en meubel<strong>in</strong>dustrie. Debelangrijkste zijn:• mach<strong>in</strong>eveiligheid• blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof (kan lei<strong>de</strong>n tot allergie enkanker)• explosiegevaarlijke stoffen (houtstof kan tot explosievesituaties lei<strong>de</strong>n)• blootstell<strong>in</strong>g aan dieselmotoremissieIn 2006 en 2007 heeft <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie op <strong>de</strong>ze risico’sgeïnspecteerd. Uit die <strong>in</strong>specties kwam scherp naar vorendat vooral het werken met houtbewerk<strong>in</strong>gsmach<strong>in</strong>esgepaard g<strong>in</strong>g met veel overtred<strong>in</strong>gen. Ook had<strong>de</strong>n veelbedrijven onvoldoen<strong>de</strong> maatregelen genomen om <strong>de</strong>blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof te beperken en explosie dooropeenhop<strong>in</strong>g van houtstof te voorkomen.Na <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties <strong>in</strong> 2006 en 2007 is besloten om <strong>in</strong> 2009opnieuw <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze sector te <strong>in</strong>specteren op <strong>de</strong>ze risico’s.1.2 OpzetVan 1 januari tot en met 31 augustus 2009 heeft <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie bedrijven geïnspecteerd <strong>in</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>subsectoren:Houtverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrieEmballage-<strong>in</strong>dustrie, <strong>de</strong> pallet<strong>in</strong>dustrie, maar bijvoorbeeldook <strong>de</strong> makers van klompen, potlo<strong>de</strong>n, (<strong>in</strong>dustriële)borstels, kwasten, duimstokken en (houten) speelgoed. Veelvoorkomen<strong>de</strong> functies zijn: mach<strong>in</strong>aal houtbewerker,mach<strong>in</strong>aal- of handmatig kwastenmaker, palletlijnbedien<strong>de</strong>,lakker/spuiter, palletsorteer<strong>de</strong>r, reparateur.Houthan<strong>de</strong>lHout- en plaatmateriaal wordt voor een <strong>de</strong>el geïmporteerduit het buitenland en voor een an<strong>de</strong>r <strong>de</strong>el geoogst <strong>in</strong>Ne<strong>de</strong>rland. Via <strong>de</strong> houthan<strong>de</strong>l komt het hout- en plaatmateriaalterecht <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie, <strong>de</strong> doe-het-zelf-han<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>bouw en <strong>de</strong> scheepsbouw. Steeds vaker wordt hout zon<strong>de</strong>rbewerk<strong>in</strong>g geleverd en verhan<strong>de</strong>ld. Veel voorkomen<strong>de</strong>functies zijn: bestekzoeker en me<strong>de</strong>werker mach<strong>in</strong>alehoutbewerk<strong>in</strong>g.Timmer<strong>in</strong>dustrieDe timmer<strong>in</strong>dustrie vervaardigt (houten) kozijnen, ramen,trappen, <strong>de</strong>uren, gevelvullen<strong>de</strong> elementen, betonmallen en<strong>de</strong>coratieve producten voor <strong>de</strong> tu<strong>in</strong>. Lijmbouw, houtbouwen wagenbouw vallen ook on<strong>de</strong>r timmerwerk. Veelvoorkomen<strong>de</strong> functies zijn: houtoplatter, mach<strong>in</strong>alehoutbewerker, me<strong>de</strong>werker assemblage, opsluiter,afhanger, schil<strong>de</strong>r/spuiter, timmerman, slijper/steller,on<strong>de</strong>rhoudsmonteur en e<strong>in</strong>dcontroleur.Meubel<strong>in</strong>dustrieDe meubel<strong>in</strong>dustrie bestaat uit ambachtelijke en <strong>in</strong>dustriëlebedrijven. Het <strong>in</strong>spectieproject richtte zich op meubelfabriekenwaar houtbewerk<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>dt. Veel voorkomen<strong>de</strong>functies zijn: mach<strong>in</strong>ale houtbewerker, meubelmaker,hout- en f<strong>in</strong>eeropzoeker en -uitlijner, spuiter, afwerker,kleurmaker, pat<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>r en meubelstoffeer<strong>de</strong>r.De <strong>in</strong>specteurs hebben gecontroleerd op mach<strong>in</strong>eveiligheid,blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof, explosiegevaarlijke stoffen(ATEX) en blootstell<strong>in</strong>g aan dieselmotoremissie (DME). In2008 hebben alle bedrijven <strong>in</strong> <strong>de</strong> sector een branchebrochureontvangen met daar<strong>in</strong> <strong>de</strong> belangrijkste arbeidsrisico’sen praktische aanwijz<strong>in</strong>gen voor risicobeperk<strong>in</strong>g. Ook staatbeschreven hoe en waarop <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie controleert.De verwacht<strong>in</strong>g was dat bedrijven daarvan nota zou<strong>de</strong>nnemen en maatregelen zou<strong>de</strong>n nemen om <strong>de</strong> risico’s tevoorkomen of beperken. Bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>spectiebezoeken is <strong>de</strong>bekendheid met <strong>de</strong>ze brochures gemonitord.Bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties <strong>in</strong> 2006 en 2007 zijn gegevens van <strong>de</strong> Kamervan Koophan<strong>de</strong>l gebruikt. Tij<strong>de</strong>ns dat project werd dui<strong>de</strong>lijkdat veel van die bedrijfsgegevens waren verou<strong>de</strong>rd. Bij <strong>de</strong>huidige <strong>in</strong>specties zijn daarom gegevens gebruikt vanbedrijven die verplicht zijn aangesloten bij <strong>de</strong> cao-fondsen<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze sectoren. Cao’s zijn afgesloten door <strong>de</strong> brancheorganisatiesmet <strong>de</strong> werknemersorganisaties FNV Meubel enHout en CNV Vakmensen (voorheen CNV Hout en Bouw).In totaal zijn er 3.748 bedrijven aangesloten bij <strong>de</strong> cao-fondsen,waarvan <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie 656 bedrijven (18%) heeftM<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 | 5


ezocht. Hier waren ook bedrijven bij die nog niet eer<strong>de</strong>rdoor <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie waren geïnspecteerd. De resultatenvan <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties zijn niet representatief voor <strong>de</strong> helesector, maar geven wel een goe<strong>de</strong> <strong>in</strong>dicatie van <strong>de</strong> huidigearbeidsomstandighe<strong>de</strong>n.1.3 CommunicatieDe sociale partners hebben s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties <strong>in</strong> 2006 en2007 veel energie gestoken <strong>in</strong> het voorlichten van <strong>de</strong> sectormet behulp van veiligheids<strong>in</strong>structiekaarten, een arbotoolboxen een vi<strong>de</strong>o over veilig werken met houtbewerk<strong>in</strong>gsmach<strong>in</strong>es.Er waren tij<strong>de</strong>ns het <strong>in</strong>spectieproject geenarbocatalogi beschikbaar.De sociale partners hebben ook afspraken gemaakt metleveranciers van afzuig<strong>in</strong>stallaties over houtstofexplosiegevaaren <strong>de</strong> recirculatie van lucht. De Erkenn<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>gKeurmerk Houtstofafzuig<strong>in</strong>stallaties houdt <strong>in</strong> dat allenieuwe houtstof<strong>in</strong>stallaties aan <strong>de</strong> arboregelgev<strong>in</strong>g voldoenen dat bestaan<strong>de</strong> <strong>in</strong>stallaties jaarlijks steekproefsgewijswor<strong>de</strong>n gecontroleerd. De houthan<strong>de</strong>l heeft bovendien eencampagne opgezet met oog op <strong>de</strong> gevaren van ATEX en hetvervangen van dieselheftrucks die DME produceren.In <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g heeft <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie overlegd metzowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Veel van <strong>de</strong>geïnspecteer<strong>de</strong> bedrijven zijn aangesloten bij één van <strong>de</strong>volgen<strong>de</strong> brancheorganisaties:• Verenig<strong>in</strong>g HAS;• Ne<strong>de</strong>rlandse Emballage- en Pallet<strong>in</strong>dustrie Verenig<strong>in</strong>g(EPV);• Verenig<strong>in</strong>g van Ne<strong>de</strong>rlands Borstelfabrikanten (VNB);• Ne<strong>de</strong>rlandse Verenig<strong>in</strong>g van Klompenfabrikanten;• Kon<strong>in</strong>klijke Verenig<strong>in</strong>g van Ne<strong>de</strong>rlandseHouton<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>gen (Kon. VVNH);• Ne<strong>de</strong>rlandse Bond Van Timmerfabrikanten (NBvT);• Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM).Om <strong>de</strong> bedrijven op <strong>de</strong> hoogte te brengen van <strong>de</strong> aanstaan<strong>de</strong><strong>in</strong>specties is een persbericht opgesteld voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong>vakbla<strong>de</strong>n. Naar aanleid<strong>in</strong>g daarvan zijn verschillen<strong>de</strong>artikelen verschenen. De bedrijven zijn ook via <strong>de</strong> brancheorganisatiesgeïnformeerd over <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties en<strong>in</strong>spectieon<strong>de</strong>rwerpen.6 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


Vooral stof van hardhout is kankerverwekkendM<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 | 7


Sociale partners hebben een breed assortiment aan veiligheids<strong>in</strong>structiekaarten laten maken8 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


2. <strong>Inspectie</strong>resultaten2.1 Per subsectorVan 1 januari tot en met 31 augustus 2009 zijn 656 bedrijvenbezocht <strong>in</strong> <strong>de</strong> houtverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie, houthan<strong>de</strong>l,timmer<strong>in</strong>dustrie en meubel<strong>in</strong>dustrie.Bij 459 bedrijven (70%) heeft <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie één ofmeer<strong>de</strong>re overtred<strong>in</strong>gen vastgesteld. In totaal zijn er 1321overtred<strong>in</strong>gen geconstateerd, dus gemid<strong>de</strong>ld 2,9 per overtre<strong>de</strong>ndbedrijf. Bijna <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>gen had betrekk<strong>in</strong>gop mach<strong>in</strong>eveiligheid (647 overtred<strong>in</strong>gen, 49%), gevolgddoor blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof (264 overtred<strong>in</strong>gen, 20%).In totaal heeft <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie 1302 keer gehandhaafd,<strong>in</strong> <strong>de</strong> meeste gevallen door een waarschuw<strong>in</strong>g te geven. Is ersprake van een overtred<strong>in</strong>g zon<strong>de</strong>r direct gevaar, dan geeft<strong>de</strong> <strong>in</strong>specteur een waarschuw<strong>in</strong>g, bij een ernstige overtred<strong>in</strong>gwaar direct gevaar is voor <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers wordt hetwerk (ge<strong>de</strong>eltelijk) stilgelegd totdat <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>g isopgeheven. De <strong>in</strong>specteurs gaven aan dat <strong>de</strong> bezochtebedrijven zich over het algemeen bewust zijn van <strong>de</strong>arbeidsrisico’s en die ook willen aanpakken, maar dat <strong>de</strong>bedrijven daar hulp of stimulans van buitenaf voor nodighebben. Bijvoorbeeld <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorm van adviseurs of keur<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>specteurswaardoor <strong>de</strong> directe leid<strong>in</strong>ggeven<strong>de</strong>n eenhogere prioriteit geven aan veiligheid en gezondheid bij <strong>de</strong>dagelijkse werkzaamhe<strong>de</strong>n.Houtverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrieBij 39 bedrijven (78%) <strong>in</strong> <strong>de</strong> houtverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrieheeft <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie 109 overtred<strong>in</strong>gen geconstateerd,gemid<strong>de</strong>ld 2,8 per overtre<strong>de</strong>nd bedrijf. De meeste overtred<strong>in</strong>genhad<strong>de</strong>n betrekk<strong>in</strong>g op mach<strong>in</strong>eveiligheid (47%),gevolgd door een te hoge blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof (21%).De Arbeids<strong>in</strong>spectie heeft 88 keer een waarschuw<strong>in</strong>ggegeven voor een overtred<strong>in</strong>g en 13 keer <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>nstilgelegd vanwege direct gevaar.Houthan<strong>de</strong>lBij 93 bedrijven (64%) <strong>in</strong> <strong>de</strong> houthan<strong>de</strong>l heeft <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie 266 overtred<strong>in</strong>gen geconstateerd, gemid<strong>de</strong>ld2,9 per overtre<strong>de</strong>nd bedrijf. De meeste overtred<strong>in</strong>genhad<strong>de</strong>n betrekk<strong>in</strong>g op mach<strong>in</strong>eveiligheid (47%), gevolgddoor een te hoge blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof (19%). Opvallendis dat ten opzichte van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re sectoren meer overtred<strong>in</strong>genzijn gemaakt op het gebied van dieselmotoremissie(DME). Dit is verklaarbaar doordat <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze subsector meermet heftrucks wordt gewerkt dan <strong>in</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re subsectoren.De <strong>in</strong>specteurs hebben 193 keer een waarschuw<strong>in</strong>g gegevenvoor een overtred<strong>in</strong>g en 35 keer <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>nstilgelegd vanwege direct gevaar.Tabel 1: bezochte bedrijven per subsectorSubsectorAantal bedrijvenbekend bij cao-fondsAantal bezochtebedrijvenIn %Houtverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie 307 50 16%Houthan<strong>de</strong>l 502 145 29%Timmer<strong>in</strong>dustrie 925 219 24%Meubel<strong>in</strong>dustrie 2014 242 12%Tabel 2: bedrijven <strong>in</strong> or<strong>de</strong>/niet <strong>in</strong> or<strong>de</strong> per subsectorSubsector% bedrijven zon<strong>de</strong>rovertred<strong>in</strong>gen% bedrijven metovertred<strong>in</strong>g(en)Houtverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie 22% 78%Houthan<strong>de</strong>l 36% 64%Timmer<strong>in</strong>dustrie 27% 73%Meubel<strong>in</strong>dustrie 34% 66%M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 | 9


Timmer<strong>in</strong>dustrieBij 160 bedrijven (73%) <strong>in</strong> <strong>de</strong> timmer<strong>in</strong>dustrie constateer<strong>de</strong><strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie 479 overtred<strong>in</strong>gen, gemid<strong>de</strong>ld 3 perovertre<strong>de</strong>nd bedrijf. Meer dan <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>genhad betrekk<strong>in</strong>g op mach<strong>in</strong>eveiligheid (52%), gevolgd dooreen te hoge blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof (21%).De <strong>in</strong>specteurs hebben 378 keer een waarschuw<strong>in</strong>g gegevenvoor een overtred<strong>in</strong>g en 44 keer <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>nstilgelegd vanwege direct gevaar.bedrijven ook mo<strong>de</strong>rne CNC-bestuur<strong>de</strong> mach<strong>in</strong>es tot hunbeschikk<strong>in</strong>g hebben die vanuit <strong>de</strong> fabriek beter zijnbeveiligd. Bij ou<strong>de</strong> mach<strong>in</strong>es moet het hout nog handmatigwor<strong>de</strong>n aangevoerd, waardoor het arbeidsrisico groot is enmen zich aan veel veiligheidsmaatregelen moeten hou<strong>de</strong>nom ongevallen te voorkomen.Van <strong>de</strong> 123 keer dat <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>nheeft stilgelegd, was er 114 keer sprake van onvoldoen<strong>de</strong>mach<strong>in</strong>eveiligheid.Meubel<strong>in</strong>dustrieBij 160 bedrijven (66%) <strong>in</strong> <strong>de</strong> meubel<strong>in</strong>dustrie heeft <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie 467 overtred<strong>in</strong>gen vastgesteld, gemid<strong>de</strong>ld2,9 per bedrijf. De meeste overtred<strong>in</strong>gen had<strong>de</strong>n betrekk<strong>in</strong>gop mach<strong>in</strong>eveiligheid (47%), gevolgd door een te hogeblootstell<strong>in</strong>g aan houtstof (19%).De <strong>in</strong>specteurs hebben 407 keer een waarschuw<strong>in</strong>g gegevenen 31 keer <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n stilgelegd vanwege directgevaar.2.2 Mach<strong>in</strong>eveiligheidIn <strong>de</strong>ze sectoren wordt veel gewerkt met houtbewerk<strong>in</strong>gsmach<strong>in</strong>es.Dit zijn gevaarlijke apparaten met bewegen<strong>de</strong><strong>de</strong>len en scherpe snijgereedschappen zoals zaagbla<strong>de</strong>n,beitels en frezen. De scherpe snijgereedschappen roterenmet grote snelheid en <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n zijn vaak dicht bij hetsnijgereedschap. De mach<strong>in</strong>es en gereedschappen moetencorrect wor<strong>de</strong>n gebruikt en <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>lijk zijn afgeschermd omongevallen te voorkomen.De helft van alle vastgestel<strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>gen heeft te makenmet mach<strong>in</strong>eveiligheid. Meestal komt dit doordat men <strong>de</strong>afscherm<strong>in</strong>gen heeft weggehaald waardoor <strong>de</strong> bewegen<strong>de</strong><strong>de</strong>len van mach<strong>in</strong>es niet of onvoldoen<strong>de</strong> zijn afgeschermd.Ook hebben <strong>de</strong> <strong>in</strong>specteurs regelmatig vastgesteld dat erverkeer<strong>de</strong> snijgereedschappen wer<strong>de</strong>n gebruikt of dat ou<strong>de</strong>snijgereedschappen niet zijn voorzien van een aanduid<strong>in</strong>gvoor handmatige of mechanische aanvoer (MAN- ofMEC-aanduid<strong>in</strong>g). Bij handmatige aanvoer wordt hetmateriaal met <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n langs het zeer snel draaien<strong>de</strong>snijgereedschap geleid, en tegengesteld aan <strong>de</strong> draairicht<strong>in</strong>gvan het snijgereedschap. Bij gebruik van <strong>de</strong> verkeer<strong>de</strong>snijgereedschappen is er geen voorzien<strong>in</strong>g die terugslag vanhet materiaal kan voorkomen, met ernstige verwond<strong>in</strong>gentot gevolg.Een an<strong>de</strong>r probleem bij mach<strong>in</strong>eveiligheid zijn <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>mach<strong>in</strong>es, van voor 1995, die nog steeds voor gebruikgereed staan en <strong>in</strong> vooral <strong>de</strong> ambachtelijke bedrijven nogwor<strong>de</strong>n gebruikt. Maar ook bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>dustriële bedrijvenkomen <strong>de</strong>ze mach<strong>in</strong>es nog voor, ondanks het feit dat veelSnijgereedschappen moeten van een aanduid<strong>in</strong>g voor handmatige ofmechanische aanvoer zijn voorzien.10 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


De <strong>in</strong>specteurs constateer<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r dat er bij 46% van <strong>de</strong>bezochte bedrijven onvoldoen<strong>de</strong> aandacht was voor hetperiodiek keuren van arbeidsmid<strong>de</strong>len. Als bedrijven ditregelmatig doen, wor<strong>de</strong>n gevaarlijke situaties aan mach<strong>in</strong>eseer<strong>de</strong>r opgemerkt.2.3 Blootstell<strong>in</strong>g aan houtstofBlootstell<strong>in</strong>g aan houtstof kan lei<strong>de</strong>n tot allergische reactiesen zelfs tot kanker. De wettelijke grenswaar<strong>de</strong> voorhardhoutstof is 2 mg/m 3 en <strong>de</strong> streefwaar<strong>de</strong> is 0,2 mg/m 3 .De streefwaar<strong>de</strong> is het uitgangspunt voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>zet vantechnische beheersmaatregelen. Dat wil zeggen dat hetbedrijf als dat technisch mogelijk is, een lagere blootstell<strong>in</strong>gdan <strong>de</strong> wettelijke grenswaar<strong>de</strong> moet realiseren. Werknemerskunnen aan houtstof wor<strong>de</strong>n blootgesteld als <strong>de</strong> afzuig<strong>in</strong>gvan mach<strong>in</strong>es onvoldoen<strong>de</strong> is, als een afzuig<strong>in</strong>stallatie nietgoed werkt of als <strong>de</strong> werkplek niet of op een verkeer<strong>de</strong>manier wordt schoongehou<strong>de</strong>n.In totaal had 20% van <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>gen betrekk<strong>in</strong>g op een tehoge blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof voornamelijk doordat <strong>de</strong>werkplek niet goed werd schoongehou<strong>de</strong>n. Inspecteurstroffen houtstof aan, niet alleen rond <strong>de</strong> directe omgev<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> mach<strong>in</strong>es, maar ook op an<strong>de</strong>re plekken <strong>in</strong> <strong>de</strong>werkplaats. Een teken dat er <strong>in</strong> <strong>de</strong> lucht van <strong>de</strong> werkplaatsente veel houtstof aanwezig is, en er te we<strong>in</strong>ig wordt schoongemaakt.In veel gevallen werd <strong>de</strong> werkplaats nog schoongemaaktmet behulp van bezems en spuiten met perslucht,<strong>in</strong> plaats van geschikte stofzuigers.2.4 Houtstofexplosiegevaar (ATEX)Een laagje houtstof van een halve millimeter kan al voorexplosiegevaar zorgen. Het is te voorkomen door een goe<strong>de</strong>afzuig<strong>in</strong>g en door <strong>de</strong> werkplek schoon te hou<strong>de</strong>n.Van <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>gen had 3% betrekk<strong>in</strong>g op het gevaar vanhoutstofexplosie. En ook hier kwam dit meestal doordat <strong>de</strong>werkplek niet goed werd schoongehou<strong>de</strong>n. Daarnaastston<strong>de</strong>n <strong>de</strong> juiste schuiven bij <strong>de</strong> houtbewerk<strong>in</strong>gsmach<strong>in</strong>esniet altijd op het juiste moment open en dicht, waardoor <strong>de</strong>afzuig<strong>in</strong>g niet altijd maximaal was.Veel schuiven <strong>in</strong> <strong>de</strong> afzuig<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n automatisch bediend: ze gaan pasopen als <strong>de</strong> mach<strong>in</strong>e <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g is en sluiten daarna automatisch als <strong>de</strong>mach<strong>in</strong>e wordt uitgezet.2.5 Dieselmotoremissie (DME)Blootstell<strong>in</strong>g aan dieselmotoremissies kan kanker veroorzaken.Bij het gebruik van dieselheftrucks <strong>in</strong> een omslotenruimte kan snel sprake zijn van blootstell<strong>in</strong>g aan verhoog<strong>de</strong>concentraties dieselmotoremissie.In totaal constateer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>in</strong>specteurs <strong>in</strong> 2% van <strong>de</strong>overtred<strong>in</strong>gen een blootstell<strong>in</strong>g aan dieselmotoremissiedoor het gebruik van dieselheftrucks zon<strong>de</strong>r roetfilters.2.6 Overige risico’sEr zijn momenteel goe<strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gen voor het schoonhou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>werkomgev<strong>in</strong>g.Naast <strong>de</strong> belangrijkste arbeidsrisico’s heeft <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie ook gekeken naar het gebruik vanpersoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmid<strong>de</strong>len, <strong>de</strong> RisicoInventarisatie en –Evaluatie (RI&E), voorlicht<strong>in</strong>g enon<strong>de</strong>rricht over <strong>de</strong> belangrijkste arbeidsrisico’s.M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 | 11


De <strong>in</strong>specteurs oor<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n bij 45% van <strong>de</strong> bedrijven goedover <strong>de</strong> voorlicht<strong>in</strong>g en <strong>in</strong>structies. Bij 46% van <strong>de</strong> bedrijvenvon<strong>de</strong>n zij dit re<strong>de</strong>lijk. Ook stel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>in</strong>specteurs vast datbij 62% van <strong>de</strong> bedrijven alle werknemers werkten volgens<strong>de</strong> arbovoorschriften. Bij 31% van <strong>de</strong> bedrijven was dit niethet geval.2.7 Bekendheid branchebrochureIn 2008 heeft <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie branchebrochuresuitgebracht voor <strong>de</strong> houthan<strong>de</strong>l, timmer<strong>in</strong>dustrie enmeubel<strong>in</strong>dustrie. Van <strong>de</strong> geïnspecteer<strong>de</strong> bedrijven <strong>in</strong> <strong>de</strong>zesubsectoren gaf 37% aan één van <strong>de</strong> brochures te hebbenontvangen, 60% hiervan kon <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> brochurereproduceren en 20% gaf aan naar aanleid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>brochure maatregelen te hebben genomen.De branchebrochures zijn door <strong>de</strong> geïnspecteer<strong>de</strong> bedrijvengemid<strong>de</strong>ld beoor<strong>de</strong>eld met een 6,9 op een schaal van 1(slecht) tot 10 (uitstekend).Bij bedrijven die bekend zijn met <strong>de</strong> branchebrochure is hetnalev<strong>in</strong>gsniveau op alle geïnspecteer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpen hogerdan het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> nalev<strong>in</strong>gsniveau.12 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


Snijgereedschappen met een aanduid<strong>in</strong>g voor handmatige of mechanische aanvoer, moeten geschei<strong>de</strong>n van elkaar zijn opgeslagenM<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 | 13


Een goe<strong>de</strong> afzuig<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> bron voorkomt blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof.14 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


3. ConclusiesDe subsectoren ontlopen elkaar niet veel als het gaat om <strong>de</strong>nalev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Arbowet, <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie heeft geensignificante verschillen opgemerkt.Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties <strong>in</strong> 2006 en 2007 is gewerkt metbedrijfsgegevens van <strong>de</strong> Kamer van Koophan<strong>de</strong>l die <strong>in</strong> veelgevallen niet volledig bleken te zijn. Omdat nu gegevensvan <strong>de</strong> cao-fondsen zijn gebruikt en bovendien meer (voor<strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie) onbeken<strong>de</strong> bedrijven zijn geïnspecteerd,zijn <strong>de</strong> resultaten op <strong>de</strong>tailniveau lastig met elkaar tevergelijken.Toch conclu<strong>de</strong>ert <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie dat <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>nalev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Arbowet <strong>in</strong> <strong>de</strong> subsectoren licht is verbeterdten opzichte van <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>re <strong>in</strong>specties. Want bij <strong>de</strong><strong>in</strong>specties <strong>in</strong> 2006 en 2007 was het percentage bedrijvenmet overtred<strong>in</strong>gen en het gemid<strong>de</strong>ld aantal overtred<strong>in</strong>genhoger. Een concrete oorzaak hiervoor is niet aan te geven,daarvoor is <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g te beperkt.Mach<strong>in</strong>eveiligheidMach<strong>in</strong>eveiligheid is een structureel probleem b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong>sector. De meeste overtred<strong>in</strong>gen hebben nog steeds temaken met mach<strong>in</strong>eveiligheid en het aantal overtred<strong>in</strong>genblijft hoog. Er is s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties <strong>in</strong> 2006 en 2007 geendui<strong>de</strong>lijke verbeter<strong>in</strong>g zichtbaar.Een positieve ten<strong>de</strong>ns is dat met name <strong>in</strong>dustriële bedrijvensteeds meer overstappen op CNC-bestuur<strong>de</strong> mach<strong>in</strong>es, dievanuit <strong>de</strong> fabriek beter zijn beveiligd. De <strong>in</strong>specteurshebben nog veel ou<strong>de</strong>re en risicovolle mach<strong>in</strong>es aangetroffendie onvoldoen<strong>de</strong> zijn afgeschermd of verkeerd wor<strong>de</strong>ngebruikt, maar het aantal neemt af.Deze afname brengt wel een arbeidsrisico met zich mee.Omdat werknemers <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> mach<strong>in</strong>es m<strong>in</strong><strong>de</strong>r vaakgebruiken, neemt ook <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>g en kennis van <strong>de</strong>veiligheidsvoorzien<strong>in</strong>gen af. Een gevaarlijke ontwikkel<strong>in</strong>gomdat mach<strong>in</strong>eveiligheid toch al een structureel probleemis <strong>in</strong> <strong>de</strong> sector.Ongevallen per subsectorBlootstell<strong>in</strong>g aan houtstofDe blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof is bij <strong>de</strong> geïnspecteer<strong>de</strong>bedrijven nog steeds hoog doordat men <strong>de</strong> werkplek nietgoed schoonhoudt. Dit ondanks het feit dat er s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong>laatste <strong>in</strong>specties betere mogelijkhe<strong>de</strong>n beschikbaar zijn <strong>in</strong><strong>de</strong> markt om <strong>de</strong> werkplek schoon te hou<strong>de</strong>n. Goe<strong>de</strong>afzuigsystemen bijvoorbeeld, ook voor handgereedschapzoals schuurmach<strong>in</strong>es. De Arbeids<strong>in</strong>spectie conclu<strong>de</strong>ert datwerknemers onnodig vaak wor<strong>de</strong>n blootgesteld aan ditarbeidsrisico.Bij eer<strong>de</strong>re <strong>in</strong>spectieprojecten trof <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie vaakverkeer<strong>de</strong> filters <strong>in</strong> <strong>de</strong> afzuig<strong>in</strong>stallaties aan, waardoor <strong>de</strong>recirculatielucht meer houtstof bevatte dan <strong>de</strong> norm van 0,2mg/m 3 (10% van <strong>de</strong> grenswaar<strong>de</strong>). Dit probleem is s<strong>in</strong>dsdiengoed opgepakt: <strong>de</strong> huidige afzuig<strong>in</strong>stallaties voldoendoorgaans wel aan <strong>de</strong>ze norm.Houtstofexplosiegevaar (ATEX)Het risico op houtstofexplosie is serieus aangepakt door <strong>de</strong>sector. De sociale partners hebben <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie veel energie gestoken <strong>in</strong> voorlicht<strong>in</strong>g overdit on<strong>de</strong>rwerp en dat werpt zijn vruchten af. Trof <strong>in</strong> 2006nog meer dan <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> geïnspecteer<strong>de</strong> timmerbedrijvenbijvoorbeeld géén maatregelen tegen houtstofexplosiegevaar,nu is dat bij 4% het geval. Dit arbeidsrisico is dusfl<strong>in</strong>k teruggedrongen.M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 | 15


Blootstell<strong>in</strong>g aan dieselmotoremissie (DME)Ook als het gaat om dieselmotoremissie trekt <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie <strong>de</strong> conclusie dat dit risico niet meer opgrote schaal <strong>in</strong> <strong>de</strong> sector voorkomt. De <strong>in</strong>specteurs hebbenwe<strong>in</strong>ig overtred<strong>in</strong>gen aangetroffen: was er <strong>in</strong> 2007 nog <strong>in</strong>13% van <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> houthan<strong>de</strong>l sprake vanblootstell<strong>in</strong>g aan DME, nu bleek dat bij 5% van <strong>de</strong> overtred<strong>in</strong>genhet geval. In volgen<strong>de</strong> <strong>in</strong>specties zal op dit on<strong>de</strong>rwerpniet meer wor<strong>de</strong>n gecontroleerd.Voorlicht<strong>in</strong>gBij <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>re <strong>in</strong>spectieprojecten constateer<strong>de</strong> <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie al dat <strong>de</strong> voorlichten<strong>de</strong> activiteiten van <strong>de</strong>arboconvenanten, waarbij tezamen met sociale partnersmaatwerkafspraken wer<strong>de</strong>n gemaakt voor <strong>de</strong> aanpak van <strong>de</strong>arbeidsomstandighe<strong>de</strong>n, een positieve uitwerk<strong>in</strong>g had<strong>de</strong>n opmet name fysieke belast<strong>in</strong>g. Nu is dui<strong>de</strong>lijk dat ook <strong>de</strong>voorlicht<strong>in</strong>gscampagnes van sociale partners over houtstofexplosiegevaaren dieselmotoremissie tot verbeter<strong>in</strong>gen heeftgeleid. En bedrijven die bekend zijn met <strong>de</strong> branchebrochurevan <strong>de</strong> Arbeids<strong>in</strong>spectie leven <strong>de</strong> Arbowet beter na.16 | Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie


4. Acties en aanbevel<strong>in</strong>gen4.1 Gedragsveran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> werkvloerDe Arbeids<strong>in</strong>spectie raadt <strong>de</strong> sector aan om <strong>de</strong> komen<strong>de</strong>jaren veel prioriteit te geven aan het bewerkstelligen vaneen gedragsveran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> werkvloer. Werknemersenerzijds moeten met name beseffen hoe belangrijk het isom veilig met mach<strong>in</strong>es te werken en blootstell<strong>in</strong>g aanhoutstof te voorkomen.Werkgevers an<strong>de</strong>rzijds moeten zich ervan bewust zijn dat zijprimair verantwoor<strong>de</strong>lijk zijn voor veilige en gezon<strong>de</strong>arbeidsomstandighe<strong>de</strong>n. En er bovendien strenger optoezien dat hun werknemers voldoen<strong>de</strong> zijn opgeleid,geïnstrueerd en hun werkzaamhe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk op eenverantwoor<strong>de</strong> wijze uitvoeren. Hier is nog veel w<strong>in</strong>st teboeken.4.3 Acties Arbeids<strong>in</strong>spectieDe Arbeids<strong>in</strong>spectie blijft <strong>de</strong> houtverwerken<strong>de</strong> <strong>in</strong>dustrie,houthan<strong>de</strong>l, timmer<strong>in</strong>dustrie en meubel<strong>in</strong>dustrie <strong>de</strong>komen<strong>de</strong> jaren actief <strong>in</strong>specteren. Nog dít jaar <strong>in</strong>specteertzij opnieuw <strong>de</strong> bedrijven waar veel en/of ernstige overtred<strong>in</strong>genzijn vastgesteld.Maar <strong>in</strong>specteren alleen volstaat niet meer voor <strong>de</strong>Arbeids<strong>in</strong>spectie. De Arbeids<strong>in</strong>spectie gaat daarom ookgerichte acties on<strong>de</strong>rnemen om <strong>de</strong> nalev<strong>in</strong>g op structurelewijze te bevor<strong>de</strong>ren. Deze acties zullen nauw aansluiten bij<strong>de</strong> motieven van <strong>de</strong> bedrijven om <strong>de</strong> Arbowet niet na televen. De Arbeids<strong>in</strong>spectie zal dit doen <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>gmet <strong>de</strong> brancheorganisaties.Ook blijft extra voorlicht<strong>in</strong>g nodig over het veilig gebruikenvan ou<strong>de</strong>re mach<strong>in</strong>es met een handmatige <strong>in</strong>voer van hout,het werken met <strong>de</strong> juiste snijgereedschappen en hetverm<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof. Die kennisen ervar<strong>in</strong>g dreigt an<strong>de</strong>rs verloren te gaan. Concreteoploss<strong>in</strong>gen voor bijvoorbeeld <strong>de</strong> verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>g vanblootstell<strong>in</strong>g aan houtstof kunnen wor<strong>de</strong>n aangereikt viaarbocatalogi.4.2 Acties sociale partnersDe sociale partners hebben me<strong>de</strong> naar aanleid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>resultaten van <strong>de</strong> <strong>in</strong>specties aangegeven dat ze dit jaar <strong>de</strong>eigen publicaties op het gebied van <strong>de</strong> Arbowet gaanupdaten en on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht gaan brengen <strong>in</strong> <strong>de</strong> sector.Technische scholen willen zij bena<strong>de</strong>ren met een voorlicht<strong>in</strong>gspakketop het gebied van veiligheid en gezondheid <strong>in</strong><strong>de</strong> houtbewerk<strong>in</strong>g. Op die manier hopen zij <strong>de</strong> toekomstigewerknemers al <strong>in</strong> een vroeg stadium te bereiken. Ook willenze on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>gsra<strong>de</strong>n en personeelsvertegenwoordig<strong>in</strong>genmeer gaan betrekken bij Arbo. De activiteiten voorarbocatalogi zijn <strong>in</strong> een paar sectoren <strong>in</strong> een vergevor<strong>de</strong>rdstadium.M<strong>in</strong>isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeids<strong>in</strong>spectie Hout-, Timmer-, en Meubel<strong>in</strong>dustrie A907 | 17


ColofonProjectnummer A907<strong>Inspectie</strong>on<strong>de</strong>rwerpen• mach<strong>in</strong>eveiligheid• blootstell<strong>in</strong>g aan houtstof• houtstofexplosiegevaar (ATEX)• dieselmotoremissie (DME)Lan<strong>de</strong>lijk projectlei<strong>de</strong>rJohn BroereLan<strong>de</strong>lijk projectsecretarisPeter TerstallCorrespon<strong>de</strong>ntieadresArbeids<strong>in</strong>spectiet.a.v. P. TerstallPostbus 8203500 AV Utrechtvijfkeerblauw.nl | S08-281546

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!