12.07.2015 Views

seizoen 2007/2008 nummer 4 - Rondom Voetbal

seizoen 2007/2008 nummer 4 - Rondom Voetbal

seizoen 2007/2008 nummer 4 - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4nr&facilities&media4 SPORTwensen u eensportief 2008pagina 2LUCIAN SANMARTEAN‘Ik heb me in tijden nietzo goed gevoeld’pagina 20RV-meesterHumphrey Mijnals: eenomhaal als visitekaartjepagina 26MEDIACoen van Kasteelnu geliefd alsAkkie Nachtegaalpagina 32SPELER VD MAANDRobin Capiteijns 59,-WILLEM VAN HANEGEM ... het boek!De biografie van Willem van Hanegem. 528 pagina’s vol met full colour foto’s.TEL. 0348 437 811BADGE DIRECT BV.o.a. zijn tijd bij Velox en de jeugd in Utrecht (1946- 1966), als speler van FC Utrecht (1979-1981),als assistent trainer van FC Utrecht (1986-1989) en als hoofdtrainer van FC Utrecht (2007 tot heden)!


4 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEStadsherbergKarel de Stoute5/2006 • advertentie voorstel maart 2005 Brückel wenst Reclame Elinkwijk een BVsuccesvolle start4 • 2517 BH • Den Haag • Tel. (070) 360 76 76 • Fax (070) 345 76 97 • e-mail info@bruckel.nl • internet van de www.bruckel.nlcompetitieImport & Export B.V.Onroerend Goed B.V.Vermogenweg Jeffrey 17 van - 3641 Tamelen SR MijdrechtTel 0297-525161 - info@borus.comrmogenweg 17 NL-3641 SR Mijdrecht, The NetherlandsTel: +31 (0)297 525 161, Fax: +31 (0)297 580 849Mobiel: +31(0)6 5029 5028, e-mail: info@borus.comzondag 27 januari14.00 uurDe hoofdklasse wedstrijdbij inlevering van dezeadvertentie maakt u kansop een wedstrijdbalof het boek van ElinkwijkElinkwijk - afcPROGRAMMABij2inleveringSEPTEMBER:van deze advertentiebij de ingang kunt u gratis naarbinnen en maakt u kans op eenELINKWIJK-DWSwedstrijdbal 16 SEPTEMBER: of het Elinkwijk-boek.ELINKWIJK-HAAGLANDIADecemberaanbiedingJP CLUBICOON en TONNY met kortingINCLUSIEFDVDJP CLUBICOONJean-Paul de JongTONNYTon van der Linden 75 jaarDit najaar is de Utrechtse Voetbalbibilotheek (UVB) gelanceerd. Jean-Paul de Jong gaf deaftrap met JP CLUBICOON. Na 14 jaar FC Utrecht en 370 eredivisiewedstrijden verdweenhij van het veld, na een officiële afscheidswedstrijd op 12 oktober.Op 29 november is TONNY verschenen, deel twee van de UVB, over voetballegendeTon van der Linden 75 jaar. Bij het boek zit een dvd met unieke beelden, waaronder alle17 doelpunten die hij voor Oranje scoorde. En natuurlijk staat er ook de golden goal opwaarmee DOS in 1958 landskampioen werd.Speciaal voor de lezers van Rondom Voetbal biedt Uitgeverij Voetspoor korting op beideboeken. Bij gelijktijdige bestelling ontvangt u extra voordeel. Bovendien hoeft u in dezefeestmaand geen verzendkosten te betalen.Ja, ik bestel JP CLUBICOON en betaal € 13,50 i.p.v. €15,00Ja, ik bestel TONNY plus dvd en betaal € 22,50 i.p.v. van € 25,00Ja, ik bestel JP CLUBICOON en TONNY samen en betaal € 35,00 i.p.v. € 40,00Aankruisen wat van toepassing isteven BreukelNaam: _____________________________________________________________________Voorletters: ______________________m/v ________________________________________Straat: ______________________________________________________________________Postcode: _______________________Plaats: ______________________________________Telefoon: ____________________________________________________________________E-mail (verplicht): ____________________________________________________________Deze bon in een envelop (met postzegel) opsturen aan:VoetspoorPostbus 9803700 AZ Zeisttrecht Voor meer informatie zie www.vanbekkum.nlerhuizingen Bouwonderneming van bekkum | houten Voor bv, akkoord: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4F Hoofdveste 7, 3992 DH Houten, tel. 030-638178203 x 139 mmCVoor onze bouwonderneming in Houten zijn wij opzoek naar:PROJECTVOORBEREIDER / -COORDINATORenTIMMERLIEDENUw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeldU krijgt per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Na ontvangst van uw betaling,wordt het boek opgestuurd.Deze actie is geldig tot en met 31 december 2007Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AFFICHEDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 5Mid-winter toernooi perfecte afsluiting eerste seizoenshelftNuttige adempauze ofhinderlijke onderbrekingDe winterstop komt in zicht. Voor vele clubs een nuttigeadempauze, voor clubs op stoom een hinderlijke onderbreking.Om toch nog even lekker te voetballen rondde feestdagen organiseert voetbalvereniging ZwaluwenUtrecht 1911 voor de tweede maal het mid-winter toernooi.Met een sterk deelnemersveld en een gezellige sfeer hooptmede-organisator Rob Zomer, tevens trainer van ZwaluwenUtrecht, het succes van vorig jaar te evenaren.Door Rogier FonteijneNaar aanleiding van deenthousiaste reactiesvorig jaar is het deelnemersvelduitgebreid. Rob Zomer:,,Dit jaar hebben wij ookde A1-elftallen uitgenodigd.Het toernooi wordt daaromverspreid over twee dagen gehouden.Zaterdag 22 decemberstrijden acht A1-elftallen tegenelkaar. De eerste elftallen vandeze clubs komen zondag 23december in actie. Doel van hettoernooi is, naast sportiviteiten gezelligheid, om de wederzijdsecontacten tussen dedeelnemende amateurverenigingenin Utrecht en omstrekente verbeteren.”Dat de organisatie er ook ditjaar weer alles aan doet om hetde clubs naar de zin te makenspreekt voor zich. Het complexvan Zwaluwen Utrecht is uitermategeschikt voor het houdenvan een toernooi in de winter.Zomer: ,,Onze drie kunstgrasveldenzijn van uitstekendekwaliteit, bovendien hebben wevoldoende kleedruimtes. Hettoernooi zal gegoten worden ineen kerstsfeer. We organisereneen lunch waarvoor niet alleende spelers, maar tevens dehoofdsponsor, begeleiding, enbestuursleden van de bezoekendeclubs zijn uitgenodigd.De prijsuitreiking vindt plaatsonder het genot van een hapjeOok dit jaar biedt het nieuwe paviljoen van Zwaluwen Utrecht 1911 weer eenmagnifiek uitzicht over de wedstrijden van het Mid-winter toernooi.en een drankje. We hebbenprofessionele scheidsrechters,waaronder hoofdklassescheidsrechterHarry van Beek,en een jury beoordeelt de spelers.De beste speler, topscoreren de beste keeper krijgen eenaparte prijs, de beste scheidsrechteroverigens ook.”Vorig jaar was Montfoort dewinnaar van het toernooi. Inde finale versloeg het elftal vantrainer Herman Schreurs hetteam van Zwaluwen Utrecht1911. Laatstgenoemde clubwas verantwoordelijk voor hetafleveren van de beste speler ende topscorer van het toernooi.Dsoko Trajkov werd door zijngoede spel geroemd door dejury en Nicky Lanfermeijerscoorde de meeste doelpunten.De prijzen werden uitgereiktdoor Robbie de Wit. De voormaligprofvoetballer voetbaldevroeger ook aan de Grebbeberglaan;voor vv Utrecht, debuurvereniging die met hetkatholieke Zwaluwen Vooruitopging in Zwaluwen Utrecht.Dat maakte de uitreiking extraspeciaal voor de spelers. Ookdit jaar probeert Zomer, diesamen met Arie de Jongh deorganisatie vormt, De Wit testrikken voor de prijsuitreiking.De deelnemende clubs zijnMontfoort,UVV, ZwaluwenUtrecht1911, Hercules,Vriendenschaar,Vreeswijk,FC De Bilt en DHSC. Voor veelclubs is het zaak om het ritmein de ploeg te houden tijdens dewinterstop. Vriendenschaar uitCulemborg is dit jaar voor heteerst van de partij. ElftalleiderRené van Dijk: ,,We laten onsverrassen. We staan bovenaanin de vierde klasse G. Nummertwee Maarssen volgt op vierpunten. De voorsprong willenwij vasthouden en als we dan inde winterstop kunnen oefenen‘De prijzen werdenuitgereikt doorRobbie de Wit’Montfoort juichend als eerste winnaar van het Mid-winter toernooi in 2006tegen tegenstanders van eenhoog niveau is dat alleen maarpositief. En verder is het voorons de eerste keer, we laten hetdus op ons afkomen.”Vreeswijk uit Nieuwegein wasvorig jaar ook al van de partij.Wedstrijdcoördinator René vanGriethuizen: ,,Rob Zomer ishier vroeger trainer geweest.Onder hem hebben we grootsucces geboekt.Veel van onzejongens hebbennog contactmet hem. Onzevereniging isdit jaar graagweer van de partij.” Vreeswijk,in het verleden tweedeklasser,speelt nu een bescheidenrol in de vierde klasse van hetzondagvoetbal. Van Griethuizen:,,Met Vincent Herfkenshebben we een nieuwe, jongetrainer. Hij doet het uitstekend,ligt goed in de groep. Dit is eenovergangsjaar. Handhaving ishet doel, volgend jaar willenwe weer meedoen om promotienaar de derde klasse.”De wedstrijden in de eersteronde van het toernooi duren2 x 15 minuten, alleen de finalezal 2 x 20 minuten beslaan. Behalvede wisselbeker kunnen dedrie ploegen die het hoogst eindigeninteressante geldprijzentegemoet zien. Voor het publiekis het een aanrader om in dedagen voor kerst een bezoek tebrengen aan Sportpark Welgelegen.Het fraaie complex is gelegenaan de Grebbeberglaan 4,achter de jaarbeurs vlakbij hetcasino. Het hoofdveld beschiktover een overdekte tribune.Mijn clubRondom Voetbal heeft voorelke voetbalclub een plek.Is er nieuws dat ook andereUtrechtse voetballiefhebbersaangaat? Dan kunt u dit berichtals clubbestuur/trainer ofclubvertegenwoordiger in onzekrant publiceren. Een vrijwilliger,een evenement, een vraagof een wetenswaardigheid uithet recente of verre club verleden?Mail uw clubbijdrage naarmijnclub@rondomvoetbal.nlARDAHANSPOR 128Ardahanspor wil zijn activiteiten onder vrouwenverbreden. Wij hebben als bestuur vorigemaand een enquête gehouden tijdens eenfeestavond van onze vierde elftal. Bij de enquêtehebben wij aan onze leden een aantal vragengesteld over welke activiteiten ze graag willen(deze avond was het trouwens heel druk energ gezellig). Zo blijkt dat veel van onze ledenen dan met name de vrouwen graag mee willendoen aan een koor. Daarom zoeken wij nu eenaantal vrijwilligers die leiding kunnen geven enmee willen helpen met het oprichten van eenkoor en een volksdansgroep voor jongeren.ARGON 922Argon heeft nog ruimte voor en behoefteaan enthousiaste scouts. Om de jeugd uit deniet-selectieteams ook de kans te geven zichte bewijzen in een selectietraining, zoeken zijenthousiaste voetbalkenners. Wat tijdsinvesteringbetreft ben je ongeveer 1 wedstrijd in de 2weken bezig. Meer informatie over de InterneScouting Groep en hoe u zich kunt aanmeldenvindt u op www.svargon.nl.AURORA 231Het gaat goed met de jeugd bij Aurora, misschienwel te goed. De instroom is dusdaniggroot dat er na de winterstop een nieuw F-3team de competitie in zou kunnen. Tenminsteals er een nieuwe assistent-trainer gevondenwordt. Daarom een oproep daarvoor. Een voetbalachtergrondop hoog niveau is niet vereist,een grote dosis enthousiasme wel!Meer informatie leest u op www.svaurora.nl.AUSTERLITZ 205


SCOOR IN DECEMBEREEN PUMA-BAL T.W.V. € 19,95BIJ AANKOOP VAN EENFC UTRECHT-SHIRT IN DE FANSHOP!OPENINGSTIJDEN FANSHOP FC UTRECHT:DINSDAG 13-17 UURWOENSDAG 13-17 UURDONDERDAG 13-20 UURVRIJDAG 13-17 UURZATERDAG 10-16 UURDE FANSHOP LIGT NAAST DE HOOFDINGANGVAN STADION GALGENWAARD.PARKEREN EERSTE HALF UUR GRATIS.KEUZE UIT MEER DAN200 FANARTIKELENALSKERSTCADEAU!WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!


AFFICHEDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 7Nogablokken tegen ZwartsmoelenToen Patria-trainer Mohammed Fares begon bij Patria inZeist, trok hij demonstratief een paarse trui aan: de kleurvan rivaal sv Zeist. Op een feestavond is deze trui opgekochtdoor Patria-fans en in stukken geknipt. ElftalleiderSil Helsdingen weigert zelfs op het ‘paarse’ sportpark tekomen. En de oma van Patria-bestuurslid Herman vanLienden had één stelregel: ‘Geen paarse was aan de lijn!’Door Rogier FonteijneDe voorzitter van SV Zeist,Evert Terpstra, kan er wel omlachen. ,,Vroeger was het veelerger. In de jaren ’60 en ’70leefde de derby enorm in Zeist.Nu is de verstandhouding prima.Er is sprake van gezondeconcurrentie.” Speelt het ooitzo roemruchte Zeist eigenlijkniet op een veel te laag niveau?Ooit speelde de club zelfsnog betaald voetbal. Terpstra:,,Natuurlijk willen we eigenlijkhogerop. Maar de tijden vandat succes zijn voorbij. Weproberen optermijn weerte promoveren.Maar jebent gewoonwel afhankelijkvan jespelersmateriaal.”Voor Patria is het spelen in devijfde klasse van het zondagvoetbalgeenszins een straf.Sterker nog, het was een grootfeest toen de club vorig jaarpromoveerde. Fares: ,,Tweeseizoenen geleden is Patriagedegradeerd naar de zesdeklasse. Op dat moment ben ikgebeld door de inmiddels overledenvoorzitter Gerrit Verbeekom Patria terug te brengen naarde vijfde klasse. Samen metmijn maatjes Sil Helsdingen,‘Geen paarse was aande lijn’Dave Heintjes, Ben Klarenbeeken Jacco van Elteren is dat ookgelukt. Het is mijn beste prestatieooit geweest als trainer.Met een mateloos gemotiveerdegroep hebben we vele, voetballendbetere, tegenstanders zoalsNederhorst, Aurora, RUC,Hoograven en P en T achter onsgelaten. Het was schitterendom te zien dat er bij de supporterszelfs tranen vloeiden nahet behalen van dit kampioenschap.”Fares is vol lof over Patria. ,,Deemotie bij Patria is enorm, ergebeurt weleens wat omdatde mensenhet hart op detong hebben.Het is huncluppie en zezijn bereid er alles voor te doen.Als je een uitwedstrijd speelt ishet net of je thuis speelt. Vorigseizoen speelden we veel in deAmsterdamse regio, maar zewaren er altijd bij. Het is eenhele warme club. Het is ook eenvereniging, waarbij de ledenelkaar helpen. De een is schilderen de ander is metselaar enzo helpen ze elkaar op allerleimanieren. Wat betreft hetvoetballende gedeelte: Patriais Feyenoord en Zeist is Ajax.Als je bij Patria werklust toont,dan nemen ze je in hun hart op.Technische voetballers hebbenweer meer erkenning bijZeist. Het is dus ook een clashin speelstijlen en als trainermoet je dat ook niet veranderen.Ik heb wel eens bij Dalto(Fares traint tevens de zaterdagderdeklasser, red.) gezegd datze met de mentaliteit van Patrianenal lang kampioen zoudenzijn geworden.”De eerste derby van het seizoen,op het veld van Patria,eindigde in een 1-1 gelijkspel.De ‘Zwartsmoelen’ (spelersvan Patria) stonden tot tweeminuten voor tijd met 1-0 voor.Maar de ‘Nogablokken’, zoalsde spelers van Zeist genoemdworden, kwamen in de slotfaselangszij. Terpstra: ,,Het was eenverschrikkelijk slechte wedstrijd,van beide kanten. Blijkbaarstond er toch wat spanningop het duel. Die dag moeten wemaar gauw vergeten.” DennisSprong, aanvoerder van Zeist,is het daar volkomen mee eens.,,Erg dramatisch. We speeldennog met geluk gelijk.” OokSprong is zich bewust van hetbelang van de wedstrijd. ,,ToenZeist degradeerde was er veelpubliek van Patria. Ze stondente juichen langs de lijn. Tochkennen veel jongens elkaar wel.Het echte fanatisme geldt ookmeer voor de oudere garde.Bij de jongere spelers leeft hetgewoon minder.”Vreemd genoeg leeft die anderederby van Zeist, de wedstrijdtegen koploper Saestum, minder.Patria-speler Stefan Helsdingen:,,Ik verlies veel lievervan Saestum dan van Zeist. Erzijn gewoon grote verschillen,wij zijn meer de volksmensen.Bij Zeist voelen ze zich toch ietsbeter dan wij. Bij ons leeft hetook erg, vooral bij de ouderelui. Op de training donderdagavondis het echt verbodenom paarse kleding te dragen.”Maakt Patria een kans? VolgensHelsdingen is alles mogelijk:,,Je maakt altijd een kans.” Tochis de doelstelling voor Patriaduidelijk: handhaving. Fares:,,Dit seizoen staat in het tekenvan het inpassen van talentvolleB-junioren en niet degraderen.Op dit moment lijkt dat telukken, we staan zeven puntenlos van de nummer laatst. Wespelen soms wel met zes juniorenen dat is te veel van hetgoede. Er zit wel talent tussen,maar ze komen van een laagniveau en dat proces heeft zijntijd nodig. Bovendien liggen erkapers op de kust. Zo haaldeDOVO Danny ter Hoeve vorigseizoen weg, maar hij komtmet de winterstop weer terug.Najim Adli wordt gevolgd, FCUtrecht is al eens langs geweestvoor Yordin van de Teems. Danlopen er ook nog groeibriljantjesals Mike Muylwijk, Roy vanEssen, Kevin Dirksen, VincentRebergen en Ferdinand vanHelmondt rond. Patria mag blijzijn met deze spelers, maar hetprobleem is dat ze moeite hebbenmet de handelingssnelheiden het lichamelijke geweld.Het mooie is dat het allemaaljongens uit de eigen kweek zijn,die ook niet zo snel zullen vertrekken.Zeist is de laatste jarenaan het afglijden. Het is nu zelfszo dat ze niet eens een tweedeelftal hebben. Vroeger was heteen roemruchte tweedeklasseren daarvoor in een ver verledenspeelden ze zelfs nog betaaldvoetbal.”Dat was eind jaren ’50. Patriabestond reeds. Overdag werder gewerkt. In de ijzerfabriek.In de pauze at men noga. Dezwartsmoelen keken argwanendtoe. De tijden zijn veranderd.Wat blijft zijn anekdotes.Zondag 27 januari staan beiderivalen tegenover elkaar.Volgens de overlevering...Waar komen de prachtige bijnamen ‘Nogablokken’ en ‘Zwartsmoelen’eigenlijk vandaan? Vrijwel niemand weet het. Het is gewoon zo. PatriaanHerman van Lienden kent de overlevering:,,Er was vroeger een ijzerfabriek in Zeist. Veel inwoners waren daarwerkzaam. De mensen op de werkvloer, de arbeiders, voetbalden vanaf1941 bij Patria. Ze deden soms vies werk, vandaar dat ze ‘Zwartsmoelen’genoemd werden. De middenstand en de leidinggevenden van deijzerfabriek waren Zeist-spelers. Binnen de fabriek hadden zij de raregewoonte noga te eten, een oude lekkernij. Zo kwamen zij aan de bijnaam‘Nogablokken’.”Mijn clubOp 24 november was Sinterklaas in Austerlitz.Vanwege hun puike resultaten had hij de F-jesspeciaal uitgenodigd. De Sint was trots op zijnnieuwe pak, maar onze F-jes lopen er dankzijhun sponsoren ook prima bij!De laatste speeldag voor de Austerlitz-jeugd isop zaterdag 15 december (alleen de E1 stoptal op 8 december). De eerste speeldag voorde C1 en B1 is zaterdag 12 januari. Alle overigejeugd start weer op zaterdag 19 januari. Op 15december en 12 januari is er wel een zaalvoetbaltoernooivoor de jeugd. In december voorde F1, E1 en D1, in januari voor de F2, D2 enC1. Verder is het op 14 december: kerstklaverjassenin de kantine, 22 december Kerstklazenbal(vanaf 16 jaar) in de kantine en 29 decemberoliebollentoernooi in Hoenderdaal, Driebergen.BENSCHOP 413Tot ontsteltenis van vele Benschoppers bereikteons het bericht, dat ons oud-bestuurs- en erelidHuig de Haay na een kortstondig ziektebedop maandag 12 november op 70-jarige leeftijdonverwachts van ons is heen gegaan. Voor de VVBenschop en zijn familie is dit een zwaar verlies.Huig was er altijd voor iedereen en altijd bereidom te helpen als dat nodig was. In 1969 was hijéén van de grote animators bij de oprichtingvan onze club. Onder zijn leiding werd heteerste clubgebouw gebouwd met vier kleedkamers.Avonden was hij met vele vrijwilligers inde weer om voor Benschopse begrippen eenprachtige nieuw clubgebouw te bouwen, waariedereen bijzonder trots op was. Hij bracht veleuren op de club door, regelde het bargebeurenen was de oprichter van de klaverjasavonden, nubijna 40 jaar geleden. Avonden die nog steedsom de veertien dagen worden georganiseerd.Ondanks het feit, dat hij Feyenoord fan was, genoothij elke zaterdag het meest van zijn clubjeBenschop. Geen wedstrijd sloeg hij over enals ‘zijn jongens’ het goed hadden gedaan, ookal hadden ze verloren, trakteerde hij altijd opeen pilsje. De vereniging groeide gestaag en deaccommodatie moest worden uitgebreid mettwee kleedkamers, een scheidsrechtersruimteen een bestuurskamer. Weer was het Huig diede leiding had en binnen enkele maanden wasalles weer gereed. Vele gezellige avonden werdengeorganiseerd en met name de boutavondenwaren een enorm succes. Huig genoot danmet volle teugen van de geweldige sfeer, die erdan was. Er ontstond soms een levendige handelin hazen en konijnen. Samen met onder andereAdriaan Booij, Wim van Delft en Pastoor vanBeurden probeerden ze het eten voor de Kerstte verdienen. In 1992 kwamen er gebreken aanhet licht bij het clubgebouw. Door het verzakkenvan het gebouw ontstonden er problemenmet de riolering, welke niet meer gerepareerdkonden worden. Er moest een nieuw clubgebouwkomen, wat in eerste instantie door Huigen zijn vrijwilligers niet erg werd gewaardeerd.Hun levenswerk zou gaan verdwijnen.In 1994 werd door aannemer Schouten hetgebouw casco neergezet en de verenigingmoest het zelf afbouwen. Huig was het die inzagdat het gebouw er moest komen en beslootmet prepensioen te gaan. Vanaf november 1994


8 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4Mathijs FrazaIn de laatste zonnestralen van november stormt Mathijs Fraza op de doelman af. Natuurlijk scoortde vijfjarige topscorer van Real Madrid. In de Champions League schoot Mathijs immers ook aleen keer of vijftien raak. Is het niet met zijn oudere voetbalmaatjes in de populaire voetbalkooi inGalecop, dan balt hij wel met pa op het kruispunt voor de appartementen aan de Rembrandthage.Daar is geen doorgaand verkeer, en ook geen ‘echte’ doeltjes…,,En hier leer ik sneller voetballen. En ik wil veel doelpunten maken.” Zijn favoriet? Na een langestilte, met hulp van mama, weet Mathijs het. ,,Rossini, dat zegt papa altijd.”Dion StavrianidisOm zijn achternaam te spellen, moet de 7-jarige Diontoch echt even zijn moeder roepen. ,,Weet ik ook niet,het is Grieks. Mijn vader is namelijk Grieks. Maar ikhoop dat Nederland Europees Kampioen wordt hoor!”De kooi is een ontdekking van hen samen. ,,Kwamenwe tegen toen ik met hem aan het lopen was. Hebbenwe samen gevoetbald. Hij kon goed voetballen. Maartoen hij op voetbal zat, heeft hij een keer zijn beengebroken.”Zelf wordt de blonde Griekse godenzoon bij JSV in deF9 ‘stofzuiger’ genoemd. ,,Omdat ik een verdediger ben,denk ik. We staan bovenaan. Met wel negentig punten.En maar drie of vier tegen.”Niet de Griekse spits Charisteas is zijn favoriet. En ookRonaldinho niet. ,,Nee dat is een egootje een beetje.”Nee, Robin van Persie. Dat is zijn favoriet. ,,Maar ookDavid di Tomasso kon goed voetballen”, weet Dion.,,Toen hij dood ging, moest ik wel een beetje huilen.”FC Utrecht is ‘wel een leuke club, met een mooi stadion’.,,Daar ben ik al twee keer geweest. Mocht ik mijnschoen zetten. Omdat ik pasjes heb van de Junior Tigers.”Mijn clubtot september 1995 werd onder zijn leidinghet huidige clubgebouw neergezet. Ook de inrichtingvan de kantine verzorgde hij en hij ontwierpzelf een prachtige bar. Tijdens de openingwerd hij samen met Gerard van Groeningen,ook iemand van het eerste uur, gehuldigd doorde KNVB en ze ontvingen de zilveren speld.Enige jaren later werd hij door de GemeenteLopik geridderd voor het vele werk, dat hij voorde gemeenschap en vooral de VV Benschopheeft verricht. De ‘bouwpastoor’ leek in 1995zijn laatste klus te hebben geklaard, maar nietswas minder waar. Het bestuur wist de hand teleggen op de tribune van JSV. Afbreken werd ineen dag gerealiseerd en in mei 2006 werd ergestart met de opbouw. Gelijktijdig werd er eennieuwe bestuurskamer gebouwd en Huig kwamnatuurlijk weer in beeld. Helaas begonnen toenal zijn krachten weg te vloeien en zijn heupspeelde hem behoorlijk parten. Het deed hemzeer dat hij niet meer volop mee kon, maar wastrots op de andere vrijwilligers die een gedeeltevan zijn werkzaamheden overnamen. Na deopening in september werd Huig geopereerd,maar hij werd eigenlijk nooit meer helemaalde oude.Zijn gezondheid liet hem verder in de steeken de laatste keer dat hij in zijn kantine isgeweest, was in juli tijdens de wedstrijd tegenFC Utrecht. Hij wilde voor niemand weten dathij ernstig ziek was. De laatste thuiswedstrijd 14dagen geleden tegen VRC was zijn laatste gangnaar zijn club.Huig, je stopwoordje “potvers” zullen we nooitmeer horen. Je was een geweldig voorbeeldvoor de huidige maatschappij, je was een kanjer!Rust zacht Huig, wij zullen je nooit vergetenen je altijd in ons hart meedragen. (LeoOudshoorn)DE BILT 1205Bij FC De Bilt is veel aandacht voor het op dejuiste wijze met elkaar omgaan. JeugdsecretarisEls Feenstra legt uit: ,,Allereerst hebben we hetproject Kanjers uit Sport opgestart, waarbijtrainers en leiders van de club bijeen kwamenom in te gaan op de vraag hoe je het bestespelers kunt begeleiden. Je moet namelijk nietalleen ingaan op de prestaties, maar ook aandachthebben voor complimenten. De bedoelingis uiteindelijk om een gedragscode neer tezetten. Uit Kanjers uit Sport is uiteindelijk decommissie Sportiviteit en Respect ontstaan. Wezijn nog maar kort actief en richten ons metname op de jongste jeugd bij FC De Bilt en hunouders. Sportiviteit staat daarbij centraal. In hetveld, maar ook langs de lijn waar ouders nogaleens te fanatiek kunnen zijn. Eén van de eerstedingen die we hebben gedaan is het opstellenvan een enquête rondom sportiviteit waarmeewe willen inventariseren hoe men binnen devereniging over dat onderwerp denkt. Verderhebben we een aantal interviews gehouden metmensen binnen de club over dit onderwerp. Datgaan we nu allemaal verder uitbouwen.”


Reguille With,,Ik voetbal niet”, bekent de 9-jarigeReguille With met bedrukt gezicht.,,Ik moest van mijn vader op karate.Maar dat is saai. Ik leer steeds hetzelfde.”Gelukkig gaf pa hem behalveéén zusje wel zes broertjes. Met henvoetbalt Requille graag. Eerst ophet pleintje bij hun school, de LucasGalecop. ,,Maar dat is zo saai, met aldie grotere jongens.” Dan liever buskruitspelen; verstoppertje met eenbal. ,,Beter dan binnen zitten”, vindenook broers Shaquille en Romario.,,Binnen kan je niks doen.” Lievervoetballen ze in de kooi. Nóg lieverbij een club, zegt Reguille met eenboos gezicht. Niet zijn vader, maarJSV moet het ontgelden. ,,Als ik menu inschrijf, moet ik precies een jaarwachten! Dan zoek ik wel een clubop internet.”WIJK EN VOETBALDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 9WijkvoetbalHet worden rare feestdagen. Geenvoetbalspanning, maar ontspanning. Iksta niet langer in het middelpunt, maar‘aan de zijlijn’. Dan zie je het spel, despanning, de inzet en het plezier vaneen heel andere kant. Zoals vrijdagtijdens de zevenklapper in Galgenwaardtegen Sparta. Wat heb ik genoten vandie wedstrijd. Ook de jongens van het Orbis G-voetbalteam vanAbrona, mijn gasten die dag, waren door het dolle heen.’s Middags al hadden we met zijn allen Hans van Echtelt in het zonnetjegezet. Omdat Hans al jaren zeer betrokken is bij het G-voetbal. Hetis al jaren een genoegen te zien hoe Hans als scheidsrechter de somsverhitte strijd tussen de lijnen in goede banen leidt. Reden genoeg omhem namens Klein-Galgenwaard een exemplaar van mijn carrièreboekJP Clubicoon te overhandigen.Binnenkort bijvoorbeeld wordt bekend gemaakt welk project uit deregio zal meedingen naar de jaarlijks terugkerende prijs ‘Appeltje vanOranje’. In november mochten we samen met voetbalvereniging OSM’75 in Apeldoorn ons project ‘Van Hangjongeren tot Sportjongeren’presenteren aan het Oranje Fonds. In Maarssen, kon ik in Apeldoornmet gepaste trots vertellen, is het project een groot succes. Doorwijkvoetbal te organiseren, zoals dat vroeger een belangrijke rol speelde,hebben we flink wat jongens aan het voetballen gekregen. Nietalleen hebben ze nu een heel wat gezondere dagbesteding, gaandeweglaten we ze ook nadenken over het belang van normen en waarden.Sportiviteit bijvoorbeeld.Deze maand werd bekend dat ‘Van Hangjongeren tot Sportjongeren’ isgekozen bij de tien beste projecten van de regio Utrecht. Uit die tienprojecten kiest het bestuur van het Oranje Fonds er twee die doorgaannaar de landelijke finale. Uiteindelijk komen er drie projecten inaanmerking voor het bronzen beeldje en een geldbedrag.Het project is afgesloten, maar een groep van veertig jongeren is geselecteerdvoor het vervolgtraject. Hen blijven we begeleiden en samentrainen we om in juni een speciale wedstrijd te gaan spelen, wellichttegen een jeugdteam van FC Utrecht. En met behulp van het Sportfondskonden we al acht jongens aanmelden bij OSM’75.Dat succes smaakt naar meer. Samen met onder meer de gemeente,de politie, het ROC, de GVU, Mitros, de recreatiebond en RondomVoetbal willen we het wijkvoetbal nieuw leven inblazen. Voor jongens,maar ook voor meiden. Prachtig toch. Wie heeft niet van zijn vaderverhalen gehoord over de partijtjes op pleintjes en in parken? Heusecompetities werden gespeeld tussen de verschillende wijken. Hoemooi zou het zijn als bijvoorbeeld de winnaar van Maarssen speelttegen de winnaar van Utrecht.Jean Paul de JongOnder andere tot februari:Sean KlaiberDé ster van de kooi in Galecop is onbetwist Sean Klaiber. Hij speelt immers bij FC Utrecht, in de C2. ,,Dan luisterenze wel naar je”, weet de 13-jarige aanvaller. Zijn favorieten zijn Wesley Sneijder, Thierry Henry en LeroyGeorge. Maar in de kooi speelt Sean achterin; de routinier met het overzicht, altijd de rust zelve. Een nauwelijkste passeren voorstopper, met bovendien een sierlijke lange trap. Geregeld zet hij stiftend zijn spits vrij voor hetmetalen doeltje. Dat balgevoel komt van zijn moeder. ,,Zij voetbalde vroeger ook, bij VVIJ. Met haar ging ik daarvroeger vaak kijken, naar mijn oom Patrick Schriel.”Op zijn vierde verjaardag kreeg Sean een bal. ,,Dat was snel duidelijk; iets anders kon er niet in het inpakpapier zitten.”Het bleek een helemaal witte leren bal. ,,Maar zachter dan de Derbystar waarmee we hier nu spelen. Omdatik daarmee harder kon schieten.” Hij mocht er mee naar buiten, maar nog niet naar de kooi. Eerst op het kruispuntvoor de deur. ,,Er reden niet echt auto’s. Voor die paar gingen we wel aan de kant. De kooi vond mijn moeder nogte ver van huis. Dat moest nog tot mijn zesde wachten.”Weer twee jaar later verruilde het talent VVIJ voor Geinoord, dat nou eenmaal dichterbij was. Twee keer trainenen daarnaast dagelijks in de kooi. ,,Tegen oudere jongens, van16, 17. Die kunnen niet altijd goed voetballen, maarik werd er wel sneller technischer van.” Het viel ook scouts op, bij Geinoord. Zenuwachtig werd Sean niet vantestwedstrijden bij de FC. ,,Die had ik al eerder gespeeld, bij Ajax.”16 decemberClinic De Bumpelaars7 januariAftrap project Inside(met de FC en Cumulus)18 januariKranenburgschool: project‘Eerst jij dan ik’30 januariVoetbaldag kinderen met eenbeperking (Forza friends)Reportage: René van der Laan en Eldert KuikenMijn clubFC BREUKELEN 787Waar de FC Breukelen als organisatie steedsbeter gaat functioneren blijven de prestatiesvan twee van de drie vlaggenschepen van defusieclub teleurstellend achter. Ligt de zaterdag1 op kampioenskoers, de zondag 1 en 2 bevindenzich in de degradatiezone. Onnodig, gezienhet potentieel Onlangs is daarom besloten omzowel de technische leiding als de begeleidingte herzien. Trainer Roy Tular trok zich terug ener werd een nieuw technisch team aangesteld:Rien Hillebrand (technisch manager), SimonKistemaker (technisch manager/adviseur) enFrank Schuitemaker (trainer/coach a.i.). Hetmotto van beide zondagselecties luidt: discipline,optimale inzet en presteren.BREDERODES 946Brederodes heeft voor het komende seizoenovereenstemming bereikt met een nieuwe trainer:Herman Verrips, nu nog trainer van DSO/Ultrajectum en daarvoor KDS en ZWV Welgelegen.De in Utrecht geboren Herman Verripsheeft tussen 1982 en 1993 298 competitieduelsvoor FC Utrecht gespeeld. Slechts drie spelersspeelden meer wedstrijden. Verrips speelde ooknog eens twaalf Europacupwedstrijden en kwamuit voor Jong Oranje. De laatste twee jaar vanzijn carrière kwam hij uit voor FC Zwolle.BUNNIK 543CDN 568Een goede maand voor de club, 2 overwinnin-gen op rij. Tegen Renswoude 6-1 en de Driebergsederby winnend afgesloten tegen Dalto1-0. De problematiek over de 2 afgekeurdekunstgrasvelden voor de standaard teams vanzowel Dalto als CDN loopt nog steeds. De gemeenteis daar druk mee bezig in samenwerkingmet Arcadis, de aanlegger van de velden. CDNis druk bezig met het aanstellen van een nieuwehoofdtrainer voor het seizoen 2008-2009. Voorhet nieuwe jaar hoopt de club te kunnen vertellenwie die nieuwe trainer wordt.CDW 768Op 22 december houdt CDW het eerste CDWKerst / Kids Rights Top D-pupillen toernooi.Naast de eigen D1 en D2 nemen de pupillenvan NEC, TOP Oss, RKC Waalwijk, FC DenBosch, Sparta Rotterdam, ADO Den Haag, FCOmniworld en HFC Haarlem deel aan hettoernooi. In een ochtend- en middagprogrammazullen respectievelijk de D-pupillen onder de 11jaar (en CDW D2) en de D-pupillen onder de13 jaar (en CDW D1) voetballend het gevechtaangaan om de eerste plaats. Naast voetballenis er echter nog een doel. Voetballen voor eengoed doel. De in Amsterdam gevestigde StichtingKids Rights zet zich wereldwijd in voor demeest kwetsbare kinderen. Kinderen die aan derand van de samenleving staan zoals kinderprostituees,aidswezen, kindslaven en straatkinderen.De focus van de stichting richt zich op de vijfbasisrechten voor kinderen: onderwijs, onderdak,gezondheidszorg, voeding en aandacht.Basisrechten die voor de kinderen in Wijk bij


10 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIENieuw gebit nodig?Een stabiel gebit is een mooi gebit!I.s.m. tandarts. Zie onze website www.nieuwgebit.comTandtechnisch Laboratorium ARTHA,Dillenburgstraat 25 ‘te Utrecht’ (nabij Wilhelminapark)Tel. 030 - 254 19 08De kans om meer te verdienen als eigen baas!Begin met professionele begeleiding je eigen klusbedrijf.Zie www.eigenbedrijf.klussenier.nlof bel voor meer info metWim Vreugdenhil op 0342 41 95 34.Reiki - TinekeGenezende handen voor iedereenKoekoeksbloem 120, 3984 CE OdijkTel: 030-8786709 Mob: 06-22490428E-mail: doornenbal@versatel.nlVAKKUNDIG VOOR BEDRIJF EN PARTICULIER!BINNEN EN BUITENSCHILDERWERKREPARATIE HOUTROTWANDAFWERKINGKLEURADVIEZENBEL VOOR ONZE:WINTERKORTING!!!TEL.: 030 - 251 81 92 / 06 - 51 80 56 20WWW.KOKSCHILDERS.NLPostbus 10203600 BA MAARSSENMob: 06 - 2279695Email: cvmildert@zonnet.nlT.F. van Dijk SchilderwerkenVoor al uw binnen/ en buiten schilderwerk.Tevens voor behangen.Bel voor een vrijblijvende prijsopgave030/6378334 of 06/40608689Voor de derde helft....stapt u binnen bij Eetcafé Het AtelierOpeningstijden:Dinsdag van 10.00 tot 16.30 uurWo. t/m za. van 10.00 tot 21.00 uurKeuken open tot 20.00 uurOns adres is: Het Rond 863995 DM Houtentel: 030 6353398emailadres: eetcafehetatelier@reinaerde.nlVoor al uw grond, straaten (sier) bestratingTel. 030 - 244 59 29 Theo: 06 - 533 56 322Fax 030 - 244 55 55 Martin: 06 - 543 12 534E-mail: straat42@wanadoo.nl06 53 393059JANKOOIJMAN.NLWoninginrichter aan huis.Advies op maat!Meubels, raamdecoratie,harde en zachte vloerbedekking.JANKOOIJMAN.NL


Clubicoon Gerrit van der Neut over DestoclubcultuurDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 11‘De oorspronkelijke identiteit behouden’Gerrit van der Neut begon op zeventienjarige leeftijd metvoetballen bij omnivereniging Desto. Sindsdien is hijgeen moment meer weggeweest. ,,De club heeft altijd eenwarm familiegevoel uitgestraald”, vertelt de inmiddels72-jarige Van der Neut. ,,Respect en vriendschap staanhier hoog in het vaandel.”Foto: rene vd laanDoor Marieke van der VoortDoor een kapotte meniscusmoest hij zijnvoetbalschoenen al snelopbergen, maar Van der Neutbleef zich altijd inzetten voorDesto. Naast de taak van wedstrijdsecretarisheeft hij zowelbij de paviljoencommissie alsde afdelingen voetbal en Jeude Boules het voorzitterschaponder zijn hoede gehad. ,,In totaalben ik wel‘Sinterklaas werd opeen brancard de kantinebinnengebracht’zo’n veertigjaar vrijwilligergeweest enik ben nu nogactief als Jeude Boules-lid.Desto heeft altijd veel mensengekend die zich belangelooswilden inzetten voor de club.En nog steeds hebben we veelkanjers rondlopen die allesvoor de vereniging overhebben.Ben Bransen bijvoorbeeld,jeugdbestuurslid en coach vande A1. Een echte Desto-jongendie er met zijn tomeloze inzetzeker voor gaat zorgen dat eenaantal jongens een succesvolleoverstap naar het eerste teamzal maken. Waarschijnlijk heeftde club een groot aantal vrijwilligersvanwege de waarderingdie zij voor hun hulp terugkrijgenen de vriendschappen dieje hier al snel opbouwt.”Van der Neut heeft door de jarenheen zelf ook veel vriendenbij de club gemaakt. ,,Onderandere Henk van Veenendaal,Jan Ottink, zijn zoon Jan Wiebeen Henk Steunenberg. Allenkomen oorspronkelijk van devoetbalafdeling. Ik zie ze nogvaak en dan maken we graageen dolletje. Bij Desto wordensowieso veelgeintjes gemaakt.Ik kanme nog herinnerendat JoopKronemans,de toenmaligevoorzitter van de toneelafdeling,een keer Sinterklaasspeelde en op een brancard dekantine werd binnengebracht.Hij maakte de kinderen toenwijs dat hij van zijn paardwas gevallen en z’n been hadgebroken.”Toen Van der Neut nog actiefvoetbalde, was de bindingtussen leden onderling groot.,,Henk Steunenberg staatsymbool voor de band dieDesto-mensen van oudsher metde vereniging hebben”, vertelthij. ,,Henk is met zijn 88 jaar hetDe bedenkers van de naam De Vrijheit, Paul (voorzitter van de business club) enJanneke Klein Obbink, applaudisseren als Anton Geesink op het punt staat hetnaamplaatje van de open haard te onthullen.Foto: René van Dulstoudste nog levende Desto-lid.Hij kan nog maar moeilijk lopen.Toch is hij vrijwel altijd bijthuiswedstrijden van het eersteteam aanwezig. Ook heeftHenk onze nieuwe en tevenseerste hoofdtribune voor eengroot deel gefinancierd. Mooidat deze ook zijn naam draagt.”Door de jaren heen is debinding tussen leden watafgenomen. ,,De tijd is voorbijdat de voetballers massaal naarvoorstellingen van onze toneelafdelingkwamen kijken en jede toneelspelers op zaterdagenlangs de lijn zag staan. Maarnog altijd is Desto een warmefamilieclub”, benadrukt Vander Neut. ,,Wat dat betreft pastHennie Snel, de nieuwe trainervan het eerste team, perfectbij de vereniging. Als Hennieje langs de kant ziet staan,groet hij je en als het even kan,maakt hij een praatje. Metonze overgang van SportparkStrijland naar De Vryheit ditseizoen, kan het gevoel vanbetrokkenheid tussen de ledenbovendien weer groter worden.Het ronde glazen paviljoen datuitzicht biedt op alle tennisbanenen voetbalvelden, de openhaard en de twee prachtigeterrassen zorgen ervoor datmensen langer blijven hangen.Het onderlinge contact neemtzodoende ook toe. Ik kan me inde hele regio Utrecht geen clubbedenken met zo’n parel vaneen complex.”Volgens Van der Neut heeftrespect altijd een belangrijke rolgespeeld binnen Desto. ,,Toenclubicoon Henk Steunenbergna een lange voetbalcarrièrezijn nadagen als speler in hettweede ging slijten, vroeg hijmij tijdens de rust van eenwedstrijd of hij niet met mij vanplek kon ruilen. Ik was destijdsstopperspil. Hij was als rechtermiddenvelderopgesteld, maarkon dat eigenlijk niet meerbijbenen. Geen moment was erbij mij twijfel. Henk straalt eennatuurlijk leiderschap uit enhad toen al veel voor de clubbetekend. Waarschijnlijk heb ikdoor de positiewisseling mijnkansen op een plaats in het eersteteam weggegooid, maar datwas simpelweg niet belangrijk.”,,Nog steeds staat respect hierhoog in het vaandel. Normenen waarden zijn belangrijk.Continu lopen schelden wordthier niet getolereerd. Desto iseen nette club en dat willen wijook blijven. Met de overstapnaar Sportpark De Vryheitheeft alleen de voetbalafdelinger al ruim honderd leden bijgekregen. Ondanks de snellegroei denk ik dat onze oorspronkelijkeidentiteit behoudenzal blijven. Als nieuwemensen niets hebben met deDesto-cultuur zullen ze hooguiteen jaartje blijven. Een natuurlijkproces dat zowel voorde vereniging als individuelespelers het beste is.”Seniorensoos bij DestoDesto wil mensen die in het verleden veel voor de club hebben betekend,niet vergeten. Daarom heeft de club een seniorensoos opgericht. Vorigemaand is er een reünie geweest waar ruim 300 mensen op af kwamen.Het is de bedoeling vier keer per jaar een bijeenkomst te organiserenvoor de oudere leden.Mijn clubDuurstede en bij CDW de gewoonste zaak vande wereld zijn. Dit jaar werd CDW D2 in hetnieuw gestoken, zij kregen een complete uitrustingmet broeken, shirts en tassen. In plaatsvan shirtreclame met opdruk van de sponsor,siert Kids Rights de shirts van dit team. Denettowinst van het kersttoernooi zal dan ookworden overgemaakt naar KIDS RIGHTS. DatCDW in alle geledingen van onze verenigingdeze stichting een warm hart toedraagt bewijsthet team van de E8 pupillen, die sinds begindeze maand ook in shirts met het Kids RightsLogo voetballen. Het is het team waarin eenzoontje van een van de Founders van de stichtingmet veel plezier en inzet zijn wedstrijdenvoetbalt. Dat het niet altijd het vurig gewensteresultaat oplevert, bewijst de uitslag van dewedstrijd tegen Schalkwijk: ongeveer 15-0, watoverigens de pret van de nieuwe tenues allerminstdrukte. Kijk voor meer informatie op ookhttp://cdw.voetbalkids.nl.CSWCSW is op zoek naar een nieuwe trainer. Hetdriejarige contract van trainer Dennis van denIng, dat aan het eind van het huidige seizoenafloopt, wordt niet verlengd. De Wilnisse voetbalcluben de trainer hebben dit in gezamenlijkoverleg besloten. De doelstelling van de selectieonder leiding van Dennis van den Ing blijft uiteraardeen plaats in de top van de zaterdag 3eklasse. Waarna, desnoods via de nacompetitie,promotie naar de 2e klasse bereikt kan worden.CSW gaat voor het volgende seizoen op zoeknaar een trainer, die met nieuwe impulsen, invullingkan geven aan de ambitieuze plannen endoelstellingen van de Wilnisse vereniging.DALTO 223DELTA SPORTS 1380Het vierde team van FC Delta Sports ‘95 komtnu uit in de hoofdklasse! Na de B1, MA1 ende MB1 is nu de MC1 als vierde team in dehoofdklasse geplaatst door de KNVB, en dat iseen mooie promotie voor het in de 1e klasseongeslagen team van de trainers René Versteegen Remko Versteeg. Delta Sports ’95 is opzoek naar trainers voor de mini’s op woensdagvan 16.00 tot 17.00. Interesse? Neem contactop met Jerry van Holst (TC F en Mini’s) viaj.a.vanholst@versatel.nl.DESTO 513DHSC 506DOMSTAD MAJELLA 103DOSC 577DSO/ULTRAJECTUM 434Na 6 jaar hoofdtrainer geweest te zijn vanDSO/Ultrajectum zet Herman Verrips er aanhet eind van het seizoen een punt achter. Hijgaat een nieuwe uitdaging aan bij de hoger geklasseerdezondag derde klassers Brederodersuit Vianen. Met DSO/Ultrajectum is Herman


12 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEDè ideale feestlocatie!Een perfecte trouwdag is niet compleet zonder een sfeervolle receptie, een heerlijkdiner en een gezellig swingfeest. Daarvoor bent u bij Het Rode Hart aan het juiste adres.Wij denken graag met u mee om van uw bruilofteen onvergetelijke dag te maken!VAN AFVALSTOFTOT BOUWSTOFGrote voorraden bouwstoffenslaan wij op, voordat zebij u op de afgesproken tijdarriveren. Dat geldt voorprimaire bouwstoffen envoor bouw- en slooppuin, datwij bewerken tot secundairebouwstoffen.Primaire en secundaire bouwstoffen• Binnenvaartschepen vervoeren deprimaire bouwstoffen naar onze loskade• Opslagcapaciteit tot 50.000 ton op onsdepot in Utrecht• Transport van de bouwstoffen per truck• Innamesoorten steenachtig bouw- enslooppuin en bewerken tot secundairebouwstoffen met certificaatSnel en efficiënt• Trechters stort de vracht met eensnelheid van 35 ton per minuut• De weegbrug registreert de vrachten• Automatische verwerking in onzeadministratiewww.theopouw.nlinfo@theopouw.nlTel. 030 24 25 262Isotopenweg 29Postbus 403293504 AC UtrechtHet Rode HartBevindt zich in Stadion Galgenwaard aande rand van Utrecht en beschikt over twee zalen:De BallroomDoor de luxe houten vloer, statige pilarenen marmerlook beschilderingen heeft dezezaal een elegante uitstraling.De AmstelloungeDe zaal is ingericht met authentiekehouten interieurdelen uit Engeland , Ierlanden Wales. Hierdoor heeft het een warme eninformele uitstraling.BruiloftReceptieDinerFeestavondBorrelEntertainmentBandDJEn al uwandere wensen.Het Rode Hart is eenofficiële trouwlocatie enbeschikt over ruimeparkeergelegenheid.Het Rode HartHerculesplein 281-2833584 AA UtrechtStadion GalgenwaardTel: 030-2519008info@hetrodehart.nlwww.hetrodehart.nlTopsporters houden wij op de been !Waarom zou U met minder genoegennemen?Mensenwerkachter vanzelfsprekendheid!Agterberg heeft een rijke traditie in het vakkundig verzorgen van projectenop uiteenlopende terreinen: groenvoorzieningen, cultuurtechnische werken,grond-, weg- en waterbouw en sportfaciliteiten.Van paardensportbodem, sportvelden, drukriolering tot bouw- en woonrijp projecten.Tevens zorgen onze uitgebreide onderhouds-programma’s er voor dat u tevreden blijft!Van éénmalig jaarlijks advies tot all-in onderhoud.Zekerheden die voor ons vanzelfsprekend zijn.Blessure ? Klachtenvrij. Maar dan echt.Officiall supplier van Olympisch SteunpuntMidden NederlandMississippidreef 613565 CE Utrecht030-2717508 / 030-2660662info@triastotaal.nlwww.triastotaal.nlAgterberg b.v.Voordorpsedijk 34, GroenekanPostbus 214, 3730 AE De BiltT +31 30 220 15 82E info@agterberg.comwww.agterberg.comAgterberg b.v. maakt deel uit van Agterberg bedrijven


ARBITRAIRDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 13Scheidsrechter Kees van Ewijk wil één zijn met de spelers‘Lever de bloemen maar weer in’Je moet niet te veel praten als scheidsrechter, vindt Keesvan Ewijk. Maar buiten de lijnen, aan de vooravond vanzijn optreden in de derby GVVV-DOVO, praat de 56-jarigescheidsrechter honderduit.Door Ton van RietbergenOp mijn 48ste promoveerdeik naar groep1. Dat betekent dat jewedstrijden in de hoofdklassevan het zaterdagse amateurvoetbalfluit. Voor een scheidsrechteris dat het summum.IJsselmeervogels-Spakenburg,DOVO-GVVV, Katwijk-QuickBoys. Wedstrijden uit een jongensboek.Zesduizend mensenop de tribune en voetbal vanhoog niveau. Maar na twee jaarsmullen was het over, wantscheidsrechters moesten toennog op hun vijftigste stoppen.De bekerfinale Argon-Huizenwas mijn afscheid. Leuke verhaaltjes,mooie bloemen en datwas het dan.Een week later kreeg ik JurKlarenbeek namens de KNVBaan de lijn. ‘Lever die bloemenmaar weer in’ want de leeftijdsgrensisopgeheven.Nu hoeven wenet als anderebestuurderspas te stoppenbij 70 jaar. Ikwas echt zoblij als een kind, want fluitenbetekent heel veel voor me.Ook voor mijn vrouw is hetgoed dat ik blijf fluiten. Wehebben de afspraak dat ik opzaterdag fluit, terwijl zij zichmet vriendinnen, winkelen ende tuin bezighoudt.”,,Ooit was ik een talentvolrechtsbinnen bij de A1 vanZwaluwen Vooruit. Wespeelden met dat team op hetallerhoogste niveau. Op zesjarigeleeftijd werd toen nog nietgescout maar als mijn vadermeer moeite had gedaan, zou ikmisschien zelfs wel het betaaldvoetbal hebben kunnen halen.Maar zo was mijn vader niet entoen ik een vervelende blessureopliep, ben ik op mijn twintigstezelfs even gestopt. Laterheb ik nog wat in een bierelftalgespeeld, maar dat vond ik allemaaltoch wat te bezadigd. Het‘Het dondert enbliksemt schreuwde hij,maar ik had niets inde gaten’was toen mijn vrouw die zei:‘waarom ga je niet fluiten?’.En hoewel veel mensen datniet kunnen begrijpen, vind ikfluiten geweldig. ‘Het één zijnmet de spelers’ is voor mij hetmooiste van het fluiten. Hetopbouwen en meevoelen vandie wedstrijdspanning en diedan gedurende de wedstrijdlangzaam voelen wegvloeien.Heerlijk.”,,Ik bereid me altijd terdegevoor. Ik lees de wedstrijdverslagen.Ik ga zo bijvoorbeeld evenkijken naar DOVO en GVVV.Hoe doen ze het? Zijn er nogakkefietjes geweest? Het hoortvoor mij allemaal bij de voorbereiding.Ik ben ook altijd ruimeen uur voor het begin van dewedstrijd aanwezig. Soms isdat maar goed ook. Laatst bleekbij nota bene IJsselmeervogels-Spakenburg een deel van dezijlijn weg tezijn. Stel jevoor. Gelukkigkon ertoen nog wataan gedaanworden.Verdwenenstrafschopstippen, haperendenetten… je komt het allemaaltegen, zelfs bij de topclubs. Enomdat ik als spoorman allesmet het openbaar vervoer doe- ik ben echt klimaat neutraal -heeft dat echt wel wat voeten inaarde.”Kees van Ewijk in actie op sportpark Panhuis tijdens de derby DOVO-GVVV. Naast de 56-jarige hoofdklassescheidsrechter GVVV-spelverdeler Danny van Brenk (voorheen Elinkwijk).,,Vooral de ontspannenheidtelt. Zo ben ik twee jaar geledengedegradeerd naar de tweedegroep en ik dacht er echt overom te stoppen. Maar Jur Klarenbeeken journalist-scheidsrechterHans van Echtelt, diein hetzelfde jaar op cursus zatals ik, hebben me overgehaaldnog een jaartje door te gaan.‘Dit is een vervelend momentom afscheid te nemen’ zeidenze me. Toen ben ik bij mezelfte rade gegaan en ik moest zewel een beetje gelijk geven. Ikfloot in die tijd door een aantalsterfgevallen in mijn omgevinguitermate gespannen entwijfelde ook veel meer. Toenik dat eenmaal bij mezelf hadvastgesteld, kon ik er wat meeen het jaar daarop floot ik beteren promoveerde ik weer naargroep 1.”,,Als ik fluit, hoor ik eigenlijkniets. Bij Spakenburg-Bennekomvroeg een verslaggevervan de plaatselijke krant - dieeen uur op me had gewacht- me laatst waarom ik eenbepaalde speler had aangesproken.‘Omdat hij een vervelendeovertreding maakte, waarop ikhem waarschuwde dat dit nietnog eens moest gebeuren’, verteldeik hem. ‘Oh’, reageerde dereporter, ‘ik dacht dat het gingom die spreekkoren over zijnmoeder’. Maar die had ik echtniet gehoord. Bij SHO was hetooit nog erger. Daar riep mijnassistent dat ik moest staken.‘Het dondert en bliksemt’schreeuwde hij, maar ik hadniks gemerkt.”,,De beste Nederlandse scheidsrechtervind ik op dit momentBraamhaar. Die is goed bezig.Vooral die juichbeweging laatstbij zijn succesvolle toepassingvan de voordeelregel bij PSVvond ik mooi. Dat zijn namelijkde glorieuze momenten vande scheids. Daar geniet je van.Andersom maak je trouwensvaker mee. Zo zal ik de wedstrijdDelta Sport-Scheveningenniet snel vergeten. Het stond1-0 voor Delta Sport, die clubmet FC Utrecht-coryfee TonPattinama. Er was een scrimmageaan de rand van hetstrafschopgebied en ik beslootte fluiten. Op hetzelfde momentvloog de bal met een fraaiecurve het Delta-net in. Maar, jaik had al gefloten dus ik moesthem afkeuren. Ik zei tegen diejongens: ‘Ik kan wel door degrond zakken, maar ik moethem afkeuren’. Hoewel het 0-1bleef en het toch niet de makkelijksteteams zijn, accepteerdeiedereen het. Als je maar nietgaat marchanderen, dan komthet meestal wel goed.”,,Zorgen maak ik me wel overhet aantal scheidsrechters. Datwaren er zo’n 17.000 toen ikbegon en het zijn er nu nogminder dan 7.000. Het zalniet lang meer duren of ookstandaard teams zullen doorclubscheidsrechters wordengefloten en dat is niet iets omnaar uit te kijken.”,,Specifieke arbiterhumor iser volgens mij niet. Je moetook niet te veel praten is mijnervaring. Wel heb ik een keertranen met tuiten gelachenop het Utrecht-toernooi, waaralle Utrechtse topscheidsrechtersfluiten. Daar deden ze dewedstrijd ‘Waar schijt de koe?’.Het mooie was dat de koe eeneigen agenda bleek te hebben.Veel schijten deed het beestniet, maar hij was wel ineensverdwenen om vervolgens viaeen aantal fietsen op te duikenbij het terras waar ZwaluwenUtrecht zat. Kostelijk. Hopelijknodigen ze deze koe hetkomende jaar weer uit.”Mijn clubgedegradeerd van de 4e naar de 5e klasse enlater weer gepromoveerd naar de 4e klasse.Herman Verrips heeft zelf bijna 300 wedstrijdenin het betaalde voetbal gespeeld bij FC Utrechten FC Zwolle.DVSU 420In de ontwikkeling bij DVSU om een voetbalverenigingvoor iedereen te zijn, biedt de club vanafjanuari 2008 ook meisjesvoetbal.DWSM 272Nadat het huidige bestuur bijna een jaar geledendoor de ontstane bestuurscrisis het roerovernam, blaast er weer een frisse wind doorde gehele vereniging. Alle leden, met hun aanhang,voelen zich nu weer thuis bij de verenigingen dragen het oranje hart-gevoel weer wekelijksuit. Ook in het clubpaviljoen is het weerouderwets gezellig vertoeven. Helaas heeft devereniging toch ook nog een zorgenkindje. Vrijwilligerskan de vereniging nog in alle geledingengebruiken. Schroom niet en meld je aan!Op het sportieve vlak zijn de resultaten matigtot goed, dit laatste geldt vooral de jongstejeugd (de toekomst van de vereniging). Deaankomende maanden staan er weer tal vanactiviteiten op het programma, waaronder eensinterklaasfeest, het Oud en Nieuw zaalvoetbaltoernooien de nieuwjaarsreceptie, voorafgegaandoor een hoge hoed toernooifeestavond.Bovendien gaat de jeugdafdeling naar FCUtrecht. Kortom: het bruist weer in de vereniging.Het motto voor het nieuwe jaar luidt: ‘hetdoel voor ogen’. Zaterdag 1 heeft een nieuwesponsor, te weten de firma UNICA InstallatieTechniek uit Hoevelaken welke we hierbij willenbedanken voor het geschonken vertrouwen invv DWSM.DWSV 170EDO 128ELINKWIJK 643Onlangs werd Cor van Elteren 70 jaar. Ditwerd in een kleine kring gevierd bij Elinkwijk.Doordat het feest goed stil was gehouden dooriedereen, was de verrassing compleet voor het‘gezicht van de keuken’. Hans van Barneveldstopt als eerste secretaris bij Elinkwijk. Na


14 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEOp zoek naar een nieuwe auto?Kijk voor actuele aanbiedingen en 100 kwaliteitsoccasions op www.ford-utrecht.nlOp zoek naar een auto?Kijk voor actuele aanbiedingen en ruim 100 kwaliteitsoccasions opFordUtrechtLeidsche Rijn • Landzigt 12 • tel. 030-291 11 11Autoboulevard Utrecht • Hudsondreef 7 • tel. 030-261 95 80JOS SCHOLMAN B.V.Jos Scholman BVPostbus 14583430 BL NieuwegeinTelefoon 030 - 60 44 282Fax 030 - 60 39 263E-mailinfo@josscholman.nlInternet www.josscholman.nlErkend door deRaad voor deCertificatieGroen licht voor vakmanschapSpecialist in aanleg,onderhoud enrenovatie van:- natuurgrasvelden- kunstgrasvelden- golfbanen- tennisbanenwww.josscholman.nl


G-FACTORDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 15‘Ze gaan een plekje vinden binnen IJFC’Ze is er al vanaf ongeveer vorig jaar augustus mee bezig.Want Mar Versteeg wil G-voetbal introduceren bij IJFC.Het is er nu eindelijk van gekomen. Vele voetballers hebbenzich al aangemeld, waaronder haar uitermate enthousiastedochter. Merel kan eindelijk kan voetballen.Door Johan van der ZandeEr was niks”, verteltMar Versteeg. ,,En mijndochter wilde zo ontzettendgraag voetballen. Numag ze en dat is geweldig. Zestaat nu helemaal te genietenop het veld.” Dochter Merelis verstandelijk gehandicapt.Haar broer voetbalt al en toenze hem had zien voetballenwilde zelf ook ontzettend graag.Het achtjarig kind (één vaneen drieling) is helemaal gekvan voetbal, maar in de buurtwas geen vereniging waar G-voetbal wordt gespeeld. Daaris nu verandering in gekomen,Voetbalster MerelDe 8-jarige Merel zag haar broertjevoetballen en was onmiddellijkverknocht aan ’s wereldspopulairste sport. ,,Ik heb superveel zin om te voetballen. Wat ikvooral leuk vind aan voetbal, isdat je kan vallen en daarna als jevies bent, lekker kan douchen. Ikwil heel graag keeper worden.De beste voetballer vind ik Mohammed,van de Elmergroep opmijn school, de Rafaelschool.”dankzij moeder Mar. ,,Het waseven afwachten of het bestuurmee wilde werken, maar ook zijzijn enthousiast. Qua personenhebben we gelukkig nu genoegenthousiastelingen die het G-voetbal op dit moment mogelijkmaken. Het loopt erg goeden we krijgen nog steeds veelpositieve reacties.”IJFC zet zich sowieso al in voorgehandicapten. Doordeweekswerkt een achttal bewoners vanzorgaanbieder Reinaerde (waarMar Versteeg zelf ook werkt)om en nabij het complex vande IJsselsteinse zaterdagvereniging.,,Ze zorgen ervoor dat hetpark wordt opgeruimd en datbijvoorbeeld de kleedkamersschoongemaakt worden”, aldusVersteeg.Sinds ze er meer aandacht aanbesteedde, bleek er steeds meeranimo voor G-voetbal bij IJFCte zijn. Versteeg: ,,We hebbeninmiddels veertien volwassenspelers en zes kleintjes. BinnenIJFC is men louter positief. Ditis nog maar het begin, heb ikhet idee. Velen kijken nog evende kat uit de boom. We hebbenwel al een aanbod gekregenom tegen IJsselmeervogels tespelen, wat natuurlijk mooi is.Maar laten we eerst maar eenseen tijdje gaan trainen.”IJFC werd al snel beloond voorhet inzetten voor de verstandelijkegehandicapten. Bij hetSportgala Lopik/IJsselsteinheeft het G-voetbal van IJFCeen donatie gekregen van deorganiserende stichting. ,,Ergmooi natuurlijk. Met dit geldkunnen we kledij halen, enaangepast oefenmateriaal voorde gehandicapten. Ook kunnenwe nu twee trainers van ons opde trainerscursus sturen”.De medewerker van de zorginstellinghoopt steeds meerouders te betrekken bij hetbegeleiden en trainen van hunzonen en dochters. ,,Om te beginnen,hebben we voor beideteams een goede trainersbezetting.De spelers zijn natuurlijkin zekere mate afhankelijk.Je moet ook aan veel dingendenken: vervoer, medische verzorgingen uiteraard gedegenbegeleiding. Er komt aardigwat bij kijken.”De KNVB zette in 2005 een G-voetbalcompetitie op waardoorook de verstandelijk (en lichamelijk)gehandicapten voor ‘heteggie’ konden spelen. Versteegis erg blij met dit initiatief: “Helemaalgaaf, helemaal goed. Nahet vrouwenvoetbal wederomeen mooi idee. Hierdoor wordenze tenminste serieus genomen.Ik heb de draaiboeken vande KNVB gezien en dat ziet ererg goed uit. Ik ben verschrikkelijkenthousiast. Nu maarhopen dat er steeds meer animokomt voor het G-voetbal.”IJFC-voorzitter Johan Boer,,Het G-elftal is een uitstekend initiatief dat wij als bestuur van IJFC voluitondersteunen. Het stond al in ons beleidsplan 2007 - 2011 en we hebbenhet opgepakt toen op 1 augustus de uitbreiding van onze trainingscapaciteitwas gerealiseerd met het nieuwe kunstgrasveld. Gelet op de twintigaanmeldingen die er nu al zijn en de vele belangstelling en positievereacties, kunnen wij hier een regiofunctie vervullen. Daarbij is van grootbelang dat wij via mede-initiatiefnemer Jasper van Muijden en Mar ook despecifieke kennis en ervaring in huis hebben die hiervoor absoluut vereistis. G-voetbal is voor de spelers en speelsters heel belangrijk, zodat ookzij hun favoriete ‘spelletje’ kunnen beoefenen. Net als voor zoveel (jeugd)spelers is meedoen vaak belangrijker dan het winnen. Net als voor iedereenis bewegen en sporten van belang voor de algemene gezondheid envooral ook voor de sociale contacten die je daarbij opdoet. Die mogelijkhedenworden nu geboden. Ik ben ervan overtuigd dat zij hun plekje gaanvinden binnen de IJFC-gemeenschap.”Liever clubsfeer dan een luxe resortRonald Koeman, Louis vanGaal en Co Adriaanse golfener: Vale de Lobo. Liverpool,Barcelona en ook bijvoorbeeldArgon namen hun intrek inéén van de voetbalsfeervollehotels achter de tweede kustlijnin de Algarve.Door Eldert Kuiken,,Portugal wint aan populariteit”,weet Tim van Ammelrooyvan trainingskampen.nl. Marcovan der Meer en Rob Zomerweten na een studiereis vandrie dagen genoeg waarom.De trainers van FC Breukelenzaterdag en Zwaluwen Utrecht1911 zitten op één lijn met deoverige tien afgevaardigdenvan Nederlandse clubs.Bovenaan het prioriteitenlijstjestaat wat Marco van der Meerbetreft het budget, uiteraard.Dan de reistijd: ,,tussen Nederlanden de bestemming, maarook tussen het hotel en het trainingscomplex.Ik baalde echtvan de tussenstops.” De kwaliteitvan de velden en faciliteitenweegt zwaar. Kunstgras is voorVan der Meer een vereiste,maar Zomer ‘maakt het nietsuit’. Een uitzondering, want deanderen zijn niet van zins vijftigeuro per dag per deelnemerte betalen en toch het risico telopen in blubber te belanden.Voor dat budget heb je in deAlgarve een hotel met eigenveld. Of kun je gebruik makenvan de vele accommodatieswaarmee Paul Kronenburg, deagent van trainingskampen.nlin Portugal, goede banden onderhoudt.En - blijkt tijdens dedrie dagvullende tournees - datmogen dan amateurverenigingenzijn, de complexen zoudenin de Nederlandse eerste divisieniet misstaan.Van een ‘kantine’ is alleensprake bij Padernense Clube,een favoriet van Kronenburg.Een schrale tap, een verkalktkoffiezetapparaat en een rustiekzithoekje; meer past er niet inde vier vierkante meter. ,,Datvolstaat”, legt Kronenburg deverbaasde Nederlanders uit. ,,InPortugal gaan toeschouwers enspelers na afloop de dorpskroegin. En tweede elftallen kennenze er niet.” Belangrijk, wantjuist de sfeer geeft de doorslagals het financiële en technischeplaatje klopt. Van Ammelrooy:,,Ploegen hebben liever eenclubsfeer dan een luxe resort.Daarom kiezen veel verenigingenvoor Portugal in plaats vanTurkije.” Breukelaar Van derMeer is het Portugese klimaatinderdaad goed bevallen:,,Normale mensen, beide benenop de grond; een voetbalharten hulpvaardig. Een prima alternatief.”Rest nog de twijfel oftrainingskampen.nl voldoendeextra mogelijkheden biedt.Zo vraagt Zomer zich af ofploegen zelf ballen moetenmeenemen, eventueel zonderlucht. Kronenburg lacht royaal:,,Jullie waren hier om accommodatieste zien. En vlogengoedkoop, vandaar de tussenstops.Maar we kunnen allesregelen. Ballen, paddenstoeltjes,mountainbikes, noem het maar.We vragen zelfs Nederlandsekroegen of ze speciaal vooronze gasten open blijven.”Dat was een overbodige luxegebleken. Het gezelschap wasuitstekend in staat geblekenzelfstandig de nachtelijke accommodatieste beproeven.Mijn clubdiverse functies en 24 jaar in het bestuur gezetente hebben, neemt Hans afscheid tijdens dealgemene ledenvergadering op 6 december. Hijzal wel zijn tanden blijven zetten in het secretariaatswerk,dat hij ook al deed, voor de StichtingTopvoetbal USV Elinkwijk. Lid van verdiensteChris van der Lingen vierde 6 december zijn80ste verjaardag.EMINENT BOYS 66Ook dit jaar verzorgt Eminent Boys weer degezellige Kerstklaverjasavond. Op 21 januarivan 20.00 uur tot einde (afhankelijk van hoehet gezellig het is) zijn leden, oud-leden, familieen kennissen van harte welkom. Dat geldt ookvoor de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2008van 16.00-19.00 uur. Het eerste elftal van EminentBoys is op de weg omhoog en heeft inmiddelshaar eerste punten verzameld. Soortgelijknieuws kunt u vanaf nu ook lezen op de sitewww.eminentboys.nl die volledig vernieuwd is.FAIR PLAY 24FAJA LOBI 236Op 22 december viert Faja Lobi haar Kerstvieringmet ondermeer een kerkdienst. Vanaf 20.00uur tot middernacht. Op 31 december wordtop traditionele wijze het oude jaar uitgeluid.Met opzwepende traditionele muziek en lekkerdansen komt de sfeer terug van toen, thuis inSuriname. U bent welkom vanaf 15.00 uur enhet duurt tot 20.00 uur.FOCUS 662In de Culemborg is voetbalvereniging Focus’07 druk bezig om een nieuw sportpark terealiseren, vlakbij de nieuwbouwwijk Parijschdie goede groeimogelijkheden biedt.Op 20 november werd onder grote belangstellingvan leden, vertegenwoordigers van degemeente en andere belangstellenden doorhet jongste lid van de vereniging, David Balversen het oudste lid, de heer Van Burk de eerstepaal geslagen. Daarna was er een borrel in denabijgelegen kantine van hoofdsponsor PlusGiel Smits.Het nieuwe sportpark bestaat uit 2 kunstgrasveldenen 2 natuurgrasvelden, een kantine met10 kleedkamers en een losstaande tribune methierin 2 kleedkamers. Naar verwachting wordthet in de tweede helft van 2008 opgeleverden kan de huidige situatie, waarin de verenigingverspreid is over 2 complexen, beëindigdworden.


16 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEVERZEKERINGENHYPOTHEKENPENSIOENENVermolen Assurantiën BVBiltstraat 144t: 030-2711904info@vermolen.nlwww.vermolen.nlHuibers Accountants en BelastingadviseursHuibers Accountants & adviseurs is werkzaam voorBelastinghetmidden- en kleinbedrijf,vrije beroepen, stichtingen enverenigingen op het gebied vanaccountancy, fiscale en juridischezaken, alsmede advisering enbegeleiding van de financiëleautomatisering.Nieuws & ServiceNaast persoonlijk advisering biedt HuibersAccountants & belastingadviseurs een uitgebreideonline nieuwsservice aan. Zo blijft u op de hoogtevan nieuws en ontwikkelingen op fi scaal gebied.VestigingenVanuit vijf vestigingen in de regio Midden-Nederlandstaan wij dicht bij onze relaties en hun werkgebied.Een vestiging dicht bij u in de buurt zorgt voor kortecommunicatielijnen.Vestiging ZeistMontaubanstraat 229tel.: (030) 692 08 33e-mail: zeist@huibers-accountants.nlVestiging Wijk bij DuurstedeMolenvliet 1tel.: (0343) 595 000e-mail: wijkbijduurstede@huibers-accountants.nlVestiging VeenendaalKerkewijk 8tel.: (0318) 551 151e-mail: veenendaal@huibers-accountants.nlVestiging RenswoudeDe Hooge Hoek 4atel.: (0318) 571 251e-mail: renswoude@huibers-accountants.nlVestiging HoutenBergveste 2atel.: (030) 637 64 66e-mail: houten@huibers-accountants.nl


CLUBICOONDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 17Co van den Hoogen: ‘Spelen met Van der Linden tegen Cruijff en Moulijn’Levenslange band met VVIJHans van Echtelt, de nestor van de Utrechtse voetbaljournalistiek,noemt hem ‘één van de beste IJsselsteinsevoetballers ooit’. ,,Hij had alles in zijn mars en was technischvaardig, snel en getruct.” Lijdend voorwerp Co vanden Hoogen hoort de complimenten met een glimlach aan,maar blijft bescheiden. ,,Ach, als Hans dat zegt, dan zal hetwel zo zijn.”Door Remco FaasenEénenzestig jaar is Co vanden Hoogen nu, maar hijweet nog als de dag vangisteren dat hij bij VVIJ gingvoetballen, de club die medein 1926 was opgericht doorzijn oom. ,,Ik was vijf, zes jaaren speelde bij de aspiranten,PaspoortNaam: Co van den HoogenLeeftijd: 61Geboorteplaats: IJsselsteinClubs: VVIJ, DOS, SC Gooilanden weer VVIJAantal seizoenen betaald voetbal:vierSportief hoogtepunt: voetballenmet spelers als Ton van derLinden, Ed van Stein en HenkWery.Werk: machinebankwerker,woningstoffeerder, benzinestationmedewerkerzoals dat toen heette. Toenik zeventien was en in de Aspeelde, vroeg DOS me bij hente komen voetballen. Omdat ikhet betaald voetbal wilde bereikenben ik gegaan.” Van denHoogen kwam gelijk met Leovan Veen bij de Utrechtse verenigingbinnen en ging na eenseizoen bij de A over naar debetaalde jeugd. ,,Ik kreeg honderdgulden voor een wedstrijden tien euro voor een training.Plus reiskostenvergoeding.Ik voetbalde in een team metnaast Leo ook Eddy Achterberg,die nu assistent-trainer is bijSchalke ’04 en oud-FC Utrechttrainer Cees Loffeld. Het zouéén van de mooiste jaren uitmijn carrière worden. Goedesfeer, prima prestaties en wegingen op trainingskamp naarFrankrijk. Dat was heel wat alsje bij VVIJ vandaan kwam.”Na de betaalde jeugd wachttevoor Co van den Hoogen DOS1, afgewisseld met het tweedeelftal. ,,Twee jaar lang kwam ikzo’n vijftien à twintig wedstrijdenper seizoen voor het eerstein actie, meestal als rechtshalf.Ik scoorde af en toe, maar uitmijn mooiste actie kwam geendoelpunt. We speelden tegenGo Ahead en Henk Wery nameen corner bij een 1-1 stand.De bal komt ter hoogte van dezestienmeterlijn bij mij terechten ik haal in één keer uit, volrichting de kruising. Op het allerlaatstemoment weet keeperNico van Zoghel nog nèt zijnhand achter de bal te krijgen,heel jammer.” Na twee seizoenenDOS stapte de IJsselsteinerover naar tweede divisionist SCGooiland in Hilversum. ,,Ik hebdaar twee leuke jaren gehad,met als hoogtepunt een bekerwedstrijdtegen het Ajax vanJohan Cruijff en Piet Keizer.”Tijdens zijn jaren in het betaaldvoetbal bleef Van den Hoogengewoon in zijn IJsselsteinwonen. Al op 24-jarige leeftijdkeerde hij terug in de schootvan VVIJ. Terug naar de amateursdus. Van den Hoogen,met een veelbetekende glimlach:,,Nou,ik kreeg weleen kleinevergoedingnatuurlijk,maar inderdaad,ik stoptemet betaaldvoetbal. Laterheb ik daar wel spijt van gekregenen heb ik me nog eensbij Elinkwijk gemeld, maar diehadden al genoeg middenvelders.”In zijn eerste seizoen bijVVIJ werd Van den Hoogendirect kampioen van de derdeklasse, om daarna nog enkelejaren in de tweede klasse tevoetballen. ,,Op mijn drieëndertigsteben ik gestopt bij heteerste, omdat ik het voetbalniet langer kon combineren metmijn werk. Wel heb ik nog eenaantal jaren in het tiende en‘Ik haalde in één keeruit, vol richting dekruising’veertiende gespeeld, samen metCor Adelaar.”Veel binding met het VVIJ vannu heeft Van den Hoogen nietmeer, al traint hij nog wel iedereweek de jongste jeugd. Degebeurtenissen van afgelopenzomer, toen een flink deel vande selectie vertrok nadat trainerMichel Blokker wegmoest,gingen grotendeels langs deoud-middenvelder heen. ,,Af entoe ga ik wel eens kijken naarwedstrijden.Ze draaien lekkermee in detweede klasseen het is tochheel bijzonderdat er met debroers VanKippersluiszoveel spelers uit één familiein het eerste spelen. Er staateen team dat iets voor elkaarover heeft, met veel jongens uitIJsselstein ook, net als in mijntijd. Uiteindelijk is dat tochveel leuker. Van die jongens dieafgelopen zomer met zijn allennaar Desto zijn gegaan weetje dat die maar een paar jaarbij een club blijven. Wij warenvroeger veel meer aan VVIJgehecht en misschien is dat nuook weer zo.”Co van den Hoogen (staand tweede van links) in het shirt van DOS voor aanvang van de wedstrijd tegenSparta in de Galgenwaard in 1967 met verder van links naar rechts: trainer Cedomir Jovanovic, Ed vanStein, Leo Kunen, Pim Ruitenbeek, Boelie van Vulpen, Eddy Achterberg en Joop Rooders. Zittend van linksnaar rechts: Leo van Veen, CeeS Loffeld, Ton van der Linden, Henk Wery en masseur Micha.Een zeldzaam beeld van een koppend scorende Co van den Hoogen met VVIJ tegen CDN in 1969.,,Ik was een technische, snelle voetballer, maar het koppen was een stuk minder. Eigenlijk was ik eenbeetje angstig.”Mijn clubFZO 150FZO oriënteert zich op het opnieuw startenvan een jeugdafdeling. Een commissie van enkeleleden heeft het bestuur geadviseerd over detoekomst van FZO. Zij cht het opstarten vaneen jeugdafdeling een mooie aanvulling opde bestaande seniorenelftallen en daarnaastbelangrijk voor de continuïteit van de club. FZOis nu bezig met de invulling van de plannen.Henk Theunissen is na enkele jaren gestopt alsgrensrechter van het eerste elftal. Na een verhuizingwerd de afstand langzaam een obstakel.FZO dankt hem voor zijn trouwe assistentieen wenst hem veel plezier bij zijn nieuwe club,DVVA.GEINOORD 950’T GOY 388Ben je een meisje? Vind je voetballen leuk?Wil je voetballen leren? vv ’t Goy leidt al jarenmeisjes op naar bijna het hoogste niveau vanNederland. Wij zijn op zoek naar 4 (meer magook) meisjes van 9 tot 12 jaar. Zodat we meteen 2e meisjesteam kunnen starten. Iedereenis welkom om vrijblijvend een keer te komenmee trainen. Lijkt het je het leuk om een keerte komen trainen dan ben je op maandag van18.00 uur tot 19.00 uur van harte welkom. Laatdit dan aan onderstaande personen even weten.Marjan Augustijn 030-6373607 of Peter Verweij030-6011299HERCULES 1469De zondagselectie van Hercules is in hetnieuw gestoken. Dankzij de sponsorcommissiehebben allen een nieuw presentatiejack. Op 1januari 2008 om 16.00 uur vindt de traditioneleNieuwjaarswedstrijd plaats.HMS 293HMS opent het nieuwe jaar met het Oliebollentoernooi.Op 6 januari vanaf 10.30 uurworden er wedstrijden gespeeld in pouleverband.Winnen is leuk, maar het gaat vooral omde gezelligheid. Ter verhoging hiervan zijn ernatuurlijk oliebollen, maar ook soep met stokbrood.Aansluitend op het toernooi is er eennieuwjaarsreceptie.HOOGRAVEN 194In de Zesde Klasse zondag voor standaardteamsgaat de strijd tussen RUC 1 en vv Hoograven 1.Waar een speler van RUC topscoorder is vanhet Rondom klassement, heeft Rachid Hidraouier al zeventien in liggen, maar de club wildedat liever geheim houden. Tot ongeloof van zijnmedespelers, die van mening zijn dat hij nooiteen bal afspeelt, heeft hij ook al zeven assistsgegeven. Rachid geeft ook training aan de jeugdzodat de toekomst ook verzekerd is als hij weggekochtwordt.HOUTEN 1078Het Oliebollen Toernooi op zondag 30 december2007 in Sporthal Taurus voor de BlauweMini’s,Liga & F-jes.Voor alle Blauwe Mini’s & Liga spelers aanmel-


18 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEScoor eens op een andere manier:leer de Argentijnse TangoOpen Huis6 januari 2008Proeflessen27 - 31 januarigratis proeflesop vertoon van deze advertentiegraag aanmelden, met of zonder partner,via telefoon of e-mailArgentijnse Tango:een speels en sportief samenspelKijk voor meer informatie op: www.carlasomer.nlArgentijnse Tango Carla Somer tango@carlasomer.nl 030 231 21 51‘t Sluisje 10 - 3438 AH NieuwegeinTelefoon (030) 602 21 77www.ralphsports.nlSporters 10% korting!!!Waar kunt u mij vinden in de Provincie:De BiltHarmelenHoutenMontfoortNieuwegeinWoerdenOp verzoek op andere lokatie i/d RegioIntroductieCursusIn kleine groepen of privé-lessenScholenAangepaste lessen voor ouderenAangepaste lessen bij handicapsBedrijfsclinicsNW als FysiotherapieNordic Walking FitnessNieuwjaarswandeltocht op zondag 6 januari 2008 voor gevorderde Nordic WalkerIntroductie: Donderdag 10 januari 13:30 uur NieuwegeinZaterdag12 januari 09:00 uur MontfoortZaterdag12 januari 11:00 uur WoerdenZondag13 januari 09:30 uur De BiltUw Instructeur Nordic Walking & Fysiotherapeut Marco Wiegers 06-23360200Web-site : www.nordicwalkingsensation.nlE-mail : info@nordicwalkingsensation.nlChinees-Indisch Specialiteiten Restaurant“Azië”Slotlaan 2 (naast Figi) - ZeistTel. 030 - 6917346Beide KerstdagenKerst BuffetVanaf 16:30 - 19:00 uur & van 19:00 - 22:00 uur.Heerlijk onbeperkt genieten in een gezellige sfeer van diverseChinese gerechten. Van voorgerecht tot en met nagerecht.“Een ware gastronomische ontdekkingsreis voorde hele familie of vrienden en kennissen.”Volwassenen • 24,00 p.p. - Senioren (65+) • 22,00 p.p.Kinderen vanaf 4 jaar t/m 11 jaar halve prijs. (incl. leuke kerstattentie)Op andere dagen is het Chinees Buffet ook mogelijk vanaf 10 personen (Reservering gewenst)Nieuwjaarsdag BuffetOok op dinsdag 1 januari 2008 is erChinees Buffet vanaf 17:00 uur.Chinees Buffet is er iederezaterdag- en zondagavondRondom Voetbal Kerst-Editie12cm x 8cm 200,- euroTer attentie van Gertjan.scholman@tiscali.nlWij zoeken voor Ballast Nedam in jouw regio enkelegemotiveerde, leerling betontimmermannen die werkendwillen leren in de Civiele Betonbouw (bruggen, viaducten,waterzuiveringen e.d.)Een vak leren EN een goed salaris!!! (v.a. 22 jaar € 2015,- p.mnd)Voel jij je aangesproken en ben je nog niet uitgeleerd?Bel dan naar 0492-666400 of surf naar www.spbn.nl voor meerinformatie.Ook omscholing is mogelijk!Bowlingarrangement á € 29,00 per persoon (vanaf 10 personen):• Eén uur bowlen• 2 drankjes (Hollands assortiment)• Een uitgebreid grillbuffetReserveringen: info@vechtsebanen.nl | Telefoon: 030 – 26 27 878Bezoekadres: Mississippidreef 151, Utrecht, OvervechtAanbieding geldig t/m 31 januari 2008Inventio interieurconcepten op maatgemaakt voor woon-, werk,- slaapkamer,keuken en totaalconceptendesign& interieuradviesOpeningstijden: ma / di / wo: op afspraakontwerpdo / vr: 09.00-17.00 uur za: 10.00-17.00 uurrealisatiePeppelkade 24 - 3992 AK Houtentel. 030 - 265 86 20 - mob. 0613 379 455druk en kopieook voor uwclubbladen alle andere vormen vanverenigingsdrukwerk030 63 41 042www.gob-houten.nl


VROUW EN VOETBALDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 19Dé kans voorDonna MorwaminFoto: pieter weijersDonna Morwamin krijgt de komende maanden haar kansom een plek bij FC Utrecht te veroveren. De voetbalstervan Saestum 1 heeft al vier keer meegetraind.Door Beatrijs van der PasOmdat er ook meisjesvan FC Utrecht bij onsspelen, trainen we elkevrijdag samen. Per week trainik vier keer, waarvan twee keerbij FC Utrecht en twee keer bijSaestum. Bij FC Utrecht blijf ikde komende maanden meetrainen.Dan moet blijken of ik magblijven. Een soort stage is het ener is nog geen druk”.Voor FC Utrecht voetbaldeDonna Morwamin bij diverseclubs, op steeds hoger niveau.,,Toen ik in Deventer woonde,ben ik gevraagd om bij de meidenvoetbalschoolin Huusse tekomen spelen. Na drie jaar gingik met de trainster mee naarhoofdklasser Be Quick. Laterheb ik in Virginia een half jaarbij Virginia CommonwealthUniversity (VCU) gevoetbald.Bij een toernooi in Amerika wasik opgevallen bij de scouts enik kreeg een beurs. Het niveauwas heel hoog, First Division.Vier jaar kon ik blijven, maarhet seizoen is daar heel andersdan in Nederland. Daar is nogmaar drie maanden echt competitie,terwijl je in Nederlandhet hele jaar door elke weekwedstrijden speelt”.De vrouwen van FC Utrechttrainen bijna elke dag. ,,Fellerdan bij Saestum”, weet Morwamininmiddels. ,,Je moet jegewoon continu bewijzen. Despanning die dat oplevert en dekansen die ik nu krijg vind ikheel leuk”.Voetbalsters van Saestum en FCUtrecht hebben veel met elkaarte maken. ,,Van Kortenhofmaakt haar opstelling voor dewedstrijd van donderdag; wiezij niet opstelt, doet bij ons meeop zaterdag. Dat zijn maximaalzes speelsters. Op vrijdagtrainen Saestum en FC Utrechtsamen; als voorbereiding op dewedstrijd van zaterdag waarinze samen een team vormen.De meiden die met FC Utrechtal hebben gespeeld lopen danuit, de speelsters die niet zijnopgesteld trainen mee.”Dat de eredivisie vrouwenis gestart, vindt Morwamin‘super’: ,,Het is een mooie kansom het Nederlandse vrouwenvoetbalop een hoger niveaute brengen. Persoonlijk vind ikhet soms wel lastig om voetbalmet je werk en je eigen huisje tecombineren. Zeker nu het nogniet echt betaald is, is het bestlastig om er echt voor te kiezen.Maar ik ben ontzettend blij datde eredivisie er überhaupt is”.PaspoortNaam: Donna MorwaminLeeftijd: 20 jaarWoonplaats: ArnhemBaan: beveiliger bij JustitiëleInrichtingVoetbalt bij: Dames 1, Saestum,traint mee met FC UtrechtBenschop: drie promoties in vijf jaarIn vijf jaar van de vijfde naar de tweede klasse. De dames vanvv Benschop flikten het met promoties in 2001, 2003 en 2005.De dorpsvereniging heeft nu drie damesteams en twee meisjesteamsen dat is veel, vindt aanvoerster Marianka van Vliet.Door Beatrijs van der PasToen VVIJ naar onskwam, was dat eigenlijkhet begin van hetvrouwenvoetbal in Benschop.In 1999 kwam er een heel teammet begeleiding naar onzeclub. Dat seizoen werden weal tweede en het jaar ernakampioen. Dankzij dit teamkonden mensen uit Benschopmakkelijker een keer komenmeetrainen, om te kijken of hetwat voor hun was. Ze werdenook enthousiast en we kondeneen tweede team oprichten.Het team van VVIJ speelde alheel lang samen, dan zie je dathet makkelijk loopt. Een aantalspeelsters was behoorlijk goeden kreeg bij ons de ruimte datte laten zien. Een aantal vanhen heeft in hun jeugd bij deKNVB gespeeld en tussende jongens gevoetbald. Datgaf hen een voorsprong opspeelsters die pas vanaf hun14e bij een vereniging gaanspelen, tussen louter meisjes.Vooral aan de kwaliteiten vandeze speelsters hebben we hetkampioenschap te danken.”,,In 2005 stapten opnieuw meidenvan VVIJ naar Benschopover. Sindsdien spelen wemet drie teams. We begonnenmet één meisjesteam vantien speelsters, intussen zijnhet er twee met elk ruim tienspeelsters. Dat blijft dus ookgroeien. Drie damesteams entwee meisjesteams zijn er nuen dat voor een klein dorp!VV Benschop is een hechte,gezellige club. Er wordt veelgeorganiseerd, ook rondom dekampioenschappen. Daarbijwordt geen onderscheidgemaakt tussen de mannen ende vrouwen. Toen de herenkampioen werden, kregenze een etentje in de kantine,een rondrit door het dorp eneen feestavond en de dameskregen dat ook. Bij het derdekampioenschap wonnen wetijdens het voetbalgala vantwee herenteams en werdenploeg van het jaar. Dat washelemaal mooi.”,,Het gevaar van de snelle promotieis dat je weinig tijd hebtom te wennen aan het hogereniveau. We draaien nu voorhet derde seizoen in de tweedeklasse mee, en toch weer bovenin.Het eerste jaar ging hetallemaal wat moeizamer; danmoet je toch wennen en het verschilmet de derde klasse is erggroot. Het spel gaat sneller, detegenstanders zijn beter, je kuntniet alleen maar de lange balspelen wat we tot dan toe altijdhebben gedaan. Nu proberenwe zo te voetballen, dat iederelinie wordt benut.”,,Speelsters van het tweede, datin de vierde klasse uitkomt,vinden moeilijk aansluiting bijspeelsters van het eerste. Diestap is eigenlijk te groot. We hopendat Dames 2 toch nog diestap omhoog kan maken. Voorhet eerst zijn er twee meisjes uitde jeugd naar Dames 3 overgestapt.In de toekomst hopenwe dat de aansluiting met dejeugd beter wordt, zodat wede drie damesteams kunnenbehouden.”,,Ook als groep proberen webeter te gaan voetballen. Zodatje niet afhankelijk bent van éénof twee goede speelsters. Tot nutoe is het zo dat als deze speelstersniet meedoen, je eigenlijkal verloren hebt. Daarin hebbenwe nog wel wat te leren, maarhet wordt al beter. Op diemanier kun je in de top van detweede klasse meedraaien enmisschien zelfs nog hoger”.Mijn clubden of afmelden bij Trainer Gerrit : pannie@blauweminis.nl of gerritpanhuis@casema.nl. AlleF-jes kunnen zich aanmelden of afmelden bijhun leider of bij Dennis Goris: goris@wanadoo.nl. Gaarne aanmelden voor 22 december 2007.We rekenen weer op een grote opkomst zoalsaltijd en neem maar lekker veel supportersmee! Alle supporters kunnen op een mooietribune plaatsnemen en een geweldige sfeercreëren! Spandoeken, toeters & bellen zijntoegestaan uiteraard. Welke supporters makenhet mooiste spandoek en wie zorgt voor demeeste herrie.IJFC 552Tijdens het sportgala Lopik/IJsselstein kreegIJFC een cheque van maar liefst 2500 euro. Ditter ondersteuning van het G-voetbal dat declub sinds kort aanbiedt (zie ook pagina 15 indeze krant).JONATHAN 815Willem van Denderen is tijdens de receptie tergelegenheid van de heropening van de nieuweaccommodatie benoemd tot Lid van Verdienstevan voetbalvereniging Jonathan uit Zeist. Het53-jarige bestuurslid CBS ontving uit handenvan voorzitter Martin Vermeer een oorkondevoor zijn tomeloze inzet tijdens de verbouwingswerkzaamheden.Van Denderen was zichtbaarverrast en geëmotioneerd toen de preseshem naar voren riep. “Dit komt als donderslagbij heldere hemel, maar ik voel me erg vereerddat ik Lid van Verdienste ben geworden”, aldusVan Denderen.JSV 1130Op 26 november heeft JSV Nieuwegein, najarenlange inzet, afscheid genomen van Wim vanKippersluis als voorzitter. Sinds 1996 is hij nauwbetrokken geweest bij het Masterplan Sportvan de gemeente Nieuwegein. Sinds 1998 ishij voorzitter geweest. Zijn opvolger is Cor deRidder wiens voormalige functie als secretariswordt overgenomen door Alice Viezee.KAMPONG 1141KDS 252KISMET 99KOCKENGEN 306Op zaterdag 24 november vond bij de V.V.Kockengen de zoveelste editie van de traditioneleFancy Fair plaats. Deze wordt al sindsde jaren zestig jaarlijks georganiseerd. Naastoud-Hollandse spelen als ballengooien, sjoelenen de schiettent ontbrak natuurlijk ook hetRad van Avontuur niet. Aan het roer erelid en‘man van het eerste uur’ Willem Boele, die in5 uur tijd - non-stop - taarten, cakes, worsten,fruitmanden en krentenbroden weg wist tedraaien. Aan deze Fancy Fair is ook altijd eenGrote Verloting gekoppeld, waarvan de lotenverkoopal in september van start ging. Aan heteind van de avond vond de trekking hiervan


20 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 RV-MEESTERHumphrey Mijnals: ‘Ik lag hoger in de lucht dan Van Basten’Een omhaal als visitekaartjeZijn kostbare bezit aan persoonlijke voetbalsouvenirs isniet weggestopt in dozen. Dat ligt niet verscholen ondereen laag stof. Al het fraais uit de bewogen loopbaan vanHumphrey Mijnals is uitgestald in zijn Utrechtse appartement,dankzij zijn eigen conservatrice: echtgenote Marianne.Voor iedere geïnteresseerde bezoeker kruipt Mijnalsin de rol van gids. Met bij elke foto, elk vaantje en elkshirt een verhaal. Zijn verhaal. Vaste sluitingstijden zijner dan ook niet in dit unieke privé-voetbalmuseum van deSurinaamse Nederlander, die op 19 december 78 wordt.Door Hans VosDe ene omhaal is de andereniet. De ene Utrechtseinternational de andereniet. Toch hadden rasverdedigerHumphrey Mijnals enrasaanvaller Marco van Bastendie ene wonderschone beweginggemeen in hun arsenaalaan technische, atletische hoogstandjes.Tegen een Amsterdamsdecor showden beidenhun ultieme voetbaldaad, ruim25 jaar na elkaar.Voor Mijnals werd de derdeapril van het jaar 1960 eengedenkwaardige dag in zijnvoetbalbestaan. Na 46 interlandsvoor zijn geboortelandSuriname ging dan toch, tot velerverbazing, het oranje om deschouders van de toen dertigjarigestopperspil. BondscoachElek Schwartz liet de verdedigervan deUtrechtse clubElinkwijk, bijnavier jaar nazijn aankomstin Nederland,debuteren. Datkostte niet de minste zijn vasteplek in het hart van de Nederlandsedefensie: aanvoerderCor van der Hart.Plaats van handeling was hetOlympisch Stadion, de met 4-2verslagen tegenstander heette‘In de wedstrijd wildeik doen wat er in mijnkop opkwam’Bulgarije. Het werd met driedoelpunten de wedstrijd vanTonny van der Linden, de doeltreffendespits van het UtrechtseDOS. Toch, zou Mijnals nietmet zijn acrobatische omhaalvoor de dag zijn gekomen, danwas Van der Linden mogelijkerwijsniet als winnende smaakmakervan het veld gestapt.Elinkwijk Eredivisie 1958/1959: staand v.l.n.r.: Job Gademans, Michel Kruin, Bertus van Beek, Rob Fauth, Piet Kraak.Knielend v.l.n.r.: Frank Mijnals, Wim de Jongh, Eef Westers, Antoon van de Brink, Reinier Kreyermaat, Humphrey Mijnals.In tegenstelling tot de act vanVan Basten, op 9 november1986 in het shirt van Ajax inStadion De Meer, voorkwamMijnals met zijn hoogstandjeeen doelpunt. Van Basten trofop magistrale wijze doel, in eencompetitieduelmet FC DenBosch. Mijnalsvoorkwam, naeen bal tegende lat van hetNederlandsedoel, een treffer. Verbazingwekkendwas zijn oplossing. ,,Iklag hoger in de lucht dan VanBasten,’’ zegt Mijnals, Suriname’sbeste voetballer vande twintigste eeuw, met eenondeugende blik in zijn ogen.Bij toeval opgedoken bewegendebeelden uit het NederlandsAudiovisueel Archief hebbende ruggelingse superactie vanMijnals eeuwigheidswaardegegeven. ,,Ze zeggen dat ‘iewereldbekend is geworden,’’spreekt Mijnals vele voetballiefhebbersna. Iedereen diedeze authentieke opname wilzien, krijgt van de hoofdrolspelerdezelfde suggestie. ,,Ga naarhet museumin het OlympischStadionin Amsterdam.Druk daar opeen knop enje ziet die omhaal.Doen hoor. Hahaha.’’De omhaal als visitekaartje, eenheel voetballeven lang. Nee,een heel leven lang. Want demagistrale omhaal is nog altijdhet visitekaartje van Mijnals,in de meest letterlijke zin. Ophet mini-kartonnetje dat debijna 78-jarige Utrechter zijngesprekspartner overhandigt,staat zijn ‘eeuwige’ topmomentop 3 bij 4,5 centimeter. Klein,maar fijn. Zo mooi dat het eenzwart-wit fotootje kan zijn. Telefoonnummer,huis- en emailadreszijn eigenlijk overbodigegegevens.Aan zijn voeten binnenshuisgeen ouderwetse pantoffels,zoals bij veel leeftijdsgenoten.Mijnals draagt op een doordeweeksemiddag in zijn flatwoningsmetteloos witte sportsokken,die deels schuil gaan inHumphrey MijnalsGeboortedatum: 19 december 1929Geboorteplaats: Paramaribo (Suriname)Woonplaats: UtrechtVroegere clubs: Robin Hood(Suriname), América Recife (Brazilië),Elinkwijk, DOS, ’t Gooi enSC GooilandAantal interlands: 46 voor Suriname,3 voor NederlandEretitel: Sporter van de twintigsteeeuw in SurinameNaamgever: Jaarlijkse wedstrijd vande Suri-profs om de Mijnals-bokaal‘In de wedstrijd wildeik doen wat er in mijnkop opkwam’eigentijdse sportschoenen. Zijnvoetenwerk trekt nog altijd deaandacht. Jeugdig is zijn inborstgebleven, zijn héle uitstralingtrouwens. Sport verjongt, inzijn geval.Op de plek waar Mijnals in1960 sportgeschiedenis schreef,het Olympisch Stadion, spelende Suri-profs jaarlijks om zijntrofee: deHumphreyMijnals-bokaal.En als hijde kans krijgt,neemt hij daneen uit koersgeraakte bal op zijn schoen.Schietend in de richting van EdgarDavids, Ryan Babel, UrbyEmanuelson of één van zijn vele‘voetbalzonen’ uit Suriname.Terug in zijn geboorteland ishij meermaals geweest sindshij in het najaar van 1956 opvoetbalschoenen een bestaanin Nederland probeerde op tebouwen. Maar de bal laat hijdaar doorgaans met rust. In hetgrootste stadion van Paramaribo,waar hij met zijn clubRobin Hood triomfen vierde,schiet hij niet meer uit zijn slof.Ook niet in 1999, toen Mijnalsop de drempel van dit millennium,gehuldigd werd tot debeste Surinaamse sporter vande vorige eeuw. Foto’s in zijneigen minimuseum herinnerenaan die memorabele dag opzijn geboortegrond. Net als deoorkonde die als enig sportaan-Mijn clubplaats en de hoofdprijswinnaar ging naar huismet een 55 centimeter LCD breedbeeld KTV.De totale opbrengst van de Fancy Fair was €3.200,- wat voor de penningmeester weer eenflinke steun in de rug betekende. Ook volgendjaar november is er bij de V.V. Kockengen weereen Fancy Fair.LEKVOGELS 344Lekvogels zal op 22 december de jaarlijkseboutbazaar houden in de kantine op het sportcomplexmet veel vleesprijzen, worsten, taartenen wijn voor de komende feestdagen. Aanvang:15.00 uur. Op zaterdag 22 december om 19.25uur zal Lekvogels de eerste zaalvoetbalwedstrijdvoor de Trias Champions Cup gaan spelen inGorinchem. De overige wedstrijden staan opde site: www.lekvogels.nl. Op 5 januari 2008zal de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussenLekvogels 1 en een team van oud eerste elftalspelers gespeeld gaan worden met aansluitendde huldiging van de jubilarissen. De aanvang zalzijn om 14.30 uur.nets een leuke bijdrage aan de clubkas oplevert.Nieuw is dat de bollen dit jaar ook verkochtworden in de winkel van B.S. Outletstore.De extra financiën zullen zeker goed van paskomen, daar er grote plannen zijn het complexvan s.v. Lopik fors uit te breiden. Hopelijk gaatdit begin 2008 van start.MAARSSEN 996John van Heezik heeft zijn contract bij de zondagafdelingvan vv Maarssen met één seizoenverlengd. De voormalig speler van Elinkwijkis momenteel bezig aan zijn tweede seizoenop sportpark Daalseweide. De Maarssensevoetbalclub is tevreden over de prestatiesonder leiding van de Utrechtse trainer. Heteerste zondag-elftal eindigde vorig seizoen opLOPIK 405Zaterdag 29 december houdt s.v. Lopik voorde zevenenveertigste keer zijn oliebollenactie.Meer dan zestig vrijwilligers zullen vanaf10.00 uur de weg opgaan om huis aan huisde lekkernijen te verkopen. Ook dit jaar zijner weer appelbeignets te koop. Al dit lekkerswordt gebakken door de plaatselijke bakker uitLopikerkapel. S.v. Lopik hoopt dat het verkopenvan tienduizend oliebollen en 2.500 appelbeigdevierde plaats (in de vierde klasse G) en mistenet de nacompetitie. Dit seizoen staat de ploegop de tweede plaats vlak achter lijstaanvoerderVriendenschaar. Ook ‘zaterdagtrainer’ TheoVerwoert heeft zijn contract verlengd. De zaterdagploegvan Maarssen staat momenteel op deeerste plaats in de vijfde klasse.MAGREB 263Magreb wil iedereen, sponsors, begeleiders,vrijwilligers, trainers, bedanken voor hun groteinzet voor dit jaar. Zonder hen geen voetbal!Daarnaast roept de club ouders, ondernemersen andere betrokkenen op om ook in 2008 eenbijdrage te leveren aan de club.DE MEERN 1392


DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 21Neu’s archiefDoor Remco NeuHumphrey Mijnals werd als voetballer in 1956 ontdektdoor dominee Nico Graafland, die een fan wasvan Feyenoord, maar familieleden had die fan warenvan Elinkwijk. De dominee informeerde Elinkwijkover de kwaliteiten van Mijnals en de Zuilenarenhaalde de Surinamer naar Nederland. Op aanradenvan Humphrey kwam ook Michel Kruin naar Zuilen.Samen met Edwin Sparendam, broer Frank Mijnals enCharly Marbach, waren zij de vijf Surinaamse voetballersvan Elinkwijk.Uit het archief van Humphrey Mijnals, de legendarische omhaal uit de wedstrijd Nederland - Bulgarije (4-2) op 3 april 1960 in het Olympisch Stadionvan Amsterdam. Het was de debuut-interland van Mijnals als Oranje-speler. In het doel zit keeper Frans de Munck.denken een ereplaatsje aan demuur in zijn woonkamer heeftgekregen.Van afbouwen in een amateurteammoest Mijnals niets hebben.Bang als hij was gezochtte worden. Toch stopte hij nietsubiet na zijn profloopbaan. Hijspeelde partijtjes mee met oudinternationals,kris kras doorhet land, en bovenal als de vrolijkenoot in een artiestenteamdat het land doortrok ten batevan liefdadigheidsdoeleinden.Een balletje breed op OscarHarris, een tikje terug naar AlbertWest. Ja, de in Utrecht gesetteldebalkunstenaar wist hoehij de echte artiesten soepeltjesmoest bespelen. En het publieklangs de lijn genoot zoals in deallerbeste dagen van Mijnals bijElinkwijk.Het blauwwitte shirt ‘kleurt’hem als oud-speler na langvervlogen jaren nog steeds.Bij thuiswedstrijden van deUtrechtse hoofdklasser is hijdikwijls present. ,,Om op detribune commentaar te leverenbij wat ik zie. Reageren opEen boottocht van zestien ziektedagen…Een zeezieke pionier was Humphrey Mijnals, in november1956. De beste Surinaamse voetballer van zijn generatie hadzijn sportieve geluk eerst beproefd in Brazilië, voor hij de overtochtmaakte naar Nederland. De transfer tussen Robin Hood,de club in zijn geboortestad Paramaribo, en het UtrechtseElinkwijk was zo beklonken. Maar de komst van Mijnals lietlanger op zich wachten dan hijzelf had gehoopt.In stijl moest de toen 26-jarige Mijnals eerst afscheid nemenvan Robin Hood, zo vond de Surinaamse clubleiding. De vliegreiswerd op het laatste moment geannuleerd, een boottochtwerd als beste alternatief voor hem geregeld. En dat heeft Mijnalsgeweten. Hij was de enige passagier op een vrachtschip datkoers zette naar Amsterdam. ,,De reis duurde zestien dagen. Ikben zestien dagen zeeziek geweest.’’Voordat het schip, de Atis geheten, de monding van Surinameuitvoer, ontdekte de kapitein elf verstekelingen aan boord.,,Weet je wat hij tegen me zei? Als jij goed kunt voetballen, kunspelfragmenten.’’ Een warmeemotionele band onderhoudtMijnals evenzeer met de spelersvan Faja Lobi, de buurtclub metSurinaamse ‘roots’ die hij heefthelpen opbouwen en in 1992als trainer aan een titel heeft geholpen.,,Toen gingen de jarentellen. Op zeker moment hebik gezegd: het gaat niet meer,zoeken jullie maar een echtetrainer. Maar ik volg Faja Lobinog steeds, als erelid.’’je vast ook goed trainen. Hier heb je een elftal, ik stuur je methen mee terug naar Suriname…’’ Mijnals kan nog steeds lachenom de grap. De verstekelingen werden scheldend op een bootterug naar Suriname gezet, Mijnals ging mee naar Nederland.In voor zijn gevoel winterse omstandigheden werkte hij inUtrecht zijn allereerste training met de Elinkwijk-selectie af.,,Ik had van die buigzame Surinaamse voetbalschoenen aan, metheel dunne zolen. Na nog geen tien meter had ik al last vankoude voeten. Ik vond het eerst maar niks, wilde gelijk teruggaan.’’Eenmaal gewend aan de (weers)omstandigheden in Nederland,liet Mijnals zijn voeten spreken in de wedstrijden. Hij verrastemedespelers en tegenstanders met zijn dadendrang en ook detoenmalige bondscoach Elek Schwartz. ,,Ze hebben me allemaalals voetballer leren kennen.’’Op 25 november 1956 debuteerde Mijnals in dewedstrijd Elinkwijk - Sparta. Het werd een ramp debuut.Mijnals had het zo koud dat hij geen knikkerraakte. Door een beuk van Spartaan Hans de Koningraakte Mijnals geblesseerd en ging per brancard vanhet veld.De Elinkwijk supporters riepen: ,,Plak er een postzegelop en stuur hem terug naar Suriname.”In mei 1960 speelde Elinkwijk een beslissingswedstrijdvoor degradatie uit de eredivisie tegen BlauwWit in De Kuip. Elinkwijk won dat duel met 1-0. Nade wedstrijd werd Mijnals met een mes gestoken inzijn dijbeen door een oververhitte Blauw Wit supporter.Geschrokken rende hij de kleedkamer in,waar de diepe vleeswond werd gehecht.Tijdens zijn drie wedstrijden voor Oranje stapteHumphrey Mijnals twee keer als winnaar van hetveld. Achtenvijftigduizend toeschouwers waren op 3april 1960 getuige van de 4-2 legendarische overwinningop Bulgarije. In de basis stonden naast Mijnalsen Tonny van der Linden onder meer DOS-doelmanFrans de Munck, PSV-crack Roel Wiersma, AjaciedBennie Muller en de Feyenoorderd Kees Rijvers enCoen Moulijn. Twee weken later verloor het NederlandElftal met dezelfde spelers met 2-1 van België instadion De Bosuil in Antwerpen.Na de wedstrijden tegen Bulgarije en België, mochtMijnals met het Nederlans Elftal mee tijdens de tripnaar de Caribbean. De reis werd een teleurstelling.Bondscoach Elek Schwartz beloofde de Elinkwijkereen basisplaats voor de interland tegen zijn thuislandSuriname, maar uiteindelijk mocht hij na 58 minutenslechts invallen voor Ajacied Henk Groot. Mijnals uittezijn ongenoegen richting de bondscoach en werdnooit meer geselecteerd. Nederland won wel, met3-4, dankzij doelpunten van PSV’er Piet Kruiver enSjaak Swart, buitenspeler van Ajax. Humphrey Mijnalsspeelde namens Utrecht stad en DOS vijf Europesewedstrijden in het Jaarbeurssteden bekertoernooi,de voorloper van de UEFA Cup. Hij won daarin tweekeer en verloor de overige wedstrijden.Mijn club“De beste speler die ooit bij de Meern heeftgevoetbald”. Deze verhalen hoor je vaker bijoud-Meernezen. Maandag 19 november werdJan tot lid van verdienste uitgeroepen. Vanafhet allereerste uur, zestig jaar geleden, van hetbestaan van de voetbalclub uit De Meern, is Janlid geweest. Menigeen herinnert zich Jan als eenzeer goede voetballer die zijn hele voetbalcarrièrevv De Meern trouw is gebleven. Na zijnvoetballoopbaan was Jan ook nog trainer bijde senioren om daarna bij de jeugd zijn kennisover te dragen.MONTFOORT 344De 19- jarige doelman van v.v. Montfoort, JohanVerkerk, staat behoorlijk in de belangstellingvan betaald voetbal clubs. Zo liep het 19-jarigetalent al een week stage bij FC Utrecht en ookFeyenoord nodigde Verkerk uit voor een stage.Met onder andere AZ zijn er nog meer kapersop de kust. Verkerk, die aan het einde van hetvorige seizoen de plek onder de lat overnamvan de van Zwaluwen Omni 1911 afkomstigeMarco de Vlieger, maakt een sterk seizoendoor. Mede door zijn talent draait Montfoortdit seizoen mee om de bovenste plaatsen.Voorlopig verdedigt hij gewoon het doel van dezaterdag 1e klasser, die op zondag 23 decemberde wisselbeker van het Zwaluwen Omni 1911toernooi moet verdedigen.MSV 474MSV ‘19 heeft dit seizoen een tweede recreatiezaterdagteam in de KNVB-competitie. Er wordthierdoor in een behoefte voorzien. Gezien develdencapaciteit kunnen er maximaal twee seniorenteamsop de zaterdag worden ingedeeld.Van de zes zondagteams zijn er drie recreatiefbedoeld en zijn de eerste drie teams bedoeldals selectie-elftallen.Bij de jeugd groeit de vereniging explosief!Enkele weken geleden is het driehonderdstejeugdlid aangemeld. V.V. MSV’19 is in het rijkebezit van vijf E-teams en er zijn op dit momentacht F-teams met elk tien spelers actief. Het iswachten op de laatste drie aanmeldingen van6-jarigen en de club kan het negende F-teaminschrijven direct na de winterstop. Bij de jeugdteamsstaat een sterk trainerskorps wekelijksparaat en er is ook geen leiderstekort. Dejeugdafdeling ziet er dus prima uit. Het bezoekvan Sinterklaas aan de club werd niet voor nietsgemeld op de plaatselijke radiozender. MSV ‘19heeft goud in handen,want: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.NITAODIJK 366Helaas kregen we recentelijk het trieste berichtdat Leen Edelman, vader van Marcel, de trainervan de D1 en opa van onze teamgenoot Maxim,was overleden. Het “Odijks Bouw-bedrijf” wasal geruime tijd sponsor van de SV Odijk. Ditbedrijf siert ook dit seizoen de shirts van deD1. We wensen de nabestaanden dan ook veelsterkte om dit grote verlies te kunnen dragen


22 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEAmbachtelijke Meubelstoffeerderij Van de BloemLeer specialist voor uw totale Meubelrestauratie & InterieurrenovatieVoor meer info: Edisonstraat 120 - 3553 BX Utrecht -tel: 030-2 619 608 / mobiel: 0613 932 940E-mail: info@vandebloem.nl - internet: www.vandebloem.nlstukadoorsbedrijf stukadoorsbedrijflid NOAstukadoorsbedrijf lid NOAAchterberg Achterberg Zeist BV ZeisAchterberg Zeist BVstukadoorsbedrijfBudel Zeist B.V.ERKENDE SCHADEHERSTELLERlid NOAAchterberg Zeist BVTel. (030) 695 82 Tel. 36 (030) 695 82 36Tel. (030) 06 51695 53 67 829236 06 51 53 67 92Fax. 06 (030) 51 699 53 67 1992Fax. 42 (030) 699 19 42Fax. (030) 699 19 42Tel. (030) 695 autoschadespecialist82 36Autoschadespecialist 06 51 53 67 92 van alle merkenFax. Gratis (030) leenauto 699 beschikbaar 19 42Nieuw!! Ook uitdeuken zonder spuitenJohan van Oldebarneveltlaan 32-363705 HG Zeist 030 - 6956269internet: www.budelautoschade.nlVERTROUWD EN VAK-KUNDIG SCHADEHERSTELVAN PERSONENWAGENSEN BESTELAUTO’Slid NBij aanschaf van 40 m2 vloertegels gratis tegelwerken of vloerverwarmingwww.Tegeluni-Utrecht.nlVloerverwarmingStucwerkenLuchtzuiveringWaterzuiveringgratisproefplaatsingAmsterdamsestraatweg 3923551 CW UtrechtTel.030 - 223 92 93Tel 06 - 13 60 88 75www.tegeluni-utrecht.nlHerenkapsalon“ D i l i a “Hessenweg 181 B de BiltTel : 030 - 2211489Reeds 15 jaarKnippen zonder afspraak !!!!!!Schoonmaakbedrijf Meerwijk BV in Utrecht is op zoek naar full-time schoonmaakmedewerkersvoor 38 uur per week en ook naarpart-time medewerkers voor de ochtend- en avonduren.Voor inlichtingen of sollicitaties kunt u tijdens kantoorurencontact met ons opnemen: tel. 030-2624804.De afgelopen jaren heeft onze formule bewezen dat het werkt!! Dit betekent dat wij vanafheden onze formule naast de appartementen ook op de woningen gaan toepassen.Home in One Makelaars werkt niet met een courtage, maar op basis van daadwerkelijkgewerkte uren met een van te voren afgesproken maximum. U weet vooraf waar uaan toe bent en u heeft grote kans op korting!!!!Home in One Makelaars Voorheuvel 8, Zeist Tel. 030- 69 33 565zeist@home-in-one.nl www.home-in–one.nlWoor t m a N N c . s .info@finedent.nln o t a r i s s e n & e s t a t e p l a n n e r sBEL ONS VOOR EEN GRATISORIENTEREND GESPREK!Zusterplein 22A, Zeist. Tel: 030 - 691 146 83 www.woortmanncs.nlKliniek voor moderne tandheelkundeen implantologieFineDent BVDe Haag 133993 AV Houten030-6384333www.finedent.nlBij onze kliniek voor moderne tandheelkundeen implantologie FineDent bent unog steeds welkom als nieuwe patiënt. Bentu geïnteresseerd om zich in te schrijven alsnieuwe patiënt binnen onze praktijk of wiltu eerst kijken hoe onze praktijk er uit zietdan bent u welkom.Belt u dan 030-6384333 en vraag naar Robvan Gardingen, onze praktijkmanager.De praktijkmanager helpt u dan vervolgensverder.Onderstaande adverteerdersfeliciteren Voorwaarts methet eeuwfeestSENSATION CARAVANSSpecialist in luxe gebruikte aluminium stacaravansSensation Caravan,hoofdsponsor van vv VoorwaartsTelefoonnummer in beesd 0345-682283Meinte 30 - 4153 XE BeesdUitzendbureau voor dak en thuislozenen Productiewerkplaats voor sierhekwerken etc.v. Sijpesteijnkade 313521 AJ UtrechtTel: 030-2961380www.bureaudagloon.nlTel.: 06-51800915 of 030-2946742www.franksakkers.nlVloerenbedrijf R. GodeeTel: 030-630460706-24731633www.r.godeevloeren.tk


JUBILEUMDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 23De FCJohan Hendrik (Hans)Kraay (Utrecht, 14 oktober1936) speelde van 1953 tot enmet 1960 bij DOS. Hij kwamacht maal uit voor Oranje enwas één van de eerste ‘voetbalanalisten’op televisie.Perceptie volgens Hans Kraay seniorPhanosIs er reden tot ongerustheid waarhet de toekomst van FC Utrechtbetreft? Het valt, denk ik, allemaalwel mee. FC Utrecht maakte bekenddat het afgelopen jaar meteen positief saldo van plusminus300.000 euro werd afgesloten. Datis mooi, denk je dan, ware het nietdat de verkoop van spelers bij dieexploitatie is inbegrepen.Linksom of rechtsom, FC Utrechtkomt jaarlijks ongeveer één miljoeneuro tekort. Dat heeft niet zozeerte maken met slecht beleid, als welmet het feit dat de huishouding teduur is. De inkomsten dekken simpelwegde uitgaven niet. Kiezen tussenschrappen in de uitgavenpostenof zorgen voor meer inkomsten,lijkt dan de voor de hand liggendeconclusie. Was het maar zo eenvoudig.Door de jaren heen is een organisatieontstaan die wordt geachtop het hoogste niveau mee tekunnen doen. Maar of FC Utrechtdat kan, daar kan men van meningover verschillen. Het is mijn stelligeovertuiging dat een professionelevoetbalorganisatie daartoe klein eneffectief moet zijn. Wat dat betreftis de professionele sport in Amerikanog altijd het beste voorbeeld.Daar doen ze bij voorkeur niet wateen andere partij net zo goed ofbeter kan. De opleiding van spelersbijvoorbeeld is voorbehouden aanhigh schools en universiteiten. Diedoen dat namelijk al jaren op hethoogste niveau. Overigens kennenze daar ook het draftsysteem: viaeen uitgekiende methode wordenspelers verspreid over alle deelnemendeclubs. Een speler kan danniet zo maar kiezen waar hij wilspelen. En het is niet zo dat alleenwie betaalt, bepaalt.Over betalen gesproken: in Utrechtgonst het gerucht dat hoofdsponsorPhanos FC Utrecht wil overnemen.Doordat ik mede belast wasmet de benoeming van de nieuwebestuursleden ben ik op de hoogtevan de feiten. Ja, Phanos wil FCUtrecht voor tientallen miljoenenovernemen. De hamvraag is dan ofdit een goede zaak is. Ja, vind ik. Alsblijkt dat FC Utrecht zelf niet financieelgezond kan opereren, is dateen oplossing. Maar, voeg ik daarzonder enige aarzeling aan toe, danmoet dat ook op termijn goed zijnvoor de club.Daarover onderhandelen dan debestuursleden van de Stichting BeheerAandelen en de directie vanPhanos. Aan de ene kant van detafel rust een zware verantwoordelijkheidop de schouders van deafgevaardigden van de GemeenteUtrecht, de Kamer van Koophandelen diverse geledingen uit de club:de Vrienden, de Business Associatesen de Supporters. Geen geringe opgavevoor deze bestuursleden, wantzij vertegenwoordigen het hart vande club in een tijd dat het zakenlevenmeer en meer de dominantefactor is in het betaalde voetbal.Aan de andere kant zit de Phanos-directie.In mijn ervaring zijndat betrouwbare mensen, methart voor de club én de financiënom nieuwe impulsen aan hetUtrechtse voetbal te geven. Meerkan je mijn inziens niet verlangen.Het kopen van een professionelevoetbalclub is nu niet wat jenoemt een risicoloze onderneming.Honderd jaar VoorwaartsKlein, dapper en vooral strijdbaar. Zo presenteerde Voorwaartszich tijdens de receptie ter ere van het honderdjarigbestaan van de club. Trots is de Utrechtse voetbalverenigingop de eeuw die het achter zich heeft liggen, maar erwordt ook al vooruit gekeken.Door Alex van VogelpoelTerwijl het bestuur de velefelicitaties in ontvangstnam, kraakte erevoorzitterBen Mijnders een kritischenoot. De veertien seniorenelftallenvan Voorwaarts moetenhet doen met slechts ééngrasveld. Veel groene sprietjeszijn er dan ook al niet meer tebespeuren; het toverwoord iskunstgras.,,Afgelopen zomer kregen wijvan de gemeente Utrecht tehoren dat er geen geld is. Noggeen drie weken laten wordt erwel voor FC Utrecht een kunstgrasveldneergelegd. Omdat ditin een deal wordt meegenomenmet het opzetten van een damesvoetbalteam.U begrijpt...”.Even valt Mijnders stil, enterwijl zijn blik scherp gerichtblijft op wethouder Bosch wijsthij naar zijn eigen hoofd. ,,...datdit voor ons niet te volgen is.’’Het was een vlijmscherpe countervan de inmiddels 88-jarigeerevoorzitter op de speech vanloco-burgemeester Bosch. Diehad zijn felicitatie aan de clubgeopend met de mededelingdat burgemeester Brouwer hemexpliciet had meegegeven geenbeloftes te doen over nepgras.Ook na Mijnders’repliek, hieldBosch dan ook zijn lippen stijfop elkaar.Het was 1 december 1907 datvijf jongens op de zolderkamervan het SDAP-gebouwaan de Oudegracht besloteneen club op te richten. In dehonderd jaar die volgden, kreegVoorwaarts nimmer een vasthuis. Liefst dertien plaatsen inUtrecht werden afgelopen, voorin 1990 het complex aan deAriënslaan werd ingenomen.De komst naar De Berekuilvoelde voor veel clubmensenals thuiskomen en op eennieuwe verhuizing voor mogelijkeen grotere accommodatiezit niemand te wachten. Degroenzwarte brigade wil vooralhaar eigen gezicht behouden.Voorwaarts heeft dan ook geenjeugdafdeling en ziet geenenkele reden om dit wél te gaaninvoeren. ‘Vergrijzing’ ligt opde loer, maar de club kent delaatste jaren juist een groei.In de leeftijdsgroep achttientot vierentwintig jaar is er eenaanwas van spelers naar Voorwaartsgekomen, die bewustvoor de club hebben gekozen.Precies wat ze aan de Ariënslaanwillen bereiken. Het zorgtvoor bomvolle weekenden,waarbij het passen en meten isom alle veertien ploegen in teplannen op het enige grasvelddat voor handen is.Door de groei in de jongereleeftijdsgroep is er dan ookeen combinatie van volkse enstudentikoze leden ontstaan, zoliet voorzitter Wim de Fiouwweten. Prestatief speelt zowelde zaterdag- als zondagtak inde vijfde klasse, waarbij hetvlaggenschip van de zondagsamen met vv Nederhorst inde strijd is om binnen één jaarterug te keren in de vierdeklasse. Een niveau waar eenclub als Voorwaarts minimaalthuis zou horen. De staat vandienst is groot, want al in 1926leverde de club een speler aanhet Nederlands Elftal. Cor vanNus speelde met Oranje tegenDenemarken. Tot z’n achttiendespeelde later Tonny van derLinden in de jeugd van Voorwaarts,om zeven jaar latenFoto: jeroen kempVoorzitter Wim de Fiouw krijgt uit handen van een KNVB-vertegenwoordiger een beeldje.ook zijn debuut in de nationaleploeg te maken.Heden floreert vooral het recreatievedeel van de vereniging.Het clubhuis op De Berekuilmoet voor de leden als eenthuis voelen, waarbij plezier ensfeer voorop staat. Voorwaartsis kerngezond en hoeft dan ookniets te vrezen. In de laatstetien jaar zag het menig jongereclub het loodje leggen en vaaknoodgedwongen een fusieaangaan. De groenzwartendurven ervoor te kiezen huneigen identiteit aan te nemen enweet hiermee te floreren. Plasticsprietjes met zwarte rubberenkorreltjes worden enkel noggezocht als de slagroom op detaart.Mijn clubODIN 79ODYSSEUS 294Helaas kregen we recentelijk het trieste berichtdat Leen Edelman, vader van Marcel, de trainervan de D1 en opa van onze teamgenoot Maxim,was overleden. Het “Odijks Bouw-bedrijf” wasal geruime tijd sponsor van de SV Odijk. Ditbedrijf siert ook dit seizoen de shirts van deD1. We wensen de nabestaanden dan ook veelsterkte om dit grote verlies te kunnen dragenOSM ‘75 690Het zijn spannende tijden voor OSM ‘75. Op ditmoment wordt de laatste hand gelegd aan eenbeleidsnotitie die de vereniging in samenwerkingmet de gemeente en vv Maarssen heeftrens de club met de renovatie verder zal gaan.Spannende tijden dus. Maar OSM heeft eralle vertrouwen in dat het sportpark eindelijkde uitstraling gaat krijgen die bij de club past,modern, jong en dynamisch.PATRIA 192ZSC-Patria is vorig jaar kampioen geworden inde 6e klasse. Dit jaar spelen we in de 5e klassemet een hoop Zeister clubs. De resultaten zijnniet altijd even goed maar we zijn op de goedeweg. In het tweede spelen een hoop jongejongens en deze ontwikkelen zich zo goed dathet niet lang meer duurt voordat het basisspelersworden voor het eerste. Ook de jeugdis groeiende maar hoe kan het ook anders alsje ziet wat een leuke dingen er rond om hetopgesteld. De notitie gaat over de aanleg vankunstgras bij beide verenigingen. Deze notitiezal op 3 februari in de raad worden besproken.Naar verwachting zal de raad het stukaccorderen, waarna de aanbestedingsprocedurekan starten.Dit is echter niet het enige dat staat tegebeuren bij de club uit Maarssenbroek. Ookde accommodatie staat op het punt behoorlijkopgeknapt te worden. Allereerst zal OSM viernieuwe kleedkamers realiseren en daarnaastzullen de bestaande acht kleedkamers wordenaangepast aan de laatste normen. Tot slot is hetook de intentie dat de kantine wordt opgeknapten uitgebreid. Hiertoe zijn de tekeningen algemaakt. Eerst zal de hele (financiële) situatierondom het kunstgras helder moeten zijn alvovoetbalgeorganiseerd worden. Bij Patria voetbalje niet alleen voor het spelletje maar ook voorde randactiviteiten.PVC 444Dit seizoen heeft voetbalvereniging PVC eennieuw derde elftal. Ahmet, Kenan, Osman,Serkan (keeper), Hakan, Osman, Aydin, Beekan,Cemil en nog een paar namen vormen dit team.Inderdaad geen Jan, Piet of Kees, maar allemaalTurkse jongens, alhoewel ze bijna allemaal inNederland geboren zijn. Hoewel een aantalelkaar niet kende, zijn ze toch, via Hakan, bijelkaar gekomen en bij PVC gaan voetballen.Sommigen hadden nog nooit gevoetbald, dat wilzeggen niet in clubverband. Een aantal speeldeeerder bij Ardahanspor en Cemil (ook genoemd


24 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEWIJ ZIJN ALTIJD IN VORMKijk maar naar onze selectieHET TEAMKick Berg & Partners. Een messcherp reclameteam, samengesteld uit waterdragersen balkunstenaars. Volledig op elkaar ingespeeld door onze jarenlange ervaring,opgebouwd door het werken voor een zeer gevarieerde klantenkring.DE VORMKwaliteit staat voorop! Wij schromen niet om de mouwen op te stropen, maar wetenons publiek altijd te vermaken. Ons creatief team geeft graag vorm aan uw wensen.HET RESULTAATEen nieuwe huisstijl wellicht? Kerstkaarten voor de komende feestdagen?Brochures, advertenties, folders, magazines, nieuwsbrieven, leaflets, banners?Of advies over de beste media-keuze voor uw (personeels-)advertentie.Kick Berg & Partners speelt het snel klaar en alles tegen betaalbare tarieven.Speelt u ons de Bal ook toe?Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Vermeulen (06 - 51 57 61 13)of Wilbert van Dam (06 - 14 79 08 24)PIETER NIEUWLANDSTRAAT 86 3514 HL UTRECHT INFO@KICKBERG.NL WWW.KICKBERG.NL


RONDOM FCDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 25Stadionplaatsen prima, parkeerplekken teleurstellendRies Coté: ‘FC Utrecht is mijn enige uitje’Oud-FC Utrecht-speler Ries Coté werd twee jaar geledengetroffen door een hersenbloeding. Zwager en vriend Jande Groot zorgt ervoor dat hij toch elke thuiswedstrijd inGalgenwaard aanwezig kan zijn. ,,De plaatsen zijn prachtig,alleen parkeren blijft een probleem”, aldus beideheren.Door Marieke van der VoortSinds vorig seizoen heeft FCUtrecht het voor oud-spelersaantrekkelijker gemaakt naarhet stadion te komen. ,,Eenprima regeling”, stelt Coté, diede roodwitte kleuren van 1970tot 1978 verdedigde. ,,Voorvijftig euro heb ik een seizoenskaartop de hoofdtribune, mijnzwager Jan voor honderd europer jaar.”De Groot: ,,Elke wedstrijdkunnen we vooraf en na afloopbovendien wat drinken in hetVriendenhome.Wekomendan ookveel oudecollega’svan Riestegen. Joop van Maurik, Tonde Kruijk, Marco Carbo en BenRietveld bijvoorbeeld. Hartstikkeleuk om oude herinneringenop te halen. Zoals het stappenmet de hele selectie en eengroep vrienden na afloop vanelk duel.”‘Stel dat hij inde tussentijd nietgoed wordt’De Groot en Coté hebben hunwoonplaats Utrecht inmiddelsallebei verlaten. De oud-speleris verhuisd naar Almere, zijnzwager naar Culemborg. ,,Vanwegede hersenbloeding dieRies heeft gehad, is hij van mijnhulp afhankelijk om naar hetstadion te komen. Om wedstrijdente bezoeken, leg ik heen enterug telkens zo’n 240 kilometeraf”, vertelt De Groot.,,Ik ben heel blij dat Jan elkekeer weer de moeite neemt mete rijden”, stelt de inmiddels61-jarige Coté. ,,Sinds mijn hersenbloeding,drie dagen voorde dood van David di Tomasso,kan ik weinig meer. Ik ben snelmoe en thuis ben ik gebondenaan een rolstoel en een rollator.Om de week naar FC Utrecht ismijn enige uitje.Ik fleur telkenshelemaal op.”,,Geweldigeplekken, middenop de hoofdtribune”,knikken beide herentevreden. Maar de blijdschapover de plaatsbewijzen staat inschril contrast met de woedeover de parkeergelegenheiddie FC Utrecht Coté en zijnzwager aanbiedt. ,,Ik voel me erniet prettig bij mijn rollator ofrolstoel mee te nemen naar hetstadion. En lopen gaat ontzettendmoeizaam. Nu staat onzeauto telkens op de hoek van hetstadion. De meters die ik naarde hoofdingang moet afleggen,zijn doodvermoeiend. Ik komtelkens bekaf aan en de klierenin m’n nek zetten dan helemaalop.”De Groot: ,,We lopen daaromtelkens stapje voor stapje, handin hand. Ik verlies Ries geenmoment uit het oog, want ikzou het vreselijk vinden als hijom zou vallen.”De Groot heeft FC Utrecht alvaak om een parkeerplaatsvoor de hoofdingang gevraagd.,,Volgens de club kan dit niet.Er zou geen plek zijn. Maarik heb het nu al een paar keergetest en het klopt simpelwegniet. Met uitzonderingvan wedstrijden tegen Ajax,Feyenoord en PSV zijn er tochtelkens zo’n zeven, acht plaatsenover.”FC Utrecht heeft voorgestelddat De Groot zijn zwager voorde deur afzet en vervolgens zelfzijn auto op de hoek van hetstadion parkeert. ,,Maar daarwil ik geen gebruik van maken.Het is vorig seizoen tweemaalgebeurd dat er geen plek wasop ons parkeerterrein. Toen zijnwe maar weer terug naar huisgereden. Ik zou het werkelijk tépijnlijk vinden als ik Ries eenkwartier nadat hij is afgezetweer moet ophalen omdat ikmijn auto niet kwijt kan. Enook speelt de angst bij hem eengrote rol. Want stel dat hij in detussentijd niet goed wordt?”‘Heel pijnlijk’, zo beschrijft Cotéde situatie. ,,De houding vande club ten opzichte van de parkeerplekkeur ik af. Maar ik hebFoto: jeroen kempRies Coté (links) en Jan de Groot (rechts) voor de logo’s van Elinkwijk en DOSin het Vriendenhome van FC Utrecht.me er inmiddels bij neergelegd.Het heeft geen nut om me ernog verder druk om te maken.”De Groot is een andere meningtoegedaan. ,,Ries heeft achtjaar voor de club gespeeld enis meer dan 25 jaar in Galgenwaardactief geweest, ondermeer als terreinverzorger. Wijdragen FC Utrecht een warmhart toe en hopen dat het nogmogelijk is om via de normaleweg tot een voor ons goede oplossingte komen. Marco Carboheeft me al eens aangeradenom contact op te zoeken met deeigenaar van het stadion, JoopLeliveld. Misschien dat ik ditbinnenkort als noodgreep maarmoet doen.”Direct bellen met JoopNatuurlijk klom Rondom Voetbal onmiddellijk in de telefoon. ,,Joop, wehebben een verhaal met Ries Coté en Jan de Groot. Of er een oplossingis voor het parkeerprobleem van Ries, die zoals je weet twee jaargeleden door een hersenbloeding werd getroffen. Het kan toch niet zozijn dat hij elke wedstrijd weer na een autorit ook nog eens een doodvermoeiendewandeling moet maken. En terug.” ,,Ries? Nee, dat kan niet.Met Ries heb ik nog gevoetbald. Zeg maar dat ik dat voor mijn oudevoetbalmaatje oplos. Komt goed.”Grijsgedraaid…Mary J. Blige. Dat is echt één vanmijn favorieten. Als ik naar haarluister krijg ik altijd kippenvel.Eerste plaatIk luister vooral naar hiphop, R‘n’ B en dancehall. Artiesten alsWu-Tang Clan en Alicia Keys.Ik draai ook weleens clubstyleuit mijn land, Guadeloupe. Deeerste plaat die ik kocht wastrouwens van MTM, Franstaligerap.SpelerIk heb een iPod, maar luisterook nog cd’s. Bijvoorbeeld inde kleedkamer. Niet als we eenwedstrijd moeten spelen, maarwel voor en na de training.Iedereen laat dan zijn favorietemuziek horen, ik vooral hiphop,R ‘n’ B en house . Nee, dejongens vinden het niet erg alsik mijn muziek afspeel, integendeel.Laatst kwam de trainerbinnen en die vond het goedklinken. Hij vroeg van wie hetwas en toen ik aangaf dat ik hethad opgezet, zei hij: ,,Jij speeltvoorlopig”, haha.Laatste plaatIk mag het misschien nietzeggen maar het is echt langgeleden dat ik voor het laatsteen cd heb gekocht, ik denk welvijf jaar. Dat was een compilatiealbumvan verschillendeartiesten. Het laatste album datik heb gedownload weet ik nogwel, dat was van Alicia Keys.... door Loïc lovalHerinneringVoor een wedstrijd luister ikvaak naar Admiral D: Antilliaansereggae endancehall.Als ikdaar naarluistervoel ikme alsofik inGuadeloupeben.Mijn clubErkan) heeft een verleden bij Utrecht en deC-junioren van FC Utrecht.Hakan is trouwens al wel een aantal jaren lidbij PVC en behoort feitelijk tot de selectie,maar moet om studieredenen even rustig aandoen. De gemiddelde leeftijd van dit elftal is 25jaar. De training wordt heel trouw op iederevrijdagavond bezocht. De eerste wedstrijdengingen nog wat moeizaam, maar langzamerhandgaat het steeds soepeler lopen en hoewel erniet direct een kampioenschap in het vizier ligt,zal dit team toch voor alle andere verenigingenzeker ’n geduchte tegenstander blijken tezijn. Sinds de verhuizing op 1 januari 2005 vanHoge Weide naar Sportpark Marco van Basten,gaat het met PVC steeds beter. De eerste tijdhadden mensen nogal last van heimwee naarhet knusse plekje achter grote buurman UVV,maar dat is helemaal verdwenen. PVC voelt zichsteeds meer thuis in Oog in Al aan de stadskantvan het kanaal. Het eerste elftal werd directal kampioen en de jeugd heeft een geweldigeuitbreiding ondergaan, met als resultaat eenconstante wachtlijst. Inmiddels heeft de club21 jeugdelftallen, wat ook (voorlopig?) hetmaximum betekent. Het eerste elftal heeft eenversterkte verjonging door moeten voeren,waardoor mede de resultaten iets achterblijven,maar er is alle vertrouwen dat dit ookmaar van tijdelijke aard is. Het bestuur en allePVC’ers wensen alle voetballiefhebbers in enrond de stad Utrecht een heel fijn, sportief envooral gezond Nieuwjaar toe en wij zouden hetleuk vinden u eens te begroeten op SportparkMarco van Basten.PVCV 639Het heeft even geduurd, maar in de tiendewedstrijd van het seizoen heeft PVCV 1 deeerste punten binnengehaald in de uitwedstrijdtegen SV De Vecht. Positief is dat het tweedeelftal inmiddels de koppositie in de reservederde klasse te pakken heeft. Ook de hoogstejeugd doet prima mee in haar klasse, maar naeen nederlaag tegen De Bilt is de koppositieeven uit het zicht. Op bestuurlijk niveau valtte melden dat Hans de Groot bezig is met zijnlaatste termijn als voorzitter.RIVIERWIJKERS 20260 jaar Rivierwijkers! Rivierwijkers is in septem-ber 1946 opgericht. Door het overlijden vanvoorzitter Nico Kelders en pater familias MarioImperatori, heeft de club nog geen kans gezienstil te staan bij de 60-jarige verjaardag. Ook alshet tegenzit, is het goed om mooie dingen tevieren. Dat gaat dus nog gebeuren. Alle ledenen oud-leden zijn uitgenodigd om op zaterdag5 januari om 20.00 uur in de kantine het glas teheffen. Natuurlijk om een voorspoedig Nieuwjaarin te luiden, maar ook om te vieren dat declub na 60 jaar voor- en tegenspoed nog steedseen gezonde, bruisende club is. De avond wordtopgeluisterd met optredens van Marloes, Jorten Winnie. DJ Jos zorgt voor dansbare plaatjes.RUC 306


26 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4MEDIACoen van Kasteel, eens voetballer en scheidEen voetballeven lang pDe stevig aan een wandkast bevestigde wandelstok symboliseertniet het einde van zijn voetballoopbaan. Nochvan zijn afzwaaien als scheidsrechter. De blikvanger in dewerkkamer van Coen van Kasteel is zijn nieuwe handelsmerk,als hoofdpersoon in het Utrechtse televisiedrama‘Nachtegaal en Zonen’. Coen van Kasteel is Akkie Nachtegaal,eigenaar van het gelijknamige familiebouwbedrijf.Door Hans VosLopend over de markt ofin het winkelhart wordtCoen van Kasteel sindsbegin oktober steeds vakerherkend. ,,Hé, Akkie,’’ klinkthet dan uit de keel van eenkijker naar zijn ‘alter ego’ optelevisie. Zo’n begroeting waswennen in het begin. Inmiddelsis elke groet op straat voor hemhet plezierige teken dat de soapop RTV Utrecht meer en meerUtrechters aan de buis gekluisterdhoudt.Zó populair is hij als voetballeren later als scheidsrechternimmer geweest. Daar wasVan Kasteel in voorbije jarenverdedigend, keepend en fluitendook helemaal niet op uit.De voetbalsport was (en is) zijnsociale uitlaatklep. Als jongejongen van Ondiep keek hijaan de Thorbeckelaan geboeidnaar de trainingen van profclubDOS, naarzijn voetbalhelden.Naarkeeper Fransde Munck,naar goaltjesdiefTonnyvan derLinden, naarde anderenuit het teamdat in 1958landskampioenwerd.,,Het was eeneer hoor ombij trainingen van DOS de ballendie naast het doel vlogen opte mogen halen. Ik kwam, alsjongen van een jaar of tien, zelfsbij spelers thuis. Dan kreegik een kopje thee. Zij warenheel toegankelijk. DOS was‘Eigenlijk spelen weallemaal in ons leveneen rol. De voetballerspeelt een rol, descheidsrechter, deinterviewer. Image,daar draait hetallemaal om.’’eigenlijk één grote familie. Mijnjeugdidool was Tonny van derLinden, de beste voetballer dieooit in Utrecht heeft gespeeld.Ik heb bij de bouw van hetnieuwe Galgenwaard nog actiegevoerd. Ik vond dat er naarhem een tribune moest wordenvernoemd. Het is een zaaltje inhet stadion geworden.’’Netjes in plakboeken bewaardeteamfoto’s van DOS bewijzenzijn diepe adoratie. De doorVan Kasteel verzamelde originelespelershandtekeningenmaken het bezit nóg waardevoller.Even zo vlot haalt hij inzijn werkkamer een oude jubileumuitgavevan de UtrechtsescheidsrechtersverenigingSDVU te voorschijn, om aldan niet bewust de begin- eneindperiode van zijn voetballevente schetsen. Want na zijnvele actieve voetbaljaren werdVan Kasteel een gerespecteerdarbiter en lid van de ‘vakbond’,die hij inmiddelsals ledenadministrateurondersteunt.Het shirt vanDOS droeg hijnooit zelf om deschouders. Hoegraag hij datook had gewild.,,Ik kwam erniet binnen,zo simpel wasdat. Net als eenjongen van tiendie nu niet naar Ajax kan. Ookhij zal eerst moeten wordengeselecteerd.’’ Zijn keus vielop HMS. ,,Op het rijke Roomsevoetballeven. Compleet metclubkapelaan, ja echt. Tegenwoordigheeft een beetje clubBIJ ANDERE FOTO BIJSCHRIFT: Coen van Kasteel beginjaren ‘60 in actie als doelman van Real Utrecht op het veld dat destijdswas gelegen in de Zuilense Schaakwijk. De tegenstander rechts op de foto in witte broek is Leen van de Merkt van Sportivia,een haptonoom of psycholoogin dienst, HMS had een kapelaan.Een heel aardige man.Voor de wedstrijd hield hij inde kleedkamer een babbeltje.Nee, niet over Onze Lieve Heerhoor….hahaha.’’Een decennium bleef hij HMStrouw, tot z’n twintigste levensjaar.Maar doordat hij maargeen vaste basisspeler werd,liet Van Kasteel zich overschrijvennaar Spoorweg SportVereniging Utrecht (SSVU),waar hij meer speelkansen inhet eerste elftal kreeg. Daarwaar nu het trainingscomplexvan FC Utrecht Zoudenbalchgelegen is, kleedde hij zich omin afgedankte treinwagons. ,,Ikwas een échte verdediger. Mijngebrek aan techniek compenseerdeik met mijn lengte enkopkracht.’’Toch heeft Van Kasteel juist datfysieke vermogen in zijn latejeugdjaren heel even op profniveaumogen showen. Eén seizoenom precies te zijn. ,,TrainerDaan van Beek haalde meals zestienjarige bij de betaaldejeugd van Velox. Al moet je datniet te letterlijk nemen. Ik kreegeen paar voetbalschoenen eneen tas, daar hield het mee op.Daan van Beek was toentertijdde Foppe de Haan van Velox.Ik vergeet nooit dat er naast hetoude Velox-veld een tuinderijlag. Van Beek werd nogal eenskwaad op ons, als we de bal bijeen voorsprong van 1-0 weereen flink eind die tuinderij inknalden. Dat was geen maniervan voetballen, vond Van Beek.Hij ging hem niet alleen om depunten, hij predikte ook goedvoetbal.’’Van Beek drong er bij VanKasteel op aan zijn koptechniekte verbeteren. Oefenen, oefenenen nog eens oefenen onder dezogeheten kopgalg. ,,Ik hebzo’n ding later nooit meergezien op een trainingsveld.Aan een dwarsligger bovenopeen hoge paal hing een aaneen touw bevestigde bal. Diemoest je springend zien weg tekoppen. En wat deed Van Beek?Die trok dat touwtje steeds hogeraan. In het begin had ik erde schurft aan. Maar ik heb ermijn hele voetballeven pleziervan gehad.’’Onder Van Beek blonk verdedigerVan Kasteel in nog eenvoetbalfacet uit: keepen. ,,VanBeek had de eigenaardige gewoontenooit een reservekeepermee te nemen naar wedstrijden.Vond hij zonde van de tijd voorzo’n jongen. Bij hem was éénvan de veldspelers reservekeeper.Zelfs Henk van Ledden,die jarenlang bij Velox heeftgekeept, is als rechtsback begonnen.Echt waar. Uiteindelijkbleek Van Ledden zo’n goedekeeper dat hij vast in het doelterecht is gekomen.’’Eigenlijk dankte Van Kasteeldat jaartje bij de betaalde jeugdvan Velox aan zijn aangeboren‘acteertalent’. In de zomerstopwerd hij er tijdens selectiewedstrijdenuitgepikt, als éénvan de weinigen. ,,Daar kon jeje voor opgeven. Het was eensoort Idols op het voetbalveld.Ik had niets te verliezen. Als ikvroeger gras rook, dan ging ikvoetballen. Dus deed ik ook aandie selectiewedstrijden mee.Werd ik nog geselecteerd ook.Hahaha.’’Mijn clubSAESTUM 730De afgelopen jaren hebben wij kunnen genietenvan een groots opgezet eindtoernooi. Zowelsportief als financieel voor Saestum belangrijk.Afgelopen seizoen was de opzet wat beperkter.En zonder goede organisatoren zal er ditseizoen geen groot eindtoernooi zijn. Wij wetenzeker, dat er onder de oudere jeugd, ouders ensupporters voldoende organisatietalent aanwezigis. Het gaat dan vooral om het benaderenvan deelnemende verenigingen, het opzettenvan de toernooiplanning, en alle bijkomendezaken. En op de toernooidagen de dagelijkseleiding natuurlijk. En wij beloven u: het geeft ookveel voldoening en gezelligheid om met enkelemensen samen zo’n evenement op te pakken.SC EVERSTEIN 467SCH´44 595SCHALKWIJK 358SPORTING 755STERRENWIJK 155SVF 370Ondanks de winst op Hertha op 2 decemberis menigeen bij SVF niet gelukkig met de keusom bij afgelasting verplicht uit te wijken naarhet kunstgras. Dit werd veroorzaakt door debarre omstandigheden (regen, hagel en hardewind) waaronder de wedstrijd gespeeld moestworden.SVF is door de gemeente Wijk bij Duurstedeéén van de drie genomineerde clubs voor deverenigingsvrijwilligersprijs. Hiermee is eenaanzienlijke geldprijs te winnen. De uitslag hiervanwerd op donderdag 6 december bekendgemaakt, door de nominatie valt SVF al in deprijzen. Joop Balk, SVF-man in hart en nieren,was na zijn ontslag uit het ziekenhuis na eenzware ingreep aan zijn bovenbeen vanwege kanker,het volgende weekend alweer op SportparkDe Nieuwe Kamp in een rolstoel aanwezig.Daar aanschouwde hij in de barre weersomstandighedende overwinningen van SVF.SVL 231SVM 387UTS 148UVV 389DE VECHTVIANEN 184Vianen bestaat op 8 januari 25 jaar en zal datniet ongemerkt voorbij laten gaan. De club isdruk bezig met het organiseren van diversefeestelijke activiteiten en geeft op 17 januari eenreceptie voor genodigden. Een dag later staater een wedstrijd tussen het Vianen 1 van vijfentwintigjaar geleden en een combinatieteam vande zaterdag- en zondagselectie van nu op hetprogramma. Ook voorzitter Hans Franken zal


DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 27srechter, nu geliefd als Akkie Nachtegaallezier van de kopgalgEn zo werd hij, kortstondig, inhet Utrechtse profvoetbal eengeneratiegenoot van ondermeerWim Pot, Marco Caboen Leen van der Merkt. Eenhoogst enkele keer komt VanKasteel, al dertig jaar woonachtigin Maarssenbroek, zijnoude voetbalmaten ‘in hetwild’ tegen. En dan gaat hetpraatje negen van de tien keerover vroeger. Want in hethedendaagse voetbal draaithet hem te veel en te vaak omrandzaken. Precies daarom iszijn wekelijkse gang naar eenvoetbalwedstrijd verleden tijdgeworden.,,Ik heb nog wel een zwakvoor het spelletje, maar hetdraait mij te zeer om geld.Zelfs in de amateurwereld,’’zegt Van Kasteel die na HMS,Velox en SSVU ook nog uitkwamvoor VVO’65 en OSM.Hernia-operaties zorgdenna z’n veertigste voor eengeheel andere invulling vanvoetbal als aangename bijzaakvan het leven. Van Kasteelwerd scheidsrechter. Tot zijneigen verbazing hield hij zichstaande. ,,In fysieke zin benik nooit bedreigd geweest,verbaal is een ander verhaal.Dat had misschien met mijnpostuur te maken, of met mijnmanier van fluiten. Ik zei weleens wat terug, ik sprong erwel eens tussen.’’Hij mag dan arbiter af zijn,Van Kasteel is als ledenadministrateuronmisbaar voor deUtrechtse belangenverenigingSVDU. ,,Als scheidsrechterben je een eenling in devoetballerij. Daarom is het zobelangrijk dat er in Utrechteen vereniging voor scheidsrechtersis. Voor de wekelijkseconditietraining, om elkaarsverhalen aan te horen. Mij iswel eens gevraagd rapporteurte worden. Maar nee, dat isniks voor mij. Ik heb me nooitaan de regeltjes gehouden…’’Als barman bij de SVDU isCoen van Kasteel de laatstetijd voor anderen tochook vooral aannemer AkkieNachtegaal, zijn ‘andere ik’ inde RTV Utrecht- televisieserie‘Nachtegaal en Zonen’. ,,Ja, zoword ik steeds vaker aangesproken.Ik vind het prima.Als ze het niet zouden zeggen,was die soap geen succes.Ach, mensen zien soms hetverschil niet tussen fictie enwerkelijkheid. Eigenlijk spelenwe allemaal in ons leveneen rol. De voetballer speelteen rol, de scheidsrechter,de interviewer. Image, daardraait het allemaal om.’’Foto: rene vd laanOok Elinkwijker in regiosoapNaast Akkie speelt nog een hartstochtelijkvoetballer een rol in de populaire Utrechtsesoap. In het voorjaar zal de serie te zien zijnop Nederland 3.Door Martin KamphuisJeroen van der Geld, in het dagelijks leven voetballervan de zaterdag 1 van Elinkwijk. Van der Geld heeft alvan kinds af aan de droom acteur te worden. Toen zijnmoeder de advertentie zag waarin werd opgeroepenauditie te doen, was de keuze snel gemaakt. Jeroendeed auditie en nu is hij wekelijks te zien op RTVUtrecht. Volgens Van der Geld ligt de uitdaging vooralin het acteren voor de camera, iets waar hij voor deserie geen ervaring mee had. ,,Voor de camera hoef jeniet per se heel groot te spelen.”Ook was het een uitdaging om zo goed mogelijk iemandneer te zetten die in het werkelijke leven vervan hem af staat: ,,Mijn personage Marcel is een echtester, die in een mooie auto rijdt, geadoreerd wordtdoor zijn omgeving en erg open is naar vrouwen. Iemanddie een leven heeft totaal anders dan ik.” Zomocht Van der Geld voor Nachtegaal in het uiterstluxueuze bubbelbad van FC Utrecht, samen met tweezo goed als naakte vrouwen. Wel even wat anders dandouchen met je teamgenoten bij Elinkwijk.”Van der Geld noemt hoofdrolspeler Coen van Kasteel‘een erg aardige vent, een mooie persoon die inzijn leven behoorlijk wat heeft meegemaakt. Een idealepersoon om de rol van Akkie te spelen’.Zelf krijgt Van der Geld inmiddels best veel reacties,bijvoorbeeld in zijn voetbalteam. Leuke reacties, maarook kritische. ,,Collega’s van buiten de stad Utrechtworden wel meer op straat aangesproken, ik wordnog niet nageroepen. Wel merk ik dat meer mensenme herkennen, zoals gisteren twee meisjes dieme nakeken. Ik zag ze fluisteren ‘dat is die jongen uitNachtegaal’.Nachtegaal en Zonen: iedere vrijdagavondom 18.25 uur op RTV Utrecht.Jeroen van der Geld (tweede van links) aan de aftrap inFC Utrecht-shirt, als Marcel.Mijn clubin actie komen. In de rust zullen de oud-eersteelftalspelers plaatsmaken voor een selectie spelersdie in 1996 Nederlands amateurkampioenzijn geworden. ’s Avonds is er vervolgens eenfeestavond. Vanaf 18 januari zullen er ook lotenà 10 euro worden verkocht voor een groteloterij die op 17 mei wordt gehouden. Prijzenzijn ondermeer een lcd-tv, een hd-dvd recorderen een wasdroger.VIOD 215VOORWAARTS 259VREESWIJK 632Vsv Vreeswijk is blij dat het bestuur weer overeen secretaris beschikt. Ed van der Hooft heeftzich bereid verklaard om in het bestuur zittingte nemen. Alleen de functie van technischbouwbeheer moet nog ingevuld worden. Dit zalhopelijk ook nog gebeuren. Een heuglijk feit washet bezoek van de Sint met de Pieten Antoonen Adrie. Helemaal uit Spanje waren ze op 23november naar het clubhuis van vsv Vreeswijkgekomen. Alle F-jes zaten volspanning op hen tewachten en kregen uiteraard leuke cadeaus. DeF-jes van Vreeswijk zijn heel braaf geweest enhebben het hele jaar hun best gedaan. Uiteraardwerden ook de ouders en de leiders/trainersdoor de Sint bedankt.Voor de senioren is het uitkijken naar dejaarlijkse bingo. Deze wordt altijd op de laatstetrainingsavond van het kalenderjaar gehouden.Wie een verkeerde bingo heeft moet eenliedje zingen tot meerdere vreugde van deaanwezigen. Zo ziet men: “Vsv Vreeswijk is eenvereniging waar het sociale aspect niet vergetenwordt”.VRIENDENSCHAAR 920Het eerste elftal is na het behalen van het eersteperiodekampioenschap ook herfstkampioen.Uiteraard gaat het elftal voor de échte titel. Zoueen mooi geschenk zijn bij het honderdjarig bestaanvan Vriendenschaar op 1 mei 2008. In debeker troefde het eerste elftal het drie klassenhoger spelende FC Breukelen bijna af. De 2-2was een opsteker. Breukelen nam de penalty’seen tikkeltje beter.De A1-junioren bekeren verder door hetzelfdeFC Breukelen wél te verslaan. De E1-pupillengaan in de hoofdklasse vorstelijk aan kop, De B1,C3, C4, D3 en E7 hebben kampioensaspiraties.De meisjes C1 promoveerde tot hun verbazingnaar de eerste klasse. De nieuwe overdektetribune is opgeleverd: een trots voetbalbezit.Vanaf de jaarwisseling viert Vriendenschaar hethele jaar door het 100-jarig jubileum. 12 en 13januari komen D-pupillen en C-junioren vanverschillende betaald voetbalclubs daarom naarCulemborg voor een toernooi.VSC 453VVIJ 1095VVJ 193Het begint er op te lijken dat het eerste elftal


V CA28 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 ADVERTENTIEPest ControlZekerProblemen opsporenén oplossen.Heeft u last van muizen, ratten, kakkerlakken, houtworm,vlooien, zilvervisjes of ander ongedierte? Bel dan direct metRentokil Pest Control. Onze vakbekwame medewerkers kunnensnel, effectief en met milieuvriendelijke oplossingen dit ongemakin uw woning bestrijden.Advies op maatGrondige inspectieUnieke lokazenBel 0800-Rentokil (0800-7368654) voor het maken van eenafspraak of kijk voor meer informatie op www.rentokil.nl.HvR Vloeren dé specialist voor hetleggen, schuren en lakken of oliënvan uw parketvloer.Wij leggen onder andere laminaat en lamelparket,plankenvloeren, mozaïek- en traditioneel parketzoals tapisstroken, visgraat, hongaarse punten blokpatroon.De vloeren worden afgewerkt met olie/was of lak.Ook verrichten wij alle renovatie werkzaamheden.Tevens verkoop van diverse laminaatvloeren.Acaciastraat 143434 BW - Nieuwegein (Zuid)Telefoon: 030 – 60 666 79Mobiel: 06 – 55 344 829Fax: 084 – 74 81 085E-mail: info@hvr-vloeren.nlWebsite: www.hvr-vloeren.nlIn en verkoop van automobielenDe Bois Autobedrijven is al meer dan 10 jaar een gevestigde naamin de regio Utrecht. Maar ook daarbuiten groeit de bekendheid mededankzij het dealerschap van ons toonaangevende merk Honda.Honda de Bois Utrecht B.V. Honda de Bois Zeist B.V.Landzigt 30Bergweg 57 b3454 PE De Meern 3700 AL ZeistTel: 030-6031216 Tel: 030-6925224E-mail:utrecht@debois.nlE-mail: zeist@debois.nlwww.debois.nlroyaal aanbod injong gebruikte auto’s


TRAINERSTAALJohn van Heezik houdt het simpelDuidelijkheidDECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 29Wie was de voetballer John van Heezik?Na zijn voetbalcarrière bij Velox en Elinkwijk leerde John van Heezik hetvak van Cees Loffeld, bij Elinkwijk waar hij een keiharde verdediger wasgeweest van de kampioensploeg in 1990 en 1991. Hoogtepunten noemtVan Heezik de 5-1 zege op De Treffers – met Jantje Peters – en de bekerwedstrijdtegen AZ’67 in 1991. Van Heezik: ,,Een stalen verdediginghadden we. Met Hans de Wit, Rob van Gardingen, René Versteeg en ikzelf.De beste voetballer was toch wel Stef van Diermen, een geweldige linkspoot.Maar ook de onnavolgbare spits John van de Linden en de meestcomplete: Pascal de Bruijn.”,,Mijn begin bij Elinkwijk was moeilijk’’, herinnert Van Heezik zich. ,,Allesmaximaal twee keer raken. Alsof ik voor het eerst moest autorijden.ABC’tjes voor hen, maar voor mij abracadabra.”wilt winnen, moet je gewoonbeter zijn. Spelers krijgen vanmij best veel vrijheid, maar alsze afspraken niet nakomen, ofwegblijven zonder af te bellen…Dan moet je wel eens moeilijkebeslissingen nemen…?Nee hoor. Je kunt het moeilijkmaken, maar dat is het niet. Ikzet een speler er net zo makkelijknaast als dat ik mijn vetersvastmaak.”Voorlopig heb je nog genoegte doen bij Maarssen?,,Ik heb het erg naar mijn zinbij Maarssen. En dat een clubje contract wil verlengen, ishet grootste compliment datje als trainer kunt krijgen. Wehebben ook echt een ploeg dieelke week verder groeit. Metjongens die bereid zijn hard tewerken, ook voor elkaar. Maardoordat we zes nieuwe spelersmoesten inpassen, zitten ernog onvoldoende automatismenin de ploeg. We moetenelkaar nog beter leren kennen,aanvoelen. Wij hebben nog veelwedstrijden nodig om een goedingespeelde ploeg te worden.”Wie wordt kampioen?,,Kanshebbers zijn denk ikVriendenschaar, Rivierwijkers– al heb ik die nog niet aan hetwerk gezien - en wij. De ploegmet de breedste selectie zal hetwel worden.”John van Heezik tekende onlangs bij als trainer van vvMaarssen. Na Elinkwijk (drie jaar assistent) en UVV (zesjaar) wordt dat dan al weer zijn derde seizoen op vierdeklasse niveau, terwijl hij toch trainer coach 1 op zak heeften een hoofdklasser mag trainen. Van Heezik, zes langedagen in de week bloemist, zou er niet voor weglopen:,,Moeilijker is het niet. Het spelletje blijft hetzelfde, en ikook.”Door Rob ZomerEerst een brandende kwestie:4-4-2, of toch 4-3-3?,,Het eerste is het duidelijkstvoor spelers. Je bent verdedigendminder kwetsbaar metverdedigers die elkaar rugdekkinggeven. Onze laatste man,Mark Felkers, doet dat goed: hijleest de wedstrijd en legt niet teveel risico’s in zijn spel. In dezone spelen, met 4-4-2 zonderlaatste man, vind ik te moeilijk.Het vergt te veel tijd om hetgoed te kunnen spelen. En dietijd heb je niet.In de zone spelen is weerzo’n trend op cursussen en inhet betaald voetbal. Trainersvolgen die klakkeloos. Net alsroepen dat je je niet aanpastaan de tegenstander. Je maakttoch gebruik van de zwaktesen elimineert de risico’s diehun kwaliteiten met zich meebrengen. Dat is toch ook aanpassen?”Maak jij spelers ook beter?,,Samen met Erwin Vogelzang,mijn assistent, zorg ik er om tebeginnen voor dat de jongensvoldoende arbeid verrichten.Je wilt voorkomen dat ze nazeventig minuten wedstrijdmet hun tong op de schoenenhangen. Mijn spelers komenniet om te lanterfanten. Ook bijafrondoefeningen zorg ik datspelers voortdurend in bewegingblijven.Om spelers individueel beter temaken, is drie uurtjes trainenper week te weinig. Veelfacetten zijn ook niet meer tetrainen. Is je timing slecht, danblijft je timing slecht. Ik probeerwel aspecten die beter moetenonderdeel te maken vanoefenvormen. Bij afrondvormenkun je bepaalde jongens steedsde voorzet laten geven. In dewedstrijd tegen SVF scoordenwe een doelpunt dat een exactekopie was van een afrondvormdie we vaak hadden getraind.Een geweldig gevoel.”Wordt jij zelf als trainer steedsbeter?,,Als ik de tijd had, zou ik menog meer verdiepen in hetspelletje. Ik zou wel eens bijeen training van Willem vanHanegem willen kijken. Maarals je elke dag van 05.00 uur tot18.30 uur moet werken, komje er gewoon niet aan toe. Welheb ik al elf jaar een boekje. Hetgebeurt niet vaak, maar als ikbijzondere dingen tegenkom,schrijf ik die op een papiertjeen leg dat in mijn boek. Veelmeer dan tien zijn het er niet.Varianten zijn vaak meer vanhetzelfde.”Hier, aan de koffie in Kanaalzicht,ben je de rust zelve.Maar langs de lijn…?,,Nee hoor, ik wind me niet snelop. Een scheidsrechter bespelenis niets voor mij. Ik kan het nieten ik begin er niet aan. Als jeMijn clubvan VVJ het verloren derdeklasse schap eerderdit jaar zo snel mogelijk wil heroveren. Na eenaarzelend begin met kleine overwinningen engelijke spelen tegen mogelijke degradatiekandidaten,heeft VVJ kennelijk zijn draai gevonden.Dit in tegenstelling tot inmiddels medekoploperAH’78 dat de laatste weken behoorlijk wat puntenmorst. Leken de Huizenaren tot voor enkeleweken regelrecht op het kampioenschap afte stevenen met een duidelijke 4-2 overwinningop VVJ, de laatste weken wist men maar tweepunten te halen uit drie wedstrijden. Jammervoor de Overvechters is dat de eerste periodenipt naar AH ‘78 ging op doelsaldo. Natuurlijkblijft trainer Wim van Arnhem met beidebenen op de grond staan gezien zijn nuchtereuitspraak “we zien wel waar het schip strand”,maar dat neemt niet weg dat er iets moois kangloren aan de horizon. Op een druk bezochtealgemene ledenvergadering is materiaalmanWil Hazeleger in het zonnetje gezet vanwegezijn 25-jarig lidmaatschap. Met de zilveren VVJspelden een fraaie bos bloemen, werd Wil blijverrast. De bestuursleden Paul Smeulders (2evoorzitter), Eric Wilschut (2e penningmeester),Wim van Hattem (commissaris) en Joke Camu(secretaris), die aftredend waren, werden onderluid applaus door de aanwezige leden herkozen.Hierbij mag het boegbeeld van VVJ, Joke Camu,wel eens extra worden vernoemd want zijgaat hiermee richting de 25 jaar als secretarisvan de vereniging. Joke staat aan het hoofd vaneen echte VVJ familie want haar man Hans,drie dochters en schoonzoon hebben allemaaleen taak binnen de VVJ-organisatie en mededankzij deze mooie familie gaat het nog steedsvoortvarend bij deze mooie zaterdagclub. Op 1december is de geheel vernieuwde website ingebruik genomen: www.vvjutrecht.nl. Het is eenfraaie site geworden waar vele wetenswaardighedenvan de vereniging op terug te vinden zijn.Op 5 januari 2008 zal er een snerttoernooi ophet kunstgras gehouden worden met de eigenleden als deelnemers. Aansluitend zal dan inde middaguren een gezellige nieuwjaarsinstuifgehouden worden waarbij een ieder welkomis. Zie voor meer informatie de website. Einddeze maand hoopt DMO de wat men bij VVJnoemt ‘metamorfose van het sportpark’ af teronden: het hoofdveld is dan gerenoveerd, hetkunstgras is inmiddels aangelegd en in gebruikgenomen en als kers op de taart zullen danhet rioleringswerk, de nieuwe bestrating en deasfaltering opgeleverd worden waardoor hetsportpark Manitobadreef 4 een sieraad zal zijnvoor sportend Utrecht.VVOO 141Bij VVOO 3 zaalvoetbal, zijn de spelers in dediepe herfst van hun carrière aangeland, teweten in de 6e klasse. Daar is overigens niksmee, ware het niet dat de mondelinge prestatiesde fysieke prestaties ruim overtreffen. De Nederlandsevoetbalcrisis in een notendop: zijn wijeigenlijk wel zo goed als wij denken? We proberenhet team eens kritisch te ontleden. DatVVOO 3 een keeper heeft gevonden die zichmet lijf en leden voor elke bal gooit, mag een


DIENSTEN5,00 per cursist5,00 per uur4,508,000,004,00htingnigingen.atie wordtaansprakelijkheid.LandelijkZondag Hoofdklasse AR Club Wd W G V Pnt V T1 Hollandia 10 8 0 2 24 15 82 Haaglandia 11 7 2 2 23 25 163 Türkiyemspor 11 6 3 2 21 26 154 Argon 11 6 2 3 20 15 105 AFC 10 6 1 3 19 21 126 Omniworld FC 11 5 3 3 18 18 127 Elinkwijk 12 5 3 4 18 14 138 VVSB 11 5 2 4 17 16 159 ADO ‘20 11 3 5 3 14 13 1710 Westlandia 11 2 5 4 11 16 1911 DWV 12 3 2 7 11 10 1412 VUC 11 2 3 6 9 16 2413 DWS afc 11 0 4 7 4 8 1914 DCV 11 1 1 9 4 9 28West 1Zondag 1e klasse AR Club Wd W G V Pnt V T1 Hilversum FC 11 7 4 0 25 21 92 Chabab 12 6 4 2 22 28 143 JOS/Watergraafsmeer 12 6 2 4 20 21 164 Blauw Wit Amsterdam FC 12 5 4 3 19 21 155 Zouaven De 11 4 4 3 16 13 126 KFC 12 4 4 4 16 21 287 AFC ‘34 11 4 3 4 15 15 148 Quick 1890 AFC 11 4 2 5 14 16 209 EDO hfc 12 3 5 4 14 19 2310 Breukelen FC 11 3 2 6 11 16 2211 Hercules 11 2 3 6 9 16 2312 Stormvogels Telstar 12 1 3 8 6 17 28West 1Zondag 2e klasse BClub Wd W G V Pnt V T1 NVC 12 7 2 3 23 23 112 Kampong 12 7 2 3 23 25 203 RODA ‘23 rksv 10 6 2 2 20 16 134 DCG rksv 11 5 3 3 18 21 185 VVIJ 11 5 2 4 17 20 176 SO Soest 11 4 4 3 16 21 227 Roda ‘46 10 3 4 3 13 22 208 Onze Gezellen 12 3 3 6 12 11 229 Pancratius 12 2 5 5 11 19 2210 Almere SV 12 3 2 7 11 20 2711 Sporting Martinus 10 2 4 4 10 18 1912 Hoofddorp 11 2 3 6 9 15 20Zondag 4e klasse HZET U OP EENWest 1R Club Wd W G V Pnt V T1 Wasmeer 12 10 1 1 31 32 122 APWC 11 8 1 2 25 35 103 Zwaluwen Utrecht 1911 11 7 3 1 24 33 124 SMVC Fair Play 11 7 1 3 22 38 165 Baarn SV 11 4 3 4 15 22 216 VVZA 10 4 1 5 13 34 237 Amsvorde 10 3 4 3 13 20 228 Schalkwijk 10 2 5 3 11 14 169 KVVA 11 3 2 6 11 11 2010 DSO/Ultrajectum 11 3 2 6 11 19 3511 HVC 12 2 1 9 7 12 3712 Scherpenzeel 10 0 0 10 0 8 54VOORSPRONG3 Goy ‘t 10 6 2 2 20 29 12WestZondag 5e klasse GR Club Wd W G V Pnt V T1 Nederhorst 10 8 2 0 26 27 72 Voorwaarts U 9 7 2 0 23 26 54 BFC 10 6 1 3 19 27 135 Sporting ‘70 11 5 3 3 18 25 196 VSC 10 4 0 6 12 14 167 Batavia ‘90 9 3 2 4 11 15 218 Magreb ‘90 10 3 1 6 10 14 239 PVC 11 2 2 7 8 16 3010 Kismet 10 1 2 7 5 13 4411 Zebra’s De 10 0 3 7 3 9 25West 1Zondag 5e klasse HR Club Wd W G V Pnt V T1 Saestum 10 7 0 3 21 24 152 Hooglanderveen 10 6 2 2 20 19 153 HDS 10 6 1 3 19 28 194 Achterveld 10 4 6 0 18 27 175 Aurora 10 5 2 3 17 21 166 Odijk 9 4 3 2 15 20 157 SCH ‘44 10 3 4 3 13 19 158 Zeist 10 3 2 5 11 16 219 Patria 11 1 5 5 8 13 2610 Faja Lobi 8 2 0 6 6 9 1811 Veenendaal 10 0 1 9 1 12 31West 1Zondag 6e klasse DR Club Wd W G V Pnt V T1 RUC 11 10 0 1 30 51 172 Hoograven 11 8 1 2 25 45 183 RAP 12 7 4 1 25 36 214 Vianen 10 6 1 3 19 24 225 VVUA Ardahanspor 10 5 2 3 17 18 266 Austerlitz 11 4 3 4 15 36 427 Oranje Wit Elst 11 4 1 6 13 28 328 ASV ‘65 11 3 2 6 11 34 359 Overamstel 11 2 2 7 8 23 4010 TABA afc 12 2 2 8 8 14 3211 HSV ‘69 10 2 1 7 7 16 2712 Forza Almere 10 2 1 7 7 19 32MET UW FINANCIËELEWest 1Neem nu een abonnement of maak gratis kennis- Wilt u voordeling en flexibel boekhouden?- Met drie (of meer) mensen tegelijk de boekhoudingkunnen doen?- Gebruik maken van een compleet enprofessioneel boekhoudpakket?- Heeft u financieel en/of administratievevragen?- Wilt u een sponsorbijdrage ontvangen?- Kies dan voor de dienstverlening van“De Witte Zwaan”, Haven 1ADMINSTRATIEZET U OP EENVOORSPRONGi-ASE in combinatie met de online boekhoudsoftwarevan Asperion.Ga naar www.i-ase.nl om eenvoudig eenabonnement te registreren ofneem contact op met i-ASE,telefoon: 0252 - 430.291.Zaterdagscorebordwww.i-ase.nltel: 0252-430291LandelijkHoofdklasse Zaterdag BR Club Wd W G V Pnt V T1 Sparta Nijkerk 12 8 3 1 27 20 62 Spakenburg 12 7 5 0 25 28 103 IJsselmeervogels 12 7 3 2 24 26 194 Hoek HSV 12 6 2 4 20 17 115 DOVO 12 6 2 4 20 20 176 Kozakken Boys 12 5 3 4 18 20 167 GVVV 12 5 2 5 17 23 178 Geinoord Nieuwegein 12 5 1 6 16 15 199 Ajax afc 12 4 3 5 15 13 1610 Bennekom 12 4 2 6 14 14 2611 LRC 12 3 3 6 12 20 2212 Nunspeet 12 1 5 6 8 15 2313 Kloetinge 12 2 3 7 8 10 2314 Nivo Sparta 12 2 1 9 7 9 25West 1Zaterdag 1e klaase aR Club Wd W G V Pnt V T1 Voorland S.C. 12 8 3 1 27 24 102 Volendam rkav 11 8 1 2 25 32 143 Huizen 12 6 3 3 21 17 134 ARC 12 5 5 2 20 25 165 Montfoort 12 6 2 4 20 20 126 ODIN ‘59 12 5 5 2 20 17 127 Sportlust ‘46 12 4 4 4 16 18 168 Beursbengels De 12 4 3 5 15 18 249 Zuidvogels 11 4 1 6 13 10 1110 Swift 12 2 3 7 9 17 2711 HCSC 12 2 2 8 8 13 2512 WV-HEDW 12 1 0 11 3 3 34West 1Zaterdag 2e klasse AR Club Wd W G V Pnt V T1 DVVA 12 8 3 1 27 31 92 Young Boys 12 7 2 3 23 27 113 Zandvoort SV 12 7 1 4 22 15 124 Monnickendam 11 6 2 3 20 21 175 Marken 12 4 5 3 17 21 186 Kennemerland 12 5 2 5 17 16 197 Almere SV 11 4 3 4 15 15 148 Argon 11 4 3 4 15 26 269 ZCFC 12 4 2 6 14 19 3010 Reiger Boys 12 3 1 8 10 11 2411 ZOB 12 2 3 7 9 22 2512 EDO hfc 11 2 1 8 7 8 27West 1Zondag 3e klasse DClub Wd W G V Pnt V T1 DHSC 11 9 2 0 28 26 11West 1Zaterdag 2e Klasse B2 Meern De 12 9 1 2 28 31 12R Club Wd W G V Pnt V T3 CDW 12 7 1 4 22 27 271 Merino’s De 12 7 4 1 25 28 174 Houten 10 6 1 3 19 24 172 Roda ‘46 11 7 2 2 23 17 135 Hoogland 11 6 1 4 19 24 153 VRC 12 6 3 3 21 29 236 Bilt FC De 11 5 2 4 14 21 164 Loosdrecht SV 12 5 3 4 18 27 177 Brederodes 11 3 3 5 12 15 255 UVV 12 5 3 4 18 21 228 Vecht De 12 2 5 5 11 28 326 Eemnes SV 11 4 3 4 15 20 179 Victoria 11 4 1 6 10 17 267 CJVV 12 3 6 3 15 16 1910 UVV 10 2 2 6 8 19 188 VVZ ‘49 10 3 2 5 11 20 1811 SDO 11 2 1 8 7 13 289 DESTO 11 3 2 6 11 20 2512 PVCV 10 1 0 9 OVERIGE 3 12 30 ALGEMENE DIENSTEN10 Benschop 11 3 2 6 11 12 1811 Eemdijk 12 3 2 7 11 19 30West 1Zondag Opleiding 4e klasse G online boekhouden12 Valleivogels De 12 2 4 6 10 16 26R Club Wd W Avond G V cursus Pnt (minimaal V T 6 deelnemers)€ 125,00 per cursist1 Vriendenschaar 11 8 2 1 26 39 16Zuid 1Zaterdag 2e Klasse F2 Maarssen 11 6 Fiscaal 4 1 & 22 Juridisch 18 10adviesR Club Wd W G V Pnt V T3 JSV Nieuwegein 12 4 Consultancy 5 3 17 diensten 21 14€ 125,00 per uur 1 Strijen 12 9 2 1 29 21 64 MSV ‘19 11 4 4 3 16 20 222 Almkerk 11 7 2 2 23 19 1056UTSRivierwijkers1194 Salarisadministratie 3 4 15 15 15en verwerking6 Loonstrook 1 2 14 per 23 medewerker 10 (per verloningsperiode) € 4,5034Everstein SCMeerkerk12116533332118211816157 OSM ‘75 10 4 Betaalbestand 2 4 14 18 in Clieop-3 15 formaat (per verloningsperiode) € 8,005 Sliedrecht 12 5 2 5 17 24 208 Vreeswijk 11 4 Communicatie 2 5 14 17 platform 19 loonmutaties (per verloningsperiode) € 10,006 Capelle SV 12 4 4 4 16 23 189 DWSV 12 4 Verwerken 1 7 13 ziek 34 en herstelmeldingen, 45incl. verzuimmanagement7 Woudrichem 11 4 3 4 15 13 1410 SVF 12 3 3 voor 6 de 12 1e zes 21 weken 31 van de verzuimperiode € 24,008 Wieldrecht 12 4 3 5 15 17 1811 Hertha 12 3 Bijzondere 1 8 10 interventies 17 28 m.b.t. ziek- en hersteldzie toelichting9 Oranje Wit 11 4 2 5 14 19 1912 Laren ‘99 12 2 2 8 8 21 3910 Ameide 12 4 1 7 13 19 31Bestuurdersaansprakelijkheid11 Alblas De 12 2 2 8 8 12 23Speciale verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid risico’s voor verenigingen. 12 Groote Lindt 12 2 1 9 7 10 26Polispremie is afhankelijk van de te verzekeren omvang. Voor meer informatie wordtverwezen naar de weblink op www.i-ase.nl, tab verenigingen, bestuurdersaansprakelijkheid.West 1Zaterdag 3e klasse CR ClubInzet van in te huren (medische) specialisten voor ziekteverzuim interventies vindt plaats op basis van werkelijkegemaakte inzet en kosten. Alle vermelde bedragen zijn excl. BTW.Wd W G V Pnt V T1 Breukelen FC 10 8 1 1 25 31 122 Eemboys 11 7 1 3 22 38 163 CSW 11 5 3 3 18 28 204 SCW 11 4 5 2 17 23 175 AFC 11 4 4 3 16 22 226 SVL 11 4 3 4 15 23 187 Cobu Boys 11 3 5 3 14 23 238 Meern De 11 4 2 5 14 19 269 Altius 11 2 4 5 10 13 2610 SIZO vv 11 2 1 8 7 19 3611 Abcoude FC 11 1 3 7 6 14 37Zaterdag 3e klasse DR Club Wd W G V Pnt V T1 YFC 12 7 1 4 22 22 182 VVA ‘71 11 6 2 3 20 22 153 TOV 11 5 4 2 19 30 194 Dalto 12 6 1 5 19 19 165 SVM Maartensdijk 12 6 1 5 19 27 266 ASC Nieuwland 11 6 0 5 18 17 16789Renswoude Postbus 19Jonathan 2160 AA LisseThe CDN Netherlands12109544332433181514211616211013T: +31 10 (0)252 Candia -‘66 430 291E: info@i-ase.nlW: www.i-ase.nl11 4 2 5 14 20 2711 DOSC 12 4 0 8 12 19 2912 Delta Sports ‘95 FC 11 0 1 10 1 18 37Zuid 1Zaterdag 4e Klasse CR Club Wd W G V Pnt V T1 SVW 11 8 3 0 27 40 122 Groot Ammers 13 8 3 2 27 25 123 Arkel 13 8 0 5 24 21 294 HSSC ‘61 12 7 2 3 23 25 165 Drechtstreek 12 7 2 3 23 19 136 Streefkerk 12 6 3 3 21 26 227 Lekvogels 13 5 3 5 18 26 248 Asperen 11 5 2 4 17 23 209 DFC 11 4 4 3 16 24 2110 SVS ‘65 11 4 0 7 12 16 2411 Leerdam Sport 55 12 3 2 7 11 13 1712 Unitas 11 2 3 6 9 10 2013 Noordeloos 13 2 1 10 7 17 3514 EMMA SC 13 1 0 12 3 15 35West 1Zaterdag 4e Klasse FR Club Wd W G V Pnt V T1 VVJ 11 8 2 1 26 25 132 AH ‘78 sc 10 7 2 1 23 28 113 Kockengen 11 6 2 3 20 27 204 Lopik SV 11 4 5 2 17 20 175 Nita 10 5 1 4 16 23 186 Bloemenkwartier 11 4 4 3 16 30 187 VIOD Tienhoven 11 2 5 4 11 21 218 Hees 11 3 2 6 11 18 279 Posthoorn De 11 2 4 5 10 24 3010 VOP 11 1 3 7 6 13 3411 Vianen 10 1 2 7 5 13 33st 1Zaterdag 4e Klasse HR Club Wd W G V Pnt V T1 DHSC 9 8 1 0 25 26 42 Odysseus ‘91 9 8 1 0 25 22 53 FZO 11 6 2 3 20 22 164 Bilt FC De 11 5 2 4 17 12 125 Odin 11 4 3 4 15 19 176 Zeist 11 4 2 5 14 21 397 DVSA 11 3 4 4 13 30 228 HMS 10 3 3 4 12 13 139 EDO (U) 11 1 5 5 8 14 2110 VSC 11 1 4 6 7 15 2611 Eminent Boys 11 0 3 8 3 14 33West 1Zaterdag 4e Klasse GR Club Wd W G V Pnt V T1 Scherpenzeel 11 8 3 0 27 31 82 Woudenberg 10 8 1 1 25 35 103 Vliegdorp 11 7 0 4 21 22 154 Bunnik ‘73 11 5 2 4 17 25 195 JSV Nieuwegein 10 5 1 4 16 18 246 SVMM 11 4 2 5 14 24 267 Brederodes 10 2 6 2 12 19 188 Hercules 10 3 2 5 11 22 219 DEV Doorn 11 2 2 7 8 13 3110 Focus ‘07 10 2 1 7 7 15 2711 SVP 11 2 0 9 6 15 40West 1Zaterdag 5e klasse bR Club Wd W G V Pnt V T1 Bijlmer SV 8 7 1 0 22 43 102 Meer De 9 7 1 1 22 31 83 SDW 10 5 2 3 17 51 324 Zeeburgia 7 4 1 2 13 28 85 VVA/Spartaan 9 2 2 5 8 21 386 Elinkwijk 9 2 1 6 7 21 337 HSV ‘69 10 0 0 10 0 11 77ZET U OP EENZaterdag 5e Klasse CVOORSPRONGWest 1R Club Wd W G V Pnt V T1 Maarssen 11 9 1 1 28 31 72 OSM ‘75 10 7 2 1 23 28 93 Musketiers 11 7 2 2 23 39 164 Sterrenwijk 10 7 1 2 22 34 155 DVSU 11 7 1 3 22 37 126 OSO 11 6 1 4 19 38 177 SEC 11 3 2 6 11 22 258 Voorwaarts U 9 2 1 6 7 19 479 DWSM 10 2 0 8 6 11 3810 Baarn SV 11 1 1 9 4 10 3811 RUC 0 0 0 0 0 0 012 VVOO 9 0 0 9 -3 10 55MET UW FINANCIËELEADMINSTRATIE27-07-2007 15:33:19ties vindt plaats op basis van werkelijkeiASE folder.indd 1-2 27-07-2007 15:3


Nr Naam Club Klasse Cijfer1 Robin Capiteijns De Meern 3e Klasse D 8.252 Arnaud Lowik Kampong 2e Klasse B 8.173 Martijn Kroneman DESTO 2e Klasse B 8.004 Frank Donkervoort DESTO 2e Klasse B 8.005 Bertus Hendriksen RUC 6e Klasse D 7.996 Jan Hendriksen RUC 6e Klasse D 7.997 Kees vd Broek DHSC 3e Klasse D 7.928 Tonie Boelijn DESTO 2e Klasse B 7.849 Reyer Ran VVIJ 2e Klasse B 7.8410 Lars Verlinden VVIJ 2e Klasse B 7.8411 Danny Nagtegaal ODIN 4e Klasse H 7.8012 Erno Jonggerius ODIN 4e Klasse H 7.8013 Wendl Droefs Sterrenwijk 5e Klasse C 7.7614 Marsh Konigs Kampong 2e Klasse B 7.7215 Dinesh Thakoersingh Zeist 4e Klasse H 7.6816 Roland Doekes Austerlitz 6e Klasse D 7.6817 Taner Ozbek Elinkwijk Hoofdklasse A 7.6718 Ronald van der Horst De Meern 3e Klasse D 7.6419 Danny de Leeuw DHSC 3e Klasse D 7.6020 Diederik Hageraats Kampong 2e Klasse B 7.6021 Sander Verbeek Vriendenschaar 4e Klasse G 7.5222 Mark Poorthuis De Meern 3e Klasse D 7.5223 Pascal Hoogland Houten 3e Klasse D 7.5224 Lars Nawijn Houten 3e Klasse D 7.5225 Ramon Stofmeel UVV 3e Klasse D 7.5226 Ferdi Vrede De Meern 3e Klasse D 7.5227 Raymond Dirven Elinkwijk Hoofdklasse A 7.5028 Ralf de Haan Elinkwijk Hoofdklasse A 7.5029 Bastin Verweij Elinkwijk Hoofdklasse A 7.5030 Rob Koppen Elinkwijk Hoofdklasse A 7.5031 Adil Mahdadi Elinkwijk Hoofdklasse A 7.5032 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 5e Klasse C 7.4833 Leon Hofman Kampong 2e Klasse B 7.4734 Mike de Ruiter Sporting’70 5e Klasse G 7.4435 Wouter van Loon SVF 4e Klasse G 7.4436 Reinald Vossestein NITA 4e Klasse F 7.4437 Osman Bilginger ODIN 4e Klasse H 7.4438 Wessel van Rijn NITA 4e Klasse F 7.4439 Morris Vulto Schalkwijk 4e Klasse H 7.4440 Bas Bruining Dalto, vv 3e Klasse D 7.4441 Geert Willem Merkens SVL 3e Klasse C 7.4042 Thijs Attevelt De Meern 3e Klasse D 7.4043 Hoogerwerf Marvin SVF 4e Klasse G 7.3944 Anouar Chaibout RUC 6e Klasse D 7.3645 Thijs den Heijer Sporting’70 5e Klasse G 7.3646 Glen Bronkers Zwaluwen Utrecht 1911 4e Klasse H 7.3647 Patrick Kersbergen Lekvogels 4e Klasse C 7.3648 Mustafa Marghadi Kampong 2e Klasse B 7.3549 Melvin van Eck VVIJ 2e Klasse B 7.3550 Richard Slot Kampong 2e Klasse B 7.3551 Ilji van der Horst Elinkwijk Hoofdklasse A 7.3352 Apie Mazid ODIN 4e Klasse H 7.3253 Kevin van de Bogaard SVF 4e Klasse G 7.3054 Kevin Urich Houten 3e Klasse D 7.2855 Foad Khalota Dalto 3e Klasse D 7.2856 Arjen Kolk Houten 3e Klasse D 7.2857 Arno van Diete FC De Bilt 3e Klasse D 7.2858 Nickie Kentie UVV 3e Klasse D 7.2859 Raoul Oostdam De Meern 3e Klasse D 7.2860 Jeffrey van de Steen RUC 6e Klasse D 7.2161 Marcio Jansen VIOD 4e Klasse F 7.2062 Niels van Leeuwen VIOD 4e Klasse F 7.2063 Henk Koekoek NITA 4e Klasse F 7.2064 Bas van Veen SVF 4e Klasse G 7.2065 Jeffrey van Schaik Schalkwijk 4e Klasse H 7.2066 Vincent van de Water NITA 4e Klasse F 7.2067 Marcel du Breuil SVF 4e Klasse G 7.2068 Jan Willem van Dijk Schalkwijk 4e Klasse H 7.2069 Edwin Cremers Dalto 3e Klasse D 7.1970 Peter Woest VVIJ 2e Klasse B 7.1971 Stephan van Veluwen RUC 6e Klasse D 7.1772 Roy van Cooten SVL 3e Klasse C 7.1573 Renato Droefs Sterrenwijk 5e Klasse C 7.1374 Irak Asad Sterrenwijk 5e Klasse C 7.1375 Martin Heil DHSC 3e Klasse D 7.11Nr Naam Club Klasse Cijfer76 Dennis Kooi Dalto 3e Klasse D 7.1177 Pascal Middelkoop DHSC 3e Klasse D 7.1178 Mark van der Lee DESTO 2e Klasse B 7.1179 Erik Vernooy SVF 4e Klasse G 7.0880 Rob Mocking SVF 4e Klasse G 7.0881 Klaas Stienstra VIOD 4e Klasse F 7.0882 Tim van Beek Austerlitz 6e Klasse D 7.0583 Freek Vermeulen Vriendenschaar 4e Klasse G 7.0484 Bastiaan Schoondermark NITA 4e Klasse F 7.0485 Richard van Rijnsoever NITA 4e Klasse F 7.0486 Herman Bikker Lekvogels 4e Klasse C 7.0487 Stefan Klepper De Meern 3e Klasse D 7.0388 Kris Daalhuizen Houten 3e Klasse D 7.0389 Dylan Wienke Delta Sports'95 3e Klasse D 7.0390 Michiel van Tuil Dalto 3e Klasse D 7.0391 Milton Vaarnold Dalto 3e Klasse D 7.0392 Rik van Leeuwen SVL 3e Klasse C 7.0393 Koen ter Mors Kampong 2e Klasse B 7.0294 Jordi Rossel Oliveras VVIJ 2e Klasse B 7.0295 Frank van Kippersluis VVIJ 2e Klasse B 7.0296 Joey Huisman Sporting’70 5e Klasse G 7.0197 Rick van Leijenhorst Sporting’70 5e Klasse G 7.0198 David de Groot Sterrenwijk 5e Klasse C 7.0199 Bjørn Lens Sterrenwijk 5e Klasse C 7.01100 Kashif Matsari Sterrenwijk 5e Klasse C 7.01101 Timo Hilhorst Sporting’70 5e Klasse G 7.01102 Daan Bunnik Kampong 2e Klasse B 6.98103 Christiaan Hageraats Kampong 2e Klasse B 6.98104 Marvin de Kruijff Sterrenwijk 5e Klasse C 6.97105 Serdal Demicri Sterrenwijk 5e Klasse C 6.97106 Melvin Vermeulen ODIN 4e Klasse H 6.96107 Levent Acar DHSC 3e Klasse D 6.95108 Marco Elders FC De Bilt 3e Klasse D 6.95109 Dick van Burgsteden RUC 6e Klasse D 6.93110 Ron Klaver RUC 6e Klasse D 6.93111 Remco den Broeder SVF 4e Klasse G 6.91112 Jeroen van Bemmel SVF 4e Klasse G 6.91113 Stef Vermeulen De Meern 3e Klasse D 6.91114 David van Leeuwen VIOD 4e Klasse F 6.88115 Cornelis 't Lam Lekvogels 4e Klasse C 6.88116 Roland Staats Lekvogels 4e Klasse C 6.88117 Gertjan Vedder NITA 4e Klasse F 6.88118 Brend Koekoek NITA 4e Klasse F 6.88119 Francis van Rooy Zwaluwen Utrecht 1911 4e Klasse H 6.88120 Peter Houttuin DESTO 2e Klasse B 6.86121 Luuk v Veenendaal ODIN 4e Klasse H 6.84122 Jerraynell van der Pol Elinkwijk Hoofdklasse A 6.83123 Derk Schut Elinkwijk Hoofdklasse A 6.83124 Mike Korssen Elinkwijk Hoofdklasse A 6.83125 Henk-Jan Plomp Austerlitz 6e Klasse D 6.82126 Appei el Mamouni RUC 6e Klasse D 6.82127 Gert Verhoef Sporting’70 5e Klasse G 6.81128 Jan Zonneveld Sporting’70 5e Klasse G 6.81129 Jasper Rutting Houten 3e Klasse D 6.79130 Richard Verdaas PVCV 3e Klasse D 6.79131 Sharlo Galmo Dalto 3e Klasse D 6.79132 Jacques Schagen van Leeuwen Houten 3e Klasse D 6.79133 Kevin Adamzek Houten 3e Klasse D 6.79134 Stefan Heil DHSC 3e Klasse D 6.79135 jeroen visser Dalto 3e Klasse D 6.79136 Martin Vlug Houten 3e Klasse D 6.79137 Jorn van Dijk Houten 3e Klasse D 6.79138 Michael van Dongen FC De Bilt 3e Klasse D 6.79139 Davey Van de Laan DHSC 3e Klasse D 6.79140 Moustafa Loukili Dalto 3e Klasse D 6.79141 Koen de Goey Elinkwijk 5e Klasse B 6.77142 Vince van Leeuwen Elinkwijk 5e Klasse B 6.77143 Savak Tuna Elinkwijk Hoofdklasse A 6.75144 Rik Hautvast Kampong 2e Klasse B 6.74145 Gertjan Vons Austerlitz 6e Klasse D 6.74146 Marc Furster Austerlitz 6e Klasse D 6.74147 Cees Langelaar NITA 4e Klasse F 6.72148 Tim van Ginkel VIOD 4e Klasse F 6.72149 Danny Steenbeek Zeist 4e Klasse H 6.72150 Ronald Vernooy Schalkwijk 4e Klasse H 6.72Deze RV-Ranglijst is de top 150 van speler-beoordelingen over de maand november. Op www.rondomvoetbal.nl staat de volledige RV-Ranglijst (sinds begin seizoen, met minimaal 5 beoordelingen). Omspelers te beoordelen zodat ze ook meedoen in de RV-Ranglijst en meedingen naar de Gouden Dom, kunnen trainers zich aanmelden op www.trainerssite.nl. Inmiddels doen al bijna 50 RV-elftallen mee.


Pim Koppel op een tweesprong‘Ik heb me te lang gedeisd gehouden’Door Bas van VeenendaalPim Koppel staat op eentweesprong in zijn leven.De 25-jarige aanvallendemiddenvelder van Herculesweet dat als hij nog een keerhogerop wil, het nu zal moetengebeuren. Ook privé zal Koppelkeuzes moeten maken. Wanteen studie journalistiek leverdegeen goede baan op waardoorhij nog steeds op een studentenkamertjein Utrecht zit. Koppeltwijfelt.Het voetbal werd hem nietbepaald met de paplepelingegoten. Moeder Hetty waswel geïnteresseerd in het spelletje,maar vader Johan totaalniet. ,,Groen is slecht voor debeeldbuis”, zei hij altijd als ikmet mijn broers Roel en Basvoetbal keek.” En uitgerekendmoeder Hetty dacht dat voetbalook niets voor zoon Pim was.,,Volgens mijn moeder speeldeik altijd met dinosauruspoppenen vond ik voetbal niet zo heelleuk.”Daar kwam al snel veranderingin. Op zijn zesde werd Koppeltoch aangemeld bij Herculesin Utrecht. Daar kwam hetplezier en bleek dat hij ooktalent had. In de C-jeugd werdKoppel gescout en opgenomenin de opleiding van FC Utrecht.Twee seizoenen, toen hield hetavontuur al weer op. ,,Dat waswel een teleurstelling”, verteltKoppel in de keuken van hetstudentenhuis aan de Jaffastraatin Utrecht. ,,Ik had het eersteElftal van de maand novemberjaar bijna alles gespeeld. Hettweede jaar was ik eerstejaarsB en zat ik veel op de bank. Ikheb me toen te lang gedeisdgehouden.”Toch hoefde Koppel niet echtweg bij FC Utrecht. Niet zijntoenmalige trainer John Vink,maar Frans Adelaar voerdeeen gesprek met hem. ,,Ik vondhet wel frappant dat Adelaardat gesprek voerde. Het kwamerop neer dat ik half wegmoest. Ze wilden me stallen bijElinkwijk en dan mocht ik nogéén keer in de week mee blijventrainen zodat ze me goed inde gaten konden houden. Datwilde ik niet. Het was alles ofniets.”De droom van een leven alsprofvoetballer viel in duigen.,,Ik had een heel duidelijke lijnvoor mezelf.Of prof, ofplezier. Nietsdaar tussenin.” Endus keerdeKoppel terugnaar het vertrouwde Hercules,waar hij tot de dag van vandaagzit. Achteraf heeft hij er wel vangeleerd. ,,In mijn beleving ishet zo dat als je niet speelt detrainer het niet in je ziet zitten.Dat is moeilijk. Ik had meervoor mezelf op moeten komen.Dat zou ik nu sneller doen.Toen vond ik het al prachtig datik erbij zat.”Privé was het natuurlijk eengrote omslag voor de destijds‘Maar dan moet je welgevraagd worden’15-jarige Koppel. Geen profcarrièrebetekende werken aan eenmaatschappelijke loopbaan.Aanvankelijk wist Koppel nietzo goed wat hij wilde en hijbegon na de havo een studieCommerciële Economie. ,,Datwas eigenlijk een gok en bleekniets voor mij. Al die cijfertjesen die theorieën…” Vervolgenskreeg Koppel steeds helderderwat hij wél wilde doen. Voetballendlukte het dan niet, maarvia een studie journalistiek konhij toch in dat voetbal terechtkomen.,,Ik had de droom overgrote wedstrijden te schrijvenin Voetbal International.”En dus begon Pim Koppel aaneen studie journalistiek, die hijeen jaartje na de geplande vierafrondde (,,Ik hield wel van eenfeestje…”). Met dat papiertje inhanden ligt de wereld voor jeopen… dachtKoppel. ,,Maarik heb me indie tijd sufgesolliciteerden kreeg overalhetzelfde tehoren: ‘te weinig ervaring’.Gelul vind ik dat. Je moet ookeen kans kunnen krijgen.”Dus zit Koppel op zijn 25e nogaltijd op zijn studentkamer,gediplomeerd. ,,Ik had hetme ook anders voorgesteld.Werken, geld verdienen, huisjekopen… maar we moeten hetook niet te dramatisch maken.Dan studeer je wat langer, maarhet is natuurlijk wel een klotesituatie.”speler van de maand1126391047851 Kees van de Broek DHSC 7.93 Arnaud Lowik Kampong 8.25 Frank Donkervoort DESTO 8.04 Ferdi Vrede De Meern 7.92 Lars Verlinden VVIJ 7.86 Robin Capiteijns De Meern 8.210 Tonie Boelijn DESTO 7.87 Jan Hendriksen RUC 7.88 Martijn Kroneman DESTO 7.611 Diederik Hageraats Kampong 7.69 Pascal Hoogland Houten 7.5Robin CapiteijnsDe eerste Rondom Voetbal speler van demaand is Robin Capiteijns. Voor de middenveldervan vv De Meern staat bij sporthuisHenk Temming in de Jacobstraat eenprachtig paar voetbalschoenen van het Italiaansemerk Calcio klaar (ter waarde van100 euro).112 Reyer Ran VVIJ 7.813 Erno Jonggerius ODIN 7.814 Wendl Droefs Sterrenwijk 7.815 Rob Koppen Elinkwijk 7.5


Momenteel heeft Koppel overigenswel een baan. Lachend:,,Ik werk bij het Centraal MilitairHospitaal. Ben een soortvan administratie medewerker.Ja, je moet toch wat. Een noodgreep.”En dus staat Koppel op eentweesprong. Blijft hij op zoekgaan naar een leuke baan in dejournalistiek of gaat hij op zoeknaar een nieuwe studie?Voetballend staat hij voor hetzelfdedilemma. Wordt hij deJean-Paul de Jong van Herculesof gaat hij een nieuw avontuuraan. Volgens de kennerskan hij gemakkelijk mee in dehoofdklasse. ,,Maar dan moet jewel gevraagd worden. En danhangt het er ook van af wat zewillen. Ik kan niet op de bankzitten. Dat trek ik niet.”Van het vriendenclubje bij Herculesis niet veel meer over. Heteerste elftal van de club heeftzich opgevoetbald tot de eersteklasse. Onderweg vielen dezwakkere broeders af, waarondervrienden van Koppel. ,,Hetis steeds zakelijker geworden.Laatst hadden we een lunchna de training. Vijf minuten nadie lunch was iedereen weg.Ik bleef met de verzorger over.Dat viel me wel erg tegen. Misschienkomt het ook wel doorde resultaten. Als het beter gaat,blijven ze misschien ook wellanger hangen… Ja, andersomzou beter zijn.”Topdoelmannen1 Reyer Ran VVIJ 8.32 Kees van de Broek DHSC 8.03 Ronald van der Horst De Meern 7.74 Geert Willem Merkens SVL 7.45 Danny Nagtegaal ODIN 7.46 Mark Hillen De Bilt 7.37 Edwin Cremers Dalto 7.28 Marco v/d Heiligenberg Schalkwijk 7.09 Marvin Hoogerwerf SVF 6.910 Brend Koekoek NITA 6.9Topverdedigers1 Danny de Leeuw DHSC 7.72 Lars Verlinden VVIJ 7.73 Erno Jonggerius ODIN 7.64 Leon Hofman Kampong 7.65 Bas Bruining Dalto 7.56 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 7.47 Marco Elders De Bilt 7.38 Richard van Rijnsoever NITA 7.39 Rick van Lent VVIJ 7.310 Levent Acar DHSC 7.3Topmiddenvelder1 Bertus Hendriksen RUC 7.52 Pascal Middelkoop DHSC 7.53 Richard Slot Kampong 7.44 Robin Capiteijns De Meern 7.45 Tonie Boelijn DESTO 7.36 Stef Vermeulen De Meern 7.27 Arno van Diete De Bilt 7.28 Michiel van Tuil Dalto 7.29 Osman Isik DHSC 7.210 Christiaan Hageraats Kampong 7.2Topschutters1 Jan Hendriksen RUC 192 Harry Buur Vriendenschaar 173 Joël Sanaky Vriendenschaar 134 Raoul Oostdam De Meern 11Sander Engberts Elinkwijk 11Martijn Verkerk Aurora 117 Roy Steenhuizen Austerlitz 9Daan Groot Zwaaftink Kampong 9Roland Doekes Austerlitz 9Martijn Merkens SVL 9Herman Bikker Lekvogels 912 Semih Canik Zwaluwen Utrecht 8Youri Douwes Austerlitz 8Diederik Hageraats Kampong 8Kevin Reinhard ‘t Goy 8Daniël Willekes DESTO 8Kevin van de Bogaard SVF 818 Qoulid Hamouiti RUC 7Frank Zwambag ’t Goy 7Serdal Demicri Sterrenwijk 7Apie Mazid ODIN 7P. Fokker DHSC 7Gert Verhoef Sporting ‘70 7Arno van Diete De Bilt 7Jacques Schagen van Leeuwen Houten 7Jeroen Veldhuizen FZO 7Topaangevers1 Dick van Burgsteden RUC 112 Qoulid Hamouiti RUC 9Marvin de Kruijff Sterrenwijk 9Bertus Hendriksen RUC 95 Apie Mazid ODIN 8Roy Steenhuizen Austerlitz 8Raoul Oostdam De Meern 88 Stef Vermeulen De Meern 79 Wendl Droefs Sterrenwijk 6Marc Furster Austerlitz 6Jules Schagen van Leeuwen ‘t Goy 6Melvin Peterse Sterrenwijk 6Topaanvallers1 Jan Hendriksen RUC 7.62 Diederik Hageraats Kampong 7.23 Jan Willem van Dijk Schalkwijk 7.14 Bastiaan Schoondermark NITA 7.05 Gert Verhoef Sporting ‘70 7.06 Roy van Cooten SVL 7.07 Kevin van de Bogaard SVF 6.98 Daan Groot Zwaaftink Kampong 6.99 Herman Bikker Lekvogels 6.810 Martijn Merkens SVL 6.8Toptalenten1 Lars Verlinden VVIJ 7.82 Geert Willem Merkens SVL 7.53 Nicky Segura Peralta Sterrenwijk 7.44 Danny Nagtegaal ODIN 7.45 Rick van Lent VVIJ 7.36 Rik van Leeuwen SVL 7.37 Bastiaan Schoondermark NITA 7.38 Francis van Rooy Zwaluwen Utrecht 7.29 Roy van Cooten SVL 7.110 Patrick Kersbergen Lekvogels 7.0Voor alle Rondom Voetbal lezers deze sportieve aktie.1MAAND GRATIS SPORTEN !!!!Bij afname van een 3 maanden abonnement.Exl. € 12,50 borg en excl €12,50 inschrijfgeld.U betaalt dus slechts € 28,75 per maand, en u kuntbij ons vervolgens onbeperkt sporten.En zonder enige verlengingsverplichting.ALL INN Fitness het sportiefste fitness centra van UtrechtZie voor alle activiteitenwww.allinnfitness.nl


PrgrammaLandelijk Hoofdklasse Zaterdag B8-12 DOVO - Geinoord Nieuwegein15-12 Geinoord Nieuwegein - Kozakken Boys26-1 Spakenburg - Geinoord NieuwegeinWest 1 Zaterdag 1e klaase a8-12 Swift - Montfoort15-12 Montfoort - WV-HEDW19-1 Zuidvogels - Montfoort26-1 Montfoort - Beursbengels DeWest 1 Zaterdag 2e klasse A8-12 Almere SV - Argon15-12 Young Boys - Argon19-1 Argon - Reiger Boys26-1 Marken - ArgonWest 1 Zaterdag 2e Klasse B8-12 Benschop - Merino’s De8-12 DESTO - Eemdijk8-12 UVV - Loosdrecht SV15-12 Valleivogels De - UVV15-12 CJVV - DESTO15-12 Roda ‘46 - Benschop19-1 Benschop - Eemdijk19-1 DESTO - Loosdrecht SV19-1 UVV - Eemnes SV26-1 UVV - VRC26-1 Valleivogels De - DESTO26-1 CJVV - BenschopZuid 1 Zaterdag 2e Klasse F8-12 Everstein SC - WieldrechtWest 1 Zaterdag 3e klasse C8-12 Eemboys - Breukelen FC8-12 AFC - SVL15-12 Meern De - Eemboys15-12 Breukelen FC - Abcoude FC15-12 SVL - SCW19-1 Altius - Breukelen FC19-1 Abcoude FC - Meern De19-1 CSW - SVL26-1 Meern De - Altius26-1 Breukelen FC - SCW26-1 SVL - SIZO vvWest 1 Zaterdag 3e klasse D8-12 CDN - DOSC8-12 Jonathan - SVM Maartensdijk8-12 Delta Sports ‘95 FC - YFC15-12 Dalto - Delta Sports ‘95 FC15-12 YFC - Renswoude15-12 VVA ‘71 - Jonathan15-12 SVM Maartensdijk - ASC Nieuwland15-12 TOV - CDN15-12 Candia ‘66 - DOSC19-1 CDN - SVM Maartensdijk19-1 Jonathan - YFC19-1 Renswoude - Dalto19-1 Delta Sports ‘95 FC - Candia ‘6619-1 DOSC - TOV26-1 Delta Sports ‘95 FC - Renswoude26-1 Dalto - Jonathan26-1 YFC - ASC Nieuwland26-1 VVA ‘71 - CDN26-1 SVM Maartensdijk - DOSC26-1 Bloemenkwartier - VIOD Tienhoven26-1 Nita - AH ‘78 sc26-1 Vianen - KockengenWest 1 Zaterdag 4e Klasse H8-12 FZO - EDO (U)8-12 Eminent Boys - Bilt FC De8-12 Odin - DVSA8-12 Zeist - Odysseus ‘918-12 HMS - VSC15-12 DHSC - Zeist15-12 Odysseus ‘91 - Odin15-12 DVSA - Eminent Boys15-12 Bilt FC De - FZO15-12 VSC - EDO (U)19-1 FZO - DVSA19-1 Eminent Boys - Odysseus ‘9119-1 Odin - DHSC19-1 Zeist - HMS19-1 EDO (U) - Bilt FC De26-1 HMS - Odin26-1 DHSC - Eminent Boys26-1 Odysseus ‘91 - FZO26-1 DVSA - EDO (U)26-1 VSC - Bilt FC DeWest 1 Zaterdag 4e Klasse G8-12 SVMM - Focus ‘078-12 Hercules - JSV Nieuwegein8-12 DEV Doorn - Vliegdorp8-12 Bunnik ‘73 - Scherpenzeel8-12 Brederodes - SVP15-12 Brederodes - Woudenberg15-12 Scherpenzeel - DEV Doorn15-12 Vliegdorp - Hercules15-12 JSV Nieuwegein - SVMM15-12 SVP - Focus ‘0719-1 SVMM - Vliegdorp19-1 Hercules - Scherpenzeel19-1 Bunnik ‘73 - Brederodes19-1 Woudenberg - SVP19-1 Focus ‘07 - JSV NieuwegeinWest 1 Zaterdag 5e klasse b8-12 Elinkwijk - Bijlmer SV15-12 HSV ‘69 - SDW15-12 Zeeburgia - Elinkwijk19-1 HSV ‘69 - ElinkwijkWest 1 Zaterdag 5e Klasse C8-12 DVSU - VVOO8-12 Voorwaarts U - DWSM8-12 Musketiers - OSM ‘758-12 Maarssen - Baarn SV8-12 Sterrenwijk - OSO15-12 Sterrenwijk - Maarssen15-12 OSM ‘75 - Voorwaarts U15-12 DWSM - DVSU15-12 OSO - VVOO19-1 DVSU - OSM ‘7519-1 Voorwaarts U - SEC19-1 Maarssen - OSO19-1 VVOO - DWSMZuid 1 Zaterdag 4e Klasse C8-12 Lekvogels - Noordeloos15-12 Lekvogels - EMMA SC26-1 Lekvogels - SVWWest 1 Zaterdag 4e Klasse F8-12 VIOD Tienhoven - Kockengen8-12 Lopik SV - Nita8-12 VVJ - Vianen15-12 Bloemenkwartier - Lopik SV15-12 VOP - VIOD Tienhoven15-12 Kockengen - AH ‘78 sc15-12 Vianen - Posthoorn De19-1 VIOD Tienhoven - Nita19-1 Lopik SV - VVJ19-1 Posthoorn De - Kockengen26-1 VVJ - Hees


tot februariLandelijK Zondag Hoofdklasse A9-12 Argon - Westlandia9-12 Omniworld FC - Elinkwijk16-12 Argon - Türkiyemspor Amsterdam FC16-12 DWS afc - Elinkwijk27-1 Elinkwijk - AFC27-1 VVSB - ArgonWest 1 Zondag 1e klasse A2-12 Hercules - AFC ‘342-12 Blauw Wit Amsterdam FC - Breukelen FC9-12 Breukelen FC - Hercules16-12 Stormvogels Telstar - Breukelen FC16-12 Hercules - Hilversum FC20-1 Quick 1890 AFC - Hercules20-1 Breukelen FC - KFC27-1 EDO hfc - Breukelen FC27-1 Hercules - JOS/WatergraafsmeerWest 1 Zondag 2e klasse B9-12 Pancratius - Kampong9-12 VVIJ - SO Soest16-12 VVIJ - RODA ‘23 rksv16-12 Kampong - NVC20-1 Sporting Martinus - VVIJ20-1 Onze Gezellen - Kampong27-1 VVIJ - Almere SV27-1 SO Soest - KampongWest 1 Zondag 3e klasse D9-12 Victoria - UVV9-12 DHSC - Meern De9-12 CDW - Vecht De9-12 Hoogland - Houten9-12 PVCV - SDO9-12 Bilt FC De - Brederodes16-12 Bilt FC De - PVCV16-12 Houten - CDW16-12 Vecht De - DHSC16-12 Meern De - Victoria16-12 Brederodes - UVV13-1 PVCV - Houten13-1 Hoogland - UVV20-1 UVV - Meern De20-1 Victoria - Vecht De20-1 DHSC - Houten20-1 CDW - SDO20-1 Hoogland - Bilt FC De20-1 PVCV - Brederodes27-1 PVCV - Hoogland27-1 Bilt FC De - CDW27-1 SDO - DHSC27-1 Houten - Victoria27-1 Vecht De - UVV27-1 Brederodes - Meern DeWest 1 Zondag 4e klasse G9-12 Maarssen - Rivierwijkers9-12 Vriendenschaar - Vreeswijk9-12 UTS - Laren ‘999-12 DWSV - SVF9-12 Hertha - MSV ‘199-12 OSM ‘75 - JSV Nieuwegein16-12 OSM ‘75 - Hertha16-12 MSV ‘19 - DWSV16-12 SVF - UTS16-12 Laren ‘99 - Vriendenschaar16-12 Vreeswijk - Maarssen16-12 JSV Nieuwegein - Rivierwijkers20-1 Maarssen - Laren ‘9920-1 Vriendenschaar - SVF20-1 UTS - MSV ‘1920-1 DWSV - OSM ‘7520-1 Hertha - JSV Nieuwegein20-1 Rivierwijkers - Vreeswijk27-1 Hertha - DWSV27-1 OSM ‘75 - UTS27-1 MSV ‘19 - Vriendenschaar27-1 SVF - Maarssen27-1 Laren ‘99 - Rivierwijkers27-1 JSV Nieuwegein - Vreeswijk9-12 DSO/Ultrajectum - Wasmeer16-12 DSO/Ultrajectum - SMVC Fair Play16-12 KVVA - Zwaluwen Utrecht 191116-12 Schalkwijk - Baarn SV20-1 Zwaluwen Utrecht 1911 - HVC20-1 Amsvorde - DSO/Ultrajectum20-1 SMVC Fair Play - Wasmeer20-1 Scherpenzeel - Schalkwijk27-1 SMVC Fair Play - Amsvorde27-1 DSO/Ultrajectum - VVZA27-1 APWC - Zwaluwen Utrecht 191127-1 Wasmeer - SchalkwijkWest Zondag 5e klasse G9-12 Nederhorst - Kismet9-12 BFC - Magreb ‘909-12 Zebra’s De - Voorwaarts U9-12 Batavia ‘90 - Sporting ‘709-12 VSC - Goy ‘t16-12 Kismet - Batavia ‘9016-12 Sporting ‘70 - Zebra’s De16-12 Voorwaarts U - PVC16-12 Goy ‘t - Magreb ‘9016-12 VSC - Nederhorst20-1 Nederhorst - Goy ‘t20-1 BFC - Voorwaarts U20-1 PVC - Sporting ‘7020-1 Zebra’s De - Kismet20-1 Batavia ‘90 - VSC27-1 VSC - Zebra’s De27-1 Kismet - PVC27-1 Sporting ‘70 - BFC27-1 Voorwaarts U - Magreb ‘90West 1 Zondag 5e klasse H9-12 SCH ‘44 - Achterveld9-12 Patria - HDS9-12 Veenendaal - Odijk9-12 Hooglanderveen - Zeist9-12 Faja Lobi - Aurora16-12 Faja Lobi - Hooglanderveen16-12 Zeist - Veenendaal16-12 Saestum - Patria16-12 HDS - SCH ‘4416-12 Aurora - Achterveld20-1 SCH ‘44 - Saestum20-1 Patria - Odijk20-1 Veenendaal - Faja Lobi20-1 Hooglanderveen - Aurora27-1 Zeist - Patria27-1 Odijk - SCH ‘4427-1 Saestum - Achterveld27-1 Aurora - HDSWest 1 Zondag 6e klasse D9-12 Overamstel - HSV ‘699-12 Oranje Wit Elst - Vianen9-12 VVUA Ardahanspor - Forza Almere9-12 Hoograven - RUC9-12 Austerlitz - ASV ‘6516-12 RAP - Austerlitz16-12 ASV ‘65 - VVUA Ardahanspor16-12 RUC - TABA afc16-12 Vianen - HSV ‘6916-12 Oranje Wit Elst - Hoograven20-1 Austerlitz - RUC20-1 Hoograven - Vianen20-1 HSV ‘69 - Forza Almere20-1 VVUA Ardahanspor - RAP27-1 Oranje Wit Elst - Austerlitz27-1 Vianen - Forza Almere27-1 Hoograven - TABA afc27-1 ASV ‘65 - HSV ‘6927-1 RUC - VVUA ArdahansporWest 1 Zondag 4e klasse H9-12 Zwaluwen Utrecht 1911 - Schalkwijk9-12 SMVC Fair Play - APWC


Utrechter Koos Meinderts(54) maakt in 1983 methet kinderboek Mooi meegenomenzijn debuut alsschrijver. Zijn boeken vallenmeerdere malen in de prijzen.Voor Keizer en de verhalenvaderontvangt hij in2003 een Vlag en Wimpel.In februari 2007 is de premièrevan de musical DeSnoepwinkel van Zevensloten,naar het gelijknamigekinderboek van Meinderts.De meeste boeken vanKoos Meinderts zijn geïllustreerddoor zijn vrouwAnnette Fienieg.AfgekeurdHet ergste wat er kan gebeurenIs vandaag ook echt gebeurdIk zag zojuist op teletekstDat het veld was afgekeurd.Ik kon het bijna niet gelovenHad ik me vergist misschienIk belde snel dus naar de leiderHelaas, ik had het goed gezien.Voor me ligt een lange legeVoetballoze zaterdagIk heb zin om hard te vloekenen te doen wat absoluut niet mag.KoosLeven als een profEindelijk was het zover, met de E1/E2 vanElinkwijk op voetbalkamp, in Valkenswaardmet John’s Soccer School Na een uur rijdenkoffers uitpakken kijken wie boven ofonder ging liggen, want er waren stapelbedden. Ik ging boven liggen, niet slim bekeken,haha.Door Romé TerbeekNa een uitgebreide uitleg over gezond eten,moesten we een profcontract onderteken waariniedereen beloofde gezond te eten, op tijd naarbed te gaan, goed te luisteren naar de traineren positief bezig te zijn met de sport. Als dankkregen we een tenue en een mooie bal.Op het voetbalcomplex kregen we anderhalf uurdurende techniektraining. Pffff, viel niet mee.Na een douche en het avondeten, kon de wedstrijdNederland-Roemenië eigenlijk niet boeien.De chips en Gatorade, de airhockey-tafel en depooltafel waren veel leuker.Om een uur of tien naar bed maar nog niet slapen,haha. De begeleiding kwam regelmatig controleren.En zodra ze weg waren, gingen wij hunbespioneren. Zaten ze aan de sinas en cola tezingen met het Urker Mannenkoor!Na een goede nachtrust en ontbijt om negenuur nog snel even naar de airhockey-tafel voorde training zou beginnen. De schaar bijgeschaafden de Zizou, de Cruijffie en nog meer bewegingengeleerd. Uitrusten na de lunch? Niet dus,gauw naar de pooltafel. ’s Middags speelden wehet toernooi World Cup. Iedereen was best welmoe, maar er waren prijzen te winnen: tassen,trainingspakken van Nike en een bal van oranje.Na de prijsuitreiking gingen we moe en voldaannaar huis. Het was echt een tof weekend. Ik hoopecht dat we dit elk jaar gaan doen. Alle jongensvan de E1/E2 van Elinkwijk bedanken de sponsors,John’s Soccer School en alle begeleiders.Zoals de poes een doodschop gevenHet is allemaal jouw schuldHet lucht wel op, maar de leegteIs bij lange na niet opgevuld.Wat moet ik met mezelf beginnenIk heb me zelden zo verveeldIk ga slapen en word pas wakkerAls er weer een wedstrijd wordt gespeeld!Meer Koos:- Kerstvoorstelling met Victor Frederik en De Herberg- De Vuurtoren op nummer 8 in jeugdboeken Top-10- De Vuurtoren 750 keer bekeken op YouTub- Nieuwe prent van de maand Annette Fienieg. Van alleUtrechtprenten wordt een boekje gemaakt met tekstenvan Koos.Kijken dus op: www.meinderts-fienieg.nlRomé Terbeek heeft een contract getekend met John Manschot (links) en ontvangt een shirt en bal.


Pupil van de maandProfielNaam: Jordy EilandGeboortedatum: 15-01-1996Positie: middenveldClubs: APWC, Ajax, Spakenburg, FC UtrechtDoor Adem ÖzkanWat is je grootste droom?Profvoetballer worden en in het Nederlands Elftal spelen.En als je geen profvoetballer wordt?Pooeeh, dat weet ik echt niet. Of toch: werken op mijn vaders werk, bijServa.Wie heeft je ontdekt?Ed van de Brom, bij APWC. Thuis hoorde ik dat ik mocht mee trainen metAjax! Blij dat ik was. Daarna, toen ik bij Spakenburg speelde, werd ik gescoutdoor iemand in een Phanos trainingspak.Wat ging er mis bij Ajax?Wagenziekte. Ik speelde bij de E2/E3-selectie, maar werd vaak ziek in de auto.Na lang nadenken, een paar dagen, besloot ik te stoppen. Het ging gewoonniet meer. Nu, bij FC Utrecht, heb ik er gelukkig geen last van. Is veel minderkilometers rijden.Hoe combineer je voetbal en school?Lastig, vooral voor mijn vader. Als ik van school kom, heb ik nog een kwartierom te eten en me om te kleden. Dan is het vertrekken richting SportparkZoudenbalch.En dan lekker trainen; wat is het leukst?Techniek en loopoefeningen. Het lopen omdat ik het zelf wil verbeteren. Ikverlies nog te vaak duels op kracht.Wat zijn je sterke punten?Techniek aan de bal, al wil ik ook mijn linker verbeteren. Dat zal ik later nodighebben.Nog meer dat beter kan?Mijn handelingssnelheid, om sneller uit de voeten te kunnen, en mijn fysiek.De trainers leggen alles heel duidelijk uit. Robert Roest vind ik een goedetrainer omdat hij altijd de zwakke punten naar bovenhaalt. Ik krijg ook huiswerkmee. Dan helpt mijn vader me. Leuk voor mij, en leuk voor hem.Wie is de beste voetballer?Bij FC Utrecht is het Sânmartean. Van Nederland Dirk Kuyt en van de helewereld Cristiano Ronaldo.En jouw beste moment?Tegen Ajax. Een solo langs drie spelers en met mijn punt laag in de hoek.Foto: rene vd laanDeel 4Tonnie van BastveenKleedkamerhumorOp zijn zevende jaar heeft Tonnie van Bastveen al een vaste plaats verworven inde D1 van Utrechtse Boys. De medespelers van Tonnie zijn vaak vier jaar ouder.Alleen John van Louw-Loenen is meegegaan met Tonnie naar de D1.Op woensdagmiddag voor de training zijn de spelers van de D1 zich aan hetomkleden voor de training. Plotseling zegt de stevige verdediger Marco tegenTonnie: ,,Hee, Tonnie, ik heb hier een pakketje dat je moeder heeft afgegevenvoor je.” Verbaasd pakt Tonnie het pakketje aan en scheurt het papier eraf. Eengroot pak luiers komt tevoorschijn. Het hele team ligt dubbel. Ook zijn vriendJohn van Louw-Loenen schatert van het lachen. Tonnie laat zich niet kennen enzegt, terwijl hij de pak luiers in zijn tas stopt: ,,Ja lach maar, ik zal jullie straksop het veld wel even een poepie laten ruiken.” Het is even stil. Dan vliegt dedeur van de kleedkamer open. Trainer Eppo de Kip komt binnen gestormd meteen vel papier. Eppo is helemaal opgewonden. ,,Jongens, ik heb geweldig nieuws.We zijn uitgenodigd om een voorwedstrijd te spelen bij FC Utrecht tegen HSVHamburg. Het is een wedstrijd voor de UEFA Cup. Is dat niet Fantaaastisch!”Het hele elftal juicht en de spelers dansen door de kleedkamer.Een paar dagen later is het zover. De bravoure na het bekend maken van deuitnodiging is verdwenen en de spelers zitten klappertandend en knieënknikkendvan de zenuwen in de kleedkamer. Ook John van Louw-Loenen zit meteen trillend lipje verdwaasd voor zich uit te kijken. Alleen Tonnie zit er rustigbij. Hij roept nog eens ‘ach, het is maar een spelletje’, maar daar wordt niet omgelachen. Tonnie kan niet wachten tot de wedstrijd begint. Dan neemt trainerEppo de Kip het woord. ,,Jongens, je kan met voetballen winnen, verliezen of gelijkspelen. Wat gaan wij doen vanavond? Het is even ijzig stil. Dan roept Tonnie,,Winnen natuurlijk!” Na een seconde stilte roept ook de rest: ,,Winnen!” Despelers van Utrechtse Boys D1 willen nu direct het veld op. ,,Hohoho, hebbenwe het al over de tactiek gehad vanmiddag?” De jongens gaan mopperend weerzitten. Dan neemt Eppo weer het woord: “Ik heb de tegenstander bestudeerden ik heb de volgende tactiek. Alle ballen op Tonnie!”Even later staan de spelers in de tunnel te wachten tot ze het veld op mogen.Ze horen de herrie van het publiek in het uitverkochte stadion. De spanningslaat weer toe en John van Louw-Loenen laat van de zenuwen een knetterendescheet. Tonnie, die vlak naast hem staat, zegt langs zijn neus weg: ,,Hee, John alsje het niet redt, ik heb in mijn tas nog wel een pak luiers.” John kijkt ‘m vernietigendaan. Tonnie moet nog lachen als ze het veld op mogen. Hij let even nietgoed op en struikelt, zijn enkel klapt lelijk dubbel. Tonnie gilt van de pijn en Eppokomt toegesneld. Hij ziet direct dat Tonnie onmogelijk kan spelen. Hoofdschuddendkijkt hij naar de enkel. Trainer Eppo gebaart tegen Adriaan de Coo dat hijzijn trainingsjack moet uitdoen om in te vallen.Het zelfvertrouwen van het elftal loopt leeg als een ballon. Zonder Tonnie zijnze een stuk minder goed. In de eerste helft bakken de Utrechtse Boys er nietveel van. Er wordt slecht gevoetbald en hoe hard Eppo ook schreeuwt, deUtrechters worden van de mat gespeeld. Tonnie moet lijdzaam toezien terwijlhij een kletsnatte spons op zijn enkel drukt. Als de scheidrechter voor rustfluit, heeft keeper Hans van Harmelen van de Utrechtse Boys al vijf keer moetenvissen. Terneergeslagen lopen de spelers naar de kleedkamer. Tonnie looptdirect naar de trainer en zegt: ,,Mag ik er de tweede helft toch in. Het gaat aleen stuk beter. Door die spons is de pijn weg”. Trainer Eppo kijkt Tonnie eensgoed aan…Lees volgende maand meer: komt Tonnie in het veld en kan hij deze enormeachterstand van de Utrechtse Boys goedmaken? Door Bart en Ben.


38 DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 CROSSPASSwww.rondomvoetbal.nlRondomvoetbal.nl groeit gestaagHet aantal leden en unieke bezoekersvan www.rondomvoetbal.nlgestaag. Meer dan 1200voetballiefhebber, vriendenen familie registreerden zichinmiddels en na wedstrijddagenschiet de teller aan uniekebezoekers ver over de 2000.DHSC is nog steeds de club metde meest geregistreerde leden,namelijk 71. Elinkwijk volgtop redelijke afstand met 37leden. Over FC Utrecht zijn demeeste nieuwsberichten (111)geplaatst, maar het voelt dehete adem van fusieclub DHSC(105) in de nek. Nog even hoehet werkt.Wie wil, kan met verslagen overzijn club, inclusief foto´s, eengroot Utrechts voetbalpubliekbereiken en wellicht zo naarde eigen wedstrijden lokken.Oud-ploeggenoten en Utrechtsevoetbalvrienden terugvindenen berichten uitwisselen, wasnog nooit zo makkelijk. Via uweigen e-mailaccount ziet u of er´berichten´ voor u klaar staan.RegistratieU begint met een registratie. Inde linkerkolom van de homepagevindt u de button. Vervolgensvult u een eigen profielin, met uw naam, club enfunctie. Nog een wachtwoordkiezen, en onthouden, en ukunt al berichten versturen enreageren op artikelen. Eenmaalgeregistreerd – denk aan uwfoto - kunt u andere gebruikersuitnodigen uw ‘website-vriend’te worden. Dat is de makkelijkstemanier om elkaar steedssnel te vinden.VerslaggeverOm artikelen te schrijven ente publiceren, heeft u rechtennodig als (club)verslaggever.U klikt als - geregistreerdgebruiker - op ‘administratie’(menu in linkerkolom). Danklikt u op schrijf een artikel(menu in rechterkolom) envervolgens kunt u het verzoekindienen. De meeste ´gebruikers´zullen in eerste instantieals clubverslaggever functioneren.Alle clubnieuwtjes enberichten verschijnen dan opde clubpagina. Heeft u rechtenals regioverslaggever aangevraagden gekregen, dan kuntu ook berichten/artikelen opde homepage plaatsen. Foto´sbij een geschreven artikel zijneenvoudig te uploaden. Zemogen echter niet groter dan3 MB zijn. Een beeldverslag isdus ook mogelijk.DommetjesSchrijven en lezen in de voetbalcommunityvan RondomVoetbal draait niet om geld,maar om waardering. Waarderingvoor mensen en voorartikelen.Waardering voor de persoon,om wat voor reden dan ook,gaat in Dommetjes. Vindt u datiemand bij uw club of iemandanders binnen het Utrechtsevoetbal iets heeft gedaan datextra waardering verdient, dankunt u hem of haar met eenhoeveelheid Dommetjes belonen(maximaal tien per dag).Hoe langer u als gebruiker bentaangemeld op de website, hoemeer Dommetjes/waarderingspuntener door u te verdelenzijn. Het klassement van demensen met het meeste aantaldommetjes vindt u rechts op depagina.Waardering voor artikelengebeurt met sterren. Hetgemiddelde maakt duidelijkin hoeverre de ´community´blij is met de bijdrage van dezeauteur. U kunt variëren van ééntot vijf sterren. Rechts bovenaanop de homepage ziet u demeest populaire artikelen; eenklassement dat is gebaseerd opaantal keren dat het is gelezenin combinatie met de gemiddeldewaardering.Complex TestIedere maand beoordeeltRonDom Voetbal het complexvan een amateurverenigingin de regio aan de handvan een aantal vaste criteria,uitgedrukt in balletjes. Dezemaand bezocht Remco Faasenhet terrein van FC De Bilt,op zondag 2 december.Naam:Sportpark Weltevreden is de naamvan het terrein van FC De Bilt endat klinkt op het eerste gehoor alseen mooi gevonden naam, die herinneringenoproept aan een vergaderinglang geleden toen mannenin grijze pakken in een filosofischebui de opties voor hun terrein derevue lieten passeren. Totdat blijktdat het adres van het sportparkWeltevreden 1 is. Weg is de romantiek.Ligging:FC De Bilt heeft een complex dataan de rand van De Bilt ligt, nietver van Bilthoven, Groenekan,Utrecht en de rijksweg A27. Hetparkeerterrein lijkt wat te kleinvoor zo’n grote vereniging en staatop deze zondagochtend al helemaalvol. Wel zijn er speciale invalidenparkeerplaatsen:een pluspunt.Vanaf Utrecht Centraal stoppende streekbussen 52 en 77 bij dehaltes ‘Tunneltje De Bilt’ en ‘AlfredNobellaan’. Vanaf station Bilthovengaat de reis met streekbussen 58en 77 naar halte ‘Groenekanseweg’.Velden:Sportpark Weltevreden biedtplaats aan zeven velden en eentrainingsveld. Het hoofdveld heefteen kleine tribune aan de langezijde waar over vijf rijen een aantalstoeltjes en banken staan. Aande overkant is een lange bank geplaatst.Een deel van de kantinebiedt perfect zicht op het veld. Dekwaliteit van de velden is zoals jedie van een amateurclub verwacht.Opvallend is dat een kunstgrasveldontbreekt.Kleedkamers:De kleedkamers van FC De Biltzijn lekker groot, met twee langebanken aan weerszijden en eengrote, aparte doucheruimte. Nietsop aan te merken.Kantine:Ingericht als een Engelse pub is ditde mooiste kantine tot nu toe indeze test. De kantine heeft eenwarme, gezellige uitstraling metMijn clubwonder heten. John wisselt de meest fantastischereddingen af met vreemde blunders, vooralballen die laag over de grond gaan. John heeft dekwaliteit om ruzie te maken als VVOO 3 ruimvoor staat. Dan klopt het wisselbeleid van deleider niet, of heeft iemand vergeten de bordjesom te draaien, waardoor de 4-0 niet wordtveranderd in 5-0. Het klinkt misschien vreemd,maar in een lege zaal op vrijdagavond om 22.00uur, ergens in Overvecht, voor 1 toeschouwer(een verveeld kijkende Sporthalbeheerder),kunnen ook hele prachtige dingen gebeuren. Zois spits Arnoud tot de meest gekke schijnbewegingenin staat. Zo gek zelfs, dat als hij die ineen restaurant zou doen, er twee obers tegenelkaar op zouden lopen.Centrumspits Jasper is de sensatie van de 6eklasse, en Rondom Voetbal zou ernstig moetenoverwegen om hem de volgende keer met eenaktiefoto op de omslag te zetten. Jasper is teherkennen door zijn behoorlijke omvang, maartegelijkertijd door zijn zeer kleine draaicirkel.Menig tegenstander verheugt zich op eenmakkie tijdens de warming-up, als Jasper dezaal in komt lopen. Jasper speelt echter driewedstrijden: één met de bal, één met zijn medespelersen één met zijn tegenstander. Overigenshaalt Jasper gemakkelijk een gemiddelde vanvier goals per wedstrijd. Vedette Gert heeft eenernstige berisping gekregen. Gert presteerthet om in maart 2008 vader te worden, juistin een cruciale fase in de 6e klasse. Dat doenwe bij VVOO 3 niet. Bruiloften en geboortesdienen buiten het seizoen plaats te vinden. Gertheeft in het begin van het seizoen ook al eenaantal wedstrijden gemist. Zijn voorstel om detopscorer te bepalen bij een gemiddeld aantalgescoorde goals werd door Jasper getorpedeerd.Blijft de balverliefde Edwin over. Edwincombineert een prachtige techniek aan een ontzettendnaïeve speelwijze. De wedstrijd is voorEdwin geslaagd als hij minimaal 1 tegenstanderper wedstrijd door de benen heeft gespeeld. Totgrote ergernis van spits Jasper, die een grootvoorstander is van snel combinatiespel. Tochslaagt Edwin regelmatig in zijn opzet, waardoorhij nu al van een geslaagd seizoen kan spreken.Mocht u inmiddels geïnteresseerd zijn, dan bentu uitgenodigd deze zeer lokale helden eens livete komen bekijken. Het zou ook kunnen zijn datu in april/mei 2008 een huifkar door Utrecht-


DECEMBER 2007 • JAARGANG 1 • NUMMER 4 39Het shirtDoor Hans van EchteltHans van Echtelt (64) heeft 41 jaarsportjournalistiek bedreven in hetUtrechtse. Eerst als verslaggever vanHet Centrum en sinds 1971 in dienstvan het Utrechts Nieuwsblad. In 1979fluit hij vooral wedstrijden, de afgelopenjaren ook bij het G-voetbal.O ja, Hans haalde ook de eerste elftallenvan SVL en Brederodes.We zetten de klok ruim vijftig jaar terug: 30 januari1957. In stadion Bernabeu in Madrid zittenmeer dan 100.000 toeschouwers wanneerde Engelse scheidsrechter Leafe laat aftrappen.Onder de 22 spelers bevindt zich een nerveuzedebutant: Tonny van der Linden, die voorhet eerst het Oranje-shirt draagt. En dat tegenSpanje, een ploeg met wereldvoetballers als Kubala,Di Stefano, Suarezen Gento binnen de gelederen.Waarschijnlijk debeste ploeg ter wereld opdat moment.Tot de rust houdt Oranjeaardig stand, maar daarna wervelen de Spanjaardenover de Hollanders heen en winnen uiteindelijkmet 5-1. Tinus Bosselaar redt de eer uiteen strafschop maar Van der Linden komt nauwelijksaan de bal tegen de gelouterde Spaansedefensie. Hij kan doelman Ramallets slechts éénkeer bedreigen met een gericht afstandsschot.Geen wedstrijd dus om met veel voldoening opterug te kijken. Maar toch... een debuut in Oranjekan niet iedere voetballer je nazeggen.Het shirt dat Tonny van der Linden in 1957draagt, wordt lang gekoesterd. Maar op een bepaaldmoment wordt het geschonken aan deman die zoon Johnny langdurig behandelt aaneen chronische blessure. Wanneer eindelijk dekwetsuur genezen is, wordt het shirt uit dankbaarheidaangeboden. Het hangt enkele jaren ingelijstin de behandelkamer totdat de kleinzoonvan de therapeut het ziet hangen. Hij vraag of hijop de trainingen de show mag stelen met hetOranje-shirt en dat wordt toegestaan.Echtgenote Anneke is ontroerd door de gesteZo kan het gebeuren dat een jonge hockeypupilin het shirt van Tonny van der Linden op detrainingen van zijn club verschijnt. Dat gebeurt ineen reeks van jaren tot de voormalige vedettevan DOS zijn 75 e verjaardag gaat vieren. En zijnvrouw Anneke de wens uit zo graag weer in hetbezit te komen van het eerste Oranje-shirt vanhaar man. Maar waar is die trofee gebleven?Bij toeval werd ik de afgelopen maanden wegenseen knieblessure behandeld in dezelfde kamerwaar het shirt van Van der Linden ooit heeft gehangen.Het gesprek komt op de komende verjaardagvan de 24-voudige international en mijntherapeut verklapt dat hij weet waar het shirt isgebleven. Kleinzoon Beau van elf jaar heeft hettenue in bezit, maar draagt het nog steeds geregeldbij de trainingen. Therapeut Jack pakt meteenzijn mobiel om te informeren of het shirtaan de eerste eigenaar mag worden teruggeven.Dat mag.En zo kan het gebeuren dat Ton van der Lindenop zijn 75 e verjaardagnaast zijn biografie ook zijneerste shirt weer in bezitkrijgt. Hij tilt niet zo aannostalgie, maar echtgenoteAnneke is ontroerd doorde geste en stopt het shirt zorgvuldig in haartas.Wat een mooie dag is het geworden voor de bestespeler die Utrecht ooit heeft voortgebracht.Een mooie biografie met exclusieve DVD, eenerepenning van de stad uit handen van burgemeesterAnnie Brouwer. En als klap op de vuurpijlhet Oranje-shirt dat hij droeg op 30 januari1957. Als verrassing overhandigde Coen Moulijndie in Madrid pas zijn vierde interland speelde,het kleinood aan zijn debuterende teamgenootvan destijds. Zelfs het NOS-journaal laat de beeldenlandelijk zien. Het shirt is weer ‘thuis’...Van de site geplukt...RV-soap DHSC 2Voetbalclub DHSC heeft sindsseptember van dit jaar haareigen soap op www.rondomvoetbal.nl.Patrick de Ruijter,trainer van DHSC 2, gunt allelezers van Rondom Voetbal ditseizoen wekelijks een kijkjein de keuken van een leuk stel(jonge) gasten. Hoe vergaat hetde jongens die teleurgesteldzijn dat zij (tijdelijk) niet inaanmerking komen voor heteerste elftal? Hoe gaan zijhiermee om? Worden zij opgevangendoor de ‘oude garde’?Je kunt het mee beleven in desoap, gegoten in een formatinclusief terugblik, precieszoals in televisiesoaps. Hieronderde highlights.1 KennismakingIn de beginaflevering makenwe kennis met de trainer en zijnvragen over de spelers van zijnteam. Zal spits Nick Makaaynet als zijn befaamde naamgenootveelvuldig het net vinden?En hoe brengt spits Cliff Bendanonhet eraf? Zullen zijn spelersde verleiding van een winterslaapkunnen weerstaan?2 Nummer 14Niet voor iedereen behoort rugnummer14 vanzelfsprekendtoe aan Cruijff. In elk geval nietvoor Patrick de Ruijter, die zijneigen nummer 14 na een langeblessurestrijd weer mag verwelkomenin zijn team: MartinHeil. Op de eerste speeldagmoet de trainer al gelijk zijnteam omgooien. We lezen hoenummer 14 opvalt met schotenvanaf dertig meter en zijnkenmerkende schwalbe. Tochgaat de wedstrijd verloren. Pakthet team de belangrijkste lesvan vandaag op en realiserenzij zich dat zonder volledigeinzet weinig wedstrijden zullenworden gewonnen?3 CoachHet shirt met het magischenummer is zoek, maar tochwint het team van DHSC haareerste wedstrijd met maar liefst8-1. Met dank aan een ontketendeCliff Bendanon. Verderin deze aflevering de trainer alscoach, in gesprek met boze enteleurgestelde spelers, die inAmersfoort dan toch hun bestebeentje voor hadden gezet.Maar ook de eerste teleurstellingenvoor de trainer, die metmoeite zijn selectie rond krijgt.En wie is Barry de knuffel-Marokkaan ?4 TeambelangVandaag zien we vooral detrainer en het teambelang. Wathaalt hij allemaal uit de kast omzijn team tevreden te houden,hoe ver gaat hij om zijn teamoptimaal te laten functioneren?Natuurlijk in deze afleveringook taferelen van en rond dewedstrijd. Zoals een grensrechtermet duizelingen en MisterX die met zijn gedrag voorverdeeldheid zorgt in het elftal.Meer afleveringen lees je opwww.rondomvoetbal.nl metwekelijks een nieuwe aflevering.Ook is de soap live tebewonderen op sportparkThorbeckelaan te Utrecht.een zithoek en zelfs een bibliotheek.Er staat een tafelvoetbalspel,een tafeltennistafel, er hangendartsborden en tv’s. Ja, in de kantinevan FC De Bilt is het goed vertoeven.Koffie kost er een euro, bier1,30. De muziek klinkt op conversatieniveau.Broodje bal:Twee euro en twintig cent vooreen broodje bal is behoorlijk aande prijs. Dan moet de kwaliteit vande voetbalsnack wel heel goed zijn.Na een hap te hebben genomenblijkt het broodje van De Bilt eengoede subtopper te zijn. Hij komtuit de jus, is al gesneden en kan gratisin de mosterd worden gedoopt,maar is wel een beetje aan de drogekant.Toiletten:Andere clubs mogen een voorbeeldnemen aan de toiletruimte bij FCDe Bilt. Er zijn vijf urinoirs en tweetoiletten, de twee wastafels hebbenbeide een zeepdispenser en erhangt een apparaat om de handen tedrogen. Alleen de inrichting had weliets moderner gemogen, zeker vergelekenmet de smaakvolle kantine.Algeheel:FC De Bilt heeft een mooi,groot complex met een bijzonderaangename kantine.De prijzen zijn er goed, al is2,20 euro te veel voor eenbroodje bal. De parkeerplaatsis aan de kleine kant, maar hetcomplex is ook goed te bereikenmet het openbaar vervoer.Een bezoekje aan SportparkWeltevreden is dus al met albepaald geen straf.Mijn clubOvervecht ziet rijden. U moet dan inmiddelsgenoeg weten, VVOO 3 is dan gepromoveerdnaar de 5e klasse!ZEIST 277ZWALUWEN 1911 741Het verheugt ons zeer om Casper Coldenhoff,onze nieuwe verenigingsmanager aan u voorte stellen. Wij zijn er trots op en onze externepartners de gemeente Utrecht, NOC*NSF, deBSO Oog in Al en de VSU zeer erkentelijk, datCasper zijn komst is mogelijk gemaakt doorde financiële en inhoudelijke steun van dezepartners. Klasse! Casper is 32 jaar, woont inUtrecht en voetbalt bij Zwaluwen utrecht 1911in het 6e.De eerste drie maanden gaat Casper zichconcreet richten op:1. de Accommodatieontwikkeling (StartBuitenschoolse Opvang, commissie Beheer,afdeling Exploitatie ontwikkeling evenementenagendaen horecaplan)2. Het P&O-beleid: Ontwikkeling vrijwilligersbeleiden personeelsbeleid3. Sportontwikkeling: afstemming met Sportconnextionen overleg met de sportafdelingenover hun afdelingsontwikkelingsplannen4. Professionalisering & Ontwikkeling: Insamenspraak met de VSU mogelijkhedenonderzoeken voor een professioneel netwerkvan verenigingsmanagers in Utrecht.Bent u met uw club de volgendekeer ook (weer) van de partij?Stuur het clubnieuws naarmijnclub@rondomvoetbal.nlOm ook in de decemberkrant teverschijnen, moeten wij uw clubnieuwsuiterlijk 28 januari binnenhebben.


De besturen van onderstaande clubs wensen leden,supporters en sponsors prettige feestdagen en vooral eenAuroraSPORTIEF 2008 !Austerlitz Benschop BrederodesBunnik ’73CDNCDWDaltofc De BiltDe MeernDelta SportsDESTODe VechtDHSC ’04Domstad/MajellaDSO/UltrajectumDWSVEDOElinkwijkEminent BoysFaja LobiFocusFZOGeinoord‘t GoyHerculesAdview 15 jaar!IJFCHMSJSV NieuwegeinHoogravenKampongHoutenKismetKockengenLekvogelsLopikMagreb ’90MontfoortMSV ’19NitaOdijkOSM ’75PatriaPVCPVCVRUC SaestumSCH ’44Sporting ’70SterrenwijkSVFUTSUVVVIODVreeswijkVriendenschaarVSCVVIJ VVJ VVOO Zwaluwen Utr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!