Download productfolder

rth.nl
  • No tags were found...

Download productfolder

Met de DRILLBOX/MECHANICBOX kunt umet het schuifradsysteem met ketsplatentijdens een grondbewerking alle tussengewassen en mengsels daarvan zaaien.De machine kan eenvoudig ingesteld worden met een draaiknop voor de fijneinstelling en een hendel voor de grove instelling en is geschikt voor doseringvanaf 5kgzaad per hectare.Bladzijde 8en9pDRILLBOX, MECHANICBOXSeite 6-9pROTOSEEDERDe ROTOSEEDER is een „allrounder“ onder de zaaimachines. Vanwege de eenvoudigebediening, eenvoudige montage op vrijwel alle machines en brede inzetbaarheid isdeze zaaimachine een uiterst voordelig alternatief voor het inzaaien van uit productiegenomen grond, tussengewassen (groenbemesters) en ondervrucht.Pagina 6en72


BESTE ZAAITECHNIEKAANGEPAST AAN UW WENSENAls we willen dat de oogsten ook in de toekomst blijven voldoen aan onze steeds hoger wordende eisen zijngezonde en vruchtbare akkers een voorwaarde. Om de vruchtbaarheid van de grond te behouden of te verbeterenis een beplanting het hele jaar door zinvol. Dit kan vaak alleen bereikt worden door tussengewassen te zaaien.Ook voor het grasland nemen de eisen op het gebied van opbrengst en kwaliteit toe. Door intensief graslandbeheeris een natuurlijke regeneratie van weiland niet meer mogelijk. Daarom moet dit machinaal gebeuren.Het maakt niet uit of uondervrucht, tussengewassen of gras wilt zaaien, gras wilt overzaaien of slakkenkorrels wiltstrooien -wij bieden voor de meest uiteenlopende toepassingen en iedere bedrijfsgrootte de optimale oplossing.Graag adviseren wij uover hoe uuwzaaimachine optimaal kunt afstemmen op de machines die ualhebt, zoals eencultivator, onkruideg, schijveneg enz.pPNEUMATICBOXDe PNEUMATICBOX is een pneumatische zaaimachine.Deze zaaimachine kan snel en eenvoudig op elke anderemachine (onkruideg, cultivator enz.) gemonteerd worden.Hiermee kunnen alle gangbare zaadsoorten tot eenkorrelgrootte van ca. 5mmgezaaid worden. De doseerrolwordt aangedreven door een rubberwiel of getandloopwiel op de grond.P-BOX SPEEDDe P-BOX SPEED is gebaseerd opdePNEUMATICBOX diezich inmiddels bewezen heeft. Het enige verschil is deaandrijving van de doseerrol. Terwijl de doseerrol van dePNEUMATICBOX aangedreven wordt via een traplozeoliebadaandrijving door een rubberwiel of getand loopwielop de grond, wordt de doseerrol van de P-BOX SPEEDaangedreven door een elektromotor.Bladzijde 10 tot 21 Bladzijde 10-15 en 22-25p3


ROTOSEEDERPNEUMATICBOXP-BOX SPEED4DRILLBOX, MECHANICBOX


VEELZIJDIGETOEPASSINGSMOGELIJKHEDENTUSSENGEWASSEN ZAAIENOm uitspoeling van stikstof tegen te gaan, wordt het in de akkerbouw steeds interessanterom tussengewassen te zaaien. In beschermde waterwingebieden is dit vaak al verplicht.Tussengewassen moeten onmiddellijk na of tijdens de grondbewerking gezaaid wordenzodat gebruik gemaakt kan worden van de vochtige grond.DOORZAAIEN VAN GRAS EN KLAVER INBESTAANDE WEI- EN GRASLANDENDoor weersinvloeden en fouten tijdens het telen kan het evenwicht in een wei verstoordraken. Een niet-kerende verbetering van het grasland is een uitstekend alternatief ombetere weiden te verkrijgen.ZAAIEN VAN KLAVER OF GRASKLAVERMENGSELSIN GRAANWanneer graan het 3e of 4e bladstadium bereikt heeft, kan klaver gezaaid worden na1of2keer onkruid wieden. In de herfst of de winter kan een geslaagde klaveronderzaai inhet graan voor het ploegen voor zomergraan wel 100 kg stikstof binden. Groenbemestersna graangewassen zijn door de goede stikstofhuishouding zeer milieuvriendelijk.INZAAIEN VAN GRAS IN MAÏSHet gras wordt ingezaaid wanneer de maïs 20 -30cmhoog staat en voor de tweede keergeschoffeld wordt (of geschoffeld wordt na het wiedeggen). Na een succesvolle inzaai vangras in maïs kunt udevolgende voordelen verwachten:•Het perceel kan beter bereden worden tijdens de oogst en de bemesting•Onderdrukking van laat ontkiemende onkruiden•Stikstofbinding in de herfst, waardoor het mogelijk is om de drijfmest beterte benutten na de maïsoogst•Verbetering van de vruchtbaarheid van de grond•Minder gebruik van spuitmiddelenSLAKKENKORRELS STROOIEN (alleen mogelijk met ROTOSEEDER)Bij vochtig weer kunnen slakken zich goed vermeerderen en schuilhouden in de holleruimten in de grond. Met slakkenkorrels kunnen slakken indien nodig gericht bestredenworden5


ROTOSEEDERStandaarduitrusting ROTOSEEDER12 Velektrische aandrijving gevoed door eenvoudigeaansluiting op de trekkeraccuTraploze doseerinstelling en toerentalregelingCompacte en stabiele constructie en eenvoudige montageop de meest uiteenlopende machinesStrooischijf met verstelbare schoepen en speciale roerasvoor grassenGeleideplaten om de werkbreedte en werpkarakteristieknauwkeurig in te stellenKunststof voorraadbak van 90 lmet afsluitbaar deksel tegenvuil en regenwaterComfortabele en gebruiksvriendelijke besturing vanuit decabine3mkabel voor de stroomtoevoer van de accu naar debesturing6mstroomkabel van de besturing naar de zaaimachineVolledig gesloten membraantoetsenbord enbevestigingssteun voor de trekkercabineIn hoogte verstelbaar frame met montageconsole voortopstang en klemplaatLeegloopopening schroefbaarZeshoekige uitvoering voorraadbak garandeert een groterestabiliteit dan traditionele vormenSchroefbare dekseluitvoeringFrame met poedercoatingGebruiksaanwijzingOpties ROTOSEEDERMontagesteun voor onkruidegVerlengkabel 5mSensor voor de hydrauliekELEKTRONISCHEBESTURING „WORLD“•Traploze toerentalregeling•Digitale toerentalweergave•Toerentalcontrole en -meting garanderen eennauwkeurig constant toerental en zorgen ervoor datde werkbreedte niet verandert wanneer er minderzaad in de voorraadtank zit.•Zaadschuif „open“ en „dicht“ wordt ook door debesturing weergegeven•Automatische aanloop bij vastzittend zaad•Oppervlakteberekening•Meting bedrijfsspanning•Temperatuurcontrole•Bedrijfsurenteller•Mogelijkheid om verschillende talen te selecteren•Uitgerust met sensorbesturing voor automatisch openenen sluiten van de schuif bij het heffen oflaten zakken van de machine.Technische specificaties ROTOSEEDERType/elektronische besturingWerkbreedte* mHoogte/breedte/diepte cmInhoud tank literGewicht ca. KgROTOSEEDER WORLD 1 - 20 90/60/60 90 256* Afhankelijk van het type zaadTechnische specificaties en maten zijn een indicatie en niet bindend. Wijzigingen in de constructie en uitvoering voorbehouden.


ROTOSEEDERROTOSEEDEREENVOUDIG EN EFFICIËNTNAAR EEN VITALERE BODEMDe ROTOSEEDER is universeel inzetbaar en geschikt voor het inzaaien van roulerende of langdurig braakliggendegronden, tussengewassen, graszaad, ondergewassen, slakkenkorrels en soortgelijke korrels of fijn zaad.De zaaizaadhoeveelheid kan met de traploze doseerschuif snel en eenvoudig ingesteld worden afhankelijk vande beoogde doelstelling. Met het toerental van de strooischijf kan de werkbreedte ingesteld worden. Door zijnconstructie en werking biedt de ROTOSEEDER een uiterst voordelig alternatief om braakliggende gronden,tussengewassen (groenbemesters) en ondergewassen in te zaaien.Leegloopopeningom de voorraadbak snel eneenvoudig te legenVoor de besturing wordt een montagesteunmeegeleverd die eenvoudig en snelin de trekker gemonteerd kan worden.Frontaanbouw metmontageconsole voor topstang7


DRILLBOX MECHANICBOXDe montageconsoles die doormiddel van een tandkranshoekverstelbaar zijn, passen opbuizen van 60, 70, 80, 90 en 100 mm.StandaarduitrustingDRILLBOX /MECHANICBOXNauwkeurige zaaddosering door schuifradsysteemMontageconsoles die door middel van een tandkranshoekverstelbaar zijn, passen op buizen van 60, 70, 80, 90en 100 mmRoeras kan achteraf bijbesteld en net boven het zaaiwielgemonteerd worden (standaard bij MECHANICBOX)Groot loopwiel met twee lange metalen aandrijfcassettesVerdeelketsplaten met speciale vormPeilglas tot bodem voorraadbakVoorraadbak met deksel(geen zaadverlies tijdens het vullen)Deksel met bevestigingssysteemOpvangbak voor afdraaiproefSlijtvaste, elastische, milieuvriendelijke 2-componentenlakGebruiksaanwijzingDe afdraaibak kan ook gebruiktworden om de opening tevergroten.Opties DRILLBOX /MECHANICBOXRoerwerk (standaard bij MECHANICBOX)De arm van het loopwiel is in lengteverstelbaar. Het loopwiel waarborgtdoor zijn grote diameter van 600 mmook bij grote oneffenheden in degrond een nauwkeurige aandrijvingvan het schuifrad. Het toerental vanhet schuifrad kan door het verwisselenvan de aandrijfcassettes snel eneenvoudig veranderd worden.Korting op de prijs als een loopwiel niet nodig isExtra montagesteunen voor montage op andere machines(bij montage op een schijveneg raden we vanwege de grotetrillingen een extra montagesteun aan)Technische specificaties DRILLBOX /afstand tussen de zaaielementen 34 cmTypeWerkbreedte mBreedtevoorraadbakTransportbreedte Inhoud tank liter Uitlopen Gewicht ca. kgDRILLBOX 180 1,70 1,70 2,00 135 5 110DRILLBOX 200 2,04 2,04 2,28 160 6 120DRILLBOX 230 2,38 2,38 2,62 190 7 125DRILLBOX 260 2,72 2,72 2,95 215 8 145DRILLBOX 300 3,06 2,84 3,00 230 9 150Technische specificaties MECHANICBOX /afstand tussen de zaaielementen 17 cmTypeWerkbreedte mBreedtevoorraadbakTransportbreedte Inhoud tank liter Uitlopen Gewicht ca. kgMECHANICBOX 230 2,21 2,38 2,62 190 13 135MECHANICBOX 260 2,55 2,72 2,95 215 15 160MECHANICBOX 300 2,89 2,84 3,00 230 17 1658Technische specificaties en maten zijn een indicatie en niet bindend. Wijzigingen in de constructie en uitvoering voorbehouden.


DRILLBOX MECHANICBOXDRILLBOXMECHANICBOXMET EEN BETROUWBARE ZAAITECHNIEKDE BODEMSTRUCTUUR VERBETERENDe DRILLBOX/MECHANICBOX is geschikt voor montage op vaste grondbewerkingsmachines. Op eenvoudige enbetrouwbare wijze kunnen met het schuifradsysteem met ketsplaten tijdens het bewerken van de grond alletussengewassen en mengsels daarvan gezaaid worden. De zaaimachine kan eenvoudig ingesteld worden met eendraaiknop voor de fijne instelling en een hendel voor de grove instelling en is geschikt voor dosering vanaf 5kgzaad per hectare. Voor zaadmengsels is tegen een geringe meerprijs een roeras verkrijgbaar.Door de ketsplaten met speciale vorm wordt het zaad gelijkmatig verdeeld. De zaaimachine wordt aangedrevendoor een groot loopwiel met een metalen aandrijfcassette. De machine kan ook zonder loopwiel geleverdworden, ukrijgt dan korting op de prijs. Wanneer udezaaimachine via de rol van uw eigen machine aandrijft,is het mogelijk dat de kleinste zaaihoeveelheid groter is dan de aangegeven hoeveelheid door een eventueelkleinere roldiameter. Hoge hoeklassen aan de binnenkant van de voorraadbak voorkomen dat het zaad wegglijdten garanderen ook op hellingen een nauwkeurige dosering.De MECHANICBOX moet bij langzaam werkende machines (woeler, rotorkopeg...) en bij een lage montage ofvalhoogte gebruikt worden. De DRILLBOX daarentegen kan het best gebruikt worden bij snellere werksnelheden(cultivator, schijveneg...) en bij een montagehoogte vanaf ca. 70 cm.9


PNEUMATICBOXP-BOX SPEEDPNEUMATICBOXOp deze en de volgende vier bladzijden worden de technische details van zowel de PNEUMATICBOX als deP-BOX SPEED beschreven.Daarna volgt een gedetailleerde uitleg over de PNEUMATICBOX (vanaf bladzijde 16) en P-BOX SPEED(vanaf bladzijde 22).VOOR ELK ZAADTYPE DE JUISTE ROLWij beschikken over een uitgebreid programma doseerrollen die extra besteld kunnenworden. Standaard wordt een doseerrol met fijne vertanding en een doseerrol metgrove vertanding meegeleverd.Met de doseerrollen kunnen afhankelijk van de zaaihoeveelheid, werkbreedte enwerksnelheid een groot aantal verschillende zaadsoorten gezaaid worden (zie tabelop pagina 27).AFTAKASAANGEDREVENVENTILATOR10


PNEUMATICBOXP-BOX SPEEDP-BOX SPEEDNAUWKEURIGEPNEUMATISCHE ZAAIMACHINESMet onze pneumatische zaaimachines PNEUMATICBOX en P-BOX SPEED kunnen alle gangbare zaden enzaadmengsels tot een grootte van ca. 5mmgezaaid worden. Afhankelijk van de zaaihoeveelheid enwerksnelheid kan de machine eenvoudig afgesteld worden vanaf ca. 1kgtot 300 kg zaaizaad per ha.TWEE ELEKTRISCHAANGEDREVEN VENTILATORENDe lucht die het zaad naar de ketsplaten brengt,wordt afhankelijk van de benodigde hoeveelheidlucht opgewekt door een elektrische,hydraulische of aftakasaangedreven ventilator ofdoor een op de aftakas bevestigde ventilator.HYDRAULISCHEVENTILATORMECHANISCHE OP AFTAKAS GEMONTEERDEVENTILATOR11


PNEUMATICBOXP-BOX SPEEDTECHNISCHE DETAILSvan PNEUMATICBOX en P-BOX SPEEDMet de hendel wordt de afstand vande afstrijker op de korrelgrootte vanhet zaad afgestemd. De doseerrol kaneenvoudig zonder gereedschapvervangen worden.De plaat voor de afdraaiproefwordt standaard meegeleverd.Als de PNEUMATICBOX/P-BOX SPEED bijvoorbeeld op een EinböckGRASS-MANAGER van 9mofAEROSTAR met 6wiedvelden gemonteerd wordt,is een doseerrol met zes uitgangen en twee afsluitdoppen nodig.Standaard isdezaaimachine uitgerustmet acht uitlopen. Met specialedoseerrollen en afsluitdoppen kanmen het aantal uitlopen desgewenstverlagen en met verdeelstukkenverdubbelen (bv. 16uitlopen bij achtuitgangen).13


PNEUMATICBOXP-BOX SPEEDPNEUMATICBOXP-BOX SPEED15


PNEUMATICBOXEen buigzame aandrijfas, die met een flens aan een rubberwiel of getand loopwiel verbonden is, zorgt voorde krachtoverbrenging naar de traploze oliebadaandrijving die vervolgens de zaaias en roeras via een kettingaandrijft.Standaardaandrijving doorluchtbandwiel dat vast aan hetframe gemonteerd is.Optie: aandrijving door eenluchtbandwiel dat op een rolgedrukt wordt.Optie: pendelende loopwielaandrijvingmet omkering van de draairichtinggetand naloopwiel in plaats vanstandaarduitvoering16


PNEUMATICBOXPNEUMATICBOXWORTELS VERBETEREN DE BODEMSTRUCTUURTUSSENTEELTEN LONENAandrijving met omkering draairichting90° voor loopwiel (kangemonteerd worden bij standaardloopwiel en getand loopwiel).Een ketting met grote schakels enkettingspanner zorgt voor de krachtoverbrengingvan de traploze oliebadaandrijvingnaar de doseerrol enroeras.Eenvoudige instelling van de doseringmet een hendel.17


PNEUMATICBOXKOSTEN BESPAREN DE BODEM ONTZIEN HET MILIEU BESCHERMENWanneer ubepaalde delen van een perceel niet wilt inzaaien, kunt udekrachtoverbrenging van de buigzameas naar de aandrijving onderbreken door een steekbout te verwijderen aan de ingang van de aandrijving.Indien udit vanuit de stoel van de bestuurder wilt doen, is een elektrische hoeveelheidsinstelling tegenmeerprijs leverbaar waarmee udeinstelhendel van de oliebadaandrijving op 0kunt zetten.18


PNEUMATICBOXONDERTEELTEN IN GRAAN BIEDENVEEL VOORDELENBijvoorbeeld om de vruchtbaarheid van de grond te behouden of te verbeteren.Onderteelten binden stikstof, ondersteunen de onkruidbestrijding en beperken erosie.De elektrische ventilator wordt geleverd met een speciale kabelset met bedieningspaneel, die eenvoudig metklittenband in de trekkercabine bevestigd kan worden.Met het bedieningspaneel kunt udeelektrische ventilator vanuit de trekkercabine in- en uitschakelen.19


PNEUMATICBOXOpties PNEUMATICBOXStandaarduitrusting PNEUMATICBOXRoerasEigen zaaiwiel per slangMontagesteunAfdraaiplaat +afdraaibakStroomkabel met grote diameter voor aansluiting op detrekker voor machines met een elektrische ventilatorAandrijving met loopwiel (luchtband)Verdeelketsplaat met speciale vorm omtevoorkomen dathet zaad wegspringtBuigzame aandrijfas (lengte =2100 mm)Doseerrol met grove vertandingDoseerrol met fijne vertandingKijkglas voorraadbak en leegloopopening•3,00 mmachine met 1elektrische ventilator, 12Volt 13Ampère noodzakelijk•6,00 mmachine met 2elektrische ventilatoren, 12 Volt 26Ampère noodzakelijk•9,00 en 12,00 mmachines met mechanische ventilator enaftakasSlijtvaste, elastische, milieuvriendelijke 2-componentenlakGebruiksaanwijzingVerschillende montagesets voor Einböck cultivator, eg, enz.Stroomkabel met grote diameter en bedieningspaneelin de trekkercabine (voor overige trekkers)Hectareteller elektronischBuigzame aandrijfas 3000 mm i.p.v. 2100 mm langAskoppeling bij gebruik van twee aandrijfassenGrote tankinhoud (500 liter)Mechanische ventilator voor bevestiging op de aftakasMechanische ventilator met koppelingsasHydraulische ventilator (voorwaarde: Load Sensing System)Extra loopwielaandrijvingTerughoudplaat voor zwaar zaaizaadMechanische schokinstallatie voor sterk brugvormendzaaizaadOpstaptredenAandrijving door getand loopwiel in plaats vanstandaarduitvoeringAandrijving door luchtbandwiel dat op een rol gedruktwordt i.p.v. standaarduitvoeringSpeciale doseerrol met minder uitlopen dan bijvoorbeeldG, H, I(zie pagina 10)Elektronische bewakingsmodule „ETRONIC“(controle van de ventilator, zaaias, luchtstroom en niveauvoorraadbak, elektrische hoeveelheidsinstelling zaaizaad,hectareberekening enz.)Technische gegevens PNEUMATICBOXType/werkbreedteWerkbreedte totmax.*Inhoud tank literKetsplatenElektr.ventilatorenMech.ventilatoren Gewicht ca. Kg Doseerrollen**VentilatoraandrijvingPNEUMATICBOX 300 4.00 m 300 8 1 - 60 B, E 12V/13A voedingPNEUMATICBOX 600 6.00 m 300 8 2 - 70 C, E 12V/26A voedingPNEUMATICBOX 900 9.00 m 300 12 - 1 80 H, G aftakas 540 omw./min.PNEUMATICBOX 1200 12.00 m 300 16 - 1 90 D, F aftakas 540 omw./min.20* zie tabel pagina 27** zie foto doseerrollen pagina 10Technische specificaties en maten zijn een indicatie en niet bindend. Wijzigingen in de constructie en uitvoering voorbehouden.


PNEUMATICBOXSNELLE KIEMING, HOGE OPKOMSTBESTE OPBRENGSTDe elektronische bewakingsmodule „ETRONIC“ vergemakkelijktwerkzaamheden met de PNEUMATICBOX en kanmet een magneet in de trekkercabine bevestigd worden.Wat kan de ETRONIC?-Degezaaide hoeveelheid kan tijdens het rijdenelektrisch ingesteld worden.-Sensorbewaking van de ventilator(en), zaaiassen,luchtstroom, het niveau in de voorraadbak,hectareberekening van afzonderlijke percelen ende totale oppervlakte per dag.Ketsplaat met bovenplaatom te voorkomen dat hetzaad wegspringtDe elektronische hectaretellerberekent niet alleen het ingezaaideoppervlak maar geeft ookde snelheid weer. Dehectaretellerkan ook probleemloos achterafgemonteerd worden.21


P-BOX SPEEDNAUWKEURIG EN SLAGKRACHTIGMet het bedieningspaneel, dateenvoudig met een magneet in detrekkercabine kan worden bevestigd,kunt udeventilator en de elektrischeaandrijving in- en uitschakelen.De snelheid van de elektromotor endus ook van de doseerrol kanveranderd worden.De standaard meegeleverde sensorkan op het hydraulisch systeem van detrekker gemonteerd worden. Bij hetdraaien op de kopakker zorgt de sensorervoor dat de elektrische aandrijvingautomatisch in- en uitschakelt.Het is ook mogelijk om zonder sensorte werken.22


P-BOX SPEEDP-BOX SPEEDMODERNE ZAAITECHNIEKCOMFORTABELE BEDIENINGDe P-BOX SPEED is gebaseerd op de PNEUMATICBOX die zich inmiddels bewezen heeft. Het enige verschil is deaandrijving van de doseerrol. Terwijl de doseerrol van de PNEUMATICBOX aangedreven wordt via een traplozeoliebadaandrijving door een loopwiel op de grond, wordt de doseerrol van de P-BOX SPEED aangedreven dooreen elektromotor. Deelektronisch bewaakte elektromotor draait altijd op de door ugeselecteerde snelheid.Het maakt niet uit hoeveel weerstand de doseerwals van de roeras ondervindt (geen onnauwkeurige regelingmet een spanningsmeter).23


P-BOX SPEEDSPEED-TRONICGELIJKMATIG EN SNEL ZAAIENMet de P-BOX SPEED met „SPEED-TRONIC“ is het mogelijkom de gewenste hoeveelheid zaad per oppervlak ook bijeen wisselende snelheid constant te houden. De daarvoornoodzakelijke informatie over de snelheid kan verkregenworden via de 7-polige stekker, een wielsensor, gps- ofradarsensor.Daarnaast beschikt de „SPEED-TRONIC“ over:•Hectareberekening van afzonderlijke percelen en de totaleoppervlakte•Bedrijfsurenteller•Automatische afdraaifunctie•Weergave niveau in de voorraadtank (optie)•Eenvoudig menu (in verschillende talen)We bieden voor elk gebruiksconcept een geschikteoplossing.Opties voor SPEED-TRONIC7-polige stekker om de besturingsmodule op de trekker aante sluitenWielsensor voor diepteregelingswiel, loopwiel enz.Getand loopwiel met wielsensorSensor voor hefinrichtingSplitterkabel voor sensor -isnodig wanneer er met tweesensoren wordt gewerktRadarsensor met sensor voor de hefinrichting ensplitterkabelGPS-sensor met sensor voor de hefinrichting en splitterkabelVerlengkabels 5mvoor sensorenVerlengkabel van de machine naar de trekker 5mKabelset trekker, isnodig als er op de trekker geen 3-poligegenormeerde contactdoos aanwezig is of als deze te zwak is.Niveausensor voor voorraadtankStandaarduitrusting P-BOX SPEEDRoerasEigen zaaiwiel per slangMontagesteunAfdraaiplaat +afdraaibakStroomkabel met grote diameter en bedieningspaneelvoor de trekkerVerdeelketsplaat met speciale vorm omtevoorkomen dathet zaad wegspringtDoseerrol met grove vertandingDoseerrol met fijne vertandingKijkglas voorraadbak en leegloopopening•6,00 mmachine met 2elektrische ventilatoren, 12 Volt 26Ampère noodzakelijk•12,00 mmachine met mechanische ventilator en koppelingsasSlijtvaste, elastische, milieuvriendelijke 2-componentenlakGebruiksaanwijzingOpties voor P-BOX SPEEDVerschillende montagesets voor Einböck cultivator, eg, enz.Stroomkabel met sensor (voor de trekkercabine, voor overigetrekkers)Grote tankinhoud (500 liter)Mechanische ventilator voor bevestiging op de aftakasMechanische ventilator met koppelingsasHydraulische ventilator (voorwaarde: Load Sensing System)Terughoudplaat voor zwaar zaaizaadMechanische schokinstallatie voor sterk brugvormend zaaizaadOpstaptredenSpeciale doseerrol met minder uitlopen dan bijvoorbeeldG, H, I (zie pagina 10)Basisuitrusting „SPEED-TRONIC“Om de gezaaide hoeveelheid te regelen bij wisselenderijsnelheden (snelheidssignaal 7-polige stekker,wielsensor, gps- of radarsensor enz.)Technische specificaties P-BOX SPEEDType/werkbreedteWerkbreedte totmax.*Inhoud tank literKetsplatenElektr.ventilatorenMech.ventilatorenGewicht ca. kgDoseerrollen**VentilatoraandrijvingP-BOX SPEED 600 6.00 m 300 8 2 - 70 B, E 12V/23A voedingP-BOX SPEED 1200 12.00 m 300 16 - 1 90 D, F aftakas 540 omw./min.24* zie tabel pagina 27** zie foto doseerrollen pagina 10Technische specificaties en maten zijn een indicatie en niet bindend. Wijzigingen in de constructie en uitvoering voorbehouden.


P-BOX SPEEDZAADJEVOOR ZAADJEDe P-BOX SPEED is met namegeschikt voor montage opmachines waarbij het moeilijk iseen loopwiel te monteren, zoalsdat nodig is bij de PNEUMATIC-BOX.Bij de P-BOX SPEED moet echterwel de werksnelheid die voorafbij de afdraaiproef geselecteerdis, nauwkeurig aangehoudenworden. Anders verandert degezaaide hoeveelheid perhectare tijdens de werkzaamheden,omdat per minuut steedsdezelfde hoeveelheid gezaaidwordt, namelijk de hoeveelheiddie utijdens de afdraaiproefgeselecteerd hebt.Maar als de gezaaide hoeveelheidzich automatisch aan eenwisselende rijsnelheid moetaanpassen, kan de P-BOX SPEEDuitgerust worden met de„SPEED-TRONIC“-besturing. Metdeze besturing is het mogelijkom een snelheidssignaal teverkrijgen dat nodig is voor deregeling.MET SPEEDEEN BETEREOOGST


COMBINATIESVOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJKOnze universele zaaimachines zijn flexibel in gebruik en kunnen eenvoudigen snel gemonteerd worden op machines die ualhebt.Hier enkele voorbeelden van de PNEUMATICBOX en P-BOX SPEED uit depraktijk:PNEUMATICBOX26P-BOX SPEED


WELK ZAAIZAADVOOR WELKE MACHINE?Onderstaande lijst geeft een overzicht van welke zaden met welkemachine gezaaid kunnen worden.Wij adviseren ugraag over andere toepassingsmogelijkheden!ROTOSEEDERDRILLBOXMECHANICBOXPNEUMATICBOXP-BOX SPEEDVeldbonenBoekwijtSpeltErwtenFutterprofi KMGerstGrünlandprofi BGrünlandprofi NAHaverIncarnaatklaverHuttentutLijnzaadLupinenLuzerneKlaproosRadijsPhaceliaKoolzaadRoggeRode klaverRaapzaadSlakkenkorrelsMosterdSojabonenZonnebloemenWikkeTriticaleWitte klaverTarwemogelijk; afhankelijk van de werksnelheid en werkbreedtemogelijk tot 6 m werkbreedtevolgende wijzigingen moeten aan de machine aangebracht worden:• ventilator mechanisch of hydraulisch i.p.v. elektrisch• gebruik van een terughoudplaat• versterkte aandrijving (alleen bij PNEUMATICBOX noodzakelijk)niet mogelijk27


kbo 114306 Pu · 12/11 · 1000 NLEinböck GmbH & CoKGSchatzdorf 7A-4751 Dorf / PramAUSTRIATel: (+43) 7764 64660Fax: (+43) 7764 646685www.einboeck.atinfo@einboeck.at

More magazines by this user
Similar magazines