slim gemaakt - Wijktijgers

wijktijgers.nl
  • No tags were found...

slim gemaakt - Wijktijgers

SLIMGEMAAKT!IN DIT MAGAZINEWAT VIND JIJ SLIM GEMAAKT?NATUURHISTORISCH MUSEUMEEN DAG UIT HET LEVEN VAN...WORKSHOPJOURNALISTIEK & FOTOGRAFIEMAART 2012


VOORWOORDMet gepaste trots presenteren we de resultaten vandit magazine, dat door de inzet van velen, maarvooral door de kinderen van basisschool Het Plein,tot stand is gekomen. We hopen dat alle kinderendie aan de workshop hebben meegedaan het leuken leerzaam hebben gevonden.Stichting Hoedje van Papier gaat uit van kennis,talenten, creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoelvan kinderen en probeert deze eigenschappensamen met hen verder te ontwikkelen. Op dezemanier proberen we een steentje bij te dragen aande ontwikkeling van kinderen en te werken aan hunzelfbeeld en zelfvertrouwen.Met de medewerking van vele enthousiaste engoede workshopleiders is het gelukt dit project toteen succes te maken en hebben we de mogelijkhedengekregen met de kinderen reportages temaken van spannende plekken in en buiten dewijk en interviews te houden met belangrijke enberoemde mensen uit de wijk en de stad. Kortom,er is voor veel kinderen een nieuwe wereld opengegaan.We wensen je heel veel leesplezier!Het team van Hoedje van PapierDE REDACTIEVAN DIT MAGAZINESTELT ZICH VOOR...meester dirkIk ben meester Dirk en ik ben 34jaar. Ik werk als computerdocent.Ik vind mijn werk hartstikke leuk.Af en toe interview ik zelf ookmensen. Mijn droombaan is piloot.Mijn hobby’s zijn fitness, voetbalen tennis. Mijn lievelingseten is denasi goreng van mijn moeder.Juf EvelineIk ben juf Eveline en ik ben 27 jaar. Ikgeef lessen Journalistiek en Fotografievoor Hoedje van Papier. Ik interviewook wel eens iemand en ookmaak ik veel foto’s. Mijn hobby’s zijnkoken en reizen. Mijn lievelingseten isItaliaans; eigenlijk al het eten uit Italiëvind ik lekker!Soufian Door: JennoIk heb Souf geïnterviewd. Hij vondhet thema Slim Gemaakt leuk engoed. Hij vindt de botten van demens het meest slim gemaaktaan de mens. Hij wil later graagprofvoetballer worden. Als hijzijn eigen vliegtuig had, zou hij naar Marokkovliegen.jenno Door: SoufianJenno is een jongen van 10 jaar.Hij wil later graag profvoetballerworden. Hij zou graag naar deruimte willen gaan, net als AndréKuipers. Hij zou dan graag Jupiterwillen zien. Hoe raketten landenvindt hij erg slim bedacht.2malikaBij het thema Slim Gemaaktdenk ik aan de planeten. DePoolster is geen planeet maardat vind ik de mooiste ster. Ikzou graag willen leren of erleven is op Mars.sergio Door: BircanSergio vindt de kern van de aardeslim gemaakt. Van de mens vindtSergio de hersenen slim gemaakt.Sergio wil meer leren over deMelkweg. Later wil hij striptekenaarworden. Sergio wil niet deruimte in. Hij wil niet naar eenplaneet, ook al mocht het. Hij gaat liever naarBrazilië met vakantie.


mohamedIk ben Mohamed, ik ben 12 jaarjong. Ik wil later huizen maken. Ikwil later ook naar een andere planeet,naar Mars of Jupiter, en danterug naar huis of naar Marokko.dhiradjIk heb Dhiradj (mezelf) geïnterviewd.Dhiradj is 10 jaar, hij isgeboren op 18 augustus 2001. EnDhiradj weet van zichzelf niet wathij later wil worden. Wel zou hijgraag een keer naar Amerika metvakantie gaan. Ook zou hij meerwillen leren over hoe de wereld is ontstaan.milaIk vind mezelf slim gemaakt inde wereld. Slim gemaakt aan demens vind ik dat mensen kunnenbewegen. Ik wil in dit thema nogleren wie de eerste raket heeft gemaakt.Ik wil dierenagent wordenals ik later groot ben. Ik wil nietnaar de ruimte toe en ik wil nogwel een keer naar Italië, maar ik ben er wel aldrie keer geweest, en één keer naar Marokko.bilalIk ben Bilal en ik ben 10 jaar oud.Ik vind in de wereld de computersslim gemaakt. Ik vind ook de hersenenslim gemaakt. Ik wil lerenbinnen dit thema hoe gebouwenworden gemaakt. Ja, ik wil ooknaar de ruimte reizen net als André Kuipers. Ikwil graag een keer naar Venus en Mars reizen.Ik wil ook graag weer een keer naar Parijs.Amina Door: AhlemAmina vindt mensen slim gemaaktin de wereld. Amina vindt aan demensen dat de organen ook slimzijn gemaakt. Amina zou meer willenweten over wie de eerste raketheeft gemaakt. Ze zou graag laterkapster willen worden. Ook zouze graag net als André Kuipers naar de ruimtegaan, maar dan naar Jupiter. Amina gaat graagnaar Marokko en Frankrijk als ze vakantieheeft.ziadIk ben Ziad, ik ben 10 jaar oud.Ik heb meester Dirk geïnterviewd.Ik vind de aarde slimgemaakt. Ik zou graag leren hoeraketten landen. Als ik ooit naarde ruimte ga, dan zou ik naarMars gaan. Ik wil later graagadvocaat worden. De leukstelanden vind ik Marokko en Spanje.ahlem Door: AminaAhlem vindt raketten slim gemaaktin de wereld. Ahlem vindt bewegenslim gemaakt aan de mens.Ze zou meer willen leren over wiede eerste raket heeft gemaakt. Zewil later dokter worden. Ahlem wilniet naar de ruimte reizen, ze gaat liever naarItalië en Marokko als ze vakantie heeft.liz Door: ImaneLiz vindt het heel leuk om te interviewenen haar hobby is buitenspelenmet Imane. Ze wil meerweten over de natuur. Ze vindt demens bijzonder en de onderdelenin de mens interessant. Later wilze veel dingen worden. Haar lievelingsplaneetis Saturnus, ze wil heel graag naarde ruimte. Haar lievelingsland is Turkije.imane Door: LizImane vindt de mens bijzonder. Zezou meer over de natuur willen weten.Ze wil later iets doen met kinderen,daarom wordt ze juf. Imanezou naar Saturnus willen vliegenen ook nog even langs Frankrijkwillen gaan.bircan Door: SergioBircan is 11 jaar en vindt de kern van de aardeslim gemaakt. Van de mensen vindt hij de herseneninteressant. Bircan zou ookwillen leren over de buitenkant vande wereld. Hij wordt later pianist oftekenaar. Bircan zou niet naar deruimte gaan en ook niet naar eenplaneet. Hij zou wel graag naarTurkije willen gaan.3


slim gemaakt!DE mensInde les bespreken we nu het thema SlimGemaakt. Dit gaat over allerlei uitvindingen endingen die slim gemaakt zijn in de wereld. In deeerste les hebben we gebrainstormd over hetthema en hebben we gekozen om binnen ditthema De Mens te behandelen.Wij kennen de mens zoals hij nu leeft en woont,maar hoe was dat vroeger? We hebben in eenles creatief schrijven een verhaal geschrevenen gepresenteerd over een van de vier typenmens. Je kon kiezen uit de oermens, de junglebewoner,de Eskimo en de ruimtevaarder.Hierbij mocht je je fantasie gebruiken en allesverzinnen wat je maar wilde. Wij beschrijveneen dag uit het leven van…EEN JUNGLE-BEWONERZijn dag zag er leuk en mooi uit. Overdag speelde hijmet de dieren en hij danste veel. Hij kwam aan zijn etendoordat hij veel apenvrienden had die hem bananen gaven.Hij at veel fruit en soms ook gras. Hij woont in eenboomhuis en soms gaat hij naar een grot. Zijn junglezag er heel mooi uit. Hij heeft veel vrienden, zoals eenaap, leeuw, olifant, vis, vogel, beer, giraffe, tijger, rat eneen muis. Zijn hobby’s zijn apen nadoen. Hij haat hetals mensen zijn eten aanraken. In zijn huis heeft hij eenstoel van blaadjes en takken en een tafel van hout. Ookheeft hij een kraan waar modder uitkomt. Hij heeft ookeen vrouw en zij is een beer. Hij eet het liefst biefstuk.Door: ImaneESKIMO’SEskimo’s zijn mensen die op de Noordpoolleven. Sommigen wonen in een iglo, dat iseen soort huis maar dan van ijs. Zelf denkik dat ze vis eten. Op de Noordpool is hetheel koud en de mensen die daar zijnmoeten zichzelf warm aankleden.Door: AhlemEEN INDIAANIn de jungle zijn heel veel indianen. Daarhebben ze veel grotten. Er kwam eenindiaan aanbellen bij de andere indiaan.Hij zei: ‘ik kom op bezoek’, en de anderezei ‘kom maar binnen.’ Ze gingen zitten,dronken een kopje thee en gingen samengezellig kletsen. Door: Amina4


De oermensDe dag van de oermens was zonnig. Zijn beste vriendenwaren de Sint en de Kerstman. Hij at mieren endino’s. Hij maakte een vuurtje van zijn eigen okselhaar.Waar hij woonde, woonde ook Tarzan. Hij en Tarzangingen bij elkaar wonen. Samen gingen ze de dinoeten. De oermens had van botten een wapen gemaakten Tarzan had een speer gemaakt. Door: BilalJEKIPAKUTAJunkies zijn arme mensen. Zijn dagen waren niet zo leuk.Mensen beweren dat hij gek is. Hij gelooft in ufo’s. Hij heet gekkeJekipakuta. Hij zong voor geld en dan lachten mensen hem uit.Dat was niet normaal. Ze lachten omdat hij geen geld had, dat iszielig. Daarom koos ik voor hem. Door: JennoDE OERMENSDe oermens leeft in een doos. Hij ging met Sinterklaas en de Kerstmanjagen op Zwarte Pieten en elfen. Zijn beste vriend is Tarzan.Samen gingen ze een kopje thee drinken. Ze wonen in de buik vaneen dino. Als ze eruit willen, moest de dino gaan poepen. De poepwas zo warm dat ze het als deken konden gebruiken.Door: Mohamed5


DE OERMENSDe dag van de oermens ging goed, omdat hijeen dino had gegeten. Zijn vrienden waren Sinterklaasen de Kerstman. Ook was hij vriendenmet Tarzan. De oermens heeft veel geleerd vanTarzan, bijvoorbeeld een kopje thee drinken. Zewoonden in de buik van de dinosaurus rex.Door: DhiradjJungle-BewonersHet was een hele stormachtige dag, maar de mensen warengewoon eten en een slaapplek aan het zoeken. Ze zochtenin bomen en in bosjes, maar er was geen een fruit wat zijkonden vinden. Maar een van hen zei, ‘er moet hier in dejungle toch wel iets te eten zijn?’ Iemand anders zei: ‘Ja, maarwaarom vinden wij het dan niet?’ Maar ineens kwamen erdorpen met bakken vol fruit en andere dingen. Ze vroegen:‘Zoeken jullie fruit? Alsjeblieft! Als jullie nog meer willen, is hetaan de andere kant van de oever.’ Door: LizINDIANENDe indianen wonen in de kinderboerderij enze eten kippen en geiten. Overdag rennen zeachter de paarden aan. Ze drinken bloemen enze kunnen vliegen. Ze slapen in het hooi.Door: Mila6


BABOEOp de Noordpool leefde eens een Eskimo die Baboeheette. Hij werd wakker en had zin in een ontbijt. Dusging hij op pad om eten te zoeken. Opeens zag hij eenstuk ijs dat loszat en hij ging er naartoe. Hij pakte hetstuk en duwde het weg. Toen zag hij vissen zwemmenen ving en paar vissen. Toen moest hij alleen nog eenpaar stokken vinden om daarmee vuur te maken. Hijwas heel lang aan het zoeken en uiteindelijk vond hijeen paar takken. Toen kookte hij de vis en at hij het op.Toen ging hij naar zijn vrienden, de ijsberen en kletsteleuk samen. Toen vroeg zijn vriendin een gunst. Haarbaby was weggelopen en ze wist niet waar hij was. Toenstelde Baboe haar gerust en ging op pad om haar babyte zoeken.Het sneeuwde en de wind vloog langs zijn oren. Opeenshoorde hij een geluid. Het was de baby! Hij rendeer naartoe en pakte hem op. De baby had honger, jehoorde zijn maag knorren. Baboe had nog wat te etenen gaf het aan de baby. Hij ging terug naar zijn vriendinen gaf haar de baby. De moeder van de baby was zo blijdat ze haar baby terughad. Zij noemde haar baby Jan.Baboe ging terug en maakte een iglo. Hij ging slapen enleefde nog lang en gelukkig. Door: MalikaEEN JUNKIEEr was eens een junkie. Hij heet Fred. Fred wasgeen lieve junkie. Hij maakt katten en zwerfhondendood. Als Fred een doos ziet, gaat hij erinwonen. Fred heeft geen familie, daarom was hijsuperboos. Door: Sergio7


Op bezoek bij hetNatuurhistorisch MuseumHet thema deze periode is ‘Slim Gemaakt’.Tijdens de VDA-lessen hebben we gesprokenover de mens, die slim gemaakt is. Hetskelet en de verschillende botten, maarook de evolutie van de mens zijn al in delessen aan bod gekomen.Dus wat is nu een leuker uitje dan een bezoekaan het Natuurhistorisch Museum, waar mensen dier tot op het bot worden uitgepluisd?Imane: Ik vond het heel leuk in hetmuseum. Er waren hele grote dingen.Ik ben in een museum geweest, het was hetNatuurhistorisch Museum. We hebben vaneen vrouw een potlood en een boekje gekregenen daarin moest je alles schrijven wanter zaten allemaal vragen in en die moest jebeantwoorden. Ik zag daar allemaal dierenen insecten, ik vond de grote dieren heel opvallend.Ik vond de potvis het interessantste.Alle dieren hadden plastic ogen. Het leukstevond ik dat je steeds naar een andere kamermoest. Het interessantste dier vond ik deijsbeer want hij was heel mooi wit en wat ikheel eng vond was de krokodil.Ziad: Ik vind het museum leuk, omdat er dieren zijn.Ze zijn wel echt maar ze bewegen niet en de ogenzijn nep want dat zijn knikkers. Toen hadden we eenopdracht gekregen en ik was met Bircan. Toen moestenBircan en ik naar het skelet van de giraffe. Daarmoesten we in het boekje de schedel rood kleuren, dewervels geel en de ribbenkast blauw kleuren.Jenno: 21 februari gingen we naarhet Natuurhistorisch Museum. Het wasleerzaam. Er waren echte dieren, maarze hadden knikkerogen omdat ze deechte ogen eruit hebben gehaald omdathet zou rotten. We zagen een potvis enslangen en er was een giraffenskelet.We zagen dinosauruseieren en eenwolf, een kameel en een dolfijn.8


Dhiradj: Ik heb een koe gezien dietwee koppen had en waarschijnlijk was dateen tweeling. En ik heb die koe gezien bijhet Natuurhistorisch Museum. Ik heb daarook een potvis gezien, zijn skelet en eenhert met twee koppen. We hebben ook eengiraf gezien en het was ook een skelet. Ikheb geleerd dat giraffen en mensen netzoveel ruggengraat botten hebben. Er wasook een heel groot mammoetskelet en erwas ook een grote potvispenis, ongeveer90 centimeter. Er was ook een chimpanseemaar alleen de ogen waren eruit gehaald,dat waren een soort van knikkers.Sergio: Ik vond het museum een beetjeleuk omdat ik niet alles heb gezien. Het enigewat ik heb gezien is een giraf en een potvis.Wat ik niet had verwacht was een soort dierdat een kruising was tussen een konijn en eenneushoorn. Het opvallendste was de potvis ende giraf. Toen ik thuis was heb ik niks verteldwant ik was moe van het opschrijven.Ahlem: Wij zijn 21 februari naar het Natuurhistorisch Museum gegaan. We kregen een klein boekmet 8 pagina’s. Daar stonden vragen in over natuur. Ik vond het leuk en leerzaam. Ik vond alle dierenopvallend omdat ik meteen wist dat de dieren echt waren, maar de binnenkant van de dieren was nep.Ik heb er heel veel van geleerd, bijvoorbeeld wat gewerveld en ongewerveld betekent. Ik vond het leukdat we naar verschillende kamers moeten gaan waar je de antwoorden kon vinden.9


Mila: Wij zijn twee weken geleden naarhet Natuurhistorisch Museum gegaan. Wijzijn daar heen gegaan omdat ons themaSlim Gemaakt is. Het was daar heel leuk.We zagen daar echte dieren. Een walvisen een leeuw en nog veel meer. De juffrouwhad ons beneden een rondleidinggegeven. Er was een grote potvis die wellanger was dan 10 meter. De juffrouw gafons een boekje en dan moesten we vragenbeantwoorden en door het museumgaan lopen. We zagen allemaal botten enwe zagen ook dieren die uit elkaar warengehaald. We zagen een konijn met eenvleermuizenneus en poten van een varken.We zagen ook de botten van een mammoeten van een kameel.Malika: Ik vond het heel leuk in het NatuurhistorischMuseum. Ik zag het skelet van een helegrote potvis. Toen hadden we een speurtocht gedaan.Ik had de speurtocht met Mila gedaan. Ikvond het egeltje in het McFlurry doosje zielig omdathij daardoor dood is gegaan. Ik schrok van dedromedaris, omdat ik hem niet zag. Ik zag ook devlinders. Ik vond ze heel mooi. Ik zag ook een kalfmet 2 hoofden. Als laatste zag ik eieren, zeedierenen zoogdieren. Ik vond het heel leuk en gezellig.Bircan: Ik en mijn groep zijn naar het NatuurhistorischMuseum geweest. Wij moesten in groepjesvan 2 werken. Ik was met Ziad. Het was leuk, want wijmoesten een speurtocht houden met de dieren. Deopgezette tijger maakte mij gek. De dieren waren echtbijzonder en het was leuk. Er was een skelet van eengiraffe. Hij was heel mooi. Er was ook een wolf met eenhele zachte vacht.10


Liz: Ik vond het museum leerzaam. Ik heb eensoort van speurtocht gedaan met Imane. Ik hebeen wolf gezien, een kameel en een kangoeroe.Ik heb ook skeletten gezien van een leeuw, eenzebra, een koe en veel meer. Ik heb ook eenmammoet gezien en een skelet van een giraf. Ikheb ook een stier en een krokodil gezien. Wat ikgek vond was de egel in een McFlurry beker. Hetmeest opvallend vond ik een diertje met groteogen. Wat ik niet wist was dat er een hoorn wasgestolen van een neushoorn.Amina: Wij zijn twee weken geledennaar het Natuurhistorisch Museumgegaan. We zijn daar naartoe gegaanom te leren en omdat ons thema SlimGemaakt is. Wat mij opviel, is dat er allemaaldieren waren met plastic ogen.Ik vond het heel leuk in het museumomdat ik daar niets van wist. We kregeneen boekje en daarin stonden opdrachtenen wat ik leuk daaraan vondis dat we steeds de kamers moestenzoeken waar we de antwoorden kondenvinden. Ik heb er veel van geleerd.Het meest bijzondere dier vond ik degrote dolfijn. Ik vind het de bijzondersteomdat ik niet had verwacht dat eendolfijn erg groot was en dolfijnen zijnmijn lievelingsdieren.Mohamed: Ik hadeen koe gezien met tweekoppen. En een hert mettwee koppen en ook hetskelet van een potvis.Ook het skelet van eengiraffe. We zagen ookde nek van een mens.Ook zag ik een krokodillenhuid,de penis van eenpotvis, een mammoetskelet,een tijgerhuid, eenchimpanseehuid, vissenen een vlinder.11


JOURNALISTIEK & FOTOGRAFIEVIDEO - RADIO MAKENWIL JIJ MEER WETEN OVER DE WIJKTIJGERS WORKSHOPS?OF ZELF EEN KEERTJE MEEDOEN? KIJK DAN OP ONZE WEBSITE:WWW.WIJKTIJGERS.NL - JE MAG ONS OOK BELLEN: 010-4222506Dit magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

More magazines by this user
Similar magazines