Views
3 years ago

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

10Tot slot is

10Tot slot is een analyseuitgevoerd van dekwetsbaarheid van GNSS enGPS in het bijzonder. Uit dezeanalyse komt naar voren dathet vooral de applicaties metkritische elementen (monitorentransport gevaarlijke stoffen,hulpverlening en ADAS) ofmet een hoge kans op fraude(kilometerheffing) zijn die hetmeest kwetsbaar zijn voor hetwegvallen van het GPS signaal.Benadrukt dient te worden datde gewenste nauwkeurigheid –een van de paradepaardjes vanGalileo 4 – een veel mindergrote rol speelt.GSM, GPRS, UMTS: Voorbeelden van cellulairetelefonie voor de korte (GSM, GPRS) respectievelijkmiddellange termijn (UMTS).Bluetooth: Bluetooth is een universele radio interface inde 2,45 GHz frequentieband waarmee elektronischeapparaten verbinding met elkaar kunnen maken encommuniceren.WLAN: WLAN staat voor Wireless Local AreaNetwork. Een local area network (of LAN) is een lokaalcomputernetwerk dat van de buitenwereld is afgesloten;bijvoorbeeld het computernetwerk van een bedrijf ofeen netwerkje bij mensen thuis. Een WLAN werkt danniet met kabels, maar verstuurt de gegevens draadloosdoor de lucht. WLAN biedt maximale snelheid enbandbreedte in openbare ruimtes, zoals hotels enluchthavens.De reden dat enkel op satellietnetwerkinfrastructuren gebaseerde plaatsbepalings entimingsystemen deze verkeer en vervoer gerelateerde toepassingen niet kunnen ondersteunenis tweeledig. Ten eerste blijft er altijd wel een fout in de positiebepaling aanwezig (ditondanks dat GPS en (in de toekomst) Galileo één van de meest nauwkeurige wereldwijdeplaatsbepalingsystemen zijn). Deze fout wordt deels veroorzaakt door fysische eigenschappenen beperkingen van de onderdelen van GPS en Galileo, deels door externe verstoringen endeels door afrondingen in de ontvanger. De totale fout in de positie kan worden geschrevenals [12]:ε totaal = ε satellietbaan + ε satellietklok + ε ionosfeer + ε troposfeer + ε multipad + ε ontvanger + ε afronding4 Galileo vindt zelf dat het ontwerp voor civiel gebruik en het bieden van een garandeerde signaalverzendingvanuit de satelliet haar sterkste punten zijn.

11Het zijn voornamelijk de fouten veroorzaakt door multipad en afscherming die de oorzaakzijn van fouten in plaatsbepaling. Multipadfouten (de ontvanger krijgt het signaal van éénsatelliet meerdere keren en/of via een omweg binnen) worden veroorzaakt doordat hetsatellietsignaal tegen een obstakel in de directe omgeving van de ontvanger (bijv. hogegebouwen of een verdiept aangelegde weg) weerkaatst en zo alsnog bij de ontvanger terechtkomt. Deze fouten kunnen variëren tussen enkele meters tot enkele honderden meters (ziefiguur 2: onder de Malietoren in Den Haag is de plaatsbepaling minder nauwkeurig).Detail Utrechtsebaan7000MalietorenZ NGispen6000Paleis v. Justitie5000-25000 -24000 -23000 -22000W OFiguur 2: Fouten plaatsbepaling GPS op Utrechts baan [12].Voornamelijk bij de kritische toepassingen (zie tabel 1) kan deze afwijking desastreuzegevolgen met zich meebrengen. Denk hierbij aan een ADAS systeem dat de bestuurder vaneen voertuig moet waarschuwen voor een scherpe en onoverzichtelijke bocht in de weg.Doordat deze bocht in de weg zich bevindt in een dicht begroeid bos, kan het systeem datverantwoordelijk is voor de positiebepaling niet goed achterhalen waar het voertuig zichbevindt en geeft aan dat de bocht in de weg pas over tweehonderd meter begint. Eenbestuurder die gewend is aan zijn ADAS zal na verloop van tijd volledig gaan vertrouwen opzijn systeem, waardoor dit soort fouten kan resulteren in dodelijke ongevallen. Vandaar datHelios Technology (UK) ook heeft geconcludeerd dat plaats en tijdkritische toepassingen

65 - Vlot door het verkeer (pdf - 762KB) - De Lijn
Verkeer en vervoer - Kleurrijker
Ov-fiets, efficiënt in het zakelijk verkeer
Pol Office Verkeer - Federale politie
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Bijlagen gemeentelijk verkeers - Gemeente Leeuwarden
65 - Vlot door het verkeer (pdf - 762KB) - De Lijn
Risicobeperking bij banken: de rol van bijzonder beheer - MAB
VERKEER EN VERVOER - Gemeente Helmond
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan definitief - Besluitvorming ...
Het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor ... - Legaltree
Hoe staat het met verkeer en luchtkwaliteit in 2040? - Rivm
090713 brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat
Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering - Interpolis
De bijzondere opdracht van migrantenkinderen - Beschermjassen
Verkeer en Vervoer 2013 en gecombineerd ... - Provincie Drenthe
Verkeer, Vervoer Traffic, Transport - Antiquariaat Clio / Cliobook
Cultuuromslag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer - Apollo
Startnotitie Herijking Verkeers- en vervoerplan 2013-2020
Bijlage: Basisgegevens verkeer en vervoer 2007 - Provincie ...
Enquête Facilitering gemeenten verkeer en vervoer - Vng
Heen en weer, verkeer en vervoer in en om Oudenbosch
Het OV laat van zich horen… - Verkeer advies
: 2009-29111 : Wegen, verkeer en vervoer : Verleggen en verdiepen ...
Auditieve oefeningen verkeer en vervoer - Juf Janneke
WESTLANDS VERKEER EN VERVOERSPLAN - Gemeente Westland