Views
3 years ago

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

12(bijv. ADAS)

12(bijv. ADAS) minimaal moeten kunnen bogen op netwerkinfrastructuren die elkaar bijsignaalverlies in fysisch opzicht kunnen aanvullen. Met andere woorden, het is noodzakelijkdat te allen tijde gebruik gemaakt wordt van dubbel uitgevoerde systemen die gebaseerd zijnop een combinatie van specifiek voor plaatsbepaling / timing ingerichte satelliet enterrestrische netwerkinfrastructuren. Alleen op die manier kan de integriteit en debetrouwbaarheid van de informatie van plaatsbepaling / navigatie bevorderd worden.Klokfout ( ∆t)Baanfout ( x,y,z)∆Ionosfeer ( ∆t)Troposfeer ( ∆t)Reflectie ( ∆x)MultipadAfschermingOntvanger,Afronding( ∆x,y,z)Figuur 3: Foutbronnen GPS.Ten tweede kunnen stoorzenders, die de signalen van een satelliet op aarde in een bepaaldgebied (enkele honderden meters tot enkele honderden kilometers) kunnen uitschakelen, voorveel problemen zorgen. De effectiviteit van deze stoorzenders is o.a. afhankelijk van hetvermogen en de hoogte van de stoorzender [13]. De jammers, die overigens nu al op de marktverkrijgbaar zijn, zijn in verschillende uitvoeringen (ca. enkele milliwatt tot 100 kilowatt)leverbaar. De meest eenvoudige stoorzenders (ca. 1 mW – zorgt gedurende een aantal urenvoor een verstoring van het satellietsignaal in een straal van 100 meter) kunnen in principedoor iedereen met voldoende technische kennis ontwikkeld worden voor een redelijke prijs(minder dan 100 euro per stuk). Het is vooral deze ontwikkeling waarvoor wij ons alsmaatschappij zorgen moeten maken. Hackers (willen bewust de zaak ontregelen; zie virussen

13op internet), verkeersdeelnemers (rijden zonder te betalen), dieven (het onschadelijk makenvan diefstalpreventiesystemen) en terroristen (gebruik je eigen verbeelding en vertel het aanniemand verder) zullen deze techniek namelijk in meer of mindere mate omarmen om zo hetsysteem te omzeilen.Figuur 4: Voorbeeld van een stoorzender.(foto van Prof. Dr. D. van Willigen, Reelektronika b.v.)Zowel voor de beperkingen qua nauwkeurigheid in de positiebepaling als het uitschakelenvan de signalen van een satelliet op aarde in een bepaald gebied zijn technische enorganisatorische oplossingen te bedenken. Zo kan de nauwkeurigheid verbeterd worden doorDifferentiële GPS (DGPS) of hulpmiddelen om bepaalde foutbronnen te voorkomen. Zo kanmultipad voorkomen worden door de GPS antenne op een goede locatie op het voertuig (bijv.het midden of iets achter het midden van het dak) te plaatsen. Daarnaast kan een bestuurdervan een voertuig erop geattendeerd worden dat er op een bepaald moment geen of geennauwkeurige positiebepaling mogelijk is (bijv. door multipad of afscherming). In dergelijkegevallen dient de bestuurder extra alert te zijn en is hij/zij (juridisch) volledigverantwoordelijk voor de besturing van het voertuig. Het is onder andere de taak van diegenedie zich bezighouden met verkeer- en vervoerskundig onderzoek om hier, bij het ontwikkelenvan nieuwe verkeer en vervoer gerelateerde applicaties die gebruik maken vansatellietplaatsbepaling, extra aandacht aan te besteden.

65 - Vlot door het verkeer (pdf - 762KB) - De Lijn
Verkeer en vervoer - Kleurrijker
Ov-fiets, efficiënt in het zakelijk verkeer
Pol Office Verkeer - Federale politie
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Bijlagen gemeentelijk verkeers - Gemeente Leeuwarden
65 - Vlot door het verkeer (pdf - 762KB) - De Lijn
Risicobeperking bij banken: de rol van bijzonder beheer - MAB
VERKEER EN VERVOER - Gemeente Helmond
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan definitief - Besluitvorming ...
Het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor ... - Legaltree
Hoe staat het met verkeer en luchtkwaliteit in 2040? - Rivm
090713 brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat
Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering - Interpolis
De bijzondere opdracht van migrantenkinderen - Beschermjassen
Verkeer en Vervoer 2013 en gecombineerd ... - Provincie Drenthe
Verkeer, Vervoer Traffic, Transport - Antiquariaat Clio / Cliobook
Cultuuromslag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer - Apollo
Startnotitie Herijking Verkeers- en vervoerplan 2013-2020
Bijlage: Basisgegevens verkeer en vervoer 2007 - Provincie ...
Enquête Facilitering gemeenten verkeer en vervoer - Vng
Heen en weer, verkeer en vervoer in en om Oudenbosch
Het OV laat van zich horen… - Verkeer advies
: 2009-29111 : Wegen, verkeer en vervoer : Verleggen en verdiepen ...
Auditieve oefeningen verkeer en vervoer - Juf Janneke
WESTLANDS VERKEER EN VERVOERSPLAN - Gemeente Westland