Views
2 years ago

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

145. Waarom dan toch

145. Waarom dan toch doorgaan met Galileo?Nu is aangegeven dat enkel satellietnavigatie (Galileo en GPS) niet de beste technologie isvoor het ondersteunen van onder andere verkeer en vervoer gerelateerde toepassingen (mits ergeen technische of organisatorische oplossingen bedacht worden om de fouten in enverstoring van de satellietsignalen te voorkomen) kan en mag de vraag gesteld worden of hetnog wel rechtvaardig is om door te gaan met de ontwikkeling van Galileo. Ondanks debeperkingen van deze technologie mag toch gesteld worden dat Galileo een toegevoegdewaarde heeft. Dit omdat:1. Het van beleidsstrategisch en politiek belang is dat Europa, ondanks de goede relaties metde Verenigde Staten, autonoom is op een (nu en voor de toekomst) zo belangrijk gebiedals plaatsbepaling en navigatie. Volgens velen is het feit dat GPS onder Amerikaansmilitair beheer staat een extra reden om in Europa een civiele tegenhanger te introduceren.Op die wijze kan volgens hen voorkomen worden dat de VS in noodsituaties de kwaliteitvan het GPS signaal aanpast en zodoende de positiebepaling minder nauwkeurig wordt.Echter de Amerikaanse overheid heeft er geen geheim van gemaakt dat zij in noodsituatieser alles aan zal doen om ook het signaal van Galileo te verstoren.2. De introductie van Galileo voor de gebruiker een meerwaarde heeft doordat in detoekomst geïntegreerde ontvangers, waarmee Galileo, GPS en wellicht ook GLONASS(het Russische satellietnavigatiesysteem) signalen kunnen worden ontvangen, gemaaktzullen worden. Daarmee zou voor de eindgebruiker een nog betere beschikbaarheid enbetrouwbaarheid (60 satellieten i.p.v. de huidige dertig) gegarandeerd zijn, uiteraardafhankelijk van de mate van interoperabiliteit van deze systemen.3. De introductie van Galileo zorgt voor een signaalwerking richting de Verenigde Staten.Door te dreigen met de introductie van een nieuw satellietnavigatiesysteem kan aan de VSduidelijk gemaakt worden dat het niet getolereerd is om te knoeien aan de kwaliteit en debeschikbaarheid van het GPS signaal. In principe is dit dezelfde motivatie als de in 1975geïntroduceerde Noordzeeolie op de oliemarkt. Door te boren naar olie in de Noordzeekon voorkomen worden dat de OPEC naar eigen inzicht de wereldmarktprijs voor aardolieging bepalen.4. De introductie van Galileo een diplomatieke functie kan hebben. De Amerikanen hebbenGPS aan de wereld cadeau gedaan. Daarom kan het goed zijn dat er ook eens wat

15teruggedaan wordt. Galileo is hiervoor uitermate geschikt omdat de combinatie van detwee systemen zal leiden tot een betere beschikbaarheid van satellietnavigatie.6. Conclusies en aanbevelingenIn deze paper is aangegeven dat de beschikbaarheid van door satelliet en/of keten vanradiozendmasten op aarde uitgestraalde radionavigatiesignalen vele malen belangrijker is dande nauwkeurigheid van het signaal. Zowel GPS als Galileo kunnen een hoge mate vannauwkeurigheid garanderen, maar beide systemen zijn erg gevoelig voor verstoring vanbuitenaf 5 . Om het succes van satellietplaatsbepaling in het verkeer en vervoer in meer ofmindere mate te garanderen is het dan ook noodzakelijk om zo spoedig mogelijk bestaandeterrestrische back-up systemen (bijv. Loran-C, Cell-ID of UWB), in aanvulling opsatellietnetwerken (bijv. GPS, Galileo of GLONASS), uit te breiden c.q. verder teontwikkelen. Ook organisatorische (bijv. wetgeving; de bestuurder is altijd verantwoordelijkvoor zijn/haar rijgedrag) oplossingen kunnen bijdragen aan het succes vansatellietplaatsbepaling in het verkeer en vervoer. Dit lijkt overbodig, mede omdat wij denkendat satellietnavigatie perfect is, maar de praktijk is vaak anders. Daarom ontwikkelen wij ookvaccins, installeren reddingsboten op schepen of zorgen dat er brandweer, ambulance enpolitie in de buurt is; het zijn allemaal voorzorgsmaatregelen voor het geval dat.Het is vooral de combinatie van verschillende satellietsystemen die in de toekomstmeerwaarde gaat bieden voor het verkeer en vervoer van de 21 eeuw. Het realiseren vangecombineerde GPS-Galileo ontvangers zorgt er bijvoorbeeld voor dat het ook mogelijkwordt om in smalle straten de positie te kunnen bepalen. Daarom is het ook in het belang vanEuropa om Galileo zo snel mogelijk te realiseren; aan de eindgebruiker kan dan een noghogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid (60 satellieten i.p.v. de huidige dertig)gegarandeerd worden.5 Naast verstoring van het satellietsignaal kunnen ook nog de signalen van de aanvullendecommunicatiesystemen (bijv. GSM, GPRS, UMTS) die noodzakelijk zijn voor het ondersteunen van de verkeeren vervoergerelateerde applicaties verstoord worden.

Verkeer en vervoer - Kleurrijker
Ov-fiets, efficiënt in het zakelijk verkeer
Pol Office Verkeer - Federale politie
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Bijlagen gemeentelijk verkeers - Gemeente Leeuwarden
65 - Vlot door het verkeer (pdf - 762KB) - De Lijn
Risicobeperking bij banken: de rol van bijzonder beheer - MAB
VERKEER EN VERVOER - Gemeente Helmond
Het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor ... - Legaltree
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan definitief - Besluitvorming ...
Heen en weer, verkeer en vervoer in en om Oudenbosch
De bijzondere opdracht van migrantenkinderen - Beschermjassen
Bijlage: Basisgegevens verkeer en vervoer 2007 - Provincie ...
Enquête Facilitering gemeenten verkeer en vervoer - Vng
Verkeer en Vervoer 2013 en gecombineerd ... - Provincie Drenthe
Verkeer, Vervoer Traffic, Transport - Antiquariaat Clio / Cliobook
Cultuuromslag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer - Apollo
Startnotitie Herijking Verkeers- en vervoerplan 2013-2020
Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering - Interpolis
Hoe staat het met verkeer en luchtkwaliteit in 2040? - Rivm
090713 brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toepassing van bijzondere voorwaarden bij ... - WODC
Uitvoering van bijzondere controleopdrachten - NBA
Klimaatbeheersing in de winkel verdient bijzondere
: 2009-29111 : Wegen, verkeer en vervoer : Verleggen en verdiepen ...
Auditieve oefeningen verkeer en vervoer - Juf Janneke
Paren van hetzelfde geslacht, vrij verkeer van EU-burgers ... - Europa