Views
3 years ago

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

InhoudsopgaveSAMENVATTING ...................................................................................................................31. INLEIDING ......................................................................................................................42. GPS EN GALILEO ..........................................................................................................43. DE ROL VAN PLAATSBEPALING IN HET VERKEER EN VERVOERVAN DE 21 E EEUW.................................................................................................................64. KWETSBAARHEID PLAATSBEPALING ..................................................................85. WAAROM DAN TOCH DOORGAAN MET GALILEO?........................................146. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN .....................................................................15REFERENTIES......................................................................................................................16AFKORTINGEN....................................................................................................................17

SamenvattingDe rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer en vervoer van de21 e eeuwGalileo dient het antwoord van Europa te worden op de overheersing van hetAmerikaanse GPS in de wereld van de mondiale plaatsbepalingssystemen. Demaatschappij verwacht veel van Galileo en bedenkt nu al vele innovatieve aan hetverkeer en vervoer gerelateerde toepassingen. De vraag is echter of al deze toepassingendaadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden door Galileo. Uit onderzoek blijkt dat hetvooral de kritische toepassingen zijn, zoals het monitoren van het transport vangevaarlijke stoffen, hulpverlening en ADAS, of met een hoge kans op fraude(kilometerheffing) die het meest kwetsbaar zijn voor het wegvallen van hetsatellietsignaal. De reden dat satellietnavigatie deze verkeer en vervoer gerelateerdetoepassingen niet kan ondersteunen is tweeledig. Ten eerste blijft er altijd wel een foutin de positiebepaling aanwezig. Ten tweede kunnen de signalen van een satelliet opaarde in een bepaald gebied uitgeschakeld worden door stoorzenders. Zowel voor debeperkingen qua nauwkeurigheid in de positiebepaling als het uitschakelen van designalen van een satelliet op aarde in een bepaald gebied zijn technische (bijv.terrestrische back-up systemen als Loran-C, Cell-ID, UWB in aanvulling opsatellietnetwerken) en organisatorische (bijv. wetgeving) oplossingen te ontwikkelen.Het is onder andere de taak van diegene die zich bezighouden met verkeer- envervoerskundig onderzoek om hier, bij het uitdenken van nieuwe verkeer en vervoergerelateerde applicaties die gebruik maken van satellietplaatsbepaling, extra aandachtaan te besteden. Alleen op die manier kan het succes van satellietplaatsbepaling in meerof mindere mate gegarandeerd worden.SummaryThe benefits of satellite-based navigation and Galileo particularly in the traffic andtransport sector of the 21 st centuryGalileo should be the European answer to the dominance of the American GPS in theword of global positioning systems. Society has a high expectation of Galileo anddevelops today many innovative traffic and transport related applications. However, themain questions is if these applications really can be realised by means of Galileo.Research shows that it are mainly the critical applications, for example monitoring ofhazardous goods transport, emergency services and ADAS, or the applications with ahigh risk of fraud (distance based charging) that are most vulnerable for signal lost. Thereason why satellite-based navigation is not able to support these traffic and transportrelated applications is twofold. At first there will always be an error in the positioningsignals. Secondly, the satellite signals on earth can be subject to interference fromjamming. Both for the limitations of accuracy as jamming of satellite signals technical(e.g. terrestrial back-up systems like Loran-C, Cell-ID, UWB additional to satellitenetworks) or organisational (e.g. legislation) solutions can be developed. It is amongother things the task of those who are responsible for traffic and transport relatedresearch to pay additional attention to solve these problems when developing newsatellite-based traffic and transport related applications. Only in that way it will bepossible to guarantee more or less the success of satellite-based navigation.

Verkeer en vervoer - Kleurrijker
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Ov-fiets, efficiënt in het zakelijk verkeer
Pol Office Verkeer - Federale politie
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Bijlagen gemeentelijk verkeers - Gemeente Leeuwarden
65 - Vlot door het verkeer (pdf - 762KB) - De Lijn
Risicobeperking bij banken: de rol van bijzonder beheer - MAB
VERKEER EN VERVOER - Gemeente Helmond
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan definitief - Besluitvorming ...
Het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor ... - Legaltree
Hoe staat het met verkeer en luchtkwaliteit in 2040? - Rivm
090713 brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat
Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering - Interpolis
Heen en weer, verkeer en vervoer in en om Oudenbosch
Verkeer en Vervoer 2013 en gecombineerd ... - Provincie Drenthe
Verkeer, Vervoer Traffic, Transport - Antiquariaat Clio / Cliobook
Cultuuromslag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer - Apollo
Startnotitie Herijking Verkeers- en vervoerplan 2013-2020
Bijlage: Basisgegevens verkeer en vervoer 2007 - Provincie ...
Enquête Facilitering gemeenten verkeer en vervoer - Vng
De bijzondere opdracht van migrantenkinderen - Beschermjassen
: 2009-29111 : Wegen, verkeer en vervoer : Verleggen en verdiepen ...
Auditieve oefeningen verkeer en vervoer - Juf Janneke
Advies dunne geluidreducerende deklagen op niet ... - Stiller Verkeer
Toepassing van bijzondere voorwaarden bij ... - WODC
Uitvoering van bijzondere controleopdrachten - NBA
Klimaatbeheersing in de winkel verdient bijzondere