Views
3 years ago

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

De rol van plaatsbepaling en Galileo in het bijzonder in het verkeer ...

6die

6die gebieden die voor de VS van belang zijn (bijv. voor het voeren van militaire interventiesin Irak). Galileo wordt echter ontwikkeld door meerdere landen. Naast de Europese Unieparticiperen ook landen als China, India en Canada [2] in Galileo en zal Israël waarschijnlijkbinnenkort ook toetreden.Daarnaast zijn er nog vele andere verschillen tussen GPS en Galileo aan te wijzen. Zo zijn erverschillen in radiofrequentie, codes, modulaties en tijdsstandaarden. Ook is één systeem(GPS) kostenvrij, terwijl bij Galileo de gebruiker voor bijzondere diensten betaalt; de éénwordt operationeel gehouden door defensie, terwijl het ander door een publiek-privaatsamenwerkingsverband in de lucht zal worden gehouden.3. De rol van plaatsbepaling in het verkeer en vervoer van de 21 e eeuwPlaatsbepaling speelt nu al een grote rol in het verkeer en vervoer. Zo is ca. 5% 1 [3] van delease-auto’s in Nederland al uitgerust met een in-car navigatiesysteem. In de toekomst zalpositiebepaling echter een nog grotere vlucht gaan nemen, mede door de komst van Galileo.Literatuuronderzoek [4, 5, 6] wijst uit dat er vele innovatieve toepassingen in het vooruitzichtliggen wanneer Galileo operationeel is. Galileo is voor velen namelijk het sleutelwoord om devoornaamste doelstellingen van het witboek “Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010:tijd om te kiezen” te realiseren. In dit witboek [7] worden 60 concrete maatregelen opgesomddie bedoeld zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het vervoer in Europa tegen 2010aanzienlijk te verbeteren. Zo wordt geclaimd dat Galileo bij zal dragen aan:− Navigatie en informatiediensten: Een betere plaatsbepaling geeft de mogelijkheid omaan de verkeersdeelnemers gerichter informatie te verstrekken over wat zich in deomgeving afspeelt en wat men in een dergelijk geval het beste kan doen. Voorbeelden vandit soort diensten zijn verkeers- en calamiteiteninformatie, maar ook POI (Point OfInterest)-diensten;− Vlootbeheersing: Door een beter inzicht in de locatie kan het beheer van het openbaarvervoer of commercieel wagenpark beter en efficiënter worden georganiseerd;1 De VNA schat dat anno 2004 ca. 15 à 20% van de lease-auto’s in Nederland is uitgerust met een in-carnavigatiesysteem (bron: gesprek met dhr. R. Kuin, VNA).

7− Monitoren transport gevaarlijke stoffen: Door een nauwkeurige plaatsbepaling is hetmogelijk om inzicht te krijgen in de locatie van gevaarlijke stoffen transporten. Op diewijze kan van afstand gecontroleerd worden of deze voertuigen in overtreding zijn (bijv.het rijden door een tunnel terwijl dit eigenlijk niet toegestaan is of het afwijken van de“route gevaarlijke stoffen”);− Hulpverlening: Op dit moment wordt de locatie van verongelukte of gestrandevoertuigen meestal op twee manieren bepaald: 1) door ernaar te vragen, 2) door op basisvan het telefoonnummer de locatie te bepalen (alleen voor vaste lijnen 2 ). De introductievan eCall (een automatische noodoproep met locatiegegevens) leidt ertoe dat er een beterinzicht ontstaat in de locatie van deze voertuigen, waardoor brandweer, ambulances enpolitiediensten sneller ter plaatse kunnen zijn. Bovendien kan de verkeerslichtenregelingaangepast worden bij het naderen van hulpverleners, doordat men redelijk nauwkeurig kanbepalen waar het voertuig zich bevindt. Dit zal leiden tot een vermindering van het aantalpersonen met ongevalletsel doordat hulpverleners sneller ter plaatse kunnen zijn.− Diefstalpreventie: Ieder jaar worden er in Europa ca. 500.000 voertuigen gestolen en nietmeer teruggevonden [8]. Door voertuigen uit te rusten met volgsystemen kan deopsporing van gestolen voertuigen vergemakkelijkt worden, waardoor meer voertuigenteruggevonden worden;− Verkeersmanagement: Gegevens van voertuigen die uitgerust zijn metsatellietnavigatiesystemen (bijv. actuele intensiteiten en snelheden) kunnenverkeersmanagementcentrales helpen bij het beter stroomlijnen van het verkeer waardoorverkeersopstoppingen worden verminderd en milieuschade wordt voorkomen. Eenreistijdwinst van 10 à 20% [8] lijkt haalbaar te zijn volgens verschillende studies;− Kilometerheffing: Door het meten, registreren en het laten uitlezen van de door eenvoertuig verreden kilometers is het mogelijk de voertuiggebruikers te laten betalen voorhet daadwerkelijk gebruik van het voertuig. Positiebepaling door middel van GNSS is éénvan de mogelijkheden om de verreden kilometers te meten; en− Advanced Driving Assistance Systems: Door een nauwkeurige plaatsbepaling metbehulp van Galileo kan de introductie van ADAS (bijv. het waarschuwingen voor een ophanden zijnde botsing, automatisch snelheid aanpassen bij slecht zicht of bij het naderenvan een gevaarlijke bocht) versneld worden.2 Locatiebepaling op basis van GSM is nauwelijks mogelijk omdat GSM niet automatisch de locatie vrijgeeft.

65 - Vlot door het verkeer (pdf - 762KB) - De Lijn
Verkeer en vervoer - Kleurrijker
Ov-fiets, efficiënt in het zakelijk verkeer
Pol Office Verkeer - Federale politie
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Innovaties en bijzonderheden bij schoonmaken Vecht
Risicobeperking bij banken: de rol van bijzonder beheer - MAB
Het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor ... - Legaltree
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan definitief - Besluitvorming ...
De bijzondere opdracht van migrantenkinderen - Beschermjassen
Verkeer en Vervoer 2013 en gecombineerd ... - Provincie Drenthe
Verkeer, Vervoer Traffic, Transport - Antiquariaat Clio / Cliobook
Cultuuromslag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer - Apollo
Startnotitie Herijking Verkeers- en vervoerplan 2013-2020
Bijlage: Basisgegevens verkeer en vervoer 2007 - Provincie ...
Enquête Facilitering gemeenten verkeer en vervoer - Vng
Hoe staat het met verkeer en luchtkwaliteit in 2040? - Rivm
Het OV laat van zich horen… - Verkeer advies
090713 brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat
WESTLANDS VERKEER EN VERVOERSPLAN - Gemeente Westland
Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering - Interpolis
Koopstromenonderzoek: betekenis voor verkeer en vervoer Auteurs ...
: 2009-29111 : Wegen, verkeer en vervoer : Verleggen en verdiepen ...
Auditieve oefeningen verkeer en vervoer - Juf Janneke
Paren van hetzelfde geslacht, vrij verkeer van EU-burgers ... - Europa
Advies dunne geluidreducerende deklagen op niet ... - Stiller Verkeer
7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de ... - Praktisch Recht
Bijzondere voorwaarden Casco - BlijfRijdenPolis