Views
2 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

54 D E N A T U U R L Y K

54 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,D E P O L A T O U C H Ey hebben den naam, welken dit dier in zyn geboorte land voert, lie-3v v& ver willen behouden, dan de wilde en grillige benaamingen,waarou-_ = der de Natuuronderzoekers hetzelve voorgedraagen hebben, aannee-^* f " men: zy hebben hetzelve vliegende rot, vliegende eekhoorn, vliegenderelmuis, rot van Pontus, of Pontifche rot, Scytifche rot, enz, geheetcn;wy zullen die faamgeftelde benaamingen, zo veel mogelyk, uit de NatuurlykeHillorie uitfluiten, om dat de lyft der natuur, om waar te zyn, zoeenvoudig moet wezen als zy zelve: de polatouche is van een byzondcre foort,en gelykt flegts in eenige kenmerken naar die van den eekhoorn, van de relmuis,en van de rot; hy gelykt niet naar de eekhoorn dan in de grootte deroogen, en in de gedaante van den ftaart, die evenwel niet zo lang of met zolang hair bedekt is; hy gelykt meer naar de relmuis in de gedaante des lighaams,in die der ooren, die kort en naakt zyn, in'thair van den ftaart,datvan dezelfde gedaante en dezelfde lengte is als dat van de relmuis; maar hyis niet, gelyk deze, onderworpen aan die verdooving, of dien ftaap, welkedoor de koude wordt voortgebragt: de polatouche is derhalven noch eekhoorn, noch rot, noch relmuis, fchoon hy iets van dé natuur van alle drieheeft.Oe Hr. KLEIN is de eerfte geweeft, die een naauwkeurige befchryving vandit dier gegeeven heeft in de PhihfophifcheTransa&ies van 'tjaar 1733. Hetzelvewas egter reeds lang te voren bekend geweeft; men vindt het in de Noordelykedeelen zo wel van de Oude als van de Nieuwe Wereld (0); het is al-leen-* Dc Polatouche; denaam van dit dier is in Rusland Polatucba welken wy hebben aangenomen;in Muskovia heet het Létaga; in Polen IViewiorka, en Lataiaca; by de Wiklen vanKan ida Sabouesquanta; by de Indiaanen van de andeie deelen van 't Noorden en 't Weftenv n Amerika Ajfapanick cn Quinicbpatlan.Mus Ponticus aut Scytbicu7, Sciurusve alius, quem volantem cognomiuant; GESNER, Icon.Quadrup. pag. nr.Sciurus Americanus volans. Flying fquirrel, RAY Synopf. Quadrup. pag. 215.FlyingJquirrel. TranfaÜ. Pbilof. ann. 1733. pag. 35.Ecureuil volant. CATESBY Hift Nat. de la Caroline, torn. II. pag. 76 en 77.Sciurus volans, SEBA, Vol- I. pag. 67. Tab. 41. fig. 3.Sciurus bypocbondriis prolixis volkans. LiNNffiUS Syft. Nat. Ed. IV. pag. 67. Edit. VI. pag.9. Edit. X. pag.Sciurus obfeure cinereus aut rufefcens, cute ah anticis cruribus, ad pofiica, membranae inmodum extenfa, volans Sciurus volans. L'Ecureuil volant. RAISSON Regn. Animal.p;g. 157.Tbe flying fquirrel, EDWARDS , Hift. of Birds, Part. IV. pag. 191. alwaar men eene vryg^ede afbeelding heeft.(a) „ De Hurons van Kanada hebben drie foorten van eekhoorns die, we'ke„ meeft geacht worden, zyn de vliegende fabouefquanta geheeten, d'e afchgrauw van kleur,,, nac dik van kop, en voorzien zyn van een vel, dat, aan weerskanten van den agterflen„ poot

V A N DE P O L A T O U C H E . tf 5Ieenlyk gemeener in Amerika dan in Europa, alwaar het maar zeldzaam, enmet dan 111 eenige Noordfche Landen, gelyk Lithauwen en Rusland, gevondenwordt: dit klein dier onthoudt zig op de boomen even als de eekhoorn •het gaat van tak tot tak, en wanneer het een fprong doet om van den eenenboom tot den anderen te komen, of een aanmerkelyken afftand over te wippen, trekt zyn vel, 't welk flap en gevouwen is in de zyden des lighaamszig naar buiten, fpant zig, en maakt eene ftrydige rigting met de voorftepooten, die zig voorwaards, en met de agterfte, die zig, in de beweesinevan den fprong, agtervvaards uitftrekken: het vel dus gefpannen, en meer daneen duim buitenwaards gerekt zynde, vergroot de oppervlakte des lighaam*zonder deszelfs ftoffelyken inhoud te vermeerderen, en vertraagt bvgevolg deverfnelhng van den val, zodat het dier met een enkelen fprong een vryaanmerkelyken afftand kan overwippen; dus is deze beweeging niet een vlugtgelyk die der vogelen noch eene wappering gelyk die der vledermuizen, dierZ ' h , eïl ldQ flingenngen of Hagen der vleugelen gefchieden; het iseen enkele fprong, waarin alles afhangt van den eerften indruk, wiens beweegingalleenlyk aanhoudt, en langer duurt, omdat het lighaam van hetdier eene grootere oppervlakte aan de lugt aanbiedende, een meerderen tegenltand111 het zakken ontmoet, en dus langzaamer valt: men kan in de bechryving,agter dit: artykel, een omftandiger verflag vinden van de werktuigenHÏ^^^ge uitzetting van het vel, died e z e Z O T d € 1aan d. polatouche alleen eigen is, en by geen ander die? gevonden wordt;dit kenmerk zou alleen genoeg zyn om denzelven van alle andere eekhoornenlotten of relmtnzen te onderfcheiden; maar zyn zelfs de zonderlingfte dingender natuur wel ooit alleen? zoude men gedagt hebben in hetzelfde geflag vandieren een ander met een gelyk vel te vinden, waarvan de verleningen zïï1 et flegts van het eene been tot het ander maar van 't hoofd tot def ïtaarluitftrekken: dit dier, waarvan SEBA ons de figuur en de befchrvving heeftgegeeven onder den naam van vliegende eekhoorn vanVirginie (b), fchvnt vanden polatouche genoeg te verfchillen om een afzonderlyke foort te maaken -wy zullen ons egter niet haaften met eene befiifiing wegens deszelfs natuur te'geeven; het is waarfchynlyk een dier, waarvan de foort wezendlyk beftaat en.„ poot naar de voorfte zittende, welke zy uitzetten als zy vliegen willen .... Zv brengen drie ofvier jongen voort enz". Voyage des Hurons , par SAGMD TH.ODAT pag 305, 3oö - Dw„ is een ander klem diertje, 't welk de Indiaanen van Virginie AJfapanick, en de Enee fchen K„ nu volant, noemen, 't welk zyne pooten verbreedende. en zyn vel üit/preidenfe ah of het„ vleugelen waren, dertig of veertig roeden, van tien voeten lengte, vliejt» H&re du nZ•veau monde, par J. DE LAÊT, Leyde 1640. Liv. III. pig. 88. - „ De vliêgenS cekhodrn,„ zyn van grootte als een groote rot, grauw-wit van kllur; zy z^zo f h S T ^ i ^ ly n ;-^? n ° emt h e V , i s g e n do m d a t, ?' ^van den eenen boom óp den an erenZ IvZt^Z" l^Z Z° r ïï ddel 7" £en / eker vel ' dat ZIS i n de gedaante van een vleugel uiLt w an" ^nL Lvf'k I e i", e v i U 8 t £ n d ? e n "' F o ^ e d e L A HoNTis, Tom. II. pag. 4l! J D ev?ie.„ gende eekhoorns komen uit het Noorden van Amerika, maar men heeft'er fin ceniéen'Aet ^!W C pï: Sin?; ^ » °f Birds, p, S. ,or. ca.^S^. SEBA Vol. I. pag, 72. Tab. 44. fig. ». 3.X. Deel. 1

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61: Torn.XI.TL XIII.
 • Page 64 and 65: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 66 and 67: 3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 68 and 69: gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 70 and 71: 56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 72 and 73: 3B D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 74 and 75: 4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-
 • Page 76 and 77: £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 78 and 79: i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 80 and 81: j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 83 and 84: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m
 • Page 86 and 87: ^TI.XV.- . T /?
 • Page 88 and 89: s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 91 and 92: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de
 • Page 93 and 94: B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS
 • Page 95: 7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr
 • Page 98 and 99: 056 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 101: .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide
 • Page 105 and 106: 0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv
 • Page 108 and 109: ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —
 • Page 110 and 111: €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 114 and 115: 65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 116 and 117: 6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T
 • Page 119: 1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.
 • Page 124 and 125: 7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o
 • Page 126 and 127: 72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 128: ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 132 and 133: jr
 • Page 134 and 135: 78 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 136 and 137: 8o B E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 138 and 139: 8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 141: LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.
 • Page 144 and 145: g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 146 and 147: 3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns
 • Page 148: S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het
 • Page 151 and 152: BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9
 • Page 153 and 154: R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB
 • Page 155 and 156: VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e
 • Page 157: Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.
 • Page 160 and 161: ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope
 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
• 1 • - Cursiefje
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
• - -t - ~. - 2 aluminium,
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products