Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

7o DE NA T*U U R L Y K E

7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,overgaan, mits de plaats van welke hy zig af begeeft hooger zy dan die, naarwelke hy overgaat, naar evenredigheid van den afftand die tuffchen beidenis: hy kan zig dus in zynen val ophouden als hy van eene zekere hoogte valt,maar hy zoude zekerlyk niet van zeer h'oog kunnen vallen zonder zig te dobden,omdat de omtrek, welken hy aan de lugt tegenftelt, niet in ftaat zoudezyn om hem tegen de verfnelling van zynen val te befchutten, indien die telang duurde: het is my niet voorgekomen dat hy met die verlengingen in delugt klapwiekte gelyk de vogels met hunne vleugelen; hy beweegt üegts zynenftaart door hem zydelings en van het een eind tot het ander golvingen tedoen maaken : de polatouche zwemt gelyk andere dieren zonder de verlengingenzyner huid uit te fpreiden, en fchoon het hair nat zy, onderfteunt hetdier zig evenwel in de lugt eveneens als of het droog was, en het kan opzyne wyze vliegen zodra het uit het water komt.De polatouche, die ten onderwerpe voor deze befchry ving gediend heeft enwiens afmeetingen in de volgende tafel worden opgegeeven, \i\dt den gehecjenbovenkant (Pi. XXII) van den kop, van het lighaam, van de beenenen van den ftaart van eene kleur, die gemengd was met afchgraauw en geel,behalven eene witagtige vlak die boven elk oog zat; de omtrek der oogenhadt eene zwartagtige afchgraauwe kleur: het bovenft van den kop, en vanden hals hadt eene kleur die vermengd was met helder afchgraauw en geelagtig;de rug, het kruis, de bovenkant der verlengingen en der beenen haddezelfde kleuren, maar het afchgraauw was zvvartagtig en het geel donkerer;de bovenkant van den ftaart hadt eene tint geelagtigs vermengd met bruinafchgraauw; alle de hairen hadden eene afchgraauwe kleur by den wortel eneene geele aan het eind: de onderkant (Pi. XXII l) van. het dier, van het eindvan den fmoel tot aan het begin van den ftaart, was van eene witte kleur meteenige tinten geele op den rand der verlengingen van het vel des lighaams enop de hairen van den buitenkant van de dije en van het been; de onderkantvan den ftaart hadt eene geelagtige kleur; de langfte hairen zaten op den ftaart,zy hadden agt lynen lengte; de lengte van de hairen des lighaams bedroeg vierof vyf lynen, en zelfs zes agter de dije: de baarden waren twee duimen langen zwart van kleur.ypeten, duimen, lynen.Lengte van het geheele lighaam, in eene regte lyn gemeeten vanhet eind van den fmoel tot aan den aars . o. 4. 10.Hoogte van het voordel ftel . . . . . o. 2. 2.Hoogte van het agterfte ftel . . . . o. 2. 6.Lengte van den kop van het eind van den fmoel tot aan het agterhoofd. . . . . . o. 1. 3.Omtrek van het eind van den fmoel . . . o. 1. 10.Omtrek van den fmoel onder de oogen gemeeten • o. 2. 2.Omtrek van de opening van den bek . . 0.0. 7.Afftand tulTchen de beide neusgaten . . I o. o. 1.Afftand tuflehen het eind van den fraoel en den voorften hoek vanhet oog . . . . . . . o. o. 6,Afftand tuffchen den agterften hoek en het oor ' . . i o. o. 3.

BESCHRYVING VAN DEN POLATOUCHE.7ir itj , , voeten, duimen, lynen.Lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen . . . c. o. 4.Opening van het oog . . .mo! o!Afftand tuffchen de voorfte hoeken der oogen, over de kromte vanhet neusbeen gemeeten . . . . \ o. o. 8,'Dezelfde afftand in eene regte lyn gemeeten . . . *. c\ o.' 7'*Omtrek van den kop tuffchen de oogen en de ooren . . c.' 2.' £Lengte der ooren . . . . , / o." c! 7"Breedte van de bafis, over de buitenfte kromte gemeeten ,'. .0! o.' 8.Afftand tullchen de beide ooren, omlaag gemeeten . . c o . 8- rLengte van den hals . . . . . • o." o' 6'*Omtrek van den hals . . . .' * o'. 2. o*'Omtrek van het lighaam, agter de voorpooten gemeeten . . . . o! 2°Dezelfde omtrek, op de dikfte plaats gemeeten c. o. 4'Dezelfde omtrek voor de agterpooten . . . ' o 2' VLengte van den ftomp van den ftaart . . . D' „' 'Omtrek van den ftaart aan het begin van den ftomp .' . ' . 0' o 7"Lengte van den voorarm van den elleboog tot aan de geleeding der 'f> ana - • • . • • 0 1 "Breedte van den voorarm by den elleboog '. " f"Dikte terzelfder plaats . . . ' " o r' -Omtrek van de geleeding der hand . * c a V>Omtrek van de nahand . . . * 0 0Lengte van de geleeding der hand tot aan het eind der nagelen o' o' »'Lengte van het been van de knie af tot aan de hiel n' 1 «"Breedte van het bovenft van het been . ' ' ï : *' , -'Dikte . . . ' ' * o. o. 4,.Breedte ter plaatfe van de hiel ' c c - 2|.Omtrek van den navoet ." °' ,'c2Lengte, van de hiel af tot aan het eind der'nadelen n' t* $**Breedte van den voorften voet .*'öBreedte van den agterften voet . • - - 3-ccLengte van de langfte nagelen , '. °' ' ;c4Derzelver breedte aan de bafis" ' *s*ccO. O. Cj.Dit diertje woog twee oneen : het netvlies was zeer dun , en ftrekte zieverder dan het imdden van den onderbuyk uit; deleveren de maag ftrektenzig evenveel ter hnker-als ter regterzyde uit._ De twaalfvingerigedarm liep byna tot in de regter buikzyde uit, alwaar hvzig naar bmnen boog, voor dat hy zig met den nugcerendarm iereenigde ;de omwentelingen van dien darm lagen in de navelftreek , en die van denomgeboogendarm lagen m de regterzyde in den onderbuiksftreek en in dèlinkerzyde : de blmdedarm ftrekte zig naar voren uit in die zelfde zyde ; dekronkeldarm hep fchwnfch van voren naar agteren en van de linke/naar deregterzyde ; hy maakte 111 de regterzyde twee loiTe krullen, waarvan de eenlangerwas dan de andere; deze beide krullen hadden elk in het midden een darmfcheilvan omtrent eene lyn breed: vervolgens ftrekte zig de kronkeldarm agterde maag van de regter-naar de linkerzyde uit, voor dat hy zig met derneltendarm vereemgde; de toffe krullen van den kronkeldarm bewyzen op eenezeer duidelyke wyze, dat de polatouche meer overeenkomft heeft met den eek-

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75: 4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-
 • Page 76 and 77: £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 78 and 79: i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 80 and 81: j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 83 and 84: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m
 • Page 86 and 87: ^TI.XV.- . T /?
 • Page 88 and 89: s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 91 and 92: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de
 • Page 93 and 94: B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS
 • Page 95: 7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr
 • Page 98 and 99: 056 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 101: .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide
 • Page 105 and 106: 0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv
 • Page 108 and 109: ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —
 • Page 110 and 111: €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 112 and 113: 54 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 114 and 115: 65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 116 and 117: 6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T
 • Page 119: 1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.
 • Page 126 and 127: 72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 128: ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 132 and 133: jr
 • Page 134 and 135: 78 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 136 and 137: 8o B E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 138 and 139: 8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 141: LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.
 • Page 144 and 145: g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 146 and 147: 3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns
 • Page 148: S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het
 • Page 151 and 152: BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9
 • Page 153 and 154: R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB
 • Page 155 and 156: VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e
 • Page 157: Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.
 • Page 160 and 161: ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope
 • Page 162 and 163: 93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 165: _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3
 • Page 169 and 170: BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a
 • Page 171 and 172: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 173 and 174: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
N e w s l e t t e r - Deldo
• 1 • - Cursiefje
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren
T-REX-3 25 scooter – trike 25 km/h T-REX-3 45 scooter – trike 40 km/h
2000 I t - Tento.be
Netwerkevenement Zaanbusiness Borrel groeit uit naar… … een ...
V e r s e l u c h t s y s t e e m - Centurion Safety Products
Oplossingen voor i f ti t h l i Laserscanning als oplossing voor…
K O E L K A S T E N - Classic Cookers