Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

78 D E N A T U U R L Y K

78 D E N A T U U R L Y K E H I S T O UI E,30E TAGUAN, OF DE GROOTEVLIEGENDEEEKHOORN.4H^J?^y hébben gezegd in de Hiftorie van den polatouche dat 'er grooter^ vliegende eekhoorntjes zyn, dan die^ waarvan wy de befchryving4; .% gegeeven hebben; en dat wy in 't Kabinet een vel hebben, datniet dan van een grooter dier dan een gewoone polatouche zyn kan .:de Hr. DAUBENTON heeft de befchryving van dat vel gegeeven, en men zietdaar uit, dat het vyf en een half duim lang is, terwyl het vel van eene ge-•woone polatouche flegts vier'duimen lengte heeft; maar dat verfchil is nietsin vergelyking. van dat, 't welk ten opzigt van de grootte plaats heeft tuffchenov.zm polatouche en den taguan der Ooft-Indiën, waarvan een vel uit Mahégezonden is aan zyne Doorlugtige Hoogheid den Hr. Prins van Condé, diede goedheid heeft gehad my hetzelve te laaten zien, en 'er een gefprek metmy over te houden: die groote vliegende eekhoorn, in het zeer ryke Kabinetvan Chantilly bewaard, is van het einde van den neus tot het uiterit des lighaamsdrie-en-twintig duimen lang; het wordt niet flegts op Mahé gevonden,maar ook op de Philippynfche eilanden, en waarfchynlyk in verfcheiden andereplaatfén der Zuidelyke Indien; deze is gevangen in de landen die aande Malabaarfche kuft grenzen; het is*een reusin vergelyking van den polatouchevan Rusland en zelfs van Amerika; want gemeenlyk kunnen deze maarvier en een half, of ten hoogften vyf duim haaien: de taguan gelykt egter inde gedaante naar den polatouche , waarvan hy de voornaamfte kenmerkenheeft, gelyk als de verlenging van het vel, die geheel gelyk is; maar dewylhy 'er ten uiterften van verfchilt in grootte, en vry duidelyk in andere kenmerken,welke ik zal opgeeven, moet men hem als eene onderfcheidene foort van die vanden polatouche befchouwen; en 't is om deze reden, dat wy hem onder dennaam van taguan, welken hy, volgens het getuigenis van eenige Reisbefchry-•vers, op de Philippynfche eilanden heeft, voordraagen.De taguan verfchilt dan van den polatouche: i, in de grootte, als hebbendedrie-en-twintig duimen lengte, daar de polatouche geen vyf duimen langis: 2, in den ftaart, die ten naaftenby een en twintig duimen heeft, daar dievan den polatouche maar drie en een half duim lang is; daarenboven is deftaart niet geplat, gelyk die van den polatouche, maar van eene ronde gedaante,vry gelyk aan die van eene kat, en met lange zwartagtig bruine hairenbezet: 3, het fchynt, dat de oogen en de ooren van dien grooten vliegendeneekhoorn eveneens geplaatft en ingezonken zyn als die van den polatouche, en dat de zwarte knevels betrekkelyk dezelfde zyn; maar de kop vandien grooten vliegenden eekhoorn is }naar evenredigheid van 't lighaam, min-

V A N D E N T A G U A N .T 9der zwaar Jan die van den polatouche: 4, het aangezigt is geheel zwart- dehS^TK 1 1 "^ 0^ £ü d e r W a n g e n z y n BWaifaid met zwartagtig en wShair: het bovenft van den neus en de omtrek der oogen zvn met hetzelfdezwart met ros en met wit, hair bedekt: agter de ooren is lang hah vmeene bruine mufcus-of donker grauwe kleur, waar door de zyden van denhals bedekt worden, het geen men op den polatouche niet ziet; het bovenltvan den kop en van het geheele lighaam, tot by den ftaart, is gefpikkeldmetzwart en wit hair, waarin het zwart egter de overhand heeft, want het wihair is zwartagtig aan den oorfprong, en wordt niet wit dan op een derde afftandsvan t einde: het onderft des lighaams is dof grauw wit, en deze kleurZ l gK ,f- t 0 t ° n d e i ' } b u i k : 5 ' d e v e r l e "S i n § v a " h e t vel is van boven,bezet met hair van een bruine muskuskleur, en van onderen met afebgrauwen geelagtig hair: de beenen zyn van een zwart ros, dat zig boven den ftaartvereemgt en het bovenft gedeelte van den ftaart bruin maakt; die fchaduwm?van bruin-neemt ongevoelig toe, en gaat over tot zwart, dat de kleur is van'het einde des ftaarts: 6, de voeten van dezen grooten vliegenden eekhoorn ,hebben netzelfde getal vingers als die van den polatouche, maar die vinges.zvnmetzwart hair bedekt,terwyl die van den polatouche wit hair hebben ? de-SS 2? Ï'K" 1 J n i V1T d U n i het einde gef£ n h u n n e b e d d i n g i s b r e e d e n am d §%. b y d e Jatten; deze overeenkomft en die in de gelykheidvan denitaart heeft dit dier den naam van vliegende kat doen krygen, bv hen d'e hetzelvehadden overgebragt; voor het overige hadt de grootfte nagel der voorftevoeten vyf en een halve lyn lengte, en de grootfte nagel der agterfte voe-(te^o^e^6" 1 " "S d e heefte e n e m e e r v e r l e nz i e ^ ^zien t welk door den Hr.DESEVE ZO volmaakt geteekend is, als de ltaatderoverblyfzelen van het dier vergunde; wy hebben het den naam van 5inmgegeeven ,. ingevolge van eene plaats, die wy in de Reisbefchryvers (af sevonden hebben, en welke ik hier moet bybrengen. > J S„ De Philippynfche eilanden zyn de eenige plaats alwaar men eene foort •„ van vliegende kat vindt, van grootte als een haas, van kleur als een vos„ waar aan de eilanders den naam van taguan geeven: zy hebben vleugels„ als vledermuizen, maar bedekt met hair , waarvan zy zig bedienen om*" te fprtagetf" 611 b 0 0 m ° P a n d e r e n 'van dertig palmen,.o p d e n a f f l a n dNadat ik dit artikel in ordre gebragt had, kwam my het werk van den HrVOSMAER , t welk de befchrvving van eenige viervoetige dieren en eem>évogelen bevat, in handen: ik heb daar in de befchryving van dezen groSvliegenden eekhoorn en eenige andere aanwyzingen over den polatouche ofkleiner1 vliegenden eekhoorn, met vermaak gezien.JJe Hr. VOSMAEJÏ. zegt, dat hy twee kleine polatouchesleevend gezien heeftJLTHnt^T 1Ïf8 gdeefd hebben in de^iergaarde-vaT^DSil^:utige Hoogheid den Hr. Prins van Oranje, enz. enz.'ia) Hi/loire générale des Foyagit, Tom X, pag. 410.

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m
 • Page 86 and 87: ^TI.XV.- . T /?
 • Page 88 and 89: s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 91 and 92: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de
 • Page 93 and 94: B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS
 • Page 95: 7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr
 • Page 98 and 99: 056 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 101: .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide
 • Page 105 and 106: 0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv
 • Page 108 and 109: ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —
 • Page 110 and 111: €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 112 and 113: 54 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 114 and 115: 65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 116 and 117: 6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T
 • Page 119: 1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.
 • Page 124 and 125: 7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o
 • Page 126 and 127: 72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 128: ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 132 and 133: jr
 • Page 136 and 137: 8o B E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 138 and 139: 8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 141: LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.
 • Page 144 and 145: g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 146 and 147: 3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns
 • Page 148: S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het
 • Page 151 and 152: BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9
 • Page 153 and 154: R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB
 • Page 155 and 156: VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e
 • Page 157: Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.
 • Page 160 and 161: ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope
 • Page 162 and 163: 93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 165: _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3
 • Page 169 and 170: BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a
 • Page 171 and 172: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 173 and 174: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 175 and 176: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 177 and 178: « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e
 • Page 179 and 180: VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz
 • Page 181 and 182: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 183: iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.
 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• 1 • - Cursiefje
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
N e w s l e t t e r - Deldo
'Een lang leven met mijn hart' “Har(d)t op weg naar ... - UMC Utrecht
Page 1 ....‚.. r e b 1 e d e t e „u vereniging tot behoud van het Veluws ...
m i l i e u t o e z i c h t jaarverslag 2008 - Provincie Groningen
BELANGSTELLING B L I C K P U N K T - Institut für Umweltplanung
a t e r n o - s c h l a f e n - Möbel Rulfs
• Natuur- eN milieu-educatie • meervoudige iNtelligeNtie • SameN ...
t s e k it m a a k t h e t m o g e l ij k ! - Imbema Groep
& P o l i t i e k M a a tsc h a p p i - Maatschappij en Politiek Magazine
B A C K T O S C H O O L F U N V R IJH E ID - Bruynzeel
Alblasserdam • Ohmweg 41 - Kooyman Eigen Huis
Bio-Circle™ L De voordelen in een oogopslag Een nieuwe ...
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
BUSTER L ONVERWOESTBAAR EN VEELZIJDIG - Yacht View