Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

8o B E N A T U U R L Y K

8o B E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E,Zy üiepén, zegt hy, byna den geheelen dag; als men hen wat fterk drongdecden zy wel een kleinen fprong als om te vliegen, maar zy ftaakten hetterftoud weder met fchroora, want zy zyn bang; zy houden veel van de warmte, en als men hen ontdekte kroopen zy welhaaft weder onder de wol, die menhun gaf om op te liggen; hun voedzel was geweekt brood, vrugten, enz, welkezy op dezelfde wyze aten als de eekhoorns, met hunne voorfte pooten, enop hun agterfte zittende: op het aannaderen van den nagt zag men hen meerin beweeging; het verfchil van klimaat heeft veel invloed op de veranderingvan den aart dezer kleine dieren, die zeer teder fchynen (a),Dit getuigenis van den Hr. VOSMAER is zeer overeenkomftig met het geenik zelf aan verfcheiden dezer diertjes gezien heb; ik heb 'er nog werkelyk (17maart 1775.) een in't leeven, die ik in een kooy bewaar, op welks bodemeen klein hokje voor het diertje gemaakt is; hy houdt zig daar den geheelendag in kottoen beftopt, en komt 'er genoegzaam niet dan 's avonds uit om zynvoedzel te haaien; hy heeft een zeer flauw gefchreeuw, dat hy niet doet hoorendan wanneer men hem verpligt om uit zyn hokje te komen; hy byt zelfsvry fterk., fchoon zyne tanden zeer klein zyn; zyn hair is tenuitenftcn fynop 't gevoel; men kan hem zyne vliezen bezwaarlyk doen uitbreiden; menmoet hem ten dien einde hoog op een ftok zetten, en dwingen te vallen,zonder 't welk hy dezelve niet uitftrekt. Het geen zig zeer zonderling in hetdier vertoont, is, dat het ten uiterften huiverig fchynt, en ik begryp niet,hoe het zig des winters voor de koude kan befchutten in de Noordelyke klimaaten,dewyl het in Erankryk, zo men het niet in de kamer hieldt, en hetwol ol' kottoen gaf om op te liggen, en zelfs om zig in te rollen, in korten tydomkomen zoude.• Zie hier wat de Hr. VOSMAER van den taguan of grooten vliegenden eekhoorn,zegt.De polatouche door den Hr. DE BUFFON befchreeven, heeft buiten tegenfpraak,eene groote overeenkomft met dezen; hy heeft gelyke vliezen, nietom te vliegen, maar om zig in de lugt op te houden, als hy van den eenentak op den anderen fpringt.De groote vliegende eekhoorn, welken ik befchryf (F), is my niet dan ingen gedroogd vel toegekomen (c\ De Hooggeleerde Hr. ALLAMAND heeft eene(a) BeTchrvving vün een vliegenden eekhoorn, door den Hr. VOSMAER, pag 9. (Amft. 1767J){b) Deze naam komt my gepaftcr voor dan die van vliegenie kat, onder welken dit dierons anders wordt voorgedraagen: de kop, de tanden , en ae klauwen hebben meer overeenkomt!met de eekhoorns, dan ie enkele ruige ftaart, die aan de kat byzomier eigen is; voorhet overige ko nt het bygevoegi woord van vliegend redelyk wel te pas wegens Jen grooteo!iprong , ,!ien het dier doet.Het dier waaraan eenige Natuuronderzoekers den naam van vliegende kat gegeeven hebben, is een geheel ander dier als de taguan, wiens vliezen van het hoofd af tot aan heteinde van den ftaart loopen; waarvan wy op een andere plaats breedvoer'ger zullen gewagmaaken. U.(c) Ik volg hier woordelyk den Hr. VOSMAEK in de Ne.terduitfcJ)e uitgave. Vertaaler.

V A N D E N T A G U A N . ti'he korte befchryving gegeeven, opgemaakt naar een van de vrouwelyke foorten in kleur verfchillend dier, dat te Leiden in het Akademifch Kabinet bewaardwordt. VALENTYN (i) is zekerlyk, hoe gebrekkig ook en zonder afbeelding,de eerfte die van dit ons dier gefprooken heeft; zie hier ? t geen hy 'er vanzegt: „ Gp Gilolo, omtrent Dodingo, heeft men vliegende civetten; zy„ hebben vlerken als de vledermuizen van de voorfte tot de agterfte poo-,, ten, waarmede zy van den eenen naar den anderen boom vliegen : zy99 hebben ook zeer lange ftaarten byna eveneens als de meerkatten; als zy„ nederzitten ziet men haare vlerken niet, men heeft dezelven niet boven vyf-„ tjgjaaren geleden aldaar ontdekt, door dien zy zeer wild en fehuw zyn;„ zy zyn ros van kop met donker grauw gemengd, en haare vlerken zyn "van„ buiten ook met hair bekleed, 't geen het verfchil tuffchen haar en de vle-„ dermuizen is; zy zyn fcherp van gebit, zodat zy in ftaat zyn een houten99 kooy gemakkelyk in eenen nagt door te byten; anderen noemen ze ook„ wel vliegende aapen". Verder zegt hy: „ 't volk van zeker fchip, 't jagt„ Bnero genaamd, in 't jaar 1677, omtrent Halemachera in Ternate, naby„ Dodingo liggende-, wierdt allereerft een van deze dieren, zig op de boo-„ -men onthoudende, en van den eenen boom op den anderen vliegende, ge-„ waar; zy zagen het eerft voor een eekhoorntje aan, doch het hoofd was„ veel lcherper, en meer naar een Coefcoes gelykende; het was grauw van„ "harren van den neus af, en over den iug tot agter toe, met een zwarten„ ftreep: van de voorfte pooten van de klauwen af tot aan de klauwen der99 agterfte pooten toe was de huid aan het lighaam, gelyk het aan de vleder-„ muizen is, vaftgefpannen; dit vel was van buiten met hair bekleed, ge-„ lyk het onderlyf en ook van binnen met wit hair begroeid; als zy van den„ eenen boom naar den anderen fprongen, breidden zy te gelyk hunne vler-„ ken uit, en fcheenen dan als opgefpalkt te zyn: de eilanders verklaarden„ toen die dieren nooit meer gezien te hebben".In het Werk van den geleerden Abt PREVOST (e), vindt men ook een zeerkorte befchryving en zeer flegte afbeelding, overgenomen uit de Lettres édifiantes, betreklyk op dit dier , - fpreekende van de Natuurlyke Hiftnrieder Philippynfche eilanden, zegt hy; „ deze eilanden, de eenigfte plaatfén„ der Wereld, daar men eene foort van katten ziet, die de grootte van haa-„ zen en de kleur van voflen hebben, en aan welken de Indiaanen den naam„ van taguan geeven, zy hebben vleugels gelyk de vledermuizen, doch met„ hair bedekt, waar van zy zig bedienen om van den eenen boom op denan-„ deren te fpringen, ten afftande van dertig palmen".Van de groote foort, het onderwerp dezer befchryving, heb ik vier ftuksgezien, zynde ook allen, die hier te lande bekend zyn , en daar ondertwee verfcheidenheden: een derzelven bevindt zig in het Akademie Kabinette Leiden; een ander is hier in de Natuur-en Kunft - verzameling van(

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87: ^TI.XV.- . T /?
 • Page 88 and 89: s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 91 and 92: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de
 • Page 93 and 94: B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS
 • Page 95: 7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr
 • Page 98 and 99: 056 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 101: .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide
 • Page 105 and 106: 0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv
 • Page 108 and 109: ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —
 • Page 110 and 111: €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 112 and 113: 54 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 114 and 115: 65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 116 and 117: 6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T
 • Page 119: 1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.
 • Page 124 and 125: 7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o
 • Page 126 and 127: 72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 128: ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 132 and 133: jr
 • Page 134 and 135: 78 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 138 and 139: 8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 141: LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.
 • Page 144 and 145: g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 146 and 147: 3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns
 • Page 148: S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het
 • Page 151 and 152: BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9
 • Page 153 and 154: R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB
 • Page 155 and 156: VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e
 • Page 157: Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.
 • Page 160 and 161: ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope
 • Page 162 and 163: 93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 165: _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3
 • Page 169 and 170: BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a
 • Page 171 and 172: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 173 and 174: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 175 and 176: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 177 and 178: « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e
 • Page 179 and 180: VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz
 • Page 181 and 182: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 183: iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.
 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren