Views
2 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

lp DE NATUURLYKE

lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overtuigd geworden door de kleine met de grooten te vergelyken; enfchoon wy niet verzekeren kunnen, dat deze dieren zig niet met malkanderenvermengen of te famen voortbrengen kunnen, is het ten minden waarfchynlyk,dewyl dit verfchil van 't getal der beweeglyke gordels ftandvaftig is, dathet of wezcndlyk verfchillende foorten, of ten minften duurzaamer verfcheidenhedenzyn door den invloed van verfcheidene klimaaten voortgebragt: indeze onzekerheid, welke de tyd alleen zal kunnen ophelderen, hebben wydeparty gekoozen van alle de tatous te famen te vertoonen, en evenwel de optellingvan elk derzelver afzonderlyk te geeven, als of het inderdaad zo veelebyzondere foorten waren.De vader I/ABBEVILLE O) fchynt ons toe de eerfte te zyn, die de tatousonderfcheiden heeft met naamen of bynaamen, welke aangenomen zvn doorde meefte Schryvers, die na hem gefchreeven hebben: hy duidt 'er vry klaarzes foortcn van aan ; i , de tatououajjou, waarfchynlyk die , welke wy kabasjouzullen noemen, 2, de tatouète, door MARCGRAVE ook taiou$te genaamd,en waar voor wy dien naam gehouden hebben, 3, de tatoupeb, die de tatupebaof de encuperio van MARCGRAVE is, waaraan wy dien laatften naam behoudenhebben, 4, de tatou-apar, die de tatuapara van MARCGRAVE is,en waaraan wy msgelyks zyn naam behouden hebben, 5 , de tatou-ouinchum,die ons dezelfde fchynt te zyn als de cirquinchum, en dien wy cirquingon zullenheeten, 6, de tatou-miri, de kleinfte van allen, die wel die zoude kunnenzyn , welken wy cacbicame zullen heeten; de andere Reisbefchryvershebben de foorten verward, of hebben dezelve niet dan door geflagtnaamenaangeduid. MARCGRAVE heeft den apar, den emoubert, en den tatuete ondericheidenen befchreeven; WORMIUS en GREW hebben den cacbicame befchreeven, en GREW alleen heeft gefprooken van den cirquingon ; maar wyhebben niet noodig gehad de befchryvingen te ontleenen, dan alleen van denapar en den cirquingon, want wy hebben de vier andere foorten gezien.In alle, behalven alleen in die van den cirquingon, heeft het dier twee beenagtigefchilden, het een op de fchouders en het ander op het kruis; die tweefchilden zyn elk van een enkel ftuk, terwyl het harnas, dat ook beenagtig is,en het lighaam bedekt, dwarfch doorfneeden, en in meer of minder beweegbaaregordels gefcheiden is, die met een buigzaam vlies aan malkandereuvafthouden: maar de cirquingon heeft flegts één fchild, te weeten dat derfchouderen; de ftuit, in plaats van met een fchild bedekt te zyn, is tot aanden ftaart toe bekleed met beweegbaare gordels, gelyk aan die van het harnasdes lighaams, wy zullen klaare aanwyzingen en korte befchryvingen vanelk dezer foorten geeven: in de eerfte beftaat het harnas, dat tuffchen detwee fchilden in is, uit drie gordels, in de tweede uit zes, in de derde uitagt, m de vierde uit negen, in de vyfde uit twaalf, en in de zesde eindelykis het, gelyk wy ftraks gezegd hebben, alleenlyk het fchild der fchouderen,dat uit een ftuk beftaat, het fchild of harnas van het kruis gelyk dat dejHlghaams,zyn verdeeld in beweegbaare gordels, die zig van het fchouderfchildtot aan den ftaart uitftrekken, en ten getale van agttien zyn.O) Mijfion au Maragnon, par le Pm D'ABBS\ 7 ILL,Z Capucin, Paris 1614. P a S- 247'

V A N D E T A T O U S .mDe APAR (F) of de TATOU met drie banden of plaaten.De eerfte, die dit dier door eene befchryving heeft aangeduid, is CLUSIUShy heeft het flegts naar eene afbeelding befchreeven, maar men erkent lig!telyk aan de karakters, welke zy vertoont, te weeten drie beweegbaare bandenof plaaten op den rug, en den zeer korten ftaart, dat dit het zelfde dieris, als waarvan MARCGRAVE ons een goede befchryving heeft gegeeven onderden naam van tam apara; hy heeft een langagtigen kop, byna als eenepyramide, een puntigen fnuit, kleine oogen, korte en ronde ooren, het bovenft van den kop bedekt met een helm van een enkel ftuk, hy heeft vvfvingers aan alle de voeten; aan die van de voorfte zyn de twee middelftenagels zeer groot, de twee ter zyde zyn kleiner, en de vyfde, die van buitenzit, en de gedaante van een fpoor heeft, is nog kleiner dan alle de anderen: aan de agterfte voeten zyn de vyf nagels korter en gelyker; de ftaart iszeer kort; hy heeft maar twee duimen lengte, en is geheel in de rondte meteenfchaal bedekt; het lighaam heeft een voet lengte tegen agt duimen overzyne grootfte breedte: het harnas, dat het dier bedekt, is door vier infnvdiugenverdeeld,en beftaat uit drie beweegbaare gordels die,dwars over het lighaamgefcheiden zynde, het dier vryheid geeven van zig te krommen en inde rondte laam te trekken: het vel van deze fplytingen of infnydingen'is zeerbuigzaam : de fchilden, die de fchouders en het kruis bedekken, beflaan uitftukken van vyf hoeken, zeer fraay gefchikt: de drie beweegbaare gordelstuflchen deze fchilden in, beftaan uit vierkante of langwerpige ftukken enyder ftuk is bezet met kleine linsgelykende fchulpjes van een geelagtig wit-MARCGRAVE voegt 'er by, dat, wanneer de apar zig te ilaapen legt of iemandhem aanraakt, en hem met de hand wil vatten hy zyne vier voeten bvmalkander brengt, en, om zo te fpreeken, in ééne punt vereenigt zvn koponder zyn buik brengt, en zig zo volmaaktelyk in de rondte kromt, dat menhem eer voor een zee-fchelp dan voor een land-dier zou neemen; deze zo nauwefamentrekking gefchiedt door middel van twee groote fpieren welke hvaan de zyden des lighaams heeft, en welken de fterkfte menfch werks genoegheeft om hem als dan met zyne hand te doen ontfluiten en uit te ftrekken,(ZO Apar, tatuapara, naam van dit dier in Brafilie, dien wy hebben aankomenArmadillo feu Tatu genus alterum. CLUSH Exotic. pag. 109.Tatu apara. MARCGRAV. Hift. Brafil. pag. 232.Tatu feu Armadillo. PISON , Hift. Nat. Brafil. pag 100.Tatu apara, Armadilli tertia fpecies Marcgravii. RAY Synopf. Quadr paf 234Tatu Jeu Armadillo orientalis, loricd ofjed toto corpore teclus. SEBA Vol. ï.'n4 62 Trifig. 2. en 3- Nota dat 'er eene dwaaling is ,n deze befchryving, dewyl dit dier' alleenhfkym Amerika, en niet in de Ooft-IudiSn gevonden wordt.alleenlykTatus Gefneri, Tatu apara Marcgravii. BAREERE Hifi. Franc, equin. na- 167hrmaceus loricatus cingulis tribus. LINNJEUS Syfi. Nat. Ed IV. pae 66-—Dafypus cingulis tribus. Edit. VI. p J g. 6. Tricinüus. Dafypüs cingulis tribus. Edit.iRCatapbrattus'fcutis duobus, cingulis tribus .... Armadillo Orientalis. L'Armadille Ori'ntBRISSON, Regn Animal. pag. 38. Nota. Hier is dezelfde dwaaling ten opz^ evahe"bvP7voegzel Orientalis, of Oofierfcb uit SEBA overgefchreeven°

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178: « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e
 • Page 179 and 180: VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz
 • Page 181 and 182: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 183: iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.
 • Page 188 and 189: IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 190 and 191: n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 193 and 194: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n
 • Page 197: Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J
 • Page 200 and 201: M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die
 • Page 202 and 203: 124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug
 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
• - -t - ~. - 2 aluminium,
J U S T S I M P L E LeveLTM – The Missing Link in ... - Archi-Europe
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
• 1 • - Cursiefje
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje