Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

146 DE N A T U U R L Y K

146 DE N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,beweegbaare gordels , en 't beftaat voor 't overige uit ftukken ten naaftenbygelykaan die van het fchouderfchild: de fchaal van den kop is lang, breed,en van een enkel ftuk, tot aan den beweegbaaren gordel van den hals: deencoubertheeft den fnuit fcherp , de oogen klein en gezonken, de tong fmalen puntig, de ooren zonder hair en zonder fchaal, bloot, kort, en bruin,gelyk het vel der famenvoegingen van den rug; agttien tanden van middel -baare grootte in yder kaakbeen; vyf vingers aan alle de voeten met vry langenagels, die rondagtig en meer fmal dan breed zyn; de kop en de muil zynten naaftenby gelyk aan die van eene bigge; de ftaart, dik aan zyn oorfprongen iteeds afneemende tot aan 't einde, alwaar hy zeer dun en aan 't einde gerondis : de kleur des lighaams is rosagtig geel; het dier is doorgaands dik envet,en het mannetje heeft het teellid zeer blykbaar; het dier wroet de aardemet de uiterfte gemaklykheid om, zo wel met behulp van zyn fnuit als metzyn nagels; het maakt zig een hol, alwaar het zig des daags onthoudt, ennietdan des avonds uitkomt: om zyn voedzel te zoeken; het drinkt dikwils,het leeft van vrugten, van wortelen, van gekorvenen, en van vogelen alshet die bekomen kan.De TATUETE (g), of TATOU met agt gordels.De tatuete is op verre na zo groot niet als de encoubert; hy heeft een 1kleinen kop, fpitfen fnuit, regte, een weinig verlengde, ooren, den ftaart nog.(g) Tatuete, Tatu-êté, denaam van dit dier in Brafilie, dien wy hebben aangenomen. Tatus.GESNER Hifi. Quadrup. pag. 935. Nota. De afbeelding, door GESNER gegeeven, is naar denatuur geteekend; fchoon dezelve tien gordels fchynf te vertoonen, moeten de twee laatitenegter niet mede geteld worden, omdat de eerfte en de Iaatfte niet beweegbaar zyn , endie twee gordels in alle de tatous het borduurzel maaken van de fchilden, daar zy mede vereenigden aan vaft zyn.Aiotocbtli. HERNAND. Hift. Mex. pag. 314,Tatu feu Armadillo CLUSII Exot. pag. 330.Tatou Defcription des Indes Occidentales, par DE LAST, pag. 486.Tatuete Brafilienfibus. Verdadeiro Lufitanis. MARCÜRAV. Hifi. Brafil. pag. 231-,Tatou ou Armadille. Hifioire générale des Antilles, par le Pere DU TERTRE. Paris i66j.Tom. II. Pl. XIII. pag. ig&.fig. n. 6- Nota. Deze Auteur geeft tien gordels aan zyn tatouin zyne befchryving; daar is egter, op de enkele befchouwing zelfs van de afbeelding, allewaarfchynlykheid, dat hy onder dit getal van gordels de twee boorden der fchilden heeft begreepen,welker mofaic inderdaad hetzelfde is als dat der beweegbaare banden, want gelykwy reeds meer dan eens gezegd hebben, die boorden zyn niet van het overige der fchilden•afgefcheiden, zy zyn daar integendeel geheel aan vaft; men moet hen dan niet mede tellenonder de beweegbaare gordels, die bygevolg op agt uitkomen in de afbeelding door VaderDU TERTRE gegeeven.Tatuete Bralilienfibus. Armadilli fecunda fpecies Marcgravii. RAY Synopf. Quadrup. pag. 233Septem cinclus. Dafypus cingulis feptenis, palmis tetradaBylis, plantis pentadaüylis. LINNJEISyfi. nat. Ed. X. pag. 51. n. 5. Nota. Daar is eene dwaaling in deze aanduiding; het dierheeft agt, en niet zeven, beweegbaare gordels.CatapbraSlus fcutis duobus, cingulis oSto . . . . Armadillo Brafilianus. L'armadille du BrefiilBRISSON. Regn. Anim. pag. 41. Nota. Het is geenzins beweezen , dat de Armadillo of aio--tcp'Mi van NIEREMBERG, en de tatus major mofcbum redolens van BARRERE inderdaad de tatu-êtéöf tatou met agt gordels is, gelyk de Hr. BRISSON in zyn naamlyft aanduidt: de afbeelding vanNIEREMBERG vertoont elf gordels, welken men tot negen, en niet tot agt, moet vermindelen;wat BARRERE betreft, hy geeft noch befchryving noch afbeelding van de dieren, welken

V A N D E T A T O U S . i4 rlanger, en de beenen naar evenredigheid minder laag dan de encoubert; hyheeft kleine en zwarte oogen, vier vingers aan de voorfte voeten, en vyfaan de agterfte; de kop is met een helm, de fchouders zyn met een fchild,en het kruis is met een ander fchild, bedekt, terwyl het lighaam een harnasheeft, faamgefteld uit agt beweegbaare gordels, die aan malkanderen en aande fchilden vaft zyn met negen famenvoegingen van een buigzaam vel: deHaart is insgelyks bekleed met een fchaal, beftaande uit agt ringen, die beweegbaar, en met negen famenvoegingen van een buigzaam vel vereenigd, zyn;de kleur van het harnas op den rug is yzergrauw, aan de zyden en den ftaartis zy van een wit grys met yzergrauwe vlekken; de buik is bedekt met eenwitagtig, gegreind, vel, dat met eenige hairtjes bezaaid is: het dier van dezefoort, dat door MARCGRAVE befchreeven is, hadt een kop van drie duimenlengte, ooren van byna twee, de beenen waren omtrent drie duimenhoog, de twee middelfte vingers van de voorfte voeten één duim, de nagelseen half duim; het lighaam van den hals af tot aan 't begin van den ftaart hadtzeven duimen, en de ftaart negen duimen lengte; de fchaal der fchilden fchyntbezaeid met kleine witte uitfteekende en breede vlakken als linzen: de beweegbaarebanden, die het harnas van 'tlighaam maaken, zyn met driehoekige gedaantenbezet; de fchaal is niet hard, de kleinfte kogel is in ftaat om dezelvete doorbooren, en het dier te dooden, welks vleefch blank en zeer goed isom te eeten.De CACHICAME (*), of TATOU met negen gordels.NIEREMBERG heeft dit dier flegts aangeduid dn de onvolmaakte befchryving, welke hy daarvan geeft. WORMIUS en GREW hebben het veel beter behyaanduidt, maar uit zyne uitdrukking ziet men dat het een der grootfte tatous is, daar hyvan heeft willen fpreeken; zyn tatus major is derhalven niet de tatuete van MARCGRAVE, dienaar toeftemming van alle de Schryveren , een der kleinflen is.(6) Cacbicame, Cacbicamo. „ De Spanjaarden noemen Armadillo het dier by de Indiaanen„ bekend onder den naam van Cacbicamo, van Atuco, van che de cbuea" &pe. Hifioire Naturellede l Orénoque, par GUMILLA. Avignon 1758. Tom. III. pag. 225. Wy hebben voor dezefoort den naam van Cacbicame aangenomen, om haar van de andere te onderfcheiden.Armadillo feu Aiotocbtli. NIEREMBERG Hifi. nat. Peregr. pag. 158.Armadillo . .'. . . Reliquum dorfi novem ambitur circulis, Mufeum Wormianum, pag.The pig.beaded Armadillo. GREW Muf. Soc. Reg. Lond. pag. 18.Tatou of[Armadille. Nouveau Voyage aux Isles de l'Amèrique. Paris 1722. Tom. II. pae387- fig-Tatu feu Armadillo Américanus. SEBA Vol. I. pag. 45. Tab. 29. fig. 1. Nota. Schoon deAuteur in zyne befchryving van tien gordels gewaagt, zyn 'er egter maar negen in de afbeelding.Tatu porcinus, Tatu fimpliciter , porcellus Catapbractus , Armadillo communiter. KLEIN deQuadrup. pag. 48. Nota. Deze Auteur volgt ligtelyk de befchryving van SEBA, en hy bedriegtzig, even als deze, met tien, in plaats van negen, gordels aan dit dier te geeven.Ermaceus lortcatus, cingulis novem, manibus tridactylis. LINN^US Syjl. Nat. Edit IV. pag•66. — Dafypus cingulis novem, pedes 3-5. Edit. VI. pag. 6. Nota. Daar is vergiffing in dezeaanduiding; dit dier heeft niet drie, maar vier vingers aan de voorfte voeten; de Hr. LINfimasheeft zelf die fout verbeterd in de volgende uitgaven.Novem.cinctus. Dafypus cingulis novem, palmis tetradactylis, plantis pentadactyiis . . . An «

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182: VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.
 • Page 183: iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.
 • Page 188 and 189: IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 190 and 191: n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 193 and 194: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n
 • Page 197: Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J
 • Page 200 and 201: M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die
 • Page 202 and 203: 124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug
 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren
T-REX-3 25 scooter – trike 25 km/h T-REX-3 45 scooter – trike 40 km/h
2000 I t - Tento.be
Netwerkevenement Zaanbusiness Borrel groeit uit naar… … een ...
V e r s e l u c h t s y s t e e m - Centurion Safety Products
Oplossingen voor i f ti t h l i Laserscanning als oplossing voor…
K O E L K A S T E N - Classic Cookers