Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

148 D E N A T U U R L Y

148 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,fchreeven; het individu, 't welk aan WORMIUS ten onderwerpe gediend heeft,was volwaflen en een der grootfte van die foorte ; dat van GREW was jonger en kleiner: wy zullen hier hunne befchryvingen niet in 't geheel geeven, te meer, omdatzy met de onze overeenkomen, en omdat het daarenboven te vermoeden is, datdie tatou met negen gordels niet een wezendlyk onderfcheiden foort uitmaakt vanden tatuéte, die 'er maar agt heeft, en waarnaar hy, dit verfchil alleen uitgezonderd,ons is voorgekomen in alle andere opzigten te gelyken : wy hebbentwee tatous met agt gordels, die gedroogd zyn, en die twee mannetjesfchynen te zyn; wy hebben zeven of agt tatous met negen gordels, één welin zyn geheel, dat een wyf je is, en de andere gedroogd, waarvan wy defexe niet hebben kunnen onderfcheiden: het is derhalven wel mogelyk, naardiendeze dieren malkanderen volmaakt gelyken, dat de tatuete, of tatou metagt gordels, het mannetje, en de cachicame, of de tatou met negen gordels,het wyf je ware: dit is niet dan eene gilling, welke ik waag voor te ftellen,omdat men in het volgend artykel de befchryving van twee andere tatous zienzal, waarvan de een meer rijen dan de ander heeft op het fchild van het kruis,en die malkanderen egter in zo veele andere opzigten gelyken, dat men in hetvermoeden valt, dat dit verfchil alleen van dat der fexe afhangt; want hetzou niet zonder waarfchynlykheid zyn, dat dit grooter getal van rijen op hetkruis, of die beweegbaare gordels van het harnas, aan de wyfjes in deze foortenbehoorden, als zynde by dieren, welker lighaam zo nauw geharnaft is,noodig om de dragt en het werpen der jongen gemaklyker te maaken: in hetindividu , waarvan WORMIUS het vel heeft befchreeven, hadt de kop vyf'duim van het einde van den bek tot aan de ooren, en agttien duim van deooren tot aan 't begin van den ftaart, die een voet lang was en uit twaalf ringenbeftondt: in het individu van dezelfde foort door GREW befchreeven-.,hadt de kop drie duimen, het lighaam zeven en een half, de ftaart elf duimen; de evenredigheden van 't hoofd en 't lighaam komen overeen, maar hetverfchil van den ftaart is al te aanmerkelyk, en het is zeer waarfchynlyk, datin het individu, door WORMIUS befchreeven , de ftaart gebroken was geweeft,want hy zou meer dan een voet lengte gehad hebben; dewyl in dezefoort de ftaart in dikte afneemt, in zo verre, dat hy op het einde niet dikkeris dan een kleine els, en ter zelfder tyd zeer breekbaar, zo gebeurt het zelden,dat men een vel vindt, waaraan de ftaart volkomen is, gelyk dat, 'twelk GREW befchreeven heeft: het individu door den Hr. DAUBENTON (?),befchreeven, is bevonden ten naaftenby de zelfde afmeetingen, en evenredighedente hebben als dat van GREW.fequente fufficienter diftinctus? LINN^EUS Syfi'. Nat. Ed. X. pag. 51. n. 6. Nota. Die twyfFelingvan den Hr.LINN^EUS, ten opzigt van de onderfcheiding van deze.foort met de voorgaan,de,komt ons niet ongegrond voor; wy hebben verfcheiden individu's van de eene en de andere,en men zal ui: onze befchryving zien, dat alles, zelfs tot de kleinfte deelen toe, zo gelykis in de tatuete en in de cachicame, dat men met waarfchynlykbeid kan vermoeden , datzy alle beide van dezelfde foort zyn, fchoon de eene een gordel meer hebbe dan de andere.Catapbracttts Jcutis duobus. cingulis novem ...... Armadillo Guianenfis; de armadille vaGuyana BRISSON Regn. Animal. pag. 42.(i) Zie hier agter de befchryving van den cachicame.

V A N D E T A T O U S . 149De KABASSOU (k), of TATOU met twaalf gordels.De kabaflbu fchynt ons toe de grootfte van alle de tatous te zyn; hy heefteen dikker en breeder kop, den fnuit minder fpits dan de andere; dikker beenen,zwaarer voeten, den ftaart zonder fchaal, eene byzonderheid, die alleengenoeg zou zyn om deze foort van alle de andere te onderfcheiden: vyfvingers aan alle de voeten, en twaalf beweegbaare gordels, die maar weinigover malkander fcliuiven: het fchouder - fchild is flegts uit vier of vyf rijengeformeerd, elk te faamgefteld uit vry groote vierhoekige ftukkende beweegbaaregordels zyn ook uit groote, maar byna volmaakt vierkante ftukkengeformeerd; die, welke de rijen van het fchild van het kruis formeeren, zynten naaftenby gelyk aan die van het fchild der fchouderen; de helm vanhet hoofd beftaat ook uit vry groote maar onregelmaatige ftukken: tuflchende famenvoegingen der beweegbaare gordels en der andere deelen van de wapenruflingkomen eenige grove hairen, gelyk aan varkensborftels, te voorfchyn:daar zyn ook op de borft, op den buik, op de beenen, en op den ftaart,eerfte beginzels van fchulpen, die rond, hard, en glad zyn gelyk het overigevan de fchaal, en rondom die kleine fchulpen ziet men kleine vlokjes hair;de ftukken die den helm van het hoofd formeeren, die van de twee fchilden,en van het harnas, zyn evenredig grooter en minder in getal by den kabasfoudan by andere tatous; men moet 'er uit befluiten, dat hy grooter is dande andere': in dien, welken men in de XLI Plaat vertoont, heeft het hoofdzeven, en het lighaam een-en-twintig, duimen lengte, maar wy zyn niet zekerdat die van de XL Plaat van dezelfde foort zy als deze; zy hebben veele(k) Kabaffou; denaam welken men in Kayenne aan de groote foort van tatous geeft, en dienwy hebben overgenomen.Tatus major mofcbum redolens. Tatuete Brafilienfibus, MARCGRAVII, Tatou KabaJJou. BARRERE.Hift. Franc, equinox, pag. 163. Nota I. Dat BARRERE dezen tatou. die van de grootfte foortis, niet moed brengen by den tatuete van MARCGRAVE, die eene der kieinften is. Nota 2. Datdewyl BARSERE noch befchryving noch afbeelding van zyn tatou-kabaffou heeft gegeeven, wyniet ftellig verzekeren, dat het dezelfde is als die, welke hier in aanmerking komt, en dietwaalf gordels heeft; het is by gilling, dat wy 'er dus over geoordeeld hebben, omdat het degrootfte der tatous is, en bygevolg die, welke zig beft voegt by zyne aanduiding, Tatus major.Tatu feu Armadillo Africanus. SEBA Vol. I. pag. 47. tab. 30. fig. n. 3. fc?4- fcutum offetimtoti incumbens corpori tripartitum efi. SEBA Vol. I. pjg. 47. Nota 1. dat deze tatou, even alsalle de andere, niet dan in Amerika en niet in Afrika gevonden wordt. Nota 2. Dat het geenden befchryver van SEBA 'S Kabinet heeft kunnen misleiden, en hem doen denken, dat ditdier inderdaad de fchaal flegts in drieën verdeeld hadt, is dat de twaalf beweegbaare gordelsvan het harnas des lighaams niet zo onderfcheiden zyn, en veel minder over malkander fchuivendan in de andere foorten , zodat dit harnas zig in den eerften opflag vertoont als of hetuit een enkel ftuk beftondt, waarvan de rijen onbeweeglyk waren gelyk die der fchilden ;maarwat nauwer toeziende befpeurt men ft'raks, dat de gordels onder malkanderen beweegbaarzyn , en dat zy een getal van twaalf uitmaaken.CatapbraBus fcutis duobus, cingulis duodecim Armadillo Africanus, L'armadillè d'Afrique.BRISSON Regn. Animal. pag.43. Nota. Dat de Auteur, in plaats van den Dajypus teg-'mine tripartito van den flr. LINN.EUS met deze foort te vereenigen (pag. 43. n. 7.) dien, volgensLiwKffius zeiven, tot zyne eerfte foort (pag. 37. n. u) hadt moeten brengen.T 3

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183: iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.
 • Page 188 and 189: IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 190 and 191: n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 193 and 194: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n
 • Page 197: Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J
 • Page 200 and 201: M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die
 • Page 202 and 203: 124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug
 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S