Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

i5o DE NATUURLYKE

i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen gelyk , en onder anderen de twaalf beweegbaare gordels maarzv verfchillenook in zo veele opzigten, dat men reeds veel waagmet geen ander8verfchil dan dat der fexe tuffchen hen te ftellen ([),De C1RQUINCON (m) of TATOU met agttien gordels.De Hr. GREW is de eerfte, die dit dier befchreeven heeft, welks vel in hetKabinet van de Komnglyke Maatfchappy te Londen bewaard wordt; alle det^xTZttl^A *t£ Vg £ Z e g, d h e b b e n t w e e' fcMden eïVan éénftuk, het eerfte op de fchouders en het ander op het kruis; de cirquincon^ één " a m e l v k d a t OP ^ fchouders: meS heeft hem den naam vantatou-bdette oï tatou-wezeUje gegeeven, omdat zyn hoofd byna gelyk is adat van dit diertje: in de befchryving van dezei? tatou, door Gttft (») gegeeven,vindt men, dat zyn lighaam omtrent tien duimen lengte, de kopdat lÏTZlit1VSR l y f V, d l b e T n twee ofdrie duiraen hool«. hadden?MmnLl V ï°° f d , b r e e d e n P l a t d e' °°g e nklein, de ooren eenduim lang, waren; dat hy vyf vingers hadt aan alle vier de voeten; groote?e g tteranr redTf ^ - de drie middelfte korler nagefs a°ande twee andere of buitenfte, vingers: de wapenrufting van het hoofd endie der beenen beftondt uit rondagtige fchulpen, die omtrent eenT vierdecnkeld ftuk, geformeerd uit kleme vierkante fchulpies- het fchild der fchou,kante fchulpjes; die rijen van het fchild zyn in deze foortt gelyk in de an-£ t d°° r e e n b u i § m n j vel van malkanderen ge-m^eCJn^lt^ ^nTJSf^frwï.fÏÏ.-?? 11 ° r ^SPx®*6i ^1 het overige des lighaamst 0 tdt HnL p ^ ^ a n d e n l t a a r C i s b e d e k t m e t beweegbaare gordels,UlgZaaradvn tn ^ - VheS 7 an «Aderen gefcheiden zyn; die gordelshïïJS S .?L% Van a g-f^ d £ - e e i ' f t e v a n d e z v d e d e r Schouderen lyn deSic ' , e f t a a ? U l t k e l n e vierkante en langwerpige ftukjes; de agterfteZ y bÜ ^ y^ U l t a° n d e - e n V l e r k a n t e l l u k k e n gebakt, eS het einde der wapen,rufting by den ftaart is van eene parabolifche of brandfnee figuur; de voorftevierkanten beftaan; de tweede helft van den ftaart tot aan het einde is bedektmet onregelmaatige fchulpen; de borft, de buik, en de ooren zyn naakt ge-(0 Zie hier agter de befchryvingen en de afmeetingen dezer twee kabaflbus vergeleekentoÊrLSraien Sl r TJl bUm ' dG naam, di6n T en ï^nlyk in nieuw Spanje aTde ^ious geett en dien wy hebben aangenomen, om deze foort van de andere te onderfcheidenTatou ouincbum T/ABBBVILLE Miffions au Maragnon. Paris 1Ö14 pag 248CataPpa? 225lfnliZ 3T'f e m i 6 d A n m m° S ° d e C i m * ' ' ' °- ' A r m d i l l e 'd n g U l i SA r m d i ULt» Nota. Dat hier de Engelfche maat tot de Franfche gebragt wordt,°'QuadruplB a i s s 0»

V A N D E T A T O U S . , 5 I]yk in de andere foorten: van alle de tatous fchynt deze zig gemaklykft te kunnen famentrekken, en zig als een bal in een rollen, ter oorzaake van de menigte zyner beweegbaare gordels, die zig tot aan den ftaart uitftrekkenRAY heeft, gelyk wy, den cirquingon naar GREW befchreeven- de HrBRISSON fchynt zig by die befchryving van RAY gevoegd te hebben gelvkhy dan ook dit dier, dat hy enkel armadille noemt, zeer wel heeft'aaneeduid; maar het is zonderling, dat de Hr. LINN/BUS, die de befchrvvineenvan GREW en RAY onder 't oog moet gehad hebben, dewyl hy dezelve beideaanhaalt, dit zelfde dier heeft aangeduid (V), als maar éénen gordel hebbende,terwyl het agttien heeft; dit kan niet fteunen- dan op eene vry duidelvkevergiffing, dewelke hier in beftaat, dat hy den tatu feu Armadillo Africanus vanSEBA voor den tatu muflelinus van GREW genomen heeft, dewelke egter volgensde befchryvingen zelve dier beide Auteuren, zeer verfchillende van malkanderenzyn : zo zeker als het fchynt, dat het dier, door GREW befchreeveneen wezendlyk beftaand foort is, zo twyffelagtig is het of dat van SEBA beftaa,ten minften op die wyze als hy het befchreeven heeft; volgens hemheeft de Afrikaanfche armadillo de wapenrufting des geheelen lighaams indrie deelen verdeeld (/>); zo dat waar is, dan is de wapenrufting van den rugm plaats van uit verfcheiden gordels te beftaan, uit een enkeld ftuk en ditéén ftuk is flegts afgefcheiden van de fchilden der fchouderen en van het kruis"-die ook elk uit één tt.uk beftaan: dit is de grond van de dwaaling daar LIN-N^US m gevallen is; hy heeft, naar die plaats van SEBA, dezen armadillo genaamdunicinclus tegmine tripartito, ondertuifchen was het ligt te zien datdeze aanduiding van SEBA duifter en verkeerd is, dewyl zy geheel niet overeenftemtmet de afbeeldingen, en inderdaad den kabaffou of tatou met twaalfgordels aanwyft, gelyk wy in het vorig artykel getoond hebben.Alle de tatous hooren oorfpronkelyk in Amerika t'huis, zy waren onbekendvoor de ontdekking der nieuwe Wereld, de Ouden hebben 'er nooit *ewagvan gemaakt, en de hedendaagfche of nieuwe Reisbefchryvers fpreeken ^er allevan als van dieren die natuurlyk en byzonderlyk in Mexiko, in Brafiliënin Guyana, enz, gevonden worden; geen hunner zegt de foorten in Aiia ofAfrika gevonden te hebben; zommigen hebben alleenlyk den pangolin en denphatagin, of de fchulp-hagediffen der Ooft-Indiën, met de armadiüo's van Amerikaverward; eenige anderen hebben gemeend, dat zy op de Weftelyke kustenvan Afrika gevonden wierden, omdat men 'er zomtyds van Brafil naarGumée heeft overgebragt: BELLON (?) die voor meer dan twee honderd jaar3 5(o) UnicinBus. Dafypus tegmine tripartita pedibus pentadaBylis .... Tatu feu Armadillo Africanus.SEBA Muf I. pag 47. Tab. 30.. fig. 3, 4. . . . Tatu muflelinus. RAY Quadrup. 2VGREW , Muf. 19. Tab I. LINN^US Syfi. Nat. Ed. X. pag. 50. ^(p) Scutum offeum toli incumbens corpori tripartitum eft. SEBA Vol. I pag. 47.(q) „ En dewyl het dier, daar wy hier voren van gefprooken hebben, datmen tatounoemr„ in hunne handen is geweeft, fchoon het van Guinée en van Terreneuf is aangebraet waar'„ van de Ouden niet gefproken hebben, oordeelden wy het egter voegelyk de afbeeld/na van„ t zelve te geeven.ö„ De reden, waarom dit dier zo gemeen is in verfcheiden Kabinetten, en van zo verre it„ aangebragt, is omdat de natuur het met een hards-fchaal en breede fchulpen, opde wyze van

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189: IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 190 and 191: n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 193 and 194: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n
 • Page 197: Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J
 • Page 200 and 201: M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die
 • Page 202 and 203: 124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug
 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• 1 • - Cursiefje
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
N e w s l e t t e r - Deldo
'Een lang leven met mijn hart' “Har(d)t op weg naar ... - UMC Utrecht
Page 1 ....‚.. r e b 1 e d e t e „u vereniging tot behoud van het Veluws ...
m i l i e u t o e z i c h t jaarverslag 2008 - Provincie Groningen
BELANGSTELLING B L I C K P U N K T - Institut für Umweltplanung
a t e r n o - s c h l a f e n - Möbel Rulfs
• Natuur- eN milieu-educatie • meervoudige iNtelligeNtie • SameN ...
t s e k it m a a k t h e t m o g e l ij k ! - Imbema Groep
B A C K T O S C H O O L F U N V R IJH E ID - Bruynzeel
& P o l i t i e k M a a tsc h a p p i - Maatschappij en Politiek Magazine
Alblasserdam • Ohmweg 41 - Kooyman Eigen Huis
Bio-Circle™ L De voordelen in een oogopslag Een nieuwe ...
BUSTER L ONVERWOESTBAAR EN VEELZIJDIG - Yacht View
P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G - Stijn