Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

152 D E N A T U U R L Y

152 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,gefchreeven heeft, en die de eerfte ons eene korte befchryving met de 'afbeeldingvan een tatou heeft gegeeven, waarvan hy het vel in Turkije gezienhadt, geeft genoeg te kennen, dat dezelve van de nieuwe Wereld kwam.OVIEDO (7), DELERY (0, GOMARA (t), THEVET f», ANTOINE HERRE-RA f » 5 de vader ABBEVILLE (V), FRANCOIS XIMENES, STADENIUS (J),MO-NARD (z), JOSEPH ACOSTA (a), DE LAET (b), alle de Iaatfte Auteuren, allede Hiftoneichryvers van de nieuwe Wereld, maaken gewag van deze dierenals oorfpronkelyk in de Zuidelyke gedeelten van dit werelddeel fhuis hoorende;PISON, die na hen allen , welken ik heb bygebragt, gefchreeven heeft,is de eenigfte, die zonder zig op eenig gezag te beroepen, ter neerftelt, datde armadilles in de Ooft-Indiën zo wel als in Amerika gevonden worden (c);doch het is waarfchynlyk, dat hy de pangolins, of de fchulp-hagediften, met detatous verward heeft, omdat de Spanjaarden die fchulp-hagedilfen , zo welals de tatous, armadillo genaamd hebben: de dwaaling is uitgebreid en voortgeplantdoor de Kabinetbefchry vers en Naamlyftmaakers, die niet flegts tatousin de Ooft-lndiën maar ook in Afrika gefchaapen hebben , fchoon 'er nooitandere in deze twee werelddeelen geweeft zyn, dan die, welke uit Amerikaderwaards zyn overgebragt.Het klimaat van alle de foorten dezer dieren is derhalven niet twyffelagtig;maar het is moeijelyker hunne betreklyke grootte in ydere foort te bepaalen ;wy hebben, tot dit oogmerk, vergeleeken niet flegts de vellen der tatous,die wy in grooten getale in des Konings Kabinet hebben, maar ook die welkenmen in andere Kabinetten bewaart; wy hebben ook de aanduidingen vanalle de Auteuren met onze eigen befchryvingen behouden, zonder daar nauwkeurigeuitkomften uit te kunnen opmaaken; het blykt alleenlyk, dat de tweegroo-„ een harnas gewapend heeft, en ook omdat men hun vleefch van binnen gemaklyk "kan,, wegneemen, zonder dat zy iets van hunne oorfpronkelyke gedaante verliezen; ik heb heteene foort van Brafiliaanfchen egelantier genaamd; want het verbergt zig in zyne fchaalen,, als een egelantier in zyne ftekels; het is niet grooter dan een middehnaatig jong varken,„ ook is het eene foort van varken, als hebbende de beenen, voeten, en fnuit met hetzel->, ve gelyk, want men heeft het reeds in Frankryk zien leeven, en zig met graanen en v.rug-,, ten voeden". Obfervations de BELLON, Paris 1555. pag. 211.(r) OVIEDO, Summarium Indiae Occidentalis , cap. XXII.

V A N D E T A T O U S. 153.•groote foorten zyn de kabaffou en de encoubert, dat de kleine foorten zynde apar, de tatuete, de cachicame en de cirquingon: by de groote foorten isde fchaal veel fteviger en harder dan by de kleine; de ftukken, waaruit diefchaal faamgefteld is, zyn grooter en in minderen getale; de beweegbaare gordelsfchuiven minder over malkanderen, en het vleefch, gelyk ook het vel,is harder en minder goed: PISON zegt, dat dat van den encoubert niet eetbaaris (V), NIEREMBERG verzekert dat het nadeelig en zeer ongezond is:(e) BARREUE meldt, dat de kabalfou een fterken muskusreuk heeft, en terzelfdertyd ftemmen alle Schryvers hier in overeen, dat het vleefch van denapar, en inzonderheid dat van den tatuete, zo wit en zo goed is, als dat van-een fpeenvarkentje; zy zeggen ook dat de tatous van de kleine foort de nattegronden beminnen, en zig in de vlakten onthouden, en dat die van degroote foort niet dan op de verhevenfte en droogfte plaatfén gevonden worden(ƒ).Deze dieren bezitten allen meer of min het vermogen om zig te kunnenfluiten, en hun lighaam in de rondte faam te trekken; de gaaping van hetharnas, wanneer zy faamgetrokken zyn, is vry duidelyker en grooter in die ,welker wapenrufting flegts uit weinige gordels beftaat; de apar, die 'er maardrie heeft, vertoont dan twee groote ydels tuffchen de fchilden en de wapenruftingvan den rug; geen een kan zig zo volmaakt in een bal te famenrollenals de egelantier, zy hebben eer de gedaante van een knolronde fpheer,of ingedrukten bal.Die zonderlinge fchaal, waarmede zy bekleed zyn, is een wezendlyk been,beftaande uit kleine aan malkander gevoegde ftukjes, die, zonder beweegbaarof geledigd te zyn, behalven in de naaden of klooven der gordels, doorramengroeijing vereenigd zyn, en zig allen van malkanderen kunnen affchevden,ja inderdaad gefcheiden worden, zo men hen op 't vuur legt: terwylhet dier leevend is fchikken deze kleine ftukken, zo wel die der fchilden, alsdie der beweegbaare gordels (e;), zig naar de beweegingen van het dier,en gehoorzaamen daar eenigzins aan , inzonderheid aart de beweeging vanfamentrekking; byaldien dit zo niet ware, zou men bezwaarlyk kunnen begrypen,dat het, met alle zyne poogingen , eene ronde gedaante zou kunnenaanneemen; die kleine ftukken vertoonen, volgens de verfcheidene foorten,verfchillende gedaanten , altyd regelmaatig gefchikt, gelyk zeer fraey ge-(d) Prima maxima {jpecies) tatupeba cujus dejcriptioni jnperjedco, utpote non edulis. PISONHifi. nat. Brafil. pag. 100.(e) Qiiaedim innoxia gratiffimi alimenti Junt, alia noxia fëf vencnata, ut vomitu ac flatu alviJincopem indncant . . . . Diftinguuntur teftarum jeu laminarum numero: innoxia octcnis, noxiajenis conjlant. NIEREMBERG, Hift. nat. Peregr. pag. 159.(ƒ) ,, Men vindt in de boffchen van Orénoque en van Guiane armadülo's, viermaal groo-„ ter dan die der vlakten". Hift. natur. de l'Orénoque, par GUMILLA Tom. II. pig. 7.(g) „ Dit dier, (het betreft hier den tatou met negen gordels) is zeer gevoelig, het krom„ de, en maikte zig tot een ba!, zodra ik zyne fchaalen een weinig drukte; ik merkte dat al-„ le die rijen, behalven hunne beweeging om in malkanderen op te fchuiven, nog eene an-„ dere lang* de geheele ruggraat hidden, door welke zy zi^ uitfrrekten [en verwydden".snz. Nouveau Voyage aux Isles de l'Amèrique, Tom. II. pag. 388.X. Deel V

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189: IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 190 and 191: n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 193 and 194: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n
 • Page 197: Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J
 • Page 200 and 201: M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die
 • Page 202 and 203: 124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug
 • Page 205 and 206: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ
 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren
T-REX-3 25 scooter – trike 25 km/h T-REX-3 45 scooter – trike 40 km/h
2000 I t - Tento.be
Netwerkevenement Zaanbusiness Borrel groeit uit naar… … een ...
V e r s e l u c h t s y s t e e m - Centurion Safety Products
Oplossingen voor i f ti t h l i Laserscanning als oplossing voor…
K O E L K A S T E N - Classic Cookers