Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

i64 D E N A T U U R L Y

i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,dellyn" van die vernaauwingen was flegts van eene lyn ; het overige van dë'darmbuis hadt omtrent anderhalven duim omtrek.De lever beftont flegts uit twee kwabben, de een was veel grooter dan deandere, en zat agter het middelft gedeelte van het middelrif geplaatft; de kleinekwab zat ter regterzyde van de groote; deze was in. drie deelen onderfcheidendoor eene. groote en eene kleine infnyding, de kleine was ten naastenbyin het midden van de kwab ter plaatfe van den fchoorband, en drong.niet door dan in den binnenkant van de lever; de groote infnyding was terlinkerzyde van de kleine, en het galblaasje zat in het midden van het regiergedeelte der groote kwab, waarvan wy hier fpreeken, ingekaft; de kleinehadt aan haaren wortel eene verlenging, welke men. voor eene derde kwab zoudekunnen neemen.De milt was langwerpig, dikker en veel breeder aan haar onderft gedeeltedan op het overige haarer lengte.De regter nier lag een weinig meer naar voren- geplaatft dan de linker.Het peesagtig middelpunt van het middelrif was zeer groot; ik heb aan de'regter long flegts drie kwabben onderfcheiden; zy waren agter den anderengefchaard; de agterfte was ten naaftenby even groot als de beide anderen; zyzat met haaren wortel aan dien van de voorfte kwab vaft: de linker long hadt'twee kwabben ten naaftenby van dezelfde grootte; de onderkant van de eerftekwab was holrond over derzelver geheele uitgeftrektheid, omdat zy van*het eene eind tot het ander aan het hart raakte, welker plaatling verfchillendwas van die van het hart van andere viervoetige dieren: het hart van den cachicame, in plaats van fchuinfch van de regter-naar de linkerzyde en van vorennaar agteren gerigt te ftaan, was regtftreeks naar de linkerzyde gerigt;-het hadt eenen duim zeven lynen omtrek aan den bodem, agt lynen en eenehalve lengte van de punt af tot aan het begin van de longenflagader, en zes ;lynen en eene halve van de punt. af tot aan het longenzakje; deszelfs gedaantewas langwerpig.De tong was lang, puntig, bedekt met zeer korte tepeltjes, en op derzelvervoorfte en middelfte gedeelten met kleine witte korreltjes bezet; ik benop derzelver. agterft gedeelte geen eene kelk-klier gewaar geworden, fchoon ikze met een fterk vergrootglas befchouwd heb.Het ftrotklapje. was groot en zeer fterk uitgerand aan zyn eind; daar zatenophet verhemelte vier wyde groeven die dwarfch liepen, en welker randenhoogerwaren aan de einden dan aan het midden.Le klink was zeer uitfteekende voornamelyk met haar voorfte eindf, dat tweelynen en eene halve buiten den onderbuik ftak; zy hadt eenige gelykheid met?de roede van een mannetje die zeer kort zoude geweeft zyn, en een omtrekvan een halven duim gehad hebben; derzelver opening liep in de lengte metbetrekkingtot het lighaam van het dier en was drie vierde deelen van eene lyn.lang; zy zat op den afftand van anderhalve lyn van den aars af._ De teeldeelen hadden allen hunnen groei nog niet verkreegen; ik ben geen.'kittelaar ontwaar geworden;, de binnenfte wanden der lyfmoeder-fcheede waren.

B-ES C HR Y VING V A N DE T A TO US. 165glad; de blaas fcheen my toe groot te zyn; ik heb geene hoornen aan de lyfmoedergezien; zy is my voorgekomen veel naar die der aapen te gelyken,en flegts trompetten te hebben; de eyerneften zaten flegts op den afftand vaneene lyn van de lyfmoeder af.Het voorhoofdsbeen van het geraamte (Pl. XXXIX) van den cachicameis zeer groot; het beflaat meer dan een derde gedeelte der lengte van den geheelenkop van het eind van den fmoel af tot aan het agterhoofd; ook zyn deneusbeenderen naar evenredigheid veel korter dan die van het varken: fchoonhet voorhoofdsbeen geen uitfteekzel aan den oogput heeft, zyn egter de randender oogputten niet dan een vyftiende gedeelte van hunnen omtrek afgebrooken:het onderft kaakbeen is zeer dun en van voren door eene groef geëindigdin de gedaante van eenen lepel; het knokkelwyze uitfteekzel is zeerklein; het kroonswyze uitfteekzel heeft meer uitgeftrektheid, en daar zit onderhet knokkelwyze uitfteekzel een derde uitfteekzel dat naar agteren gerigtftaat.De cachicame heeft geene fny-norh hondstanden; de baktanden zyn in hetgeraamte dat ten onderwerpe voor deze befchryving gediend heeft, ten getalevan agt-en-twintig voorhanden, veertien in elk kaakbeen, en zeven aan elkezyde; maar by een ander onderwerp heb ik een-en-dertig tanden gevonden, zeftien namelyk in het onderft kaakbeen, agt aan elke zyde, agt in delinkerzyde van het bovenft' kaakbeen, en flegts zeven in de regterzyde: dezevende der linkerzyde, was kleiner dan de zesde en de agtfte, en daar wasminder tulfchenwydte tuffchen die tanden dan tuffchen de anderen , zodatde zesde der linkerzyde ten naaftenby tegen over den zesden der regterzydezat, en de agtfte der linkerzyde tegen over den zevenden van den regterkant; het fcheen dus door de plaatfmg en de kleinheid van den zevenden tandder linkerzyde dat hy overtallig was; doch wy zullen in het vervolg van dezebefchryving andere onregelmatigheden zien in het getal en de plaatfmg dertanden van de tatous: die van den cachicame zyn kort en byna rolrond, uitgenomende eerfte die plat zyn op de zyden; deze hebben flegts eene enkeldepunt aan het eind dat buiten de tandkas uitfteekt; de andere tanden hebbentwee punten; het eind dat in de tandkas vaft zit eindigt in eene holrondezyde, en heeft geene wortels: de eerfte tanden van boven zyn in het geraamte,waarvan wy hier fpreeken, op negen lynen afftand van het einde van denneus geplaatft, en de eerften van onderen op zeven lynen afftands van heteind des onderften kaakbeens.Alle de wervelbeenderen van den nek zyn- zeer breed; de dwarfche uitfteekzelsvan het eerfte wervelbeen, in plaats van zig, gelyk by andere dieren, ter wederszyden uit te ftrekken, fchynen naar omhoog geboogen te zyn.en zyn zeer kort: het doornagtig uitfteekzel des tweeden wervelbeens is groot,,ftrekt zig naar agteren uit en bedekt de vier volgende wervelbeenderen, diageen doornagtig uitfteekzel hebben, even min als het zevende.Daar zitten elf wervelbeenderen in den rug en elf ribben aan elke zydevnamelyk vyf waare en elf valfche; alle deze ribben zyn breed en plat, voor-X 3

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208: BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i
 • Page 209 and 210: VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1
 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
Oplossingen voor i f ti t h l i
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
H E T L E V E N V A N D E L U I S - shampoux
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S
H I G H L I G H T S - Glashart Media
e L e k t r o V I E W - Hoppenbrouwers
O T M A N B A K K A L - frits