Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

1,68 D E N A T U U R L Y

1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,weten, duimen, lynen.Lengte der langfte baktanden buiten het been , ,. , o. o. \,Middellyn • . . . • o. o. oj.Lengte der twee voornaamfte ftukken van het tongbeen . o. o. 5.Lengte der tweede beenderen , . - . 0.0. 3.Lengte der derde , , , 0.0. ij.Lengte van het middelft been der vork . . . , 0 . 0 . 2j.Breedte' ., • • . . , 0 . 0 . 2J.Lengte der takken van de vork . . 0.0. 3^.Breedte van het gat des eerften wervelbeens van boven naar benedeno. o. 4.Lengte van de eene zyde tot de andere . . . . 0 . 0 . 4f.Breedte van het eerfte wervelbeen, op de zydeiingfche uitfteekzelsgemeeten . . . . , . o. o. 9.Hoogte van het doornagtig uitfteekzel des tweeden wervelbeens. o. o. 3-^.Lengte van voren naar agteren . . . . ®. 9. 7.Lengte des lighaams van het iaatfte wervelbeen van den rug, dathet langft is . , - , o. o. 3.Lengte der eerfte ribben . • ,• 0.0. io^-.Afftand tuffchen de eerfte ribben op de wydfte plaats . . o. o. 2.Lengte van de vyfde en zesde ribben , die de langfte zyn . . . o. 1. ir.Lengte van de Iaatfte der va.llche ribben . . . . 0 . 1 . I.Breedte van de breedfte rib .»•• .'• . . . o. o. 4TLengte van het borftbeen . . .fo. 1. 5.Lengte van het eerfte been, dat het langfte is , . . 0. o. %Deszelfs breedte in het midden . . » o, o. 6f.Lengte van het lighaam der lendenenwervelbeenderen . . . . o. o. 3^.Breedte van het voorfte gedeelte des heiligbeens o. 1. o.Breedte van het voorfte gedeelte des heupbeens o. .0. 4J.Lengte van dat been, van het midden der panswyze holligheid totaan het voorfte eind . . . . . o. 1. 8,Middellyn van die holligheid , * • . 0. o. 4.Lengte van de goot . , .• • 9* o. 3,Lengte der eironde gaten , o. o. 9.Breedte : . . , . 1. 10.Lengte van het fchouderblad . . . . o. 1. 9.Breedte ter breedfte plaats . .. . 0. I. 3.Breedte ter fmalfte plaats , . . o. o. 4.Hoogte van den doorn op de verhevenfte plaats . . 0 . 0 . 3.Lengte der fleutelbeenderen . . . 0 . 0 . io£.Lengte yan het fchouderbeeuf, > , o. 1. B.Omtrek op de dunfte plaats . .1 • • o, o» 8..Omtrek van het bovenft gedeelte . . • °' °- 5*Breedte van het onderft gedeelte . .. > • • o. . o. 7.Lengte van de ellepyp . . • .. f - * o*QIIHoogte van den elleboogsknokkel . . . . • 0. o. w.Lengte van het ftranlbeen . . . .» • o. 1.Breedte van het bovenfte eind . . . • o. o. 3 y.$reedte yan hei onderfte sind . . • . • ? 9. o. 3*Dikte

BES CHRY VING VAN DE TATOUS. 169voeten, duimen, Iyne».Dikte . . . . . . o. c. 4J;.Lengte van het dijebeen . . . . . o. 2. 4.Middellyn van deszelfs kop . . . o. o. j£.Middellyn van het midden des beens . . . o o. o. 3}.Breedte van het onderfte eind . . . . 0.0. 7-4-.Lengte der kniefchyven : . o. o. 5.Breedte . . . • • . o. o. 3.Dikte . . . • . . . o. o. 2^.Lengte van het fcheenbeen . . . . . o. 1. 94.Breedte van deszelfs kop . . • • . o. o. 7.Omtrek van het midden des beens . . . . o. o. 10. ,Breedte van deszelfs onderfte eind . . o. o. 6.Lengte van het kuitbeen . . . . . 0 . 1 . 6£.Omtrek op de dunfte plaats . ï • . . o. o. 4.Breedte van het bovenft gedeelte . . . . 0.0.4^.Breedte van het onderft gedeelte . . . . 0.0. 34,Hoogte van de voorhand . . . . o. o. 2.Lengte van het hielbeen . . • • o. o. 10.Lengte van het derde been der nahand, dat het langfte is . . . o. o. 7$,Breedte in het midden . . . . . 0.0. 2j.Lengte van het eerfte been, dat het kortfte is . . . . o. o. 2f.Lengte van het derde been van den navoet, dat het langfte is . . o. o. 8^.Deszelfs breedte in het midden . o. o. ofr.Lengte van het vyfde, dat het kortfte is . o. o. 3}.Lengte des eerften regels van den derden vinger der voorfte voeten, o. o. a.Lengte van den tweeden . . . . . o. o. 3.Lengte van den derden ." . . • °« °- 4rLengte des eerften regels van den derden vinger der agterftevoeten . . . • o. o. ifLengte van den tweeden regel . . . . 0 . 0 . 34-Lengte van den derden . . . • °* °* 4i-Lengte van den eerften regel van den duim . . . 0 . 0 . 2^.Lengte van den tweeden . . . • • °* °- 3rDe TATUETEof TATOU met agt banden.Ik heb flegts gedroogde tatuetes gezien, dus heb ik dezelve niet met de cachicameskunnen vergelyken ten aanzien van de uitwendige deelen des lighaams,en ik heb by dezelven geene andere verfchillen gevonden dan in het getal derbeweegbaare banden van het rugfchild; de tatuete heeft 'er flegts agt, terwylde cachicame 'er negen heeft; voor het overige gelyken zy volmaaktelyk naareikanderen: men beweert dat zy tot verfchillende foorten behooren, maar ditgevoelen is niet eenftemmig, en daar is eenige twyfeling omtrent dit onderwerpovergebleeven f»: ik denk dat deze twyfeling beveiligd zoude zyn gewordenindien de opftellers der Naam-lyften tatous van verfchillende foorten haddenonder hunne oogen gehad, en dezelve in alle hunne deelen omzigtig haddenbekeeken, ten minften uitwendig: zy zouden gezien hebben, dat zelfs metO») Zie LiNNffius Syjï, Nat. Edit. X, pag. 51.X DeckY;

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212: V A N D E N P A N G O L I N E N D E
 • Page 213: JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG
 • Page 216 and 217: ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 219 and 220: BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH
 • Page 221: Töm X.~p/ XXXVI
 • Page 224 and 225: 138 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 226 and 227: 140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU
 • Page 228 and 229: lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt
 • Page 230 and 231: 144 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 232 and 233: 146 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 234 and 235: 148 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
Oplossingen voor i f ti t h l i
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
H E T L E V E N V A N D E L U I S - shampoux
H I G H L I G H T S - Glashart Media
e L e k t r o V I E W - Hoppenbrouwers
O T M A N B A K K A L - frits
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S