Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

184DE N A T U U R L Y K

184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,Hy heeft zeer fterke fpieren en is zeer zwaar van lyf; ondertufTchen heefthy een zo aandoenelyk vel, dat het minft aanraaken genoeg is om hem eenezeer leevendige aandoening te veroorzaaken; deze fterke aandoenelykheid,fchoon doorgaans gepaard met zagtheid, veroorzaakt zomtyds opwellingen vantoorn, wanneer men hem te fterk wederftreeft, of dat zig een onaangenaamvoorwerp opdoet; het enkeld gezigt van een hond, welken hy niet kent, brengthem in een kwaaden luim: men heeft hem, terwyl hy in zyn hok opgeflootenzat, de deur van hetzelve zien byten, en zyn beft doen om dezelve teopenen; men meende in het eerft dat hy daar niet zogt uit te komen danom zyne geheime behoeften te voldoen, maar men ftont vry verbaasd dathy, zodra hy in vryheid gefteld was, zig eensklaps op den hond wierp, diehem geen het minfte kwaad deedt, en dien hy fterk genoeg beet om hem te doenfchreeuwen; hy gewende zig ondertuffchen in weinig dagen aan dezen zelfdenhond: hy behandelt op dezelfde wyze de lieden, welke hy niet kent endi~e hem wederftreeven, maar hy byt nooit dezulken die hem oppaffen; hyhoudt niet van kinderen en vervolgt hen gaarne: hy openbaart zynen toorndoor eene foort van klappering zyner tanden, en door een geknor dat altydzyne boosheid voorafgaat.Dit dier houdt zig dikwyls overeind, dat is te zeggen op zyn agterfte gezeten, en zomtyds houdt hy zig vry langen tyd in deze geftalte; hy maakt devertooning van zynen kop en zyne knevels met zyne pooten te waffchen, welkehy lekt en telkens met fpeekzel nat maakt; dikwyls bedient hy zig van zynebeide pooten te gelyk om zig te kemmen ; vervolgens krabt hy zig aan zynIvf tot op de plaatfén alwaar hy met deze zelfde voorpooten kan bykomen,en om zyne reiniging te voltooien bedient hy zig van zyne agterpooten, enklaauwt zig op alle plaatfén die zouden kunnen morfig geworden zyn.De paca is ondertuffchen een dier van eene zwaare lyvigheid, en dat nochteder, noch fierlyk, noch lugtig fchynt; hy is eerder zwaar en lomp, en datten naaftenby op dezelfde wyze gaat als een klein varken; hy loopt zeldzaam,en dan nog langzaam en op eene onbevallige manier; hy maakt geene leevendigebeweegingen dan om te fpringen, dan eens op de meubilen, en dan eensop de dingen welke hy wil aangrypen of wegdraagen; hy gelykt nog daarenbovennaar het varken door zyn wit vel, dat dik is en dat men niet kan trekrkennoch knypen omdat hetzelve aan het vleefch vaft zit.Schoon deze paca nog zynen volkomen groei niet heeft, is hy egter reedsagttien duimen lang in zyne natuurlyke en opgezette houding; maar wanneerhy zig uitftrekt is hy byna twee voeten lang van het eind van den fmoel totaan het eind van het onderlyf, in plaats dat de paca, waarvan wy de befchry*ving hier voor gegeeven hebben, flegts zeven duimen elf lynen lang was; eenverfchil dat evenwel enkel van het verfchil van ouderdom komt, want voorhet overige gelyken deze dieren malkanderen in alles.De hoogte van dit dier, waarvan wy hier fpreeken, aan de voorfte pootengemeeten, was van zeven duimen en deze hoogte aan de agterfte pooten gemeetenwas van omtrent negen duimen en een halven, zodat zyn agterlyfwan-

V A N D E N P A C A . 185wanneer hy gaat altyd hooger fchynt dan zyn kop: dit agterft gedeelte vanhet lighaam, dat het verhevenfte is, is ook in allen opzigten het dikfte; het!heeft negentien duimen en een halven omtreks, terwyl het voorfte gedeeltevan het lighaam flegts veertien duimen hoogte heeft.Het lighaam is bedekt met een kort wreed en yl hair, van eene omberkleur,en nog donkerer op den rug; maar de buik, de borft, het onderftvan den hals en de binnenkant der pooten zyn daarentegen met een vuil witbedekt, en hetgeen hem zeer opmerkelyk maakt zyn vyf foorten van bandenof flreepen die de lengte volgen, en die uit witte vlakken beftaan, welke demeeften van eikanderen afgefcheidert ftaan; deze vyf banden zyn langs hetlighaam in de lengte op zulk eene wyze gefchaard, dat zy aan hunne eindentragten byéén te komen.De kop, van den neus af tot aan het bovenft van het voorhoofd, is bynavyf duimen lang, en zeer bolrond; de oogen zyn groot, uitfteekende, vaneene bruinagtige kleur, en omtrent twee duimen van eikanderen afftaande;de ooren zyn rondagtig en hebben flegts zeven of agt lynen lengte, op eenebyna gelyke breedte aan hunne bafis; zy zyn geplooid* als eene kraag, enmet een zeer fyn dons hair bedekt dat byna onmerkbaar is op het gezigt en ophet gevoel: het eind van den neus is breed, van eene byna zwarte kleur,en in tweeën verdeeld gelyk by de haazen; de neusgaten zyn zeer groot: depaca heeft zeer veel kragt en behendigheid in dit deel, want wy hebben hemdikwyls met zynen neus de deur van zyn hok zien opligten, die daar als eenfchuif voor zat; het onderft kaakbeen is een duim korter en minder vooruitfteekendedan het bovenft kaakbeen, dat veel breeder en langer is: aan elkezyde en naar onderen van het bovenft kaakbeen loopt eene foort van plooi inde lengte die in het midden niet met hair bezet is, zodat men by den eerftenopflag van het oog deze plaats van het kaakbeen voor den mond van het dierzoude aanzien, als men hetzelve van ter zyden befchouwt; want zyn bek isniet zigtbaar dan wanneer dezelve open is, en heeft flegts vyf of zes lynenopening; dezelve zit flegts twee of drie lynen van de plooien af, waarvan wyhier fpreeken.Elk kaakbeen is van voren met twee zeer lange fnytanden gewapend, diezo geel_ zyn als fafraan, en fterk genoeg om hout mede door te fnyden: menheeft dit dier in eenen nagt een gat in eenen der planken van- zyn hok zienbyten, groot genoeg om daar zynen kop door te fteeken; zyne tong is fmal,dik en een weinig wreed: zyne knevels beftaan uit zwarte en witte hairen,ter wederszyde van den neus geplaatft, en daar zitten diergelyke knevels, diezwarter zyn maar minder digt, ter wederszyde van den kop onder de ooren:wy hebben de baktanden niet kunnen zien noch tellen door den fterken wederftandwelken het dier boodt.Elke voet, zo wel de voorften als de agterften ^ heeft vyf vingers, waarvanvier met nagels bezet zyn van vyf of zes lynen lengte; de nagels zynvleefcbkleurig, maar men moet deze kleur niet voor een doorgaand kentekenaanzien, want men vindt by verfcheiden dieren, en voornamelyk by de haa-X. Deel. Aa

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237: i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen
 • Page 238 and 239: 152 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 240 and 241: 154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo
 • Page 242 and 243: 156 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 244 and 245: 153 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 247: J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A
 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• 1 • - Cursiefje
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
N e w s l e t t e r - Deldo
'Een lang leven met mijn hart' “Har(d)t op weg naar ... - UMC Utrecht
Page 1 ....‚.. r e b 1 e d e t e „u vereniging tot behoud van het Veluws ...
m i l i e u t o e z i c h t jaarverslag 2008 - Provincie Groningen
BELANGSTELLING B L I C K P U N K T - Institut für Umweltplanung
a t e r n o - s c h l a f e n - Möbel Rulfs
• Natuur- eN milieu-educatie • meervoudige iNtelligeNtie • SameN ...
t s e k it m a a k t h e t m o g e l ij k ! - Imbema Groep
B A C K T O S C H O O L F U N V R IJH E ID - Bruynzeel
& P o l i t i e k M a a tsc h a p p i - Maatschappij en Politiek Magazine
Alblasserdam • Ohmweg 41 - Kooyman Eigen Huis
Bio-Circle™ L De voordelen in een oogopslag Een nieuwe ...
BUSTER L ONVERWOESTBAAR EN VEELZIJDIG - Yacht View
P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G - Stijn