Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

i 92 DE N A T U U R L Y

i 92 DE N A T U U R L Y K E ' H I S T O R I E ,m^^m^^^^^^mm^^m^^^^^^^^^^DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER *.ï|!@!;®fêge farigue of de philander is een dier van Amerika, hetwelk zeer geilj) makkelyk van alle de anderen te onderfcheiden is door twee zeerü $ zonderlinge kentekenen : het eerlle dezer is dat het wyf je onderSfti^ïSiSi haaren buik eene wyde. holligheid heeft, waarin zy haare jongenontvangt en zoogthet tweede is dat het mannetje en het wyf je beiden deneerften vinger der agterfte voeten zonder nagel en wel afgefcheiden hebben vande* De farigue, farigue of garigueya, is de naam van dit dier op de kuilen van Braziliën,welken Wy aangenomen hebben; het ca der Brafiliaanfche taal wordt in het Franfch en Latynfa uitgefproolten; men kan tot voorbeelden bybrengen Caqui, dat wy fagui of fagouin uitlpreeken,omdat de u ook als ou wordt uitgefprooken; tajacu dat de LEEY en andere Reizigerstajacou en tajaffou uitfpraaken en fchreeven; en carigueya, hetwelk Piso, wiens Werkm het Latyn gefchreeven is, met eene cedille of haakje onder de C gefchreeven heeft.Carigueya, Piso Hift. Braf. pag. 323.Carigueya Taiibi, .MARCGRAVE, Hifi. Nat Braf. pag. 222. Nota dat de befchryving van- Piso, om zo te fpreeken, na du 1 van MARCGRAVE is ungefchreven, en dat beide uit Ximenes,een Spaanfch Schryver , waarvan de LAET het werk in het Latyn heeft vertaald.. Jupatiima, in het binnenfte der landen van Braziliën. Piso, Hift Brafil. pag. 323.Tlaquatzin in Mexico en Nieuw Spanje. FRANCISC. XIMENES , Dejcriptio Americae.Tlaquatzin. HERNAND. Hifi. Mexic, pag. 330 Admiranda fera quam Indi vocant Tlaquatzin,Antonius Herrera Taquatzin dixit. Recentes Hifpani Scriptores. corrupte non nihil nomine, Tlaquacum.Cardamus Cbiurcam five Cbuciam; Stadenius feruoi; Nomenclator femi Vulpam, RapbeHamor, in dejcriptione Virginiae, Opojfumem dixit; alii Ancbam. alii Sajapim, alii Cerigonemdixere. Eus. NIEREMBERG. Hift. Natural. Peregrin. Antverpiae 1635, pag. 156 Nota, dat debefchryving welke NIEREMBERG van dit dier geeft, woord voor woord uit HERNANDES is uitgefchieevën,wiens werk in 16.'6 gedrukt is; .bet werk van NIEREMBERG is eerft in i63S gedruktgeworden, dus kan men niet twyt'elen of deze Iaatfte Schryver heeft den eerften uitgeg•fchreeven.Cerigon, volgens MAFFE'E Hift. des Tnd. I. ir. pag. 46. en volgens BARLEUS res geftae inBraf. pag. 222. De Cerigon, zegt Maffée is een verwonderlyk beeft .... aan deszelfs buikhargen twee zakken neder, waarin hy zyne jongen draigt, waarvan elk zig zo vail aan zynepram houdt dat zy dezelve niet loslaitea voor dat zy in ltaat zyn zelve te gaan weiden. Nota.MafFée wyft hier,eene zaak aan die iemand zoude, kunnen doen dwaalen, en doen geloovendat deze'Cerigon, die twee beurzen of zakken heeft, een verfchillend dier ware van den farigue,die 'er flegts eenen heeft; maar men moet in acht neemen, en wy hebben het zelve gezien,dat wanneer de mam-klieren van den farigue in hunnen ftaat van zwelling zyn doorhet zog waarmede zy zyn opgezet, zy binnen in den zak zulk eene groote dikte maaken,dat zy deszelfs vel in het midden intrekken, en dat dezelve 'dan in twee beurzen verdeeldfchynt, gilyk MAFFE'E zegt, die waarfoiynelyk de Cerigon in dien ftaat gezien hadt: ziehieragter de befchrvving en de afbeeldingen van den farigue.Sarigoy, de LERY png. 15^. Nota. Het is nut dan uit de overeenkomft van den naam datmen kan oordeelen dat de farigoy van LERY hetzelfde dier is als de carigueya, want dezeSclvyver maakt geene melding van den zak welken het wyfje ondir den buik heeft; hyzeer flegts, dat hst dier, door de Wilden van Braziliën Sarigoy genetten, grysagtig vanhYir is; dat zy 'er niet gaarne van eeten om dat het ftinkt, evenwel, voegt hy 'er by,wy hebben niet nagelaaten 'er etnigen van te eeten, bevonden hebbende, na dat wy henhet vel hadden afgehaald, dat het flegts het Yet was, dat zy om de nieren hebben, dathen

DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER. 193de andere vingeren, even gelyk de duim aan de handen van den menfch,terwyl de vier overige vingeren van die zelfde agterfte voeten tegen den anhendezen kwaaden reuk geeft, en waarlyk derzelver vleefch is malfch en goed". Hiftoire d'unVoyage fait en la terre du Brefil, par JEAN DE LEKT, Paris 1578. pag. 156, Dit is alles watmen in de LERY op het onderwerp van den farigoi vindt; het is dus door de overeenkomftvan den naam alleen dat men geoordeeld heeft, dat dit hetzelfde dier was als de cariqueyavan Brazilië.Seruoi of Serwoi. STAO^NIUS. Hift. Brafil. pag. 129.Cbiura en Cbucia, volgens OVIEDO en CARDANUS. De Jubtilitate lib. X, oper. Tom. III.P*S- 531. . • ru • 17- • •ApoJJumes, volgens RAPH. HAMOR , in zyne befchryving van Virgmie.Opajjum, DE LAÊT. Hift. du nouveau monde, pag. 88.Tlaquatzin, volgens denzelfden DE LAÈT pag. 143, alwaar hy *er eene befchryving vangeeft die ook uit Ximenes genomen Ls.Carague, volgens denzclfden DE LAÖT, pag. 485-Maritacaca, Pijon, Carigoy , Lerii; Ropoza, Lufitanis; Carigueya Braftlienjibus; Jupatiimanonnullis, Marcgrave; Tlaquatzin, Hernandes; Lerio, Sarigoy; Semi-Vulpa Gefnero; the Pos-Jum , RAY SynopJ. Quadrup. pag 182 en 183. Nota. Daar is eene dwaaling in de eerfte aan.haaling van RAY , dewyl de maritacaca niet hetzelfde dier is als de Carigueya, en dit indedaadtwee verfchillende dieren zyn , waarvan men zig Iigtelyk overtuigen kan , als menflegts de artikuls van Piso naleeft, alwaar van dezelven gefprooken wordt, pag. 323 en 354..•Cariqueya Jeu Marjupiale Americanum, or tbe Anatomy of an Opojjum, EDWARD TYSON;.London 1698. — Idem. Pbilojopbical TransaSions, April 1698. No. 239. jVota. TYSON heeftflegts de befchryving van het wyfje gegeeven , en COWPER vervolgens die van het mannetje.WILL. COWPER. Marjupiale Americanum Mas. Pbilojopbical Transaftions Marcb 1704. No. 290.Opojjum, CATESBY, Hift. de la Carol. append. pag. 29.CV/a, op Meftijippi. Voyage DE LA HONTAN. la Haye 1706, torn. II. pag. 44.Opojjum of Pojjum, Hijloire de la Virginie, uit het Engellch vertaald, Orleans 1707,pag. 214-Opojjum. Hiftoire Naturelle des Antilies, Rotterdam 1658. pag. 121 en 122.Manitou. Hiftoire generale des Antilles, par le P. DU TERTRE, Paris 1667. Tom. //.pag. 3or.Faras of Ravale. Hift. nat. de l'Orénoque, par GUMILLA, Avignon 1758. Tom. III. pag. 238.„ Het wyfje van den faras, zegt GUMILLA, heeft het vel over de maag dubbeld, en het bui-„ tenfte is van de eene zyde tot de andere gefpleeten, zodat zy aan wederszyde eenen zak,, heeft, waarin zy hiare vier jongen houdt en opvoedt tot dat zy in ftaat zyn te gaan en„ hun voedzel te zoeken". Nota. Het geen hier GUMILLA van zyne faras zegt komt overeenmet hetgeen MAFFEE van zynen cerigon zegt, en men moet zulks zodanig verrtaan als wy hetverklaard hebben.Rat Sauvage. Mémoires Jur la Louifiane, par DÜMONT, pag. 83.Rat de bois. Hift. de la Nouvelle France, par le P. CHARLEVOIS. Paris 1744. Tom. III.pag. 333.Rat de bois. Hifi. de la Louifiane, par M. LE PAGE DU PRATZ, Paris 1758, Tom. II. pag.94.Semi-Vulpa. GESNER, Quadrup. pag. 870. — Icon. Quadrup. pag. 93.Semi Vulpa. ALDROVAND, de Quadrup. dig. vivip. pag. 223.Vulpes majors, putoria, cauda tereti éf glabra. Carigueya, Brafilienlibus. MARCGRAV.Opajjum. Hift. Naturelle des Antilles. Aouare, Pumt, BARRERE. Hifi. Franc, equinox, pag.Nota. Wy hebben deze benaaming puant. welke M. BARRERE aan den farigue geeft, nietaangenomen, om dat deze flegts eene eigenfchap te .kennen geeft, die daarenboven veelgeparter is voor den TJquiepatl of Mouffette, welken de meefte Reizigers met den naam vanpuant (Hinkend) hebben aangeweezen.Philander, Opajjum, jeu Carigueya Brafilienfibus. SEBA vol. I. pag. 56. Tab. 36. Mas, fig,s. joemina, fig. 2. pullus, fig. 3 Philander Orientalis. SEBA, Vol. I. pag. 6r. Tab. 38.fiv.'i. P.bilander maximus orientalis, SEBA, Vd. I. pag. 64. Tab. 39. Nota. Deze drie aanwyzendebenaamingen, door welken SEBA drie verfchillende dieren aanwyft, moeten tot het"zelfde dier gebragt worden, gelyk wy zulks in den text zullen toonen. Didelpbis. LUWWEUSX n " 1 Bh

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251: s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap