Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

194 D E N A T U U R L Y

194 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,deren geplaatft, en met kromme nagels voorzien zyn, gelyk aan de voetenvan de andere viervoetige dieren: het eerfte dézer kentekenen is door de meesteReizigers en Natuurlyke Hiftorie Schryveren aangetekend, maar het tweedewas hun geheel on'tfnapt; EDWARD TYSON , een Eiigelfch Geneesheer,fchynt de eerfte te zyn die dit heeft opgemerkt; hy is de eenigfte die eenegoede befchryving van het wyfje van dit dier gegeeven heeft, te Londen inden jaare 1698 gedrukt, onder den titel van Carigueya feu Marfupiale Americanum, or the anatomy of an Opoffum. En eenige jaaren daarna deelde WIL-LIAM COUPER, een beroemd Engelfch Ontleedkundige, aan TYSON, door eenbrief de waarneemingen mede, welke hy aangaande het mannetje gedaan hadt.De overige Schryvers, en vooral de Naamlyftmaakers, hebben hier, gelykoveral elders, de wezens zonder noodzaakelykheid vermeerderd, en zy zyn inverfcheiden dwaalingen vervallen welke wy niet kunnen voorbygaan op tebaaien.Onze farigue, of zo men wil de opoffum van TYSON , is het zelfde dier alsde groote Oofterfche philander van SEBA, F dl. I pag. 64. Pl. XXXIX, menkan hier niet aan twyfelen, dewyl van alle de dieren waarvan SEBA de plaatengeeft, en aan welke hy den naam philander, opoffum, of carigueya geeft, dithet eenigft is dat de beide kentekenen bezit van de beurs onder den buik , envan de duimen, aan de agterfte voeten zonder nagelen; men kan insgelyksniet in twyfel trekken of onze farigue, die dezelfde is als de groote Oofterfchephilander van SEBA , een dier zy dat natuurlyk eigen is aan de heete lugtftreekenvan de Nieuwe Wereld, want de beide farigues, welke wy in hetKabinet van den Koning hebben, zyn ons uit Amerika toegekomen; die welkenTYSON ontleed heeft was hem uit Virginien toegezonden; de Hr. DECHANVALLON, Korrefpondent van de Akademie der Weetenfchappen op Martiniko,die ons eenen jongen farigue gegeeven heeft, heeft de beide anderenvoor waare farigues of Amerikaanfche opoffums erkend: alle Reizigers Hemmendaarin overeen dat dit dier in Braziliën, in Nieuw Spanje, in Virginie, opde Antilles, enz: gevonden wordt, en niet één zegt daar van hetzelve in de Ooft-Indiën gevonden te hebben; dus heeft SEBA zig bedroogen als hy dit dierOofterfche philander noemt, dewyl men hetzelve niet dan in de Weft-Indiënvindt; hy zegt dat deze philander hem van Amboina, met eenige andere zeldzaamheden, onder den naam van coes-coes gezonden was, maar hy bekent teSyft. nat. edit. IV. pag. 6i. — Didelpbis mammis intra abdomen. Edit. VI. pag. 10. — MarjupialisDidelpbis mammis oüo intra abdomen, edit. X. pag. 54. — Opojjum Didelpbis cauda femipilojd,Juperciliorum regione pallidiore, mammis binis. LiNNffius Sifi. Nat. Edit. X. pag. 55.Nota. Deze beide aanwyzende benaamingen, waarmede de Hr. LINN/EUS twee verfchillendefoorten betekent, moeten evenwel tot dezelfde foort gebragt worden , gelyk wy zulks in dentext zullen toonen.Philander faturate fpadiceus in dorjo, in ventre Jiavus, maculis Jupra oculos jiavis . . . Philander,le Philandre BRISSON. Regn. Animal. pag. 286. -— Philander Jaturate fujcus in dorjo,in ventre Jiavus , maculis Jupra oculis flavis. . . . Philander orientalis, le Pbilandre oriental Buis*SON. Regn. Animal. pag, 2p>8. — Philander atro Jpadiceus in dorjo, in ventre ex albido cinerioHavicans, maculis Jupra"oculis objcure jujcis . . . Philander Amboine. BRISSON. Regn. Animalpag. 289. Nota. Deze drie fpreekwyzen, waarmede de Hr. BRTSSON , agtervolgens SEBA,,drie verfchillende faorten aanwyft, betekenen evenwel flegts het zelfde dier.

DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER. 195gelyk dat dit dier uit andere afgelegener landen naar Amboina gebragt was (a):dit alleen zoude genoeg zyn om de benaaming van Oofterfche philander verdagtte maaken, want het is zeer mogelyk dat de Reizigers dit zonderlingdier uit Amerika naar de Ooft-Indiën hebben overgebragt, maar niets bewyftdat hetzelve natuurlyk eigen is aan de lugtltreek van Amboina, en de plaatszelve van SEBA welken wy aannaaien, fchynt het tegendeel aan te wyzen;de oorfprong van dien misdag in de zaak, en zelfs die in den naam van coescoes,is by Piso te vinden, die zegt (b) dat men in de Ooft-Indiën, dochflegts te Amboina, een dier vindt gelyk aan den farigue van Braziliën, en datmen hetzelve den naam van cous-cous geeft: Piso haalt hier aangaande geenegetuigeniffen noch waarborgen aan; het zoude zeer zonderling zyn, indienWttfa&um waar was, dat, daar Piso ftellig verzekert dat men dit dier in degeheele Ooft-Indiën flegts op Amboina vindt, SEBA integendeel zegt dat dat,hetwelk hem van Amboina is toegezonden, daar niet geboortig was, maar derwaardsuit verder afgelegen landen aangebragt: dat alleen bewyft de valfchheidvan het faclum door Piso opgegeeven, en wy zullen hierna zien hoe weinigftaat 'er te maaken zy op hetgeen hy aangaande dit dier gezegd heeft;SEBA, die dus niet wift uit welk land zyn philander afkomftig was, heeft nietnagelaaten hem den bynaam van Ooft erfchen te geeven, ondertuffchen is hetzeker dat dit hetzelfde dier is als de farigue der Weft-Indiën; men behoeft,om zig daarvan te verzekeren, flegts zyne afbeelding (JPl. XXXIX) met deNatuur te vergelyken: maar hetgeen de dwaaling nog vergroot is, dat, dezeSchryver, terwyl hy den farigue van Amerika den naam geeft van grootenOofierfchen philander, hy ons een ander dier vertoont, hetwelk hy van ditoordeelt te verfchillen , onder den naam van Amerikaanfchen philander (Pl.XXXVI, fig. 1 en2), en dat evenwel, volgens zyne eigene befchryving, nietvan den grootenOofterfchen philander verfchilt dan daarin dat het kleiner, ende vlak boven de oogen bruiner is: verfchillen die, gelyk men ziet, zeer toevalligen te gering zyn om twee verfchillende foorten uit te maaken, want hyfpreekt niet van em ander verfchil dat veel wezendlyker zyn zoude, indien hetwaarlyk beftondt gelyk de afbeelding zulks aanwyft, namelyk dat die Amerikaanfchephilander (Pl. XXXVI, fig. \ en 2) eenen fpitfen nagel heeft aan deduimen der agterfte voeten, terwyl de groote Oofterfche philander ( SEBA ,Pl. XXXIX) geenen nagel aan die beide duimen heeft; het is nu zeker datonze farigue, die de waare Amerikaanfche farigue is, geene nagels aan deagterfte duimen heelt; indien 'er dan een dier met fpitfe nagels aan die voetenbeftondt, zo als dat van de XXXVI Plaat van SEBA, zoude dat dier deAmerikaanfche farigue niet zyn, gelykt hy zulks zegt: doch dit is het nietal, deze Schryver geeft nog een derde dier op onder den naam van Oofier-(a) Philander maximus Orientalis foemina. Inter alia rariora £? hocce animal nóbis ex Amboinamijjum eft, fub nomine coescoes, eo quidem dtlatum ex oris remotioribus. SEBA, Vol. I.pag. 64.{b) In Indiis orientalibus, idque folum, quantum haüenus conjlat, in Amboina fimilis bejliafrequens, ad felis magnitudinem accedens, maüata ab incolis comeditur, Ji rite praeparetlir, naaialias foetet. Nomen illi cous-cous inditum. PISON Hift. natur, Brajil. pag. 323.B b 2

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
Oplossingen voor i f ti t h l i
:--': ~T~ -'--- ~
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
N e w s l e t t e r - Deldo
• 1 • - Cursiefje
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren