Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

i 96 D E N A T U U R L Y

i 96 D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,fcben philander QPl. XXXVIII, fig. i), waarvan hy voor het overige geenemelding maakt in de befchryving der beide anderen , en waarvan hy nietfpreekt dan na FRANCOIS VALENTYN, een Schryver, die gelyk wy reeds gezegdhebben, weinig" vertrouwen verdient; ook is dit derde dier hetzelfde alsde beide eerften: het komt ons dus voor dat deze drie dieren der XXXVI,XXXVIII en XXXIX Plaaten van SEBA 'er flegts een uitmaaken; daar is allewaarfchynelykheid voor dat de Teekenaar, niet zeer oplettend zynde, eenenpuntigen nagel aan de duimen der agterfte voeten gelyk aan de duimen,van de voorfte voeten en aan de andere vingeren aan de afbeeldingen derXXXVI en XXXVlil Plaaten zal gemaakt hebben, en dat hy naauwkeurigaroplettende in de tekening der XXXIX Plaat, de duimen der agterfte voetenzonder nagels, en zo als ze indedaad zyn, zal afgebeeld hebben. Wy zyn danovertuigd dat deze drie dieren van SEBA flegts individus van dezelfde foortzyn • dat deze foort dezelfde is als onze farigue; dat deze drie individus flegtsvan 'eenen verfchillenden ouderdom waren, dewyl zy flegts van malkanderenverfchillen door de grootte des lighaams en door eenige fchaduwingen van dekleur, voor namelyk door de tint der vlak boven de oogen, die geelagtig isby de jonge fariguen, zo als die van de XXXVI Plaat van SEBA, fig. i enz.,en die bruiner is by de volwaflen fariguen, zo als die van Plaat XXXIX ;eQt\verfchil dat daarenboven kan worden voortgebragt door den meer of min langentyd dat het dier in raoutwyn bewaard is, want alle de kleuren van hethair worden in geeftryke- vogten door den tyd flaauwer, SEBA bekent zelfdat de beide dieren van zyne XXXVI Plaat, fig. ten 2, en van zyne XXXVIIIfig i , flegts door de grootte en door eenige meerdere of mindere donkerheidvan kleur verfchillen (c); hy bekent ook dat het derde dier, dat is tezeggen dat van Plaat XXXIX, niet van de beide anderen verfchilt dan daarindat het grooter is, en dat de vlak boven de oogen niet geelagtig is, maarbruin: het fchynt ons dus zeker te zyn dat deze drie dieren 'er flegts een enkelduitmaaken, dewyl zy flegts zulke kleine verfchillen tuffchen den anderenhebben, dat men dezelve voor zeer geringe verfcheidenheden moet aanzien, enwel met te meer reden en te grooteren grond om dat de Schryver geene meldingmaakt van het eenig kenteken dat dezelve zoude hebben kunnen onderfcheiden, namelyk van dien puntigen nagel aan de agterfle duimen, welken menaan de afbeeldingen der beide eerften ziet, en die aan den laatften ontbreeken:zyn ftilzwygen alleen omtrent dit kenteken bewyft. dat dit verfchil nietwezendlyk beftaat, en dat deze puntige nagels aan de agterfte duimen in deafbeeldingen der XXXVI en XXXPIIIPlaat flegts aan de onoplettendheid vandtp tekenaar moeten toegefchreeven worden. „ SEBA zegt dat, volgens FRAN­COIS VALENTYN , deze philander, Plaat XXXVIII, van de grootfte foort*' is welke, men in de Ooft-Indiën, en vooral by de Maleijers aantreft, al-2 waar men denzelven pelander Aroé, dat is te zeggen konyn van Aroè noemt,fchoon Aroé niet de eenige plaats is, alwaar men deze dieren vindt; datzyge-• (t) Eft autem femella baecce Americanis Pbilandris foeminis quam fimillima, nifi quod pilis idffrjalibus aliquantulwn faturatiusjujcis veftita, fcffoto babitu proceriorftt Hits. SEBA Fol. I. psg.tfu.

DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER. r 97„ meen zyn op het eiland Solor; dat men ze zelfs met de konynen opvoedt„ welken zy geen kwaad doen, en dat men eveneens derzelver vleefch eet, het„ welk de inboorlingen van dat eiland uitmuntend vinden, enz". Deze zynzeer twyfelagtig om niette zeggen valfch.Voor eerft : de philander, Pl. XXXVlïl,is niet de grootfte van de Ooft-Indiën, dewyl, volgens den Schryver zeiven,die van Plaat XXXIX, welken hy ook in de Ooft Indiën t'huis brengt, grooter is: ten anderen: deze philander gelykt geheel niet naar een konyn, en bygevolgewordt hy zeer kwalyk kouyn van Aroé genoemd. Ten derden, geenéén Reiziger naar de Ooft-Indiën heeft melding gemaakt van dit zo opmerkelykdier; geen één heeft gezegd dat men hetzelve of op het eiland van Solor,of op eenige andere plaats van de oude Wereld vondt: SEBA zelf fchynt nietalleen de onbekwaamheid, maar ook de ongetrouwheid te begrypen van denSchryver welken hy aanhaalt: Cujus equidem rei, zegt hy, fides fit penes autorem.At mirum tarnen efi quod D. Valentinus pbilandri formam haud ita defcripferitprout Je babet, & uti nos ejus icones ad vivum faStas praegre/fïs tabulisexhibuimus. Vol. I. pag. 61. Maar om volkomen aan zig zeiven hetweinige vertrouwen te bewyzen dat het getuigenis van dezen Schryver, FRAN­COIS VALENTYN , Kerkendienaar op Amboina, die evenwel in vyf deelen. infolio de Natuurlyke Hiftorie der Ooft-Indiën heeft doen drukken (dj, indedaadverdient, zal het genoegzaam zyn te verzenden tot het geen Artedi ophet onderwerp van dit groote Werk zegt (e), en tot de verwyten welke SEBAzelf hem met reden over den lompen misdag doet (ƒ) welken hy begaat, alshy verzekert dat de zak van het dier, waarvan wy hier fpreeken, eene lyf-„ moeder is, waarin de jongen ontvangen worden, en dat hy, zelf den phi-„ lander ontleed hebbende , 'er geene andere gevonden heeft; dat indien de-,, ze zak niet eene waare lyfmoeder is,, de mammen, met opzigt op de jon-9, gen van dit dier, hetzelfde zyn als de fteelen ten opzigte van de vrugten„ zyn, dat zy aan deze mammen blyven vaft zitten tot dat zy ryp zyn, en„ dat zy zig dan daar van aficheiden, gelyk de vrugt zyn fteeltje verlaat„ wanneer zy alle haare rypheid verkreegen heeft, enz". Het waare van ditalles is, dat VALENTYN, die verzeekert dat niets zo gemeen is als deze. dierenin de Ooftdndiën, en vooral te Solor., aldaar miifchien nooit eenige gezienhadt; en dat alles wat hy 'er van zegt, tot zyne blykbaarfte dwaalingen toe,uit Piso en MARCGRAVE is uitgefchreeven, die beiden, ten dezen opzigte,flegts de uitfchryvers van XIMBNES zyn, en die zig in alles bedroogen hebbenwat zy daar, voor. hunne rekening, hebben bygevoegd; want MARCGRAVEen Piso zeggen volftrekteïyk en met zekerdheid, zo wel als VALENTYN , dat(a 1 ) Oud-en NieuwOofHndie, enz. te Dordrecht by.Jan van Braam, 1724.(e) Malta fcripjit Francifcus Valentinus quae Jüdeus Apella credat . . . Ita comparatus ejl :bic liber Belgicus, ut Hiftoricorum naturalium genuinorum & oruditorum oculos nullo modo ƒ'errepoffit. Artedi Icbtbyologiae Hift. Litteraria, Lugd. Bat. 1738- pag. SS & 56.Cf) Iade autem quam UquidiJJime detegitur error a D. Francifco Valentino commijjus, circahiftoriam borum animalium. Tom. III. pag. 273 error abfonus valde & enormis indeforfan ortum duxit, quod vit ijle banc animalium Jpeciem baud debite examinaverit, fcfc. Sr.aA».Kol. I. pa^. 64.Bh 3

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253: .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..
 • Page 256 and 257: i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 258 and 259: i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 260 and 261: 166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354: BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES
 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
Oplossingen voor i f ti t h l i
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S
• 1 • - Cursiefje
k w l t e t b in n a n d r e - Imbema Denso
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
Page 1 en Power Party Alpen Power Party 'A G.G. Anderso L- ¿Band ...
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
B L U E P O R T A LT E A 1 0 ... - Altea Hills